SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
THÁNG 5
30 Giải thi đấu Bơi giữa các Trƣờng tại Trƣờng UNIS
THÁNG 6
3/6 Lớp 3B thăm xƣởng làm bánh
5/6 Lớp 3I thăm xƣởng làm bánh
8-12/6 Tuần lễ Xanh
8-9/6 Chuyến dã ngoại của khối Lớp 11
10/6 Khối Lớp 5 thăm Bảo tàng Chiến tranh
11/6 Chƣơng trình ECAs kết thúc
Khối Lớp 2 thăm Bƣu điện Thành phố - Quận Hoàn Kiếm
12/6 Ngày Từ thiện
Gửi kết quả học tập của học sinh khối Tiểu học về nhà
SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
Thông điệp từ thầy Anthony Rowlands 02
Thông điệp từ thầy Christopher Short 03
Thông điệp từ cô Karen Hanratty 04
Bộ môn Mỹ thuật cấp Tiểu học 05
Tiêu điểm: Khối Lớp 6 06
Thi đấu thể thao giữa các Đội khối KS1 07
Thực đơn tuần 08
Liên hệ 09
TRONG SỐ NÀY
Ngày 29 tháng 5 năm 2015 Số 32
Số 32 1
BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL - HANOI
TUẦN BÁO
Thông điệp từ thầy MrAnthony Rowlands-HiệutrƣởngTrƣờngQuốctếBISHàNội
Tuần tới, Ông Inderjit Dehal (Giám đốc phát
triển chuyên môn) và Bà Jayne Bennion
( Thanh tra chất lƣợng) thuộc Tập đoàn giáo
dục Nord Anglia sẽ dành một ngày ở trƣờng
chúng ta để tham quan các lớp học, gặp gỡ
nhân viên, học sinh và phụ huynh. Đây cũng
là dịp để cho nhà trƣờng và Tập đoàn Nord
Angliathêmhiểu nhau.
Về mặt giảng dạy, giáo viên nhà trƣờng hiện đã có thể truy cập
vào những tiện ích sau đây trên website của tập đoàn Nord An-
glia:
 Ngôitrƣờngtoàncầu (TheGlobalCampus)
 TrƣờngĐạihọc Nord Anglia (Nord Anglia University)
 Chƣơng trình học tập theo khát vọng (Ambitions Based
Learning)
Ngôitrườngtoàncầu
Hiện tại các giáo viên có thể truy cập tiện ích Ngôi trƣờng toàn
cầu và chúng tôi hy vọng học sinh cũng sẽ sớm đƣợc truy cập
tiện ích này. Ngôi trƣờng toàn cầu là không gian học tập trực
tuyến, nơi học sinh có thể độc lập, chủ động học tập trong môi
trƣờng an toàn và thú vị. Nó đƣợc chia thành các mục nhỏ bao
gồm: Tiểu học, Trung học, và Dự bị Đại học. Các em học sinh
trƣờng chúng ta cùng nhiều em học sinh khác thuộc Tập đoàn
giáo dục Nord Anglia trên toàn thế giới viết nội dung, đặt ra các
vấn đề thách thức các em học sinh khác và đặt câu hỏi cho các vị
khách mời chuyên gia trong các hoạt động đƣợc xây dựng nhằm
phát triển tƣ duy sáng tạo và tƣ duy phản biện. Ngôi trƣờng toàn
cầu cũng đem đến cho các em học sinh trên toàn thế giới cùng
nhauhợptácthựchiệnnhiềudựánphongphú.
Trường Đại học Nord Anglia
Trƣờng Đại học Nord Anglia là diễn đàn bồi dƣỡng chuyên môn
trực tuyến dành cho giáo viên. Giáo viên có thể đăng ký và tham
gia các khóa học giúp nâng cao chuyên môn. Đây là một tài sản
quý giá giúp các giáo viên đƣợc không ngừng phát triển chuyên
môn.
Chương trình học tập theo khátvọng
Tập đoàn giáo dục Nord Anglia đang xây dựng chƣơng trình học
tập mới dành cho tất cả các trƣờng trong tập đoàn mang tên
‘Chƣơng trình học tập theo khát vọng’. Đâylà chƣơngtrình phục
vụ mục đích học tập cho các em học sinh dựa trên hoài bão của
các em trong tƣơng lai. Dự án này thực sự thú vị và chúng tôi rất
mongchờ đƣợcthamgia vàodựánnày.
Quý vị có thể tìmhiểu thêmthôngtin về Tập đoàn giáo dục Nord
Anglia qua địachỉ: http://www.nordangliaeducation.com.
Kínhchúc Quý vị một kỳnghỉ cuốituần vui vẻ!
Số 32 2
Khối Mầm non F1/2 thăm Phòng Cảnh sát
Phòng cháy và Chữa cháy
Tuần này chúng tôi lại đƣợc trải qua một
‘điều đầu tiên’ nữa với môn thi Sinh học
thực hành tốt nghiệp khóa AS. Các bài thi
khoa học thực hành là một cách hay đánh
giá khả năng ứng dụng khoa học của học
sinh và đề cao khía cạnh này của môn khoa
học. Thầy Westropp thấy các em vƣợt qua
thách thức rất tốt và tất nhiên nhờ có rất nhiều giờ luyện tập
thực hành khoa học trƣớc đó.
Các Khối từ 7-10 đã hoàn thành bài kiểm tra do nhà trƣờng ra
