Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Průvodce online katalogyMgr. Eva TrochtováÚstřední knihovna FF MUhttp://knihovna.phil.muni.cz23. a 24. října 2012
Co nás dnes čeká• seznámení s online katalogem MU Aleph, s jeho základními a pokročilejšími funkcemi, možnostmi vyhledává...
Elektronický katalog• sekundární informační zdroj obsahující soubor katalogizačních záznamů o dokumentech, které daná in...
Souborný katalog MUMasarykova univerzita v Brně 9 fakult 8 ústředních fakultních knihoven (některé z fakult navíc ještě ...
Web OPAC (systém Aleph)Web OPAC (Online Public Access Catalog)= veřejně přístupný online katalog– přístup k bibliografický...
Web OPAC (systém Aleph)•  funguje na principu hypertextu (pohyb mezi různými rejstříky pomocí odkazů…)•  různé vyhledáva...
Práce se souborným katalogem MU           http://aleph.muni.czÚvodní obrazovka• v souborném katalogu MU je jako...
Obecné zásady pro vyhledávání•  nastudování nápovědy, FAQ, ukázek vyhledávání•  formulace rešeršního dotazu – klíčová sl...
Formulace dotazu při vyhledávání     (operátory, znaky pro zkracování a nahrazování)Při vytváření rešeršního dotazu v...
Formulace dotazu        (operátory, znaky pro zkracování a nahrazování)2) proximitní (resp. distanční, vzdálenostn...
Formulace dotazu        (operátory, znaky pro zkracování a nahrazování)3) znaky pro zkracování a nahrazování  ? ...
Funkce pro hledání dokumentů v OPACu1) Prohlížení (browse), resp. listování – rejstříky2) Vyhledávání (search)• základní v...
1) Funkce prohlížení rejstříků (browse)•  umožňuje prohlížet, tj. listovat abecedně či číselně uspořádanými seznamy  te...
2) Funkce vyhledávání (search)• umožňuje vyhledání množiny záznamů na základě určitých slov nebo slovních spojení, které ...
Základní vyhledávání•  umožňuje vyhledávat na základě klíčových slov či slovních spojení ze všech polí  záznamu nebo z ...
Vyhledávání z více polí• ve formuláři pro zadání rešeršního dotazu přednastaveno několik vybraných polí/rejstříků, ze kte...
Vyhledávání z více bází• umožňuje vyhledávat záznamy o dokumentech z různých dílčích bází současně• možnost výběru pole (...
Pokročilé vyhledávání• možnost díky rozšířenému formuláři kombinovat vyhledávání z různých polí současně (možnost zvolení...
Vyhledávání pomocí příkazového jazyka          CCL•  příkazový jazyk CCL (Common Command Language) umožňuje vyh...
Funkce pro další práci s množinou         výsledků dotazu  po vyhledání lze záznamy dále:•  zpřesnit•  filt...
Zpřesnění dotazuFunkce Zpřesnit  po zobrazení množiny výsledků vyhledávání čiprohlížení.- množinu vyhledaných záznamů lze...
Filtrování•  Funkce Filtrovat umožňuje zúžit výběr záznamů získaných pomocí vyhledávání či prohlížení.•  Filtrovat zázna...
Hodnocení (vážení, přidělení vah)- umožňuje setřídit soubor vyhledaných záznamů podle váhy(relevance) přidáním dalšího sel...
Funkce Dotazy (Předchozí dotazy /         Historie)• po výběru funkce „Dotazy“ (někdy také Předchozí dotazy či Hi...
Funkce Kombinace výsledků dotazů• Možnost zvolit funkci Kombinovat se zobrazí po výběru funkce Dotazy v hlavním menu funk...
Funkce Nastavení alertů (požadavek SDI)• = nastavení zasílání upozornění na nové dokumenty, které se objeví v katalogu – ...
Schránka•  umožňuje v průběhu vyhledávání ukládat vybrané záznamy dokumentů do  „schránky“ a vytvořit si tak vlastní so...
