ชุดกิจกรรมที่ 1

23,101 views

Published on

ชุดกิจกรรมที่ 1

 1. 1. 6 ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่องPresent Simple Tense
 2. 2. 7 ชุดกิจกรรมที่ 1ชื่อกิจกรรม : Present Simple Tense เวลาที่ใช้ : 3 คาบ คาบละ 50 นาทีจานวนกิจกรรม : 5 กิจกรรมคาชี้แจง ชุดกิจกรรมที่ 1 Present Simple Tense มี 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 เมื่อกาหนดคากริยาให้ ผู้เรียนสามารถเขียนสะกดและใช้กับประโยคได้ กิจกรรมที่ 2 เมื่อกาหนดคาบอกเวลาให้ ผู้เรียนสามารถวางได้ถูกต้องตามตาแหน่งของประโยค กิจกรรมที่ 3 เมื่ออ่านเนื้อเรื่องจากบทสนทนา ผู้เรียนสามารถตอบคาถามได้ถูกต้อง กิจกรรมที่ 4 เมื่อกาหนดเนื้อเรื่องกิจวัตรประจาวันให้ ผู้เรียนสามารถตอบคาถามได้ถูกต้อง กิจกรรมที่ 5 เมื่อกาหนดเหตุการณ์สมมติเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันให้ผู้เรียนสามารถเขียนย่อหน้าสั้น ๆ เล่าเหตุการณ์ต่างๆได้ถูกต้อง
 3. 3. 8 จุดมุ่งหมายทั่วไป 1. เพื่อให้ผู้เรียนเขียนกิจวัตรประจาวันให้ถูกต้อง2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาสิ่งที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ทางานร่วมกับผู้อื่นโดยการร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นและสรุปกฎเกณฑ์ ความคิดรวบยอด การเขียนกิจวัตรประจาวัน เป็นการฝึกเขียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานที่ผู้เรียนควรทราบไปจนกระทั่งขั้นที่ยากขึ้นเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวัน เป็นการเขียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอย่างมีความหมายและนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้จริง
 4. 4. 9 คาชี้แจงประกอบการใช้ชุดกิจกรรมที่ 1 ชุดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน (อ32201) สาหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องPresent Simple Tense เพื่อความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักภาษาและถูกต้องตามมารยาททางสังคมของ โดยมีการใช้ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน และให้พัฒนาความสามารถการใช้ภาษาในการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกิจวัตรประจาวัน เรียนรู้คาศัพท์เพิ่มมากขึ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก เพื่อให้เกิดความสนใจและสนุกสนานไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมนี้มีส่วนประกอบสาคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 1. คู่มือครู 1.1 สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า 1.2 บทบาทของครูผู้สอน 1.3 แผนการจัดการเรียนรู้ 1.4 คาเฉลยแบบทดสอบ 2. คู่มือผู้เรียน 2.1 บัตรคาสั่ง 2.2 ใบความรู้ 2.3 ใบงาน 2.4 คาเฉลยใบงาน 3. แบบทดสอบหลังเรียน
 5. 5. 10 คูมอครู ่ ื ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง Present Simple Tenseข้อแนะนาสาหรับครู ชุดกิจกรรมที่ 1 1. สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า 1.1 ครูต้องเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆไว้ให้ครบตามจานวนกลุ่มและจานวนผู้เรียน 1.1.1 อุปกรณ์ที่ครูต้องเตรียม - ใบความรู้ - ใบงาน - คาเฉลยใบงาน - แบบประเมินพฤติกรรมในการทางานกลุ่ม - แบบประเมินตนเอง 1.2 ครูต้องศึกษารายละเอียดของชุดกิจกรรมที่ 1 ดังนี้ 1.2.1 ศึกษาคาชี้แจงชุดกิจกรรมชุดที่ 1 1.2.2 ศึกษาคู่มือครูให้ละเอียด 1.2.3 ศึกษาเอกสารและอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้ 1.2.4 ทดลองใช้อุปกรณ์ทุกชนิดก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้2. บทบาทของครู 2.1 ครูจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมโดยการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมให้เข้าใจอย่างชัดเจน มีการจัดเตรียมชั้นเรียนและสื่ออุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างครบถ้วน 2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูต้องจัดกิจกรรมให้ตรงตามที่ระบุไว้ในชุดกิจกรรม เพื่อให้กิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 6. 6. 