đề. Khối 7 và 8 làm bài kiểm tra ở lớp còn Khối 9 và 10 làm
tất cả các bài kiểm tra viết ở Hội trƣờng nhƣ là một cách rèn
luyện cho kỳ thi IGCSE sắp tới.
Nhà trƣờng hân hạnh đƣợc đón thầy Aidan Crowley tới làm
việc với trƣờng tuần này. Thầy là chuyên gia tƣ vấn về tuyển
sinh đại học và việc làm ở Trƣờng Quốc tế BIS Hồ Chí Minh.
Thầy chia sẻ kinh nghiệm với chúng tôi về viết thƣ giới thiệu
cho các em học sinh muốn du học ở Mỹ hoặc một nƣớc nào
đó không phải ở Vương Quốc Anh. Thầy cũng có buổi nói
chuyện với các vị Phụ huynh về quá trình nộp hồ sơ vào các
trƣờng Đại học. Các em học sinh Khối 12 hiện nay đã bắt đầu
tìm hiểu thông tin về các trƣờng Đại học từ thời điểm này năm
ngoái và câu nói của thầy Byrne vào thời điểm đó thật là
đúng:’thời gian sẽ trôi nhanh hơn các em nghĩ’. Đến tháng 11,
hầu hết các em học sinh Lớp 12 sẽ hoàn thành việc nộp hồ sơ
và rất nhiều em sẽ bắt đầu nhận đƣợc thƣ mời từ các trƣờng.
Hội đồng học sinh đang rất năng nổ với hoạt động cuối cùng
của năm học- Dạ hội khối Trung học. Nó đã trở thành sự kiện
thƣờng niên trong vòng 3 năm qua và chúng tôi rất mong chờ
đến buổi Dạ hội năm nay.
Thông điệp từ thầy Christopher Short - Hiệu phó phụ trách Trung học
Số 32 3
Giao hữu Bóng đá Nữ khối KS4/5 với Trường SIS
Đã có nhiều bước phát triển trong chương trình
giảng dạy ở khối Tiểu học trong năm học này,
một trong những điều rõ rệt nhất là nới rộng
thêm không gian cho việc học Mĩ thuật của các
em. Vào đầu năm học, nhà trƣờng đã mở thêm
một phòng Mĩ thuật chuyên dụng bên khu Tiểu
học, ở đó tất cả các em học sinh thuộc các Khối
lớp KS2 đã đƣợc xếp thời khóa biểu để học ở phòng này hàng tuần.
Các lớp Khối KS1 cũng đã đƣợc mời để sử dụng không gian giảng
dạy này bất cứ khi nào có thể. Các tiết học Mĩ thuật đã đƣợc cố định
trong tất cả thời khóa biểu của các lớp trong khối Tiểu học và các
giáo viên đã lên giáo án các hoạt động thú vị cho những tiết học phù
hợp này. Sự kiện ‘Bức tranh lớn’ (Big Draw) vào tháng Mƣời cũng
đã giúp nâng cao vị thế môn Mĩ thuật với phần trưng bày những tác
phẩm nổi tiếng (dĩ nhiên là mô phỏng!) Hoạt động Mĩ thuật vào giờ
ngoại khóa cũng phát triển về số lƣợng và phạm vi và đã rất phổ
biến,chiếmsố lƣợngđăngkí đángkểở mỗi Kì học.
Trongnămhọc đã có một số tácphẩmMĩ thuậtđẹpđƣợc treoquanh
trƣờng. Gần đây Lớp 2 đã tập trung vào tìm hiểu các tác phẩm của họa sĩ Salvador Dali, tạo ra những bức tranh dầu với phong cách
tƣơng tự và nặn ‘những chiếc đồng hồ tan chảy’ bằng đất sét. Lớp 6
đã dành nửa Học kì tìm hiểu các phong cách nghệ thuật khác nhau
bao gồm các trƣờng phái ấn tƣợng, xu hƣớng lập thể và nghệ thuật in
của ngƣời Nhật. Lớp 5 đã tạo ra một số mô hình thần thoại hồi đầu
năm học khi học về chủ đề ‘Thần thoại và Truyền thuyết’ và Lớp 3
đã sáng tác một số tác phẩm thú vị về chủ đề ‘Những khu rừng nhiệt
đới’. Mĩ thuật đã trở thành một phần không thể tách rời việc học tập
và giảng dạytrong tất cả các khối lớp và góp phần tạo thêmsự phong
phútrong chƣơng trìnhgiảng dạy.
Thông điệp từ cô Karen Hanratty - Hiệu phó phụ trách Tiểu học và Mầm non
Số 32 4
BÀN ĂN DANH DỰ
Số 32 5
Quả là một năm học thú vị đối với Lớp 6. Các hoạt
động bắt đầu bằng việc chào đón các Quý vị Phụ
huynh đến lớp để chia sẻ các hoạt động học tập thú vị
nhƣ là các vấn đề toán học và các hoạt động thực tiễn
diễn ra trên lớp. Phụ huynh và các em học sinh cũng
đã tham gia ngày ‘Cận cảnh học tập’. Cả hai ngày đặc
biệt này đều là dịp để Phụ huynh trải nghiệm việc dạy
và các hoạt động diễn ra trên lớp hàng ngày của con.
Ở Trƣờng Quốc tế BIS chúng tôi cho rằng niềm vui trong học tập cũng quan trọng
không kém kiến thức. Trong năm học, chúng tôi đã hoàn thành một số hoạt động
thực tế thú vị nhƣ đi tham quan Thủy cung ở Times City, thăm Bảo tàng dân tộc học
