Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pd sistemes sequencialsprogramables_1415

688 views

Published on

Programación didáctica del módulo profesional Sistemas Secuenciales Programables (módulo de primer curso del ciclo de grado superior de Automatización y Robótica Industrial).
Programación basada en el libro "Programaciones didácticas para FP"

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pd sistemes sequencialsprogramables_1415

 1. 1. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Automatització i Robòtica Industrial Sistemes Seqüencials Programables Automatització i Robòtica Industrial PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA Raül Solbes i Monzó www.raulsolbes.wordpress.com Actualitzada el 15/09/2014 Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 1 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 2. 2. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Automatització i Robòtica Industrial ÍNDEX DE CONTINGUTS: 1.Marc normatiu....................................................................................................................3 2.Contextualització................................................................................................................4 3.Anàlisi prescriptiu...............................................................................................................5 4.Objectius............................................................................................................................8 5.Continguts..........................................................................................................................9 5.1.Estructura general......................................................................................................9 5.2.Unitats de treball.......................................................................................................10 5.3.Temporalització.........................................................................................................16 Data començament: 15/09/2014.....................................................................................16 Data finalització: 07/06/2015...........................................................................................16 5.4.Continguts actitudinals..............................................................................................17 5.5.Competències bàsiques...........................................................................................17 5.6.Recursos materials i didàctics..................................................................................17 6.Orientacions metodològiques..........................................................................................18 7.Avaluació i qualificació.....................................................................................................20 8.Mesures d'atenció a la diversitat......................................................................................21 9.Foment de la lectura........................................................................................................22 10.Activitats extraescolars i complementàries....................................................................23 11.Qualitat i millora contínua...............................................................................................24 12.Annexes.........................................................................................................................25 12.1.Taules RAs-CAs-Continguts...................................................................................25 12.2.Taules de verificació...............................................................................................32 12.3.Cronograma i calendari..........................................................................................39 Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 2 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 3. 3. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Automatització i Robòtica Industrial 1. Marc normatiu. El mòdul professional de Sistemes Seqüencials Programables està inclòs al Títol de Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial (en endavant ARI), publicat al Reial Decret 1581/2011. La identificació bàsica d'aquest Títol és la següent: • Denominació: Automatització i Robòtica Industrial. • Nivell: Formació Professional de Grau Superior. • Duració: 2.000 hores. • Família Professional: Electricitat i Electrònica. La competència general d'aquest títol consisteix a desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d'instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i l'engegada d'aquests sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots. Respecte del mòdul professional objecte d'aquesta programació, les seus dades bàsiques són les que s'indiquen a continuació: • Nom: Sistemes Seqüencials Programables • Codi: 0960 • Professorat: • Especialitat: Instal·lacions Electrotècniques. • Cos: Professor Tècnic de Formació Professional. • Correspondència d’unitats de competència amb el mòdul de Sistemes Seqüencials Programables: • UC1568_3: Desenvolupar projectes de sistemes de control per a processos seqüencials en sistemes d'automatització industrial. • Correspondència del mòdul de Sistemes Seqüencials Programables amb unitats de competència: • UC1568_3: Desenvolupar projectes de sistemes de control per a processos seqüencials en sistemes d'automatització industrial. El Títol d'ARI és ampliat pel Currículum de la Comunitat Valenciana, però a agost de 2014, aquest continua siguen un esborrany d'ordre. De qualsevol forma, aquest esborrany amplia els continguts, defineix la seua duració en un total de 160 hores (5 hores setmanals) i indica que serà un mòdul professional que s'impartirà en primer curs. El desenvolupament d'aquesta programació didàctica atendrà a les orientacions i als objectius generals indicats al Projecte Educatiu de Centre i al Projecte Curricular d'Etapa de l'IES Cotes Baixes d'Alcoi, els quals varen ser aprovats respectivament pel Consell Escolar i pel Claustre de Professorat el 28 de juny de 2012. Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 3 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 4. 4. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Automatització i Robòtica Industrial 2. Contextualització. La ciutat d'Alcoi és cap de la comarca de l'Alcoià, a la província d'Alacant. La ciutat compta amb una població que oscil·la entre els 60.000 i 65.000 habitants i ocupa el centre d'una depressió, la Foia d’Alcoi, envoltada per diverses serres: Mariola, el Carrascar de la Font Roja, els Plans i la Serreta. Els seus cims arriben als 1.399 metres d'altitud (cim del Montcabrer). A més, dues d'aquestes serres estan declarades parcs naturals: la Font Roja i la Serra Mariola. El territori d'Alcoi està travessat per diversos cursos fluvials (el Polop, el Barxell i el Molinar) que quan s’uneixen a les afores de la ciutat constitueixen el riu Serpis o riu d'Alcoi, que després d'un accidentat recorregut desemboca en el Mediterrani a l'altura de Gandia. Aquestes característiques geogràfiques han facilitat la creació d’un Clúster Industrial basat en la industria tèxtil. Alcoi ha sigut durant molts anys una ciutat industrial, i per aquesta causa existeix l’actual Escola Politècnica Superior d'Alcoi (EPSA), un campus de la Universitat Politècnica de València, on és possible estudiar diversos graus d'enginyeria, entre la que pot trobar-se el grau d'enginyeria elèctrica. Respecte a l'entorn laboral, és important tindre en compte que les empreses de la comarca relacionades amb les Sistemes Seqüencials Programables són empreses relativament menudes, és a dir, xicotetes i menudes empreses amb un nombre de treballadors inferior a 10. D’Alcoi cap al nord, la industria majoritària és la corresponent al sector tèxtil, però d’Alcoi cap al sud, hi està l’industria del joguet i del plàstic. L'alumnat que estudia a Cotes Baixes prové majoritàriament d’Alcoi, però també hi ha un important percentatge que ve dels pobles del voltant, com són Muro, Cocentaina, Ibi, o Castalla. Per tant, després d'analitzar l'entorn del Centre Educatiu, les orientacions bàsiques que caldrà tindre en compte per desenvolupar el mòdul de Sistemes Seqüencials Programables són les següents: • Sense deixar de banda altres tipus d'indústries, és important fer referència a la industria del tèxtil, del joguet i del plàstic, de forma que es posaran exemples de situacions reals, materials i recursos específics d'aquest tipus d'indústria. • Es promouran convenis de col·laboració amb empreses instal·ladores de la comarca, de forma que els pròpies empreses o treballadors relacionats amb els Sistemes Seqüencials Programables puguen traslladar a l'alumnat situacions reals, orientacions tècniques, així com qualsevol aspecte que ajude a l'alumnat a conéixer la tipologia de client final i la ideologia i política de l'empresa de la zona. • Aprofitant la ubicació del Campus Universitari, es promouran convenis de col·laboració entre l'IES Cotes Baixes i l'EPSA, de forma que l'alumnat puga conèixer els tallers associats al grau d'enginyeria elèctrica, i les possibilitats d'un futur itinerari formatiu. Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 4 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 5. 5. