SlideShare a Scribd company logo

ملزمة لغة عربية للصف الأول الإعدادى مستر رضا عبد الرحمن - ترم أول

منهج اللغة العربية

1 of 69
Download to read offline
‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬‫حٿَكڄن‬ ‫٫زخى‬ ‫ٓڀٔڀش‬ُ‫حأل٫يحى‬ ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬
1
‫ح٫يحى‬/ً‫حالٓظخ‬:‫٫زيحٿَكڄن‬ ‫ٍٟخ‬(‫٣ڀوخ‬–‫حٿڄنٌٍٜس‬)‫ځ‬/01006824413
‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬‫حٿَكڄن‬ ‫٫زخى‬ ‫ٓڀٔڀش‬ُ‫حأل٫يحى‬ ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬
2
‫ح٫يحى‬/ً‫حالٓظخ‬:‫٫زيحٿَكڄن‬ ‫ٍٟخ‬(‫٣ڀوخ‬–‫حٿڄنٌٍٜس‬)‫ځ‬/01006824413
َ٫‫رخٿ٘خ‬ ‫حٿظ٬َّٲ‬
‫حٿٜيّٶ‬ ‫ڃلڄي‬ ‫أكڄي‬ َ٫‫حٿ٘خ‬‫ٓنش‬ ‫رٴڀٔ٤ْن‬ ‫٫ټخ‬ ‫ڃن‬ ‫ڃٸَرش‬ َ‫٫ڀ‬ ًَ‫٫ڄ‬ ‫ٗٴخ‬ ِ‫ٳ‬ ‫ًٿي‬1941ِ‫حٿڄَكڀشحالرظيحثْشٳ‬ ٍّ‫ڃي‬
َ‫٫ڄ‬ ‫ٗٴخ‬ ‫ڃيٍٓش‬ً‫حالرظيحثْش‬ ‫ر٬ي‬ ‫ٓنظْن‬ ‫كْٴخ‬ ِ‫ٳ‬ ٍّ‫ى‬.‫ًحكيس‬ ‫ٓنش‬ ‫ّخْٓٲ‬ َ‫ٻٴ‬ ‫ڃيٍٓش‬ ِ‫ىٍٓٴ‬ًِ‫حٿيّن‬ ‫رخٿڄ٬يي‬ ‫حٿظلٶ‬
‫٫خځ‬ ‫ٳْو‬ ‫ًطوَؽ‬ ،‫ًحٿ٬ڀڄخء‬ ‫روَْسحألٓخطٌس‬ َ‫حٿظٸ‬ ‫كْغ‬ َ٤‫رٸ‬1966‫ځ‬.ِ‫ٳ‬ ‫ىٍڃخنخإلٓالڃْش‬ ‫أځ‬ ‫ؿخڃ٬ش‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿَّ٘٬ش‬ ٍّ‫ى‬
‫٫خځ‬ ْ‫حٿڀْٔخن‬ ‫ٗيخىس‬ ‫ًنخٽ‬ ‫حٿٌٔىحڅ‬1970‫ځ‬.ً‫حٿَّ٘ٲ‬ َ‫حألُى‬ ‫ؿخڃ٬ش‬ ‫ڃن‬ ‫حإلٓالڃْش‬ ‫ٳْخٿَّ٘٬ش‬ َْ‫حٿڄخؿٔظ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫كٜپ‬.
ًَ٤‫ٷ‬ ‫حٿظَرْشرـخڃ٬ش‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿ٬خځ‬ ‫حٿيرڀٌځ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫كٜپ‬‫ڃنيخ‬ ‫٫يّيس‬ ‫ىًحًّن‬ ‫ًٿو‬(‫حٿلـٶ‬ ‫نيحء‬)
‫ٿٌ٣نو‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫ى٫خء‬
‫ًحٿـــــــڄـــــلن‬ ‫حٓٳــــــخص‬ ‫ڃن‬ ِ‫ً٣ـــــن‬ ‫ّخ‬ ‫حهلل‬ ‫ًٷــــخٹ‬
‫ٳـــظن‬ ‫ًڃــــن‬ َ‫ٗـــ‬ ‫ڃـــــــــن‬ ‫حإلٓالځ‬ ِ‫كڄ‬ ‫ّخ‬ ‫ًٛخنٺ‬
‫رخٿؼڄـــــــن‬ ُ‫ن‬‫ُـــــ‬‫ـ‬‫أڃ‬ ‫ًٿٔــــض‬ ً‫ح‬‫أرـــي‬ ِ‫ڃــــيــظ‬ ‫ٳيحإٹ‬
‫َــنـــن‬ٔ‫ًحٿ‬ ‫حٿنيـــؾ‬ ‫ٷٌّــڂ‬ ِ‫حٿ٬خٿ‬ ‫ڃـيٹ‬ ِ‫ٓـــــؤرنــ‬
‫حٿټڀڄـو‬‫ىـــــــــخ‬ ‫ڃ٬نــــــــــخ‬‫حٿـټڀــڄـو‬‫ڃ٬نـــــخىـــــــــخ‬
‫ًٷخٹ‬‫ٛخنٺ‬ ً ‫ًكڄخٹ‬ ‫كٴ٨ٺ‬×‫ًْٟ٬ٺ‬ ‫أىڄڀٺ‬‫حٿٌ٣ن‬‫حإلنٔخڅ‬ ‫ٳْو‬ ِ‫طَر‬ ٌُ‫حٿ‬ ‫حٿڄټخڅ‬(‫ؽ‬)‫أً٣خڅ‬
‫حٓٳخص‬َٝ‫حٿڄ‬ ً‫أ‬ ٢‫ًحٿٸل‬ َ‫حٿٴٸ‬(‫ځ‬)‫آٳش‬‫حٿڄلن‬‫ًحٿ٘يس‬ ‫حٿزالء‬(‫ځ‬)‫ڃلنش‬×‫ًحٿَهخء‬ ‫حٿٴَؽ‬
‫ٛخنٺ‬‫ًكٴ٨ٺ‬ ‫كڄخٹ‬×‫ْٟ٬ٺ‬ً‫ح‬‫أري‬‫ىحثڄخ‬
‫حٿؼڄن‬‫حٿڄٸخرپ‬×‫حٿ٬٤خء‬(‫ؽ‬)‫أػڄخڅ‬ِ‫كڄ‬‫كڄخّظو‬ ‫ّـذ‬ ٌُ‫حٿ‬ ‫حٿڄټخڅ‬
َٗ‫ٌٓء‬(‫ؽ‬)ًٍَٗ×َْ‫ه‬‫ٳظن‬‫حرظالءحص‬(‫ځ‬)‫ٳظنش‬
‫ٳيحإٹ‬‫ٿٺ‬ ‫ط٠لْش‬ِ‫ڃيـظ‬ِ‫ًٍك‬ ‫ڃنيخ‬ ‫ًحٿڄَحى‬ ‫حٿٸڀذ‬ ‫ىځ‬ ‫حٿڄيـش‬(‫ؽ‬)
‫ڃيؾ‬
ِ‫أرن‬‫ًأٷْڂ‬ ‫أْٗي‬×‫أىيځ‬‫ڃـيٹ‬‫ً٫ِٹ‬ ‫َٗٳٺ‬(‫ؽ‬)‫أڃـخى‬×‫حٿلٸخٍس‬
ِ‫حٿ٬خٿ‬‫حٿ٬٨ْڂ‬ ٪‫حٿڄَطٴ‬×٪ٌْٟ‫حٿ‬ ٞ‫حٿڄنوٴ‬‫ٷٌّڂ‬‫ًڃٔظٸْڂ‬ ‫ڃ٬ظيٽ‬×‫ڃ٬ٌؽ‬
‫ُن‬‫ڃ‬‫أ‬‫رخٿ٬٤خء‬ َ‫أٳظو‬‫حٿٔنن‬‫ًحٿڄؼخٽ‬ ‫حٿ٤َّٸش‬(‫ځ‬)‫ٓنش‬
‫حٿنيؾ‬‫ؽ‬ ‫حٿڄٔظٸْڂ‬ ‫حٿ٤َّٶ‬/‫ًنيؾ‬ ‫نيٌؽ‬
‫ًحٿ٬خىخص‬ ٝ‫ًحألڃَح‬ ‫حٿڄلن‬ ‫ڃن‬ ِ‫ًط٬خٿ‬ ‫ٓزلخنو‬ ‫حهلل‬ ‫ّلٴ٨و‬ ‫ًأڅ‬ ‫ًحٿلڄخّش‬ ‫رخٿٔالځ‬ ‫ٿٌ٣نو‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ٌ٫‫ّي‬
ِ‫ّ٠ل‬ ‫أنو‬ ‫ٿيٍؿش‬ ‫ٿٌ٣نو‬ ‫كزو‬ ُ‫ڃي‬ ‫ًّزْن‬ َٗ ‫ٻپ‬ ‫ڃن‬ ‫كڄخّظو‬ ‫ّـذ‬ ‫حإلٓالځ‬ ‫كٜن‬ ٌ‫ٳي‬ ‫ٌّٜنو‬ ‫ًأڅ‬
‫ٿٌحءه‬ ٪‫ًَّٳ‬ ‫ّزنْو‬ ‫رؤڅ‬ ‫ً٣نو‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫ٿيٌّ٬خىي‬ ‫ػڄن‬ ‫ّ٤ڀذ‬ ‫ًال‬ ‫حٿ٬٤خء‬ ‫ريٌح‬ َ‫ّٴظو‬ ‫ًال‬ ‫أؿڀو‬ ‫ڃن‬ ‫رًَكو‬
‫حٿڄٔظٸْڂ‬ ‫حٿ٤َّٶ‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ًحٿ٬ڄپ‬ ‫رخٿ٬ڀڂ‬ ‫ًّزنْو‬.
‫ًحٿـــــــڄـــــلن‬ ‫حٓٳــــــخص‬ ‫ڃن‬ ِ‫ً٣ـــــن‬ ‫ّخ‬ ‫حهلل‬ ‫ًٷــــخٹ‬
