Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fddcd b03 direccio_equips

1,818 views

Published on

DIRECCIÓ I TREBALL EN EQUIP
Objectiu:
Desenvolupar una direcció d'equips de treball, utilitzant la coherència i les tècniques de dinàmica de grup pertinents, per a aconseguir un clima i cultura de treball cordial, cooperatiu i eficient.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Fddcd b03 direccio_equips

 1. 1. Bloc III Direcció i treball en equip 1 FERRAMENTES PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA DIRECCIÓ DE CENTRES DOCENTS Versió 1.0 març 2015 FDDCD_B03_DireccioEquips Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)
 2. 2. 2 1 • Clima i cultura dels centres docents 2 • Competències docents i competències de direcció 3 • Descripció de llocs de treball 4 • Direcció d’equips 5 • Treball col·laboratiu i en equip (ferramentes i dinàmiques) 6 • Avaluació d’equips 7 • Formació i desenvolupament personal i professional ÍNDEX DE CONTINGUTS Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ OBJECTIU CLAU Desenvolupar una direcció d'equips de treball, utilitzant la coherència i les tècniques de dinàmica de grup pertinents, per a aconseguir un clima i cultura de treball cordial, cooperatiu i eficient. FDDCD_B03_DireccioEquips
 3. 3. 3Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Què és el clima? 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips És una percepció personal És configura de forma col·lectiva És un concepte multidimensional i globalitzador És complex i canviant • Físiques (lloc) • Estructurals (tipus d'organització: autoritària, paternalista, cooperativa…) • Socials (comunicació) • Personals (personalitat) • Del comportament de la organització variables Percepcions respecte del lloc de treball, de la presa de decisions, de les relacions, de la comunicació informal, de l'ambient laboral, de l'atmosfera dins del centre educatiu.
 4. 4. 4Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Estudis al respecte del clima escolar 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips •Estandardització divisió del treball, especificitat, eficiència,… Taylor •El macro condiciona el micro Lewin i Lippit •Propietat perdurable del clima Tagiuri •Patró d’expectatives i valors L ittwin i Stringe •8 variables (confiança, motivació, comunicació,…) i 4 tipus de clima (autoritari, paternalista, consultiu, participatiu) Lickert •Qüestionari per definir el clima en base a 8 dimensions (4 centrades en la direcció i 4 centrades en la percepció de les relacions) Halpin i Croft •Salut a l’aula i nivells organitzatius (tècnic, gerencial i institucional) Wayne i Feldman •Escola com a societat (normes, creencies, solidaritat, emocions) Bryk i Driscoll
 5. 5. 5Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Repercussions del clima sobre el centre educatiu 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips Desenvolupament de la direcció del Centre Comportament laboral individual Resultats del treball Productivitat i eficàcia Creativitat Satisfacció És un indicador de la cultura Nivell d’aprenentatge de l’alumnat … Com mesurar el clima? Entrevistes i enquestes Bústia de queixes i suggeriments Facilitat de comunicació Nivell d’acceptació de propostes Respecte entre membres de la comunitat …
 6. 6. 6Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Com crear un clima favorable? 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips Factors físics lloc de treball confortable, tranquil·litat per desenvolupar el treball, ferramentes adequades,... Factors psicològics comportament de la direcció amb la comunitat educativa,confiança, permissibilitat, coherència,... Sistema de comunicació interna i externa Sistemes de retribució afectivitat, autonomia, confiança,... Major qualitat de vida tota la comunitat educativa Major qualitat de l'ensenyament. Major eficiència de treball Major nombre d’alumnat … Resultats d’un clima favorable
 7. 7. 7Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Què és la cultura? 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips Normes informals, escrites o no escrites, que han de ser seguides per la comunitat educativa per al correcte funcionament del centre. Conjunt de valors i creències essencials Cultura compartida Identitat (imatge integrada) Resistència i evolució Funcions: • Incrementar l'estabilitat del sistema social • Atorgar sentit d'identitat als membres • Facilitar compromís de grup • Servir com a mecanisme de guia i control d'actituds i comportaments. • …
 8. 8. 8Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Clima i cultura òptima 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips Clima i cultura òptim participació comunicació motivació confiança Obstacles: • Individualisme • Centralització • Comunicació errònia • Rigidesa • Tradicions equivocades • Falta de formació 1. Normes i valors democràtics àmpliament compartits. 2. Comunicació i coordinació. 3. Implicació activa de tota la comunitat. 4. Predisposició positiva. 5. Autonomia de gestió. 6. Grups que mantinguen l’equilibri entre tasques i emocions. 7. Formació dels equips directius. 8. Centre educatiu com espai de desenvolupament professional. 9. Col·laboració interinstitucional. 10. Estabilitat de l’equip directiu. Clima participatiu Cultura col·laborativa https://raulsolbes.wordpress.com/2014/05/06/indicaciones-basicas-para-crear-un-clima-positivo-en-un-centro-educativo/
