โครงการทัศนศึกษา

23,206 views

Published on

เอกสารโครงการทัศนศึกษาประจำการศึกษา 2556

Published in: Education

โครงการทัศนศึกษา

 1. 1. ชื่อโครงการ ทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจาปีการศึกษา 2556 งาน วิชาการ สนองกลยุทธ์  สพฐ. กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ สนองผลผลิตหลักที่ 2.3 และ 3 ด้านการเรียนการสอน มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม ธรรมชาติเต็มศักยภาพ ลักษณะโครงการ  ใหม่  ต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบ 1. นางสรัลดา พรจินดาสกุล ระยะเวลาดาเนินงาน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1. หลักการและเหตุผล ด้วยเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “บุคคล ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่ เก็บค่าใช้จ่าย” คณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายเร่งด่วนที่จะลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนข้อ 1.3.1 ว่า “ให้ ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี โดยสนับสนุนตาราหลักให้แก่สถานศึกษา จัดให้มีชุดนักเรียน และ อุปกรณ์การเรียนฟรี ให้ทันปีการศึกษา 2556 และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ สถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้ปกครอง” ซึ่งกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่กาหนดให้สถานศึกษาจัดในส่วนที่ เป็นกิจกรรมทัศนศึกษานั้นเป็นกิจกรรมศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับ นั กเรี ย นที่ เรี ย นเพิ่ม เติมจากการเรี ย นในห้ องเรีย น และเพื่อให้ นักเรียนมี ความรู้และประสบการณ์ อย่า ง กว้างขวาง โดยกาหนดให้ดาเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาปีละ 1 ครั้ง โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย จึงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี คุณภาพขึ้นเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง เต็มตามศักยภาพ 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนาความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและ การดาเนินชีวิตประจาวัน
 2. 2. 3. เป้าหมาย เชิงปริมาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 272 คน มีประสบการณ์ตรงและ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น เชิงคุณภาพ นักเรียนสามารถนาความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและการ ดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข ที่ 1. 2 4. กิจกรรมและการดาเนินงาน กิจกรรม ขั้นการเตรียมการ 1. จัดทาโครงการ 2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 3. จัดทาคาสั่งผู้รับผิดชอบ ขั้นดาเนินการ 1. ขั้นวางแผนปฏิบัติ (P) - กาหนดเป้าหมายในการทัศนศึกษา - สารวจเส้นทาง - กาหนดแนวทางการดาเนินงาน - กาหนดระยะเวลา - กาหนดงบประมาณ - การกาหนดผู้รับผิดชอบ 2. ดาเนินการตามแผน (D) - ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน - จัดสิ่งอานวยความสะดวกสนับสนุน ทรัพยากร - เดินทางไปทัศนศึกษาตามสถานที่ กาหนด - กากับ ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด 3. ตรวจสอบประเมินผล (C) - สารวจการพึงพอใจที่มีต่อการไป ระยะเวลา ดาเนินการ กันยายน 2556 กันยายน – ตุลาคม 2556 ตุลาคม 2556 ตุลาคม 2556 ผู้รับผิดชอบ นางสรัลดา พรจินดาสกุล นางสรัลดา พรจิจดาสกุลและ คณะครูทุกคน
 3. 3. ที่ 3 กิจกรรม ทัศนศึกษาในครั้งนี้ - ประเมินพฤติกรรมนักเรียนในขณะที่ ทัศนศึกษา - วิเคราะห์ข้อมูล - แปลความหมาย - ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการ ประเมิน 4. นาผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A) - ปรับปรุงการปฏิบัติงาน - วางแผนในระยะต่อไป - จัดทาข้อมูลสารสนเทศ ขั้นการรายงาน - จัดทารายงานการประเมินโครงการ - รวบรวมผลการดาเนินงานและผล การประเมิน - วิเคราะห์ตามมาตรฐาน - เขียนรายงาน ระยะเวลา ดาเนินการ ตุลาคม 2556 ผู้รับผิดชอบ นางสรัลดา พรจินดาสกุล พฤศจิกายน 2556 5. งบประมาณที่ใช้ จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 272 คน รวมจานวนเงินงบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) งบประมาณจาแนกตามหมวด หน่วยงานสนับสนุน กิจกรรมใช้งบประมาณ หมายเหตุ ระยะเวลา ดาเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ โรงเรียน ศรีณรงค์ พิทยาลัย - - 250 - / - ใช้งบประมาณ ร.ร. 9-11 ต.ค.56 - - 300 - / - ใช้งบประมาณ ร.ร. 9-11 ต.ค.56 อ.บ.ต ศรีสุข โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัด เพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ค่าดาเนินกิจกรรมดังนี้ -กระดาษ A4 จานวน จานวน 2 รีม -กระดาษ A4 ปกจานวน 2 รีม
