EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)

859 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
859
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Intute – v pol. r. 2011 pozastaven provoz
 • TDKIV: Integrovaný systém zahrnující soubor elektronických informačních zdrojů a služeb umožňující získávání, zpracovávání, vyhledávání a využívání informací v tomto systému uložených. Digitální knihovny jsou zpřístupňovány prostřednictvím počítačových sítí. Účelem budování digitální knihovny je poskytnout uživatelům možnost jednotného přístupu k digitálním anebo digitalizovaným dokumentům , případně i k sekundárním informacím o tištěných primárních zdrojích, uložených ve fondu knihovny.
 • EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)

  1. 1. Elektronické informační zdroje pro obor pedagogika, citování a formální náležitosti závěrečné práceMgr. Eva TrochtováÚstřední knihovna FF MUhttp://knihovna.phil.muni.cz30. října a 6. listopadu 2012
  2. 2. Co nás čeká…Definování problému (tématu)• Téma• Klíčová slova, synonyma• Rozšíření a zúžení tématuKde a jak hledat informace• Informační prameny a zdroje• Metody a zásady vyhledávání• EIZ – licencované, volně dostupnéPráce s informačními prameny v textu; citační norma a její aplikace• Citační etika, citovaní, citace• Citační manažery• Citace článku v elektronickém periodiku• Metody citování – odkazy na citace v textuFormální úprava závěrečných prací
  3. 3. Definování tématu• Zformulujte si problém -> stanovte si téma (dle zájmu, znalostí)Př. Výuka handicapovaných pomocí e-learningu• uvedení tématu otázkami (více úhlů pohledu)Je e-learning vhodnou formou výuky pro handicapované?Může e-learning usnadnit vzdělávání handicapovaných?• identifikace klíčových pojmůE-learning, handicapovaní/handicap, vzdělávání• zvolení synonym či variantních tvarů slovE-learning - elektronické učení, výuka po internetuHandicap – hendikep, zdravotní postižení, nevýhoda, invalidita, imobilita + ajVzdělávání – výuka, učení• rozšíření a zúžení tématuRozšíření – Vzdělávání handicapovaných.Zúžení - Výuka handicapovaných dospělých pomocí e-learningu.
  4. 4. Co, kde a jak hledat• Využít různé typy dokumentů (inf. pramenů) – knihy, časopisy, noviny, audiovizuální dokumenty, závěrečné a kvalifikační práce…• Různé zdroje – knihovny a jiné instituce, jejich online katalogy, odborné elektronické databáze, zdroje na internetu…• Jak hledat - rešeršní strategie – stavebních kamenů (dotaz složený z jednotlivých klíčových slov propojen logickými operátory viz dále) - rostoucí perly (vyhledávání od nejužšího pojmu) - osekávání (nejdříve obecně, potom zužujeme) - zásady při vyhledávání (viz dále)
  5. 5. Zásady při vyhledávání• volba vhodného zdroje – dle oboru, typu dokumentu… (články, knihy, fakta; v čj, aj, …)• nastudování nápovědy, FAQ, ukázky vyhledávání, tutoriály• využít různé vyhledávací funkce systému – rejstříky x jednoduché či pokročilé vyhledávání…• formulace rešeršního dotazu – nezadávat např. „stop“ slova; využít booleovské operátory, proximitní operátory, vyhledávání frází aj.• zvolit kritéria a omezení pro vyhledávání (časové, jazykové, geografické omezení, podle druhu dokumentu, fulltext, výběr dílčí báze/katalogu atd.)• při větším množství nalezených informací dotaz více zpřesnit, při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit• využít personalizované funkce systému – většinou po přihlášení; možnost ukládání výsledků, odesílání e-mailem, alert, sdílení atp.
