SlideShare a Scribd company logo
“ЭХ ХЭЛ, БИЧИГ-2020”
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ХӨТӨЛБӨР

Нэг. Хөтөлбөрийг боловсруулах үндэслэл, шаардлага
Монгол бичиг бол хүн төрөлхтний бүтээсэн оюуны соѐлын салшгүй нэгэн хэсэг бөгөөд
энэхүү бичгийг монголчууд XШ зуунаас хэл аялгуундаа тохируулан хэрэглэж, улам
төгөлдөржүүлэн олон зүйл мэдлэг ухааны туурвил бүтээлийг бий болгожээ. Монголын ард
түмний соѐлын өв болсон монгол бичгийг хадгалан хамгаалж, эзэмшин хэрэглэж, төгс
төгөлдөр болгох нь хүн төрөлхтний өмнө монголчуудын хүлээсэн үүрэг мөн.
Монгол бичиг XШ зуунаас эхлэн 1950 он хүртэл монголчуудын 750 гаруй жил
хэрэглэсэн албан ѐсны бичгийн нэг байв.
1950-иад оноос хойш 50 гаруй жил төрийн албан хэргийг кирилл бичгээр хөтөлж,
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, Монгол Улсын Ерөнхий сайд, төрийн
захиргааны төв байгууллага, Засгийн газрын агентлаг, хот, аймаг, дүүрэг, сум, хороодын
тамгыг монгол бичгээр үйлдэн хэрэглэх болоод 20 шахам жил боллоо. Энэ нь монгол бичиг
төрийн бичгийн үндсэн үүргээ гүйцэтгэсээр байгаагийн нэг бодит баримт юм.
Ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд, ахлах ангид 1980-ад оны дунд үеэс монгол
бичгийг заах болсон нь түүнийг залуу үед өвлүүлэх нэг алхам болсон бол 1990-ээд оны
эхээр Монгол оронд өрнөсөн ардчилсан хөдөлгөөн нь үндэсний бичиг үсгээ дахин сэргээх
боломжийг нээсэн билээ. “БНМАУ-д албан хэргийг монгол бичгээр хөтлөн явуулах болон
түүний бэлтгэл ажлыг хангах тухай ”Улсын Бага хурлын 1991 оны 36 дугаар тогтоол гарч,
түүнийг хэрэгжүүлэх өргөн далайцтай ажил зохиогдсон байна. Улсын Их хурлын 1995 оны
43 дугаар, 2008 оны 196 дугаар тогтоолоор Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөрийг баталсан.
2004 онд БСШУЯ-аанаас Монгол хэл, уранзохиолын бага дунд боловсролын
стандартыг боловсруулан өдгөө бид хэрэглэж байна. Гэвч монгол хэлний бичгийн хэлний
хэм хэмжээ зарим талаар алдагдаж, гадаад үг, хэллэг, нэр томьѐоны хэрэглээ ихсэж, төрийн
албан хэргийн хөтлөлт, албан газар, аж ахуй нэгжүүдийн хаяг, зар сурталчилгаанд тавигдах
шаардлага суларсан сөрөг зүйлүүд гарсаар байна.
Иймд “Эх хэл, бичиг-2020” Хөвсгөл аймгийн хөтөлбөрийг боловсруулж үндэсний
бичиг үсгээрээ бахархан, аман болоод бичгийн хэлээ цэвэр ариун, яруу тансаг, утга төгс
байлгаж, эх хэлээрээ манлайлагч аймаг болохыг зорилоо.
Хоёр.Хөтөлбөрийн зорилго, зорилтууд
Үндэсний хэл, бичиг соѐлоо эрхэмлэсэн орчин бүрдүүлж, нийт иргэд, суралцагчдын эх
хэлний боловсролын чанар, хэрэглээ, харилцааны соѐлын түвшинг дээшлүүлэхэд энэхүү
хөтөлбөрийн зорилго оршино.
Гурав. Хөтөлбөрийн зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтыг дэвшүүлж
байна:
3.1. Багш нарын эх хэлний боловсролын хөгжлийг дэмжин ажиллана.
3.2. Хүүхэд нэг бүрийн эх хэлний боловсролыг дээшлүүлнэ
3.3. Эх хэлний орчин бүрдүүлж, иргэд олон нийтийн хандлагад нөлөөлнө.
3.4. Төрийн албан хаагчид болон иргэдэд монгол хэл, бичгийг албан болон албан бус
сургалтаар зааж сургана
Дөрөв. Хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа:
1-р зорилтын хүрээнд:
3.1.1. Монгол хэлний багш нарын хамтын ажиллагааг “Аравт”-ын зохион
байгуулалтаар хөгжүүлнэ
3.1.2. Монгол хэлний багш нарын мэргэшлийг үе шаттайгаар дээшлүүлэх, давтан
сургах
3.1.3. Мэргэжлийн багш нарт түшиглэн бүх багш нарын монгол хэлний
боловсролын чадварыг ахиулна.
3.1.4. Эх хэлний судлаач багшийг дэмжин ажиллана. Багшийн боловсролын
зэргийг ахиулна. /Хэл шинжлэлийн чиглэлээр/
3.1.5. Монгол хэлний багш нарын “ Арга зүйн баг ” бүрдүүлж ажиллана
3.1.6. Мөрөн сумын монгол хэлний багш нарын “Эх хэлний цаг”-тай болно.
3.1.7. Монгол бичгийн арга зүй, технологийн шинэчлэлд суралцана. /эхлэн
суралцагчдад заах/
3.1.8. Монгол хэлний багш нарыг хүүхдийн нас бие сэтгэхүйн онцлогт тохирсон
арга зүйд суралцуулна.
3.1.9. Багш нарын арга зүйг түгээн дэлгэрүүлж, эх хэлний арга туршлагын сан
бүрдүүлэн, багшийн мэргэжлийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлнэ.
3.1.10. Баруун болон төвийн бүсийн аймгийн мэргэжлийн багш нартай хамтран
ажиллаж, туршлага солилцоно.
3.1.11. Монгол хэлбичгийн цахим хичээлийн сантай болно
2-р зорилтын хүрээнд:
3.2.1. “Бичиг- урлаг” уран бичлэгийн дугуйлангийн үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ.
3.2.2. “Эх хэл бидний бахархал” үндэсний бичиг үсгийн баяр, өдөрлөгийг
аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж хэвшинэ.
3.2.3. “Шидэт уянга”, “Цэнхэр алс” яруу найргийн дугуйлангийн үйл
ажиллагааг өргөжүүлнэ.
3.2.4. “ Хэлц үгээр хэлэлцье“ хүүхдийн цуврал нэвтрүүлэгтэй болно.
3.2.5. “Эх хэлээрээ гоѐцгооѐ” тулгуур 4 чадварыг хөгжүүлэх дугуйланг
Хүүхдийн байгууллагуудтай хамтран хичээллүүлнэ
3-р зорилтын хүрээнд:
3.3.1. Төрийн болон аж ахуйн нэгж, байгууллага, гудамж, талбайн хаяг,
бүтээгдэхүүний шошгыг кирилл, монгол бичгээр зэрэгцүүлэн бичиж, зөв үйлддэг
болох ажлыг зохион байгуулна
3.3.2. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын ажилтнуудын бичгийн чадварыг
сайжруулах шаардлага тавьж ажиллана.
3.3.3. Иргэд бие дааж монгол бичиг сурах, зөв сайхан бичихэд зориулж ном, сурах
бичиг, гарын авлага, толь бичгийг цаасан болон электрон хэлбэрээр үйлдэж, түгээнэ.
3.3.4. Төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувь хүмүүсийн үүсгэл санаачилгаар
зохион байгуулах монгол хэл бичиг сурах, сурталчлахад чиглэсэн санал,
санаачилгыг дэмжинэ.
3.3.6. Сургалтад хэрэглэгдэж байгаа компьютерт монгол үсгийн программ суулгаж,
түүнийг ашиглаж сургах, хэрэглээ болгоно.
4-р зорилтын хүрээнд:
3.4.1. Төрийн албан хаагчид, иргэдийн монгол хэл бичгийн чадварын түвшинг тогтооно
3.4.2 Монгол улсын гавьяат багш Д.Батсуурийн нэрэмжит Мөрөн сумын 2 дугаар сургуульд
монгол хэлбичгийн жишиг кабинет байгуулж, сургуулийн номын сангийн фонд баяжилтыг
эх хэлний эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил явуулах хэмжээнд хүргэж, иргэд олон нийтэд
зөвлөгөө өгнө.
3.4.3. Албан болон албан бус сургалтын олон хэлбэрээр монгол хэл, бичиг зааж, иргэдийн
монгол бичиг сурах идэвх сонирхлыг өрнүүлнэ.
3.4.4. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд “Монгол хэл, бичгийн сургалтын булан”-г нээж, олон
хэлбэрийн үйл ажиллагаагзохион байгуулна.
3.4.5. “Хөвсгөлийн сайхан бичигтэн” кирилл, монгол бичгийн уралдааныг иргэдийн дунд
зохион байгуулж, сурталчилна.
3.4.6. “Эх хэлээ эрхэмлэгч” байгууллага, хамт олныг шалгаруулж, өргөмжилнө.
3.4.7. Жил бүр Аймгийн засаг даргын нэрэмжит “Монгол хэл бичгийн олимпиад”-ыг зохион
байгуулна
3.4.8. Төрийн албанд шинээр ажилд орох иргэдээс монгол хэлбичгийн шалгалт авах ажлыг
нэг үзүүлэлт болгож ажиллана.

