แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๕

70,222 views

Published on

Published in: Education
26 Comments
103 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
70,222
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,235
Actions
Shares
0
Downloads
1,865
Comments
26
Likes
103
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๕

 1. 1. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๑แบบฝึกทักษะภาษาไทย ๖ ระดับเพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้อ่านคล่อง เขียนคล่องโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. 2. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๒คานาแบบฝึกทักษะภาษาไทย ๖ ระดับ เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง สาหรับนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน เล่มที่ ๕ จัดทาขึ้นเพื่อใช้สาหรับฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเบื้องต้น ใช้สาหรับการพัฒนาทักษะทางภาษาที่นาไปสู่การเรียนที่สูงขึ้นตามระดับชั้นจากง่ายไปหายากนักเรียนที่ยังมีพื้นฐานการเรียนภาษาไทยที่ต้องการพัฒนาสามารถนาไปใช้เพื่อการพัฒนาได้ทุกระดับชั้นตามพื้นฐานการอ่านและการเขียนของแต่ละคน เพื่อให้เกิดทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยที่เหมาะสม โดยครูเป็นผู้ดูแลให้ความช่วยเหลืออธิบายชี้แจงแนะนา อ่านให้ฟัง ยกตัวอย่างวิธีการฝึกฝนสาหรับนักเรียน ช่วยเหลือในการฝึกอย่างใกล้ชิด เพื่อลดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ถูกสาหรับนักเรียนขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะทางานทุกท่านที่เสียสละ แรงกาย แรงใจ จนทาให้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเล่มนี้มีความสมบูรณ์ โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้ไปสู่มาตรฐานการเรียนได้อย่างเหมาะสม(นายพีระยศ บุญเพ็ง)ผู้อานวยการโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 3. 3. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๓แบบฝึกที่ ๑ เขียนคากันเถอะคาชี้แจง โปรดเขียนคาจากคาอ่านต่อไปนี้ให้ถูกต้องพร้อมฝึกอ่านให้คล่องอ่านว่า เขียนเป็นพาบ – พะ – ยน๑. กา – ละ – เท – สะ๒. พิด – สะ – ดาน๓. สัด – ทา๔. โลก – กะ – ทัด๕. ดุน – ยะ – พิ – นิด๖. ทา – มาด๗. ทุด – จะ – หริด๘. พัน – นะ – นา๙. คุน – โทด๑๐.บุก – คะ – ลา – กอนภาพยนตร์...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ทำดี ๆ นะครับ
 4. 4. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๔แบบฝึกที่ ๒ อ่านเขียนคาตรงกับความหมายคาชี้แจง อ่านคาและเติมคาที่มีความหมายตรงกับข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้องเมี่ยง หลง กระทิง รวงรัง ผนังนกยูง ไตร่ตรอง ปลิง โพงพาง แขวง๑. .................... หมายถึง เขต แดน ส่วน ฝ่าย๒. .................... หมายถึง คิดทบทวน๓. .................... หมายถึง ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง๔. .................... หมายถึง อาหารชนิดหนึ่งที่ใช้ใบผักห่อรับประทาน๕. .................... หมายถึง ฝาทึบที่โบกปูน๖. .................... หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ดักปลา๗. .................... หมายถึง สาคัญผิด๘. .................... หมายถึง ที่ห้อยลงมา๙. .................... หมายถึง นกชนิดหนึ่งที่มีขนสวยงาม๑๐ .................... หมายถึง สัตว์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายวัวผมเอำใจช่วยครับ
 5. 5. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๕แบบฝึกที่ ๓ อ่านคาแต่งประโยคจากภาพคาชี้แจง ดูภาพและอ่านคา แล้วนาคาไปแต่งประโยคให้มีความหมายรูปภาพ คา ประโยคขนมปัง ฉันชอบกินขนมปังธามรงค์พานพาลพระฤๅษีบันทึกบรรทมไอศกรีมเพชรกระต่ายสามเณร
 6. 6. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๖แบบฝึกที่ ๔ คาผิดแก้ใหม่คาชี้แจง อ่านคาแล้ววงกลมคาที่เขียนผิดและแก้ใหม่ให้ถูกต้องคา แก้ใหม่เป็นคานวน บริการ คุณค่า คานวณ๑. บัณชี วันจันทร์ เผ่าพันธุ์๒. ประมาณ น้าตาล กล้าหาน๓. ทมิฬ คนพาน บริการ๔. เจริญ กาลเวลา สรรเสริณ๕. บริเวญ สากล บาเพ็ญ๖. กษัตริย์ เชี่ยวชาน ณรงค์๗. เนืองนิตย์ ชอกล์ เถาวัลย์๘. ชาญฉลาด นงคราญ บ่มเพราะ๙. คุ้มครอง จุลินทรี จังฑาล๑๐. ท้องล่อง ไตร่ตรอง นิรันดร์มีคำผิดข้อละหนึ่งคำแก้ให้ถูกนะครับ
 7. 7. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๗แบบฝึกที่ ๕ สนุกกับการประสมอักษรคาชี้แจง ประสมอักษรให้เป็นคาและตรงกับความหมายที่กาหนดให้อักษรที่กาหนด ความหมาย คาที่ถูกต้องน ต์ ม คาศักดิ์สิทธิ์สาหรับสวด มนต์๑. น วิ า ม ที่อยู่ของเทวดา ..............................๒. ร ท อ า ความเอื้อเฟื้อเอาใจใส่ ..............................๓. ร มั า ญ มอญ ..............................๔. น นั พ เล่นเอาเงินหรือสิ่งของ ..............................ด้วยการเสี่ยงโชค๕. ล ญ า ผ ทาลายให้หมดสิ้นไป ..............................๖. ฉั ดิ น สรรพนามบุรุษที่ ๑ ..............................ใช้แทนผู้พูดเป็นหญิง๗. น พี้ ย เ ผิดแปลกไป ..............................๘. ะ ย น ท า เผ่นขึ้นไป ..............................๙. น น ถ เส้นทางคมนาคม ..............................๑๐. สั อ ญ า ตาย ..............................
