Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak na citace podle APA

121 views

Published on

Slajdy k přednášce. Informační vzdělávání v Ústřední knihovně FF MU: http://knihovna.phil.muni.cz/nase-sluzby/kurzy-a-prednasky

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jak na citace podle APA

 1. 1. Jak na citace podle APA style Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz 26. března 2019
 2. 2. Co nás čeká… Úvod do problematiky • Terminologie • Proč citovat • Citační (ne)etika • Plagiátorství • Metody citování • Citační normy, styly • Citační generátory a manažery • Zásady při tvorbě citací Bibliografické citace dle APA Style • Obecná pravidla • Prvky citace • Tvorba bibliografických citací prakticky - jednotlivé typy dokumentů
 3. 3. Terminologie • Obecně známá informace/všeobecně známá fakta – nepochybnitelné, snadno ověřitelné (v encyklopedii, ve slovníku); nemusíme citovat, pouze pokud přebíráme doovně celý text. • Parafráze – převyprávění cizího textu vlastními slovy, nová formulace; musíme amen. • Citát (quotation) – doslovné uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu, vymezené uvozovkami a doplněné citací. • Citace (citation) - zkrácená identifikace pramene, ze kterého daný výrok nebo text pochází, kterou uvádíme přímo v textu, a jíž spojujeme citované místo se záznamem v seznamu bibliografických citací. • Bibliografická citace (bibliographic reference) - systematicky uspořádané údaje, které jednoznačně identifikují použitý dokument. • Seznam bibliografických citací (list of bibliographic references) – seznam odkazů na použitou literaturu (zpravidla na konci práce). • použití myšlenky, u níž si autor nepamatuje zdroj nebo nemá záznam o zdroji, z něhož vycházel a prezentuje ji jako vlastní.
 4. 4. Proč je nutné citovat… • Autorská/publikační/citační etika. • Poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoli schopen nalézt dokument, z něhož autor čerpal → návaznost na předchozí poznání, → získání širšího kontextu dané tématiky. • Prokázat, že se orientujeme v daném oboru/problematice. • Vytváří se tzv. skryté bibliografie.
 5. 5. Citační (ne)etika • Necitování děl, ze kterých autor čerpal (snaha o zastření plagiátorství nebo pouhá nedbalost). • Citování děl, která autor nepoužil (citování tzv. „kapacit“ v daném oboru nebo snaha vytvořit dojem, že bylo použito více informačních zdrojů). • Nadužívání citací vlastních děl – tzv. autocitace (snaha propagovat sama sebe, i když starší dílo zcela nesouvisí nebo se týká pouze okrajově díla nového). • Nepřesné a neúplné citace (ztížení identifikace díla, ze kterého autor čerpal).
 6. 6. Plagiátorství • Zcizíme cizí rukopis a publikujeme jej pod svým jménem. • Převezmeme část textu či odstavců, graficky je nevymezíme a neuvedeme bibliografickou citaci • Převezmeme něčí myšlenku či výsledky něčí práce, uvedeme je bez upozornění na skutečného autora. • Převezmeme původní text a pouze jej stylisticky upravíme.
 7. 7. Generátory citací • Řada databází (EBSCO, ProQuest…) umožňuje generování citací článků do různých citačních stylů (včeně APA, je ale nutné kontrolovat, doplnit údaje). • Články z EIZ MU přes službu EBSCO Discovery Service (nástroj pro integraci EIZ) propojeny na generátor • Generátor citací (citace.com) – volně dostupný, registrace na mail; umožňuje správu citací (ukládání, třídění do složek, sdílení s dalšími uživateli…) http://generator.citace.com/ Články z EIZ MU jsou přes službu EBSCO Discovery Service propojeny na generátor citací citace.com – lze automaticky vygenerovat a uložit citaci vyhledaného dokumentu.