Тав. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хугацаа, удирдлага, зохион байгуулалт, хяналт
5.1. ““ЭХ ХЭЛ, БИЧИГ-2020” ”-ийг 2014-2020 онд хэрэгжүүлнэ.
5.2. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг аймгийн хэмжээнд аймгийн засаг дарга, сумдад сумын
засаг дарга, багт багийн засаг дарга ахалж ажиллана.
5.3. Хөтөлбөрийн хүрээнд гүйцэтгэсэн ажлын тайланг жил бүр шат шатны Засаг даргын
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн биелэлт үр дүнг тооцож, холбогдох шийдвэрийг гаргаж
ажиллана.
Зургаа. Хөтөлбөрийн санхүүжилт
6.1. “Үндэсний хэл бичиг хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны зардлыг улсын
болон орон нутгийн төсөвт тусган санхүүжүүлж хэрэгжилтэд хяналт тавина.
6.2. Хөтөлбөрийн холбогдох заалтыг төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас сумын Засаг даргатай
байгуулах гэрээнд тусган хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана.
6.3. Гадаад орон, олон улсын хандивлагч байгууллагын болон иргэд, Төрийн бус
байгууллагын санхүүгийн дэмжлэг авах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
Долоо. Хөтөлбөрийн шалгуур, үзүүлэлт
Хөтөлбөрийн үр дүнг дараах шалгуур, үзүүлэлтээр дүгнэнэ:
7.1. Монголхэл, бичгийг багш нарын заах арга, ур чадварт ахиц гарсан байна.;
7.2. Бүх байгууллага, аж ахуй нэгжүүд хаягаа монгол, кирилл бичгээр бичиж хэвшинэ.
7.3. Төрийн захиргааны болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагад монгол хэл, бичгийн орчин,
зохистой хэрэглээ бүрдэнэ.
7.4. Монгол бичиг сурах иргэдийн сонирхол, хэрэгцээ нэмэгдэнэ
7.5. Иргэдийн монгол хэл, бичгийн мэдлэг, чадварын түвшин ахисан байна.

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

№

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны
чиглэл

Хамрах
хүрээ

Хариуцах хүн,
Арга, хэлбэр

Хугацаа

Зорилт 1: Багш нарын эх хэлний боловсролын хөгжлийг дэмжин ажиллана.

баг,
байгууллага

Санхү
үжилт
ийн багш
нар

Монгол хэлний

МХУЗе

БГазар

Мэргэжл

байгуулалтаар хөгжүүлнэ.
2

Монгол хэлний багш нарын хамтын
ажиллагааг “Аравт”-ын зохион

1

багшнарынмэргэшлийгүешаттайгаа
рдээшлүүлэх, давтансургах

Багаар

Сургалт,

Н 126

зөвлөгөөн, зайн

багш

сургалт

ЗДТГ, БГазарь
Жилд 1-

Сургууль

2 удаа

Мэргэжлийн багш нарт түшиглэн

Нийт

Сургалт,

Улиралд

Сумын ЗДТГ,

бүх багш нарын монгол хэлний

3

багш

зөвлөгөөн, зайн

нэг удаа

сургууль

боловсролын чадварыг ахиулна.

сургалт

Эх хэлний судлаач багшийг дэмжин

МХУЗ 15 Эчнээгээр

ЗДТГ, БГазарь

ажиллана. Багшийн боловсролын

4

багш

Сургууль

зэргийг ахиулна. /Хэл шинжлэлийн
чиглэлээр/
Монгол хэлний багш нарын

Ахмад

Ажлын байран

ЗДТГ, БГазарь

“Мэргэжил арга зүйн баг ”

5

багш нар

дээр, зөвлөмж,

Сургууль

бүрдүүлж ажиллана

гарын авлага

Багш нарын баг

Мөрөн сумын монгол хэлний багш

Мөрөн

Ярилцлага,

Улиралд

БГазар,

нарын “Эх хэлний цаг”-тай болно.

6

сумын

хэлэлцүүлэг,

нэг удаа

Сургуулийн

МХУЗын сургалт

захирал

багш нар
7

Монгол бичгийн арга зүй,

МХУЗ

Ярилцлага,

Бага

технологийн шинэчлэлд суралцана.

багш нар

хэлэлцүүлэг,

боловсролын

сургалт,

мэргэжилтэн

/эхлэн суралцагчдад заах/

туршлага
судлах
Монгол хэлний багш нарыг

Турших,

Сургалт,

Бага боловсрол,

хүүхдийн нас бие сэтгэхүйн

8

судлах

Судалгаа,

МХУЗ

туршилт

мэргэжилтэн

БГ, сургууль

онцлогт тохирсон арга зүйд
суралцуулах

Багш нарын арга зүйг түгээн

МХУЗн

Сурталчилах

дэлгэрүүлж, эх хэлний арга

9

багш нар

шагнах

туршлагын сан бүрдүүлэн,

урамжшулах

үнэлэмжийг нэмэгдүүлнэ.
Баруун болон төвийн бүсийн

МХУЗ

Туршлага

Жилд

ЗДТГ, БГазар,

аймгийн мэргэжлийн багш нартай

10

багш нар

судлах, хамтран

нэг удаа

Сургууль

хамтран ажиллана.

ажиллах

Монгол хэлбичгийн цахим

МХУЗ

БГазар,

хичээлийн сантай болно

11

багш нар

Сургууль

Зорилт 2: Хүүхэд нэг бүрийн эх хэлний боловсролыг дээшлүүлнэ.
“Бичиг- урлаг” уран бичлэгийн

ЕБСийн

дугуйлангийн үйл ажиллагааг

дугуйлангаар

7 хоногт

БГазарь Мөрөн

сурагчид

нэг удаа

2р сургууль

“Эх хэл бидний бахархал” үндэсний

Багш,

Үндэсни

АДТГ, БГазар,

бичиг үсгийн баярын аймгийн

1

сурагчид

й бичиг

Мөрөн 2р

үсгийн

сургууль

өргөжүүлнэ.
2

өдөрлөг зохион байгуулах

баяраар
3

“Шидэт уянга”, “Цэнхэр алс” яруу
найргийн дугуйлангийн үйл
ажиллагааг өргөжүүлнэ.