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Automatització i Robòtica Industrial 3. Anàlisi prescriptiu. Si s'analitza detingudament la competència general, les competències professionals, personals i socials, i l'entorn laboral que defineix el Títol d'ARI es possible extraure les conclusions següents: 1. L’alumnat tindrà com a punt de partida, una documentació tècnica o uns requeriments d'automatització que caldrà desenvolupar d’acord al seu nivell (configuració i càlculs). 2. L’alumnat ha de saber realitzar pressupostos i determinar la logística necessària per poder fer el replanteig de la instal·lació. 3. L’alumnat ha d'estar capacitat per desenvolupar sistemes automàtics (aplicar llenguatges de programació, desenvolupar programes de gestió i control de xarxes,...) així com executar i supervisar el muntatge, el manteniment i la posta en marxa de les instal·lacions automatitzades industrials. Per altra banda, és evident que tot allò que realitze l'alumnat ho ha de fer aplicant la normativa i la legislació vigent, els protocols de qualitat, de seguretat i de riscos laborals, així com assegurar el seu funcionament i respecte al medi ambient. Per donar resposta a tots els requeriments indicats al Títol, l'alumnat ha d'assolir una sèrie de resultats d'aprenentatge repartits en diferents mòduls professionals, els quals estan tots relacionats entre si. Ara bé, hi ha relacions entre mòduls professionals que condicionen la planificació pedagògica i la temporalització de continguts. Si centrem l'estudi en el mòdul professional objecte d'aquesta programació, després d'analitzar tots i cadascun del mòduls, poden establir-se els següents com a mòduls rellevants per al desenvolupament pedagògic del mòdul de Sistemes Seqüencials Programables: • Mòdul de Sistemes de potència, doncs en aquest mòdul s'estudiaran paràmetres elèctrics de caràcter general, així com els principals receptors de les instal·lacions industrials. • Mòdul de Sistemes elèctrics, pneumàtics, i hidràulics, doncs en aquest s'analitzaran els dispositius que envolten als autòmats programables, així com el muntatge de circuits amb lògica cablejada, de forma que l'alumnat establirà importants relacions entre les tecnologies cablejades i programades. • Mòdul de Documentació Tècnica, doncs aquest mòdul representa la base documental i gràfica de tot el cicle formatiu. • Mòdul d'Informàtica Industrial, dons en aquest mòdul es realitzarà el muntatge de maquinari, la instal·lació de programari i la programació amb llenguatges d'alt nivell. A més a més, el mòdul de Sistemes Seqüencials Programables serà la base de tots el mòduls que s'estudien en segon curs, doncs l'autòmat programable serà l'element central de totes les instal·lacions automatitzades. De qualsevol forma, aquest mòdul guardarà una estreta relació amb el mòdul de Sistemes Seqüencials Avançats, doncs constitueix la seua continuació, ja que es passarà de la programació d'aplicacions digitals a aplicacions analògiques. De tots aquest mòduls, és molt important establir coordinació respecte de la seqüència de desenvolupament de continguts amb: • El mòdul de sistemes de potència, doncs és rellevant quer l'alumnat conega conceptes elèctrics generals respecte dels sistemes elèctrics. Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 5 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 6. 6. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Automatització i Robòtica Industrial • Mòdul de sistemes elèctrics, pneumàtics, i hidràulics, perquè l'alumnat ha de conèixer els dispositius electromecànics i el funcionament general de la lògica cablejada el més aviat possible. • Mòdul de documentació tècnica, doncs, malgrat estudiar-se la simbologia i les peculiaritats de dibuix relacionades amb el sistemes seqüencials, els conceptes generals (legislació, programaris,...) de documentació i dibuix, s'estudien en aquest mòdul. El procés tecnològic del cicle formatiu és el següent: Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 6 de 39 PD1415SSP_R01_ProcesTecnologicARI raulsolbes.w ordpress.com
 7. 7. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Automatització i Robòtica Industrial El procés tecnològic particularitzat que es dedueix a partir de les competències associades al mòdul de Sistemes Seqüencials Programables és el següent: Aquest procés tecnològic cal tindre-lo sempre present, doncs representa la guia d'allò que es pretén que aconseguisca saber fer l'alumnat. Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 7 de 39 PD1415SSP_R02_ProcesTecnologicSSP raulsolbes.w ordpress.com
 8. 8. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Automatització i Robòtica Industrial 4. Objectius. Tal i com s’indica en les orientacions pedagògiques del Títol, el mòdul de Sistemes Seqüencials Programables ajuda a aconseguir els objectius generals a, b, c, d, e, f, g, m, o, p, i q. Si es particularitzen aquestos objectius, la seua redacció és la següent: • Interpretar la documentació tècnica d'instal·lacions amb equips programables. • Identificar les característiques dels equips utilitzats en els sistemes seqüencials programables. • Determinar i dimensionar els elements utilitzats en els sistemes seqüencials programables. • Aplicar llenguatges de programació i desenvolupar programes de gestió i control. • Aplicar simbologia i legislació de dibuix i documentació. • Valorar costos d’instal·lacions amb sistemes seqüencials programables. • Diagnosticar avaries i disfuncions en instal·lacions amb sistemes seqüencials programables. • Comprovar el funcionament del programes de control. • Desenvolupar manuals i documentació tècnica de les instal·lacions automatitzades. • Analitzar i utilitzar recursos i oportunitats d'aprenentatge relacionats amb l'evolució científica, tecnològica i organitzativa del sector i de les TIC, per mantindre l'esperit d'actualització i l'adaptació a noves situacions laborals. De forma complementària als objectius generals anteriors, es fixa el següent: • Desenvolupar les competències bàsiques relacionades amb el aprendre a aprendre i el desenvolupament de les capacitats personals i el coneixement d'un mateix (metacognició). Aquestos objectius s'han particularitzat per a les instal·lacions amb Sistemes Seqüencials Programables i es tracta d'objectius d'àmbit general. Ara bé, cada Unitat de Treball compta amb objectius més concrets i particulars, els quals ajuden a aconseguir tots i cadascun dels objectius generals anteriors. Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 8 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 9. 9. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 5. Continguts. 5.1. Estructura general. Nom del mòdul professional Professor Curs Total Hores Sistemes Seqüencials Programables Raül Solbes i Monzó 1er 160 UT RA01 RA02 RA03 RA04 RA05 RA06 RA07 Rellevància (%) 1. Sistema seqüencial programable? Què és açò? X 8h 2. Configurem un sistema seqüencial programable! X X 19h 3. Per on comencem? X 21h 4. Aprenguem un nou idioma! X X 18h 5. Programem fàcil i en xicotet! X X X X X 24h 6. Compliquem els programes? X X X X X 52h Resultats d’aprenentatge RA01 Reconeix dispositius programables, identificant la seua funcionalitat i determinant les seues característiques tècniques. RA02 Configura sistemes seqüencials programables, seleccionant i connectant els elements que ho componen. RA03 Reconeix les seqüències de control dels sistemes seqüencials programats, interpretant els requeriments i establint els procediments de programació necessaris. RA04 Programa sistemes seqüencials, partint de la seqüència de control i utilitzant tècniques estructurades. RA05 Verifica el funcionament del sistema seqüencial programat, ajustant els dispositius i aplicant normes de seguretat. RA06 Repara avaries en sistemes seqüencials programats, diagnosticant disfuncions i desenvolupant la documentació requerida. RA07 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, identificant els riscos associats, les mesures i equips per a prevenir-los. Reconeixement, configuració i planificació Programació, verificació i avaries Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 9 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 10. 10. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 5.2. Unitats de treball. UT1 Sistema seqüencial programable (SSP)? Què és açò? Hores (C+P): 2+6 Objectius (O): Preconeixements: • Prendre consciència de la importància actual d'un PLC. • Conèixer l'estructura general d'un PLC, així com la distintes formes de classificar-los. • Conèixer el funcionament general d'un PLC i la funcionalitat dels dispositius que l'envolten. • Identificar les característiques tècniques dels PLC. Al tractar-se de la primera unitat de treball d'un mòdul de primer curs, no serà necessari cap coneixement específic previ, ara bé, l'alumnat haurà de comptar amb destreses relacionades amb programes d'ofimàtica i recerca de dades en la Web. Continguts conceptuals (C): Continguts procedimentals: Activitats (A), pràctiques (P) i treballs (T): 1.1 Aplicacions automàtiques dels SSP. 1.2 Components i estructura dels PLC. Funcionalitat 1.3 Principi de funcionament del PLC. 1.4 Classificació dels PLC. 1.5 Característiques tècniques dels PLC. A-1.1 – Activitat per parelles on l'alumnat haurà de localitzar un SSP real, explicar-lo i identificar la funcionalitat de cadascun dels seus dispositius (2h). T-1.1 – Treball per parelles on l’alumnat buscarà diversos tipus de PLC, i analitzarà les seues característiques fonamentals, ressaltant les diferencies i possibles aplicacions. (4h). Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 10 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 11. 11. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques UT2 Configurem un sistema seqüencial programable! Hores (C+P): 5+14 Objectius (O): Preconeixements: • Aprendre a configurar un SSP amb un PLC com a dispositiu principal. • Relacionar y classificar els elements d'un SSP, identificant les seues funcionalitats. • Representar gràficament un SSP i materialitzar el seu muntatge pràctic. • Identificar els riscos d'un SSP i conéixer la legislació que regula el disseny de màquines automatitzades. L'alumnat haurà de conèixer les característiques i peculiaritats dels PLC. Així mateix, també haurà de tindre nocions bàsiques respecte dels dispositius electromecànics i electrònics que envolten un SSP. Continguts conceptuals (C): Continguts procedimentals: Activitats (A), pràctiques (P) i treballs (T): 2.1 Fases d’estudi d’un sistema automàtic. 2.2 Tecnologies aplicades als automatismes. 2.3 Criteris de selecció i dimensionat dels dispositius d'un SSP. 2.4 Nocions bàsiques de representació d'esquemes elèctrics. 2.5 Representació i connexió dels PLC. 2.6 Ferramentes a utilitzar. 2.7 Riscos y protecció ambiental associats als SSP. Legislació de disseny. P-2.1 – Pràctica individual on l'alumnat realitzarà l'esquema, el muntatge i la connexió a un PLC assignat pel professor, atenent a una aplicació concreta. L'alumnat dibuixarà l'esquema a ma alçada, i després connectarà dispositius sensors i actuadors a un PLC, utilitzant terminals i marcant els conductors tal i com s’indique a l’esquema (6h). T-2.1 – Treball per parelles on l'alumnat utilitzarà catàlegs de diversos fabricants, amb la finalitat de donar resposta a la valoració econòmica d'una determinada automatització (6h). A-2.1 – Activitat on l'alumnat haurà de donar resposta a una sèrie de qüestions relacionades amb la seguretat industrial, la protecció ambiental i els riscos en els SSP (2h). Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 11 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 12. 12. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques UT3 Per on comencem? Hores (C+P): 6+10 Objectius (O): Preconeixements: • Interpretar els requeriments d’una automatització. • Aprendre a establir seqüències de control. • Saber representar una automatització mitjançant GREFACET i GEMMA. • Identificar els punts crítics d’una automatització. • Aprendre a planificar un SSP L'alumnat haurà de conèixer les característiques i peculiaritats dels PLC. Així mateix, també haurà de tindre nocions bàsiques respecte dels dispositius electromecànics i electrònics que envolten un SSP. És a dir, els mateixos preconeixements que els indicats per a la UT2. Continguts conceptuals (C): Continguts procedimentals: Activitats (A), pràctiques (P) i treballs (T): 3.1 Interpretació de requeriments. 3.2 GRAFCET. 3.3 Guia GEMMA 3.4 Identificació de punts crítics. 3.5 Planificació de la programació. A-3.X – Activitats on l’alumnat haurà d'interpretar els requeriments de diverses automatitzacions, de forma que les representarà mitjançant GRAFCET i/o GEMMA (4h). T-3.1 – Treball per grups on l'alumnat haurà d'interpretar els requeriments i els potencials punts crítics d'un SSP, per posteriorment dissenyar la planificació mitjançant un programari informàtic (6h). Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 12 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 13. 13. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques UT4 Aprenguem un nou idioma! Hores (C+P): 8+10 Objectius (O): Preconeixements: • Conèixer els principis generals de l'electrònica digital (funcions, sistemes combinacionals i seqüencials, numeració i codificació de la informació) • Aprendre diversos llenguatges de programació. L'alumnat haurà de conèixer les característiques i peculiaritats dels PLC i de GRAFCET. Així mateix, també haurà de tindre nocions bàsiques respecte dels dispositius electromecànics i electrònics que envolten un SSP. És a dir, conceptes estudiants en Uts anteriors. Continguts conceptuals (C): Continguts procedimentals: Activitats (A), pràctiques (P) i treballs (T): 4.1 Principis bàsics d'electrònica digital. 4.2 Funcions lògiques fonamentals. 4.3 Sistemes combinacionals. 4.4 Sistemes seqüencials. Els biestables. 4.5 Sistemes de numeració i codificació de la informació. 4.6 Conceptes bàsics de programació. El mapa de memòria. 4.7 Llenguatges de programació. A-4.X – Activitats relacionades amb l'electrònica digital on l'alumnat haurà de desenvolupar funcions lògiques, i sistemes combinacionals i seqüencials, així com realitzar conversions entre sistemes de numeració (6h). T-4.1 – Treball per parelles on l'alumnat haurà de realitzar el programa d'un SSP utilitzant tots els llenguatges de programació estudiants (4h). Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 13 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 14. 14. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques UT5 Programem fàcil i en xicotet! Hores (C+P): 8+16 Objectius (O): Preconeixements: • Conèixer el funcionament general de diversos relés programables. • Saber connectar sensors i actuadors a diversos relés programables • Saber realitzar programes seqüencials mitjançant diversos relés programables. • Aprendre a verificar i posar en marxa un SSP. • Saber documentar una automatització amb PLC. L'alumnat haurà de conèixer els conceptes estudiants en les unitats de treball anteriors, i molt especialment els estudiats a la UT4 (electrònica digital i llenguatges de programació). Continguts conceptuals (C): Continguts procedimentals: Activitats (A), pràctiques (P) i treballs (T): 5.1. Característiques tècniques dels relés programables. 5.2. Entorn de treball. Programari. 5.3. Programació amb diagrama de contactes i portes lògiques. 5.4. Funcions de retenció. 5.5. Temporitzadors. 5.6. Personalització de la pantalla LCD dels relés programables. 5.7. Del GRAFCET al programa. 5.8. Verificació i posta en marxa. Avaries A-5.X – Activitats on l’alumnat realitzarà els esquemes de connexió i les programacions amb relés programables de diversos SSP (10h) P-5.1 – Pràctica on l’alumnat haurà de connectar dispositius sensors i actuadors a un relé programable, de forma que utilitzaran terminals, i marcaran els conductors, tal i com s’indique a l’esquema de connexions. Així mateix, també es realitzarà la programació, la posta en marxa i la verificació del programa (6h). Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 14 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 15. 15. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques UT6 Compliquem els programes? Hores (C+P): 10+42 Objectius (O): Preconeixements: • Conèixer el funcionament general de diversos autòmats. • Aprendre connectar sensors i actuadors a diversos autòmats. • Aprendre a realitzar programes seqüencials mitjançant autòmats. • Saber actuar davant d'una avaria en una instal·lació amb PLC. • Identificar el punts susceptibles d’avaria i aportar solucions. L'alumnat haurà de conèixer els conceptes estudiants en les unitats de treball anteriors, i molt especialment els estudiats a la UT4 i a la UT5 (electrònica digital, llenguatges de programació i programació de relés programables). Continguts conceptuals (C): Continguts procedimentals: Activitats (A), pràctiques (P) i treballs (T): 6.1. Característiques tècniques dels autòmats a utilitzar. 6.2. Entorn de treball. Programari. 6.3. Programació directa amb GRAFCET. 6.4. Funcions de flancs. 6.5. Temporitzadors i comptadors. 6.6. Moviment de valors. 6.7. Comparadors. 6.8. Registres de desplaçament. 6.9. Funcions aritmètiques. 6.10. Optimització de la programació 6.11. Documentació d’una automatització amb PLC. A-6.X – Activitats on l’alumnat realitzarà els esquemes de connexió i els programes amb PLC de diversos SSP (26h). T-6.1 – Treball per grups on l’alumnat caldrà que realitze un projecte d’automatització. Es tractarà d’una automatització que sols podrà realitzar-se amb PLC. A més, caldrà realitzar tota la documentació oportuna, així com el dimensionat de tots els dispositius, i la planificació de tots els recursos (18h). Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 15 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 16. 16. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Automatització i Robòtica Industrial 5.3. Temporalització. Data començament: 15/09/2014 Data finalització: 07/06/2015 Trimestre Contingut (hores conceptuals + hores procedimentals) 1er 15/09/14 a 16/11/14 • 15/09/14 - Presentació i control pre-avaluació (3h) • UT1 (2+6) • UT2 (5+14) • UT3 (6+4) + Repàs T1 • 10/11/14 - Control T1 • 12/11/14 - Correcció control T1 2n 17/11/14 a 22/02/15 • UT3 (6) • UT4 (8+10) • UT5 (8+16) • 11/02/15 - Repàs T2 • 16/02/15 - Control T2 • 18/02/15 - Correcció control T2 3er 23/02/15 a 24/05/15 • UT6 (10+42) • 16/05/15 - Repàs T3 • 20/05/15 - Control T3 • 22/05/15 - Correcció control T3 Recuperacions • 25/05/15 - Recuperació T1 • 27/05/15 - Correcció recuperació T1 • 01/06/15 - Recuperació T2-T3 • 03/06/15 - Correcció recuperació T2-T3. Acomiadament Resum i percentatge d'hores • Total hores efectives 1er trimestre: 37h (27% respecte al total del curs) • Total hores efectives 2n trimestre: 48h (35% respecte al total del curs) • Total hores efectives 3er trimestre: 52h (38% respecte al total del curs) • Total hores de repàs: 6h • Total hores controls: 9h • Total hores correcció controls: 6h • Total hores recuperacions: 6h • Total hores conceptuals: 39h (28% respecte del total d'hores docents efectives) • Total hores procedimentals: 98h • (72% respecte del total d'hores docents efectives) • Total hores efectives: 137h Nota: l'hora efectiva no contempla l'hora de presentació, repàs, control i correcció, doncs aquestes hores són transversals a diverses Uts. Per a major detall, consultar annex 12.3 (Cronograma i calendari) Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 16 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 17. 17. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Automatització i Robòtica Industrial 5.4. Continguts actitudinals. Els continguts actitudinals són transversals a totes les unitats de treball, de forma que al llarg de tot el curs es fomentarà la pràctica de les actituds següents: • La puntualitat. • L’actitud crítica. • El respecte. • La neteja i ordre. • El emprendidurisme i la innovació. 5.5. Competències bàsiques. Les competències clau que es desenvoluparan en aquest mòdul són les següents:  Ciència i tecnologia.  Digital.  Aprendre a aprendre. 5.6. Recursos materials i didàctics. L'alumnat ha de comptar amb els materials i recursos següents:  Programes necessaris per al desenvolupament dels continguts: o Paquet ofimàtic o CAD elèctric. o Programaris específics de programació de PLCs  Ordinador, impressora i escàner.  Connexió a Internet.  Materials d’escriptura.  Ferramentes de muntatge elèctric. Els materials que s’utilitzaran en les pràctiques són els següents: • Panell de muntatge amb canaleta, carril DIN i borns. • Dispositius electromecànics (contactors, relés auxiliars, polsadors). • PLCs • Ordinadors Respecte a la bibliografia per tal d'ampliar i aclarir continguts, es recomana la següent:  LORITE GODOY, JA; MONTORO TIRADO; ROMERA RAMIREZ; Programas resueltos con autómatas programables; ISBN 9788428320771 (www.paraninfo.es)  ENRIQUE MANDADO, JC; SERAFÍN PÉREZ; CELSO FERNANDEZ; IGNACIO ARNESTO; Autómatas programables. Entorno y aplicaciones; ISBN 8497323289  SOLBES MONZÓ, Raül; Automatismos Industriales. Conceptos y procedimientos; ISBN 9788476429204 (www.naullibres.com)  ARJONA, Rafael; Automatismos Industriales; ISBN 9788494051616 (www.aulaelectrica.es)  ARJONA, Rafael; Cuaderno de prácticas para autómatas programables; ISBN 9788461584598 (www.aulaelectrica.es) Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 17 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 18. 18. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Automatització i Robòtica Industrial 6. Orientacions metodològiques. Per definir la metodologia a seguir cal tindre en compte que es tracta d'un mòdul professional associat a un cicle formatiu de grau superior i que es desenvoluparà en modalitat presencial. Aquestes característiques permeten utilitzar una metodologia en la que el professorat serà un guia de l'aprenentatge de l'alumnat, de forma que aquest últim serà el màxim protagonista de tot el procés d'ensenyança-aprenentatge. La metodologia ha seguir és la següent: • A principi de curs s'explicarà amb detall la programació didàctica (objectius generals, continguts, temporalització, metodologia,...). • Cadascuna de les unitats de treball s'encetarà amb una breu explicació per part del professor, a la qual sempre hi haurà associada, almenys, una activitat, una pràctica o un treball. • L'alumnat, mitjançant el desenrotllament dels continguts procedimentals (activitats, pràctiques i treballs), desenvoluparà els continguts introduïts pel professor. • En la majoria dels casos, els continguts procedimentals hauran de desenvolupar-se per parelles o en grup, però també hi hauran de caràcter individual. • El professor analitzarà l'evolució de l'alumnat a través del continguts procedimentals i adaptarà les explicacions atenent a les necessitats individuals de cada alumne/a. Per fer açò, s'aplicaran els principis de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner. • En funció de l'avaluació inicial i dels coneixements del propi alumnat, és possible l'adaptació curricular d'aquest mòdul professional. • L'última unitat de treball (UT06) té assignades un nombre elevat d'hores per dos motius fonamentals: 1. Els continguts associats a aquesta UT requereixen de molta experimentació per part de l'alumnat, doncs es tracta de continguts de major dificultat tècnica. És per açò que es necessita un major pes relatiu que per a la resta de Uts. 2. La metodologia que s'utilitzarà en aquesta última UT es basarà en la metodologia proposada pel Projecte Roma, és a dir, una metodologia basada en projectes i assemblees, on l'alumnat marcarà el seu ritme d'aprenentatge i serà ell mateix qui, a partir de les seues inquietuds, aprofundisca en uns o altres continguts de forma més exhaustiva. Així mateix, a partir d'aquesta metodologia es tractarà de treballar el projecte de Centre “Casa Eficient”, concretament amb l'automatització d'un sistema de reg, o bé amb qualsevol altre projecte d'automatització que siga proposat per l'alumnat. Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 18 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 19. 19. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Automatització i Robòtica Industrial La metodologia a seguir per desenvolupar els continguts actitudinals: Actitud Desenvolupament per part del professor Puntualitat Es mostrarà una escrupolosa puntualitat alhora de començar les classes i corregir les activitats de l'alumnat. Puntualitat que serà exigida alhora de presentar les tasques encomanades. Actitud crítica S’ animarà a proposar solucions alternatives a les activitats i a donar la seua opinió a través de debats que s'encetaran a les classes. Respecte Es respectarà les opinions de tot l'alumnat i no es permetrà que cap opinió siga menyspreada. Neteja i ordre L’estructura de tots els continguts seguirà sempre la mateixa plantilla i ordre. L’alumne/na presentarà les seues activitats de forma ordenada, i l’execució de les pràctiques caldrà realitzar-se en ordre i manteniment neteja del lloc de treball. La metodologia a seguir per desenvolupar les competències bàsiques: Competència bàsiques Desenvolupament per part del professor Ciència i tecnologia Aquesta competència és inherent al mòdul professional: les ferramentes, tècniques i dispositius a utilitzar estan íntimament relacionats amb la ciència i la tecnologia. Per altra banda, es potenciarà l'ús de les xarxes socials, com a ferramenta importantíssima per obtindre informació actualitzada i estar actualitzat respecte de les noves tecnologies i la seua evolució. Digital Aquesta capacitat és inherent a la programació d'autòmats programables, i moltes de les ferramentes que es faran servir per interactuar amb l'alumnat (xarxes socials, correu electrònic,...). Aprendre a aprendre Es realitzaran activitats on alumnat caldrà que investigue i analitze informació tècnica i comercial, de forma que aprendrà tècniques de busca, pàgines Web interessants, així com tècniques i procediments per resoldre les activitats de la forma que cadascú considere més oportuna. Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 19 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 20. 20. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Automatització i Robòtica Industrial 7. Avaluació i qualificació. Tots els criteris d’avaluació del Títol, seran avaluats i tindran una qualificació en el butlletí de notes de l’alumnat. • Els continguts conceptuals seran avaluats a través de controls presencials. • Els continguts procedimentals seran avaluats mitjançant les activitats, pràctiques i treballs que l'alumnat entregue de forma continuada. • Els continguts actitudinals s'avaluaran mitjançant l'observació i l'evolució de les actituds de l'alumnat al llarg de tot el curs, així com a través de l'assistència regular a les classes. Criteris d’avaluació: 1. Continguts actitudinals: 10%  Assistència regular a classe.  Puntualitat, respecte, participació i actitud innovadora, emprenedora i crítica. 2. Continguts procedimentals: 50%  Activitats.  Pràctiques.  Treballs. 3. Continguts conceptuals: 40%  Controls presencials. IMPORTANT: és necessari que l’alumnat obtinga una nota mínima de 4 punts en cadascun dels tres apartats anteriors per poder fer nota mitjana. En cas contrari, no podrà aprovar-se el mòdul professional. Els criteris de qualificació de cadascuna de les activitats, pràctiques, treballs i controls seran informats a l'alumnat junt a l'enunciat corresponent, de forma que tothom sàpia com va a puntar-se i quins són els apartats que han de tindré com a més prioritaris. Criteris d'avaluació per a l'alumnat que no vulga o puga acollir-se a una avaluació continua: L’alumnat que per les seues característiques personals i laborals, no puga o vulga acollir-se a una avaluació continua, podrà acollir-se a un altre sistema de qualificació. Aquest alumnat podrà presentar-se a un control en cada trimestre, o bé a un control final, on caldrà que demostre els seus coneixements conceptuals i les seues destreses pràctiques. És a dir, es tractarà d'un control teòric i pràctic. La nota del mòdul professional serà única i exclusivament l'obtinguda en aquest control. Aquest control tindrà una durada superior que el corresponent al control presencial de l’alumnat que segueix una avaluació continua, per aquesta causa, és possible que es realitze en dos dies diferents (un dia teoria i altre pràctica). Serà un ítem que el professor definirà amb antelació suficient. Criteris de recuperació: Hi hauran dues recuperacions possibles: 1. Recuperació ordinària, en la qual l'alumnat sols recuperarà el trimestre i més concretament la part suspesa (trimestre 1 o trimestre 2-3). 