11 2.3 ก่อนทากิจกรรมทุกครั้ง ครูต้องอธิบายชี้แจงถึงวิธีการปฏิบัติกิจกรรมให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจตรงกัน จึงจะทาให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 2.4 การจัดชั้นเรียน ครูควรเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทุกครั้ง เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการทางานร่วมกัน รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รับผิดชอบต่อหน้าที่และกล้าแสดงออก จัดแบ่งหน้าที่และบทบาทของแต่ละคนดังนี้ - ประธาน ทาหน้าที่ ควบคุมการทางานของกลุ่ม - รองประธาน ทาหน้าที่ แทนประธาน เมื่อประธานไม่อยู่ - เลขานุการ ทาหน้าที่ บันทึกข้อมูลความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม - สมาชิก ทาหน้าที่ เสนอความคิดเห็นอย่างหลากหลายจากข้อมูลที่ได้รับ 2.5 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในขณะที่ผู้เรียนทากิจกรรม ครูควรคอยช่วยเหลือและให้กาลังใจผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 2.6 หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้นลงในแต่ละชุดกิจกรรม ครูควรเป็นผู้ประเมินผลการเรียนของผู้เรียนด้วยแบบทดสอบชุดที่ 1
 7. 7. 12 แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดที่ 1วิชาภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน (อ32201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2เรื่อง PRESENT SIMPLE TENSE เวลา 3 คาบสาระสาคัญ การเขียนเป็นการแสดงออกเพื่อถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาแทนคาพูดแผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) PRESENT SIMPLE TENSE กิจกรรม เนื้อหา ประเมินผล การเรียนรู้ - โครงสร้างประโยค - ทบทวนคาศัพท์ - ความร่วมมือและความตั้ง - รูปคากริยา - เขียนประโยคแสดง ใจในการทากิจกรรม กิจวัตรประจาวัน - ผลการตรวจแบบทดสอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจุดประสงค์ปลายทาง ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของPresent Simple Tenseจุดประสงค์นาทาง * ด้านความรู้ - ทักษะ ผู้เรียนสามารถใช้ Verb Form ของ Present Simple Tense ในประโยคได้ถูกต้อง
 8. 8. 13 * ด้านคุณธรรม – จริยธรรม ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักการทางานร่วมกันและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเนื้อหาสาระการเรียนรู้ Present Simple Tense Present Simple Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจา ทาบ่อย ๆ หรือทาจนเป็นนิสัยสิ่งที่เป็นความจริงเสมอ หรือเป็นข้อเท็จจริงต่าง ๆรูปแบบประโยคของ Present Simple Tense ประธาน + กริยาช่องที่ 1รูปของกริยาใน tense นี้ เมื่อใช้กับประธานบุรุษต่าง ๆ และรูปประโยคชนิดต่าง ๆ มีดังนี้ บอกเล่า ปฏิเสธ คาถาม คาถามปฏิเสธI work. I do not work. Do I work? Don’t I work?You work. You do not work. Do you work? Don’t you work?He He he heShe works. She does not work. Does she work? Doesn’t she work?It It it itWe work. We do not work. Do we work? Don’t we work?They work. They do not work. Do they work? Don’t they work?
 9. 9. 14แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม 1. Current English 2. Grammar Spectrum 3. Standard Grammar & Expressionกิจกรรมการเรียนรู/้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (20 นาที)ครูนาเสนอโครงสร้างประโยค Present Simple Tense ด้วยเกม A - HA A - HAA - HA “อะ – ฮ้า” จุดมุ่งหมาย ฝึกการจัดลาดับถ้อยคาและโครงสร้างของประโยคในเวลาที่กาหนด การเล่น 1. ครูเตรียมบัตรคา บัตรประโยคที่มีถ้อยคาที่ไม่ได้เรียงลาดับตามโครงสร้างเตรียมไว้หลายชุดและมีจานวนมาก พอสาหรับสมาชิกทุกกลุ่ม 2. ครูแจกอุปกรณ์ให้แต่ละกลุ่ม ช่วยกันเรียงลาดับคาหรือถ้อยคาให้ถูกต้องกลุ่มที่ทาได้เร็วและเสร็จก่อนให้ยกมื้อขึ้น ครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าถูกสมาชิกในกลุ่มพูดพร้อมกันว่า “A - HA A - HA A - HA” 3. ครูบันทึกเวลาและจัดลาดับของกลุ่มที่คิดได้เร็วทาเป็นสถิติไว้ 4. ในบัตรหรืออุปกรณ์แต่ละชิ้นจะบอกเวลาในการคิดไว้ ถ้ากลุ่มไหนยังคิดไม่ได้ เมื่อหมดเวลาแล้ว ให้กลุ่มที่คิดได้ก่อนเฉลย 5. ครูแจกบัตรอุปกรณ์ชุดใหม่ และดาเนินการเช่นเดิมตามเวลาที่กาหนดและจัดให้เล่นประมาณ 3 – 4 รอบตัวอย่างบัตรคา She the seashore on sea shells sellsเฉลย She sells sea shells on the seashore.