 8. 8. Citační manažery - nástroje pro správu bibliografických citací (popř. vlastních myšlenek), jejich organizaci či sdílení - efektivní začít je využívat na začátku psaní práce Dle typu: • Software instalovaný do PC (EndNote, ProCite, Reference Manager…) • Webová aplikace (EndNote Web, RefWorks, CiteULike, Zotero…) Dle dostupnosti: • Volně dostupné: Citace.com - http://www.citace.com, český nástroj pro generování a správu citací CiteULike - http://www.citeulike.org, Springer (sponzoruje od léta 2008) Zotero - http://www.zotero.org, George Mason University, rozšíření pro Mozillu Firefox Bibliographix - http://home.mybibliographix.com, volně dostupná základní verze (Basic) aj. • Placené: EndNote Web - http://www.endnoteweb.com, MU přístup díky předplatnému Web of Science Reference Manager - http://www.refman.com ProCite - http://www.procite.com, dále nevyvíjen RefWorks - http://www.refworks.com, CSA/ProQuest; propojení s db ProQuest
 9. 9. APA: info a nápověda • APA (American Psychological Association) — zdrojový web asociace s řadou důležitých informací, včetně speciální stránky zaměřené na výuku APA Style • stručný český Manuál pro psaní rukopisů podle Publication Manual of the APA, 6th edition, 2011 • příručka Concise rules of APA style dostupná v ÚK FF MU • publikace KUK a ÚK PřF MU Metodika tvorby citací
 10. 10. Citování v textu Citování pomocí prvního údaje v bibliografickém záznamu a data vydání (tzv. author-date systém nebo také harvardský systém) • V místě, kde citujete dané dílo v textu, uvedete do kulatých závorek první údaj nebo slova z bibliografického záznamu citovaného díla a dále rok vydání. Volitelně se může uvést číslo stránky, kde se daný citát nebo parafrázovaná myšlenka vyskytuje. • např. v textu: … (Gladney, 2007, pp. 157) …nebo … se zabývá Gladney (2007) … • dokumenty s více autory: … (Klein & Kšicová, 2003) …(Bartoš et al., 2006) • více dokumentů se stejným prvním údajem i rokem vydání: … (Zouhar, 2009a) … (Zouhar, 2009b, pp. 52) • V seznamu bibliografických citací (na konci práce) se poté záznamy uspořádají abecedně s rokem vydání, nečíslují se (u této metody už se obvykle neopakuje rok vydání v oblasti nakladatelských údajů, pokud není potřeba uvést podrobnější datum): • Bartoš, L., Buzek I. & Fialová, I. (2006). Neología en el español actual. (1st ed.) Ostrava, Czechia: Ostravská univerzita. • Gladney, H. M. (2007). Preserving digital information. Berlin, Germany: Springer. • Klein, P. & Kšicová, D. (2003).Symbolismus na scéně MCHAT: režijní koncepce K. S. Stanislavského. (1st ed.) Brno,Czechia: Masarykova univerzita. • Zouhar, J. (2009a). Česká filozofie v šedesátých letech : poznámky k tématu. (1st ed.) Brno, Czechia: Academicus. • Zouhar, J. (2009b). …
 11. 11. Zprostředkovaná (sekundární) citace • je-li to možné a zdroj je pro nás dostupný, vždy citujeme původní zdroj • v případě, že citaci přejímáte (nepřímé/zprostředkované/citace citace), citace se uvádějí jménem autora/autorů, ročníkem a odkazem na původní zdroj  Např. (James, 1890, podle Hoskovec, 1992). V seznamu literatury se uvádí pouze zdroj, ze kterého autor příspěvku čerpal (v našem příkladu pouze Hoskovec, J.). (Zdroj: Československá psychologie, pokyny pro autory) • nebo uveďte za bibliografickou citaci primárního dokumentu v soupisu použité literatury formulaci [NON VIDI] (= neviděno).
 12. 12. Zásady při tvorbě citací • Přesnost, přehlednost a jednotnost údajů (vybrat si jednu metodu citování a jeden způsob zápisu bibliografické citace pro danou práci a tohoto systému se držet). • Úplnost (více údajů pro zpětnou identifikaci). • Použití primárních pramenů (citovat údaje pouze z publikací, které jsme měli v ruce – abychom předešli nepřesnostem při přejímané citaci).