 8. 8. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๘แบบฝึกที่ ๖ มาสนุกกับการประสมคาคาชี้แจง เลือกคาในภาพแอบเปิ้ลและในภาพส้มมาประสมกันให้เป็นคาที่มีความหมายแล้วเขียนลงในสี่เหลี่ยมขาย หลาก สิ่ง คอยสอย โวย โปรย + วาย คุย เสือรอ กฎ พูด หลาย ของ ดายดู รอย ปราย ของ หมาย๑.................................................๒.................................................๓.................................................๔.................................................๕.................................................๖.................................................๗.................................................๘.................................................๙.................................................๑๐................................................ได้คำใหม่มำกมำยครับ
 9. 9. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๙แบบฝึกที่ ๗ ฝึกอ่านและเขียนตัวการันต์คาชี้แจง นาตัวการันต์ที่อยู่ด้านขวามือมาเติมลงไปในคาทางด้านซ้ายมือให้ถูกต้อง และอ่านคาอีกครั้ง๑. เกษมศาน.........๒. เทพารัก............๓. กอ......ป๔. เนืองนิต...........๕. นักปราช...........๖. พระโอษ...........๗. พิจาร...............๘. ศัก........ศรี๙. สุขสัน............๑๐. สังหร............ตัวกำรันต์ไม่ออกเสียงนะครับร์ ล์ ต์ต์ ล์ ษ์ร์ ล์ อ์ย์ ร์ ษ์น์ ต์ ญ์ต์ น์ ฐ์น์ ณ์ ย์ดิ์ ธิ์ ติ์ด์ ต์ ญ์น์ ย์ ณ์
 10. 10. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๑๐แบบฝึกที่ ๘ อ่านคาควบกล้ากันเถอะคาชี้แจง อ่านคาและขีดเส้นใต้คาควบกล้าอภินิหาร อภิปราย๑. วรรณกรรม กลั่นแกล้ง๒. ขมันขมี ขลาดกลัว๓. ทรามเชย ทรชน๔. นงคราญ มนัสการ๕. ประเพณี ปฏิกิริยา๖. พนาดร พระธุดงค์๗. สนิทสนม สร้างสรรค์๘. รูปทรง รื่นรมย์๙. เศร้าสร้อย โศกศัลย์๑๐.เสี่ยงทาย เสื่อมโทรมอ่ำน แล้วขีดเส้นใต้คำควบกลำครับ
 11. 11. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๑๑แบบฝึกที่ ๙ เติมตัวการันต์แล้วจะรู้ความหมายคาชี้แจง โปรดเติมตัวอักษรที่เป็นตัวการันต์ที่ขาดหายไปลงในช่องว่างให้ถูกต้อง๑. วันอาทิต…………ฉันต้องไปซื้อหนังสือพิม……….ให้พ่อแต่เช้า๒. สัปดา…………..หนึ่ง ๆ เราเรียน ๕ วัน ตั้งแต่วันจัน....………ถึงวันศุก…….๓. ครอบครัวของเราจะไปเที่ยวนครสวรร……….และเพชรบูร……ปลายเดือนกุมภาพัน…….นี้๔. คุณประสง……..จะไปดูภาพยนต……….ที่สนามหน้าอาเภอ๕. โคที่ชาวบ้านเลี้ยงมีทั้งพัน………เนื้อและพัน………….นม๖. ฉันชอบเรียนวิชาคณิตศาส……มากกว่าวิชาวิทยาศาส…….๗. ดวงจัน...........ส่องแสงในเวลากลางคืน ดวงอาทิต………ส่องแสงเวลากลางวัน๘. ต้นกล้วยเป็นอาหารสัต…..และทุกส่วนของต้นกล้วยทาประโยช……อย่างอื่นได้๙. พระสง…………กาลังสวดมน……..๑๐. ลัดดามีประสบการ…….ในการทางานและเป็นคนซื่อสัต…..สุจริต
 12. 12. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๑๒แบบฝึกที่ ๑๐ สระ ใ – อยู่ไหนคาชี้แจง โปรดนาคาที่กาหนดไปเติมลงในประโยค ให้ได้ใจความสมบูรณ์เชียงใหม่ ใย ใคร่ ใจ ใกล้ใส ใฝ่ ใบ้ ใต้ตัวอย่าง ผู้........ใหญ่...........ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก (ใหญ่ , ใช่ )๑. ถุงเท้าผ้า..................บัวของแม่ขาด.๒. บ้านฉันอยู่..................โรงเรียน๓. คน......................พูดไม่ได้๔. .......................มีลาไยมาก๕. น้าที่ฉันดื่ม.................มาก๖. คน.....................ร้ายชอบตกปลา๗. น้อง....................ฝันอยากได้นาฬิกา๘. พ่อแม่รัก................ฉันมาก๙. พ่อนอนเล่น................ต้นจาปี๑๐. กระผมมีความภูมิ................ที่ได้มาร่วมงานวันปีใหม่เกณฑ์การประเมิน9 – 10 ระดับคุณภาพ ๔ ดีมาก7 – 8 ระดับคุณภาพ ๓ ดี5 – 6 ระดับคุณภาพ ๒ พอใช้0 – 4 ระดับคุณภาพ ๑ ปรับปรุงชื่อ......................................................สกุล.......................................ชั้น...................
 13. 13. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๑๓แบบฝึกที่ ๑๑ สระ ไ – พาเพลินคาชี้แจง โปรดเขียนคาจากภาพ และแต่งประโยคให้ได้ใจความสมบูรณ์๑. --------------------------------------- ๖. -------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ------------------------------๒ -------------------------------------------- ๗. ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------๓. ------------------------------------------- ๘. ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------๔. ---------------------------------------------- ๙. ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ --------------------------๕. --------------------------------------------- ๑๐. --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- --------------------------เกณฑ์การประเมิน9 – 10 ระดับคุณภาพ ๔ ดีมาก7 – 8 ระดับคุณภาพ ๓ ดี5 – 6 ระดับคุณภาพ ๒ พอใช้0 – 4 ระดับคุณภาพ ๑ ปรับปรุงชื่อ......................................................สกุล.......................................ชั้น...................
 14. 14. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๑๔แบบฝึกที่ ๑๒ การใช้บัน บรร มีมากมายคาชี้แจง โปรดเติมคาต่อไปนี้ให้ถูกต้องตัวอย่าง บรรณานุกรม เป็นส่วนสาคัญในการทาโครงงาน (บรรณานุกรม บันณานุกรม)๑. นักเรียนคัดลายมือด้วยตัว...................เต็มบรรทัด (บรรจง บันจง)๒. วิทยากรจะ...................เรื่อง “มรรยาทในสังคม” ให้นักเรียนฟัง (บันยาย บรรยาย)๓. คนโบราณมีความเชื่อว่าเทวดาเป็นผู้......................ให้ฝนตกลงมา (บรรดาล บันดาล)๔. โรงพิมพ์ไทยรัฐ มี........................เป็นผู้พิมพ์และผู้โฆษณา (บรรณาธิการ บันณาธิการ)๕. ภาพยนตร์เป็นสื่อที่ให้ความ.................แก่ผู้ชมทุกคน (บันเทิง บรรเทิง)๖. .....................สัตว์ป่าทั้งหลาย สิงโตจัดว่าเป็นเจ้าแห่งป่า (บรรดา บันดา)๗. ผู้ที่มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ ถือว่าเป็นผู้....................นิติภาวะแล้ว (บรรลุ บันลุ)๘. แพทย์ให้ยาผู้ป่วยเพื่อ................อาการเจ็บป่วย (บันเทา บรรเทา)๙. การฟังที่ดีควรมีการจด................เพื่อทบบวนความจา (บันทึก บรรทึก)๑๐. .................ในการจัดงานเลี้ยงดูคึกคักเป็นพิเศษ (บันยากาศ บรรยากาศ)เกณฑ์การประเมิน9 – 10 ระดับคุณภาพ ๔ ดีมาก7 – 8 ระดับคุณภาพ ๓ ดี5 – 6 ระดับคุณภาพ ๒ พอใช้0 – 4 ระดับคุณภาพ ๑ ปรับปรุงชื่อ......................................................สกุล.......................................ชั้น...................