‫ٳـــظن‬ ‫ًڃــــن‬ َ‫ٗـــ‬ ‫ڃـــــــــن‬ ‫حإلٓالځ‬ ِ‫كڄ‬ ‫ّخ‬ ‫ًٛخنٺ‬
‫رخٿؼڄـــــــن‬ ُ‫ن‬‫ُــــــ‬‫ڃ‬‫أ‬ ‫ًٿٔــــض‬ ‫أرـــيح‬ ِ‫ڃــــيــظ‬ ‫ٳيحإٹ‬
‫ًحٿٔنن‬ ‫حٿنيـــــؾ‬ ‫ٷـــٌّــــڂ‬ ِ‫حٿ٬ــــخٿ‬ ‫ڃـــيٹ‬ ِ‫ٓؤرن‬
ِ‫ً٣ـــــــنــ‬ ‫ّـــــخ‬ ‫حٿ٘ــــــــؤڅ‬ ‫٫٨ْڂ‬ ‫كـــَح‬ ‫ْٓيح‬ ‫أكزٺ‬
‫ًحٿٔټــــن‬ ْ‫حألنـــــ‬ ‫ً٣ْذ‬ َ‫حٿٸَر‬ َ‫أًحٛـــ‬ ‫ٳٴْٺ‬
‫حٿِڃــــن‬ ‫ّــي‬ ‫طٔ٤ــَىـخ‬ َُ‫حٿٌٻــــــ‬ ٪‫ًٍحث‬ ‫ًٳْٺ‬
‫ًحٿٴ٤ن‬ ‫حٿ٬ڀـــــڂ‬ ٌٍ‫ًنـــــــــ‬ ٌٍ‫ًحٿظـٸ‬ ‫حٿــــيّن‬ ‫ًٳْٺ‬
‫ًحٿزـــيڅ‬ ‫حٿًَف‬ ٌٍ‫ًڃـــــيــ‬ ِ‫حٿٰـــــــــــخٿ‬ ِ‫ڃٌثڀ‬ ‫ً٧ڀٺ‬ ٦‫كٴ‬
1-ِ‫ً٣ن‬
‫حٿڄٴَىحص‬ ِ‫ڃ٬خن‬
‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬‫حٿَكڄن‬ ‫٫زخى‬ ‫ٓڀٔڀش‬ُ‫حأل٫يحى‬ ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬
3
‫ح٫يحى‬/ً‫حالٓظخ‬:‫٫زيحٿَكڄن‬ ‫ٍٟخ‬(‫٣ڀوخ‬–‫حٿڄنٌٍٜس‬)‫ځ‬/01006824413
(‫حهلل‬ ‫ًٷـــخٹ‬)‫ٿو‬ ٌ٫‫ّي‬ ‫ربنٔخڅ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫ط٘زْو‬ ً ‫ٿٌ٣نو‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫كذ‬ ‫ٗيس‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ ‫ى٫خء‬ ‫أٓڀٌد‬
(ِ‫ً٣نــ‬):‫اٟخٳش‬ُ‫ًحال٫ظِح‬ ْٜٚ‫ًٿڀظو‬ ‫ٿٌ٣نو‬ ‫حٿ٘يّي‬ ‫كزو‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ٿظيٽ‬ ‫حٿڄظټڀڂ‬ ‫ٿْخء‬ ‫ً٣ن‬ ‫ٻڀڄش‬
(ِ‫ً٣نــــ‬ ‫ّخ‬):‫ًّٔظـْذ‬ ‫حٿنيحء‬ ٪‫ّٔڄ‬ ‫ربنٔخڅ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ٌٍٛ ‫ؿڄْپ‬ ٌَّٜ‫ط‬/‫حٿظ٬٨ْڂ‬ ‫ٯَٟو‬ ‫نيحء‬ ‫أٓڀٌد‬ ٌ‫ًى‬
(‫حٓٳــخص‬-‫حٿڄـــلن‬)‫حٿٌ٣ن‬ ‫ريخ‬ َ‫ڃ‬ ِ‫حٿظ‬ ‫حٿڄلن‬ ‫ٻؼَس‬ ‫ٿظٴْي‬ ٪‫ؿڄ‬(‫حٿ٬٤ٲ‬‫ًحٿڄلن‬ ‫حٓٳخص‬ ‫رْن‬)٪ٌّ‫حٿظن‬ ‫أٳخى‬
(‫حإلٓالځ‬ ِ‫كڄـــ‬ ‫ّخ‬)‫ٿڀظ٬٨ْڂ‬ ‫نيحء‬ ‫أٓڀٌد‬/‫حإلٓالځ‬ ِ‫ّلڄ‬ ‫رلٜن‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ٌٍٛ ‫ؿڄْپ‬ ٌَّٜ‫ًط‬
(ِ‫اٟخٳشحإلٓالڃبٿْلڄ‬)‫حٿيّن‬ ‫كڄخّش‬ ِ‫ٳ‬ ‫ًىًٍه‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫٫٨ڄش‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ٿڀظؤٻْي‬
(‫حإلٓـــالځ‬‫ٿڀظ٬٨ْڂ‬ ‫ڃ٬َٳش‬
(ِ‫حٿؼخن‬ ‫حٿزْض‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿي٫خء‬ ٍ‫طټَح‬)‫ٿٌ٣نو‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫كذ‬ ُ‫ڃي‬ ‫ّئٻي‬
(َ‫ٗــ‬–‫ٳـــظن‬‫ڃَريخحٿٌ٣ن‬ ِ‫حٿظ‬ ‫حٿڄٜخثذ‬ ٩ٌ‫ًطن‬ ‫حٿزالء‬ ‫ٗيس‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ ‫رْنيڂ‬ ‫ًحٿ٬٤ٲ‬ ‫ًحٿظيٌّپ‬ َْ‫ٿڀظلٸ‬ ‫نټَحص‬
‫ًحٿ٘ڄٌٽ‬ ‫حٿ٬ڄٌځ‬ ‫ًطٴْي‬ ‫ًٷٌٔطيخ‬
(‫ًٷــخٹ‬–‫ٛـــخنٺ‬)‫ًّٸٌّو‬ ِ‫حٿڄ٬ن‬ ‫ٌّٟق‬ ‫طَىحٱ‬ ‫رْنيڄخ‬
(‫حٿٔخرٶ‬ ‫حٿټالځ‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿو٤خد‬ ‫ٻخٱ‬ ‫حٓظويحځ‬)‫ڃؼپ‬(‫ٳيحءٹ‬–‫ًٷخٹ‬–‫ٛخنٺ‬)‫حٿٌٍٜس‬ ٍ‫حٓظل٠خ‬ ‫طٴْي‬
(ِ‫ڃيـــظ‬ ‫ٳيحإٹ‬):‫ٿڀٌ٣ن‬ ‫حٿلذ‬ ‫ًٗيس‬ ‫حٿظ٠لْش‬ ‫ٗيس‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ َْ‫ط٬ز‬
(ً‫ح‬‫أرـــي‬):‫ًٷض‬ ُ‫أ‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿيحثڄش‬ ‫ًحٿظ٠لْش‬ ‫حٿلذ‬ ‫ٗيس‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫طيٽ‬
(‫رخٿؼڄــن‬ ‫أڃـــن‬ ‫ٿٔض‬)‫ڃٸخرپ‬ ‫ىًڅ‬ ‫ٿٌ٣نو‬ ‫رظ٠لْظو‬ ‫حٳظوخٍه‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ٿْيٽ‬ ‫حٿظٌٻْي‬ ‫ٯَٟو‬ ِ‫نٴ‬ ‫أٓڀٌد‬
‫أؿڀو‬ ‫ڃن‬ ‫ًط٠لْظو‬ ‫رٌ٣نو‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ١‫حٍطزخ‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ ‫ًىٌح‬
(ِ‫حٿـــ٬خٿ‬ ‫ڃـيٹ‬ ِ‫ٓؤرن‬)‫رنخء‬ ‫ر٬خڃپ‬ ‫نٴٔو‬ ًٌٍٛ ‫حإلنٔخڅ‬ ‫ّْ٘يه‬ ‫٫٨ْڂ‬ ِ‫٫خٿ‬ ‫رزنخء‬ ‫حٿڄـي‬ ٌٍٛ ‫ؿڄْپ‬ ٌَّٜ‫ط‬
‫حٿٌ٣ن‬ ِ‫ّزن‬
(‫ڃـــي‬ ِ‫اٿ‬ ِ‫حٿ٬خٿ‬ ‫اٟخٳش‬)‫حٿٌٍٜس‬ ٍ‫الٓظل٠خ‬ ‫حٿو٤خد‬ ‫ٻخٱ‬ ‫ًحٓظويحځ‬ ‫حٿ٬٨ڄش‬ ‫ٗيس‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ٿظيٽ‬