Další přidané funkce• SFX = nástroj, který zprostředkovává propojení knihovních katalogů (či jiných databází) na externí ...
Čtenářské konto•  po přihlášení (UČO, sekundární heslo)•  aktuální stav výpůjček•  prodlužování výpůjček•  rezervace m...
Beth – rozšířený katalog• rozšířený katalog knihoven FF, FSS, PedF a ESF MUUmožňuje (po přihlášení):• vkládat k záznamům d...
Lístkové katalogy• používat, pokud knihu nenajdete v Alephu ani Beth (přepsané lístky)• signatura v pravém horním rohu (p...
Online katalogy dalších knihoven•  Souborné katalogy  Souborný katalog ČR http://skc.nkp.cz   SKAT (Souborný katalog ...
Děkuji za pozornost     Mgr. Eva Trochtová      referenční služby     reference@phil.muni.cz      ICQ:...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Průvodce online katalogy (podzim 2012)

2,154 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Průvodce online katalogy (podzim 2012)

 1. 1. Průvodce online katalogyMgr. Eva TrochtováÚstřední knihovna FF MUhttp://knihovna.phil.muni.cz23. a 24. října 2012
 2. 2. Co nás dnes čeká• seznámení s online katalogem MU Aleph, s jeho základními a pokročilejšími funkcemi, možnostmi vyhledávání, ukázka práce s výsledky vyhledávání a čtenářským kontem• představení rozšířeného katalogu Beth• lístkové katalogy FF MU• Souborný katalog ČR a katalogy dalších knihoven, zahraniční katalogy
 3. 3. Elektronický katalog• sekundární informační zdroj obsahující soubor katalogizačních záznamů o dokumentech, které daná instituce uchovává ve svých fondech nebo které trvale nebo dočasně zpřístupňuje, vytvářený podle předem stanovaných zásad a umožňující zpětné vyhledávání dokumentů• uspořádaný soupis nebo bibliografický vyhledávací systém, umožňující přístup k údajům a adresám dokumentů v jednom nebo několika fondech (definice dle TDKIV - Terminologická databáze knihovnictví a informační vědy)
 4. 4. Souborný katalog MUMasarykova univerzita v Brně 9 fakult 8 ústředních fakultních knihoven (některé z fakult navíc ještě řadu dílčích ústavních/katedrových knihoven) 8 e-katalogů + katalog střediska Teiresiás 1 souborný katalog MU http://aleph.muni.cz http://knihovna.phil.muni.cz/katalogyPozn. Ne všechny fakultní knihovny mají veškerý fond zpracován elektronicky. Platí to také pro FF, která má nejrozsáhlejší fond na MU (cca ¾ mil. svazků). Retrokatalogizace starších fondů stále probíhá. Pro dohledávání literatury vydané před r. 1996 proto používejte i naskenované lístkové katalogy http://knihovna.phil.muni.cz/card
 5. 5. Web OPAC (systém Aleph)Web OPAC (Online Public Access Catalog)= veřejně přístupný online katalog– přístup k bibliografickým záznamům dokumentů prostřednictvímwebového prohlížeče– jeden z modulů systému AlephAleph – knihovnický integrovaný systém izraelské firmy Ex Libris(produkuje knihovní systémy zaměřené na akademické knihovny,systém Aleph využívají zejména vysokoškolské, vědecké i národníknihovny; u nás např. NK, MZK, VKOL, KNAV, Univerzita Karlova, …)
 6. 6. Web OPAC (systém Aleph)• funguje na principu hypertextu (pohyb mezi různými rejstříky pomocí odkazů…)• různé vyhledávací možnosti (listování rejstříky, jednoduché a pokročilé vyhledávání…)• podporuje booleovské a proximitní operátory• umožňuje dále pracovat s množinou vyhledaných záznamů (pomocí dalšího zpřesnění rešeršního dotazu, filtrování, voleb třídění záznamů atd.).• umožňuje zadané rešeršní dotazy dále kombinovat, výsledky ukládat, odesílat e- mailem,• díky čtenářskému kontu a osobnímu profilu umožňuje rezervovat a objednávat publikace, prodlužovat výpůjčky, volit formáty zobrazení, nastavit rešerší dotazy pro zasílání novinek…