Сурагчид дугуйлангаар

7 хоногт
нэг удаа

БГ, ДМЦС
4

“ Хэлц үгээр хэлэлцье “хүүхдийн

Сурагчид Цуврал

цуврал нэвтрүүлэгтэй болно.
5

“Эх хэлээрээ гоѐцгооѐ” тулгуур 4

нэвтрүүлгээр
Сурагчид дугуйлангаар

Сард нэг

АЗДТГ, БГазар

удаа
7 хоногт

чадварыг хөгжүүлэх дугуйлан

ГБХХХэлтэс
Залуу багш нар

хичээллүүлнэ

Зорилт 3: Эх хэлний орчин бүрдүүлж, иргэд олон нийтийн хандлага нөлөөлнө.;
Төрийн болон аж ахуйн нэгж,

Бүх аж

2014

АЗДТГ, Мөрөн

байгууллага, гудамж, талбайн хаяг,

ахуй

2015

–р сургууль

бүтээгдэхүүний шошгыг кирилл,

нэгж,

монгол бичгээр зөв үйлдэхийг

байгуулл

захирамжлах, Сургууль,

1

ага

Сар бүр

ЗДТГ, БГазар,

цэцэрлэгээс эхэлнэ.
Хэвлэл мэдээллийн

Хэвлэл

Сургалт,

байгууллагуудын ажилтнуудын

мэдээлли

зөвлөгөө

бичгийн чадварыг сайжруулахад

йн

хамтран ажиллана.

2

байгуулл

Сургууль

агууд
3

Ерөнхий боловсролын сургуульд

ЕБС

монгол бичиг, монгол хэл, уран

журмаар

2014.1

БГ, сургууль

сараас

зохиолын танхим байгуулах,
“Жишиг кабинет”-тай болно.
4

Иргэд бие дааж монгол бичиг сурах, Иргэд

Улиралд

зөв сайхан бичихэд зориулж ном,

суралцаг

нэг удаа

сурах бичиг, гарын авлага, толь

чид

бичгийг цаасан болон электрон
хэлбэрээр үйлдэж, түгээх

ЗДТГ, БГазар,
/санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх/
5

Төрийн болон төрийн бус

Иргэд

ЗДТГ, БГазар

байгууллага, хувь хүмүүсийн үүсгэл
санаачилгаар зохион байгуулах
монгол хэл бичигсурах,
сурталчлахад чиглэсэн санал,
санаачилгыг дэмжих.
Сургалтад хэрэглэгдэж байгаа

ЕБСийн

компьютерт монгол үсгийн

сургалт

комьюте

программ суулгаж, түүнийг

6

БГазар,

рүүд

сургууль

ашиглаж сургах, хэрэглээ болгох;
Зорилт 4: Иргэдэд монгол хэл,бичгийг албан болон албан бус сургалтаар зааж сургана;
Иргэдийн

Түүврийн

59 хувь

аргаар

сумын ЗДТГ

Мөрөн 2-р сургуулийг Монгол

Иргэд олон

Зөвлөгөө,

ЗДТГ, БГазар,

бичгийн сургалт, сурталчилгааны

нийт

сургалт

Мөрөн 2

Албан болон албан бус сургалтын

Иргэд

Сургалт,

БГазар

олон хэлбэрээр монгол хэл, бичиг

2

Иргэдийн монгол хэл бичгийн
чадварын түшинг тогтооно

1

суралцагчид зайн суралт,

2014

ЗДТГ, БГазар,

төв болгон ажиллуулж, иргэд олон
нийтэд зөвлөгөө өгнө.
3

зааж, иргэдийн монгол бичиг сурах

Гэгээрэл төвүүд

зөвлөгөө

идэвх сонирхлыг өрнүүлэх.
4

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд

Зайн

Улирал

БГ,

“Монгол хэл, бичгийн сургалтын

сургалтаар

тутам

Мэргэжлийн

булан”-г нээж, олон хэлбэрийн үйл
ажиллагааг зохион байгуулах;

багш нарын баг
5

“Хөвсгөлийн сайхан бичигтэн”

Иргэд

кирилл, сонгол бичгийн

сурталчилгаа

Жил бүр

ЗДТГ, БГазар

Жил бүр

ЗДТГ, БГазар,

суралцагчид

уралдааныг иргэдийн дунд зохион
байгуулж, сурталчилна.
“Эх хэлээ эрхэмлэгч” байгууллага,

Байгууллагу

хамт олныг шалгаруулж,

уд

өргөмжилнө.

More Related Content

What's hot

цээжлэх шүлэг
цээжлэх шүлэгцээжлэх шүлэг
цээжлэх шүлэгhoianseku
 
Математик-1 анги
Математик-1 ангиМатематик-1 анги
Математик-1 анги
sumkab
 
сургалтын аргууд
сургалтын аргуудсургалтын аргууд
сургалтын аргуудbayarmaa_mish
 
нэрийн тийн ялгалын утга
нэрийн тийн ялгалын утганэрийн тийн ялгалын утга
нэрийн тийн ялгалын утгаmuuduu
 
Ximi 12 r angi angiin daalgavar
Ximi 12 r angi angiin daalgavarXimi 12 r angi angiin daalgavar
Ximi 12 r angi angiin daalgavar
Shagaishuu Xoo
 
ээлжит хичээлийн-төлөвлөлт-Tehnologi (1)
ээлжит хичээлийн-төлөвлөлт-Tehnologi (1)ээлжит хичээлийн-төлөвлөлт-Tehnologi (1)
ээлжит хичээлийн-төлөвлөлт-Tehnologi (1)
Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт
 
эр ,эм үг
эр ,эм үгэр ,эм үг
эр ,эм үгdariimaa87
 
урлагын үзлэгт 7б
урлагын үзлэгт 7бурлагын үзлэгт 7б
урлагын үзлэгт 7бchemistry teacher
 
87 puujiii
87 puujiii87 puujiii
87 puujiiiZoogii
 
3 р анги жишиг даалгавар
3 р анги жишиг даалгавар3 р анги жишиг даалгавар
3 р анги жишиг даалгавар
ssuserc0f73c
 
Багшийн ёс зүй харилцаа
Багшийн ёс зүй харилцааБагшийн ёс зүй харилцаа
Багшийн ёс зүй харилцаа
mnuser
 
багш хүний бичиг баримт хөтлөлт 1
багш хүний бичиг баримт хөтлөлт 1багш хүний бичиг баримт хөтлөлт 1
багш хүний бичиг баримт хөтлөлт 1dajaaaaaa
 
МОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН БОЛОВСРОЛ БА ХЭРЭГЛЭЭ
МОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН БОЛОВСРОЛ БА ХЭРЭГЛЭЭМОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН БОЛОВСРОЛ БА ХЭРЭГЛЭЭ
МОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН БОЛОВСРОЛ БА ХЭРЭГЛЭЭ
National University Of Mongolia
 
Кенгру 3-4-р анги
Кенгру 3-4-р ангиКенгру 3-4-р анги
Кенгру 3-4-р анги
Alungoo Alungoo
 
Монгол хэлний хэлц үгийг ангилах асуудалд
Монгол хэлний хэлц үгийг ангилах асуудалдМонгол хэлний хэлц үгийг ангилах асуудалд
Монгол хэлний хэлц үгийг ангилах асуудалд
National University Of Mongolia
 
ярианы найруулгын төрөл
ярианы найруулгын төрөлярианы найруулгын төрөл
ярианы найруулгын төрөл
Bolopchimeg Bolopoo
 
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекцмонгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
Oyunna
 
1 р анги монгол хэл
1 р анги монгол хэл1 р анги монгол хэл
1 р анги монгол хэлuugiitseegii87
 
Алдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологи
Алдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологиАлдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологи
Алдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологи
Азжаргал Нинжбадгар
 

What's hot (20)