 10. 10. 15ขั้นดาเนินกิจกรรม (80) นาที 1. ให้ประธานแต่ละกลุ่มรับคู่มือผู้เรียน คู่มือผู้เรียนที่แต่ละกลุ่มได้รับประกอบด้วยบัตรคาสั่ง ใบความรู้ ใบงาน 2. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน และตอบคาถามท้ายใบงาน โดยเริ่มจากใบงานที่ 1 ตามลาดับ และศึกษาใบความรู้ประกอบ ขณะที่ผู้เรียนทากิจกรรม ครูควรเดินสารวจเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม 3. เมื่อผู้เรียนทุกกลุ่มทากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมารายงานผลการทากิจกรรมจากบัตรคาตอบ 4. ครูพิจารณาผลการปฏิบัติกิจกรรมว่าเป็นอย่างไร โดยให้การเสริมแรงแก่ผู้เรียนที่ทาได้ถูกต้องและสมบูรณ์ ถ้ากลุ่มใดมีผลการทากิจกรรมไม่สมบูรณ์ ให้ข้อแนะนาและอธิบายให้เข้าใจขั้นสรุป (20 นาที) ครูสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนแต่ละกลุม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ่ขั้นทดสอบหลังเรียน (30 นาที)ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนชุดที่ 1 เรื่อง Present Simple Tense จานวน 20 ข้อสื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1. เกม2. ใบความรู้ / ใบงาน3. แบบประเมินการทางานกลุ่มและแบบประเมินตนเองการวัดผลประเมินผล 1. แบบประเมินตนเองและการทางานกลุ่มของผู้เรียน2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน3. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
 11. 11. 16 คู่มือผู้เรียน ชุดกิจกรรมที่ 1เรื่อง Present Simple Tense
 12. 12. 17 บัตรคาสั่ง ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง Present Simple Tenseคาชี้แจง ให้สมาชิกหนึ่งคนอ่านคาชี้แจงให้เพื่อนในกลุ่มฟัง และให้ทุกคนร่วมกันคิดและร่วมกันอภิปราย ซักถามอธิบายภาระงานที่กลุ่มต้องทา จนเข้าใจชัดเจนทุกคน และดาเนินการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จ 1. ประธานกลุ่มอ่านใบความรู้ เรื่อง “Present Simple Tense” ให้สมาชิก ในกลุ่มฟังและร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม ตามลาดับใบงาน โดยเลขานุการ กลุ่มเป็นผู้บันทึกข้อมูล 2. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปราย หาคาตอบตามใบงานที่กาหนดให้ 3. สมาชิกคนใดทาเสร็จก่อน ให้ช่วยเหลือสมาชิกคนอื่นในกลุ่มได้ และ เมื่อทาเสร็จทุกคนแล้วให้แลกกันตรวจคาตอบ พร้อมทั้งอธิบายแก้ไข ข้อบกพร่อง 4. ปรับปรุง แก้ไข ข้อความที่บันทึกไว้ (ถ้ามี) เมื่อกลุ่มเห็นพ้องกันแล้ว ให้ตัวแทนกลุ่มอ่านข้อสรุปให้กลุ่มรับทราบอีกครั้ง และนาแบบบันทึก ผลการเรียนรู้ส่งครู 5. สมาชิกส่งตัวแทนออกมาอภิปรายผลการสรุปของกลุ่ม 6. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่อ่านบัตรเฉลยใบงานก่อนปฏิบัติ ใบงานทุกกิจกรรม
 13. 13. 18 ใบความรู้ Present Simple Tenseหลักการใช้ Present Simple Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจา ทาบ่อย ๆ หรือทาจนเป็นนิสัยสิ่งที่เป็นความจริงเสมอ หรือเป็นข้อเท็จจริงต่าง ๆรูปแบบประโยคของ Present Simple Tense ประธาน + กริยาช่องที่ 1 1 รูปของกริยาใน tense นี้ เมื่อใช้กับประธานบุรุษต่าง ๆ และรูปประโยคชนิดต่าง ๆ มีดังนี้ บอกเล่า ปฏิเสธ คาถาม คาถามปฏิเสธI work. I do not work. Do I work? Don’t I work?You work. You do not work. Do you work? Don’t you work?He He he heShe works. She does not Does she work? Doesn’t she work?It work. it itWe work. It Do we work? Don’t we work?They work. We do not work. Do they work? Don’t they work? They do not work.