 4. 4. งบประมาณจาแนกตามหมวด หมายเหตุ ระยะเวลา ดาเนินงาน - ใช้งบประมาณ ร.ร. 9-11 ต.ค.56 หน่วยงานสนับสนุน กิจกรรมใช้งบประมาณ ค่าตอบแทน -แผ่นป้ายไวนิลโครงการฯ -หมึกปริ้น1 ชุด -ป้ายชื่อเยาวชนนักเรียน 331 คน -ค่าตอบแทนวิทยากร -เกียรติบตร ั -ติดต่อประสานงาน -ประกันอุบัติเหตุ -ค่าอาหาร -สรุปโครงการ รวม - ค่าอาหาร ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ - - 450 - โรงเรียน ศรีณรงค์ พิทยาลัย / - - 250 - / - ใช้งบประมาณ ร.ร. 9-11 ต.ค.56 - - 250 - / - ใช้งบประมาณ ร.ร. 9-11 ต.ค.56 2,500 - - - / - ใช้งบประมาณ ร.ร. 9-11 ต.ค.56 - - - - / - ใช้งบประมาณ ร.ร. 9-11 ต.ค.56 - 1,000 - - / - ใช้งบประมาณ ร.ร. 9-11 ต.ค.56 - 3,500 - - / - ใช้งบประมาณ ร.ร. 9-11 ต.ค.56 - 5,500 - - / - ใช้งบประมาณ ร.ร. 9-11 ต.ค.56 - 5,000 - - / - ใช้งบประมาณ ร.ร. 9-11 ต.ค.56 2,500 15,000 2,500 - 20,000 - - - - 7,000 - - - / ส่วนที่อ.บ.ต. เพิ่มเติม ส่วนที่อ.บ.ต. เพิ่มเติม ส่วนที่อ.บ.ต. เพิ่มเติม 9-11 ต.ค.56 อ.บ.ต ศรีสุข - ค่าที่พัก - 8,000 - - - / - ค่าพาหนะ - 65,000 - - - / - 80,000.00 - - - 80,000.00 รวม รวมทั้งสิ้น หนึ่งแสนบาทถ้วน **หมายเหตุ งบประมาณที่จัดอยู่ในงบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมที่ 3 การทัศนศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 6. วัน / เวลา / สถานที่ วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 - 11 ตุลาคม 2556 สถานที่ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ.ชะอา จังหวัดเพชรบุรี หาดชะอา อ.ชะอา จังหวัด เพชรบุรี วัดป่าชัยรังสี ถ้าเขาบิน จังหวัดราชบุรี ตลาดอโยธยา โรงสมุด จังหวัดบุรีรัมย์ เขาพนม รุ้ง เขากระโดง และเพลาเพลิน 9-11 ต.ค.56 9-11 ต.ค.56
 5. 5. 7. การประเมิน ตัวชี้วัดความสาเร็จ 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 331 คน ได้รับ ประสบการณ์ตรงเพิ่มเติม จากนอกห้องเรียน วิธีการประเมิน 1. การประเมิ น ความรู้ ใ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ปทั ศ นศึกษา 2. การประเมินความพึงพอใจที่ มีต่อการไปทัศนศึกษา 2. นักเรียนสามารถนาความรู้ การประเมินและนิเทศติดตาม และประสบการณ์ที่ได้จาก การทัศนศึกษามาใช้ในการ เรียนและการดาเนิน ชีวิตประจาวันได้อย่างมี ความสุข เครื่องมือที่ใช้ 1. แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจในสถานที่ท่องเที่ยว ทีไปทัศนศึกษา ่ 2. แบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการไปทัศนศึกษา แบบประเมินและแบบนิเทศ ติดตาม ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ (นางสรัลดา พรจินดาสกุล) ครู ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ (นายสิทธิชาติ กรองทอง) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ ลงชื่อ .ผู้อนุมัติโครงการ (อภินันท์ จันทเขต) ผู้อานวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
 6. 6. บันทึกข้อความ ส่วนราชการ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ ที่ ศธ 04263.85/ วันที่ 26 กันยายน 2556 เรื่อง ขออนุญาตนานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ด้วยฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ดาเนิน โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาในจังหวัด เพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 911 ตุลาคม 2556 และจังหวัดบุรีรัมย์ ในโอกาสนี้ดิฉันนางสรัลดา พรจินดาสกุล จึงใคร่ขออนุญาตนานักเรียน ไปทัศนศึกษาตามโครงการดังกล่ าวและขออนุญาตใช้เงินกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียน จานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ดังรายละเอียดโครงการที่แนบมาด้วยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต ลงชื่อ (นางสรัลดา พรจินดาสกุล) ครู