2. Recuperació extraordinària, en la qual l'alumnat haurà de presentar-se de tot el curs i de totes les parts que el composen. Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 20 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 21. 21. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Automatització i Robòtica Industrial 8. Mesures d'atenció a la diversitat. En aquest cicle formatiu podem trobar el tipus d'alumnat següent: a. Alumnat amb coneixements bàsics d’electricitat i amb destresa laboral en el sector (per exemple, un tècnic mitjà o un electricista amb experiència laboral). b. Alumnat amb coneixements bàsics d’electricitat i sense destresa en el sector (per exemple, un tècnic mitjà sense experiència laboral). c. Alumnat sense coneixements d’electricitat i amb destresa laboral (per exemple, un alumne/a que accedeix a través de prova d'accés, i prové d'altre sector laboral). d. Alumnat sense coneixements d’electricitat i sense destresa laboral (per exemple, un estudiant d'altra branca formativa). Les accions a prendre en cada cas són les següents: Tipus d’alumnat Accions Alumnat amb coneixements bàsics d’electricitat i amb destresa laboral en el sector. Si el professor detecta que els coneixements i les destreses pràctiques són suficients, proposarà realitzar un examen teòric i pràctic a l’alumne/a, de forma que puga aprovar el mòdul sense seguir una avaluació continua. Alumnat amb coneixements bàsics d’electricitat i sense destresa laboral en el sector. Si el professor detecta que els coneixements són suficients, proposarà realitzar un examen teòric a l’alumne/a, de forma que puga aprovar la part conceptual del mòdul sense seguir una avaluació continua. Per aprovar la part procedimental caldrà seguir una avaluació continua. Alumnat sense coneixements bàsics d’electricitat i sense destresa laboral en el sector. Caldrà seguir un procediment d'avaluació contínua. Alumnat sense coneixements d’electricitat i sense destresa laboral. Aquest apartat de la programació podrà ampliar-se una vegada iniciat el curs, tot en funció de l'avaluació inicial de l'alumnat i dels casos concrets i específics que puguen aparèixer durant el curs. Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 21 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 22. 22. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Automatització i Robòtica Industrial 9. Foment de la lectura La lectura és un dels principals instruments d'aprenentatge en qualsevol modalitat formativa. No ho és tant la lectura pel simple fet de llegir, sinó per la seua posterior comprensió, és a dir, el que és realment important és entendre allò que es llig. El Pla de Foment de la Lectura de l'IES Cotes Baixes estableix el mòdul de Sistemes Seqüencials Programables com un mòdul que fomentarà la lectura en el primer del cicle formatiu d'automatització i robòtica industrial, de forma que serà necessari aportar dades que permeten la seua posterior avaluació i anàlisi. És obvi que l'alumnat llig alhora d'estudiar i interpretar la documentació per resoldre les activitats, ara bé, en aquest mòdul es fomentarà la lectura i sobretot la seua comprensió mitjançant la lectura d'articles tècnics. Aquesta lectura pretén aconseguir els objectius següents: • Fomentar la lectura i la seua posterior comprensió. • Conèixer diversos canals de comunicació relacionats amb les Sistemes Seqüencials Programables. • Apropar a l'aula i donar a conèixer les tendències, els materials i el productes d'última generació en el camp dels automatismes industrials. El procediment serà el següent: Almenys una vegada al trimestre, es presentarà a un article tècnic, una novetat tecnològica relacionada amb els PLCs,.. inclús és possible que es realitze alguna lectura relacionada amb les noves tecnologies. Aquest article, o llibre estarà relacionat amb les Sistemes Seqüencials Programables i contindrà conceptes i paraules noves per a l'alumnat. L'alumnat haurà de llegir i analitzar l'article, així com buscar les definicions de nous conceptes i paraules tècniques (desenvolupament de la competència bàsica d'aprendre a aprendre) de forma que després farà un comentari del mateix o bé contestarà una sèrie de preguntes que permetran saber si la comprensió ha sigut la correcta. Aquesta activitat serà avaluada a l'apartat de continguts actitudinals i a l'apartat de continguts procedimentals. Els articles s'extrauran de diverses fons tècniques com per exemple: • Revista “Automática e Instrumentación” (http://www.automaticaeinstrumentacion.com/) • Plataforma “Voltimum” (http://www.voltimum.es/). • Grup d'automatització industrial de la xarxa social “Linkedin” (http://www.linkedin.com/) • Diversos grups de Twiter relacionats amb els PLC s. Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 22 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 23. 23. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Automatització i Robòtica Industrial 10. Activitats extraescolars i complementàries. Abans de finalitzar el curs es realitzarà una visita a una empresa de la zona amb un sistema de producció automatitzat. Aquesta visita guiada es planificarà i concretarà al llarg del 1er trimestre, atenent a les possibilitats i a les necessitats de l'alumnat, de forma que s'utilitzarà el model de sol·licitud establert pel departament d'activitats extraescolars de l'IES Cotes Baixes. La justificació pedagògica i els objectius que es pretenen aconseguir són els següents: Justificació pedagògica: Malgrat mostrar-se diversos exemples amb Sistemes Seqüencials Programables, la millor forma perquè l’alumnat prenga consciència d’un sistema elèctric amb Sistemes Seqüencials Programables és visitar una automatització industrial real o bé una empresa on que treballe amb els sistemes seqüencials programables. Aquesta AAEE s’ubica quasi a final de curs per tal que l’alumnat puga relacionar tots els conceptes estudiats a classe amb la realitat. Objectius: • Relacionar conceptes estudiats a classe amb una instal·lació industrial real. • Prendre consciència de la importància de les Sistemes Seqüencials Programables, així com de les normes de seguretat i la seua aplicació i ús real. Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 23 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 24. 24. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Automatització i Robòtica Industrial 11. Qualitat i millora contínua. Amb l'objectiu d'establir un sistema de millora contínua i el seu posterior anàlisi i avaluació, en aquest curs es fixaran els objectius de qualitat següents: 1. Aconseguir una satisfacció de l'alumnat respecte del procés d'ensenyament i aprenentatge superior a 3,5 punts d'una escala de l'1 al 5. 2. Obtindre un índex d'alumnat aprovat superior al 70%. Les accions que es duran a terme per tal d'aconseguir aquests objectius són les següents: • Objectiu de satisfacció: ◦ Facilitar a l'alumnat una comunicació fluida a través del correu electrònic i les xarxes socials, de forma que es responga qualsevol missatge en un temps màxim de 24h (exclosos els caps de setmana). ◦ Fomentar la participació, així com un ambient agradable i de cordialitat. ◦ Complir escrupolosament amb les orientacions metodològiques, la distribució de continguts i la temporalització. ◦ Realitzar adaptacions particulars de les pràctiques per aquell alumnat que ho necessite, inclús proposar classes extraescolars si fora necessari. • Objectiu d'índex d'aprovats: ◦ Fomentar la utilització de les tutories individuals per aquell alumnat que ho requerisca. ◦ Realitzar pràctiques voluntàries personalitzades a les mancances de l'alumnat. La taula d'indicadors i resultats és la següent: Indicador Nivell d'acceptabilitat Resultat Accions de millora Satisfacció de l'alumnat a final del 1er quadrimestre Acceptable si la nota mitjana en cadascun dels ítems és igual o superior a 2 Satisfacció de l'alumnat a final de curs Acceptable si la nota mitjana en cadascun dels ítems és igual o superior a 3 Índex d'aprovats Acceptables si l'índex d'aprovats dels que segueixen una avaluació contínua és superior al 70% Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 24 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 25. 25. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 12. Annexes. 12.1. Taules RAs-CAs-Continguts. Resultats d’aprenentatge Criteris d’avaluació Contingut 1. Reconeix dispositius programables, identificant la seua funcionalitat i determinant les seues característiques tècniques. a. S'han reconegut aplicacions automàtiques amb sistemes seqüencials programables. b. S'ha identificat la funció dels dispositius seqüencials dins d'un sistema seqüencial. c. S'ha identificat el funcionament dels dispositius programables. d. S'han classificat els dispositius programables, atenent a diferents criteris. e. S'han relacionat els components dels dispositius programables amb la seua funcionalitat. f. S'han determinat les característiques tècniques dels dispositius programables. Reconeixement de components programables. Funcionament i característiques. • Aplicacions automàtiques amb sistemes seqüencials programables. • Funcionalitat dels dispositius d'un sistema seqüencial programable. Estructura dels sistemes seqüencials programables. Circuits de potència i maniobra, quadres elèctrics, panells de control, elements de control, entre uns altres. • Funcionament dels dispositius programables. Principi de funcionament i conceptes bàsics: programació, transmissió del programa, cicle d'execució del programa, entre uns altres. • Classificació dels dispositius programables. Criteris de classificació. Relés programables i PLC, PLC compactes i PLC modulars, PLC per a aplicacions concretes, dispositius programables se seguretat, entre uns altres. • Components dels dispositius programables. Classificació, tipologia, funcionalitat. Fuentes d'alimentació, CPU, entrades i eixides, entre uns altres. • Característiques tècniques dels dispositius programables. Alimentació, entrades i eixides, ports de comunicació, temps d'execució del programa, capacitat de memòria, entre uns altres. Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 25 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 26. 26. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultats d’aprenentatge Criteris d’avaluació Contingut 2. Configura sistemes seqüencials programables, seleccionant i connectant els elements que ho componen. a. S'han identificat les especificacions tècniques de l'automatització. b. S'han seleccionat els components adequats segons les especificacions tècniques. c. S'ha representat el croquis del sistema automàtic. d. S'han dibuixat els esquemes de connexió de la instal·lació. e. S'ha utilitzat simbologia normalitzada. f. S'han connectat els components del sistema de control seqüencial. g. S'han respectat les normes de seguretat. Configuració de sistemes seqüencials programables. Selecció i connexionat. • Especificacions tècniques de la instal·lació. Requeriments de funcionament, compatibilitat amb altres sistemes, condicions ambientals, entre uns altres. • Criteris de selecció i dimensionament dels dispositius programables. Condicions atmosfèriques, temps d'execució de programa, tipus i nombre d'entrades i eixides, control de senyals especials, entre uns altres. • Criteris de selecció de components. Funcionament requerit, característiques tècniques, condicionants ambientals, entre uns altres. • Normes generals de croquitzat. Tècniques i procés de croquitzat. • Esquemes de connexionat. Esquemes de potència, esquemes de connexions al PLC, esquema de borner, entre uns altres. • Simbologia normalitzada. • Tècniques de muntatge i connexionat. Replanteig dels elements, marcat de conductors, col·locació de terminals, entre uns altres. • Reglamentació vigent. REBT, entre uns altres. Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 26 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 27. 27. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultats d’aprenentatge Criteris d’avaluació Contingut 3. Reconeix les seqüències de control dels sistemes seqüencials programats, interpretant els requeriments i establint els procediments de programació necessaris. a. S'han determinat els requeriments tècnics i funcionals. b. S'ha establit la seqüència de control. c. S'han identificat les fases de programació. d. S'han reconegut els diferents entorns de programació. e. S'han avaluat els punts crítics de la programació. f. S'ha elaborat un pla detallat per a la programació. Reconeixement de les seqüència de control i interpretació de requeriments. • Interpretació de requeriments. Característiques tècniques i funcionals. • Seqüència de control i diagrama de fluxos. GRAFCET, SFC. • Fases de programació. Identificació d'entrades i eixides, seccions de programa, seqüència del programa, entre uns altres. • Recursos necessaris per al control. Programari, cable de comunicació, dispositius de prova i verificació, personal necessari, eines i materials, entre uns altres. • Entorns de programació. Maneig del programari de programació. Configuració de la comunicació entre els equips. • Tècniques de localització de punts crítics. • Pla de planificació per a la programació. Dades generals, necessitats, calendari de comandes i recepció de material, calendari d'actuació, entre uns altres. Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 27 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 28. 28. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultats d’aprenentatge Criteris d’avaluació Contingut 4. Programa sistemes seqüencials, partint de la seqüència de control i utilitzant tècniques estructurades. a. S'ha relacionat sistemes de numeració i sistemes de codificació de la informació. b. S'han identificat funcions lògiques. c. S'ha utilitzat diferents llenguatges de programació. d. S'han programat PLC de diferents fabricats. e. S'han identificat els diferents blocs o unitats d'organització de programa. f. S'ha realitzat el programa facilitant futures modificacions. g. S'ha comprovat que el funcionament del programa coincideix amb la seqüència de control establida. Programació de sistemes seqüencials. • Tipus de senyals. Digitals, analògiques. • Sistemes de numeració i conversió entre sistemes. Binari, octal, hexadecimal, entre uns altres. • Sistemes de codificació. Binari natural, Gray, BCD natural, ASCII, entre uns altres. • Funcions lògiques aplicades a la programació d'autòmats. AND, OR, NOT, NAND, NOR, entre unes altres. • Programació de PLC. Entrades i eixides binàries, funcions de retenció, funcions de flancs, temporitzadors, comptadors, comparadors, moviment de valors, registres de desplaçament, entre uns altres. • Mapa de memòria de diferents fabricats. Zones de memòria i adreçament. • Declaració de variables. • Programari de programació de diferents fabricants. • Llenguatges de programació de PLC. Llenguatges textuals: llista d'instruccions (IL), text estructurat (ST). Llenguatges gràfics: diagrama de contactes (LD), funcions lògiques (FBD), diagrama de funció seqüencial (SFC), entre uns altres. • Blocs o unitats d'organització del programa. Personalització i parametrització de funcions • Programari de simulació de PLC. • Documentació tècnica i comercial de fabricants. • Reglamentació vigent. REBT, IEC 61131, entre uns altres. Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 28 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 29. 29. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultats d’aprenentatge Criteris d’avaluació Contingut 5. Verifica el funcionament del sistema seqüencial programat, ajustant els dispositius i aplicant normes de seguretat a. S'han comprovat les connexions entre dispositius. b. S'ha verificat la seqüència de control. c. S'ha monitoritzat el programa i l'estat de les variables des de la unitat de programació. d. S'ha comprovat la resposta del sistema davant qualsevol possible anomalia. e. S'han mesurat paràmetres característics de la instal·lació. f. S'han respectat les normes de seguretat. Verificació i posta en marxa • Tècniques de verificació. Connexions i funcionament. • Monitoratge de programes. Visualització de variables. • Instruments de mesura. Tècniques de mesura. • Reglamentació vigent. REBT, entre uns altres. Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 29 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 30. 30. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultats d’aprenentatge Criteris d’avaluació Contingut 6. Repara avaries en sistemes seqüencials programats, diagnosticant disfuncions i desenvolupant la documentació requerida. a. S'han reconegut punts susceptibles d'avaria. b. S'ha identificat la causa de l'avaria a través de les mesures realitzades i de l'observació del comportament de l'automatització. c. S'han seleccionat els elements a substituir atenent a la seua compatibilitat i funcionalitat dins del sistema. d. S'ha restablit el funcionament. e. S'han elaborat registres d'avaria. f. S'ha redactat el manual d'ús. Diagnòstic d'avaries. • Diagnòstic i localització d'avaries. Protocols de proves. • Tècniques d'actuació. Punts d'actuació. • Compatibilitat d'equips substituïts. Components, dispositius i senyals. • Registres d'avaries. Fitxes i registres. • Manual d'ús. Manual de manteniment. Recomanacions de seguretat i mediambientals. • Reglamentació vigent. REBT, entre uns altres. Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 30 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 31. 31. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultats d’aprenentatge Criteris d’avaluació Contingut 7. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, identificant els riscos associats, les mesures i equips per a prevenir-los. a. S'han identificat els riscos i el nivell de perillositat que suposa la manipulació dels materials, ferramentes, útils, màquines i mitjans de transport. b. S'ha operat amb màquines i ferramentes, respectant les normes de seguretat. c. S'han identificat les causes més freqüents d'accidents en la manipulació de materials, ferramentes, màquines de tall i conformat, entre unes altres. d. S'han reconegut els elements de seguretat, els equips de protecció individual i col·lectiva (calçat, protecció ocular i indumentària, entre uns altres) que s'han d'utilitzar en les diferents operacions de muntatge i manteniment. e. S'ha identificat l'ús correcte dels elements de seguretat i dels equips de protecció individual i col·lectiva. f. S'ha relacionat la manipulació de materials, ferramentes i màquines amb les mesures de seguretat i protecció personal requerides. g. S'han identificat les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental. h. S'han classificat els residus generats per a la seua retirada selectiva. i. S'ha valorat l'ordre i la neteja d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos. Prevenció de riscos, seguretat i protecció mediambiental: • Normativa de prevenció de riscos laborals relativa als sistemes automàtics. • Prevenció de riscos laborals en els processos de muntatge i manteniment. • Equips de protecció individual: característiques i criteris d'utilització. • Normativa reguladora en gestió de residus. Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 31 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 32. 32. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 12.2. Taules de verificació. Resultat d’aprenentatge Criteris d’avaluació UT Referència continguts UT 1. Reconeix dispositius programables, identificant la seua funcionalitat i determinant les seues característiques tècniques. a. S'han reconegut aplicacions automàtiques amb sistemes seqüencials programables. 1 C1.1 b. S'ha identificat la funció dels dispositius seqüencials dins d'un sistema seqüencial. 1 C1.2 c. S'ha identificat el funcionament dels dispositius programables. 1 C1.3 d. S'han classificat els dispositius programables, atenent a diferents criteris. 1 C1.4 e. S'han relacionat els components dels dispositius programables amb la seua funcionalitat. 1 A1.1 f. S'han determinat les característiques tècniques dels dispositius programables. 1 C1.5 Continguts UT Referència continguts UT • Aplicacions automàtiques amb sistemes seqüencials programables. 1 C1.1 • Funcionalitat dels dispositius d'un sistema seqüencial programable. Estructura dels sistemes seqüencials programables. Circuits de potència i maniobra, quadres elèctrics, panells de control, elements de control, entre uns altres. 1 C1.2 • Funcionament dels dispositius programables. Principi de funcionament i conceptes bàsics: programació, transmissió del programa, cicle d'execució del programa, entre uns altres. 1 C1.3 • Classificació dels dispositius programables. Criteris de classificació. Relés programables i PLC, PLC compactes i PLC modulars, PLC per a aplicacions concretes, dispositius programables se seguretat, entre uns altres. 1 C1.4 • Components dels dispositius programables. Classificació, tipologia, funcionalitat. Fuentes d'alimentació, CPU, entrades i eixides, entre uns altres. 1 C1.2 • Característiques tècniques dels dispositius programables. Alimentació, entrades i eixides, ports de comunicació, temps d'execució del programa, capacitat de memòria, entre uns altres. 1 C1.5; T1.1 Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 32 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 33. 33. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultat d’aprenentatge Criteris d’avaluació UT Referència continguts UT 2. Configura sistemes seqüencials programables, seleccionant i connectant els elements que ho componen. a. S'han identificat les especificacions tècniques de l'automatització. 2 C2.1; C2.2; C2.3; T2.1 b. S'han seleccionat els components adequats segons les especificacions tècniques. 2 C2.1; C2.2; C2.3; T2.1 c. S'ha representat el croquis del sistema automàtic. 2 C2.4; C2.5; P2.1 d. S'han dibuixat els esquemes de connexió de la instal·lació. 2 C2.4; C2.5; P2.1 e. S'ha utilitzat simbologia normalitzada. 2 C2.4; C2.5; P2.1 f. S'han connectat els components del sistema de control seqüencial. 2 C2.4; C2.5; P2.1 g. S'han respectat les normes de seguretat. 2 C2.7; P2.1; A2.1 Continguts UT Referència continguts UT • Especificacions tècniques de la instal·lació. Requeriments de funcionament, compatibilitat amb altres sistemes, condicions ambientals, entre uns altres. 2 C2.1; C2.2; C2.3; T2.1 • Criteris de selecció i dimensionament dels dispositius programables. Condicions atmosfèriques, temps d'execució de programa, tipus i nombre d'entrades i eixides, control de senyals especials, entre uns altres. 2 C2.3; T2.1 • Criteris de selecció de components. Funcionament requerit, característiques tècniques, condicionants ambientals, entre uns altres. 2 C2.3; T2.1 • Normes generals de croquitzat. Tècniques i procés de croquitzat. 2 C2.4; P2.1 • Esquemes de connexionat. Esquemes de potència, esquemes de connexions al PLC, esquema de borner, entre uns altres. • Simbologia normalitzada. 2 C2.4; C2.5; C2.6; P2.1 • Tècniques de muntatge i connexionat. Replanteig dels elements, marcat de conductors, col·locació de terminals, entre uns altres. 2 C2.4; C2.5; C2.6; P2.1 • Reglamentació vigent. REBT, entre uns altres. 2 C2.4; C2.5; C2.6; C2.7; P2.1; A2.1 Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 33 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 34. 34. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultat d’aprenentatge Criteris d’avaluació UT Referència continguts UT 3. Reconeix les seqüències de control dels sistemes seqüencials programats, interpretant els requeriments i establint els procediments de programació necessaris. a. S'han determinat els requeriments tècnics i funcionals. 3 C3.1; A3.X; T3.1 b. S'ha establit la seqüència de control. 3 C3.2; C3.3; A3.X c. S'han identificat les fases de programació. 3; 6 C3.5; T6.1 d. S'han reconegut els diferents entorns de programació. 5; 6 C5.2; C6.2: A5.X; A6.X e. S'han avaluat els punts crítics de la programació. 3 C3.4; T3.1 f. S'ha elaborat un pla detallat per a la programació. 3 C3.4; C3.5; T3.1 Continguts UT Referència continguts UT • Interpretació de requeriments. Característiques tècniques i funcionals. 3 C3.1; A3.X; T3.1 • Seqüència de control i diagrama de fluxos. GRAFCET, SFC. 3 C3.2; C3.3; A3.X • Fases de programació. Identificació d'entrades i eixides, seccions de programa, seqüència del programa, entre uns altres. 3; 5; 6 C3.5; C3.5; T3.1; A5.X; P5.1 A6.X;T6.1 • Recursos necessaris per al control. Programari, cable de comunicació, dispositius de prova i verificació, personal necessari, eines i materials, entre uns altres. 3; 6 C3.5; T6.1 • Entorns de programació. Maneig del programari de programació. Configuració de la comunicació entre els equips. 4; 5; 6 C5.2; C6.2: A5.X; P5.1; A6.X; T6.1 • Tècniques de localització de punts crítics. 3; 5; 6 C3.4; A5.X; P5.1; A6.X • Pla de planificació per a la programació. Dades generals, necessitats, calendari de comandes i recepció de material, calendari d'actuació, entre uns altres. 3; 6 C3.5; C3.5; T3.1; T6.1 Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 34 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 35. 35. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultat d’aprenentatge Criteris d’avaluació UT Referència continguts UT 4. Programa sistemes seqüencials, partint de la seqüència de control i utilitzant tècniques estructurades. a. S'ha relacionat sistemes de numeració i sistemes de codificació de la informació. 4 C4.1; C4.5; A4.X b. S'han identificat funcions lògiques. 4 C4.1; C4.2; C4.3; C4.4; A4.X c. S'ha utilitzat diferents llenguatges de programació. 4; 5; 6 C4.6; C4.7: T4.1; A5.X; C6.3a6.10;A6.X; T6.1 d. S'han programat PLC de diferents fabricats. 5; 6 C5.3a5.7; A5.X;P5.1; C6.3a6.10;A6.X; T6.1 e. S'han identificat els diferents blocs o unitats d'organització de programa. 5 C5.3a5.7; A5.X;P5.1; C6.3a6.10;A6.X; T6.1 f. S'ha realitzat el programa facilitant futures modificacions. 6 C6.3a6.10;A6.X; T6.1 g. S'ha comprovat que el funcionament del programa coincideix amb la seqüència de control establida. 5 C5.8; A5.X;P5.1; C6.3a6.10;A6.X; T6.1 Continguts UT Referència continguts UT • Tipus de senyals. Digitals, analògiques. 4 C4.1 • Sistemes de numeració i conversió entre sistemes. Binari, octal, hexadecimal, entre uns altres. 4 C4.5 • Sistemes de codificació. Binari natural, Gray, BCD natural, ASCII, entre uns altres. 4 C4.5 • Funcions lògiques aplicades a la programació d'autòmats. AND, OR, NOT, NAND, NOR, entre unes altres. 4; 5; 6 C4.2; C4.3; C4.4; C5.3; A5.X • Programació de PLC. Entrades i eixides binàries, funcions de retenció, funcions de flancs, temporitzadors, comptadors, comparadors, moviment de valors, registres de desplaçament, entre uns altres. 4; 5 C4.7; C5.3a5.7; A5.X;P5.1; C6.3a6.10;A6.X; T6.1 • Mapa de memòria de diferents fabricats. Zones de memòria i adreçament. 4 C4.6 • Declaració de variables. 5; 6 C5.3a5.7; A5.X;P5.1; C6.3a6.10;A6.X; T6.1 • Programari de programació de diferents fabricats. 5; 6 C5.3a5.7; A5.X;P5.1; C6.3a6.10;A6.X; T6.1 • Llenguatges de programació de PLC. Llenguatges textuals: llista d'instruccions (IL), text estructurat (ST). Llenguatges gràfics: diagrama de contactes (LD), funcions lògiques (FBD), diagrama de funció seqüencial (SFC), entre uns altres. 4 C4.6; C4.7; T4.1 • Blocs o unitats d'organització del programa. Personalització i parametrització de funcions. 5; 6 C5.3a5.7; A5.X;P5.1; C6.3a6.10;A6.X; T6.1 • Programari de simulació de PLC. 5; 6 C5.3a5.7; A5.X;P5.1; C6.3a6.10;A6.X; T6.1 • Documentació tècnica i comercial de fabricants. 5; 6; C5.1; P5.1; C6.1; C6.11; T6.1 • Reglamentació vigent. REBT, IEC 61131, entre uns altres. 2; 4; 6 C2.7; C4.7; T6.1 Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 35 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 36. 36. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultat d’aprenentatge Criteris d’avaluació UT Referència continguts UT 5. Verifica el funcionament del sistema seqüencial programat, ajustant els dispositius i aplicant normes de seguretat a. S'han comprovat les connexions entre dispositius. 5; 6 A5.X; P5.1; A6.X b. S'ha verificat la seqüència de control. 5; 6 A5.X; P5.1; A6.X; T6.1 c. S'ha monitoritzat el programa i l'estat de les variables des de la unitat de programació. 