Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PresentacióN Cicles Eso

Departament IES Montsià. Presentació ESI

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

PresentacióN Cicles Eso

 1. 1. PRESENTACIÓ DELS CICLES DE LA FAMÍLIA D’INFORMÀTICA DE L’IES MONTSIÀ D’AMPOSTA CFGM: EXPLOTACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS CFGS: ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS CFGS: DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES
 2. 2. Introducció <ul><li>Què són els estudis de cicle formatiu? </li></ul><ul><li>Són uns estudis que formen a la persona per a poder desenvolupar un treball i anar millorant-lo al llarg de la seva vida laboral. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Itinerari educatiu implementat a Catalunya. </li></ul>
 4. 4. Com accedir als cicles formatius? <ul><li>CFGM </li></ul><ul><li>Amb el títol de Graduat en Educació Secundària (ESO). </li></ul><ul><li>Amb Prova d’accés </li></ul><ul><li>Que són les proves d’accés? Són uns examens que avaluen els coneixements de: llengues, ciències socials i naturals, matemàtiques, tecnologia i educació visual i plàstica. </li></ul><ul><li>Quines són les condicions per a presentar-se a les proves ? </li></ul><ul><ul><li>Tenir 17 anys o més. </li></ul></ul><ul><li>CFGS </li></ul><ul><li>Amb el batxillerat (LOGSE). </li></ul><ul><li>Amb Prova d’accés </li></ul><ul><li>Que són les proves d’accés? Són uns examens que avaluen els coneixements de: llengues, ciències, matemàtiques i tecnologia per al cicle al que es vol accedir. </li></ul><ul><li>Quines són les condicions per a presentar-se a les proves ? </li></ul><ul><ul><li>Tenir 19anys o més. </li></ul></ul><ul><li>El centre oferta un curs de preparació a la prova d’accés a grau superior. </li></ul>
 5. 5. Es pot continuar estudiant un cop acabat el cicle formatiu? <ul><li>CFGM </li></ul><ul><li>Accedint a qualsevol modalitat de batxillerat, amb determinades convalidacions. </li></ul><ul><li>Preparar-ser les proves d’accés a cicles formatius de grau superior relacionat amb el cicle de grau mitjà cursat accedint al curs de preparació a la prova d’accés a grau superior. </li></ul><ul><li>Cursar altres cicles formatius de grau mitjà. </li></ul><ul><li>CFGS </li></ul><ul><li>Incorporarant-se als estudis universitaris que es determinen per a cada cicle formatiu. </li></ul><ul><li>Cursant altres cicles formatius de grau superior. </li></ul><ul><li>Les universitats (la majoria) tenen un pla de convalidacions entre crèdits dels cicles i matèries dels estudis universitaris. Per conèixer les correspondències que s'han establert, es pot consultar l'adreça: http://www.xtec.cat/fp </li></ul>
 6. 6. Dates importants: la preinscripció i la matrícula
 7. 7. El CFGM: Explotació de Sistemes Informàtics (ESI). <ul><li>Característiques més rellevants del cicle ESI: </li></ul><ul><li>És un cicle amb molta part pràctica. </li></ul><ul><li>Us introdueix a tots els àmbits de la informàtica. </li></ul><ul><li>Us proporciona unes pràctiques reals en empreses. </li></ul>
 8. 8. Com està distribuït el cicle d’Explotacions de Sistemes Informàtics a l’IES Montsià? <ul><li>El cicle d’Explotació de Sistemes Informàtics ocupa 2000 h. </li></ul><ul><li>En l’IES Montsià aquestes hores estan repartides en 2 cursos acadèmics i s’imparteixen als matins. </li></ul><ul><li>En cada curs acadèmic s’imparteixen uns crèdits diferents. Tot i que alguns crèdits que comencen a primer curs tenen continuïtat a segon curs. </li></ul><ul><li>Cada crèdit, aproximadament, correspon a un àmbit de la informàtica. </li></ul><ul><li>Un cop acabat el segon trimestre del primer curs es comencen a realitzar les pràctiques reals en empreses. </li></ul>