 7. 7. แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 26 กันยายน 2556 เรื่อง การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ข้าพเจ้าขออนุญาตนานักเรียน จานวน 272 คน และครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 20 คน เป็นผู้ควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษาบู รณาการแหล่งเรียนรู้ในจังหวัด เพชรบุรีและจัง หวัดใกล้เคียง รวมถึง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเริ่มออกเดินทางวันที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 21.00 น. ออกจากโรงเรียนศรีณรงค์พิทยา ลัย และจะไปตามเส้นจังหวัดนครราชสีมา-กบินบุรี มุ่งสู่จังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมชมสถานที่ในจังหวัดเพชรบุรีและ พักค้างคืน ที่จั ง หวัด สมุ ทรสาคร วั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2556 เวลาประมาณ 15.30 น.เดิ นทางกลั บโดย ยานพาหนะและเส้นทางเดิม และอีกเส้นทางหนึ่งคือทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเริ่มออก เดินทางวันที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 04.00 น. ออกจากโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย และจะไปตามเส้นทาง สุรินทร์-ปราสาท มุ่งสู่แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดบุรีรัมย์ เวลาประมาณ 16.00 น.เดินทางกลับโดยยานพาหนะและ เส้นทางเดิมโดย ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โรงเรียนจ่ายเงินให้นักเรียนคนละ 200 บาท เป็นเงินตาม โครงการกิจกรรมพัฒนา และในการเดินทางครั้งนี้นักเรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ ายเพิ่มเติมอีกประมาณ คนละ 300 บาทรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดจานวน 500 บาท โดยได้ทาหนังสือแจ้งและขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว การไปทัศนศึกษาครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอก สถานศึกษาทุกประการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (อภินันท์ จันทเขต) ผู้อานวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
 8. 8. ที่ ศธ.04263.85/ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ตาบลศรีสุข อาเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150 26 กันยายน 2556 เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่ โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจาปีการศึกษา 2556 เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจาปีการศึกษา 2556 จานวน 1 ชุด ด้ ว ยโรงเรี ย นศรี ณ รงค์ พิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2556 ในโครงการเรียนฟรี 15 อย่างมีคุณภาพ ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายการทัศนศึกษา โครงการทัศนศึกษา นอกสถานที่ ณ หาดชะอา จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2556 และ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ทางโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยจึงขออนุญาตพานักเรียนจานวน 272 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจานวน 20 คน ทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจาปีการศึกษา 2556 ตามเอกสารดังแนบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ลงชื่อ (อภินันท์ จันทเขต) ผู้อานวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 044712094 0801580040
 9. 9. คำสั่งโรงเรียนศรีณรงค์พิทยำลัย ที่ /2556 เรื่อง ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปรำชกำร *************************** อำศัยอำนำจตำมคำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ 1216/2549 สั่ง ณ วันที่ 20 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2549 เรื่องมอบอำนำจอนุมัติกำรเดินทำงไปรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและ ลูกจ้ำง ให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำมีอำนำจอนุมัติให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำไป รำชกำรในรำชอำณำจักรจึงอนุญำตให้ข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำง ดังต่อไปนี้ คือ 1. ว่ำที่ ร.ต.อภินันท์ จันทเขต ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียน 2. นำยวุฒิยำ เกียงวัว ตำแหน่ง ครูชำนำญกำร 3. นำยบุญส่ง งำมสะอำด ตำแหน่ง ครูชำนำญกำร 4. นำงวิชชนี มีปะทัง ตำแหน่ง ครูชำนำญกำร 5. นำยสิทธิชำติ กรองทอง ตำแหน่ง ครู 6. นำยกฤษณำ กิตติลำภ ตำแหน่ง ครู 7. นำงสรัลดำ พรจินดำสกุล ตำแหน่ง ครู 8. นำงวนิชนันท์ มณฑล ตำแหน่ง ครู 9. นำงวรกร สิงห์ทอง ตำแหน่ง ครู 10. นำงณัฐภำส์ วัชรจรัสพงษ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 11. นำงดวงฤทัย ธำรวำวแวว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 12. นำงสำวเกษรี ทองเอี่ยม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 13. ว่ำที่ ร.