 15. 15. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๑๕แบบฝึกที่ ๑๓ อ่านให้ดีแล้วจะมีคาตอบคาเตือนเรื่องไข้เลือดออกเนื่องจากเวลานี้ก็ย่างเข้าฤดูฝน โรคระบาดในฤดูฝนนี้ คือโรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนาเชื้อโรคมาสู่คน เมื่อยุงกัดก็จะปล่อยเชื้อไข้เลือดออก กระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศเตือนให้ประชาชนป้องกันอย่าให้ยุงลายกัด ควรนอนกางมุ้ง และทาลายแหล่งน้าขังที่มียุงอาศัยอยู่ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่อนามัยอาเภอ พ่นยากาจัดยุง หรือทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเสีย โรคไข้เลือดออกจะลดลงได้โดยความร่วมมือของประชาชนเป็นสาคัญคาชี้แจง โปรดตอบคาถามต่อไปนี้๑. โรคที่มักระบาดฤดูฝน คือ………………………………………..………………………………………๒. โรคตามข้อ ๑ มีสาเหตุมาจากอะไร…………….………………………………………………………...๓. พาหะนาเชื้อไข้เลือดออก คือ…………….........………..………………………………………………๔. กระทรวงสาธารณสุขประกาศเตือนประชาชน ในเรื่อง…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..๕. เรามีวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกได้อย่างไรบ้าง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………๖. นักเรียนเคยถูกยุงกัดหรือไม่ และนักเรียนคิดหาวิธีป้องกันอย่างไรบ้าง…………………………………………………….………………………………………………….………………………………………….………………………….………………………………………………………………………………………………………………………..๗. จากคาเตือนเรื่องไข้เลือดออก คาใดบ้างไม่ประวิสรรชนีย์……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..๘.จากคาเตือนเรื่องไข้เลือดออก มีคาใดบ้างที่ประวิสรรชนีย์……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..๙. จากเรื่องนี้ มีคาใดบ้างที่เป็นคาควบกล้า…………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………๑๐.จากเรื่องนี้มีคาใดบ้างที่มีอักษรสูง……………………………………………………………………....................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 16. 16. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๑๖แบบฝึกที่ ๑๔ อ่านข้อความแล้วเติมคาให้ถูกต้องคาชี้แจง โปรดอ่านข้อความแล้วเติมคาที่กาหนดให้ ให้ถูกต้องจะพูดจาปราศรัยกับใครนั้น อย่าตะคั้นตะคอกให้เคืองหูไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกู คนจะหลู่ล่วงลามไม่ขามใจ๑. “จะพูดจาปราศรัยกับใครนั้น ” เรียกว่า วรรค……………………………………………….……..….(วรรคสดับ วรรครับ วรรครอง วรรคส่ง)๒. คาในข้อใดเป็นคาสัมผัสใน………………………………………………….…………..………….(นั้น – ตะคั้น พูดจา – ปราศรัย หู – กู กู – หลู่)๓. ข้อความนี้เป็นคาประพันธ์ชนิดใด…………………………………………….……………..………(กลอนนิราศ กลอนสุภาพ กลอนเสภา กลอนบทละคร)๔. “ปาก” คาราชาศัพท์ คือ……………………………………………………………….….....……..(พระโอษฐ์ พระนาสา พระนาสิก พระโขนง)๕. “ ึ่”ถึง…………………………………………………………..……………..…….( )๖. “” -ข้ ………………….( โ ณ โ โ โ )๗. “ ”ถึง คือ……………………..……………………………( )๘. “ ” ………………..……)๙. “ ”……………………………………………..…………………..(เพลง )
 17. 17. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๑๗แบบฝึกที่ ๑๕ อ่านข้อความแล้วเติมคาให้ถูกต้องคาชี้แจง โปรดอ่านข้อความแล้วเติมคาที่กาหนดให้ ให้ถูกต้อง๑.ค………………………………………………………….()๒.โ……………………………………………………( )๓. รี-มี นเกี่ยวกับ………………………………………………………………………………………………….( มเ )๔. โโ โโคือ………………………………………………………………………………………………………(โ โโ )๕. “ ”…………………………………………………………………………………………………………………….
 18. 18. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๑๘แบบฝึกที่ ๑๖ อ่านบทร้อยกรองต้องได้รู้คาชี้แจง โปรดอ่านข้อความแล้วตอบคาถาม ให้ถูกต้อง๑. ณนี้ ประเภท …………………………….-5 น มาแข่งเรือพายตามลาน้า ยายเล่าว่าสมัยก่อนโต้ตอบกันระหว่างหนุ่มสาวเป็นที่ครึกครื้นสนุกสนาน๒. ณ ใด......…………………………………………………………………………๓. คือ………………………………………………………………………………………๔. โ ………………………………………………………๕. “ ” ……………………...…………………………………………๖. “ ” สึกเกี่ยวกับเรื่อง………………………………………………
 19. 19. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๑๙แบบฝึกที่ ๑๗ อ่านให้ดีแล้วจะมีคาตอบคาชี้แจง โปรดอ่านข้อความแล้วเติมคาที่กาหนดให้ ให้ถูกต้อง“ ณ”๑.( )๒. …………………………( ณณ )๓. ………………………………….( ณ )ณณโ โ๔. ท……………………………………( )๕. ณ ……………………………..( ฯ )
 20. 20. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๒๐แบบฝึกที่ ๑๘ อ่านให้รู้ ดูให้ดี มีคาตอบคาชี้แจง โปรดอ่านข้อความแล้วเติมคาที่กาหนดให้ ให้ถูกต้องโณโโ น ระ ้๑. อะไร( ณ )๒. ใด อาการ คือ……………………………………………..)๓. เด็กนักเรียนที่กล่าวถึงนี้ น่าจะมีอายุระหว่าง………………………………………………(7 – 10 ปี 13 – 15 ปี 15 – 17 ปี 17 – 20 ปี )๔. ข้อความนี้ กล่าวถึงครูเกี่ยวกับเรื่อง…………………………………………………………(ความเป็นอยู่ ฐานะและรายได้ ความประพฤติ ศักดิ์ศรี)๕. ผู้เขียนมีเจตนา…………………………………………………………………………..…( ฟ้องร้อง เสียดสี เล่าเรื่อง ดูถูก )“... โรงเรียนเราดีแล้วครับอาจารย์ ผมมองไม่เห็นอะไรจะต้องรายงานนอกจากเด็กๆ พวกนั้น เขามีรถยนต์รับส่ง มีอาหารกลางวัน มีหมอน มีแปรงสีฟัน ครูในโรงเรียนก็ทาหน้าที่เป็นคนรับใช้ไปในตัว เพราะมีแต่ลูกคนรวยมาเรียนกันทั้งนั้น...”จากเรื่อง ครูประชาบาลของ ประเสริฐ จันคา