(ِ‫حٿ٬ـــخٿ‬)‫ًحٿَٳ٬ش‬ ‫حٿ٬٨ڄش‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ًطيٽ‬ ‫ٿڀظ٬٨ْڂ‬ ‫ڃ٬َٳش‬
(‫ًحٿٔنن‬ ‫حٿنــيؾ‬ ‫ٷٌّڂ‬):‫اؿڄخٽ‬ ‫ر٬ي‬ ‫طٴْٜپ‬ ‫ٷزڀيخ‬ ‫رڄخ‬ ‫ً٫الٷظيخ‬ ‫ڃ٬ظيٽ‬ ‫ڃٔظٸْڂ‬ ‫ر٤َّٶ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ٌٍٛ ‫ؿڄْپ‬ ٌَّٜ‫ط‬
ّ1:‫؟‬ ‫ٿڀٌ٣ن‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫ى٫خ‬ ‫رڂ‬
ًٍَ٘‫ًحٿ‬ ‫حٿٴظن‬ ‫ڃن‬ ‫ٌّٜنو‬ ‫ًأڅ‬ ‫ًحٿ٘يحثي‬ ٝ‫حألڃَح‬ ‫ڃن‬ َ‫ط٬خٿ‬ ‫حهلل‬ ‫ّلٴ٨و‬ ‫أڅ‬
ّ2:‫؟‬ َ‫حٿؼخن‬ ‫حٿزْض‬ َ‫ٳ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ٌٍٛ ‫رڂ‬
‫حإلٓالځ‬ ِ‫ّلڄ‬ ‫كٜن‬ ‫رؤنو‬ ‫ًٛٴو‬
ّ3:‫؟‬ ‫ٿٌ٣نو‬ ‫كزو‬ َ‫ڃ٨خى‬ ‫ڃخ‬ ً‫أ‬ ‫؟‬ ‫حألرْخص‬ ‫ڃن‬ ‫طٴيڂ‬ ‫ٻڄخ‬ ‫ٿٌ٣نو‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫كذ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿيٿْپ‬ ‫ڃخ‬
1-ًٍَ٘‫ًحٿ‬ ٝ‫ًحألڃَح‬ ‫ًحٿڄلن‬ ‫حٿٴظن‬ ‫ڃن‬ َ‫ط٬خٿ‬ ‫حهلل‬ ‫ّلٴ٨و‬ ‫رؤڅ‬ ‫ٿو‬ ٌ٫‫ّي‬ ‫أنو‬
2-‫حٿٌ٣ن‬ ‫أؿپ‬ ‫ڃن‬ ‫رًَكو‬ ِ‫ْٓ٠ل‬ ‫أنو‬
3-‫حٿٌ٣ن‬ ‫ڃـي‬ ‫رنخء‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ْٓ٬ڄپ‬ ‫أنو‬
ّ4:‫؟‬ ‫ً٣نو‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫٫خىي‬ ‫رڂ‬
‫ًط٤ٌٍه‬ ‫حُىىخٍه‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ًّ٬ڄپ‬ ‫ًحٿ٬ڄپ‬ ‫رخٿ٬ڀڂ‬ ‫ڃـيه‬ ِ‫ّزن‬ ‫أڅ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫٫خىيه‬.
ّ5:‫؟‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ٌ‫نل‬ ‫ًحؿزنخ‬ ‫ڃخ‬
‫ڃٌٷ٬و‬ ِ‫ٳ‬ ‫انٔخڅ‬ ‫ٻپ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫رنخء‬ ‫أؿپ‬ ‫ڃن‬ ‫ًّـظيي‬ ‫ّ٬ڄپ‬ ‫حٿٔڀڂ‬ ِ‫ٳٴ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ٌ‫نل‬ ‫٫٨ْڄو‬ ‫ًحؿزخص‬ ‫حٿٴَى‬ ِ‫٫ڀ‬
‫٫نو‬ ٩‫حٿيٳخ‬ ‫أؿپ‬ ‫ڃن‬ ‫ًحٿڄخٽ‬ ‫رخٿًَف‬ ‫حٿلَرخٿظ٠لْو‬ ِ‫ًٳ‬
ّ6:‫حٿٌ٣ن؟‬ ‫رلذ‬ ‫حالّڄخڅ‬ ‫٫الٷش‬ ‫ڃخ‬
‫حإلنٔخڅ‬ ْ‫نٴ‬ ِ‫ٳ‬ ‫أؿڀو‬ ‫ڃن‬ ‫ًحٿ٬ڄپ‬ ‫٫نو‬ ٩‫ًحٿيٳخ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫كذ‬ ‫ٻخڅ‬ ‫ٻڀڄخ‬ ‫رخهلل‬ ‫حإلّڄخڅ‬ ‫ُحى‬ ‫ٳټڀڄخ‬ َ‫ح‬‫ؿي‬ ‫ٷٌّو‬ ‫٫الٷو‬
َ‫خ‬ٌّ‫ٷ‬
ِ‫ً٣ـــــــنــ‬ ‫ّـــــخ‬ ‫حٿ٘ــــــــؤڅ‬ ‫٫٨ْڂ‬ ً‫ح‬َ‫كـــ‬ ً‫ح‬‫ْٓي‬ ‫أكزٺ‬
‫ًحٿٔټــــن‬ ْ‫حألنـــــ‬ ‫ً٣ْذ‬ َ‫حٿٸـــَر‬ َ‫أًحٛـــ‬ ‫ٳٴْٺ‬
‫حٿِڃــــن‬ ‫ّـــي‬ ‫طٔ٤ـــــَىـــــخ‬ َُ‫حٿٌٻــــــ‬ ٪‫ًٍحث‬ ‫ًٳْٺ‬
‫ًحٿٴ٤ن‬ ‫حٿ٬ڀـــــڂ‬ ٌٍ‫ًنـــــــــ‬ ٌٍ‫ًحٿظـٸ‬ ‫حٿــــيّن‬ ‫ًٳْٺ‬
‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬‫حٿَكڄن‬ ‫٫زخى‬ ‫ٓڀٔڀش‬ُ‫حأل٫يحى‬ ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬
4
‫ح٫يحى‬/ً‫حالٓظخ‬:‫٫زيحٿَكڄن‬ ‫ٍٟخ‬(‫٣ڀوخ‬–‫حٿڄنٌٍٜس‬)‫ځ‬/01006824413
‫ًحٿزـــــيڅ‬ ‫حٿًَف‬ ٌٍ‫ًڃـــــيــ‬ ِ‫حٿٰـــــــــــخٿ‬ ِ‫ڃٌثڀ‬ ‫ً٧ڀٺ‬
‫حٿټڀڄو‬‫ڃ٬ـــنــخىـــــخ‬‫حٿټڀڄو‬‫ڃ٬نخىخ‬
‫ْٓيح‬‫ؽ‬ ‫٫٨ْڄخ‬ ‫َّٗٴخ‬/‫ًٓخىحص‬ ‫ًٓخىس‬ ‫أْٓخى‬×‫ًٿْال‬ ‫٫زيح‬‫٫٨ْڂ‬ٍ‫حٿٸي‬ ِ‫٫خٿ‬×‫ؽ‬ َْ‫كٸ‬/‫٫٨ڄخء‬
‫حٿ٘ؤڅ‬‫ؽ‬ ‫ًحٿلخٽ‬ َ‫حألڃ‬/‫ٗجٌڅ‬‫٣ڀْٶ‬‫ڃٸْي‬ َْ‫ٯ‬ ‫كَح‬×‫ڃٸْيح‬
َٛ‫أًح‬‫ځ‬ ‫ً٫الٷخص‬ ٢‫ًٍحر‬/‫آَٛس‬×ٌ‫ٳ‬َ‫حٿٸَر‬‫حألٷخٍد‬
‫٣ْذ‬‫ؽ‬ ‫ًأٳ٠پ‬ ‫كٔن‬/‫ً٣ٌْد‬ ‫أ٣ْخد‬×‫ًٍىحءس‬ ‫ٌٓء‬ْ‫حألن‬‫ًحألٿٴش‬ ‫حٿٔټن‬×‫حٿٌك٘ش‬
‫حٿٔټن‬‫ؽ‬ َ‫ًحٿڄٸ‬ ‫حٿڄٔټن‬/‫أٓټخڅ‬‫حٿزيڅ‬‫حٿـٔڂ‬(‫ؽ‬)‫أريحڅ‬
٪‫ًٍحث‬‫ځ‬/‫أؿڄپ‬ ٍ‫أ‬ ‫حٿـڄخٽ‬ ‫ڃن‬ ‫حٿلي‬ ًُ‫طـخ‬ ‫ڃخ‬ ِ‫ًى‬ ‫ٍحث٬ش‬
‫ًأكٔن‬
‫حٿًَف‬‫ؽ‬ ْ‫حٿنٴ‬/‫أًٍحف‬
‫طٔ٤َىخ‬‫طټظزيخ‬‫ّي‬‫ؽ‬/ُ‫ًأّخى‬ ‫أّي‬
‫حٿِڃن‬‫ؽ‬ َ‫حٿيى‬/‫ًأُڃنش‬ ‫أُڃخڅ‬‫حٿيّن‬‫ؽ‬ ‫حٿ٬ٸْيس‬/‫حألىّخڅ‬
ٌٍ‫حٿظٸ‬‫ًحإلّڄخڅ‬ ‫حٿوْ٘ش‬×‫حٿٴٔخى‬‫حٿٴ٤ن‬‫ځ‬ ‫حٿٌٻخء‬/‫ٳ٤نش‬×‫حٿٰزخء‬