  6. 6. Operátory a zástupné znaky pro tvorbu rešeršního dotazu• booleovské (logické) operátory - definují vazby mezi vyhledávacími výrazy (zúžení/rozšíření dotazu) AND – (+ nebo &) současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz e-learning AND handicap OR – alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz e-learning AND (handicap OR postižení OR nevýhoda) NOT – vylučuje dokumenty obsahující zadaný termín e-learning AND hancicap AND dospělí NOT děti• proximitní operátory (distanční, vzdálenostní, poziční operátory) - určují vzájemnou vzdálenost a pořadí vyhledávacích výrazů NEAR – urč. vzdálenost výrazů od sebe nezávisle na pořadí (počet slov, většinou do 10) ADJ (adjacent) – sousedící výrazy, nezávisle na pořadí WITH – výrazy do určité vzdálenosti, pořadí dle systému Pozn. Operátory se mohou v různých databázích lišit, můžete se setkat např. s operátory %n (= s číslem), !n (Aleph); WITHIN, BEFORE, AFTER, FOLLOWED BY…; v některých databázích je u operátorů vzdálenost výrazů nastavena a nemůžete si ji volit.• fráze “ ” - řetězec slov, které se v bibliografickém záznamu či textu dokumentu musí vyskytovat v přesném tvaru a pořadí vedle sebe („elektronické učení“)• truncation * – krácení na slovní kořen (handicap*)• wild cards ? * – zástupné znaky (univer?ita)
  7. 7. Druhy EIZZ hlediska typů:• elektronické katalogy knihoven• profesionální informační databáze (od předních vydavatelů, e-časopisy, e-knihy…)• oborové portály• digitální knihovny• další informační zdroje na internetuZ hlediska původnosti dokumentů:• primární (plnotextové – časopisy, knihy, encyklopedie…)• sekundární (bibliografické, abstraktové, citační db…)• terciální (databáze databází, soupisy…)Z hlediska tématického a oborového:• multioborové• specializované - zdroje zaměřené na konkrétní oborZ hlediska dostupnosti:• volně dostupné (veřejně přístupné)• licencované (profesionální informační databáze, přístupné na základě licenčních smluv)
  8. 8. Volně dostupné zdroje na internetu „vs.“ licencované informační zdroje
  9. 9. Volně dostupné zdroje na internetu• mnoho kvalitních, ale i mnoho „nedůvěryhodných“ informací  potřeba ověřovat, posuzovat (kdo text publikoval, kdy, kde, jazyk, styl, reference, citovaná literatura, aktualizace apod.)Možno využít např.:• Google Scholar – prohledávání vědeckých informací (vědecké články, technické zprávy…)• Scirus – specializovaný vyhledávač vědeckých informací (články, patenty, výzkumné zprávy…)• digitální knihovny a otevřené archivy - většinou vytvářené univerzitami, národními knihovnami; plné texty diplomových a disertačních prací, publikační činnost vyučujících…• oborové portály aj., viz dále
  10. 10. Odborné (profesionální) informační zdroje• jistota kvality informací (odborné recenzované zdroje, významní nakladatelé)• přidaná hodnota od informačních specialistů (anotace, klíčová slova…)• lepší vyhledávací možnosti  přesnější výsledky vyhledávání• snaha producentů databází o přívětivé uživatelské rozhraní (GUI), intuitivní vyhledávání, personalizované funkce pro pohodlnější práci se zdroji (osobní konta, překlady, alerty (avíza), tagování, sdílení, generování citací atd.)• možnost využít EIZ v rámci instituce (MU), jinak drahý přístup• nadstavbové funkce k EIZ – souběžné vyhledávání ve více zdrojích, nalezení plného textu v jiné databázi…• možnost využít pomoci referenčních knihovníků (informační vzdělávání, individuální konzultace)
  11. 11. Licencované EIZ - odborné databázeDatabáze = soubor uspořádaných dat, který vzniká zpracováním informací v rámci určitého informačního systému. [J. Kotrlová, 2008]Druhy databází• podle formy:Bibliografické/abstraktové- bibliografické záznamy + abstrakty; sekundární zdroj, který informuje o existenci primárního zdroje; oborové databáze (ISTA, LISTA, Medline…)Faktografické- konkrétní údaje; textový nebo numerický charakter, encyklopedie (Grove Art Online, ELIS…)Plnotextové- plné texty (full text) primárních pramenů (e-časopisy, e-knihy, dizertace, noviny…) (JSTOR, Gale e-books…)Citační- citační ohlasy, impact faktory časopisů (Web of Science, SCOPUS…)
  12. 12. Elektronické informační zdroje MUPřístup přes:• portál EIZ MU http://ezdroje.muni.cz• web knihovny http://knihovna.phil.muni.cz  Elektronické zdroje  EIZ MU• Infozdroje.cz http://www.infozdroje.cz - portál spravovaný distributorem odborných EIZ - f. Albertina icome Praha; zobrazení zdrojů dle IP adresy PC, dle institucí ČR, oborů; + návody, pomůcky• vzdálený přístup pro studenty a vyučující MU  přes OpenVPN, proxy
  13. 13. Multioborové databáze MU (velké množství časopisů ke vzdělávání)Příklady:• ProQuest Central (Education Journals)• EBSCO (Academic Search Complete)• SpringerLINK• ScienceDirect• Wiley Online Library - Journals• JSTORPř. e-learning AND (physical handicap OR disability) AND adults
  14. 14. Databáze MU pro pedagogikuPříklady:• ERIC (volně dostupná bibliografická databáze, výběrově i plné texty; přístup samostatně i přes Portál EIZ MU nebo EBSCO)Související databáze:• PsycINFO/PsycARTICLES (psychologie, pedagogika, andragogika) Přístup k databázím je možný pouze z počítačů Katedry psychologie FSS MU a IVDMR při FSS (Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny).