và có một tuần hoạt động đáng nhớ ở Hội An. Cùng với đó, chúng tôi đã có những
vị khách đặc biệt đến thăm để chia sẻ hiểu biết của họ với các em học sinh bao gồm
một vị khách đến từ đất nƣớc Fiji, một chuyên gia tiếp thị và một nhà thơ nổi tiếng
ngƣời Việt.
Để khép lại một năm học đáng nhớ và chuẩn bị cho năm học tiếp theo, các em học
sinh đang tham gia ăn trƣa cùng với các anh/chị học sinh khối Trung học một lần/
tuần để giúp các em có dịp làm quen với những ngƣời bạn mới. Sắp tới, các em
cũng sẽ có một ngày học thử bên khối Trung học để hình dung việc học sẽ diễn ra
nhƣ thế nào trong năm học tới.
KHỐI LỚP 6
Thầy Sầmuel Wilcox
Điều phối viền khối
KS2
Thầy Iần Stephens
Giầo vien Lớp 6
Số 32 6
THI ĐẤU THỂ THAO GIỮA CÁC ĐỘI KHỐI KS1
Số 32 7
Số 32 8
THỰC ĐƠN TRƢỜNG QUỐC TẾ BIS HÀ NỘI MENU
Tuần từ ngày 01/06/2015
Thứ 2
1/6
Thứ 3
2/6
Thứ 4
3/6
Thứ 5
4/6
Thứ 6
5/6
Cháo sƣờn Bánh bao Bánh mì Nutella Bánh cuốn chả Bánh rán kiểu Mỹ
Nƣớc ép Nƣớc ép Sữa tƣơi Nƣớc ép Sữa đậu nành
Hoa quả Hoa quả Hoa quả Hoa quả Hoa quả
Thịt heo áp chảo Phở bò
Cơm sƣờn cốt lết
nƣớc mắm
Gà rang vừng Mỳ Ý bò bằm
Sữa chua Sushi cuộn trứng Tào phớ Cookie yến mạch Kem caramen
Hoa quả Nƣớc ép Hoa quả Sinh tố Hoa quả
Cháo sƣờn Bánh bao Bánh mì Nutella Bánh cuốn chả Bánh rán kiểu Mỹ
Nƣớc ép Nƣớc ép Sữa tƣơi Nƣớc ép Sữa đậu nành
Thịt heo áp chảo Phở bò
Cơm sƣờn cốt lết
nƣớc mắm
Thịt heo nƣớng sốt
BBQ
Mỳ Ý bò bằm
Mỳ xào rau củ Cá chiên Bánh mì gà Gà rang vừng Thịt heo kho trứng
Thịt heo áp chảo Phở bò
Cơm sƣờn cốt lết
nƣớc mắm
Thịt heo nƣớng sốt
BBQ
Mỳ Ý bò bằm
Mỳ xào rau củ Thịt heo kho
Đậu phụ sốt cà
chua
Gà rang vừng Thịt heo kho trứng
Gà nƣớng ngũ vị Cá chiên Bánh mì gà Bánh cuốn chả
Bánh xếp phô mai
và ngô
 Học sinh khối Lớp 3 đến Lớp 12: Các bữa ăn gồm 1 món sa-lát hoặc tự chọn sa-lát tại quầy cùng với 2 lựa chọn đối
với món rau, cơm, nƣớc canh theo kiểu Việt Nam.
 Học sinh khối Lớp 7 đến Lớp 12: Nhà trƣờng mới mởquầy bánh Sandwich phục vụ các loại pho-mát, cá ngừ tƣơi, sa
-lát trứng, thịt nƣớng và các nhân đặc biệt khác ăn cùng với các loại bánh mỳ do nhà bếp tự làm.
Mối liên hệ chặt chẽ giữa gia đình và nhà trƣờng là điều rất quan trọng, và nhà trƣờng muốn đảm bảo rằng các
bậc phụ huynh có đƣợc các kênh liên hệchính xác để gọi tới khi cần thiết:
Số điện thoại Trƣờng Quốc tế BIS Hà Nội: 04 3946 0435
Số máy lẻ:
Lễ tân: 0
(Đối với những câu hỏi chung)
Văn phòng Hiệu trƣởng : 208
principaloffice@bishanoi.com
(Nếu Quý vị muốn liên hệ với Văn phòng Hiệu trưởng -
thông qua thư ký Hiệu trưởng)
Văn phòng Phó Giám đốc : 109
thaonguyen@bishanoi.com
Văn phòng khối Tiểu học : 220
primaryoffice@bishanoi.com
(Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đếnKhối Tiểu học)
Văn phòng khối Trung học : 215
secondaryoffice@bishanoi.com
(ĐốivớitấtcảnhữngcâuhỏiliênquanđếnKhốiTrunghọc)
Phòng Tuyển sinh : 222/122/555/777/888
bishanoi@bishanoi.com
dessydelevaux@bishanoi.com (TrƣởngphòngTuyểnsinh)
jinnyjung@bishanoi.com (NhânviêntuyểnsinhHànQuốc)
hatruong@bishanoi.com
trambui@bishanoi.com
(Đối với tất cả những câuhỏi liênquanđếnTuyểnsinh)
Phòng Marketing: 666
gampham@bishanoi.com
(Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Marketing)
Phòng Kế toán: 202
(Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến đóng học phí)
Phòng Y tế: 117/303
dungnguyen@bishanoi.com
liennguyen@bishanoi.com
(Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến y tế)
Cửa hàng đồng phục: 221
tamle@bishanoi.com
nhungpham@bishanoi.com
(Đối với tất cả những câu hỏi về Đồng phục họcsinh)
Phụ trách xe Buýt đƣa đón học sinh: 218
nganguyenthithuy@bishanoi.com
(Đối với tất cả những vấn đềliên quan đến xe buýt)
LIÊN HỆ
Số 32 9