‫٧ڀٺ‬‫ؽ‬ ‫ٓڄخءٹ‬ ‫طلض‬ ْٖ٬‫حٿ‬/‫٧الٽ‬ِ‫ڃٌثڀ‬‫ؽ‬ ِ٬‫ڃَؿ‬/ِ‫ڃٌحثڀ‬×ِ‫ڃيَر‬
ِ‫حٿٰخٿ‬ِِّ٬‫حٿ‬×‫ٿو‬ ‫ٷْڄش‬ ‫ال‬ ٌُ‫حٿ‬ ٍ‫أ‬ ْٚ‫ًحٿَه‬ ْْ‫حٿزو‬ٌٍ‫ڃي‬‫ؽ‬ ‫حٿلذ‬ ٪ٌٟ‫ڃ‬/ًُ‫ڃيخ‬
‫حٿ٬ڀڂ‬‫حٿڄ٬خٍٱ‬(‫ؽ‬)‫حٿ٬ڀٌځ‬
َْ‫ًحٿو‬ ‫حٿٔالځ‬ ٌ‫نل‬ ٪‫أؿڄ‬ ‫حٿ٬خٿڂ‬ ‫ّٸٌى‬ ٌُ‫حٿ‬ ‫حٿ٬٨ْڂ‬ َ‫حٿل‬ ‫ٿٌ٣نو‬ ‫حٿ٘يّي‬ ‫رلزو‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ َ‫ّٴظو‬.
‫ًحألٛيٷخء‬ ‫ًحألكزخد‬ ‫حألىپ‬ ‫ڃٔټن‬ ‫رؤنو‬ ‫ٿٌ٣نو‬ ‫حٿ٘يّي‬ ‫كزو‬ ‫ٓزذ‬ ‫ًّزْن‬،‫حٿـڄْڀش‬ ‫حٿٌٻَّخص‬ ‫ًٳْو‬.
‫ًحٿٌٻخء‬ ‫ًحٿ٬ڀڂ‬ َْ‫ًحٿو‬ ‫حٿيّن‬ ‫ڃيي‬ ‫رؤنو‬ ‫ٳْٸٌٽ‬ ‫ٿٌ٣نو‬ ‫كزو‬ ‫أٓزخد‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫ًّټڄپ‬،ِ‫حٿظ‬ ‫حألًٍحٵ‬ ‫حٿٌحٍٳش‬ ‫ٻخٿ٘ـَس‬ ٌ‫ٳي‬
‫ريخ‬ ِ‫ًّلظڄ‬ ‫ريخ‬ ‫ّٔظ٨پ‬،ْ‫حٿنٴ‬ ‫اٿْو‬ ‫ط٘ظخٵ‬ ‫ڃخ‬ ‫ًىحثڄخ‬.
(‫كــَح‬ ‫ْٓيح‬ ‫أكــزٺ‬):ِ‫ڃ٬ن‬ ‫ّلڄپ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫كذ‬ ‫ٗيس‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ َْ‫ط٬ز‬ ٌ‫حٿلًَى‬ ‫رخإلنٔخڅ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ٌٍٛ ‫ؿڄْپ‬ ٌَّٜ‫ط‬
ِ‫حٿظڄن‬
(ِ‫ً٣ـــن‬ ‫ّخ‬):‫ٿڀظٌٻْي‬ ‫ًطټَحٍىخ‬ ‫٫ڀْو‬ ُ‫ّنخى‬ ‫ربنٔخڅ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫ًٗزو‬ ‫ٿڀظ٬٨ْڂ‬ ‫نيحء‬ ‫أٓڀٌد‬
(‫حٿ٘ـــؤڅ‬):‫حٿٌ٣ن‬ ‫ٗؤڅ‬ ٌ‫٫ڀ‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ٿظيٽ‬ ‫٫٨ْڂ‬ ِ‫اٿ‬ ‫ًاٟخٳظيخ‬ ‫ٿڀظ٬٨ْڂ‬ ‫ڃ٬َٳش‬
(‫ٓــــْيح‬–‫كـــَح‬):‫ٿڀظ٬٨ْڂ‬ ‫نټَطخڅ‬
(ِ‫حٿٸَر‬ َٛ‫أًح‬ ‫ٳْٺ‬):‫حٿڄزظيأ‬ ِ‫٫ڀ‬ َ‫حٿوز‬ ‫طٸيّڂ‬ ‫٣َّٶ‬ ‫٫ن‬ ‫ًحٿظٌٻْي‬ ْٜٚ‫حٿظو‬ ‫ّٴْي‬ َٜ‫ٷ‬ ‫أٓڀٌد‬
(َٛ‫أًح‬):‫ٿڀظ٬٨ْڂ‬ ‫ًنټَس‬ ‫ٿڀټؼَس‬ ٪‫ؿڄ‬
(ً‫حٿٌح‬ ‫حٿ٬٤ٲ‬ ‫كَٱ‬ ‫حٓظويحځ‬)‫حٿٌ٣ن‬ ‫ٳ٠پ‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ًطؤٻْي‬ ‫رٌ٣نو‬ ‫حٍطزخ٣و‬ ُ‫ڃي‬ ِ‫ّيٿ٬ڀ‬
(‫ًحٿٔټن‬ ْ‫حألن‬ ‫٣ْذ‬):‫حألڃن‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ َْ‫ط٬ز‬ ً‫أ‬ ‫حٿٌك٘ش‬ ‫ًًُحٽ‬ ‫ًحٿ٤ڄؤنْنش‬ ‫حألڃن‬ ٍ‫حنظ٘خ‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ ‫رْنيڄخ‬ ‫حٿ٬٤ٲ‬
‫ًحٿ٤ڄؤنْنش‬
(ِ‫ٓؤرن‬–‫أكزٺ‬):ٍ‫ًحالٓظڄَح‬ ‫حٿظـيى‬ ‫ّٴْي‬ ٩ٍ‫ڃ٠خ‬ ‫ٳ٬پ‬
(َُ‫حٿٌٻــ‬ ٪‫ًٍحثــ‬ ‫ٳْـــٺ‬):‫٫٨ڄش‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ ٌ‫ًى‬ ْٜٚ‫ًحٿظو‬ ‫حٿظٌٻْي‬ ‫ّٴْي‬ ًٍَ‫ًحٿڄـ‬ ٍ‫حٿـخ‬ ‫رظٸيّڂ‬ َٜ‫ٷ‬ ‫أٓڀٌد‬
‫حٿٌ٣ن‬ ‫حنظٜخٍحص‬
(٪‫ًٍحثـــ‬):‫ٿڀټؼَس‬ ٪‫ؿڄ‬
(‫حٿِڃن‬ ‫ّـــي‬ ‫طٔ٤َىخ‬):‫حٿٌ٣ن‬ ‫ڃـي‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ ‫ًىٌح‬ ‫حٿٌٻَّخص‬ ‫ّټظذ‬ ‫ّي‬ ‫ٿو‬ ‫ربنٔخڅ‬ ‫حٿِڃن‬ ٌٍٛ ‫ؿڄْپ‬ ٌَّٜ‫ط‬
(‫ًحٿٴ٤ن‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ٌٍ‫ًن‬ ٌُ‫ًحٿظٸ‬ ‫حٿيّن‬ ‫ٳْٺ‬):‫حٿٌ٣ن‬ ‫ڃِحّخ‬ ‫ط٬يى‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ ‫رْنيڂ‬ ‫حٿ٬٤ٲ‬(‫حٿيّن‬ ‫ٳْٺ‬):َٜ‫ٷ‬ ‫أٓڀٌد‬
ْٜٚ‫ًحٿظو‬ ‫حٿظٌٻْي‬ ‫ّٴْي‬ ًٍَ‫ًحٿڄـ‬ ٍ‫حٿـخ‬ ‫رظٸيّڂ‬
(ٌُ‫ًحٿظٸ‬ ‫حٿيّن‬ ‫ٳْٺ‬):٪ْ‫حٿـڄ‬ ‫ڃڀـؤ‬ ٌ‫ٳي‬ ‫حٿ٤ٌحثٲ‬ ٪ْ‫ٿـڄ‬ ‫حألىّخڅ‬ ‫ٻپ‬ ‫ٳْو‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫أڅ‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ َْ‫ط٬ز‬
(‫حٿ٬ڀڂ‬ ٌٍ‫ن‬):‫حٿ٬ڀڂ‬ ‫ٷْڄش‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ ‫ًىٌح‬ ‫كٌٿو‬ ‫ڃخ‬ َْ‫ّن‬ ‫رڄٜزخف‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ٌٍٛ ‫ؿڄْپ‬ ٌَّٜ‫ط‬
(ٌُ‫ًحٿظـٸ‬ ‫حٿــــيّن‬ ‫ًٳْٺ‬-‫ًحٿٴ٤ن‬ ‫حٿ٬ڀـــــڂ‬ ٌٍ‫ًنـــــــــ‬)‫حٿ٬ڀڂ‬ ٍ‫ًحنظ٘خ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫طٸيځ‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ ‫ٻڀو‬ ‫حٿزْض‬ ‫ىٌح‬
‫ًحٿظيّن‬ ‫ًحٿل٠خٍس‬
