Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
โครงการ การประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภ...
2.2 เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง นานโยบายการปฎิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึ...
มื้อละ300 บาทจานวน 610 คนเป็นเงิน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจานวน 4 มื้อ
มื้อละ50 บาทจานวน 610คนเป็นเงิน
-ค่าวิทยากร
-ค่า...
-4-
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี มีแนวทางพัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ
จุดเน้นของก...
หลักสูตรโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ระหว่างวันที่ 22-2...
กาหนดการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ระหว่างวันที่ 22-23 กันยา...
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

1,124 views

Published on

รขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

  1. 1. โครงการ การประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ๑๑ ข้อ ข้อที่ 1 ด้านโอกาสและคุณภาพ ยุทธศาสตร์ สป.ที่ ๓ การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ ศธจ.ราชบุรีที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม นางเชาวนีย์ สายสุดใจ นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ลักษณะงาน/โครงการ ใหม่ ระยะเวลาดาเนินการ กันยายน ๒๕๖๐ 1.หลักการและเหตุผล จากคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ กระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ทาหน้าที่บูรณาการการศึกษาในจังหวัดดาเนินการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ยึดหลักการ พื้นฐานในการการกระตุ้นเตือน การประสานงาน การให้คาปรึกษา ชี้แนะชี้นา เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงาม แก่ครู และผู้บริหาร มีการนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตย ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้น แนวทางการดาเนินงานจึงต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579) ใน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มี ความพร้อมทางกายใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม และแผนการศึกษาแห่งชาติ มุ่งพัฒนาคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 6ยุทธศาสตร์ ในการปฎิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่กาหนด สมรรถนะสาคัญ 5 ประการ โดยการสร้างความร่วมมือร่วมกันในการแก้ปัญหาด้านการบริหาร การเรียน การสอน สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมและสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้บริหาร ครูพยายามคิดหาวิธีทางานแบบใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ ปรับปรุงระบบการบริหาร การเรียนการสอนให้ดีขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนที่ได้รับการ พัฒนาให้เป็นคนที่มีความความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา เป็นคนดี คนเก่ง และ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นหน่วยงานที่กากับ ดูแล ช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้มีการบูรณาการการศึกษาในจังหวัด ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น จึง ได้จัดให้มีโครงการนี้ 2.วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน การขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ -2-
  2. 2. 2.2 เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง นานโยบายการปฎิรูป การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เป้าหมาย เป้าหมายเชิงปริมาณ ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง จานวน ๕1๐ คนและครูผู้สอน จานวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 610 คน ด้านคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี มีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาใน ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. กิจกรรมและการดาเนินงาน ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 1 การสร้างความเข้าใจในแนวคิดหรือความคิดรวบยอดใน การขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ก.ย.60 นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม นางเชาวนีย์ สายสุดใจ นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ 2 แต่งตั้งคณะทางาน ก.ย.60 นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม 3 ประสานงานการประชุม ก.ย.60 นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม 4 ประชุมเชิงปฎิบัติการฯ จานวน 2 วัน ก.ย.60 นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม นางเชาวนีย์ สายสุดใจ นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ 5 ประชุมสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล ก.ย.60 นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ 6 รายงานผลการประเมิน ก.ย.60 นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม 5. งบประมาณ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้าน การศึกษา งบดาเนินงาน 723,050 บาท แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/รายละเอียดการดาเนินงาน/การใช้ งบประมาณ การใช้งบประมาณจาแนกตามรายจ่าย ระยะเวลา ดาเนินการ หมายเหตุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ รวม 1.การสร้างความเข้าใจในการดาเนินงาน 2.ประชุมคณะทางาน 3.ประสานงานการอบรม 4.อบรมเชิงปฎิบัติ จานวน 2 วัน -ค่าอาหารกลางวันจานวน ๒มื้อ - - 366,000 - - - - ส.ค.60 ส.ค.60 ส.ค.60 ก.ย..60