5; 6 A5.X; P5.1; A6.X; T6.1 d. S'ha comprovat la resposta del sistema davant qualsevol possible anomalia. 5; 6 A5.X; P5.1; A6.X; T6.1 e. S'han mesurat paràmetres característics de la instal·lació. 5; 6 A5.X; P5.1; A6.X; f. S'han respectat les normes de seguretat. 5; 6 A5.X; P5.1; A6.X; T6.1 Continguts UT Referència continguts UT • Tècniques de verificació. Connexions i funcionament. 5 C5.8 • Monitoratge de programes. Visualització de variables. 5; 6 A5.X; P5.1; A6.X; T6.1 • Instruments de mesura. Tècniques de mesura. 5 C5.8 • Reglamentació vigent. REBT, entre uns altres. 2; 4; 6 C2.7; C4.7; T6.1 Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 36 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 37. 37. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultat d’aprenentatge Criteris d’avaluació UT Referència continguts UT 6. Repara avaries en sistemes seqüencials programats, diagnosticant disfuncions i desenvolupant la documentació requerida. a. S'han reconegut punts susceptibles d'avaria. 5; 6 C5.8; A5.X; P5.1; C6.10; A6.X; T6.1 b. S'ha identificat la causa de l'avaria a través de les mesures realitzades i de l'observació del comportament de l'automatització. 5; 6 C5.8; A5.X; P5.1; C6.10; A6.X; T6.1 c. S'han seleccionat els elements a substituir atenent a la seua compatibilitat i funcionalitat dins del sistema. 5; 6 C5.8; A5.X; P5.1; C6.10; A6.X; T6.1 d. S'ha restablit el funcionament. 5; 6 C5.8; A5.X; P5.1; C6.10; A6.X; T6.1 e. S'han elaborat registres d'avaria. 5; 6 A5.X; P5.1; C6.10; C6.11; A6.X; T6.1 f. S'ha redactat el manual d'ús. 6 T6.1 Continguts UT Referència continguts UT • Diagnòstic i localització d'avaries. Protocols de proves. 5; 6 C5.8; A5.X; P5.1; C6.10; A6.X; T6.1 • Tècniques d'actuació. Punts d'actuació. 5; 6 C5.8; A5.X; P5.1; C6.10; A6.X; T6.1 • Compatibilitat d'equips substituïts. Components, dispositius i senyals. 5; 6 C5.8; A5.X; P5.1; C6.10; A6.X; T6.1 • Registres d'avaries. Fitxes i registres. 5; 6 C5.8; A5.X; P5.1; C6.10; A6.X; T6.1 • Manual d'ús. Manual de manteniment. Recomanacions de seguretat i mediambientals. 6 T6.1 • Reglamentació vigent. REBT, entre uns altres. 2; 4; 6 C2.7; C4.7; T6.1 Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 37 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 38. 38. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Resultat d’aprenentatge Criteris d’avaluació UT Referència continguts UT 7. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, identificant els riscos associats, les mesures i equips per a prevenir-los. a. S'han identificat els riscos i el nivell de perillositat que suposa la manipulació dels materials, ferramentes, útils, màquines i mitjans de transport. 2; 5 C2.7; A2.1; P2.1; P5.1 b. S'ha operat amb màquines i ferramentes, respectant les normes de seguretat. 2; 5 P2.1; P5.1 c. S'han identificat les causes més freqüents d'accidents en la manipulació de materials, ferramentes, màquines de tall i conformat, entre unes altres. 2; 5 C2.7; A2.1; P2.1; P5.1 d. S'han reconegut els elements de seguretat, els equips de protecció individual i col·lectiva (calçat, protecció ocular i indumentària, entre uns altres) que s'han d'utilitzar en les diferents operacions de muntatge i manteniment. 2; 5 C2.7; A2.1; P2.1; P5.1 e. S'ha identificat l'ús correcte dels elements de seguretat i dels equips de protecció individual i col·lectiva. 2; 5 P2.1; P5.1 f. S'ha relacionat la manipulació de materials, ferramentes i màquines amb les mesures de seguretat i protecció personal requerides. 2; 5 P2.1; P5.1 g. S'han identificat les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental. 2; 5 C2.7; A2.1; P5.1 h. S'han classificat els residus generats per a la seua retirada selectiva. 2; 5 P2.1; P5.1 i. S'ha valorat l'ordre i la neteja d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos. 2; 5 P2.1; P5.1 Continguts UT Referència continguts UT • Normativa de prevenció de riscos laborals relativa als sistemes automàtics. 2 C2.7 • Prevenció de riscos laborals en els processos de muntatge i manteniment. 2; 5 C2.7; P2.1; P5.1 • Equips de protecció individual: característiques i criteris d'utilització. 2; 5 C2.7; P2.1; P5.1 • Normativa reguladora en gestió de residus. 2 C2.7 Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 38 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 39. 39. Programació didàctica Sistemes Seqüencials Programables Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 12.3. Cronograma i calendari. Raül Solbes i Monzó Curs 2014-2015 Pàgina 39 de 39 raulsolbes.w ordpress.com
 40. 40. Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 1 0. Presentació 3 horas lun 15/09/14 lun 15/09/14 2 1. Sistema seqüencial programable (SSP)? Què és açò? 8 horas mié 17/09/14 lun 29/09/14 3 Continguts UT1 2 horas mié 17/09/14 mié 17/09/14 1 4 Procediments UT1 6 horas lun 22/09/14 lun 29/09/14 3 5 2. Configurem un sistema seqüencial programable! 19 horas lun 29/09/14 mié 22/10/14 6 Continguts UT2 5 horas lun 29/09/14 lun 06/10/14 2 7 Procediments UT2 14 horas lun 06/10/14 mié 22/10/14 6 8 3. Per on comencem? 21 horas lun 27/10/14 lun 24/11/14 9 Continguts UT3 6 horas lun 27/10/14 lun 03/11/14 5 10 Procediments UT3 (A-3.X) + Repàs T1 4 horas lun 03/11/14 mié 05/11/14 9 11 Procediments UT3 (T-3.1) 6 horas lun 17/11/14 lun 24/11/14 13 12 Control T1 3 horas lun 10/11/14 lun 10/11/14 10 13 Correcció control T1 2 horas mié 12/11/14 mié 12/11/14 12 14 4. Aprenguem un nou idioma! 18 horas lun 24/11/14 mié 07/01/15 15 Continguts UT4 8 horas lun 24/11/14 mié 03/12/14 11 16 Procediments UT4 10 horas mié 03/12/14 mié 07/01/15 15 17 5. Programem fàcil i en xicotet! 24 horas lun 12/01/15 mié 11/02/15 18 Continguts UT5 8 horas lun 12/01/15 lun 19/01/15 16 19 Procediments UT5 16 horas mié 21/01/15 mié 11/02/15 18 20 Repàs T2 1 hora mié 11/02/15 mié 11/02/15 19 21 Control T2 3 horas lun 16/02/15 lun 16/02/15 20 22 Correcció control T2 2 horas mié 18/02/15 mié 18/02/15 21 23 6. Compliquem els programes? 52 horas mié 11/02/15 mié 13/05/15 24 Continguts UT6 10 horas mié 11/02/15 mié 25/02/15 19 25 Procediments UT6 42 horas mié 25/02/15 mié 13/05/15 24 26 Repàs T3 1 hora mié 13/05/15 mié 13/05/15 25 27 Control T3 3 horas lun 18/05/15 lun 18/05/15 26 28 Correcció control T3 + Repàs T1 2 horas mié 20/05/15 mié 20/05/15 27 29 Recuperacions 10 horas lun 25/05/15 mié 03/06/15 30 Recuperació T1 3 horas lun 25/05/15 lun 25/05/15 28 31 Correcció Recuperació T1 + Repàs T2-T3 2 horas mié 27/05/15 mié 27/05/15 30 32 Recuperació T2-T3 3 horas lun 01/06/15 lun 01/06/15 31 33 Correcció Recuperació T2-T3. Acomiadament 2 horas mié 03/06/15 mié 03/06/15 32 28/07 01/09 06/10 10/11 15/12 19/01 23/02 30/03 04/05 08/06 01 agosto 11 octubre 21 diciembre 01 marzo 11 mayo Tarea Tarea crítica Progreso Hito Resumen Tarea resumida Tarea crítica resumida Hito resumido Progreso resumido División Tareas externas Resumen del proyecto Agrupar por síntesis Fecha límite Página 1 Proyecto: SSP_Temporalitzacio_1415 Fecha: vie 12/09/14 raulsolbes.w ordpress.com
 41. 41. septiembre 2015 lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0. Presentació; 3 horas Continguts UT1; 2 horas Procediments UT1; 6 horas Continguts UT2; 5 horasProcediments UT1; 6 horas raulsolbes.w ordpress.com
 42. 42. octubre 2015 lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Continguts UT2; 5 horas Continguts UT2; 5 horas Procediments UT2; 14 horas Procediments UT2; 14 horas Procediments UT2; 14 horas Continguts UT3; 6 horas raulsolbes.w ordpress.com
 43. 43. noviembre 2015 lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Continguts UT3; 6 horas Continguts UT3; 6 horas Procediments UT3 (A-3.X) + Repàs T1; 4 horas Correcció control T1; 2 horasControl T1; 3 horas Procediments UT3 (T-3.1); 6 horas Procediments UT3 (T-3.1); 6 horas Continguts UT4; 8 horas raulsolbes.w ordpress.com
 44. 44. diciembre 2015 lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Procediments UT4; 10 horasContinguts UT4; 8 horas Procediments UT4; 10 horas Procediments UT4; 10 horas Procediments UT4; 10 horas Procediments UT4; 10 horas raulsolbes.w ordpress.com
 45. 45. enero 2015 lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Procediments UT4; 10 horas Procediments UT4; 10 horas Continguts UT5; 8 horas Procediments UT5; 16 horasContinguts UT5; 8 horas Procediments UT5; 16 horas raulsolbes.w ordpress.com
 46. 46. febrero 2015 lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Procediments UT5; 16 horas Procediments UT5; 16 horas Procediments UT5; 16 horas Continguts UT6; 10 horas Continguts UT6; 10 horas Control T2; 3 horas Correcció control T2; 2 horas Continguts UT6; 10 horas Procediments UT6; 42 horas raulsolbes.w ordpress.com
 47. 47. marzo 2015 lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Procediments UT6; 42 horas Procediments UT6; 42 horas Procediments UT6; 42 horas Procediments UT6; 42 horas Procediments UT6; 42 horas Procediments UT6; 42 horas raulsolbes.w ordpress.com
 48. 48. abril 2015 lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Procediments UT6; 42 horas Procediments UT6; 42 horas Procediments UT6; 42 horas Procediments UT6; 42 horas Procediments UT6; 42 horas raulsolbes.w ordpress.com
 49. 49. mayo 2015 lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Procediments UT6; 42 horas Procediments UT6; 42 horas Procediments UT6; 42 horas Control T3; 3 horas raulsolbes.w ordpress.com
 50. 50. junio 2015 lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Recuperació T2-T3; 3 horas Correcció Recuperació T2-T3. Acomiadament; 2 horas raulsolbes.w ordpress.com

×