Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Competencies basiques

13,393 views

Published on

Presentació resum al respecte d eles competències bàsiques i el seu desenvolupament pedagògic

Published in: Education
  • Be the first to comment

Competencies basiques

  1. 1. PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA I AVALUACIÓ PER COMPETÈNCIES. Raül Solbes Monzó raulsolbes@gmail.com Competències bàsiques Licencia Creative Commons: Reconocimiento - No Comercial – Sin Obra Derivada 3.0 España Font d’informació: Quadern 2 d’educació en Cantabria http://www.educantabria.es/informacion_institucional/publicaciones/cuadernos-de-educacion-2-las-competencias-basicas-y-el-curriculo-orientaciones-generales-2007
  2. 2. Competències bàsiques. Programació didàctica i avaluació per competències. Concepte Principis pedagògics Enfocament de continguts Orientacions medològiques Competències bàsiques: Són les que ha d'haver desenvolupat un jove o una jove al finalitzar l'ensenyament obligatori, per a aconseguir la seua realització personal, aconseguir la seua inclusió social, exercir la ciutadania activa, fer front a la vida adulta i ser capaç de desenvolupar un aprenentatge permanent 2 Objectius: • Integrar els diferents aprenentatges (formals i no formals). • Permetre als estudiants integrar els seus aprenentatges, posar-los en relació amb diferents tipus de continguts i utilitzar-los de manera efectiva. • Orientar l'ensenyament i inspirar les diferents decisions relatives al procés d'ensenyament- aprenentatge.
  3. 3. Programació didàctica i avaluació per competències. Els principals principis pedagògics d’un sistema basat en competències són: No transmetre informacions i coneixements, sinó provocar el desenvolupament de competències bàsiques. L’alumnat no aprèn disciplines, sinó models mentals vulgars, els seus esquemes de pensament. Cal implicar activament a l'estudiant en processos de cerca, estudi, experimentació, reflexió, … Focalitzar situacions reals i proposar activitats autèntiques (vida quotidiana). Aprendre en situacions d'incertesa i aprendre a aprendre. Entorns d'aprenentatge caracteritzats per l'intercanvi i vivència de la cultura més viva i elaborada. Cooperació entre iguals com a estratègia didàctica de primer ordre (diàlegs, debats,...) La funció del docent és la tutorització de l'aprenentatge (dissenyar, planificar, estimular, acompanyar,...) 3 Competències bàsiques. Concepte Principis pedagògics Enfocament de continguts Orientacions medològiques
  4. 4. Programació didàctica i avaluació per competències. L’aprenentatge dels continguts ha de tindre un enfocament de forma que: 4 Competències bàsiques. Realització de tasques, enteses no solament com la resposta a preguntes o activitats que contenen els llibres de text, sinó emmarcades en diferents contextos d'aprenentatge, vinculats amb la realitat . Resolució de problemes, és a dir, la disposició i habilitat per a enfrontar-se i donar resposta a una situació determinada mitjançant l'organització i/o aplicació d'una estratègia o seqüència operativa. Foment de l'autonomia, entesa com la capacitat de realitzar una tasca de forma independent, amb el mínim suport o ajuda possible. Reforç de la capacitat de relació interpersonal. Per aquest terme entenem la disposició i habilitat per a comunicar-se amb els altres. Integració dels recursos multimèdia i les TIC en l'activitat diària. Concepte Principis pedagògics Enfocament de continguts Orientacions medològiques
  5. 5. Programació didàctica i avaluació per competències. Per tal d’aplicar els principis metodològics i l’enfocament dels continguts anteriors, es recomanable seguir les orientacions següents: (1) 5 Competències bàsiques. Prioritzar la reflexió i el pensament crític (no aprenentatge memorístic). Proposar diferents situacions d'aprenentatge. Contextualitzar l’aprenentatge. Utilitzar diferents estratègies metodològiques, amb especial rellevància del treball a partir de situacions-problema. Alternar diferents tipus d'actuacions, activitats i situacions d'aprenentatge, tenint en compte les motivacions i els interessos de l'alumnat. Concepte Principis pedagògics Enfocament de continguts Orientacions medològiques
  6. 6. Programació didàctica i avaluació per competències. Per tal d’aplicar els principis metodològics i l’enfocament dels continguts anteriors, es recomanable seguir les orientacions següents: (2) 6 Competències bàsiques. Potenciar la metodologia investigadora. Potenciar la lectura i el tractament de la informació com a estratègia d'aprenentatge. Fomentar el coneixement que té l'alumnat sobre el seu propi aprenentatge. Fomentar un clima escolar d'acceptació mútua i cooperació. Enriquir els agrupaments i el treball en equip. Coordinar la metodològica i la didàctica dels equips docents. Concepte Principis pedagògics Enfocament de continguts Orientacions medològiques

×