Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

9,472 views

Published on

 • Be the first to comment

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

 1. 1. PENDIDIKAN KESELAMATAN JALANPENDIDIKAN KESELAMATAN JALANRAYARAYADISEDIAKAN OLEH,DISEDIAKAN OLEH,HANIZAM HAJI ABDUL MUTOLIFHANIZAM HAJI ABDUL MUTOLIFSJK (C) MENTAKAB 1SJK (C) MENTAKAB 15 MEI 20095 MEI 2009
 2. 2. Adalah satu inisiatif jangka masapanjang yang bermula dari peringkatkanak-kanak bagi melahirkan generasibaru pengguna jalan raya yangmengamalkan budaya selamat, beradab,berhemah dan berhati-hati di jalan raya.Usaha pembentukan bagi melahirkangenerasi pengguna jalan raya yangberhemah boleh menyumbang kepadakeharmonian, kemakmuran danpembangunan negara.
 3. 3. PELAN KESELAMATAN JALAN RAYA2006-2010• Dirangka khusus untuk dijadikan garispanduan dan hala tuju mengenai dasar,sasaran dan program keselamatan jalanraya di Malaysia di bawah (RMK-9)• Pelan tindakan tersebut telah menetapkansatu perancangan menyeluruh denganpendekatan yang seimbang dalammelaksanakan inisiatif keselamatan jalanraya berdasarkan konsep 4E
 4. 4. KONSEP 4E1. ENGINEERING (Kejuruteraan) Jalan raya Kenderaan(ciri-ciri keselamatan)2. EDUCATION ( Pendidikan) Masyarakat Sekolah3. ENFORCEMENT (Penguatkuasaan) PDRM JPJ4. ENVIRONMENT (Persekitaran) Fizikal Sosial
 5. 5. MATLAMAT PKJR DISEKOLAH RENDAHMemberi pengetahuan dan kemahiranasas tentang keselamatan jalan rayabagi melahirkan generasi penggunajalan raya yang berhemah.Murid dapat memahami, menghayatiserta mengamalkan langkah-langkahmemelihara keselamatan diri danmenghormati hak pengguna jalan rayayang lain.
 6. 6. TAHAP 1 Menunjukkan kesedaran mengenaikeselamatan jalan raya. Mempamerkan sikap positif danbertanggungjawab ketika berada di jalanraya. Memahami bahagian jalan dan persekitaranyang selamat. Mampu untuk melintas di jalan raya denganbantuan dan selamat.
 7. 7. TAHAP 2 Memahami konsep keselamatan jalan raya. Mempamerkan sikap positif danbertanggungjawab ketika berada di jalanraya. Mampu melintas di jalan raya denganselamat secara bersendirian. Memahami kegunaan alat keselamatan (topikeledar, tali pinggang keledar, pemantulcahaya) dan kepentinganpenyelenggaraanbasikal.
 8. 8. KANAK-KANAK DANKESELAMATAN JALANRAYAPunca utama kecederaan dan kematiandalam kalangan kanak-kanak ialah merekatidak mempunyai kemahiran danpengetahuan mengenai keselamatan di jalanraya.Kadar kemalangan yang tinggi dalamkalangan pejalan kaki yang melibatkankanak-kanak berumur 5 hingga 12 tahun.
 9. 9. Perkembangan mental, fizikal danpsikomotor yang terhad menyebabkanmereka terdedah kepada risiko danbahaya ketika berada di jalan raya.Perkembangan yang terhad inimenyebabkan mereka :tidak dapat mengenal pasti tempatmelintas yang selamat tetapi merekaberpendapat bahawa mereka bolehmelintas bersendirian.
 10. 10. Tidak dapat menentukan kelajuan danjarak kenderaan dengan tepat.Tidak dapat mengecam arah bunyi.Tidak dapat menyesuaikan diri denganperubahan keadaan lalu lintas di jalanraya.Tidak dapat memahami perkara-perkara abstrak berkaitankeselamatan dan jalan raya.
 11. 11. Lebih suka menumpukan perhatiankepada satu aspek pada satu masa,mudah hilang tumpuan.Berkelakuan tidak konsisten ketika dijalan raya.Sukar dilihat oleh pemandukenderaan di sebabkan oleh saizmereka yang kecil.
 12. 12. HARAPAN• PENGGUNA JALAN RAYABERTARAF 5 *• PERSEKITARAN BERTARAF5 *

×