Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samenvatting van TMA kandidaat rapportage

619 views

Published on

Voor snelle naslag een samenvatting van de kandidaat rapportage. Naast de samenvatting en het talentprofiel van de medewerker of kandidaat worden hierin de sterkten en zwaktes in de vorm van valkuilen en kwaliteiten beschreven. De samenvatting is een praktische aanvulling op een CV.

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Samenvatting van TMA kandidaat rapportage

  1. 1. TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage samenvatting Demo Kandidaat 17 Oktober 2011Stadionweg 37A3077 AR RotterdamT 010-3409955I www.priman.nlE info@priman.nl
  2. 2. Inhoudsopgave1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving van de persoonlijkheid 4 5. Sterkte-zwakte-overzicht5.1 Sterke kanten 55.2 Valkuilen 5 Bijlage 1: TMA-radar en cijfermatig overzichtPersoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 2 © EhrmVision 1999 - 2011PRiMAN Staffing Solutions alle rechten voorbehouden
  3. 3. 1. InleidingDe TMA Talentenanalyse meet de drijfveren en talenten van de kandidaat en daarmee de motivatie.Drijfveren en talentenDrijfveren zijn de bouwstenen van de persoonlijkheid van mensen. Ze typeren als het ware de persoonlijkheid. De drijfverenhebben een grote invloed op het gedrag van mensen en de ontwikkeling én ontwikkelingsmogelijkheden van de personen.Talenten zijn de positief geformuleerde gedragsbewoordingen en uitleg die voortvloeien uit de lage en hoge scores van dedrijfveren.MotivatieDe drijfveren en daaruit voortvloeiende talenten zijn belangrijke factoren die mensen aanzetten tot gedrag - of juist remmen.Gedrag wordt niet alleen bepaald door het "kunnen" (competenties en cognitieve capaciteiten), maar vooral ook door het"willen" (drijfveren en talenten). Dit alles in een gegeven omgeving die stimuleert of belemmert. Werkzaamheden die bij depersoonlijke drijfveren en talenten aansluiten worden veelal als motiverend ervaren. 2. Betekenis van de scoresDe antwoorden die op de stellingen zijn gegeven zijn vergeleken met een norm groep en omgerekend naar een 9puntschaal (Stanine).Bij de stanine (afkorting van "standard nine") worden de scores van de normgroep in negen klassen verdeeld. Dit gebeurtzodanig dat de stanine nagenoeg een standaardverdeling heeft met een gemiddelde van 5 en een standaarddeviatie van 2.Onderstaande tabel geeft de grootte van de stanineklassen en de vertaalslag naar gangbare normklassen. Stanine Klassengrootte Omschrijving 1 4% Zeer laag 2 7% Laag 3 12% Laag 4 17% Gemiddeld 5 20% Gemiddeld 6 17% Gemiddeld 7 12% Hoog 8 7% Hoog 9 4% Zeer hoog3. ConsistentieIn de vragenlijst zitten een aantal vragen welke de consistentie van de gegeven antwoorden meten. Zo wordt gemeten of dekandidaat niet willekeurig antwoorden geeft.Hieronder ziet u de consistentie score van de kandidaat weergegeven op een 10-punts schaal:Consistentie score : 9De respondent heeft de vragenlijst heel consistent ingevuld.De rapportage geeft hoogst waarschijnlijk een goed beeld van de persoonlijkheid.Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 3 © EhrmVision 1999 - 2011PRiMAN Staffing Solutions alle rechten voorbehouden
  4. 4. 4. Beschrijving van de persoonlijkheid4.1 SamenvattingBeschrijving van de talenten van mevrouw Kandidaat:Afwisseling binnen haar taken en werkzaamheden is voor haar een zeer belangrijke vereiste. Ze heeft geen moeite methet uitvoeren van meerdere opdrachten tegelijkertijd en doet dit zelfs graag. Ze is doelgericht; zij weet welk pad zij wilvolgen en probeert hier duidelijk op aan te sturen. De behoefte aan structuur en netheid is bij haar groot. Ze heeft behoefteaan goede contacten met anderen. Er kan van haar gezegd worden dat zij op menselijke relaties gericht is. Ze is iemandmet doorzettingsvermogen. Ze kan goed met grote druk omgaan en toont zich daarbij veerkrachtig. Ze dient er welenigszins voor te waken dat zij niet de indruk wekt dat urgente zaken haar nauwelijks raken. Ze is iemand die wat snelleren ad rem reageert en zij zal conflicten en confrontaties aangaan als ze op haar pad komen. Ze is tamelijk assertief en kanvoor zichzelf opkomen indien nodig. Ze heeft een redelijk hoge eigenwaarde en zelfrespect. Ook heeft zij emotioneel nietecht moeite met het maken van fouten of vergissingen en zij zal, indien nodig, risico’s durven aangaan. De