(ِ‫ڃٌثڀ‬ ‫٧ڀٺ‬):ِ‫ڃٌثڀ‬ َ‫اٿ‬ ِ‫حٿٰخٿ‬ ‫ًأٟخٱ‬ ‫طلظو‬ ‫ًّٔظَّق‬ ‫٫ڀْو‬ ‫ّ٬ٌى‬ ‫٧پ‬ ‫ٿيخ‬ ‫ر٘ـَس‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ٌٍٛ ‫ؿڄْپ‬ ٌَّٜ‫ط‬
‫حٿٌ٣ن‬ ‫٫٨ڄش‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ٿْيٽ‬
‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬‫حٿَكڄن‬ ‫٫زخى‬ ‫ٓڀٔڀش‬ُ‫حأل٫يحى‬ ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬
5
‫ح٫يحى‬/ً‫حالٓظخ‬:‫٫زيحٿَكڄن‬ ‫ٍٟخ‬(‫٣ڀوخ‬–‫حٿڄنٌٍٜس‬)‫ځ‬/01006824413
(‫ًحٿزيڅ‬ ‫حٿًَف‬ ٌُ‫ڃي‬):‫ٿٌ٣نو‬ ‫كزو‬ ‫ٗيس‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ ‫ؿڄْپ‬ َْ‫ط٬ز‬
(ِ‫ٳ‬ ‫حٿو٤خد‬ ‫ٻخٱ‬ ‫حٓظويحځ‬:‫ً٧ڀٺ‬ ‫ٳْٺ‬)‫حٿٌٍٜس‬ ٍ‫حٓظل٠خ‬ ‫طٴْي‬
ّ1:‫؟‬ ‫ٿٌ٣نو‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫طڄنخه‬ ٌُ‫حٿ‬ ‫ڃخ‬
:ْ‫اٌشأ‬ ُ١‫ػظ‬ ً‫ا‬‫حط‬ ٖ‫٠طا‬ ْ‫أ‬ ٕٗ‫ٌٛع‬ ّٕٝ‫ر‬.
ّ2‫؟‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ْ‫نٴ‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿټزَْس‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫ڃټخنش‬ ‫ٓزذ‬ ‫ڃخ‬
- :ٕٗ‫ِٚٛع‬ َ‫اإلؼال‬ ّٝ‫ح‬ ٛ٘ ٗٔ‫أ‬-‫اٌّىبٔخ‬ ‫اٌشط٠ف‬ ‫اٌحط‬ ‫اٌؽ١س‬ ٗٔ‫أ‬
-ٓ‫ٚاٌؽى‬ ‫ٚاٌطاحخ‬ ‫ٚاألٔػ‬ ً٘‫األ‬ ٓ‫ِٛع‬ ٗٔ‫أ‬-‫اٌطائغ‬ ‫ٚاٌزبض٠د‬ ‫اٌؼظ١ّخ‬ ‫اٌّىبٔخ‬ ٚ‫ش‬ ٗٔ‫أ‬
-‫ٚاٌؼٍّبء‬ ٍُ‫اٌؼ‬ ‫ٚأضع‬ ٟ‫اٌٛح‬ ‫ِٚٙجظ‬ ‫اٌطؼبالد‬ ٓ‫ِٛع‬ ٗٔ‫أ‬
ّ3:‫٫٤ٲ‬ ‫ٷْڄش‬ ‫ڃخ‬(‫حٽ‬ َٛ‫أًح‬‫ٵ‬ٍ‫د‬ُ)ِ‫٫ڀ‬(‫ًحٿٔټن‬ ْ‫حألن‬)‫؟‬
ٗ‫ِىبٔز‬ ‫اضرفبع‬ ‫ٚؼجت‬ ٍٗ‫اج‬ ِٓ ‫ٚاٌزضح١خ‬ ٓ‫اٌٛع‬ ‫ٌحت‬ ٛ‫رسػ‬ ٟ‫اٌز‬ ‫األؼجبة‬ ‫وثطح‬ ٓ١‫رج‬
ّ4:‫؟‬ ‫حألرْخص‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ َ‫ًٻ‬ ٍَ‫طټ‬ ‫ٿڄخًح‬ ً ‫؟‬ ‫حٿڄوخ٣ذ‬ ‫رْٰٜش‬ ‫حٿٌ٣ن‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫حٓظويځ‬ ‫ٿڄخًح‬
‫اٌظٛضح‬ ‫اؼزحضبض‬ ‫٠ف١س‬ ٗٔ‫أل‬–ً‫ػبل‬ ْ‫ثئٔؽب‬ ٗٙ١‫ثشج‬ ٓ‫ٌٍٛع‬ ُ١‫ٚرؼظ‬/ٗ١ٌ‫إ‬ ‫ٚأزّبء‬ ٓ‫ٌٍٛع‬ ‫ٚحجب‬ ‫اػزعاظا‬
ّ5:‫؟‬ ٚ‫حٿن‬ ِ‫ٳ‬ ‫حألرْخص‬ ‫طَحر٤ض‬ ‫ٻْٲ‬ ً ‫؟‬ ٚ‫حٿن‬ ِ‫ٳ‬ ‫ٿڀٌ٣ن‬ ‫حٿنيحء‬ ٍَ‫طټ‬ ‫ٿڄخًح‬
ٗ‫ث‬ ‫ٚاالفزربض‬ ٓ‫اٌٛع‬ ُ١‫ٌزؼظ‬.ٌٝٚ‫األ‬ ‫األث١بد‬ ً‫ٌى‬ ً١ٍ‫رؼ‬ ‫جبءد‬ ‫األذ١طح‬ ‫األث١بد‬ ْ‫أ‬ ‫ٚشٌه‬
ّ6:‫؟‬ ‫حألرْخص‬ ِ‫ٳ‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿڄْٔ٤َس‬ ‫حٿ٬خ٣ٴش‬ ‫ڃخ‬
ٕٗ‫ٚع‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌظبٌح‬ ٓ‫اٌّٛاع‬ ‫ثطؼبٌخ‬ ْ‫ٚاإل٠ّب‬ ٓ‫ٌٍٛع‬ ‫ٚاٌزّج١س‬ ُ١‫ٚاٌزؼظ‬ ‫ٚاالػزعاظ‬ ‫اٌحت‬ ‫ػبعفخ‬
ّ7:‫حألڃڂ؟‬ ‫رْن‬ َ‫خ‬ٍّ‫ك٠خ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫ڃټخنش‬ ‫ڃخ‬
‫حٿ٬خٿڂ‬ ‫٫ڀڄض‬ ِ‫حٿظ‬ ‫حألنٔخنْو‬ ‫حٿل٠خٍحص‬ ‫ڃيي‬ ٌ‫ٳي‬ ‫حألڃڂ‬ ‫رْن‬ ‫٫٨ْڄو‬ ‫ڃټخنو‬ ‫ٿڀٌ٣ن‬
ّ8:‫حٿِڃخڅ؟‬ ‫ّي‬ ‫ٓ٤َطو‬ ٌُ‫حٿ‬ ‫ڃخ‬
‫ٟي‬ ‫ٻٴخف‬ ‫ڃن‬ ٌٍٜ٬‫حٿ‬ َ‫ڃ‬ ِ‫٫ڀ‬ َُٜ‫حٿڄ‬ ‫حإلنٔخڅ‬ ‫ريخ‬ ‫ٷخځ‬ ِ‫حٿظ‬ ‫ًحٿز٤ٌالص‬ ‫حٿٌٻَّخص‬ ٪‫ًٍحث‬ ‫حٿِڃخڅ‬ ‫ّي‬ ‫ٓ٤َص‬
‫حٿٌ٣ن‬ ‫٫ن‬ ٩‫حٿيٳخ‬ ِ‫ٳ‬ ‫ًحٿـيخى‬ ‫حأل٫يحء‬
‫ًحٿـــــــڄـــــلن‬ ‫حٓٳــــــخص‬ ‫ڃن‬ ِ‫ً٣ـــــن‬ ‫ّخ‬ ‫حهلل‬ ‫ًٷــــخٹ‬
‫ٳـــظن‬ ‫ًڃــــن‬ َ‫ٗـــ‬ ‫ڃـــــــــن‬ ‫حإلٓالځ‬ ِ‫كڄ‬ ‫ّخ‬ ‫ًٛخنٺ‬
‫رخٿؼڄـــــــن‬ ُ‫ن‬‫ُــــــ‬‫ڃ‬‫أ‬ ‫ًٿٔــــض‬ ‫أرـــيح‬ ِ‫ڃــــيــظ‬ ‫ٳيحإٹ‬
‫أ‬-‫حٿٸٌْٓن‬ ‫رْن‬ ‫ڃڄخ‬ ‫حٿٌٜحد‬ َْ‫طو‬:1-‫ًٷخٹ‬ َ‫ڃ٬ن‬:(‫أڃنٺ‬–‫ٛخنٺ‬–‫ٍ٫خٹ‬)
2-‫ٳظن‬ ‫ڃٴَى‬:(‫ٳخطن‬–‫ٳظنش‬–‫ٳظخڅ‬)3-ّ‫ن‬‫أڃ‬ ‫ڃ٠خى‬:(٪‫أڃن‬–‫أروپ‬–‫أٟن‬)
‫د‬-‫؟‬ ‫ٿڀٌ٣ن‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ٌ٫‫ّي‬ ‫رڂ‬
‫ؽ‬-‫٫ڀپ‬:‫؟‬ ِ‫ًٷٌڃ‬ ِ‫ىّن‬ ‫ًحؿذ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫٫ن‬ ٩‫حٿيٳخ‬
‫ى‬-(ِ‫ً٣ن‬ ‫ّخ‬)‫؟‬ ‫ٯَٟو‬ ‫ًڃخ‬ ‫حألٓڀٌد‬ ٩ٌ‫ن‬ ‫ڃخ‬
‫ىـ‬-(‫حهلل‬ ‫ًٷخٹ‬)‫؟‬ َْ‫حٿظ٬ز‬ ‫ىٌح‬ ِ‫ٌّك‬ ‫رڂ‬