цээжлэх шүлэг
цээжлэх шүлэгцээжлэх шүлэг
цээжлэх шүлэг
 
Математик-1 анги
Математик-1 ангиМатематик-1 анги
Математик-1 анги
 
сургалтын аргууд
сургалтын аргуудсургалтын аргууд
сургалтын аргууд
 
нэрийн тийн ялгалын утга
нэрийн тийн ялгалын утганэрийн тийн ялгалын утга
нэрийн тийн ялгалын утга
 
Ximi 12 r angi angiin daalgavar
Ximi 12 r angi angiin daalgavarXimi 12 r angi angiin daalgavar
Ximi 12 r angi angiin daalgavar
 
ээлжит хичээлийн-төлөвлөлт-Tehnologi (1)
ээлжит хичээлийн-төлөвлөлт-Tehnologi (1)ээлжит хичээлийн-төлөвлөлт-Tehnologi (1)
ээлжит хичээлийн-төлөвлөлт-Tehnologi (1)
 
эр ,эм үг
эр ,эм үгэр ,эм үг
эр ,эм үг
 
урлагын үзлэгт 7б
урлагын үзлэгт 7бурлагын үзлэгт 7б
урлагын үзлэгт 7б
 
87 puujiii
87 puujiii87 puujiii
87 puujiii
 
3 р анги жишиг даалгавар
3 р анги жишиг даалгавар3 р анги жишиг даалгавар
3 р анги жишиг даалгавар
 
Багшийн ёс зүй харилцаа
Багшийн ёс зүй харилцааБагшийн ёс зүй харилцаа
Багшийн ёс зүй харилцаа
 
багш хүний бичиг баримт хөтлөлт 1
багш хүний бичиг баримт хөтлөлт 1багш хүний бичиг баримт хөтлөлт 1
багш хүний бичиг баримт хөтлөлт 1
 
МОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН БОЛОВСРОЛ БА ХЭРЭГЛЭЭ
МОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН БОЛОВСРОЛ БА ХЭРЭГЛЭЭМОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН БОЛОВСРОЛ БА ХЭРЭГЛЭЭ
МОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН БОЛОВСРОЛ БА ХЭРЭГЛЭЭ
 
Кенгру 3-4-р анги
Кенгру 3-4-р ангиКенгру 3-4-р анги
Кенгру 3-4-р анги
 
Монгол хэлний хэлц үгийг ангилах асуудалд
Монгол хэлний хэлц үгийг ангилах асуудалдМонгол хэлний хэлц үгийг ангилах асуудалд
Монгол хэлний хэлц үгийг ангилах асуудалд
 
ярианы найруулгын төрөл
ярианы найруулгын төрөлярианы найруулгын төрөл
ярианы найруулгын төрөл
 
Hutulbur bolovsruulah arga zyi
Hutulbur bolovsruulah arga zyiHutulbur bolovsruulah arga zyi
Hutulbur bolovsruulah arga zyi
 
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекцмонгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
монгол, солонгос хэлний харьцуулсан хэлзүй бүх лекц
 
1 р анги монгол хэл
1 р анги монгол хэл1 р анги монгол хэл
1 р анги монгол хэл
 
Алдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологи
Алдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологиАлдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологи
Алдаагүй цэвэр бичүүлж сургах технологи
 

Viewers also liked

БАГА БОЛОВСРОЛ - АНГЛИ ХЭЛ
БАГА БОЛОВСРОЛ - АНГЛИ ХЭЛБАГА БОЛОВСРОЛ - АНГЛИ ХЭЛ
БАГА БОЛОВСРОЛ - АНГЛИ ХЭЛ
Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар
 
БАГА БОЛОВСРОЛ - МОНГОЛ ХЭЛ
БАГА БОЛОВСРОЛ - МОНГОЛ ХЭЛБАГА БОЛОВСРОЛ - МОНГОЛ ХЭЛ
БАГА БОЛОВСРОЛ - МОНГОЛ ХЭЛ
Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар
 
Багшаар ажиллах эрхийн шалгалт зохион байгуулах журам
Багшаар ажиллах эрхийн шалгалт зохион байгуулах журамБагшаар ажиллах эрхийн шалгалт зохион байгуулах журам
Багшаар ажиллах эрхийн шалгалт зохион байгуулах журам
Altanmunkh Namnandorj
 
БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
Maasuren Baasanbayar
 
Монгол хүнд зориулсан солонгос хэлний цогц сурах бичиг 6 1
Монгол хүнд зориулсан солонгос хэлний цогц сурах бичиг 6 1Монгол хүнд зориулсан солонгос хэлний цогц сурах бичиг 6 1
Монгол хүнд зориулсан солонгос хэлний цогц сурах бичиг 6 1Н. Батмагнай
 
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА НИЙГЭМ
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА НИЙГЭМБАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА НИЙГЭМ
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА НИЙГЭМ
Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар
 
Ugiin Utga
Ugiin UtgaUgiin Utga
GLON303-Хичээл 1, 2
GLON303-Хичээл 1, 2GLON303-Хичээл 1, 2
GLON303-Хичээл 1, 2
E-Gazarchin Online University
 
ХӨВСГӨЛ ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ
ХӨВСГӨЛ ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬХӨВСГӨЛ ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ
ХӨВСГӨЛ ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ
Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар
 
БАГА БОЛОВСРОЛ - БИЕИЙН ТАМИР
БАГА БОЛОВСРОЛ - БИЕИЙН ТАМИРБАГА БОЛОВСРОЛ - БИЕИЙН ТАМИР
БАГА БОЛОВСРОЛ - БИЕИЙН ТАМИР
Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар
 
монгол хэлний тест
монгол хэлний тестмонгол хэлний тест
монгол хэлний тестehkhtuya
 
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХӨГЖИМ
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХӨГЖИМБАГА БОЛОВСРОЛ - ХӨГЖИМ
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХӨГЖИМ
Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар
 
монголчуудын бичгийн соёл,түүх
монголчуудын бичгийн соёл,түүхмонголчуудын бичгийн соёл,түүх
монголчуудын бичгийн соёл,түүхTemka Temuujin
 
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА ОРЧИН
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА ОРЧИНБАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА ОРЧИН
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА ОРЧИН
Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар
 
монгол хэлний үүсэл хөгжил, хэлбэрүүд 3 р баг №5
монгол хэлний үүсэл хөгжил, хэлбэрүүд 3 р баг №5монгол хэлний үүсэл хөгжил, хэлбэрүүд 3 р баг №5
монгол хэлний үүсэл хөгжил, хэлбэрүүд 3 р баг №5Sainbuyn Baagii
 
Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр
Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрСуурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр
Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БАЙГАЛЬ
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БАЙГАЛЬБАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БАЙГАЛЬ
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БАЙГАЛЬ
Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар
 

Viewers also liked (20)

Mt102 lekts6
Mt102 lekts6Mt102 lekts6
Mt102 lekts6
 
БАГА БОЛОВСРОЛ - АНГЛИ ХЭЛ
БАГА БОЛОВСРОЛ - АНГЛИ ХЭЛБАГА БОЛОВСРОЛ - АНГЛИ ХЭЛ
БАГА БОЛОВСРОЛ - АНГЛИ ХЭЛ
 
БАГА БОЛОВСРОЛ - МОНГОЛ ХЭЛ
БАГА БОЛОВСРОЛ - МОНГОЛ ХЭЛБАГА БОЛОВСРОЛ - МОНГОЛ ХЭЛ
БАГА БОЛОВСРОЛ - МОНГОЛ ХЭЛ
 
Багшаар ажиллах эрхийн шалгалт зохион байгуулах журам
Багшаар ажиллах эрхийн шалгалт зохион байгуулах журамБагшаар ажиллах эрхийн шалгалт зохион байгуулах журам
Багшаар ажиллах эрхийн шалгалт зохион байгуулах журам
 
БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
 
Монгол хүнд зориулсан солонгос хэлний цогц сурах бичиг 6 1
Монгол хүнд зориулсан солонгос хэлний цогц сурах бичиг 6 1Монгол хүнд зориулсан солонгос хэлний цогц сурах бичиг 6 1
Монгол хүнд зориулсан солонгос хэлний цогц сурах бичиг 6 1
 