resultatengeven aan dat mevrouw Kandidaat beschikt over voldoende relativeringsvermogen met betrekking tot haar werk. Dit uitzich ook in haar ambitieniveau; dit is gemiddeld en geeft aan dat zij zich zal inzetten om haar persoonlijke doelen tebereiken en een goede prestatie neer te zetten. Ze kan voldoende omgaan met competitieve elementen of prestatiedrukbinnen haar werk, soms zijn andere factoren (bijvoorbeeld de werksfeer) binnen het werk voor haar persoonlijk van groterbelang.Ze is functioneel empathisch, wat zij situationeel laat zien. In relatie tot anderen weet zij een balans te vinden tussen eenstempel op de relatie drukken en zich meegaand opstellen. Aan geldende regels of cultuur past zij zich functioneel aan. Zeis niet vaak op zoek naar erkenning van haar prestaties door anderen, maar zij vindt het wel prettig als zij zo nu en dancomplimenten en positieve bevestiging krijgt uit haar omgeving. Hierdoor wordt haar motivatie verhoogd, maar zij is er nietafhankelijk van. In de uitvoering van werkzaamheden is zij gericht op de grote lijnen, maar zij heeft waarschijnlijk ook oogvoor de praktijk. Ze overweegt in haar besluitvorming meerdere standpunten. Indien nodig kan zij ook snel besluitennemen. Wanneer de situatie erom vraagt, zal zij haar behulpzaamheid tonen. Ze zal over het algemeen tamelijk zakelijkzijn en gaat meer uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. In groepsverband laat zij anderen graag wat meerruimte maar kan zonodig meer op de voorgrond treden. Zowel in kleine kring als in grotere groepen weet zij zich staandete houden. Bij groepen en sociale evenementen geeft zij er de voorkeur aan meer ruimte aan anderen te laten en zichzelfwat minder te profileren, zonder in de groep echt ondergesneeuwd te raken.Ze is iemand die behoefte heeft aan een klankbord of overleg in het algemeen bij het vormen van haar mening. Ze gaatover het algemeen uit van zichzelf, kijkt wat minder tegen mensen op. Durft daardoor hoger geplaatsten vrij makkelijk aante spreken. Ze staat redelijk relativerend tegenover hiërarchische verhoudingen. Ze heeft niet altijd even veel energie omzaken voor elkaar te krijgen. Door de mensen om haar heen wordt zij waarschijnlijk ervaren als een tamelijk rustigepersoon, die haar rust op waarde weet te schatten. Zelfs bij zeer moeilijke situaties en taken zal zij nagenoeg geen hulp enondersteuning van anderen vragen. Ze heeft nauwelijks behoefte aan steun uit haar omgeving.Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 4 © EhrmVision 1999 - 2011PRiMAN Staffing Solutions alle rechten voorbehouden
  5. 5. 5. Kwaliteiten en valkuilen overzichtKwaliteiten van mevrouw Kandidaat:- Komt afspraken vaak na. Probeert chaos te ordenen. Werkt planmatig en netjes.- Kan zelfstandig problemen oplossen. Valt anderen niet snel lastig met eigen problemen.- Een hoge aandachtsspreiding, kan makkelijker met meerdere taken tegelijkertijd omgaan. Kan beter omgaan met hectieken chaos. Staat open voor nieuwe dingen en veranderingen.- Werkt graag naar doelen toe. Stelt doelen. Gaat door tot doelen bereikt zijn.Mogelijke valkuilen van mevrouw Kandidaat:- Houdt soms te sterk vast aan structuren.- Niet weten wanneer hulp te vragen, te lang zelfstandig doorgaan.- Minder focus, soms moeite met concentreren.- Heeft er weleens moeite mee als er geen tot weinig doelen worden gesteld.Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 5 © EhrmVision 1999 - 2011PRiMAN Staffing Solutions alle rechten voorbehouden
  6. 6. ConclusieBesproken met Mevrouw Demo Kandidaat. Zij herkent zich goed in de uitkomsten. datum: 20 oktober 2011consultant: Jan Prins Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 6 © EhrmVision 1999 - 2011PRiMAN Staffing Solutions alle rechten voorbehouden
  7. 7. Bijlage 1: TMA-radar en cijfermatig overzicht Talenten Score Talenten Score Aanzienbehoefte 4 Hulpverlenen 4 Afwisseling 9 Onafhankelijk denken & handelen 3 Ambitie & uitdaging 6 Ontzag 3 Besluiten nemen 4 Orde & structuur 8 Conformeren 5 Pragmatisme 4 Confrontatie 6 Sociabiliteit & contact 7 Doelgerichtheid 8 Sociale empathie 5 Dominantie 5 Steunbehoefte 2 Eigenwaarde 6 Stressbestendig & druk 7 Energie & actie 3 Verantwoording & leiderschap 6 Extraversie 4 Volharding 7 Overig Score Consistentie 9Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 7 © EhrmVision 1999 - 2011PRiMAN Staffing Solutions alle rechten voorbehouden

×