 21. 21. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๒๑แบบฝึกที่ ๑๙ เรามาอ่านแล้วคิดวิเคราะห์คาชี้แจง อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถาม ข้อ ๑ - ๓ข่าวน่ากลัวข่าวในทีวีบางครั้งก็ดูน่ากลัวมากสาหรับเด็กๆ เช่น ข่าวฆ่ากันตาย รถชนกันยับเยิน เหล่านี้อาจมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของเด็กๆ ถ้าเลี่ยงไม่ได้ ก็ควรอธิบายสถานการณ์ในข่าวให้เด็กเข้าใจ เช่น อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลา หรือความขัดแย้งที่ขาดสติก็อาจทาให้คนฆ่าฟันกันได้ แต่ครอบครัวที่อบอุ่น มั่นคง จะเป็นเกราะป้องกันเด็กๆ จากสิ่งน่ากลัว และสะเทือนอารมณ์ได้เป็นอย่างดีสหทัยมูลนิธิ๑. ข่าวประเภทใดที่มีผลต่อความรู้สึกของเด็กก. ข่าวบันเทิง ข. ข่าวกีฬาค. ข่าวอุบัติเหตุ ง. ข่าวเศรษฐกิจ๒. สิ่งใดช่วยคลายความรู้สึกกลัวของเด็กได้ก. การตามใจ ข. การพักผ่อนค. การทาโทษ ง. การปลอบประโลม๓. หากหลีกเลี่ยงข่าวที่น่ากลัวไม่ได้ เราควรทาอย่างไรก. ปล่อยให้เด็กลืมไปเอง ข. อธิบายสถานการณ์ในข่าวให้เด็กได้เข้าใจค. ไม่ให้เด็กดูอีก ง. อธิบายสถานการณ์ในข่าวให้เด็กรับรู้อ่านข้อความ แล้วตอบคาถามข้อ ๔อิ่มเอย อิ่มก่อน รีบจะไปดูละครโขนหนังทิ้งสารับคับค้อนไว้รุงรัง เหมาคนอิ่มทีหลังให้ล้างชามการเฝ้าเอาเปรียบกันอย่างนี้ มิดีหนอเจ้าฟังเราห้ามคบเพื่อนฝูงจงอุตส่าห์พยายาม รักษาความสามัคคีจงดีเอย๔. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายในการแต่งก.ใครกินอิ่มก่อนเป็นผู้ชนะไม่ต้องล้างจานชาม ข. ควรอิ่มพร้อมกันและช่วยกันล้างจานชามค. อย่าเอาเปรียบกันควรช่วยเหลือและสามัคคีกัน ง. คนฉลาดจะต้องไม่เสียเปรียบคนอื่น๕. “แหม! ตั้งแต่เธอทางานที่บริษัทนี้ ดูเธอเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นนะจ๊ะ”ข้อใดเป็นคาอุทานเสริมบทก. แหม ! ข. ตั้งแต่ค. ผู้หลัก ง. ผู้ใหญ่
 22. 22. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๒๒แบบฝึกที่ ๒๐ อ่านให้เข้าใจจึงตอบคาถามคาชี้แจง อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามพระพุทธเจ้าตรัสว่า คนที่โกรธเขาก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้ว คนที่ไม่มีสติรู้เท่าทันหลงโกรธตอบเขาไปอีก ก็เท่ากับสร้างความเลวให้ยืดยาวเพิ่มขึ้น นับว่าเลวนักลงไปกว่าคนที่โกรธก่อนนั้นอีกเราอย่า เป็นทั้งคนเลวทั้งคนเลวกว่านั้นเลยจากเรื่อง ทาอย่างไรจะหายโกรธ ของ พระเทพเวที๑. ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไรก. ความรัก ข. ความโกรธค. ความขาดสติ ง ความเลว๒. จากคาสอนนี้ผู้ใดเป็นคนเลวที่สุดก. คนที่โกรธทุกคน ข. คนที่โกรธก่อนค. คนที่โกรธง่าย ง. คนที่ไม่โกรธ๓. ข้อความนี้สอนว่าอย่างไรก. ไม่โกรธตอบผู้อื่น ข. คนโกรธก่อนเป็นคนเลวมากค. คนโกรธมีสติ ง. ไม่ควรโกรธและโกรธตอบผู้อื่น๔. ข้อใดเกี่ยวกับข้องกับข้อความนี้มากที่สุดก. ความโกรธ - ความดี ข. พระพุทธเจ้า - คนดีค. คนไม่มีสติ - ความโกรธ ง. คนดี - คนเลวอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถาม ข้อ ๕เคยมีคนกล่าวว่า “ผู้หญิงคือผู้สร้างโลก” เพราะผู้หญิงเป็นเพศที่มีความสวยงาม นิ่มนวล อ่อนหวานและมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่๕. เหตุผลที่ผู้เขียนยกมาอ้างความสามารถของผู้หญิงคือข้อใดก. ความนุ่มนวลและความอ่อนหวาน ข. การออกไปทางานนอกบ้านและในบ้านค. ธรรมชาติของผู้หญิงและความเป็นแม่ ง. ความสวยงามและความเป็นแม่
 23. 23. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๒๓แบบฝึกที่ ๒๑ ภาพนั้นสาคัญที่คาชื่อ........................................................................เลขที่.................ชั้นประถมศึกษาปีที่ .....................คาชี้แจง ๑. ดูภาพและเขียนคาในภาพอย่างน้อย ๕ คา๒. นาคาเขียนได้ไปแต่งประโยคคา ประโยคเปลือกหอย ฟ้ารุ่งนาเปลือกหอยมาตกแต่งงานประดิษฐ์๑.๒.๓.๔.๕.เกณฑ์การประเมินการเขียนคา การแต่งประโยค คะแนนที่ได้สรุปผ่านไม่ผ่านเขียนคาถูกต้อง ๐-๒ คา ปรับปรุง เขียนประโยคถูกต้อง ๐-๒ คา ปรับปรุงเขียนคาถูกต้อง ๓ คา ผ่านระดับพอใช้ เขียนประโยคถูกต้อง ๓ คา ผ่านระดับพอใช้เขียนคาถูกต้อง ๔ คา ผ่านระดับดี เขียนประโยคถูกต้อง ๔ คา ผ่านระดับดี ๑๐เขียนคาถูกต้อง ๕ คา ผ่านระดับดีมาก เขียนประโยคถูกต้อง ๕ คา ผ่านระดับดี
 24. 24. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๒๔แบบฝึกที่ ๒๒ เขียนคานาไปแต่งประโยคชื่อ........................................................................เลขที่..................ชั้นประถมศึกษาปีที่ .....................คาชี้แจง ๑. เขียนคาในภาพอย่างน้อย ๕ คา๒. นาคาที่เขียนได้ไปแต่งประโยคให้มีความเหมาะสมคา ประโยคตระหนก เขาตระหนกตกใจในความฝันร้าย๑.๒.๓.๔.๕.เกณฑ์การประเมินการเขียนคา การแต่งประโยค คะแนนที่ได้สรุปผ่านไม่ผ่านเขียนคาถูกต้อง ๐-๒ คา ปรับปรุง เขียนประโยคถูกต้อง ๐-๒ คา ปรับปรุงเขียนคาถูกต้อง ๓ คา ผ่านระดับพอใช้ เขียนประโยคถูกต้อง ๓ คา ผ่านระดับพอใช้เขียนคาถูกต้อง ๔ คา ผ่านระดับดี เขียนประโยคถูกต้อง ๔ คา ผ่านระดับดี ๑๐เขียนคาถูกต้อง ๕ คา ผ่านระดับดีมาก เขียนประโยคถูกต้อง ๕ คา ผ่านระดับดี