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА НИЙГЭМ
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА НИЙГЭМБАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА НИЙГЭМ
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА НИЙГЭМ
 
Ugiin Utga
Ugiin UtgaUgiin Utga
Ugiin Utga
 
8 shided kv
8 shided kv8 shided kv
8 shided kv
 
GLON303-Хичээл 1, 2
GLON303-Хичээл 1, 2GLON303-Хичээл 1, 2
GLON303-Хичээл 1, 2
 
ХӨВСГӨЛ ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ
ХӨВСГӨЛ ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬХӨВСГӨЛ ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ
ХӨВСГӨЛ ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ
 
БАГА БОЛОВСРОЛ - БИЕИЙН ТАМИР
БАГА БОЛОВСРОЛ - БИЕИЙН ТАМИРБАГА БОЛОВСРОЛ - БИЕИЙН ТАМИР
БАГА БОЛОВСРОЛ - БИЕИЙН ТАМИР
 
монгол хэлний тест
монгол хэлний тестмонгол хэлний тест
монгол хэлний тест
 
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХӨГЖИМ
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХӨГЖИМБАГА БОЛОВСРОЛ - ХӨГЖИМ
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХӨГЖИМ
 
монголчуудын бичгийн соёл,түүх
монголчуудын бичгийн соёл,түүхмонголчуудын бичгийн соёл,түүх
монголчуудын бичгийн соёл,түүх
 
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА ОРЧИН
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА ОРЧИНБАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА ОРЧИН
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА ОРЧИН
 
монгол хэлний үүсэл хөгжил, хэлбэрүүд 3 р баг №5
монгол хэлний үүсэл хөгжил, хэлбэрүүд 3 р баг №5монгол хэлний үүсэл хөгжил, хэлбэрүүд 3 р баг №5
монгол хэлний үүсэл хөгжил, хэлбэрүүд 3 р баг №5
 
Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр
Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрСуурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр
Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр
 
хэлц үг
хэлц үгхэлц үг
хэлц үг
 
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БАЙГАЛЬ
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БАЙГАЛЬБАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БАЙГАЛЬ
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БАЙГАЛЬ
 

Similar to эх хэлбичиг 2020

Undesnii bichig usgiin bayr2011
Undesnii bichig usgiin bayr2011Undesnii bichig usgiin bayr2011
Undesnii bichig usgiin bayr2011uvsbsg
 
Delxiin xowsgol xotolbor
Delxiin xowsgol xotolborDelxiin xowsgol xotolbor
Delxiin xowsgol xotolbor
Shagaishuu Xoo
 
монгол хүүхэд бүрийг бүтээлч сэтгэлгээтэй
монгол хүүхэд бүрийг бүтээлч сэтгэлгээтэймонгол хүүхэд бүрийг бүтээлч сэтгэлгээтэй
монгол хүүхэд бүрийг бүтээлч сэтгэлгээтэй
Kocmoc Umbrella
 
мхб, найруулга зүй хичээлийн хөтөлбөр
мхб, найруулга зүй хичээлийн хөтөлбөрмхб, найруулга зүй хичээлийн хөтөлбөр
мхб, найруулга зүй хичээлийн хөтөлбөр
Батбагана Баасанжав
 
Англи хэл сурах дэлхий нийтийн чиг хандлага манай оронд нөлөөлж буйг судалс...
Англи хэл сурах дэлхий нийтийн чиг хандлага  манай оронд нөлөөлж буйг судалс...Англи хэл сурах дэлхий нийтийн чиг хандлага  манай оронд нөлөөлж буйг судалс...
Англи хэл сурах дэлхий нийтийн чиг хандлага манай оронд нөлөөлж буйг судалс...
Энхтамир Ш
 
Гэгээрэл төвийн дүрэм
Гэгээрэл төвийн дүрэмГэгээрэл төвийн дүрэм
Гэгээрэл төвийн дүрэмMunkh Orgil
 
2014 2015 оны хичээлийн жилийн зорилт
2014 2015 оны хичээлийн жилийн зорилт2014 2015 оны хичээлийн жилийн зорилт
2014 2015 оны хичээлийн жилийн зорилт
Kocmoc Umbrella
 
Оюуны наадам зохион байгуулж сурагч, багшаа хөгжүүлдэг туршлага
Оюуны наадам зохион байгуулж сурагч, багшаа хөгжүүлдэг туршлагаОюуны наадам зохион байгуулж сурагч, багшаа хөгжүүлдэг туршлага
Оюуны наадам зохион байгуулж сурагч, багшаа хөгжүүлдэг туршлага
Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт
 
монгол хэлний тухай хууль
монгол хэлний тухай хуульмонгол хэлний тухай хууль
монгол хэлний тухай хууль
National University Of Mongolia
 
Ирээдүй Т.Дэлгэрсайхан
Ирээдүй Т.Дэлгэрсайхан Ирээдүй Т.Дэлгэрсайхан
Ирээдүй Т.Дэлгэрсайхан
БШУ-ны газар Хөвсгөл
 
Aaya tailan 2011
Aaya tailan 2011Aaya tailan 2011
Aaya tailan 2011Ajaa123
 
Монгол хэл төсөл - Oyuntulkhuur Ulzii
Монгол хэл төсөл - Oyuntulkhuur UlziiМонгол хэл төсөл - Oyuntulkhuur Ulzii
Монгол хэл төсөл - Oyuntulkhuur Ulzii
tuvshin111
 
мэндчилгээ
мэндчилгээмэндчилгээ
мэндчилгээMunkh Orgil
 
“монгол солонгосын багш солилцооны хөтөлбөр” (1)
“монгол  солонгосын багш солилцооны хөтөлбөр” (1)“монгол  солонгосын багш солилцооны хөтөлбөр” (1)
“монгол солонгосын багш солилцооны хөтөлбөр” (1)
Batchimeg Enhjargal
 
Nom hotolbor - Ном хөтөлбөрийг Цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх
Nom hotolbor - Ном хөтөлбөрийг Цэцэрлэгт хэрэгжүүлэхNom hotolbor - Ном хөтөлбөрийг Цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх
Nom hotolbor - Ном хөтөлбөрийг Цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх
Begzsuren Jamsranjav
 
"Багшийн хөгжил" сэтгүүлийн V дугаар
"Багшийн хөгжил" сэтгүүлийн V дугаар"Багшийн хөгжил" сэтгүүлийн V дугаар
"Багшийн хөгжил" сэтгүүлийн V дугаар
TumurOchirGantumur
 
Monggul bichig un job bichihu jui-yin toli
Monggul bichig un job bichihu jui-yin toliMonggul bichig un job bichihu jui-yin toli
Monggul bichig un job bichihu jui-yin toli
Mongol Times
 

Similar to эх хэлбичиг 2020 (20)

Undesnii bichig usgiin bayr2011
Undesnii bichig usgiin bayr2011Undesnii bichig usgiin bayr2011
Undesnii bichig usgiin bayr2011
 
Mgl 7
Mgl 7Mgl 7
Mgl 7
 
Delxiin xowsgol xotolbor
Delxiin xowsgol xotolborDelxiin xowsgol xotolbor
Delxiin xowsgol xotolbor
 
Diplom1
Diplom1Diplom1
Diplom1
 
монгол хүүхэд бүрийг бүтээлч сэтгэлгээтэй
монгол хүүхэд бүрийг бүтээлч сэтгэлгээтэймонгол хүүхэд бүрийг бүтээлч сэтгэлгээтэй
монгол хүүхэд бүрийг бүтээлч сэтгэлгээтэй
 
мхб, найруулга зүй хичээлийн хөтөлбөр
мхб, найруулга зүй хичээлийн хөтөлбөрмхб, найруулга зүй хичээлийн хөтөлбөр
мхб, найруулга зүй хичээлийн хөтөлбөр
 
Англи хэл сурах дэлхий нийтийн чиг хандлага манай оронд нөлөөлж буйг судалс...
Англи хэл сурах дэлхий нийтийн чиг хандлага  манай оронд нөлөөлж буйг судалс...Англи хэл сурах дэлхий нийтийн чиг хандлага  манай оронд нөлөөлж буйг судалс...
Англи хэл сурах дэлхий нийтийн чиг хандлага манай оронд нөлөөлж буйг судалс...
 