 14. 14. 19รูปย่อของ do + not = don’t / does + not = doesn’tเช่น I don’t / They don’t / You don’t / We don’t He/She/It doesn’tหลักการเติม s หรือ es ที่ท้ายคากริยา 1. คากริยาโดยทั่วไปสามารถเติม s ได้เลย เช่น walk - walks sleep - sleeps drink - drinks eat - eats 2. ถ้าคากริยาลงท้ายด้วย s, x, z, ch หรือ sh ให้เติม es เช่น kiss - kisses brush - brushes watch - watches fix - fixes go - goes buzz - buzzes 3. ถ้าคากริยาลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วจึงเติม es เช่น fly - flies cry - cries แต่ถ้าหน้า y เป็นสระให้เติม s ได้เลย เช่น buy - buys play - plays ในกรณีที่ประธานเป็นเอกพจน์หรือคาสรรพนามบุรุษที่ 3 ซึ่งได้แก่ He, She,It จะต้องเติม s หรือ es (V.1 + s, es) ที่ท้ายคากริยาเสมอตัวอย่าง เช่น He always cooks his own dinner. She drives to her office every day.
 15. 15. 20 John plays tennis every weekend.Adverb of Frequency Adverb of Frequency เป็นคาที่แสดงความบ่อยหรือความถี่ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ทาให้เราทราบว่าเหตุการณ์หรือการกระทานั้นๆ เกิดขึ้นหรือกระทาบ่อยมากน้อยเพียงใด Adverb of Frequency เมื่อแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์สามารถแบ่งได้โดยสังเขปดังนี้ 100% 80% 60% 40% 20% 0%always usually often sometimes seldom, rarely never(เสมอ ๆ ) (โดยปกติ) (บ่อย ๆ) (บางครั้ง) (ไม่ค่อยจะ) (ไม่เคย)หลักการใช้ 1. ใช้วางข้างหน้าคากริยาแท้ของประโยค ตัวอย่าง เช่น She never comes to school late. The teacher sometimes punishes his student. 2. ใช้วางข้างหลัง verb to be และคากริยาช่วยอื่น ๆ เช่น have, has, do,does, did, will, would, shall, can, could, may, must เป็นต้น ตัวอย่างเช่น You must always tell the truth. He is seldom lazy. That boy can sometimes answer difficult questions. 3. สาหรับ adverb phrase of frequency เช่น every….., once a ….., (day,week, month, year etc.), on Mondays เป็นต้น กลุ่มคาพวกนี้มักจะวางไว้ท้ายประโยคเสมอ เช่น I take a bath twice a day. He files to England every year. They play tennis on Fridays
 16. 16. 21 ใบงานที่ 1Change the verb in brackets into Present Simple Tense.1. They (drink) coffee every morning.………….………………………………………………………………………………2. Rungson always (have) dinner with his family.………….………………………………………………………………………………3. My daughter always (do) her homework at home.………….………………………………………………………………………………4. My friends (play) tennis after school every day.………….………………………………………………………………………………5. She (be) one of the women pilots in this airline company.………….………………………………………………………………………………6. Those dogs always (bark) fiercely.………….………………………………………………………………………………7. The police usually (carry) a gun.………….………………………………………………………………………………
 17. 17. 228. The little girl (dress) herself every morning.………….…………………………………………………………………………………9. My brother (go) jogging in the park every evening.………….………………………………………………………………………………10. The mechanic (fix) the motorcycle in the garage.………….………………………………………………………………………………11. The student (go) to school by bus every day.………….………………………………………………………………………………12. She (brush) her hair every night.………….………………………………………………………………………………13 The airplane (fly) in the sky.………….………………………………………………………………………………14. Thai students (wear) white shirts to school.………….………………………………………………………………………………15. Ladda always (study) by herself in the library.………….………………………………………………………………………………
 18. 18. 23 เฉลยใบงานที่ 11. They drink coffee every morning.2. Rungson always has dinner with his family.3. My daughter always does her homework at home.4. My friends play tennis after school every day.5. She is one of the women pilots in this airline company.6. Those dogs always bark fiercely.7. The police usually carries a gun.8. The little girl dresses herself every morning.9. My brother goes jogging in the park every evening.10. The mechanic fixes the motorcycle in the garage.11. The student goes to school by bus every day.12. She brushes her hair every night.13 The airplane flies in the sky.14. Thai students wear white shirts to school.15. Ladda always studies by herself in the library.