 9. 9. 9Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Què és la competència? 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips “aquello que hace posible que una persona o institución haga un buen uso de su poder de decisión o acción” (Moya y Luengo, 2011, p33) “capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones ” (Perronoud, 2004, p11). ) … “combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas a un contexto” (Unió Europea) Accepcions de competència • Autoritat (ex.: jurisdicció) • Competició (ex.: competència entre empreses) • Capacitació (ex: preparació per desenvolupar una tasca) • Suficiència (ex.: justificació per titulació)
 10. 10. 10Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Característiques. Competència i capacitat 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips Característiques bàsiques de les competències: 1. Mobilització de coneixements i habilitats (saber i saber fer). 2. Importància del context. 3. Integració de diferents tipus de coneixements. 4. Saber fer (actituds, valors,…) • Ser capaç: potencialitat d’una persona per a aprendre. • Ser competent: nivell de desenvolupament aconseguit en el ús de les seues capacitats La competència NO és innata, s’aprén!!!!
 11. 11. 11Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Característiques específiques dels docents que els fan distints a altres professionals 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips • Diferent en funció del nivell educatiu i de l’especialitat La formació inicial • Excessiva reglamentació Reglamentació de l’Administració • Intel·lectual, tècnic-pedagògica, administrador,… Funcions diverses • Pares i mares Tasca compartida Complexitat i objectiu (educació, formació)
 12. 12. 12Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Competències docents 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips • Perrenoud (2004, p 15-16): organitzar i animar situacions d’aprenentatge, gestionar la progressió de l’aprenentatge, implicar a l’alumnat, treballar en equip, participar en la gestió del Centre, organitzar la seua formació,… • Zabalza (2003): … • Varcárzel (2005): … • ANECA: interpersonals (comunicació, treball en equip,…), cognitives (resolució de problemes, creativitat,…), instrumentals (gestió, coneixement NTIC,…). • … Jose Tejada (Profesorado: revista de currículum i formación del profesorado, Vol. 13, nº2, 2009, p10) Competència general dels docents: planificar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives, elaborant i utilitzant mitjans i recursos didàctics, promovent la qualitat de la formació i l'actualització didàctica.
 13. 13. 13Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Competències docents del segle XXI 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips http://www.uclm.es/profesorado/Ricardo/Cursos/CompetenciaProfesionales.pdf Ricardo Fernández Muñoz
 14. 14. 14Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Competències dels equips directius 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips Competencias profesionales y docentes. Antonio Zaragoza Lorca (2007) Familia Competencia Ejemplos Comunes Científica Últimas aportaciones, descubrimientos e investigaciones en gestión escolar y dinamización de grupos Didáctica Conocimiento sobre teoría y práctica metodológica y su relación con la organización. TIC Utilización didáctica de las herramientas ofimáticas aplicadas a labores de gestión escolar y práctica docente. Gestión de alumnado Conocimiento de las principales causas de los problemas de convivencia. Atención a la diversidad Organización del centro educativo para atender a la diversidad del alumnado Educación en valores Promoción en el centro de la Educación para la Paz y la Igualdad entre Sexos Específicas Planificación y evaluación de centros y programas Elaboración y evaluación del proyecto educativo de centro Gestión de centros. Gestión de calidad Implantación y aseguramiento de modelos de gestión de calidad en la educación Prevención de riesgos laborales y colectivos Coordinar la elaboración e implantación de los planes de autoprotección de los centros. Orientación y tutoría Coordinación de la planificación, seguimiento y evaluación del Plan de Acción Tutorial. Consejos escolares y participación educativa Conocimiento y desarrollo de estrategias para fomentar la participación y la implicación de la comunidad educativa Coordinación de departamentos y de ciclos Conocimiento de las funciones y dinámicas de los departamentos o ciclos. https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2674&IDTIPO=246&RASTRO=c943$m4331,4330
 15. 15. 15Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Debatem? 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips Qualsevol professora/or del claustre pot exercir qualsevol càrrec? Tots els càrrecs requereixen de les mateixes competències? Què ocorre si cap professora/or del claustre és competent per exercir un càrrec concret? Què ocorre si cap professora/or del claustre vol exercir un càrrec concret?