  15. 15. E-knihy pro MU (výběr)Příklady:• ebrary Academic Complete (přes 77 tisíc odborných e- knih)• ebrary Education (v rámci eAC, e-monografie, učebnice, příručky z obl. pedagogiky)• GALE e-books (výběr titulů ke vzdělávání, sociologii, právu, obchodu)• Wiley e-books (Handbook of Psychology)• další elektronické knihy viz portál EIZ MU
  16. 16. Služby portálu EIZ MU MetaLib, SFX, Citation Linker• MetaLib – nástroj pro integraci různých EIZ; metavyhledávač umožňuje současně jedním dotazem prohledávat různé databáze dostupné pro MU - http://metalib.muni.cz
  17. 17. SFX - služba hledání zdrojů MU a) SFX („Special Effects“) slouží k propojení bibliografických a abstraktových databází s plnými texty článků dostupných pro MU, online katalogem MU či webovými službami (Google Scholar) – tzv. inteligentní či kontextově citlivé linkování b) umožňuje vytvořit jednotnou databázi elektronických časopisů zakoupených pro MU a kategorizovat je podle oborů Portál elektronických časopisů MU http://sfx.muni.cz/
  18. 18. Další služby v SFX (od 2010)• SHERPA/RoMEO - ověření autorských práv u časopisů v projektu SHERPA/RoMEO (open access iniciativa) (více informací např. na http://www. ics.muni.cz/zpravodaj/articles/630. html)• SCImago Journal & Country Rank - nová metodika hodnocení časopisů (Scopus/Elsevier)• Journal Citation Reports – odkaz na impakt faktory daného časopisu v databázi JCR (Journal Citation Reports) v rámci ISI Web of Knowledge
  19. 19. Další EIZ, volně dostupné, různé typy
  20. 20. Elektronické katalogy knihovenOPAC (Online Public Acces Catalogue) – veřejně dostupný online katalog• Souborný katalog = knihovní katalog obsahující částečně nebo v úplnosti záznamy dokumentů více než jedné knihovny nebo informační instituce. Záznamy obsahují sigly knihoven, které identifikují vlastníka dokumentu. [definice dle TDKIV] SK - národní, mezinárodní, institucionální, oborové, pro určitý typ dokumentů, např. seriály… Souborný katalog ČR http://skc.nkp.cz Souborný katalog MU http://aleph.muni.cz - součástí je i katalog ÚK FF MU SKAT (Souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven) - http://www.skat. cz• Jednotná informační brána http://www.jib.cz - souhrnné vyhledávání bibliografických záznamů v českých i zahraničních zdrojích• Elektronický katalog jedné knihovny Katalog MZK http://aleph.mzk.cz Národní pedagogická knihovna Komenského http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk /index.php (+ Pedagogický tezaurus)
  21. 21. Oborové portály, brány, rozcestníky Oborová brána = služba v síťovém prostředí, určená pro zprostředkování přístupu k vybraným online informačním zdrojům určitého oborového nebo tematického zaměření. [definice dle TDKIV] Mnoho zahraničních oborových bran Portály k oboru pedagogika (subject gateways) • http://www.ceskaskola.cz • Infomine http://infomine.ucr.edu • http://www.orbispictus.cz • Intute http://www.intute.ac.uk • http://www.skolaonline.cz • http://info.edu.cz • http://rvp.cz • http://www.novamaturita.cz Weby pedagogických institucí• http://www.msmt.cz• http://www.uiv.cz• http://www.vuppraha.cz• http://www.nuov.cz• http://www.csicr.cz
  22. 22. Digitální knihovnyDigitální knihovna = spravovaná sbírka informací spolu s odpovídajícími službami, přičemž informace jsou uloženy v digitální podobě a jsou dostupné prostřednictvím sítě [W.Y.Arms, 2000] další definice např. v TDKIVEdITLib http://www.aace.org/dl - digitální knihovna Asociace pro rozvoj IT ve vzděláváníPříklady multioborových digitálních knihoven:• Europeana http://www.europeana.eu• Internet Archive http://www.archive.org• CiteSeerx http://citeseerx.ist.psu.edu• Project Guthenberg http://www.gutenberg.org• http://eserver.org/• Manuscriptorium http://www.manuscriptorium.com• Kramerius NK ČR http://kramerius.nkp.cz• Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) http://www.ndltd.org• dissonline.de http://www.dissonline.de/index.htm … na internetu mnoho digitálních knihoven