ً-‫ًحٿل٠خٍس‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ‫ًرو‬ ‫حإلّڄخڅ‬ ‫ڃٌكي‬ ِ‫حٿٰخٿ‬ ‫حٿٌ٣ن‬..َ‫حٿڄ٬ن‬ ‫ىٌح‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ ‫ڃخ‬ ‫حألرْخص‬ ‫ڃن‬ ‫ىخص‬
‫رخٿؼڄـــــــن‬ ُ‫ن‬‫ُــــــ‬‫ڃ‬‫أ‬ ‫ًٿٔــــض‬ ‫أرـــيح‬ ِ‫ڃــــيــظ‬ ‫ٳيحإٹ‬
‫ًحٿٔنن‬ ‫حٿنيـــــؾ‬ ‫ٷـــٌّــــڂ‬ ِ‫حٿ٬ــــخٿ‬ ‫ڃـــيٹ‬ ِ‫ٓؤرن‬
‫ًحٿٔټن‬ ْ‫حألن‬ ‫ً٣ْذ‬ ‫حٿٸَد‬ َٛ‫أًح‬ ‫ٳٴْٺ‬
‫حٿِڃن‬ ‫ّي‬ ‫طٔ٤َىخ‬ ٍَ‫حٿٌٻ‬ ٪‫ًٍحث‬ ‫ًٳْٺ‬
‫ًحٿٴ٤ن‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ٌٍ‫ًن‬ ٌٍ‫ًحٿظٸ‬ ‫حٿيّن‬ ‫ًٳْٺ‬
‫څ‬ ‫ًحٿزي‬ ‫حٿًَف‬ ٌٍ‫ًڃي‬ ِ‫حٿٰخٿ‬ ِ‫ڃٌثڀ‬ ‫ً٧ڀٺ‬
‫ح‬)‫ًڃَحىٱ‬ ‫؟‬ َٛ‫أًح‬ ‫ڃٴَى‬ ‫ڃخ‬(ِ‫ڃٌثڀ‬)٪‫ؿڄ‬ ‫ًڃخ‬ ‫؟‬(‫حٿِڃن‬)‫؟‬
‫د‬)‫حٿٌ٣ن‬ ‫كذ‬ ‫أٓزخد‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ َ‫ًٻ‬0‫حألرْخص؟‬ ِ‫ٳ‬ ‫ٻڄخ‬ ‫ًٟليخ‬
‫ؽ‬)(َ‫حٿٸَر‬ َٛ‫أًح‬ ‫ٳٴْٺ‬)‫ٷزڀيخ؟‬ ‫رڄخ‬ ‫٫الٷظيخ‬ ‫ڃخ‬
‫ى‬)(‫حٿِڃن‬ ‫ّي‬ ‫طٔ٤َه‬)‫؟‬ ‫ٳْيخ‬ ‫حٿـڄخٽ‬ ‫ًؿو‬ ‫ڃخ‬
‫تذسية‬
‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬‫حٿَكڄن‬ ‫٫زخى‬ ‫ٓڀٔڀش‬ُ‫حأل٫يحى‬ ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬
6
‫ح٫يحى‬/ً‫حالٓظخ‬:‫٫زيحٿَكڄن‬ ‫ٍٟخ‬(‫٣ڀوخ‬–‫حٿڄنٌٍٜس‬)‫ځ‬/01006824413
‫ه‬)‫٫الڃش‬ ٪ٟ) (‫٫الڃش‬ ً‫أ‬(X)‫حٓطْش‬ ‫حٿ٬زخٍس‬ ‫أڃخځ‬
1)‫حإلّڄخڅ‬ ‫ڃن‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫كذ‬) (
2)‫حٿٌ٣ن‬ ‫ڃٜخٿق‬ ‫ّويڃخڅ‬ ‫ًحٿ٬ڄپ‬ ‫حٿـي‬) (
3)ٞ٬‫حٿز‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ًحؿذ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫٫ن‬ ٩‫حٿيٳخ‬) (
ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫اهلل‬ ٍٟ‫ط‬ ‫اٌطؼٛي‬ ‫حث‬ ‫ٌصٌه‬ َ‫ٚاٌٛئب‬ ‫اٌٛفبق‬ ‫ٌ١ؽٛز‬ َ‫ٚؼال‬ ‫ِحجخ‬ ٟ‫ف‬ ‫إٌبغ‬ ‫٠ؼ١ش‬ ْ‫أ‬ ٍٟ‫ػ‬ َ‫اإلؼال‬ ‫٠حطص‬
‫اٌحّ١سح‬ ‫ٚاألذالق‬ ‫ثبٌظفبد‬ ٍٟ‫اٌزح‬ ٍٟ‫ػ‬ ٍُ‫ٚؼ‬.
‫ْٓينخ‬ ٌ‫ى‬(‫ىََّس‬ ٌ‫أر‬)ِ‫ٛڀ‬ ‫حٿٌَٓٽ‬ ‫أكخىّغ‬ ‫ڃن‬ َْ‫حٿټؼ‬ ًٍُ ً ‫٫نو‬ ‫حهلل‬ ٍِٟ َ‫ٛو‬ ‫رن‬ ‫٫زيحٿَكڄن‬ ِ‫ًّٔڄ‬
‫ريخ‬ ‫ًَّٳٶ‬ ‫َْٰٛه‬ ‫ىَس‬ ‫ّلڄپ‬ ‫ٻخڅ‬ ‫ألنو‬ ‫ىََّس‬ ِ‫رؤر‬ ِ‫ًٓڄ‬ ‫ًٓڀڂ‬ ‫٫ڀْو‬ ‫حهلل‬
‫حٿ٬زي‬ ‫ٗؤڅ‬ ٪‫طَٳ‬ ِ‫حٿظ‬ ٌٍ‫حألڃ‬ ٞ٬‫ر‬ ‫ٿنخ‬ ‫ًٓڀڂ‬ ‫٫ڀْو‬ ‫حهلل‬ ِ‫ٛڀ‬ ‫حٿټَّڂ‬ ‫حٿٌَٓٽ‬ ‫ّزْن‬
ّ‫حٿنخ‬ ‫ًرْن‬ ‫ٍرو‬ ‫٫ني‬،‫ًٿٺ‬ ‫ًڃن‬
-‫حٿٜيٷش‬:٪‫ڃ‬ ِ‫رٸ‬ ‫ٳْڄخ‬ ‫ّزخٍٹ‬ ‫ًؿپ‬ ِ٫ ‫حهلل‬ ‫ًطـ٬پ‬ ‫حٿڄئڃن‬ ‫ڃخٽ‬ ‫طِّي‬ ‫حٿٜيٷش‬ ‫أڅ‬ ‫ّزْن‬ ‫حٿټَّڂ‬ ‫ٳخٿٌَٓٽ‬
‫حٿڄظٜيٵ‬.
-‫ًحٿظٔخڃق‬ ٌ‫حٿ٬ٴ‬:‫ٻزَْس‬ ‫ڃنِٿش‬ ‫ٿيڂ‬ ّ‫حٿنخ‬ ‫٫ن‬ ‫حٿ٬خٳْن‬ ‫حٿڄظٔخڃلْن‬ ‫أڅ‬ ‫ًٓڀڂ‬ ‫٫ڀْو‬ ‫حهلل‬ ِ‫ٛڀ‬ ‫حٿٌَٓٽ‬ ‫ّ٬ڀڄنخ‬
‫٫زخىس‬ ‫ً٫ني‬ ‫حهلل‬ ‫٫ني‬،‫ًحٓهَس‬ ‫حٿينْخ‬ ِ‫ٳ‬ ِ٬‫ًحٿ‬ ‫رخٿَ٘ٱ‬ ‫حهلل‬ ‫ّوٜيڂ‬ ‫كْغ‬.
-٪ٟ‫حٿظٌح‬:ّ‫حٿنخ‬ ‫ًرْن‬ ‫حهلل‬ ‫٫ني‬ ‫ڃنِٿظو‬ ٪‫ٿَٳ‬ ‫حٿڄئڃن‬ ‫٣َّٶ‬ ٪ٟ‫حٿظٌح‬ ‫أڅ‬ ‫ًٓڀڂ‬ ‫٫ڀْو‬ ‫حهلل‬ ِ‫ٛڀ‬ ‫حٿٌَٓٽ‬ ‫ّ٬ڀڄنخ‬،
‫حهلل‬ ‫ڃن‬ ‫ڃلزٌد‬ ٪ٟ‫ٳخٿڄظٌح‬،‫رْنيڂ‬ ‫ٗؤنو‬ ‫َّٳ٬ٌڅ‬ ّ‫حٿنخ‬ ‫ڃن‬ ‫ڃلزٌد‬
‫حٿټڀڄش‬‫ڃ٬نخىخ‬‫حٿټڀڄش‬‫ڃ٬نخىخ‬
‫ٛيٷش‬‫ؽ‬ ‫حٿڄټَڃش‬ ‫ال‬ ‫هلل‬ َ‫حٿٸَر‬ ‫ًؿو‬ َ‫٫ڀ‬ َ٤٬ّ ‫ڃخ‬(‫ٛيٷخص‬ً‫ح‬‫٫زي‬
‫حٿڄَحى‬(‫انٔخڅ‬)‫ؽ‬(‫ِزخى‬٫––‫ّخى‬‫ز‬ُ٫-‫٫زْي‬
)
ً‫ح‬ِ٫‫حٿڄَحى‬(ً‫خ‬‫اٻَحڃ‬)×ً‫ال‬ًً‫ح‬ٌ‫٫ٴ‬‫ًٿْن‬ ‫طٔخڃق‬×‫هٌٜڃش‬
٪ٟ‫طٌح‬َ‫حٿظټز‬ ‫٫ن‬ ‫حٿز٬ي‬×َ‫ًحٿظټز‬ َْ‫ز‬ِ‫ټ‬‫حٿ‬‫ٍٳ٬و‬‫ڃنِٿظو‬ َ‫ًأ٫ڀ‬ ‫أٻَڃو‬×‫َو‬٤‫ك‬
‫ڃخ‬‫نخٳْش‬‫أكي‬‫انٔخڅ‬(‫ؽ‬)‫أكخى‬ ً ‫أكٌى‬
‫حٿَ٘ف‬
‫عن‬‫قال‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫اهلل‬ ‫صلي‬ ‫اهلل‬ ‫رسول‬ ‫أن‬ ‫هريرة‬ ‫أبى‬:(ً‫ا‬‫ػجس‬ ‫اهلل‬ ‫ظاز‬ ‫ِٚب‬ ‫طسلخ‬ ِٓ ‫ِبي‬ ‫ٔمض‬ ‫ِب‬
ٗ‫ضفؼ‬ ‫إال‬ ‫هلل‬ ٌ‫س‬‫أح‬ ‫رٛاضغ‬ ‫ِٚب‬ ، ً‫ا‬‫ػع‬ ‫إال‬ ٛ‫ثؼف‬)ٍُ‫ِؽ‬ ٖ‫ضٚا‬
‫حٿَّ٘ٲ‬ ‫حٿليّغ‬
2–‫حألهالٵ‬ ‫ڃټخٍځ‬
‫طٸيّڂ‬
ًُ‫رخٿَح‬ ‫حٿظ٬َّٲ‬