More Related Content

What's hot (20)

Issue36
Issue36Issue36
Issue36
 
Issue28
Issue28Issue28
Issue28
 
Issue22
Issue22Issue22
Issue22
 
Issue 24 - BVIS newsletter
Issue 24 - BVIS newsletter Issue 24 - BVIS newsletter
Issue 24 - BVIS newsletter
 
Issue18 vn
Issue18 vnIssue18 vn
Issue18 vn
 
Issue25
Issue25Issue25
Issue25
 
Issue25 vn
Issue25 vnIssue25 vn
Issue25 vn
 
BVIS Newsletter Issue26 20142015
BVIS Newsletter Issue26 20142015BVIS Newsletter Issue26 20142015
BVIS Newsletter Issue26 20142015
 
Issue 33 vnm
Issue 33 vnmIssue 33 vnm
Issue 33 vnm
 
Vue Point Term 2 2014-2015
Vue Point Term 2 2014-2015Vue Point Term 2 2014-2015
Vue Point Term 2 2014-2015
 
Vue Point Term 2 2015-2016
Vue Point Term 2 2015-2016Vue Point Term 2 2015-2016
Vue Point Term 2 2015-2016
 
Issue19 vn
Issue19 vnIssue19 vn
Issue19 vn
 
Issue27
Issue27Issue27
Issue27
 
BVIS Newsletter Issue34 20142015
BVIS Newsletter Issue34 20142015BVIS Newsletter Issue34 20142015
BVIS Newsletter Issue34 20142015
 
Vue Point Term 1 2015-2016
Vue Point Term 1 2015-2016Vue Point Term 1 2015-2016
Vue Point Term 1 2015-2016
 
Issue2
Issue2Issue2
Issue2
 
Issue27
Issue27Issue27
Issue27
 
Issue17
Issue17Issue17
Issue17
 
Issue19
Issue19Issue19
Issue19
 
Issue32
Issue32Issue32
Issue32
 

Viewers also liked

Viewers also liked (17)

Issue24 vn
Issue24 vnIssue24 vn
Issue24 vn
 
Issue 34 vnm
Issue 34 vnmIssue 34 vnm
Issue 34 vnm
 
Issue 31 eng
Issue 31 engIssue 31 eng
Issue 31 eng
 
Issue 34 eng
Issue 34 engIssue 34 eng
Issue 34 eng
 
Issue 29 vnm
Issue 29 vnmIssue 29 vnm
Issue 29 vnm
 
Issue 33 eng (2)
Issue 33 eng (2)Issue 33 eng (2)
Issue 33 eng (2)
 