 7. 7. Práce se souborným katalogem MU http://aleph.muni.czÚvodní obrazovka• v souborném katalogu MU je jako úvodní obrazovka přednastavena stránka s funkcí Základního vyhledávání• rolovací menu v horní liště – další možnosti vyhledávání; katalogy; dotazy, výsledky, schránka; nápověda…• skryté podrobnější nastavení vyhledávání (nutno rozkliknout + -)• funkce Prohlížení rejstříků (nutno rozkliknout + -)• tematické vyhledávání metodou Konspektu = možnost zobrazení dokumentů dle „tématické mapy“• odkaz na Portál elektronických informačních zdrojů MU• vyhledávání v Archivu závěrečných prací (pod IS)• Tipy pro vyhledávání
 8. 8. Obecné zásady pro vyhledávání• nastudování nápovědy, FAQ, ukázek vyhledávání• formulace rešeršního dotazu – klíčová slova, synonyma• zvolit vhodnou funkci pro vyhledávání (rejstříky; jednoduché/pokročilé vyhledávání)• při zadávání dotazu využít i booleovské operátory; znaky pro zkracování (*,?); vyhledávání frází „“• kritéria a omezení pro vyhledávání (časové, jazykové, geografické omezení, příp. omezení podle druhu dokumentu, výběr katalogu určité fakulty či jiné dílčí báze atd.)• do dotazu nezadávat tzv. „stop slova“ (členy, předložky, spojky…); pozor na gramaticky správnou formu• při větším množství nalezených informací dotaz více omezit, při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit
 9. 9. Formulace dotazu při vyhledávání (operátory, znaky pro zkracování a nahrazování)Při vytváření rešeršního dotazu ve všech typech vyhledávání OPAC Aleph podporuje:1) booleovské (logické) operátory - definují vazby mezi jednotlivými slovy, slouží pro rozšíření či zúžení dotazu:• AND = + nebo & - záznamy musí obsahovat všechna slova zadaná v řetězci• OR = | (svislá čára) – záznamy budou obsahovat alespoň jeden z požadovaných termínů• NOT = ~ (vlnovka) – operátor vylučuje z vyhledávání záznamy, které obsahují určitý výraz
 10. 10. Formulace dotazu (operátory, znaky pro zkracování a nahrazování)2) proximitní (resp. distanční, vzdálenostní, poziční) operátory• určují vzájemnou vzdálenost a pořadí vyhledávacích výrazů = tj. jak daleko od sebe mohou být hledaná slova v záznamu vzdálena a v jakém pořadí, aby mohl být dokument považován za relevantní• v Alephu funkci těchto operátorů zastupují znaky % s číslem a ! s číslem (v jiných databázích se můžete setkat např. s operátory WITHIN, NEAR, BEFORE, AFTER, ADJ (ADJACENT), FOLLOWED BY…; v některých databázích je u některých operátorů vzdálenost výrazů přednastavena a nemůžete si ji volit)• % s číslem - (např. %3) - zadané mezi 2 výrazy ve vyhledávacím dotazu  pokud chceme vyhledat záznamy, ve kterých se určitá slova mohou vyskytovat do určité vzdálenosti od sebe nezávisle na pořadí  (např. zadání psychologie %3 vývojová nalezne záznamy obsahující vývojová psychologie, vývojová a sociální psychologie, vývojová a pedagogická psychologie i psychologie vývojová...)• ! s číslem (např. !3) - zadané mezi 2 výrazy ve vyhledávacím dotazu  pokud chceme vyhledat záznamy, kde se určitá slova mohou vyskytovat v určité vzdálenosti od sebe, avšak ve stejném pořadí, v jakém je zadáme v dotazu  např. při zadání řetězce psychologie !3 vývojová budou nalezeny záznamy obsahující výraz „psychologie“ a výraz „vývojová“  v  tomto pořadí, tj. nebudou nalezeny záznamy, které obsahují „vývojová psychologie“;  nebo např. při zadání řetězce katolická !3 církev nebudou nalezeny záznamy obsahující církev římsko-katolická nebo církev katolická..., (nebudou-li např. již obsahovat i předmětové heslo ve tvaru „katolická církev“).