 13. 13. Struktura bibliografických citací Tištěné a elektronické dokumenty (dle APA Style) • Obecná pravidla • Prvky citace • Bibliografické citace jednotlivých typů dokumentů
 14. 14. Obecná pravidla tvorby citací dle APA Style • Základním pramenem údajů tvořících bibl. citaci je popisovaná jednotka (kniha, časopis atd.), v rámci ní je primárním zdrojem titulní list. • Prvky se píší v angličtině — 2nd ed., editors, pp. • Dodržují se pravidla pravopisu pro daný jazyk (velká písmena, interpunkce…).
 15. 15. Obecná pravidla tvorby citací dle APA Style • Romanizace/transliterace — údaje v nelatinkovém písmu získané z dokumentu se transliterují (přepis může buď nahradit originální formu, nebo se za ni v hranatých závorkách připojí [ ]). • Údaje pro doplnění citace – zjištěné z jiných zdrojů nebo odhadnuté — lze uvést do hranatých závorek – [Praha]: Academia, 2003. nebo [cca 1950] • Interpunkce - každý jednotlivý prvek bibliografické citace musí být oddělen interpunkcí (čárka, tečka).
 16. 16. Přehled základních prvků v citaci – APA style • KDO (autor) • KDY (datum publikování) • CO (název díla) • KDE (zdroj; nakladatelské údaje, URL...) => Příjmení, J. (Rok). Název. Zdroj.
 17. 17. Způsob zápisu bibliografické citace Příjmení, J. (Rok). Název: podnázev publikace. Místo vydání: Nakladatel.
 18. 18. Chybějící údaje Zdroj: APA Style Guide to Electronic References
 19. 19. PRVKY CITACE Autor (osoba nebo korporace) • zapisuje se v invertovaném tvaru - Čapek, K. nebo Bulgakov, M. A. • křestní jméno/a píšeme pouze iniciálou • pokud má dokument 2-7 autorů, uvedeme všechny a posledního připojíme, & • pokud má dokument více než 7 tvůrců, vyjmenujeme jich 6 a posledního připojíme po ,...; při citování v textu můžeme uvést pouze prvního autora a pak použít zkratku et al. (= a jiní) • chybí-li primární odpovědnost, stává se prvním prvkem citace název dokumentu Zahradníček, J. Altmann, G. T. M. Vyskočil, A., Bednaříková, J., & Zahradníček, J. Vyskočil, A., Bednaříková, J., Altmann, G. T. M., Novák J., Procházka K., Zabloudil A., ... Zahradníček, J. (Malíř, J. et al.) = použijeme v textu zpět
 20. 20. PRVKY CITACE Nakladatelské informace – rok vydání • rok vydání je povinný údaj, uvádí se v kulaté závorce za autorem, eventuálně názvem; tento způsob zápisu dobře koresponduje s Harvardským systémem citování v textu • přesahuje-li datum vydání několik let, zapisuje se rozsah roků (2002–2005) • u některých typů dokumentů (noviny, webové stránky apod.) může být nutné uvést datum vydání včetně měsíce a dne (2012, February 27) • v případě, že datum vydání čerpáme z jiného zdroje, uvedeme údaj v hranatých závorkách [1920] • zkratka [b.r.] = bez roku/ [n.d.] = no date nahrazuje neznámé/nezjistitelné údaje Zahradníček, J. (1975). Novák, S. (2002–2005). Stanislav, A. (2002, November 13). Čapek, K. [1920]. Kolsterman, K. (b.r.). zpět
 21. 21. PRVKY CITACE Názvové údaje (název: podnázev) - název a podnázev díla (nebo zdrojového dokumentu) se zapisuje kurzívou - pokud chybí tvůrce, stává se název prvním prvkem v citaci Citace celého díla - kurzívou název knihy: Altmann, G. T. M. (2005). Výstup na babylonskou věž: otázky jazyka, mysli a porozumění. Praha, Czech republic: Triáda. Citace části díla - kurzívou zdrojový dokument: Nebeská, I. (2005). Doslov. In Altmann, G. T. M. Výstup na babylonskou věž: otázky jazyka, mysli a porozumění.(pp. 287–296). Praha, Czech republic: Triáda. zpět