ต.หญิงเฟื่องลัดดำ พลเทพ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 14. นำงสำวดำรำรัตน์ ปัญญำโรจน์สุข ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 15. นำงสำวฐำยิกำ ศรีระอุดม ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร 16. นำงสำวฐณัชญ์พร โสตศิริ ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร 17. นำยสวัสดิ์ มงคลสำร ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร 18. นำงสำววิรวรรณ ไตรบัญญัติกุล ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร 19. นำงสำวบัวศรี ขันติวงศ์ ตำแหน่ง ครูจ้ำงรำยเดือน 20. นำยสำนิตย์ จุกแก้ว ตำแหน่ง ครูจ้ำงรำยเดือน 21. นำงสำวมณีนุช ศรีระษำ ตำแหน่ง ครูจ้ำงรำยเดือน ไปรำชกำร สถำนที่ในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดูแลควบคุม นักเรียนไปทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่ำงวันที่ 9 ตุลำคม 2556 ถึงวันที่ 11 ตุลำคม 2556 และให้ไปรำชกำรตั้งแต่ วันที่ 9 ตุลำคม 2556 ถึงวันที่ 12 ตุลำคม 2556 สั่ง ณ วันที่ 27 กันยำยน 2556 (อภินันท์ จันทเขต) ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศรีณรงค์พิทยำลัย
 10. 10. ที่ ศธ 04263.85/พิเศษ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยำลัย ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150 27 กันยำยน 2556 เรื่อง กำรพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ...................................................................... ตำมที่รั ฐ บำลมีนโยบำยให้ นักเรียนได้ศึกษำแหล่งเรียนรู้ สร้ำงประสบกำรณ์ให้แก่นักเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - มัธยมศึกษำปีที่ 6 ได้ประชุมและปรึกษำมีมติตกลงเป็นให้จัดกิจกรรมไป ทัศนศึกษำแหล่ งเรี ย นรู้ในจั งหวัด เพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่ำงวันที่ 9-11 ตุล ำคม 2556 ซึ่งกำรเดิน ทำงไปทัศนศึกษำแหล่ งเรียนรู้มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ บุรีรัมย์ โดยเริ่มออก เดินทางวันที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 21.00 น. ออกจากโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย และจะไปตามเส้น จังหวัดนครราชสีมา-กบินบุรี มุ่งสู่จังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมชมสถานที่ในจังหวัด เพชรบุรีและพักค้างคืนที่จังหวัด สมุทรสาคร วันที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลาประมาณ 15.30 น.เดินทางกลับโดยยานพาหนะและเส้นทางเดิม และอีกเส้นทางหนึ่งคือทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเริ่มออกเดินทางวันที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 04.00 น. ออกจากโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย และจะไปตามเส้นทางสุรินทร์ -ปราสาท มุ่งสู่แหล่งเรียนรู้ ในจังหวัดบุรีรัมย์ เวลาประมาณ 16.00 น.เดินทางกลับโดยยานพาหนะและเส้นทางเดิมโดย ในการเข้าร่วม กิจกรรมในครั้งนี้โรงเรียนจ่ายเงินให้นักเรียนคนละ 200 บาท เป็นเงินตามโครงการกิจกรรมพัฒนา และใน การเดินทางครั้งนี้นักเรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกประมาณ คนละ 300 บาทรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด จานวน 500 บาท ซึ่งนักเรียนได้ทรำบรำยละเอียดดังกล่ำวแล้ว จึงใคร่เรียนให้ผู้ปกครองทรำบและขออนุญำต ให้นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและขออนุญำต ขอแสดงควำมนับถือ (อภินันท์ จันทเขต) ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศรีณรงค์พิทยำลัย ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ใบตอบรับการขออนุญาต ข้ำพเจ้ำ......................................................เป็นผู้ปกครองของ............................................................... นักเรียนชั้น......................................อนุญำตให้นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำวตำมวันและเวลำที่กำหนด ลงชื่อ..............................................ผู้ปกครอง (.................................................)
 11. 11. รายชื่อนักเรียนแนบท้ายคาสั่งไปราชการ เลขที่.........../............ วันที่..............เดือน.................................พศ................ ณ.........................................................

×