 11. 11. Formulace dotazu (operátory, znaky pro zkracování a nahrazování)3) znaky pro zkracování a nahrazování ? nebo * – nahrazují 1 znak nebo řetězec znaků v selekčním termínu na pravé straně, uprostřed nebo na levé straně selekčního termínu. V jednom selekčním termínu / textovém řetězci však mohou být použity pouze jednou (např. psycholog*, filo?ofie apod.) # – používá se při vyhledání stejných slov, která mohou mít různý pravopis (např. v anglické a americké angličtině), v případě se jedna verze slova liší od druhé verze slova o 1 znak navíc (flavor – flavour, archaeology - archeology atd.  pro vyhledání všech záznamů obsahujících variantu 1 nebo 2 zadáme v rešeršním dotazu flavo#r) ! – používá se pro nalezení záznamů obsahující slova, jejichž pravopis se může lišit právě v jediném znaku (např. zadání univer!ita nalezne OPAC záznamy obsahující slovo univerzita i universita). V tomto případě lze také použít zástupný znak ? -> symbol šipky (vytvořený pomocí pomlčky a znaménka větší než) slouží pro vyhledání záznamů v určitém rozmezí od – do; umísťuje se mezi dva výrazy, nejčastěji při vyhledávání publikací vydaných v určitých letech (např. buddhismus and 2002 -> 2005)• Při zadávání rešeršního dotazu není rozhodující velikost písmen.• Rozšiřování je umožněno na začátku, konci i uprostřed řetězců.
 12. 12. Funkce pro hledání dokumentů v OPACu1) Prohlížení (browse), resp. listování – rejstříky2) Vyhledávání (search)• základní vyhledávání• pokročilé vyhledávání• vyhledávání z více polí• vyhledávání z více bází• vyhledávání pomocí jazyka CCL
 13. 13. 1) Funkce prohlížení rejstříků (browse)• umožňuje prohlížet, tj. listovat abecedně či číselně uspořádanými seznamy termínů, tzv. rejstříky• nejčastěji tvořenými rejstříky jsou rejstříky autorů, názvů, předmětových hesel, nakladatelů, edic, ISBN, ISSN…• po zvolení funkce Rejstříky (Prohlížení) si vyberete určitý rejstřík a do vyhledávacího okna zadáte počáteční text (slovo či několik znaků...), od kterého chcete začít prohlížet• dostane se k abecedně či číselně utříděnému seznamu s daným termínem či textem na začátku• kliknutím na termín (heslo), který je v seznamu jako odkaz, se dostanete k souboru záznamů, který daný termín obsahují• Př. autor Vaculík, Ludvík; nakladatelství Portál; edice Oikúmené; předmět české dějiny; názvy Úvod do studia muzeologie,…)
 14. 14. 2) Funkce vyhledávání (search)• umožňuje vyhledání množiny záznamů na základě určitých slov nebo slovních spojení, které se v záznamech vyskytují pomocí této funkce nalezneme tedy záznamy obsahujících kdekoli v záznamu či ve zvolených polích konkrétní zadané slovo či výraz5 různých typů vyhledávání:• základní• pokročilé• z více polí• z více bází• pomocí jazyka CCL
 15. 15. Základní vyhledávání• umožňuje vyhledávat na základě klíčových slov či slovních spojení ze všech polí záznamu nebo z vybraných polí• zadané selekční termíny/klíčová slova jsou ve vyhledávacím okně implicitně spojeny logickým operátorem AND• pokud chce uživatel vyhledávat sousedící slova, může ve vyhledávacím formuláři využít funkci „Blízkost slov“• můžete zvolit určitou dílčí bázi pro vyhledávání (např. katalog urč. fakulty či bázi spec. dokumentů – Katalog seriálů)• podrobnější nastavení vyhledávání: lze omezit vyhledávání na roky vydání, jazyk, formu či žánr dokumentu • Př. Filo?ofický slovník, Milan Kundera – autor, anglicky, FF; …• Př. Francouzská literatura, báze: Katalog seriálů, jazyk: všechny