 25. 25. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๒๕แบบฝึกที่ ๒๓ เรื่องนั้นสาคัญที่คาพูดชื่อ........................................................................เลขที่..................ชั้นประถมศึกษาปีที่ .....................ชี้แจง นาคาที่กาหนดให้แต่งประโยคให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ของภาพคาคา ประโยคแปลกใจ ฟ้ารุ่งแปลกใจที่มีคนมาขอพบพักผ่อนหย่อนใจบาดเจ็บตาม้าตาเรือทุเลาระมัดระวังเกณฑ์การประเมินการแต่งประโยค คะแนนที่ได้ สรุปผ่านไม่ผ่านเขียนประโยคถูกต้อง ๐-๒ คา ปรับปรุงเขียนประโยคถูกต้อง ๓ คา ผ่านระดับพอใช้เขียนประโยคถูกต้อง ๔ คา ผ่านระดับดี ๕เขียนประโยคถูกต้อง ๕ คา ผ่านระดับดีมาก
 26. 26. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๒๖แบบฝึกที่ ๒๔ เติมคาบรรยายภาพเหตุการณ์ชื่อ........................................................................เลขที่..................ชั้นประถมศึกษาปีที่ .....................คาชี้แจง นาคาที่กาหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องและเหมาะสมช่วยเหลือ กรรโชก ความรัก เพื่อนบ้าน พยายามความสามัคคี ภูมิใจ ทักทาย ความเมตตา ความสุขเตยกับต่ายเป็น ๑.................................กัน ทั้งสองรักและ๒.......................... กันดีมากเตยมีสุนัขชื่อเจ้าด่าง ส่วนเจ้าแต้มเป็นสุนัขของต่าย ทุกวันเตยและต่ายจะพาเจ้าด่างและเจ้าแต้มมาเดินเล่นกัน เมื่อพบกันครั้งแรกมันจะขู่๓.................................................ใส่กันเตยกับต่ายจึง๔.....................................................บอกและสอนมันว่าให้รู้จักรักและเป็นเพื่อนกันเมื่อพบกันทุกวันให้ ๕.............................................กัน ในที่สุดเจ้าด่างกับจ้าแต้มก็กลายเป็นเพื่อนเล่นกันเตยกับต่าย ๖ ...........................................มากที่สุดให้มันรักกันได้ เพราะไม่ว่าใครก็ตามควรมี๗.............................. ตลอดทั้ง๘.....................................................และ๙........................................จะทาให้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและมี๑๐..............................................เกณฑ์การประเมินการเติมคาในประโยค คะแนนที่ได้ สรุปผ่านไม่ผ่านเติมคาถูกต้อง ๐-๔ คา ปรับปรุงเติมคาถูกต้อง ๕-๖ คา ผ่านระดับพอใช้เติมคาถูกต้อง ๗-๘ คา ผ่านระดับดี ๑๐เติมคาถูกต้อง ๙-๑๐ คา ผ่านระดับดีมาก
 27. 27. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๒๗แบบฝึกที่ ๒๕ เรียงประโยคเป็นเรื่องราวชื่อ........................................................................เลขที่.....................ชั้นประถมศึกษาปีที่ .....................คาชี้แจง เรียงประโยคตามลาดับเหตุการณ์ โดยเขียนหมายเลข ๑-๑๐ หน้าประโยคความประมาทแก้ว แป๋วและกิ่งฟ้าเป็นเพื่อนกันแป๋วรีบวิ่งออกไปโดยไม่ดูตาม้าตาเรือวันหนึ่งแป๋วนั่งดูโทรทัศน์พักผ่อนหย่อนใจอยู่ภายในบ้านแป๋วมีบาดแผลที่หน้าแข้งแก้วเดินมาบอกแป๋วให้ออกไปพบกิ่งฟ้าที่หน้าบ้านทาให้แป๋วเดินชนกระถางดอกไม้แป๋วคิดว่าการทาอะไรไม่ควรประมาทแก้วปลอบใจให้แป๋วเข้มแข็ง อดทนหลายวันต่อมาแป๋วค่อยทุเลาจากการเจ็บแผลแป๋วได้รับบาดเจ็บเพราะเดินไม่ระมัดระวังเกณฑ์การประเมินการเรียงประโยคตามลาดับเหตุการณ์ คะแนนที่ได้ สรุปผ่านไม่ผ่านเรียงลาดับถูกต้อง ๐-๔ ประโยค ปรับปรุงเรียงลาดับถูกต้อง ๕-๖ ประโยค ผ่านระดับพอใช้เรียงลาดับถูกต้อง ๗-๘ ประโยค ผ่านระดับดี ๑๐เรียงลาดับถูกต้อง ๙-๑๐ ประโยค ผ่านระดับดีมาก
 28. 28. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๒๘แบบฝึกที่ ๒๖ สรุปใจความจากภาพตามลาดับชื่อ........................................................................เลขที่..................ชั้นประถมศึกษาปีที่ .....................คาชี้แจง ๑. ดูภาพการเขียนตอบคาถามและสรุปความตามตัวอย่าง๒. ดูภาพตอบคาถามและสรุปความใคร : อ้อยกับจ้อย ใคร : ๑ คะแนนทาอะไร : ทากระทงใบตองและนาไปลอย ทาอะไร : ๑ คะแนนที่ไหน : ท่าน้า ที่ไหน : ๑ คะแนนเมื่อไร : วันลอยกระทง เมื่อไร : ๑ คะแนนอย่างไร : ขอขมาแม่น้า อย่างไร : ๑ คะแนนผลเป็นอย่างไร : ทั้งสองมีความสุขร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีและไม่ลาลายสิ่งแวดล้อมผลเป็นอย่างไร : ๒ คะแนนสรุปความ : อ้อยกับจ้อยทากระทงใบตองและนาไปลอยที่ท่าน้าในวันลอยกระทง ทั้งสองคนขอขมาแม่น้าอ้อยกับจ้อยมีความสุขที่ได้อนุรักษ์ประเพณีและไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมสรุปความ : ๓ คะแนนตอบคาถามและสรุปใจความสาคัญตามลาดับภาพ คะแนนที่ได้ สรุปผ่านไม่ผ่านคะแนน ๐-๔ คะแนน ปรับปรุงคะแนน ๕-๖ คะแนน ผ่านระดับพอใช้คะแนน ๗-๘ คะแนน ผ่านระดับดี ๑๐คะแนน ๙-๑๐ คะแนน ผ่านระดับดีมาก
