Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DECRETO

1,815 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

DECRETO

  1. 1. Se Segundo oS eStudoS, o alumnado galego Supera a media Vai Haber do eStado noS reSultadoS realmente académicoS, por que Se empeñan equilibrio entre en cambiar un modelo aS dÚaS linguaS? lingüíStico que funciona? e ten algÚn mal Vou aprender que noS dean galego? materiaS do Ámbito tecnolÓXico en galego? iluStraciÓnS: SerXio SuÁrez
  2. 2. Son a meStra belén. Se eu non lleS podo falar en galego, como Van nunca ningÚn neno me poder aprendelo? Inmersión en castelán preguntou que é un “perro”* Son enma, no meu cole caSe teño 4 anoS todoS oS nenoS e falo galego. falan caStelÁn Son andréS, falo caStelÁn e a meStra belén e non podo Seguir ÁS VeceS fala profe, que eS aprendendo a lingua de caStelÁn e ÁS un “can”? enma Se non me falan VeceS galego. galego na eScola. HoXe a profe díXonoS que para o ano oS paiS eScollerÁn a lingua na que imoS falar na claSe, aSí Seguro que teremoS que uSar o caStelÁn e oS demaiS non aprenderÁn a falar o galego coma min. (*) Xa está pasando nas aulas O “equilibrio” entre linguas en situación desigual é desequilibrio na caSa normalmente falo en galego pero cando cHego ao cole no cole dannoS Se Xa agora a nena falo caStelÁn porque algunHaS claSeS en fala pouco galego cHÁmome todoS oS meuS amigoS e caStelÁn e outraS na caSa... claudia amigaS o falan. en galego pero SÓ que Vai paSar cando e Vou en ÁS VeceS falamoS Se reduza o Seu uSo quinto de galego co profe. na eScola? primaria. Discrimínase o galego Non van saber galego por que SÓ Vou eStar quen fale galego na caSa eXento de galego aínda non Vai ter problemaS Se Vou neceSitar pero a maioría non imoS entender... oS douS idiomaS? nin oS contoS doS bolecHaS. non Sei galego eu Son laura, nin caStelÁn SÓ Vou eScoitar porque non Son falar galego de aquí. en coñecemento e lingua. eu Son aleXander.
  3. 3. Exclúese o galego do ámbito científico-tecnolóxico non entendo o que queren facer agora: meu irmÁn Son ÁlVaro. eStudo 3º da eSo. pequeno, que Vai comezar para o ano que Vén grazaS a que mo a eSo, como non Vai ter que a maioría da claSe enSinaron na eScola, uSalo naS aulaS, Xa non imoS coller o itinerario Se eStou con Xente que SerÁ capaz de dicir científico-tecnolÓXico. fale galego, ÁS VeceS catro palabraS SeguidaS. tamén eu o falo, aínda que me cuSta baStante, iSo que Xa eStou en 2º de bacHarelato. e ademaiS SÁcanlle o galego da informÁtica... como Se aS materiaS non ValeSe para aS noVaS deSe Ámbito tecnoloXíaS, e deSpoiS din Van Ser todaS que non Hai preXuízoS... en caStelÁn Son roSa. falo Sempre caStelÁn e no ambiente no que me moVo non Se fala galego. Deixadez de funcións A liberdade de escolla non é real por parte da Consellería Son maría, nai e meStra. Se quero que llaS dean como meStra Sei que non Hai material Sufi- en galego, teño que ciente para que Se dea o 50% daS materiaS en eSperar a que Se faga galego, polo tanto non Vai Haber equilibrio. a conSulta dentro Son pedro. teño unHa de catro anoS. ademaiS como nai penSo que é ridículo que aS filla en 5º de infantil, familiaS teñamoS que Votar para cambiar a cando cHegue a primaria lingua en que Se Van impartir aS materiaS. terÁ que curSar aS matemÁticaS poiS nin aSí!, porque ten en caStelÁn. que eStar de acordo como mínimo o 51% daS familiaS de toda a etapa. para que perderÁn o tempo e oS cartoS preguntando Se logo non fan caSo?. Son carloS. As linguas e Se ao final tamén Se Vai poder dar coñece- apréndense mento en ingléS, caSo de que queiran a maioría usándoas daS familiaS, non Van quedar materiaS para que oS meuS filloS aprendan en galego. Son manuel. cando matricule o meu neno teño que dicir cal é a SÚa lingua materna. VéXome nun problema porque a miña muller fala caStelÁn e eu galego.