 16. 16. Vyhledávání z více polí• ve formuláři pro zadání rešeršního dotazu přednastaveno několik vybraných polí/rejstříků, ze kterých je možné vyhledávat a vyhledávání kombinovat• Předmět/Klíčová slova, Autor, Název, Slova z názvu, Nakladatel, Rok• máte možnost hned v první fázi omezit vyhledávání na druh (formát) dokumentu, rok vydání (či rozmezí let), vybraný jazyk dokumentu nebo dílčí bázi• Př. Psychologie (psycholog*), Nakonečný, 2009, FF, …
 17. 17. Vyhledávání z více bází• umožňuje vyhledávat záznamy o dokumentech z různých dílčích bází současně• možnost výběru pole (rejstříku), ze kterého chcete termíny vyhledávat• možnost dalšího omezení dotazu na druh, jazyk a rok dokumentu• Př. psychologie dítěte – FF, FSS, PdF
 18. 18. Pokročilé vyhledávání• možnost díky rozšířenému formuláři kombinovat vyhledávání z různých polí současně (možnost zvolení až 3 kritérií)• lze omezit vyhledávání na roky vydání, jazyk, formu či žánr dokumentu, i určitou dílčí bázi (např. katalog urč. fakulty či bázi spec. dokumentů)• výběr polí v menu vyhledávacího formuláře (resp. výběr dostupných souborů, ve kterých je možné vyhledávat) je shodný s možnostmi menu v základním vyhledávání• zároveň je shodný i pro funkci následného zpřesnění dotazu• Př. Shakespeare – předmět, anglicky…; Shakespeare + Hilský – aut. údaje; anglick* OR angličtina + učebnice; psycholog* AND (encyklopedie OR slovníky); umění + žánr/forma: slovníky
 19. 19. Vyhledávání pomocí příkazového jazyka CCL• příkazový jazyk CCL (Common Command Language) umožňuje vyhledávat v několika různých rejstřících najednou• při zadávání dotazu použijeme pro jednotlivá pole, ve kterých chceme vyhledávat, zástupné kódy jazyka CCL: WRD – Slova z většiny údajů WTI - Slova z názvových údajů WAU - Slova z autorských údajů WPU - Slova z názvů nakladatelů WSU - Slova z předmětových hesel WYR - Rok vydání WLN – Kód jazyka (více kódů v Nápovědě katalogu) Př. vyhledání dokumentů k problematice Romů vydaných v letech 2000 až 2009 v jiném než českém jazyce WSU=romové NOT WLN=cze AND WYR=2000->2009
 20. 20. Funkce pro další práci s množinou výsledků dotazu po vyhledání lze záznamy dále:• zpřesnit• filtrovat• ohodnotit• automaticky vybrat či zrušit označení všech záznamů• seřadit (podle předem definovaných možností, tj. abecedně dle autora, názvu, či roku) – jako výchozí je v souborném katalogu MU nastaveno řazení 1) podle roku vydání (záznamy z aktuálního roku se zobrazují nejvýše); 2) abecedně podle autoraZ vybraných, resp. označených záznamů lze dále:• vytvořit podmnožinu (s ní lze dále pracovat pomocí výše uvedených funkcí jako s celou množinou záznamů)• vložit/přidat do schránky• záznamy uložit nebo odeslat e-mailemOPAC umožňuje také – zobrazit předchozí dotazy uskutečněné uživatelem (historie vyhledávání), tyto rešeršní dotazy dále upravovat či vzájemně kombinovat – zobrazovat výsledky posledního vyhledávání