Гэгээрэл төвийн дүрэм
Гэгээрэл төвийн дүрэмГэгээрэл төвийн дүрэм
Гэгээрэл төвийн дүрэм
 
2014 2015 оны хичээлийн жилийн зорилт
2014 2015 оны хичээлийн жилийн зорилт2014 2015 оны хичээлийн жилийн зорилт
2014 2015 оны хичээлийн жилийн зорилт
 
Оюуны наадам зохион байгуулж сурагч, багшаа хөгжүүлдэг туршлага
Оюуны наадам зохион байгуулж сурагч, багшаа хөгжүүлдэг туршлагаОюуны наадам зохион байгуулж сурагч, багшаа хөгжүүлдэг туршлага
Оюуны наадам зохион байгуулж сурагч, багшаа хөгжүүлдэг туршлага
 
монгол хэлний тухай хууль
монгол хэлний тухай хуульмонгол хэлний тухай хууль
монгол хэлний тухай хууль
 
Ирээдүй Т.Дэлгэрсайхан
Ирээдүй Т.Дэлгэрсайхан Ирээдүй Т.Дэлгэрсайхан
Ирээдүй Т.Дэлгэрсайхан
 
Aaya tailan 2011
Aaya tailan 2011Aaya tailan 2011
Aaya tailan 2011
 
Bazan 2015
Bazan 2015Bazan 2015
Bazan 2015
 
Монгол хэл төсөл - Oyuntulkhuur Ulzii
Монгол хэл төсөл - Oyuntulkhuur UlziiМонгол хэл төсөл - Oyuntulkhuur Ulzii
Монгол хэл төсөл - Oyuntulkhuur Ulzii
 
мэндчилгээ
мэндчилгээмэндчилгээ
мэндчилгээ
 
“монгол солонгосын багш солилцооны хөтөлбөр” (1)
“монгол  солонгосын багш солилцооны хөтөлбөр” (1)“монгол  солонгосын багш солилцооны хөтөлбөр” (1)
“монгол солонгосын багш солилцооны хөтөлбөр” (1)
 
Nom hotolbor - Ном хөтөлбөрийг Цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх
Nom hotolbor - Ном хөтөлбөрийг Цэцэрлэгт хэрэгжүүлэхNom hotolbor - Ном хөтөлбөрийг Цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх
Nom hotolbor - Ном хөтөлбөрийг Цэцэрлэгт хэрэгжүүлэх
 
"Багшийн хөгжил" сэтгүүлийн V дугаар
"Багшийн хөгжил" сэтгүүлийн V дугаар"Багшийн хөгжил" сэтгүүлийн V дугаар
"Багшийн хөгжил" сэтгүүлийн V дугаар
 
Monggul bichig un job bichihu jui-yin toli
Monggul bichig un job bichihu jui-yin toliMonggul bichig un job bichihu jui-yin toli
Monggul bichig un job bichihu jui-yin toli
 

More from Хөвсгөл Аймаг Боловсролын Газар (6)

натурал тоо сэдвийн цифртэй холбоотой зарим стандарт бус бодлогууд
натурал тоо сэдвийн цифртэй холбоотой зарим стандарт бус бодлогууднатурал тоо сэдвийн цифртэй холбоотой зарим стандарт бус бодлогууд
натурал тоо сэдвийн цифртэй холбоотой зарим стандарт бус бодлогууд
 
болгарын туршлага
болгарын туршлагаболгарын туршлага
болгарын туршлага
 
интеграл
 интеграл интеграл
интеграл
 
процент сэдвийг заах арга зүй
процент сэдвийг заах арга зүйпроцент сэдвийг заах арга зүй
процент сэдвийг заах арга зүй
 
геометр бодлого арга зүй
геометр бодлого арга зүйгеометр бодлого арга зүй
геометр бодлого арга зүй
 
оюутан дүү нартаа хүргэх зөвлөгөө
оюутан дүү нартаа хүргэх зөвлөгөөоюутан дүү нартаа хүргэх зөвлөгөө
оюутан дүү нартаа хүргэх зөвлөгөө
 