 22. 22. PRVKY CITACE Názvové údaje (název: podnázev) - název a podnázev díla (nebo zdrojového dokumentu) se zapisuje kurzívou - pokud chybí tvůrce, stává se název prvním prvkem v citaci - pro publikaci v jiném než anglickém/českém/slovenském jazyce píšeme název v originále, následně za něj v hranaté závorce připojíme anglický překlad Barakonyi, K. (2004). Rendszerváltás a felsőoktatásban Bologna-folyamat, modernizáció [Change of regime in tertiary education: The Bologna process and modernization]. Budapest, Hungary: Akadémiai Kiadó. zpět
 23. 23. PRVKY CITACE Nakladatelské informace Místo vydání: Nakladatel (povinné). • za město v místě vydání připojujeme po čárce stát př.: London, England: Taylor & Francis. Brno, Czechia: Masarykova univerzita. Praha, Czech Republic: Academia. zpět
 24. 24. PRVKY CITACE Rozsah • čísla stran uvádíme pouze u příspěvku v monografii/čas. článku Př.: Příjmení, J. (2015). Název kapitoly. In Příjmení, J. Název publikace (pp. 250-257). Místo: Nakladatel. Příjmení, J. (1991). Název článku. Název časopisu, 76(3), 143-168. doi:10.1037/0021- 9010-76.1-143 zpět
 25. 25. PRVEK CITACE Dílčí části (svazek — příspěvek — článek) Části monografií (nesamostatné části) • svazek -- konkrétní svazek (číslo, název) se řadí za souborný název, popř. podnázev daného vícesvazkového dokumentu Příspěvky • v monografiích nebo sbornících -- po původci příspěvku a názvu následuje výraz In a citace zdrojového dokumentu; uvádí se lokace v dokumentu (pp. od—do) Články • v časopisech -- nejdříve se uvádí autor a název článku, následuje zdrojový dokument a poté lokace článku zpět
 26. 26. Monografie jako celek Příjmení, J. (Rok vydání). Název: Podnázev. (Vydání). Místo vydání: Vydavatel. • Gladney, H. M. (2007) Preserving digital information. Berlin, Germany: Springer. • Klein, P., & Kšicová, D. (2003) Symbolismus na scéně MCHAT: režijní koncepce K. S. Stanislavského. (1st ed.) Brno, Czechia*: Masarykova univerzita. • Bartoš, L., Buzek I., & Fialová, I. (2006) Neología en el español actual. (1st ed.) Ostrava, Czechia: Ostravská univerzita. • Švaříček, R., & Šeďová, K. (Eds.). (2007) Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice. (1st ed.). Brno, Czechia: Masarykova univerzita. *zajímavost o výrazu „Czechia“ najdete v odkazu Příklady
 27. 27. Příspěvek v monografické publikaci/ve sborníku Příjmení, J. (Rok vydání) Název: podnázev příspěvku. In J. Příjmení (Ed.). Název: podnázev zdrojového dokumentu. (Vydání, Svazek, Rozsah stran příspěvku). Místo vydání: Nakladatel. Příklady • Jemelka, P. (2006). Hra a tvořivost ve filosofii Vítězslava Gardavského. In Hra, věda a filosofie: sborník příspěvků. (pp. 135—141). Praha, Czechia: Filosofia. • Kalinová, A. (2006) Kamnářská plastika: příspěvek k studiu lidového kamnářství. In Středověké a novověké zdroje tradiční kultury: sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. (pp. 167—183). Brno, Czechia: Ústav evropské etnologie. • Nebeská, I. (2005) Doslov. In G. T. M. Altmann. Výstup na babylonskou věž: otázky jazyka, mysli a porozumění. (pp. 287—296). Praha, Czechia: Triáda. Příspěvek ve sborníku = samostatná část publikace, která může existovat nezávisle na zdrojovém dokumentu  nejprve se zapíší údaje o příspěvku (autor a název); zdrojový dokument se uvádí výrazem „In“