 21. 21. Zpřesnění dotazuFunkce Zpřesnit  po zobrazení množiny výsledků vyhledávání čiprohlížení.- množinu vyhledaných záznamů lze rozšířit nebo zúžit pomocídalších selekčních termínů, event. i uplatněním nabízenýchomezení (rok, jazyk, druh dokumentu...).- zároveň lze zvolit vztah nového selekčního údaje k původnímnožině záznamů pomocí logického operátoru (AND, NOT - prozúžení výsledku; OR - pro rozšíření výsledku).Př. psychologie dítěte + a zároveň NE diplomové a bakalářské práce…, FF
 22. 22. Filtrování• Funkce Filtrovat umožňuje zúžit výběr záznamů získaných pomocí vyhledávání či prohlížení.• Filtrovat záznamy je možné a) pomocí již předdefinovaných filtrů b) nastavením vlastních filtrů (např. dostupnost dokumentů, rozmezí abecedních i číselných údajů, rok vydání, datum vytvoření záznamu aj.), díky nimž zobrazíme podmnožinu z výsledku provedeného dotazu.Předdefinované filtry - Nové záznamy - Záznamy, dokumentů které jsou k dispozici (tj. nejsou půjčené) - Zpřesnění dotazu Ab? - Filtr–CZE = dokumenty v českém jazyce - Dokumenty vydané v rozmezí let 1980 až 2000Vlastní nastavení filtru – 4 možnosti: - Text / Text v určitém poli = zadání upřesňujícího textu/výrazu (slova z názvu, autora, nakladatele, jazyka) - Rozmezí dat / Rozmezí na počátku pole = výpis omezeného množiny dokumentů dle textu začínajícího na „x“ a končícího na „y“ - Rok / Rok vydání = filtr na základě roku vydání dokumentů (vydané od xxxx do xxxx) - Vytvořeno po datu / Záznamy vytvořené po datu Př. Jane Austen – 1. filtr CZE, 2. filtr - co je k dispozici
 23. 23. Hodnocení (vážení, přidělení vah)- umožňuje setřídit soubor vyhledaných záznamů podle váhy(relevance) přidáním dalšího selekčního termínu, který systémpoužije pro přidělení vah k záznamům.Na ohodnocování záznamů má vliv počet výskytů daného slovav záznamu i jeho výskyt v určitých polích, počet výskytů slova v celébázi a váha definovaná pro soubor (index), ve kterém se slovovyskytuje.Mezi jednotlivými poli pro zadání nových termínů je definovánobooleovské AND.Př. logika -> ohodnotit: argument*
 24. 24. Funkce Dotazy (Předchozí dotazy / Historie)• po výběru funkce „Dotazy“ (někdy také Předchozí dotazy či Historie) v hlavním menu funkcí - následující možnosti pro další práci se zadanými vyhledávácími dotazy:• zobrazit  mohu se vrátit k libovolnému dotazu a zobrazit znovu množinu výsledků• kombinovat  mohu zkombinovat 2 a více předchozích vyhledávání a vytvořit z nich 1 soubor záznamů• nastavit tzv. „požadavek SDI“ = alert, avízo  v pravidelných intervalech mi mailem budou chodit novinky z katalogu odpovídající vybranému dotazu (po přihlášení  )• uložit• vymazat
 25. 25. Funkce Kombinace výsledků dotazů• Možnost zvolit funkci Kombinovat se zobrazí po výběru funkce Dotazy v hlavním menu funkcí Web OPACu.• umožňuje zkombinovat 2 a více předchozích vyhledávání a vytvořit z nich 1 soubor záznamů.• mezi již zadanými rešeršními dotazy se volí vztah výběrem logických operátorů AND, OR, První a ne druhý, Druhý a ne první
 26. 26. Funkce Nastavení alertů (požadavek SDI)• = nastavení zasílání upozornění na nové dokumenty, které se objeví v katalogu – dle zadaného dotazu• možnost nastavení alertu = Požadavek SDI se zobrazuje nad vyhledanou množinou záznamů nebo po výběru funkce Dotazy v hlavním menu funkcí• Přihlášení (UČO, sek. heslo)