эх хэлбичиг 2020

 • 1. “ЭХ ХЭЛ, БИЧИГ-2020” ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ХӨТӨЛБӨР Нэг. Хөтөлбөрийг боловсруулах үндэслэл, шаардлага Монгол бичиг бол хүн төрөлхтний бүтээсэн оюуны соѐлын салшгүй нэгэн хэсэг бөгөөд энэхүү бичгийг монголчууд XШ зуунаас хэл аялгуундаа тохируулан хэрэглэж, улам төгөлдөржүүлэн олон зүйл мэдлэг ухааны туурвил бүтээлийг бий болгожээ. Монголын ард түмний соѐлын өв болсон монгол бичгийг хадгалан хамгаалж, эзэмшин хэрэглэж, төгс төгөлдөр болгох нь хүн төрөлхтний өмнө монголчуудын хүлээсэн үүрэг мөн. Монгол бичиг XШ зуунаас эхлэн 1950 он хүртэл монголчуудын 750 гаруй жил хэрэглэсэн албан ѐсны бичгийн нэг байв. 1950-иад оноос хойш 50 гаруй жил төрийн албан хэргийг кирилл бичгээр хөтөлж, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, Монгол Улсын Ерөнхий сайд, төрийн захиргааны төв байгууллага, Засгийн газрын агентлаг, хот, аймаг, дүүрэг, сум, хороодын тамгыг монгол бичгээр үйлдэн хэрэглэх болоод 20 шахам жил боллоо. Энэ нь монгол бичиг төрийн бичгийн үндсэн үүргээ гүйцэтгэсээр байгаагийн нэг бодит баримт юм. Ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд, ахлах ангид 1980-ад оны дунд үеэс монгол бичгийг заах болсон нь түүнийг залуу үед өвлүүлэх нэг алхам болсон бол 1990-ээд оны эхээр Монгол оронд өрнөсөн ардчилсан хөдөлгөөн нь үндэсний бичиг үсгээ дахин сэргээх боломжийг нээсэн билээ. “БНМАУ-д албан хэргийг монгол бичгээр хөтлөн явуулах болон түүний бэлтгэл ажлыг хангах тухай ”Улсын Бага хурлын 1991 оны 36 дугаар тогтоол гарч, түүнийг хэрэгжүүлэх өргөн далайцтай ажил зохиогдсон байна. Улсын Их хурлын 1995 оны 43 дугаар, 2008 оны 196 дугаар тогтоолоор Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөрийг баталсан. 2004 онд БСШУЯ-аанаас Монгол хэл, уранзохиолын бага дунд боловсролын стандартыг боловсруулан өдгөө бид хэрэглэж байна. Гэвч монгол хэлний бичгийн хэлний хэм хэмжээ зарим талаар алдагдаж, гадаад үг, хэллэг, нэр томьѐоны хэрэглээ ихсэж, төрийн албан хэргийн хөтлөлт, албан газар, аж ахуй нэгжүүдийн хаяг, зар сурталчилгаанд тавигдах шаардлага суларсан сөрөг зүйлүүд гарсаар байна.
 • 2. Иймд “Эх хэл, бичиг-2020” Хөвсгөл аймгийн хөтөлбөрийг боловсруулж үндэсний бичиг үсгээрээ бахархан, аман болоод бичгийн хэлээ цэвэр ариун, яруу тансаг, утга төгс байлгаж, эх хэлээрээ манлайлагч аймаг болохыг зорилоо. Хоёр.Хөтөлбөрийн зорилго, зорилтууд Үндэсний хэл, бичиг соѐлоо эрхэмлэсэн орчин бүрдүүлж, нийт иргэд, суралцагчдын эх хэлний боловсролын чанар, хэрэглээ, харилцааны соѐлын түвшинг дээшлүүлэхэд энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино. Гурав. Хөтөлбөрийн зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтыг дэвшүүлж байна: 3.1. Багш нарын эх хэлний боловсролын хөгжлийг дэмжин ажиллана. 3.2. Хүүхэд нэг бүрийн эх хэлний боловсролыг дээшлүүлнэ 3.3. Эх хэлний орчин бүрдүүлж, иргэд олон нийтийн хандлагад нөлөөлнө. 3.4. Төрийн албан хаагчид болон иргэдэд монгол хэл, бичгийг албан болон албан бус сургалтаар зааж сургана Дөрөв. Хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа: 1-р зорилтын хүрээнд: 3.1.1. Монгол хэлний багш нарын хамтын ажиллагааг “Аравт”-ын зохион байгуулалтаар хөгжүүлнэ 3.1.2. Монгол хэлний багш нарын мэргэшлийг үе шаттайгаар дээшлүүлэх, давтан сургах 3.1.3. Мэргэжлийн багш нарт түшиглэн бүх багш нарын монгол хэлний боловсролын чадварыг ахиулна. 3.1.4. Эх хэлний судлаач багшийг дэмжин ажиллана. Багшийн боловсролын зэргийг ахиулна. /Хэл шинжлэлийн чиглэлээр/ 3.1.5. Монгол хэлний багш нарын “ Арга зүйн баг ” бүрдүүлж ажиллана 3.1.6. Мөрөн сумын монгол хэлний багш нарын “Эх хэлний цаг”-тай болно. 3.1.7. Монгол бичгийн арга зүй, технологийн шинэчлэлд суралцана. /эхлэн суралцагчдад заах/
 • 3. 3.1.8. Монгол хэлний багш нарыг хүүхдийн нас бие сэтгэхүйн онцлогт тохирсон арга зүйд суралцуулна. 3.1.9. Багш нарын арга зүйг түгээн дэлгэрүүлж, эх хэлний арга туршлагын сан бүрдүүлэн, багшийн мэргэжлийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлнэ. 3.1.10. Баруун болон төвийн бүсийн аймгийн мэргэжлийн багш нартай хамтран ажиллаж, туршлага солилцоно. 3.1.11. Монгол хэлбичгийн цахим хичээлийн сантай болно 2-р зорилтын хүрээнд: 3.2.1. “Бичиг- урлаг” уран бичлэгийн дугуйлангийн үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ. 3.2.2. “Эх хэл бидний бахархал” үндэсний бичиг үсгийн баяр, өдөрлөгийг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж хэвшинэ. 3.2.3. “Шидэт уянга”, “Цэнхэр алс” яруу найргийн дугуйлангийн үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ. 3.2.4. “ Хэлц үгээр хэлэлцье“ хүүхдийн цуврал нэвтрүүлэгтэй болно. 3.2.5. “Эх хэлээрээ гоѐцгооѐ” тулгуур 4 чадварыг хөгжүүлэх дугуйланг Хүүхдийн байгууллагуудтай хамтран хичээллүүлнэ 3-р зорилтын хүрээнд: 3.3.1. Төрийн болон аж ахуйн нэгж, байгууллага, гудамж, талбайн хаяг, бүтээгдэхүүний шошгыг кирилл, монгол бичгээр зэрэгцүүлэн бичиж, зөв үйлддэг болох ажлыг зохион байгуулна 3.3.2. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын ажилтнуудын бичгийн чадварыг сайжруулах шаардлага тавьж ажиллана. 3.3.3. Иргэд бие дааж монгол бичиг сурах, зөв сайхан бичихэд зориулж ном, сурах бичиг, гарын авлага, толь бичгийг цаасан болон электрон хэлбэрээр үйлдэж, түгээнэ. 3.3.4. Төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувь хүмүүсийн үүсгэл санаачилгаар зохион байгуулах монгол хэл бичиг сурах, сурталчлахад чиглэсэн санал, санаачилгыг дэмжинэ.
 • 4. 3.3.6. Сургалтад хэрэглэгдэж байгаа компьютерт монгол үсгийн программ суулгаж, түүнийг ашиглаж сургах, хэрэглээ болгоно. 4-р зорилтын хүрээнд: 3.4.1. Төрийн албан хаагчид, иргэдийн монгол хэл бичгийн чадварын түвшинг тогтооно 3.4.2 Монгол улсын гавьяат багш Д.Батсуурийн нэрэмжит Мөрөн сумын 2 дугаар сургуульд монгол хэлбичгийн жишиг кабинет байгуулж, сургуулийн номын сангийн фонд баяжилтыг эх хэлний эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил явуулах хэмжээнд хүргэж, иргэд олон нийтэд зөвлөгөө өгнө. 3.4.3. Албан болон албан бус сургалтын олон хэлбэрээр монгол хэл, бичиг зааж, иргэдийн монгол бичиг сурах идэвх сонирхлыг өрнүүлнэ. 3.4.4. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд “Монгол хэл, бичгийн сургалтын булан”-г нээж, олон хэлбэрийн үйл ажиллагаагзохион байгуулна. 3.4.5. “Хөвсгөлийн сайхан бичигтэн” кирилл, монгол бичгийн уралдааныг иргэдийн дунд зохион байгуулж, сурталчилна. 3.4.6. “Эх хэлээ эрхэмлэгч” байгууллага, хамт олныг шалгаруулж, өргөмжилнө. 3.4.7. Жил бүр Аймгийн засаг даргын нэрэмжит “Монгол хэл бичгийн олимпиад”-ыг зохион байгуулна 3.4.8. Төрийн албанд шинээр ажилд орох иргэдээс монгол хэлбичгийн шалгалт авах ажлыг нэг үзүүлэлт болгож ажиллана. Тав. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хугацаа, удирдлага, зохион байгуулалт, хяналт 5.1. ““ЭХ ХЭЛ, БИЧИГ-2020” ”-ийг 2014-2020 онд хэрэгжүүлнэ. 5.2. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг аймгийн хэмжээнд аймгийн засаг дарга, сумдад сумын засаг дарга, багт багийн засаг дарга ахалж ажиллана. 5.3. Хөтөлбөрийн хүрээнд гүйцэтгэсэн ажлын тайланг жил бүр шат шатны Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн биелэлт үр дүнг тооцож, холбогдох шийдвэрийг гаргаж ажиллана.