 29. 29. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๒๙แบบฝึกที่ ๒๗ นาคาเขียนประโยคชื่อ........................................................................เลขที่..................ชั้นประถมศึกษาปีที่ .....................คาชี้แจง นาคาที่กาหนดให้เขียนประโยคบรรยายเหตุการณ์ตามภาพพร้อมตั้งชื่อเรื่องบวงสรวง ปรารถนา บรรยากาศ ปรากฏ ภาพลวงตาอ่อนไหว อ่อนอกอ่อนใจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหตุการณ์ สังเกตการณ์..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................เขียนประโยคถูกต้องตามความหมายและลาดับเรื่องราวได้ถูกต้อง คะแนนที่ได้ สรุปผ่านไม่ผ่านเขียนประโยคจากจานวนคา ๐-๔ คา ปรับปรุงเขียนประโยคจากจานวนคา ๕-๖ คา ผ่านระดับพอใช้เขียนประโยคจากจานวนคา ๗-๘ คา ผ่านระดับดี ๑๐เขียนประโยคจากจานวนคา ๙-๑๐ คา ผ่านระดับดีมาก
 30. 30. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๓๐แบบฝึกที่ ๒๘ หรรษาการตั้งชื่อเรื่องและสรุปใจความสาคัญชื่อ........................................................................เลขที่..................ชั้นประถมศึกษาปีที่ .....................คาชี้แจง ให้อ่านเรื่องต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามเรื่อง........................................................มีลูกช้างตัวหนึ่งเดินมาจะเหยียบรังของแม่นก แม่นกขอร้องว่า อย่าเดินมาทางนี้เลยมีลูกนกยังบินไม่ได้อยู่ในรัง ขอให้ลูกช้างเดินไปทางอื่น ลูกช้างก็ไม่ฟัง เดินมาเหยียบรังของแม่นก ทาให้ลูกนกตายหมด แม่นกเศร้าโศกเสียใจมาก จึงไปปรึกษากบและแมลงวันซึ่งเป็นเพื่อน ว่าจะช่วยกันสั่งสอนลูกช้างให้สานึกตัวอย่างไรดี โดยแม่นกจะไปจิกตาของช้างให้เป็นแผล แมลงวันก็จะไปวางไข่ให้เกิดหนอนชอนไช ลูกช้างก็จะตาบอด กบก็จะไปส่งเสียงร้องที่ริมเหว ลูกช้างได้ยินก็จะสาคัญว่าเป็นหนองน้า ครั้นเดินจะลงไปกินน้าก็จะตกเหวตาย แม่นก กบและแมลงวันได้ทาตามแผนการจนสาเร็จ เป็นผลให้ลูกช้างตกเหวตาย๑. ควรตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าอย่าไร( ๑ คะแนน)……………………………………………………………………………………………………๒. วิเคราะห์ตัวละครในเรื่อง (๒ คะแนน)- แม่นก…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- ลูกช้าง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………๓. สรุปใจความสาคัญของเรื่อง( ๒ คะแนน)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ตอบคาถามและสรุปใจความสาคัญตามลาดับภาพ คะแนนที่ได้ สรุปผ่านไม่ผ่านคะแนน ๐-๒ คะแนน ปรับปรุงคะแนน ๓ คะแนน ผ่านระดับพอใช้คะแนน ๔ คะแนน ผ่านระดับดี ๕คะแนน ๕ คะแนน ผ่านระดับดีมาก
 31. 31. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๓๑แบบฝึกที่ ๒๙ รอบรู้สู่สุขภาพชื่อ........................................................................เลขที่.....................ชั้นประถมศึกษาปีที่ .....................คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านบทความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามให้ถูกต้องอันตรายบนโต๊ะอาหารผู้ที่นิยมรับประทานอาหารตามภัตตาคารหรือโรงแรม มักจะสังเกตเห็นก้อนเชื้อเพลิง เล็ก ๆ ที่ใช้อุ่นอาหารใต้หม้ออั้งโล่หรืออาหารจานร้อนที่ต้องอุ่นอยู่ตลอดเวลา จึงจะรับประทานกันได้อย่างมีรสชาติ อร่อยถึงใจ แต่ทราบหรือไม่ว่า สิ่งที่แฝงอยู่กับความอร่อยนั้นคืออันตรายที่มากับเจ้าก้อนเชื้อเพลิงเจ้าปัญหานายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ออกมาเตือนนักบริโภคทั้งหลายว่า การใช้เชื้อเพลิงอุ่นอาหารที่มีเมทิลแอลกอฮอล์ เป็นส่วนประกอบหลักนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะถ้าสูดดมไอจากเชื้อเพลิงชนิดนี้เป็นเวลานาน ๆ จะทาให้มีอาการปวดศีรษะนอนไม่หลับ ระบบย่อยอาหารผิดปกติ และถ้าไอนั้นเข้าตาก็จะเกิดอาการเคืองตา เยื่อตาขาวอักเสบอาจทาให้ตาบอดได้ดังนั้น ทางออกของผู้บริโภคที่ดีที่สุดคือ เลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) และมีส่วนประกอบหลักเป็นเอทิลแอลกอฮอล์เพราะเป็นอันตรายน้อยกว่า ที่สาคัญ เรื่องนี้จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านอาหารด้วย เลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อลูกค้าจะได้ปลอดภัยมากขึ้น เห็นก้อนเล็กๆ อย่างนี้ แต่ประมาทไม่ได้เลย๑. สรุปใจความสาคัญของบทความ (๒ คะแนน)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………๒. บทความนี้น่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด (๓ คะแนน)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………เกณฑ์การประเมินตอบคาถามและสรุปใจความสาคัญของเรื่องได้ถูกต้องคะแนนที่ได้ สรุปผ่านไม่ผ่านคะแนน ๐-๒ คะแนน ปรับปรุงคะแนน ๓ คะแนน ผ่านระดับพอใช้คะแนน ๔ คะแนน ผ่านระดับดี ๕คะแนน ๕ คะแนน ผ่านระดับดีมาก