  4. 4. aplicar eSte decreto Vaia lío Se Vai montar cando é impoSible! o profeSorado Saiba dun día para outro en que lingua ten que impartir a materia..., e como lleS Vai dar tempo a preparar oS materiaiS? Caos nos centros ata que remate a matrícula non Sei que materiaS optatiVaS Vai eScoller o alumnado, e como teño que poñer o 50% en cada lingua, é impoSible organizar oS HorarioS de todoS e cada un doS grupoS. a alguén lle preocuparÁ educativos a calidade do enSino? e como imoS conSeguir o equilibrio Se Xa partimoS deSta diStribuciÓn Horaria? 3º ESO 4º ESO Materias obrigatorias Materias obrigatorias Materias obrigatorias Materias obrigatorias en castelán en galego en castelán (ex. itinerario tecnolóxico*) en galego Matemáticas (4h) Ciencias Sociais, Matemáticas (3h) Ciencias Sociais, Xeografía e Historia (3h) Xeografía e Historia (3h) Física e Química (2h) Bioloxía e Xeoloxía (2h) Física e Química (3h) Tecnoloxías (2h) Tecnoloxía (3h) TOTAL CASTELÁN: 8h TOTAL GALEGO: 5h TOTAL CASTELÁN: 9h TOTAL GALEGO: 3h (*) Non hai ningún itinerario en 4º ESO que presente equilibrio entre materias obrigatorias en castelán e galego, porque a outra obrigatoria nesta lingua é Bioloxía e Xeoloxía e suple unicamente a unha das 3 que están en castelán. INFANTIL (O que di o novo decreto) XERAL (O que di o novo decreto) As familias decidirán a lingua predominante no ensino. As familias deberán escoller cada catro anos a lingua das materias. Consecuencias que terá O alumnado poderá usar a lingua que queira nas au- – En infantil os rapaces e rapazas reforzarán a lingua las tanto oralmente como por escrito. na que xa se expresan, e no caso dos castelán-fa- lantes non chegarán a ser bilingües, como si o son Consecuencias que terá os galego-falantes. – As familias veranse obrigadas a asumir unha res- ponsabilidade que lle corresponde á Administra- PRIMARIA (O que di o novo decreto) ción educativa. Terán a metade das materias en cada lingua. – Deberán escoller a lingua das materias sen saberen se hai materiais abondos. Consecuencias que terá – Durante catro cursos haberá que acatar a decisión – Ao só aprender unha lingua en infantil, o alumnado que tomaron outras familias. non asimilará ben os contidos das materias imparti- – Coa votación vai haber vencedores e vencidos, polo das na outra lingua porque non recibiu preparación que moitos/as alumnos/as non van poder recibir previa. clases na lingua que desexan as súas familias. – O alumnado non aprenderá galego ao mesmo nivel – Se o alumnado pode expresarse na lingua que ca o castelán, porque é a lingua menos presente na desexe non acadará as competencias orais e es- sociedade. critas da lingua que decida non usar. – Se o profesorado perde o seu papel como modelo no aspecto lingüístico, o alumnado tamén deixa de SECUNDARIA (O que di o novo decreto) consideralo referente noutros aspectos. Impartiranse en galego dúas materias (Ciencias da Natureza* e Ciencias Sociais) e en castelán tres (Ma- temáticas, Tecnoloxías e Física e Química). *Esta materia denomínase Bioloxía e Xeoloxía en 3º e 4 da ESO. Consecuencias que terá – Van ter máis horas en castelán ca en galego. – O alumnado non vai poder ter acceso en galego a materias relacionadas coas novas tecnoloxías nin ao seu léxico específico, o que lle afectará no Ba- charelato.

×