Issue 32 eng
Issue 32 engIssue 32 eng
Issue 32 eng
 
Issue28 eng
Issue28 engIssue28 eng
Issue28 eng
 
Issue 31 vnm
Issue 31 vnmIssue 31 vnm
Issue 31 vnm
 
Issue27 vn
Issue27 vnIssue27 vn
Issue27 vn
 
Issue28 vn
Issue28 vnIssue28 vn
Issue28 vn
 
Issue25 eng
Issue25 engIssue25 eng
Issue25 eng
 
Issue 30 eng
Issue 30 engIssue 30 eng
Issue 30 eng
 
Issue26 eng
Issue26 engIssue26 eng
Issue26 eng
 
Issue27 eng
Issue27 engIssue27 eng
Issue27 eng
 
Issue24 English
Issue24 EnglishIssue24 English
Issue24 English
 
Issue 30 vnm
Issue 30 vnmIssue 30 vnm
Issue 30 vnm
 

Similar to Issue 32 vnm

Similar to Issue 32 vnm (19)

Issue24 vn
Issue24 vnIssue24 vn
Issue24 vn
 
Issue23 vn
Issue23 vnIssue23 vn
Issue23 vn
 
Issue17 vn
Issue17 vnIssue17 vn
Issue17 vn
 
BVIS Newsletter Issue15 20142015
BVIS Newsletter Issue15 20142015BVIS Newsletter Issue15 20142015
BVIS Newsletter Issue15 20142015
 
Issue22
Issue22Issue22
Issue22
 
Issue21 vn
Issue21 vnIssue21 vn
Issue21 vn
 
Issue18
Issue18Issue18
Issue18
 
Issue18
Issue18Issue18
Issue18
 
BVIS Newsletter Issue12 20142015
BVIS Newsletter Issue12 20142015BVIS Newsletter Issue12 20142015
BVIS Newsletter Issue12 20142015
 
Issue21
Issue21Issue21
Issue21
 
Issue21
Issue21Issue21
Issue21
 
BVIS Newsletter Issue22 20142015
BVIS Newsletter Issue22 20142015BVIS Newsletter Issue22 20142015
BVIS Newsletter Issue22 20142015
 
BVIS Newsletter Issue11 20142015
BVIS Newsletter Issue11 20142015BVIS Newsletter Issue11 20142015
BVIS Newsletter Issue11 20142015
 
Issue26
Issue26Issue26
Issue26
 
ISSUE_18
ISSUE_18ISSUE_18
ISSUE_18
 
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 27
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 27BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 27
BVIS Newsletter 2014 - 2015 Issue 27
 
Issue29
Issue29Issue29
Issue29
 
BVIS Newsletter Issue30 20142015
BVIS Newsletter Issue30 20142015BVIS Newsletter Issue30 20142015
BVIS Newsletter Issue30 20142015
 