 32. 32. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๓๒แบบฝึกที่ ๓๐ นิทานเสริมปัญญาชื่อ........................................................................เลขที่.....................ชั้นประถมศึกษาปีที่ .....................คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่อง “หญิงงามเมือง” แล้วตอบคาถามที่กาหนดให้ถูกต้อง“หญิงงามเมือง”สมัยพุทธกาล มีหญิงงามเมืองคนหนึ่งตั้งท้องและคลอดลูกออกมาเป็นชาย จึงนาไปทิ้งที่กองขยะพระเถระองค์หนึ่งไปพบเข้าและนามาเลี้ยง แม้เด็กจะเติบโตอยู่ในวัดแต่คนทั่วไปทราบกาเนิดของเด็กว่าเป็นมาอย่างไร พอเด็กรู้ความ คนก็ล้อเลียนว่าเป็นลูกไม่มีพ่อ เป็นลูกหญิงงามเมือง เด็กจึงเติบโตขึ้นมาด้วยความขมขื่นและเกลียดแม่สุดหัวใจ วันหนึ่งพระเถระเห็นเด็กโตพอจะรู้เหตุรู้ผล จึงเรียกมาสนทนาด้วย โดยเริ่มถามว่า “ถ้ามีใครเอาเงินกหาปณะหนึ่งมาให้ เด็กจะรู้สึกอย่างไรบ้าง” (กหาปณะหนึ่งประมาณหนึ่งตาลึงหรือสี่บาทของเรา)เด็กตอบว่า “ดีใจและขอบคุณอย่างยิ่ง” ท่านถามว่า “ทาไมจึงขอบคุณ” เด็กตอบว่า “เพราะไม่คาดคิด” ท่านถามอีกว่า “ถ้าคนนั้นให้เงินหนึ่งกหาปณะแต่ขอแลกกับชีวิตเล่าจะเอาไหม” เด็กไม่ยอม ท่านเพิ่มเงินขึ้นเท่าไร ๆเด็กก็ยืนกรานไม่ยอม เพราะเห็นชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่สามารถตีเป็นมูลค่าราคาใดๆ ได้ ท่านก็ต่อรองว่า “ถ้างั้นไม่เอาถึงชีวิตดอก ขอเพียงแขนสักข้าง” เด็กก็ไม่ยอมแม้จนปลายนิ้วนิดหนึ่งหรือชิ้นส่วนใดๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะน้อยนิดแค่ไหนก็ไม่ยอมแลกกับเงินไม่ว่าจะมากมายมหาศาลเพียงใดก็ตาม ท่านจึงสอนว่า “ไม่ใช่เพราะแม่ดอกหรือที่ให้ร่างกายอันนี้แก่เจ้า ถ้าแม่ไม่ทนทุกข์ยากอุ้มท้องมาหรือตอนคลอดแม่เกิดบีบจมูกทาให้เจ้าหายใจไม่ได้เจ้าก็จะไม่ได้ร่างกายอันนี้รอดเติบโตมาได้ ก็เมื่อแม่ให้สิ่งที่มีค่ามหาศาลถึงปานนี้ เจ้าจะไม่สานึกในบุญคุณบ้างเลยหรือ” เด็กฟังแล้วก็ได้คิด จิตที่หนักไปด้วยความเกลียดชัง ขมขื่นก็อ่อนโยนปิติซาบซึ้งในบุญคุณของแม่ ท่านจึงสอนต่อไปว่า “เพียงแค่แม่ได้ให้ลมหายใจแก่เจ้า ให้อัตภาพร่างกายที่เป็นมนุษย์บุญคุณนี้ย่อมท่วมท้นล้นฟ้าไม่มีสิ่งใดจะทดแทนให้หมดสิ้นได้ ยิ่งหากพ่อแม่ฟูมฟักเลี้ยงดูให้การศึกษาให้ปัจจัยใช้สอยให้ทุกอย่างอีกด้วย บุญคุณอันนั้นยิ่ง ท่วมท้นทวีคูณขึ้นไปจนหาค่าประมาณมิได้” (บัณฑิตที่แท้จริง อมรา มลิลา)๑. สรุปใจความสาคัญของนิทาน (๓ คะแนน)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………๒. ถ้านักเรียนเป็นเด็กชายผู้นั้น นักเรียนจะทาอย่างไร (๒ คะแนน)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ตอบคาถามและสรุปใจความสาคัญของเรื่องได้ถูกต้อง คะแนนที่ได้ สรุปผ่านไม่ผ่านคะแนน ๐-๒ คะแนน ปรับปรุงคะแนน ๓ คะแนน ผ่านระดับพอใช้คะแนน ๔ คะแนน ผ่านระดับดี ๕คะแนน ๕ คะแนน ผ่านระดับดีมาก
 33. 33. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๓๓แบบฝึกที่ ๓๑ นิทานชวนคิดชื่อ........................................................................เลขที่.....................ชั้นประถมศึกษาปีที่ .....................คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่องและตอบคาถามให้ถูกต้องมีนก ๒ ตัวพี่น้อง อาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งกับพ่อนก ในป่าอาหารการกินอัตคัด เพราะมีนกจานวนมากกลางแม่น้าไกลออกไป มีเกาะอยู่เกาะหนึ่งมีอาหารอุดมสมบูรณ์ แต่มนุษย์ที่นั่นใจร้าย ชอบจับนกเป็นอาหารพ่อนกจึงสอนลูกนกทั้งสองว่า ที่เกาะนั้นพ่อเคยไปมาแล้ว อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ดีหรอก แต่ต้องระวังตัวมิฉะนั้นจะถูกมนุษย์จับเป็นอาหาร ลูกนกทั้งสองได้ฟังก็อยากไปหากินที่เกาะนั้น รุ่งเช้านกตัวพี่ตัดสินใจบินไปที่กลางเกาะ แต่นกตัวน้องคิดถึง คาเตือนของพ่อขึ้นมาจึงไม่กล้าไป นกตัวพี่ได้กินอาหารอิ่มหนาสาราญดีจนลืมนึกถึงคาเตือน ของพ่อ มัวหากินเพลินจนค่า เมื่อนึกขึ้นได้จึงรีบกลับ ขณะบินกลับรังบังเอิญมีพายุฝน ทาให้บินได้ช้าและหมดกาลัง ในที่สุดนกตัวพี่ก็กลายเป็นอาหารอันโอชะของมนุษย์ที่แอบติดตามอยู่ ส่วนนกผู้น้องไม่ได้ไปหากินที่เกาะจึงปลอดภัย๑. นักเรียนควรตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าอย่างไร (๑ คะแนน)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………๒. สรุปใจความสาคัญของนิทาน (๔ คะแนน)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ตอบคาถามและสรุปใจความสาคัญของเรื่องได้ถูกต้องคะแนนที่ได้ สรุปผ่านไม่ผ่านคะแนน ๐-๒ คะแนน ปรับปรุงคะแนน ๓ คะแนน ผ่านระดับพอใช้คะแนน ๔ คะแนน ผ่านระดับดี ๕คะแนน ๕ คะแนน ผ่านระดับดีมาก
 34. 34. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๓๔แบบฝึกที่ ๓๒ บทความข้อคิดชื่อ........................................................................เลขที่.....................ชั้นประถมศึกษาปีที่ .....................คาชี้แจง ให้อ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามให้ถูกต้องหนังสือคือโลกวันนี้คุณอ่านหนังสือแล้วหรือยัง หลายคนคงงุนงงที่จะตอบคาถามนี้ หนังสือมีอยู่มากมาย วางอยู่บนแผงในร้านและริมถนน จานวนพิมพ์ของหนังสือแต่ละเล่มแต่ละฉบับไม่ได้หมายถึงจานวนของผู้อ่านเสมอไปหนังสือคืออาหารสมอง ก่อให้เกิดปัญญา ทุกถ้อยคาในแต่ละหน้าหนังสือ คือ ความรู้สึกนึกคิดอันเกิดแต่ภูมิปัญญาของผู้เขียน การอ่านหนังสือ จึงเป็นกระบวนการทางานทางความคิด ร่างกายต้องการอาหารเพื่อความเจริญเติบโตฉันใด สมองก็ต้องการอาหารเพื่อความเจริญเติบโตทางสติปัญญาฉันนั้น อาหารสมองที่สาคัญคือหนังสือ วันนี้คุณอ่านหนังสือแล้วหรือยังหนังสือเป็นเครื่องมือสื่อความคิด ปรุงชีวิตประดิษฐ์เป็นเส้นเป็นอักษรเป็นเรื่องราวเป็นรูปภาพเป็นกาพย์กลอน เป็นอาภรณ์แห่งปัญญาเป็นค่าคน(ชีวิตงาม ดร.ระวี ภาวิไล)๑. “หนังสือคืออาหารสมอง” หมายถึงอะไร (๒ คะแนน)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………๒. สรุปใจความสาคัญของบทความ (๓ คะแนน)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………เกณฑ์การประเมินตอบคาถามและสรุปใจความสาคัญของเรื่องได้ถูกต้องคะแนนที่ได้ สรุปผ่านไม่ผ่านคะแนน ๐-๒ คะแนน ปรับปรุงคะแนน ๓ คะแนน ผ่านระดับพอใช้คะแนน ๔ คะแนน ผ่านระดับดี ๕คะแนน ๕ คะแนน ผ่านระดับดีมาก