 28. 28. Články v seriálových publikacích Příklady • Stukker, N., Sanders, T. & Verhagen A. (2008) Causality in verbs and in discourse connectives: converging evidence of cross-level parallels in Dutch linguistic categorization. Journal of Pragmatics: an interdisciplinary journal of language studies, 40(7), 1296—1322. • Wihoda, M. (2007) Mocran et Mocran jako prostor k zamyšlení. Časopis Matice moravské, 123(2), 377—410. • Kasatkina, N. (2007) Etniškumo tyrimai: tendencijos ir esminės sąvokos. Filosofija. Sociologija, 18(4), 1—11.. Příjmení, J. (Rok vydání) Název: podnázev článku. Název: podnázev zdrojového dokumentu (seriálu), Ročník(Číslo), Rozsah.
 29. 29. Specifika citování elektronických zdrojů • aktualizaci online zdrojů můžeme uvést konkrétně s přesností na den, např. (2007, December 11) • povinným údajem pro el. dokumenty je dostupnost a přístup; tyto údaje by měly odkazovat na ověřený zdroj (typicky URL); má-li dokument přiděleno doi (Digital Object Identifier), má vždy přednost • URL uvádíme formulací „Retrieved from“; může po ní následovat i název databáze; u často se měnících zdrojů (status na Facebooku) může za formulací následovat datum citování ve formátu „Retrieved November 16, 2015, from URL“ • u elektronických monografií se neuvádějí nakladatelské údaje; typ dokumentu („nosiče“) se uvádí jen ve specifických případech
 30. 30. Elektronická kniha, online monografie jako celek Příjmení, J. (Rok vydání). Název: Podnázev [Typ dokumentu]. Dostupnost na webu. • Smith, P. K. (2009). Children and Play: Understanding children‘s world. Retrieved from http://site.ebrary.com/lib/masaryk Kniha na webu • Kafka, F. (2006). The Trial. Retrieved from http://www.gutenberg.org/dirs/etext05/ktria11.txt Kniha v databázi
 31. 31. Články v online seriálových publikacích Příklady • Stringer, J. A. (2005). Reduction of RF-induced sample heating with a scroll coil resonator structure for solid-state NMR probes. Journal of Magnetic Resonance, 173(1), 40—48. Retrieved from http://ukpmc.ac.uk/abstract/MED/15705511/reload=0;jsessionid=iItc8JILJ sQigCYbe11k.136 Příjmení, J. (Rok vydání) Název: podnázev článku. Název: podnázev zdrojového dokumentu (seriálu), Ročník(číslo), Rozsah stran. Dostupnost na webu (=DOI/URL)
 32. 32. Webové stránky Příklad • Westcom. (2014). O nás. [Website]. Retrieved from http://www.webnode.cz/o-nas/ Příjmení, J. Název: podnázev stránky. [formát dokumentu]. Vydání/aktualizace. Retrieved from URL
 33. 33. Závěrečné práce Příjmení, J. (Rok). Název práce (Druh práce, Název instituce, Město, Stát, kde byla práce napsána). Retrieved from URL/název databáze Diplomová práce Birckmannová, M. (1991). Německá lidová strana na Moravě na přelomu 19. a 20. století (Diplomová práce, Masarykova univerzita, Brno, Czechia). Disertační práce Jůva, V. (1992). Vývoj německé muzeopedagogiky (Disertační práce, Masarykova univerzita, Brno, Czechia). Závěrečná práce zveřejněná v Informačním systému MU Doležel, M. (2003). Staré japonské literární památky a jejich estetika (Diplomová práce. Masarykova univerzita, Brno, Czechia). Retrieved from https://is.muni.cz/auth/th/52330/ff_b.