  3. 3. มื้อละ300 บาทจานวน 610 คนเป็นเงิน -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจานวน 4 มื้อ มื้อละ50 บาทจานวน 610คนเป็นเงิน -ค่าวิทยากร -ค่าวัสดุ(กระเป๋าใส่เอกสาร/วัสดุอุปกรณ์) -ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจ้างทาแผ่นพับ -ค่าที่พักวิทยากร 5.ประชุมสรุปข้อมูล -ค่าอาหารเย็น จานวน ๑ มื้อ มื้อละ3๕๐ บาทจานวน 85 คนเป็นเงิน 6.รายงานผล 39,600 - - - - - 122,000 23,500 7,200 29,750 135,๐๐๐ 366,000 122,000 39,600 135,๐๐๐ 23,500 7,200 29,750 ก.ย.60 ก.ย.60 ก.ย.60 รวม 39,600 548,550 135,0๐๐ 723,050 (ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 6. การประเมินผล ตังชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 11.ร้อยละ 80 ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ ขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาภูมิภาคของ กระทรวงศึกษาธิการ 2. ร้อยละ 80 ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี นานโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสารวจ การประเมิน แบบสารวจ แบบประเมิน
  4. 4. -4- 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 7.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี มีแนวทางพัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 7.2. ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี มีขวัญ กาลังใจ มุ่งมั่นยกระดับพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ลงชื่อ ........................................ผู้เสนอโครงการ (นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม) นักวิชาการชานาญการพิเศษ ว่าที่ร้อยตรี.........................……..……........ผู้เห็นชอบโครงการ (สมชาย งามสุขสวัสดิ์) รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ลงชื่อ ........................................... ผู้อนุมัติโครงการ (นายประเทือง ทรัพย์เกิด) ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
  5. 5. หลักสูตรโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2560 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี 1.ระยะเวลาการประชุม 2 วัน จานวน 13 ชั่วโมง 2.สาระสาคัญ การขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคการบูรณาการการศึกษาใน จังหวัดของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนการศึกษา การ บริหารงานบุคคลของ กศจ. การนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการ 3.วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน การขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 3.2 เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง นานโยบายสานักงาน ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.กิจกรรมการอบรม เตรียมความพร้อม อธิบาย ฝึกทางานเป็นทีม การนาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5.โครงสร้างหลักสูตร การขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จานวน ๓.00 ชั่วโมง การบูรณาการการศึกษาในจังหวัดของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จานวน ๑.30 ชั่วโมง บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนการศึกษา จานวน ๑.30 ชั่วโมง การบริหารงานบุคคลของ กศจ. จานวน 4.30 ชั่วโมง การนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการ จานวน 1.30 ชั่วโมง รวม จานวน 12.00 ชั่วโมง ผู้เสนอหลักสูตร (นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม) ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ผู้อนุมัติหลักสูตร (นายประเทือง ทรัพย์เกิด) ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
  6. 6. กาหนดการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2560 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี วันที่ เวลา กิจกรรม วันที่ ๒๒ กันยายน 2560 ๐๘.๐๐ –๐8.3๐น. รายงานตัว ลงทะเบียน ( ………………………………………………………) ๐๙.๐๐ –๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ พิธีกร (…………………………..) ๐๙.๓๐– ๑๐.3๐ น. การขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค(.........................................) ๑๐.3๐ -๑๐.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐.45 -๑๒.15 น. -การขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค(.........................................) ๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๐๐ –๑4.๓๐ น. การบูรณาการการศึกษาในจังหวัดของสานักงานศึกษาธิการ จังหวัดราชบุรี(.........................................) ๑๔.30 –๑๔.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๔.45 –๑๖.15 น. บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนการศึกษา (.........................................) วันที่ ๒3 กันยายน 2560 ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น สะท้อนคิด Recap (.......................................) ๐๙.๓๐– ๑๐.3๐ น. การบริหารงานบุคคลของ กศจ. (.........................................) ๑๐.3๐ -๑๐.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐.45 -๑๒.15 น. -การบริหารงานบุคคลของ กศจ. (.........................................) ๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๐๐ –๑4.๓๐ น. การบริหารงานบุคคลของ กศจ. (.........................................) ๑๔.30 –๑๔.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๔.45 –๑๖.15 น. การนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ สนับสนุนการตรวจราชการ (.........................................)

×