 35. 35. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๓๕แบบฝึกที่ ๓๓ ชื่อเรื่องแสนสนุกชื่อ........................................................................เลขที่.....................ชั้นประถมศึกษาปีที่ .....................คาชี้แจง ดูภาพต่อไปนี้แล้วตั้งชื่อภาพให้ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับภาพชื่อเรื่อง (๒ คะแนน).....................................................................ชื่อเรื่อง (๒ คะแนน).....................................................................เกณฑ์การประเมินตั้งชื่อเรื่องเหมาะสมสอดคล้องกับภาพ คะแนนที่ได้ สรุปผ่านไม่ผ่านคะแนน ๐-๑ คะแนน ปรับปรุงคะแนน ๒ คะแนน ผ่านระดับพอใช้คะแนน ๓ คะแนน ผ่านระดับดี ๔คะแนน ๔ คะแนน ผ่านระดับดีมาก
 36. 36. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๓๖แบบฝึกที่ ๓๔ ชื่อเรื่องหรรษาชื่อ........................................................................เลขที่.....................ชั้นประถมศึกษาปีที่ ..................คาชี้แจง อ่านเรื่องต่อไปนี้ แล้วตั้งชื่อเรื่องให้ถูกต้องและเหมาะสมชื่อเรื่อง ........................................................................................ชื่อเรื่อง ........................................................................................แบบฝึกที่ ๕๓ เติมคาเป็นคานาชื่อเรื่อง ........................................................................................เกณฑ์การประเมินตั้งชื่อเรื่องเหมาะสมสอดคล้องกับภาพ คะแนนที่ได้ สรุปผ่านไม่ผ่านคะแนน ๐-๑ คะแนน ปรับปรุงคะแนน ๒ คะแนน ผ่านระดับพอใช้คะแนน ๓ คะแนน ผ่านระดับดี ๔คะแนน ๔ คะแนน ผ่านระดับดีมากในวันหยุดครอบครัวของเราได้ไปเที่ยวทะเล พวกเรานอนค้างที่บ้านลุงและป้าหลายคืน ทะเลเต็มไปด้วยสัตว์น้าน้อยใหญ่มากมาย ฉันเห็นหอยหลายชนิดอยู่บนพื้นทราย เปลือกหอยงาม ๆ อยู่เต็มพื้นทราย ฉันคิดว่าจะเก็บมันไปร้อยเป็นสายสร้อย ทาที่แขวน เป็นเครื่องประดับตกแต่ง แต่นึกอีกทีควรให้อยู่กับธรรมชาติจะดีกว่า ให้ทุกคนเห็นความสวยงามเหมือนที่ฉันเห็น เปลือกหอยต้องคู่กับหาดทรายจะเป็นธรรมชาติที่สวยงามสุนัขแสนรู้ของฉันมันชื่อเจ้ากี้ ตื่นเช้าขึ้นมามันจะรอฉันที่หน้าประตูบ้านทุกวัน ฉันจะทักทายมันทุกวันมันกระดึกหางแล้วเข้ามาคลอเคลีย ฉันจะลูบหัวมันสอนมันให้สวัสดีโดยฝึกให้ยกเท้าหน้าของมันและบอกให้มันนั่งลง ตอนแรก ๆ มันไม่รู้เรื่องแต่ฉันฝึกมันบ่อย ๆ ฝึกทุกวัน ในที่สุดมันสามารถเข้าใจและทาตามได้ ก่อนไปโรงเรียนเจ้ากี้จะวิ่งไปส่งฉันที่หน้าบ้านฉันภูมิใจที่มันเป็นสุนัขแสนรู้
 37. 37. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๓๗แบบฝึกที่ ๓๕ เติมคาเป็นคานาชื่อ........................................................................เลขที่..................ชั้นประถมศึกษาปีที่ .....................คาชี้แจง เติมคาในประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้องและได้ความหมายของการเขียนคานาเกณฑ์การประเมินตั้งชื่อเรื่องเหมาะสมสอดคล้องกับภาพ คะแนนที่ได้ สรุปผ่านไม่ผ่านคะแนน ๐-๓ คะแนน ปรับปรุงคะแนน ๔-๕ คะแนน ผ่านระดับพอใช้คะแนน ๖-๗ คะแนน ผ่านระดับดี ๘คะแนน ๘ คะแนน ผ่านระดับดีมาก......................ของครอบครัว เป็นวันที่ทุกคนได้.................................. ไปด้วยกันสิ่งที่มี .......................ยากที่จะหา................มาเทียมเท่าสุนัขเป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่ามี.......................ต่อเจ้าของยิ่งนัก .........................ของฉันเป็น.....................ทีฉันรักและ......................เป็นอย่างยิ่ง
 38. 38. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๓๘แบบฝึกที่ ๓๖ นาคาเขียนคานาชื่อ........................................................................เลขที่..................ชั้นประถมศึกษาปีที่ .....................คาชี้แจง นาคาที่กาหนดให้เขียนคานาเรื่องวันเกิดของฉัน ประมาณ ๒-๔ บรรทัดวันเกิด สาคัญ การจัดงาน ความสุขวันเกิดของฉัน.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................เกณฑ์การประเมินการเขียน (เกณฑ์การประเมินและระดับความสามารถต้องได้ระดับ ๒ ทุกข้อ)เนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์การใช้ภาษา อักขรวิธี ความสะอาด สรุป๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผเขียนเฉพำะคำนำนะจ๊ะ
 39. 39. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๕ หน้า ๓๙แบบฝึกที่ ๓๗ ฝึกเขียนเนื้อเรื่องดีกว่าชื่อ........................................................................เลขที่..................ชั้นประถมศึกษาปีที่ .....................คาชี้แจง อ่านคานาแล้à

×