Recommended

False ceilings
False ceilingsFalse ceilings
False ceilingsmohmimare
 
الأسس التصميميه للمدارس المتطوره
الأسس التصميميه للمدارس المتطورهالأسس التصميميه للمدارس المتطوره
الأسس التصميميه للمدارس المتطورهmohmimare
 
Social studies-school-books-1st-preparatory-1st-term-khawagah-2019-4
Social studies-school-books-1st-preparatory-1st-term-khawagah-2019-4Social studies-school-books-1st-preparatory-1st-term-khawagah-2019-4
Social studies-school-books-1st-preparatory-1st-term-khawagah-2019-4khawagah
 
يوميات التعذيب يونيو 2013 - مايو 2014 - تم الرفع بواسطة شبكة ومنتديات نافذة م...
يوميات التعذيب يونيو 2013 - مايو 2014 - تم الرفع بواسطة شبكة ومنتديات نافذة م...يوميات التعذيب يونيو 2013 - مايو 2014 - تم الرفع بواسطة شبكة ومنتديات نافذة م...
يوميات التعذيب يونيو 2013 - مايو 2014 - تم الرفع بواسطة شبكة ومنتديات نافذة م...شبكة ومنتديات نافذة مصر صوت الحرية
 
فيزياء للصف الثاني الثانوي 2017 - موقع ملزمتي
فيزياء للصف الثاني الثانوي 2017 - موقع ملزمتيفيزياء للصف الثاني الثانوي 2017 - موقع ملزمتي
فيزياء للصف الثاني الثانوي 2017 - موقع ملزمتيملزمتي
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان تاريخ للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان تاريخ للصف الثاني الثانوي الترم الثانيموقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان تاريخ للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان تاريخ للصف الثاني الثانوي الترم الثانيملزمتي
 
نگاهی اسلامی به اخلاق رسانه ای
نگاهی اسلامی به اخلاق رسانه اینگاهی اسلامی به اخلاق رسانه ای
نگاهی اسلامی به اخلاق رسانه ایiuvmtech
 