 34. 34. Online video Příjmení, J. (Rok). Název [Online video]. Retrieved from URL/název databáze Norton, R. (2006, November 4). How to train a cat to operate a light switch [Online video]. Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLQXZs
 35. 35. Film Příjmení, J. (Producent), & Příjmení, J. (Režisér). (Rok). Název [Film]. Země původu: Studio. Mrnka, D. (Producer, & Director). (2017). Milada [Film]. Česko: Loaded Vision Entertainment.
 36. 36. České zákony Název a označení citovaného zákona/části. (Rok). Název zdroje. Retrieved from URL/název databáze § 23a odst. 2 písm. a) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel). (2000). Zákony pro lidi.cz. Retrieved from https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-133#p23a-2-a
 37. 37. „Čtení“ citací • schopnost rozpoznat typ dokumentu podle citace Příklad: Jemelka, P. (2006). Hra a tvořivost ve filosofii Vítězslava Gardavského. In Hra, věda a filosofie. Praha: Filosofia, pp. 135—141. Stringer, J. A. et al. (2005, March). Reduction of RF-induced sample heating with a scroll coil resonator structure for solid-state NMR probes. Journal of Magnetic Resonance, 173(1), 40—48. Retrieved from http://ukpmc.ac.uk/abstract/MED/15705511/reload=0;jsessionid=iItc8JILJsQigCYbe 11k.136
 38. 38. Užitečné zdroje • vzor diplomové práce KISK FF MU • Manuál pro psaní rukopisů podle Publication Manual of the APA, 6th edition, 2011 • Příručka Concise rules of APA style dostupná v ÚK FF MU. • APA Style blog • publikace KUK a ÚK PřF MU Metodika tvorby citací http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebo ok_citace_2011.html
 39. 39. Zadání Elektronický článek http://jdem.cz/ex6qz9 Elektronická kniha http://jdem.cz/ex6q98 Závěrečná práce http://jdem.cz/ex6rp7
 40. 40. Elektronický článek – řešení Hughes, J. L., Brannan, D., Cannon, B., Camden, A. A. & Anthenien, A. M. (2017) Conquering APA Style: Advice From APA Style Experts. Psi Chi Journal of Psychological Research, 22(3), 154-162. doi: 10.24839/2325-7342.JN22.3.154 Příjmení, J. (Rok vydání) Název: podnázev článku. Název: podnázev zdrojového dokumentu (seriálu), Ročník(číslo), Rozsah stran. Dostupnost na webu (=DOI/URL)
 41. 41. Elektronická kniha – řešení Miller, P. Ch., Ruegg, R., Araki, N., Agnello, M. F. & De Boer, M. (2017). The Concise APA Handbook [PDF eBook]. Retrieved from http://ezproxy.muni.cz/login?url=https://search.ebscohost.com/log in.aspx?direct=true&AuthType=ip,cookie,uid&db=e000xww&AN=1470 787&lang=cs&site=eds- live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_Front_Cover Příjmení, J. (Rok vydání). Název: Podnázev [Typ dokumentu]. Dostupnost na webu.
 42. 42. Závěrečná práce – řešení Richterová, M. (2012). Citační analýza závěrečných prací na KISK FF MU Brno (Bachelor‘s thesis, Masarykova univerzita, Brno, Czechia). Retrieved from https://is.muni.cz/th/z1zqg/Citacni_analyza_zaverecnych_praci_na _KISK_FF_MU_Brno_-_do_ISu.pdf Příjmení, J. (Rok). Název práce (Druh práce, Instituce, Sídlo, Stát). Retrieved from URL/název databáze
 43. 43. Děkuji za pozornost Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová matysova@phil.muni.cz referenční služby reference@phil.muni.cz http://www.facebook.com/knihovnaffmu Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz Nezapomeňte na dotazník  Děkujeme!

×