Issue4
Issue4Issue4
Issue4
 

Issue 32 vnm

  • 1. THÁNG 5 30 Giải thi đấu Bơi giữa các Trƣờng tại Trƣờng UNIS THÁNG 6 3/6 Lớp 3B thăm xƣởng làm bánh 5/6 Lớp 3I thăm xƣởng làm bánh 8-12/6 Tuần lễ Xanh 8-9/6 Chuyến dã ngoại của khối Lớp 11 10/6 Khối Lớp 5 thăm Bảo tàng Chiến tranh 11/6 Chƣơng trình ECAs kết thúc Khối Lớp 2 thăm Bƣu điện Thành phố - Quận Hoàn Kiếm 12/6 Ngày Từ thiện Gửi kết quả học tập của học sinh khối Tiểu học về nhà SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA Thông điệp từ thầy Anthony Rowlands 02 Thông điệp từ thầy Christopher Short 03 Thông điệp từ cô Karen Hanratty 04 Bộ môn Mỹ thuật cấp Tiểu học 05 Tiêu điểm: Khối Lớp 6 06 Thi đấu thể thao giữa các Đội khối KS1 07 Thực đơn tuần 08 Liên hệ 09 TRONG SỐ NÀY Ngày 29 tháng 5 năm 2015 Số 32 Số 32 1 BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL - HANOI TUẦN BÁO
  • 2. Thông điệp từ thầy MrAnthony Rowlands-HiệutrƣởngTrƣờngQuốctếBISHàNội Tuần tới, Ông Inderjit Dehal (Giám đốc phát triển chuyên môn) và Bà Jayne Bennion ( Thanh tra chất lƣợng) thuộc Tập đoàn giáo dục Nord Anglia sẽ dành một ngày ở trƣờng chúng ta để tham quan các lớp học, gặp gỡ nhân viên, học sinh và phụ huynh. Đây cũng là dịp để cho nhà trƣờng và Tập đoàn Nord Angliathêmhiểu nhau. Về mặt giảng dạy, giáo viên nhà trƣờng hiện đã có thể truy cập vào những tiện ích sau đây trên website của tập đoàn Nord An- glia:  Ngôitrƣờngtoàncầu (TheGlobalCampus)  TrƣờngĐạihọc Nord Anglia (Nord Anglia University)  Chƣơng trình học tập theo khát vọng (Ambitions Based Learning) Ngôitrườngtoàncầu Hiện tại các giáo viên có thể truy cập tiện ích Ngôi trƣờng toàn cầu và chúng tôi hy vọng học sinh cũng sẽ sớm đƣợc truy cập tiện ích này. Ngôi trƣờng toàn cầu là không gian học tập trực tuyến, nơi học sinh có thể độc lập, chủ động học tập trong môi trƣờng an toàn và thú vị. Nó đƣợc chia thành các mục nhỏ bao gồm: Tiểu học, Trung học, và Dự bị Đại học. Các em học sinh trƣờng chúng ta cùng nhiều em học sinh khác thuộc Tập đoàn giáo dục Nord Anglia trên toàn thế giới viết nội dung, đặt ra các vấn đề thách thức các em học sinh khác và đặt câu hỏi cho các vị khách mời chuyên gia trong các hoạt động đƣợc xây dựng nhằm phát triển tƣ duy sáng tạo và tƣ duy phản biện. Ngôi trƣờng toàn cầu cũng đem đến cho các em học sinh trên toàn thế giới cùng nhauhợptácthựchiệnnhiềudựánphongphú. Trường Đại học Nord Anglia Trƣờng Đại học Nord Anglia là diễn đàn bồi dƣỡng chuyên môn trực tuyến dành cho giáo viên. Giáo viên có thể đăng ký và tham gia các khóa học giúp nâng cao chuyên môn. Đây là một tài sản quý giá giúp các giáo viên đƣợc không ngừng phát triển chuyên môn. Chương trình học tập theo khátvọng Tập đoàn giáo dục Nord Anglia đang xây dựng chƣơng trình học tập mới dành cho tất cả các trƣờng trong tập đoàn mang tên ‘Chƣơng trình học tập theo khát vọng’. Đâylà chƣơngtrình phục vụ mục đích học tập cho các em học sinh dựa trên hoài bão của các em trong tƣơng lai. Dự án này thực sự thú vị và chúng tôi rất mongchờ đƣợcthamgia vàodựánnày. Quý vị có thể tìmhiểu thêmthôngtin về Tập đoàn giáo dục Nord Anglia qua địachỉ: http://www.nordangliaeducation.com. Kínhchúc Quý vị một kỳnghỉ cuốituần vui vẻ! Số 32 2 Khối Mầm non F1/2 thăm Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy
  • 3. Tuần này chúng tôi lại đƣợc trải qua một ‘điều đầu tiên’ nữa với môn thi Sinh học thực hành tốt nghiệp khóa AS. Các bài thi khoa học thực hành là một cách hay đánh giá khả năng ứng dụng khoa học của học sinh và đề cao khía cạnh này của môn khoa học. Thầy Westropp thấy các em vƣợt qua thách thức rất tốt và tất nhiên nhờ có rất nhiều giờ luyện tập thực hành khoa học trƣớc đó. Các Khối từ 7-10 đã hoàn thành bài kiểm tra do nhà trƣờng ra đề. Khối 7 và 8 làm bài kiểm tra ở lớp còn Khối 9 và 10 làm tất cả các bài kiểm tra viết ở Hội trƣờng nhƣ là một cách rèn luyện cho kỳ thi IGCSE sắp tới. Nhà trƣờng hân hạnh đƣợc đón thầy Aidan Crowley tới làm việc với trƣờng tuần này. Thầy là chuyên gia tƣ vấn về tuyển sinh đại học và việc làm ở Trƣờng Quốc tế BIS Hồ Chí Minh. Thầy chia sẻ kinh nghiệm với chúng tôi về viết thƣ giới thiệu cho các em học sinh muốn du học ở Mỹ hoặc một nƣớc nào đó không phải ở Vương Quốc Anh. Thầy cũng có buổi nói chuyện với các vị Phụ huynh về quá trình nộp hồ sơ vào các trƣờng Đại học. Các em học sinh Khối 12 hiện nay đã bắt đầu tìm hiểu thông tin về các trƣờng Đại học từ thời điểm này năm ngoái và câu nói của thầy Byrne vào thời điểm đó thật là đúng:’thời gian sẽ trôi nhanh hơn các em nghĩ’. Đến tháng 11, hầu hết các em học sinh Lớp 12 sẽ hoàn thành việc nộp hồ sơ và rất nhiều em sẽ bắt đầu nhận đƣợc thƣ mời từ các trƣờng. Hội đồng học sinh đang rất năng nổ với hoạt động cuối cùng của năm học- Dạ hội khối Trung học. Nó đã trở thành sự kiện thƣờng niên trong vòng 3 năm qua và chúng tôi rất mong chờ đến buổi Dạ hội năm nay. Thông điệp từ thầy Christopher Short - Hiệu phó phụ trách Trung học Số 32 3 Giao hữu Bóng đá Nữ khối KS4/5 với Trường SIS
  • 4. Đã có nhiều bước phát triển trong chương trình giảng dạy ở khối Tiểu học trong năm học này, một trong những điều rõ rệt nhất là nới rộng thêm không gian cho việc học Mĩ thuật của các em. Vào đầu năm học, nhà trƣờng đã mở thêm một phòng Mĩ thuật chuyên dụng bên khu Tiểu học, ở đó tất cả các em học sinh thuộc các Khối lớp KS2 đã đƣợc xếp thời khóa biểu để học ở phòng này hàng tuần. Các lớp Khối KS1 cũng đã đƣợc mời để sử dụng không gian giảng dạy này bất cứ khi nào có thể. Các tiết học Mĩ thuật đã đƣợc cố định trong tất cả thời khóa biểu của các lớp trong khối Tiểu học và các giáo viên đã lên giáo án các hoạt động thú vị cho những tiết học phù hợp này. Sự kiện ‘Bức tranh lớn’ (Big Draw) vào tháng Mƣời cũng đã giúp nâng cao vị thế môn Mĩ thuật với phần trưng bày những tác phẩm nổi tiếng (dĩ nhiên là mô phỏng!) Hoạt động Mĩ thuật vào giờ ngoại khóa cũng phát triển về số lƣợng và phạm vi và đã rất phổ biến,chiếmsố lƣợngđăngkí đángkểở mỗi Kì học. Trongnămhọc đã có một số tácphẩmMĩ thuậtđẹpđƣợc treoquanh trƣờng. Gần đây Lớp 2 đã tập trung vào tìm hiểu các tác phẩm của họa sĩ Salvador Dali, tạo ra những bức tranh dầu với phong cách tƣơng tự và nặn ‘những chiếc đồng hồ tan chảy’ bằng đất sét. Lớp 6 đã dành nửa Học kì tìm hiểu các phong cách nghệ thuật khác nhau bao gồm các trƣờng phái ấn tƣợng, xu hƣớng lập thể và nghệ thuật in của ngƣời Nhật. Lớp 5 đã tạo ra một số mô hình thần thoại hồi đầu năm học khi học về chủ đề ‘Thần thoại và Truyền thuyết’ và Lớp 3 đã sáng tác một số tác phẩm thú vị về chủ đề ‘Những khu rừng nhiệt đới’. Mĩ thuật đã trở thành một phần không thể tách rời việc học tập và giảng dạytrong tất cả các khối lớp và góp phần tạo thêmsự phong phútrong chƣơng trìnhgiảng dạy. Thông điệp từ cô Karen Hanratty - Hiệu phó phụ trách Tiểu học và Mầm non Số 32 4 BÀN ĂN DANH DỰ
  • 6. Quả là một năm học thú vị đối với Lớp 6. Các hoạt động bắt đầu bằng việc chào đón các Quý vị Phụ huynh đến lớp để chia sẻ các hoạt động học tập thú vị nhƣ là các vấn đề toán học và các hoạt động thực tiễn diễn ra trên lớp. Phụ huynh và các em học sinh cũng đã tham gia ngày ‘Cận cảnh học tập’. Cả hai ngày đặc biệt này đều là dịp để Phụ huynh trải nghiệm việc dạy và các hoạt động diễn ra trên lớp hàng ngày của con. Ở Trƣờng Quốc tế BIS chúng tôi cho rằng niềm vui trong học tập cũng quan trọng không kém kiến thức. Trong năm học, chúng tôi đã hoàn thành một số hoạt động thực tế thú vị nhƣ đi tham quan Thủy