  23. 23. E-časopisy, vyhledávání článkůPro pedagogiku:• http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica• http://www.ucitelskenoviny.cz• http://www.ucitelske-listy.cz• http://www.modernivyucovani.cz• http://www.portal.cz/casopisy časopisy na Portálu: Děti a my, Rodina a škola, Informatorium 3-8• http://www.scied.cz - didaktiky přírodovědných oborů• http://www.eric.ed.gov - bibliografické záznamy odborných článků, výběrově i plné texty• http://www.ergobservatory.info/ejdirectory.html - vědecké časopisy z oblasti vzdělávání (Open Access)• …Multioborové:• Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Elektronická knihovna časopisů) - kromě informací o titulech časopisů dostupných pro zúčastněné instituce v rámci jejich zakoupených EIZ obsahuje i záznamy volně dostupných časopisů; třídění abecedně, dle oborů + vyhledávání• DOAJ – adresář časopisů s otevřeným přístupem (Open Access)
  24. 24. Proč citovat…• Autorský zákon/publikační/citační etika• poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoli schopen nalézt dokument, z něhož autor čerpal → návaznost na předchozí poznání, → získání širšího kontextu dané tématiky• prokázat, že se orientujete v daném oboru/problematice• vytváří se tzv. skryté bibliografie
  25. 25. Citační (ne)etika -> plagiátorství• necitování děl, ze kterých autor čerpal (snaha o zastření plagiátorství nebo pouhá nedbalost)• nepřesné a neúplné citace (ztížení identifikace díla, ze kterého autor čerpal)• citování děl, která autor nepoužil (citování tzv. „kapacit“ v daném oboru nebo snaha vytvořit dojem, že bylo použito více informačních zdrojů)• citace vlastních děl – tzv. autocitace (snaha propagovat sama sebe, i když starší dílo zcela nesouvisí nebo se týká pouze okrajově díla nového) plagiátorství• zcizíme cizí rukopis a publikujeme jej pod svým jménem• převezmeme něčí myšlenku či výsledky něčí práce, uvedeme je bez upozornění na skutečného autora• převezmeme část textu či odstavců, graficky je nevymezíme a neuvedeme bibliografickou citaci• převezmeme původní text a pouze jej stylisticky upravíme• necitujeme vlastní díla použité v nové práci (autoplagiátorství)
  26. 26. Citační styly• Nová verze ISO 690 – prezenčně v ÚK (Interpretace http://citace. com/soubory/csniso690-interpretace.pdf)• publikace KUK a ÚK PřF MU Metodika tvorby citací http://is.muni. cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook _citace_2011.html• APA Style (American Psychological Association) - často se používá v psychologii, pedagogice a dalších společenských vědách Citační manuál APA - na www stránkách Psychologického ústavu• některé databáze (EBSCO, ProQuest…) umožňují generování citací článků do různých citačních stylů• SFX –> generátor citací (citace.com)
  27. 27. Citační manažery• umožňují spravovat bibliografické citace dokumentů (ale také vlastní myšlenky), vytvářet jejich strukturované seznamy, popř. propojovat tyto seznamy přímo s plnými texty, sdílet citace a dokumenty s jinými uživateli.• Efektivní je začít využívat cit. manažery na začátku psaní závěrečné práce – sběr a organizace zdrojů.Příklady:• EndNote – licencovaný, propojeno s databází Web of Science• Zotero – volně dostupný, registrace; doplněk prohlížeče Firefox• Generátor citací (citace.com) – volně dostupný, registrace na mail; umožňuje správu citací (ukládání, třídění do složek, sdílení s dalšími uživateli… http://generator.citace.com/