 16. 16. 16Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Lloc de treball 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips Documento escrito que identifica, define y describe un trabajo a partir de sus obligaciones, responsabilidades, condiciones laborales y especificaciones. (Gómez-Mejía, Balkin & Cardy. 2008, p85) Elements de la Descripció de Lloc de treball: Informació d'identificació Descripció del lloc Obligacions i responsabilitats del lloc Especificacions i qualificacions mínimes
 17. 17. 17Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Descripció d’un Lloc de treball. Exemple 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips
 18. 18. 18Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Grup o equip? 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips Palomo (2013) https://www.youtube.com/wat ch?v=aHSUp7msCIE
 19. 19. 19Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Principals problemes de la direcció d’equips 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips 1. No assumir la direcció. 2. No saber dirigir. 3. No tindre objectius clars. 4. No tindre prioritats (importància – urgència). 5. No mesurar i avaluar el treball realitzat. 6. No saber delegar. 7. Creure que l’equip està motivat simplement per treballar junts. 8. Aplicar el mateix estil de lideratge a tot l’equip (lideratge transformacional - situacional). 9. La conformitat (hi ha que buscar l'excel·lència). 10. No escoltar les veus minoritàries. 11. Utilitzar comportaments tòxics (postura defensiva, passivitat, falta de respecte,...).
 20. 20. 20Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ 10 idees per a la direcció eficaç d’equips 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips 1. Crear una actitud favorable en l’equip (efecte espill). 2. És necessari que altres aconseguisquen resultats (delegar). 3. És necessari prendre decisions difícils (valentia). 4. Cal orientar-se cap a les accions (aconseguir objectius). 5. És necessari bregar amb la complexitat i el canvi. 6. Autoregulació i automotivació (soledat del directiu). 7. Orientar a l’equip cap al desenvolupament (autonomia). 8. Confiança en l’equip (tindre fe). 9. Conèixer dinàmiques de grup. 10. Tindre paciència. Cesar Piqueras. http://www.cesarpiqueras.com
 21. 21. 21Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips Crear equips eficients Components bàsics Robbins (2004) Disseny del treball • Responsabilitat col·lectiva • Autonomia • Varietat d’habilitats • ... Composició • Capacitat i personalitat • Rols • Diversitat • Flexibilitat • Grandària • ... Context • Recursos • Clima de confiança • Reconeixement • ... Procés • Compromís • Objectius • Nivell de conflicte • ... Característiques dels equips eficients: • Claredat d’objectius • Claredat de funcions • Competència tècnica • Comunicació • Sistema de solució de conflictes • Sistema de recompensa positiu • Sentit de pertinència Responsabilitat Oportunitat Compromís Sinergia
 22. 22. 22Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Com motive al meu equip? 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips • Assignar correctament els llocs de treball • Fer atractius i compatibles els llocs de treball • Definir objectius clars, estimulants, atractius i assolibles • Proporcionar recursos • Crear ambients de recolzament • ... Pràctiques per a elevar la motivació Muchinski (2004) Difícil arte que consiste en conseguir que la gente haga lo que el directivo desea que se haga, cuando este quiera y como quiera, pero sólo porque los colaboradores quieren hacerlo (Urcola, 2011, p.44). Factors de desmotivació: el propi subjecte, el treball, el superior, l’organització
 23. 23. 23Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ He de prendre jo la decisió? 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips Presa de decisió en equip o per un equip Complexitat doncs requereix distribució, integració i responsabilitat ETAPES: Variables d’influència: Tipus de decisió, el temps, la història, la naturalesa, el clima, el context,...