cung ở Times City, thăm Bảo tàng dân tộc học và có một tuần hoạt động đáng nhớ ở Hội An. Cùng với đó, chúng tôi đã có những vị khách đặc biệt đến thăm để chia sẻ hiểu biết của họ với các em học sinh bao gồm một vị khách đến từ đất nƣớc Fiji, một chuyên gia tiếp thị và một nhà thơ nổi tiếng ngƣời Việt. Để khép lại một năm học đáng nhớ và chuẩn bị cho năm học tiếp theo, các em học sinh đang tham gia ăn trƣa cùng với các anh/chị học sinh khối Trung học một lần/ tuần để giúp các em có dịp làm quen với những ngƣời bạn mới. Sắp tới, các em cũng sẽ có một ngày học thử bên khối Trung học để hình dung việc học sẽ diễn ra nhƣ thế nào trong năm học tới. KHỐI LỚP 6 Thầy Sầmuel Wilcox Điều phối viền khối KS2 Thầy Iần Stephens Giầo vien Lớp 6 Số 32 6
  • 7. THI ĐẤU THỂ THAO GIỮA CÁC ĐỘI KHỐI KS1 Số 32 7
  • 8. Số 32 8 THỰC ĐƠN TRƢỜNG QUỐC TẾ BIS HÀ NỘI MENU Tuần từ ngày 01/06/2015 Thứ 2 1/6 Thứ 3 2/6 Thứ 4 3/6 Thứ 5 4/6 Thứ 6 5/6 Cháo sƣờn Bánh bao Bánh mì Nutella Bánh cuốn chả Bánh rán kiểu Mỹ Nƣớc ép Nƣớc ép Sữa tƣơi Nƣớc ép Sữa đậu nành Hoa quả Hoa quả Hoa quả Hoa quả Hoa quả Thịt heo áp chảo Phở bò Cơm sƣờn cốt lết nƣớc mắm Gà rang vừng Mỳ Ý bò bằm Sữa chua Sushi cuộn trứng Tào phớ Cookie yến mạch Kem caramen Hoa quả Nƣớc ép Hoa quả Sinh tố Hoa quả Cháo sƣờn Bánh bao Bánh mì Nutella Bánh cuốn chả Bánh rán kiểu Mỹ Nƣớc ép Nƣớc ép Sữa tƣơi Nƣớc ép Sữa đậu nành Thịt heo áp chảo Phở bò Cơm sƣờn cốt lết nƣớc mắm Thịt heo nƣớng sốt BBQ Mỳ Ý bò bằm Mỳ xào rau củ Cá chiên Bánh mì gà Gà rang vừng Thịt heo kho trứng Thịt heo áp chảo Phở bò Cơm sƣờn cốt lết nƣớc mắm Thịt heo nƣớng sốt BBQ Mỳ Ý bò bằm Mỳ xào rau củ Thịt heo kho Đậu phụ sốt cà chua Gà rang vừng Thịt heo kho trứng Gà nƣớng ngũ vị Cá chiên Bánh mì gà Bánh cuốn chả Bánh xếp phô mai và ngô  Học sinh khối Lớp 3 đến Lớp 12: Các bữa ăn gồm 1 món sa-lát hoặc tự chọn sa-lát tại quầy cùng với 2 lựa chọn đối với món rau, cơm, nƣớc canh theo kiểu Việt Nam.  Học sinh khối Lớp 7 đến Lớp 12: Nhà trƣờng mới mởquầy bánh Sandwich phục vụ các loại pho-mát, cá ngừ tƣơi, sa -lát trứng, thịt nƣớng và các nhân đặc biệt khác ăn cùng với các loại bánh mỳ do nhà bếp tự làm.
  • 9. Mối liên hệ chặt chẽ giữa gia đình và nhà trƣờng là điều rất quan trọng, và nhà trƣờng muốn đảm bảo rằng các bậc phụ huynh có đƣợc các kênh liên hệchính xác để gọi tới khi cần thiết: Số điện thoại Trƣờng Quốc tế BIS Hà Nội: 04 3946 0435 Số máy lẻ: Lễ tân: 0 (Đối với những câu hỏi chung) Văn phòng Hiệu trƣởng : 208 principaloffice@bishanoi.com (Nếu Quý vị muốn liên hệ với Văn phòng Hiệu trưởng - thông qua thư ký Hiệu trưởng) Văn phòng Phó Giám đốc : 109 thaonguyen@bishanoi.com Văn phòng khối Tiểu học : 220 primaryoffice@bishanoi.com (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đếnKhối Tiểu học) Văn phòng khối Trung học : 215 secondaryoffice@bishanoi.com (ĐốivớitấtcảnhữngcâuhỏiliênquanđếnKhốiTrunghọc) Phòng Tuyển sinh : 222/122/555/777/888 bishanoi@bishanoi.com dessydelevaux@bishanoi.com (TrƣởngphòngTuyểnsinh) jinnyjung@bishanoi.com (NhânviêntuyểnsinhHànQuốc) hatruong@bishanoi.com trambui@bishanoi.com (Đối với tất cả những câuhỏi liênquanđếnTuyểnsinh) Phòng Marketing: 666 gampham@bishanoi.com (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến Marketing) Phòng Kế toán: 202 (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến đóng học phí) Phòng Y tế: 117/303 dungnguyen@bishanoi.com liennguyen@bishanoi.com (Đối với tất cả những câu hỏi liên quan đến y tế) Cửa hàng đồng phục: 221 tamle@bishanoi.com nhungpham@bishanoi.com (Đối với tất cả những câu hỏi về Đồng phục họcsinh) Phụ trách xe Buýt đƣa đón học sinh: 218 nganguyenthithuy@bishanoi.com (Đối với tất cả những vấn đềliên quan đến xe buýt) LIÊN HỆ Số 32 9