  28. 28. Citace článku v elektronickém časopisu Tvůrce článku. Název: podnázev článku. Vedlejší tvůrce. Název: podnázev zdrojového dokumentu (seriálu) [online]. Vydání. Lokace ve zdrojovém dokumentu (Rok, ročník, číslo, rozsah stran). [cit. RRRR-MM-DD]. ISSN. Dostupné z: URLPříklady• NUISSL, Ekkehard. Trends in Adult and Continuing Education in Germany. Studi Sulla Formazione [online]. 2010, vol. 13, no. 1, s. 99-104, 216-217 [cit. 2012-03-12]. ISSN 11271124. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/913132631?accountid=142864.• TSELIOS, Nikolaos, Stelios DASKALAKIS, a Maria PAPADOPOULU. Assessing the Acceptance of a Blended Learning University Course. Journal Of Educational Technology & Society [online]. April 2011, vol. 14, no. 2, s. 224-235 [cit. 2012-03-12]. ISSN 14364522. Dostupné z: http://search. ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=63157455&site=eds-live.
  29. 29. Metody citování 1/31) Citování pomocí prvního údaje v bibliografickém záznamu (jména) a data vydání (tzv. „Harvardský systém“)• V místě, kde citujete dané dílo v textu, uvedete do kulatých závorek první údaj nebo slova z bibliografického záznamu citovaného díla a dále rok vydání. Volitelně se může uvést číslo stránky, kde se daný citát nebo parafrázovaná myšlenka vyskytuje.• např. v textu: … (Blecha 2002, s. 157) …nebo … se zabývá Blecha (2002) …• dokumenty s více autory: … (Kuneš et al. 2009) …• více dokumentů se stejným prvním údajem i rokem vydání: … (Zouhar 2009a) … (Zouhar 2009b, s. 52)• V seznamu bibliografických citací (na konci práce) se poté záznamy uspořádají abecedně s rokem vydání, nečíslují se (u této metody už se obvykle neopakuje rok vydání v oblasti nakladatelských údajů, pokud není potřeba uvést podrobnější datum): BALABÁN, I., 2006. … BLECHA, I., 2002. Filosofie. 4. opr. a rozš. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc. 279 s. ISBN 8071821470. KUNEŠ, J. et al., 2009. Člověk a jeho svět: filosofický pojem světa od novověku po dnešek. Vyd. 1. Praha: Filosofia. 411 s. ISBN 9788070072967. ZOUHAR, J., 2009a. Česká filozofie v šedesátých letech : poznámky k tématu. 1. vyd. Brno: Academicus. 168 s. ISBN 978-80-87192-08-5. ZOUHAR, J., 2009b. O Masarykovi. 1. vyd. Brno: Academicus. 104 s. ISBN 978-80-87192-07-8. …
  30. 30. Metody citování 2/32) Citování pomocí číselných odkazů• V místě citování díla v práci uvedete do kulaté (popř. hranaté) závorky nebo do horního indexu číslo daného dokumentu v pořadí, v jakém je citován poprvé.• V případě, že stejné dílo citujete v textu na několika různých místech, stále používáte stejné číslo jako u citace první. Opět je možné volitelně uvést příslušnou stranu nebo rozsah stran, pokud je citována pouze určitá část či myšlenka.• např. v textu: … (71) nebo [72 s. 16] nebo ³• V seznamu bibliografických záznamů jsou záznamy uspořádány číselně, v pořadí v němž byly poprvé uvedeny v textu: 1. … 71. SVOBODA, Mojmír et al. Aplikovaná psychodiagnostika v České republice: zjištění stavu, potřeb a perspektivy psychologické diagnostiky v České republice. 1. vyd. Brno: MSD, 2004. 234 s. ISBN 80-86633-12-8. 72. MAREŠ, Jiří. Psychodiagnostika podporovaná počítačem. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1992. ISBN 80-21101-21-0. …