 24. 24. 24Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Tècniques de presa de decisió 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips Proposta d’Alcover (2004) Orientades al líder Directiva Decideix el director Assessora Decideix un expert Consultiva Escolta al grup, però decideix el director Orientades cap al grup Estructurades Grup nominal, tècnica Delphi, solució creativa,... Democràtiques Votació simple Matemàtiques Votació aprovatòria, suma de rangs,... Orientades a la participació total del grup Consens Integració de propostes
 25. 25. 25Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Etapes de desenvolupament d’un equip 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips Orientació •alta dependència del líder, comportament positiu, moral alta, productivitat baixa. Insatisfacció •la moral sol baixar per les primeres discrepàncies, poden haver-hi reaccions negatives, poden formar-se subgrups, la productivitat puja però queda frenada per la moral baixa. Integració •resolució de problemes, la moral s'eleva, major confiança cohesió i comunicació, es tendeix a evitar el conflicte (menys avanços i decisions menys eficaces). Producció •la productivitat i la moral són altes i es reforcen mútuament. Finalització •la productivitat i la moral poden augmentar o disminuir en funció que s'acoste el final de l'experiència. El repte del directiu és mantenir-les per a arribar a la conclusió, el reconeixement i la celebració. Lideratge situacional L. directiu L. entrenament L. recolzament L. delegació L. recolzament
 26. 26. 26Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips Integració d’equips Equip Diversitat de personalitats El coordinador, el formador, el creatiu, l’investigador, el treballador, l’especialista,... El positiu, el crític, el bocut, el graciós, el quadriculat, l’incompetent,... Perspectives diverses, noves idees, creativitat, flexibilitat, majors habilitats,... Ambigüitat, dificultat, acords de compromís,... Principis bàsics per gestionar la diversitat Conscienciar i sensibilitzar Estructurar el grup Fomentar la interdependència Emfatitzar la comunicació Diversitat com oportunitat d’aprenentatge
 27. 27. 27Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips Ferramentes de treball col·laboratiu Tipus de ferramentes Dinàmiques d’equip Exercicis o tècniques que afavoreixen la sinèrgia d’un equip de treball Ferramentes informàtiques Programaris que milloren la coordinació i eficiència del treball cooperatiu
 28. 28. 28Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips Dinàmiques de grup Utilitats: fomentar la participació, desenvolupar el potencial del grup, incrementar l'eficàcia, millorar la comunicació, afavorir la presa de decisions, solucionar conflictes… Finalitat Tècniques Per a presentar informació • Intervenció d’experts: conferència, taula redona, panell,… • Intervenció del grup: debat, discussió, seminari, assemblea,… Per a identificar i compartir informació Mapes de coneixement, qui és qui, xarxes socials, historial d’aprenentatge,… Representació de papers Aprenentatge per mitjà de l'experiència: empatia, flexibilitat, autorreflexió,… Per a generar idees i solucionar problemes Brainstorming, sinèctica, anàlisi morfològica, solució creativa de problemes, tècnica de grup nominal, delphi,… Grups de discussió Focus group: discussions moderades per a obtenir dades de recerca Per a avaluar alternatives i propostes Llistat d'alternatives, arbres de valors, diagrama causa-efecte, diagrama de flux, diagrama de Pareto, gràfics de control, … Per a la presa de decisions Decisió del líder, assessoria, consulta, votació (simple, aprovatòria…), puntuació,…
 29. 29. 29Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips Ferramentes informàtiques Requisits necessaris per tal que les TIC siguen d’utilitat real per al treball en equip: • CLARETAT • PLANIFICACIÓ • CONEIXEMENT TÈCNIC DE LA FERRAMENTA Requisits a complir per les ferramentes informàtiques a utilitzar: • MOVILITAT • SINCRONITZACIÓ • COMPARTICIÓ Meritxell Viñas - http://www.totemguard.com/aulatotem/
 30. 30. 30Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips Productivitat (I) Motivació, comunicació, lideratge, sinèrgia,... Consecució d’objectius. Resultats. http://thinkwasabi.com/ Productivitat
