Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enquisa infantil 14 15 virxedacela

491 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Enquisa infantil 14 15 virxedacela

  1. 1. ENQUISA INFANTIL 2014-2015. CPI VIRXE DA CELA. MONFERO No presente curso académico 2014-2015 hai matriculados 11 alumnos/as en Educación Infantil 3 anos. Este modelo de enquisa foi entregado a principios de curso ás 11 familias, e contestaron a ela 9. Tras un análise dos resultados dedúcese que é o galego a lingua materna. A continuación móstranse en gráficos as respostas a cada unha das preguntas. 1.- Qué lingua fala habitualmente o/a neno/a? 2.- En que lingua lle falou a nai desde que naceu? 3.- En que lingual le falou o pai desde que naceu?? 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Só galego Predomina o galego Galego e castelán por igual Predomina o castelán 0 1 2 3 4 5 Só galego Máis galego que castelán Galego e castelán por igual Só castelán 0 1 2 3 4 5 6 7 Só galego Máis galego que castelán Galego e castelán por igual
  2. 2. 4.- En que lingua falan habitualmente entre si o pai e a nai (ou titor e titora)? 5.- Se ten irmáns, en que lingua falan co/a neno/a? 6.- Que lingua lle falan ao/á voso/a fillo/a o avó e a avoa maternos? 0 1 2 3 4 5 Só galego Predominantemente galego Galego e castelán por igual Un galego e outro castelán 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Só galego Máis galego que castelán Galego e castelán por igual Máis castelán que galego Outras: non ten irmáns Non contestan 0 1 2 3 4 5 6 Só galego Galego e castelán por igual Só castelán
  3. 3. 7.- Que lingua lle falan ao/á voso/a fillo/a o avó e a avoa paternos? 8.- No caso de ter unha persoa coidadora na casa, en que lingua lle fala? 9.- No caso de que o/a neno/a asistise a unha escola infantil/gardería, condicionou este feito algunha mudanza con respecto á lingua que falaba na casa? 0 1 2 3 4 5 6 7 Só galego Galego e castelán por igual 0 1 2 3 4 5 6 7 Só galego Galego e castelán por igual Non contestan 0 1 2 3 4 5 Ningún Mudou de galego a castelán Non contestan
  4. 4. 10.- Algún dos proxenitores comezou falándolle unha lingua ao seu fillo/a e máis adiante (cando este rompeu a falar, cando comezou a ir á escola infantil…) pasou a falarlle outra? 11.- No caso de que a resposta anterior sexa afirmativa, como se produciu o cambio? 12.- Podería indicar as razóns dese cambio? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Si, os dous Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 De galego a castelán Non costestan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Non hai cambio Non costestan
  5. 5. 13.- Cal é a lingua predominante dos contos que lle le ao seu/súa fillo/a? 14.- En que lingua (ou linguas) ve o/a neno/a maioritariamente os debuxos animados? (pode indicar máis de unha marcando a orde) 15.- Cal é a lingua (ou linguas) da maioría dos xogos multimedia que emprega o/a neno/a? (pode indicar máis de unha marcando a orde) 0 1 2 3 4 5 6 7 Galego Castelán 0 1 2 3 4 5 6 7 Galego Castelán Inglés 0 1 2 3 4 5 Galego Castelán Inglés Non contesta
  6. 6. 16.- Valore os seguintes enunciados xenéricos rodeando cun círculo a opción elixida, tendo en conta a seguinte escala  1.- Completamente de acordo  2.- Bastante de acordo  3.- Indiferente  4.- Bastante en desacordo  5.- Completamente en desacordo A adquisición de dúas (o máis) linguas en idades temperás é moi positiva Aprender galego e castelán ao mesmo tempo crea confusión aos nenos/as O inglés debería ter máis presenza na escola xa desde a educación infantil 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Completamente de acordo Bastante de acordo Indiferente Bastante en desacordo Completamente en desacordo Non contestan 0 1 2 3 4 Completamente de acordo Bastante de acordo Indiferente Bastante en desacordo Completamente en desacordo Non contestan 0 1 2 3 4 Completamente de acordo Bastante de acordo Indiferente Bastante en desacordo Completamente en desacordo Non contestan
  7. 7. Gustaríanos que o/a noso/a fillo/a castelanfalante aprendese a falar galego Gustaríanos que o/a noso/a fillo/a galegofalante aprendese a falar castelán É mellor que a aproximación á lectoescritura que se fai en infantil sexa só nunha lingua: ou galego ou castelán É mellor que a aproximación á lectoescritura que se fai en infantil sexa só nunha lingua: ou galego ou castelán 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Completamente de acordo Bastante de acordo Indiferente Bastante en desacordo Completamente en desacordo Non contestan 0 1 2 3 4 Completamente de acordo Bastante de acordo Indiferente Bastante en desacordo Completamente en desacordo Non contestan 0 1 2 3 Completamente de acordo Bastante de acordo Indiferente Bastante en desacordo Completamente en desacordo Non contestan 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Completamente de acordo Bastante de acordo Indiferente Bastante en desacordo Completamente en desacordo Non contestan
  8. 8. As matemáticas pódense aprender en galego Os nenos/as galegofalantes deben comezar a ler na súa lingua para poder reforzala, xa que ten moi pouca presenza noutros ámbitos Os nenos/as castelanfalantes deben comezar a ler en galego para poder aprender esta lingua ausente no seu contorno Aprender galego é unha perda de tempo para o alumnado 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Completamente de acordo Bastante de acordo Indiferente Bastante en desacordo Completamente en desacordo Non contestan 0 1 2 3 4 Completamente de acordo Bastante de acordo Indiferente Bastante en desacordo Completamente en desacordo Non contestan 0 1 2 3 Completamente de acordo Bastante de acordo Indiferente Bastante en desacordo Completamente en desacordo Non contestan 0 1 2 3 4 Completamente de acordo Bastante de acordo Indiferente Bastante en desacordo Completamente en desacordo Non contestan

×