 9. 9. Quines matèries (crèdits) estudiaràs? Crèdits Durada (hores) Instal·lació i manteniment de serveis de xarxes locals 210 Instal·lació i manteniment d'equipaments i sistemes informàtics 210 Implantació i manteniment d'aplicacions ofimàtiques i corporatives 140 Operacions amb bases de dades ofimàtiques i corporatives 140 Instal·lació i manteniment de serveis d'Internet 105 Manteniment de portals d'informació 140 Administració, gestió i comercialització en la petita i mitjana empresa 60 Sistemes operatius en entorns monousuari i multiusuari 175 Relacions en l'equip de treball 60 Comunicació empresarial en llengua estrangera 140 Formació i orientació laboral 60 Formació en centres de treball 310
 10. 10. <ul><li>Algunes de les matèries que aprendràs en el cicle d’Explotacions de Sistemes Informàtics. </li></ul>
 11. 11. Muntatge i configuració de xarxes.
 12. 12. Muntatge d’ordinadors
 13. 13. Instal·lació de sistemes operatius
 14. 14. Què prodràs fer quan vagis a treballar? <ul><li>Podràs fer el manteniment d’equips: </li></ul><ul><ul><ul><li>Actualitzar i corregir el hardware. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Actualitzar els drivers. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Instal·lar sistemes operatius (Windows XP, Linux, Windows Server) </li></ul></ul></ul><ul><li>Podràs fer el manteniment de xarxes: </li></ul><ul><ul><ul><li>Configurar cada equip de la xarxa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Configurar la sortida a Internet. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Configurar els routers. </li></ul></ul></ul><ul><li>Podràs ajudar al manteniment de les aplicacions que es treballen en Internet. </li></ul><ul><li>Tindràs coneixements suficients per a fer vendes de tecnologies de la informació i la comunicació al sector industrial. </li></ul><ul><li>Un cop acabat el cicle formatiu Explotació de Sistemes Informàtics al teu currículum podràs dir que ets: </li></ul><ul><ul><li>TÈCNIC EN EXPLOTACIÓ DE SISTEMES INORMÀTICS . </li></ul></ul>
 15. 15. Què és el crèdit de formació en centres de treball (FCT) <ul><li>Són pràctiques reals a l'empresa que haureu de realitzar durant la vostra formació. </li></ul><ul><li>Es realitzen mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’IES Montsià i l'empresa. </li></ul><ul><li>Aquestes pràctiques formen part dels crèdits que s’han de cursar dins del cicle formatiu. </li></ul><ul><li>Què apreneu amb les pràctiques a empreses: </li></ul><ul><ul><li>El coneixement del món laboral i de l'empresa. </li></ul></ul><ul><ul><li>La possibilitat d'estar en contacte amb la tecnologia més avançada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Completar la vostra formació professional, per tal de capacitar-vos per a la vostra incorporació al treball. </li></ul></ul><ul><ul><li>L'obtenció d'una formació adaptada a llocs de treball específics. </li></ul></ul><ul><ul><li>L'apropament a la cultura d'empresa. </li></ul></ul><ul><ul><li>L'experiència en la realitat del món del treball. </li></ul></ul><ul><ul><li>L'inici del vostre historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques. </li></ul></ul>
 16. 16. Estades de pràctiques a l’estranger <ul><li>Des de l’IES Montsià es vol impulsar que els alumnes dels cicles formatius facin pràctiques a empreses a l’estranger. </li></ul><ul><li>Aquesta experiència, no exactament igual, ja es va fer fa uns anys a l’IES Montsià. </li></ul><ul><li>Què es pot aconseguir amb les pràctiques a l’estranger? </li></ul><ul><ul><li>Estendre el vostre currículum i augmentar la vostra experiència al fer pràctiques en empreses d'altres països de la Unió Europea. </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupar una millor apreciació i comprensió de la realitat europea - idiomes, cultura, perspectives de treball o estudis, programes d'aprenentatge, historia, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociabilitzar-vos i establir relació amb les empreses que us acullen en pràctiques per enriquir els vostres coneixements culturals i professionals. </li></ul></ul>
 17. 17. Dades d’inserció laboral <ul><li>el 95,42% dels professionals formats en la fp s’inserten laboralment o promocionen. </li></ul>

×