 • 5. Зургаа. Хөтөлбөрийн санхүүжилт 6.1. “Үндэсний хэл бичиг хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны зардлыг улсын болон орон нутгийн төсөвт тусган санхүүжүүлж хэрэгжилтэд хяналт тавина. 6.2. Хөтөлбөрийн холбогдох заалтыг төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас сумын Засаг даргатай байгуулах гэрээнд тусган хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана. 6.3. Гадаад орон, олон улсын хандивлагч байгууллагын болон иргэд, Төрийн бус байгууллагын санхүүгийн дэмжлэг авах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Долоо. Хөтөлбөрийн шалгуур, үзүүлэлт Хөтөлбөрийн үр дүнг дараах шалгуур, үзүүлэлтээр дүгнэнэ: 7.1. Монголхэл, бичгийг багш нарын заах арга, ур чадварт ахиц гарсан байна.; 7.2. Бүх байгууллага, аж ахуй нэгжүүд хаягаа монгол, кирилл бичгээр бичиж хэвшинэ. 7.3. Төрийн захиргааны болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагад монгол хэл, бичгийн орчин, зохистой хэрэглээ бүрдэнэ. 7.4. Монгол бичиг сурах иргэдийн сонирхол, хэрэгцээ нэмэгдэнэ 7.5. Иргэдийн монгол хэл, бичгийн мэдлэг, чадварын түвшин ахисан байна. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө № Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэл Хамрах хүрээ Хариуцах хүн, Арга, хэлбэр Хугацаа Зорилт 1: Багш нарын эх хэлний боловсролын хөгжлийг дэмжин ажиллана. баг, байгууллага Санхү үжилт
 • 6. ийн багш нар Монгол хэлний МХУЗе БГазар Мэргэжл байгуулалтаар хөгжүүлнэ. 2 Монгол хэлний багш нарын хамтын ажиллагааг “Аравт”-ын зохион 1 багшнарынмэргэшлийгүешаттайгаа рдээшлүүлэх, давтансургах Багаар Сургалт, Н 126 зөвлөгөөн, зайн багш сургалт ЗДТГ, БГазарь Жилд 1- Сургууль 2 удаа Мэргэжлийн багш нарт түшиглэн Нийт Сургалт, Улиралд Сумын ЗДТГ, бүх багш нарын монгол хэлний 3 багш зөвлөгөөн, зайн нэг удаа сургууль боловсролын чадварыг ахиулна. сургалт Эх хэлний судлаач багшийг дэмжин МХУЗ 15 Эчнээгээр ЗДТГ, БГазарь ажиллана. Багшийн боловсролын 4 багш Сургууль зэргийг ахиулна. /Хэл шинжлэлийн чиглэлээр/ Монгол хэлний багш нарын Ахмад Ажлын байран ЗДТГ, БГазарь “Мэргэжил арга зүйн баг ” 5 багш нар дээр, зөвлөмж, Сургууль бүрдүүлж ажиллана гарын авлага Багш нарын баг Мөрөн сумын монгол хэлний багш Мөрөн Ярилцлага, Улиралд БГазар, нарын “Эх хэлний цаг”-тай болно. 6 сумын хэлэлцүүлэг, нэг удаа Сургуулийн МХУЗын сургалт захирал багш нар 7 Монгол бичгийн арга зүй, МХУЗ Ярилцлага, Бага технологийн шинэчлэлд суралцана. багш нар хэлэлцүүлэг, боловсролын сургалт, мэргэжилтэн /эхлэн суралцагчдад заах/ туршлага судлах
 • 7. Монгол хэлний багш нарыг Турших, Сургалт, Бага боловсрол, хүүхдийн нас бие сэтгэхүйн 8 судлах Судалгаа, МХУЗ туршилт мэргэжилтэн БГ, сургууль онцлогт тохирсон арга зүйд суралцуулах Багш нарын арга зүйг түгээн МХУЗн Сурталчилах дэлгэрүүлж, эх хэлний арга 9 багш нар шагнах туршлагын сан бүрдүүлэн, урамжшулах үнэлэмжийг нэмэгдүүлнэ. Баруун болон төвийн бүсийн МХУЗ Туршлага Жилд ЗДТГ, БГазар, аймгийн мэргэжлийн багш нартай 10 багш нар судлах, хамтран нэг удаа Сургууль хамтран ажиллана. ажиллах Монгол хэлбичгийн цахим МХУЗ БГазар, хичээлийн сантай болно 11 багш нар Сургууль Зорилт 2: Хүүхэд нэг бүрийн эх хэлний боловсролыг дээшлүүлнэ. “Бичиг- урлаг” уран бичлэгийн ЕБСийн дугуйлангийн үйл ажиллагааг дугуйлангаар 7 хоногт БГазарь Мөрөн сурагчид нэг удаа 2р сургууль “Эх хэл бидний бахархал” үндэсний Багш, Үндэсни АДТГ, БГазар, бичиг үсгийн баярын аймгийн 1 сурагчид й бичиг Мөрөн 2р үсгийн сургууль өргөжүүлнэ. 2 өдөрлөг зохион байгуулах баяраар 3 “Шидэт уянга”, “Цэнхэр алс” яруу найргийн дугуйлангийн үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ. Сурагчид дугуйлангаар 7 хоногт нэг удаа БГ, ДМЦС
 • 8. 4 “ Хэлц үгээр хэлэлцье “хүүхдийн Сурагчид Цуврал цуврал нэвтрүүлэгтэй болно. 5 “Эх хэлээрээ гоѐцгооѐ” тулгуур 4 нэвтрүүлгээр Сурагчид дугуйлангаар Сард нэг АЗДТГ, БГазар удаа 7 хоногт чадварыг хөгжүүлэх дугуйлан ГБХХХэлтэс Залуу багш нар хичээллүүлнэ Зорилт 3: Эх хэлний орчин бүрдүүлж, иргэд олон нийтийн хандлага нөлөөлнө.; Төрийн болон аж ахуйн нэгж, Бүх аж 2014 АЗДТГ, Мөрөн байгууллага, гудамж, талбайн хаяг, ахуй 2015 –р сургууль бүтээгдэхүүний шошгыг кирилл, нэгж, монгол бичгээр зөв үйлдэхийг байгуулл захирамжлах, Сургууль, 1 ага Сар бүр ЗДТГ, БГазар, цэцэрлэгээс эхэлнэ. Хэвлэл мэдээллийн Хэвлэл Сургалт, байгууллагуудын ажилтнуудын мэдээлли зөвлөгөө бичгийн чадварыг сайжруулахад йн хамтран ажиллана. 2 байгуулл Сургууль агууд 3 Ерөнхий боловсролын сургуульд ЕБС монгол бичиг, монгол хэл, уран журмаар 2014.1 БГ, сургууль сараас зохиолын танхим байгуулах, “Жишиг кабинет”-тай болно. 4 Иргэд бие дааж монгол бичиг сурах, Иргэд Улиралд зөв сайхан бичихэд зориулж ном, суралцаг нэг удаа сурах бичиг, гарын авлага, толь чид бичгийг цаасан болон электрон хэлбэрээр үйлдэж, түгээх ЗДТГ, БГазар,
 • 9. /санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх/ 5 Төрийн болон төрийн бус Иргэд ЗДТГ, БГазар байгууллага, хувь хүмүүсийн үүсгэл санаачилгаар зохион байгуулах монгол хэл бичигсурах, сурталчлахад чиглэсэн санал, санаачилгыг дэмжих. Сургалтад хэрэглэгдэж байгаа ЕБСийн компьютерт монгол үсгийн сургалт комьюте программ суулгаж, түүнийг 6 БГазар, рүүд сургууль ашиглаж сургах, хэрэглээ болгох; Зорилт 4: Иргэдэд монгол хэл,бичгийг албан болон албан бус сургалтаар зааж сургана; Иргэдийн Түүврийн 59 хувь аргаар сумын ЗДТГ Мөрөн 2-р сургуулийг Монгол Иргэд олон Зөвлөгөө, ЗДТГ, БГазар, бичгийн сургалт, сурталчилгааны нийт сургалт Мөрөн 2 Албан болон албан бус сургалтын Иргэд Сургалт, БГазар олон хэлбэрээр монгол хэл, бичиг 2 Иргэдийн монгол хэл бичгийн чадварын түшинг тогтооно 1 суралцагчид зайн суралт, 2014 ЗДТГ, БГазар, төв болгон ажиллуулж, иргэд олон нийтэд зөвлөгөө өгнө. 3 зааж, иргэдийн монгол бичиг сурах Гэгээрэл төвүүд зөвлөгөө идэвх сонирхлыг өрнүүлэх. 4 Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд Зайн Улирал БГ, “Монгол хэл, бичгийн сургалтын сургалтаар тутам Мэргэжлийн булан”-г нээж, олон хэлбэрийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах; багш нарын баг
 • 10. 5 “Хөвсгөлийн сайхан бичигтэн” Иргэд кирилл, сонгол бичгийн сурталчилгаа Жил бүр ЗДТГ, БГазар Жил бүр ЗДТГ, БГазар, суралцагчид уралдааныг иргэдийн дунд зохион байгуулж, сурталчилна. “Эх хэлээ эрхэмлэгч” байгууллага, Байгууллагу хамт олныг шалгаруулж, уд өргөмжилнө.