 27. 27. Schránka• umožňuje v průběhu vyhledávání ukládat vybrané záznamy dokumentů do „schránky“ a vytvořit si tak vlastní soubor záznamů• funguje po přihlášení do katalogu nebo dočasná schránka bez přihlášení, ale položky a složky budou po skončení relace vymazány!• vybrané záznamy vložím do schránky kliknutím na odkaz „Přidat do mé schránky“• ve schránce mohu vytvářet „tématické složky“ a třídit do nich záznamy dokumentů• ze schránky mohu na vybrané dokumenty odesílat požadavky na vypůjčení (rezervace, objednání ze skladu)• samozřejmě mohu složky přejmenovávat či mazat 
 28. 28. Další přidané funkce• SFX = nástroj, který zprostředkovává propojení knihovních katalogů (či jiných databází) na externí informační zdroje Př. kniha Sourozenecké vztahy, pokud je kniha půjčená -> -> omezený náhled v Google books, citace• E-prezenčka – naskenované knihy z fondu knihovny• CoD – objednávky kopií knih• Propojení s databází ebrary Academic Complete (přes 77 tis. odborných e-knih) Př. Basic concepts and models for interpreter and translator training
 29. 29. Čtenářské konto• po přihlášení (UČO, sekundární heslo)• aktuální stav výpůjček• prodlužování výpůjček• rezervace momentálně půjčených knih• rušení rezervací• objednávka dokumentů ze skladu (př. Řemeslnictvo a živnosti, název)• schránka, SDI• …
 30. 30. Beth – rozšířený katalog• rozšířený katalog knihoven FF, FSS, PedF a ESF MUUmožňuje (po přihlášení):• vkládat k záznamům dokumentů doplňující texty - anotace, recenze, obsahy, komentáře...• třídit dokumenty dle vlastních tematických hledisek (= přidělovat k záznamům tagy)• doporučovat knihy k zakoupení do knihovny• dražit, prodávat a nakupovat knihy• ...• http://knihovna.phil.muni.cz/katalog
 31. 31. Lístkové katalogy• používat, pokud knihu nenajdete v Alephu ani Beth (přepsané lístky)• signatura v pravém horním rohu (pokud není, kniha se nachází na někt. katedře nebo ústavu a nelze ji přes Ústřední knihovnu objednat)• objednání u výpůjčního pultu• můžete knihovně pomoci lístky přepisovat (návod)• http://knihovna.phil.muni.cz/card
 32. 32. Online katalogy dalších knihoven• Souborné katalogy Souborný katalog ČR http://skc.nkp.cz SKAT (Souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven) http://www.skat.cz Jednotná informační brána www.jib.cz – prohledává české i zahraniční zdroje (vč. SK ČR, SKAT…)• Elektronické katalogy jedné knihovny Katalog MZK http://aleph.mzk.cz Online katalog Knihovny Jiřího Mahena http://katalog.kjm.cz• Zahraniční katalogy KVK (Karlsruher Virtueller Katalog) http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html - katalog Univerzity v Karlsruhe, zprostředkovává informace o dokumentech ve světových knihovnách a knižních obchodech Worldcat http://www.worldcat.org/ - katalog zahrnující obsahy katalogů světových knihovenMožnost využít meziknihovní výpůjční službu (MVS) nebo i mezinárodní MVS (v MZK).
 33. 33. Děkuji za pozornost Mgr. Eva Trochtová referenční služby reference@phil.muni.cz ICQ: 362131842 Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.czhttp://www.facebook.com/rs.knihovnaffmu

×