  31. 31. Metody citování 3/33) Citování pomocí průběžných poznámek• Za každým citovaným místem v textu zapíšete číslici buď v horním indexu³ nebo v kulaté nebo hranaté závorce na řádce (3), [4] , která koresponduje s číselně řazenými poznámkami, uspořádanými podle pořadí jejich výskytu v textu.• Poznámky mohou obsahovat celý bibliografický záznam citovaného díla, ale také lze uvést pouze následující údaje oddělené čárkou: jméno autora, název díla a volitelně přesné vymezení stránek.• V poznámkách pod čarou nemusí být pouze citace.• Př. poznámek pod čarou: 3. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. Věkové normy v sociologické perspektivě. Sociální studia. 2007, 1-2, s. 201–217. ISSN 1214-813X.• Při odkazování na zdroj uvedený v předchozí poznámce se buď opakuje celá citace nebo se uvede číslo dřívější poznámky s případným rozsahem stran. 20. VIDOVIČOVÁ, ref. 3, s. 215.• Seznam bibliografických citací (na konci práce) není povinný, ale doporučuje se; záznamy se uspořádají abecedně, nečíslují se: BLACKSMITH, A. … … VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. Věkové normy v sociologické perspektivě. Sociální studia. 2007, 1-2, s. 201–217. ISSN 1214-813X. …
  32. 32. Formální náležitosti práce• Písemné práce na ÚPV• Jednotná úprava v celé práci (dle zvyklostí ústavu/katedry)• Číslování stránek (po obsahu) (nápověda Word 2010)• Titulní list• (Bibliografický záznam, anotace, klíčová slova čj, aj)• Prohlášení o samostatném zpracování (+ souhlas se zpřístupněním)• Poděkování (nepovinné)• Obsah (strukturovaný dle kapitol, podkapitol…)• Vlastní text (úvod, teoretická část, praktická část, závěr)• Použitá literatura• Seznam použitých zkratek• PřílohyDoporučujeme:• http://studujkreativne.posterous.com/
  33. 33. Děkuji za pozornost Mgr. Eva Trochtová referenční služby reference@phil.muni.cz ICQ: 362131842http://www.facebook.com/rs.knihovnaffmu Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz Nezapomeňte na dotazník  Děkujeme!
  34. 34. Použité zdroje• ARMS, William Y. Digital libraries. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2000. x, 287 s. ISBN 0262011808.• BARTOŠEK, Miroslav. Efektivně na elektronické informační zdroje. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2009, roč. XIX, č. 4 [cit. 2011-02-18]. ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/611.html.• BARTOŠEK, Miroslav. EIZ a digitální knihovny [online]. [cit. 2011-02-18]. Dostupné z: http://kourilova.cz/eiz_bartosek.ppt.• Bibliografické manažery: Přehled nejvýznamnějších bibliografických/ citačních manažerů. Infogram: Portál pro podporu informační gramotnosti [online]. © 2012 [cit. 2012-03-20]. Dostupné z: http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1173• KOTRLOVÁ, Jindřiška. Psychologické elektronické knihovny a databáze [online]. Českomoravská psychologická společnost, 2008 [cit. 2011-02-16]. Dostupné z: http://cmps.ecn.cz/dl/psych-db.pdf>.• KREJČÍŘ, Vlastimil. Nástroje pro práci s elektronickými informačními zdroji MU. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2010, roč. XX, č. 3 [cit. 2011-02-18]. ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/634.html.• KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, c2005 [cit. 2011-02-17]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/cze/KTD.• Kurz práce s informacemi [online]. Brno: Masarykova univerzity, 2010 [cit. 2011-20-17]. Dostupný v rámci informačního systému MU.• SOVADINOVÁ, Irena. Informační zdroje pro pedagogiku. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií. Dostupné z: https://portal.utb.cz/wps/portal/prohlizeni.• ŠEDINOVÁ, Petra. Elektronické informační zdroje pro pedagogiku. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 1 [cit. 2011-02-

  ×