 19. 19. 24 ใบงานที่ 2Put the adverb in brackets in the right position.1. Her parents do their business in town. (every day) ………….………………………………………………………………………………2. Those parrots sing early in the morning. (sometimes)………….………………………………………………………………………………3. Good armies will do their best. (always)………….………………………………………………………………………………4. She feeds her fish in the evening. (never)………….………………………………………………………………………………5. The students walk to school. (every morning)………….………………………………………………………………………………6. The American drink tea in the afternoon. (usually)………….………………………………………………………………………………7. She brushes her teeth. (twice a day)………….………………………………………………………………………………8. We have lunch at the canteen. (often)………….………………………………………………………………………………9. I eat rice and fried egg for breakfast. (usually)………….………………………………………………………………………………10. My son can answer difficult questions. (sometimes)………….………………………………………………………………………………11. Our teacher comes to meet us in the classroom. (twice a day)………….………………………………………………………………………………12. A good policeman is careless. (never)…………………………………………………………………………………………
 20. 20. 25 เฉลยใบงานที่ 2Put the adverb in brackets in the right position.1. Her parents do their business in town every day.2. Those parrots sometimes sing early in the morning.3. Good armies will always do their best.4. She never feeds her fish in the evening.5. The students walk to school every morning.6. The American usually drink tea in the afternoon .7. She brushes her teeth twice a day.8. We often have lunch at the canteen.9. I usually eat rice and fried egg for breakfast.10. My son can sometimes answer difficult questions.11. Our teacher comes to meet us in the classroom twice a day.12. A good policeman is never careless.
 21. 21. 26 ใบงานที่ 3Read this dialogue and put T (True) in front of true sentences and F(False) in front of false sentences.Jack : What do you usually have for lunch?Sam : Rice and curry. What about you?Jack : A hamburger. What does Dave have?Sam : Noodles.Jack : Sam, would you like a piece of cake?Sam : Yes, please, and let’s have some fruit.Jack : I like some oranges. And you?Sam : I like some bananas?………..1. Sam usually has a hamburger.………..2. Dave likes noodles.………..3. Dave wants to have a piece of cake.………..4. Jack and Sam like fruit.………..5. Sam eats a piece of cake.
 22. 22. 27 เฉลยใบงานที่ 31. F2. T3. F4. T5. T
 23. 23. 28 ใบงานที่ 41. Read the text. I always get up at six o’clock in the morning and take a bath. At halfpast six I have breakfast. At seven I go to school by bus. My first classbegins at eight. I study until noon. Then I have lunch. I finish school at halfpast three. After that I play football. I usually go home around five. At sixo’clock in the evening I have dinner. After dinner I do my homework. I watchtelevision at eight and go to bed at a quarter past nine.2. Answer the questions. 1. What time does Rungson get up?………………………………………………. 2. What time does he have breakfast?………………………………………………. 3. How does he go to school?……………………………………………………….. 4. What does he do at school?………………………………………………………. 5. What time does he finish school?………………………………………………… 6. What does he do after dinner?……………………………………………………. 7. What time does he go to bed?……………………………………………………
 24. 24. 29 เฉลยใบงานที่ 41. What time does Rungson get up? He gets up at six o’clock in the morning.2. What time does he have breakfast? He has breakfast at half past six.3. How does he go to school? He goes to school by bus.4. What does he do at school? He studies and has lunch at school.5. What time does he finish school? He finishes school at half past three.6. What does he do after dinner? He does his homework and watches TV.7. What time does he go to bed? He goes to bed at a quarter past nine.
 25. 25. 30 ใบงานที่ 51. Talk about yourself. 1. When do you get up? 2. What do you usually have for breakfast? 3. What do you do after breakfast? 4. How do you go to school? 5. What do you do before you go to bed? 6. What time do you go to bed? 2. Write your daily activities. In the morning I always ………………… early in the morning. I ……………. andhave a light ……………. After breakfast I ……………. to school. I study……………. and ……………. in the cafeteria. In the afternoon I study until ……………………………………… After school Iusually ……………………………………… before I go home. In the evening I usually ……………………… before I have dinner. I……………………… after dinner. After that I……………………………………… I usually………………….