 31. 31. 31Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips Productivitat (II) Claus bàsiques per millorar la productivitat: • Millorar la concentració i reduir les interrupcions. • Reunions, les justes i necessàries (mini-reunions). • Imprevist – urgent – important • Comunicació eficaç (claredat, cortesia, temps en comú) • Ús productiu de les TIC (email, compartir, fixar temps,...) • Gestió eficaç del temps (planificar, descans, ajornament...) La productivitat de l’equip comença en la productivitat d’un mateix, més encara si es tracta del director d’equip. Jason Fried: ¿Por qué no se trabaja en el trabajo? https://www.youtube.com/watch?v=ewigKS4mK64
 32. 32. 32Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips Tècniques d’avaluació • 5 factors claus: seguretat participativa, recolzament a la innovació, visió, orientació a la tasca, anhel social Inventari de l’ambient de l’equip (West, 1990) • Impacte de l’organització i el seu valor alhora d’aconseguir els objectius de l’equip: temes i identitats, entusiasme i energia, històries dels esdeveniments, compromís personal, resultats del rendiment. Corba del rendiment de l’equip (Katzenbanck y Smith, 1993) Comunicació, conflicte, cohesió, confiança http://www.belbin.es/
 33. 33. 33Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips Per què fallen els equips? Àmbit TASQUES • No se sap construir projectes en equip i establir prioritats en les tasques Àmbit ORGANITZACIÓ • No és planifica i tampoc s'utilitzen tècniques i eines adequades Àmbit DINÀMICA • No se sap compatibilitzar les decisions i beneficis personals amb els de el equip Obstacles a superar: • falta de lideratge, • falta de planificació i formació per a saber desenvolupar els projectes • multiplicitat de tasques, • dificultats organitzatives (espai – temps – recursos) • dinàmica errònia de l’equip
 34. 34. 34Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips Procés de formació 1. Valoració de necessitats • Identificar coneixements existents • Determinar les habilitats i capacitats necessàries • Definir l’objectiu de la formació 2. Desenvolupament i implantació de la formació • Establir les condicions òptimes d’aprenentatge • Escollir el programa formatiu • Determinar el mètodes i la metodologia de la formació 3. Avaluar la formació • En funció de l’objectiu de la formació: • Satisfacció de l’alumnat • Aprenentatge propi de la formació • Aplicabilitat • Beneficis sobre el centre educatiu
 35. 35. 35Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ 4. Direcció d’equips 5. Treball col·laboratiu i en equip 2.Competències 6. Avaluació d’equips 3. Descripció de llocs de treball 1. Clima i cultura 7. Formació FDDCD_B03_DireccioEquips Plans de formació Objectius: 1. Adquisició i millora dels continguts propis de l’exercici docent. 2. Adquisició i millora de les habilitats personals 3. Adquisició i millora de les competències docents 4. ... En qualsevol centre educatiu es requereix un departament o responsable de formació, avaluació i innovació educativa Funcions: Detectar necessitats, elaborar projectes formatius, investigar sobre noves pràctiques, fomentar el treball col·laboratiu, fomentar iniciatives, proposar plans de millora,...
 36. 36. 36Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ FDDCD_B03_DireccioEquips Bibliografia Raül Solbes i Monzó • Zaragoza, A (2007). Competencias profesionales docentes y detección de necesidades de formación. Molina del Segura. Editorial Azarbe SL . ISBN: 978-84-96299-99-3 • Antúnez, S. (1999). El trabajo en equipo de los profesores y profesoras: factor de calidad, necesidad y problema. El papel de los directivos escolares. Educar, 24, 89-110. • Armengol, C. (2001). La cultura de la colaboración. Reto para una enseñanza de calidad. Madrid: La Muralla. • Bolívar, A. (2010). Los centros educativos como organizaciones que aprenden. Madrid: La Muralla. • Gairín, J. (1999). Los departamentos y equipos educativos como órganos de desarrollo profesional. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 3, 1-26. • Martín, M., & Gairín, J. (2010). Directivos en Educación para el siglo XXI. Santiago de Chile: Fundación Creando Futuro. • Campo, A., Fernández, A., Grisaleña, J., & Zaitegi, N. (2012). Herramientas para directivos escolares II. Madrid: Wolters Kluwer. • Robbins, S.P. (2004). Comportamiento organizacional. México: Pearson Educación. • Sánchez, J. (2006). Fundamentos de trabajo en equipo para equipos de trabajo. Mc Graw-Hill / Interamericana de España. • Gil, F., & Alcover, C.M. (2004). Técnicas grupales en contextos organizacionales. Madrid: Ediciones Pirámide. • Luecke, R. (2004). Cómo crear equipos efectivos. Barcelona: Harvard Business Essentials. Ediciones Deusto. • Muchinski, P.M. (2004). Psicología aplicada al trabajo. Madrid: Ediciones Paraninfo. • Palomo, M.T. (2013). Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. Madrid: Esic Editorial.

×