 26. 26. 31 เฉลยใบงานที่ 5 In the morning I always get up early in the morning. I take a shower and have alight breakfast. After breakfast I take a bus to school. I study until twelve andhave lunch in the cafeteria. In the after noon I study until half past three. After school I usually play the guitarbefore I go home. In the evening I usually help my mother before I have dinner. I watch televisionafter dinner. After that I listen to music. I usually go to bed at half pastnine.
 27. 27. 32 แบบประเมินพฤติกรรมในการทางานกลุ่ม วิชา ........................................ชั้น.............ภาคเรียน........./........................ เรื่อง .......................................................................................................... ชื่อกลุ่ม....................................................................................................... อาจารย์ผู้สอน.............................................................................................เกณฑ์การให้คะแนน 4 – ดีมาก 3 – ดี 2 – ปานกลาง 1 – พอใช้ 0 – ปรับปรุง พฤติกรรมในการทางานกลุ่ม การแสดง การรับฟัง รวมคะแนน ที่ ชื่อ - นามสกุล ความร่วมมือ การตั้งใจใน ความ ความ (16) กับกลุ่ม การทางาน คิดเห็น คิดเห็นผู้อื่น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ลงชื่อ ................................................. (................................................) ตาแหน่ง ประธานกลุ่ม .......................... ......../......../..........เกณฑ์การประเมิน 13 – 16 หมายถึง ดีมาก 10 – 12 หมายถึง ดี 7 – 9 หมายถึง ปานกลาง 4 – 6 หมายถึง พอใช้ 0 – 3 หมายถึง ปรับปรุง
 28. 28. 33 แบบประเมินตนเองชื่อ – นามสกุล ................................................................ชั้น..................เลขที.่ ............ สิ่งที่ได้รับจากการเรียนในคาบนี้..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 29. 29. 34 แบบทดสอบชุดที่ 1คาชี้แจง ข้อทดสอบนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จานวน 20 ข้อ 20 คะแนนChoose the best answer1. He usually …………. one hour in his garden every evening. a) spends b) spent c) spended d) is spending2. I often …………. the series in the night. a) watches b) watched c) watch d) watching3. He …………. to school every day. a) walk b) walks c) walked d) walking4. She sometimes …………. to the cinema on Sundays. a) go b) going c) went d) goes5. Don’t …………lies. a) told b) tell c) telling d) tells6. Let’s ……….. for a walk. a) go b) goes c) went d) going7. Come and …………. your coco. a) drinks b) drank c) drinking d) drink8. I …………. to practice playing my French horn every day. a) has b) had c) having d) have9. Please …………. me permission to go home early. a) given b) gave c) give d) giving10. I …………. a song for the rock concert. a) write b) wrote c) writes d) writing11. Somkit …………. some cake for my birthday. a) buy b) buys c) bought d) buying
 30. 30. 3512. Most boys …………. outdoor activities. a) like b) liked c) liking d) likes13. Witoon …………. the piano very well. a) play b) plays c) played d) was playing14. He often …………. in the afternoon. a) sleep b) slept c) sleeps d) sleeping15. The contest …………. at six o’clock. a) starts b) will start c) started d) starting16. The boy …………. cycling daily. a) goes b) shall go c) are going d) went17. I …………. in the swimming pool every weekend. a) swim b) swam c) swims d) swimmingPut these sentences into correct order.18. a. After that she drinks it. b. Next she puts milk and sugar into the tea. c. She puts tea powder into a cup. d. Then she adds hot water. a) b, c, d, a b) c, b. d, a c) c, d, b, a d) b, d, c, a19. a. I get up at six o’ clock. b. First I wash my face. c. After that I take a bath. d. Then I clean my teeth. a) a, b, d, c b) b, c, d, a c) a, d, b, c d) b, a, c, a
 31. 31. 3620. a. Mix the noodles and liquid together and eat. b. Add about one cup of boiling water. c. Put the noodles, flavour and chili powder in a dish. d. You can add eggs, meat or fish before you add the boiling water. e. Cover the dish and leave for three minutes. a) b, c, d, e, a b) d, e, c, b, a c) a, c, b, d, e, d) c, d, b, e, a
 32. 32. 37 เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 11. a2. c3. b4. d5. b6. a7. d8. d9. c10. a11. b12. a13. b14. a15. a16. a17. a18. c19. a20. d
 33. 33. 38

×