حوكمة الشركات
حوكمة الشركاتحوكمة الشركات
حوكمة الشركاتMohammed Alashi
 

More Related Content

What's hot

تربية البط المسكوفي
تربية البط المسكوفيتربية البط المسكوفي
تربية البط المسكوفيABOHEMEED ALY
 
انتاج اللحم من الجاموس 2004
انتاج اللحم من الجاموس  2004 انتاج اللحم من الجاموس  2004
انتاج اللحم من الجاموس 2004 ABOHEMEED ALY
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية أدبي للصف الثاني الثانوي الترم ا...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية أدبي للصف الثاني الثانوي الترم ا...موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية أدبي للصف الثاني الثانوي الترم ا...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية أدبي للصف الثاني الثانوي الترم ا...ملزمتي
 
لغة عربية للصف الثاني الإعدادي 2017 - موقع ملزمتي
لغة عربية للصف الثاني الإعدادي 2017 - موقع ملزمتيلغة عربية للصف الثاني الإعدادي 2017 - موقع ملزمتي
لغة عربية للصف الثاني الإعدادي 2017 - موقع ملزمتيملزمتي
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا للصف الثاني الثانوي الترم الثانيموقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا للصف الثاني الثانوي الترم الثانيملزمتي
 
كتاب النقد المعماري د. علي عبد الرءوف
كتاب النقد المعماري د. علي عبد الرءوف كتاب النقد المعماري د. علي عبد الرءوف
كتاب النقد المعماري د. علي عبد الرءوف mohmimare
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية علمي للصف الثاني الثانوي الترم ا...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية علمي للصف الثاني الثانوي الترم ا...موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية علمي للصف الثاني الثانوي الترم ا...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية علمي للصف الثاني الثانوي الترم ا...ملزمتي
 
ملخص وتدريبات قصة عقبة بن نافع أولى إعدادى للترمين أ/أمنية وجدى
ملخص وتدريبات قصة عقبة بن نافع أولى إعدادى للترمين أ/أمنية وجدى ملخص وتدريبات قصة عقبة بن نافع أولى إعدادى للترمين أ/أمنية وجدى
ملخص وتدريبات قصة عقبة بن نافع أولى إعدادى للترمين أ/أمنية وجدى أمنية وجدى
 
بلاغة الصف الثالث الثانوي - ازهر - درس الحقيقة والمجاز
بلاغة الصف الثالث الثانوي - ازهر - درس الحقيقة والمجازبلاغة الصف الثالث الثانوي - ازهر - درس الحقيقة والمجاز
بلاغة الصف الثالث الثانوي - ازهر - درس الحقيقة والمجازThanawyaHome
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان رياضيات للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان رياضيات للصف الثاني الثانوي الترم الثانيموقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان رياضيات للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان رياضيات للصف الثاني الثانوي الترم الثانيملزمتي
 
الإرشادات العامة تصميم وإنشاء المستشفيات بحث 2015
الإرشادات العامة تصميم وإنشاء المستشفيات بحث 2015الإرشادات العامة تصميم وإنشاء المستشفيات بحث 2015
الإرشادات العامة تصميم وإنشاء المستشفيات بحث 2015mohmimare
 
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس Moez
 
النظم المباشره وغير المباشرة للطاقة الشمسية
النظم المباشره وغير المباشرة للطاقة الشمسيةالنظم المباشره وغير المباشرة للطاقة الشمسية
النظم المباشره وغير المباشرة للطاقة الشمسيةnada khaled
 
التخطيط الاستراتيجي باستخدام دي سي اي الجزء الاول الدليل العام
التخطيط الاستراتيجي باستخدام دي سي اي الجزء الاول الدليل العامالتخطيط الاستراتيجي باستخدام دي سي اي الجزء الاول الدليل العام
التخطيط الاستراتيجي باستخدام دي سي اي الجزء الاول الدليل العامCharitable organization
 
Spain pavilion for shanghi world expo 2010
Spain pavilion for shanghi world expo 2010Spain pavilion for shanghi world expo 2010
Spain pavilion for shanghi world expo 2010nada khaled
 
الإهمال الطبي والقتل البطئ والإعدام ..واقع نساء مصر في سجون الانقلاب !
الإهمال الطبي والقتل البطئ والإعدام ..واقع نساء مصر في سجون الانقلاب !الإهمال الطبي والقتل البطئ والإعدام ..واقع نساء مصر في سجون الانقلاب !
الإهمال الطبي والقتل البطئ والإعدام ..واقع نساء مصر في سجون الانقلاب !WomenAntiCoup
 
تقرير المعمل القانونى
تقرير المعمل القانونىتقرير المعمل القانونى
تقرير المعمل القانونىHassan Ibrahim
 
التخطيط التشغيلي أسس العلمية وتطبيقات العملية1439
التخطيط التشغيلي  أسس العلمية وتطبيقات العملية1439التخطيط التشغيلي  أسس العلمية وتطبيقات العملية1439
التخطيط التشغيلي أسس العلمية وتطبيقات العملية1439Ayman Tobasee
 
استراتيجيات فرق العمل الدعوية
استراتيجيات فرق العمل الدعويةاستراتيجيات فرق العمل الدعوية
استراتيجيات فرق العمل الدعويةAyman Tobasee
 

What's hot (20)

تربية البط المسكوفي
تربية البط المسكوفيتربية البط المسكوفي
تربية البط المسكوفي
 
انتاج اللحم من الجاموس 2004
انتاج اللحم من الجاموس  2004 انتاج اللحم من الجاموس  2004
انتاج اللحم من الجاموس 2004
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية أدبي للصف الثاني الثانوي الترم ا...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية أدبي للصف الثاني الثانوي الترم ا...موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية أدبي للصف الثاني الثانوي الترم ا...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية أدبي للصف الثاني الثانوي الترم ا...
 
لغة عربية للصف الثاني الإعدادي 2017 - موقع ملزمتي
لغة عربية للصف الثاني الإعدادي 2017 - موقع ملزمتيلغة عربية للصف الثاني الإعدادي 2017 - موقع ملزمتي
لغة عربية للصف الثاني الإعدادي 2017 - موقع ملزمتي
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا للصف الثاني الثانوي الترم الثانيموقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان جغرافيا للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
 
كتاب النقد المعماري د. علي عبد الرءوف
كتاب النقد المعماري د. علي عبد الرءوف كتاب النقد المعماري د. علي عبد الرءوف
كتاب النقد المعماري د. علي عبد الرءوف
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية علمي للصف الثاني الثانوي الترم ا...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية علمي للصف الثاني الثانوي الترم ا...موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية علمي للصف الثاني الثانوي الترم ا...
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان لغة عربية علمي للصف الثاني الثانوي الترم ا...
 
ملخص وتدريبات قصة عقبة بن نافع أولى إعدادى للترمين أ/أمنية وجدى
ملخص وتدريبات قصة عقبة بن نافع أولى إعدادى للترمين أ/أمنية وجدى ملخص وتدريبات قصة عقبة بن نافع أولى إعدادى للترمين أ/أمنية وجدى
ملخص وتدريبات قصة عقبة بن نافع أولى إعدادى للترمين أ/أمنية وجدى
 
بلاغة الصف الثالث الثانوي - ازهر - درس الحقيقة والمجاز
بلاغة الصف الثالث الثانوي - ازهر - درس الحقيقة والمجازبلاغة الصف الثالث الثانوي - ازهر - درس الحقيقة والمجاز
بلاغة الصف الثالث الثانوي - ازهر - درس الحقيقة والمجاز
 
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان رياضيات للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان رياضيات للصف الثاني الثانوي الترم الثانيموقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان رياضيات للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
موقع ملزمتي - مراجعة ليلة الامتحان رياضيات للصف الثاني الثانوي الترم الثاني
 
17 عورات المرضى
17 عورات المرضى17 عورات المرضى
17 عورات المرضى
 
الإرشادات العامة تصميم وإنشاء المستشفيات بحث 2015
الإرشادات العامة تصميم وإنشاء المستشفيات بحث 2015الإرشادات العامة تصميم وإنشاء المستشفيات بحث 2015
الإرشادات العامة تصميم وإنشاء المستشفيات بحث 2015
 
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
تقرير تدقيق حول المحروقات و منظومة الدّعم - تونس
 
النظم المباشره وغير المباشرة للطاقة الشمسية
النظم المباشره وغير المباشرة للطاقة الشمسيةالنظم المباشره وغير المباشرة للطاقة الشمسية
النظم المباشره وغير المباشرة للطاقة الشمسية
 
التخطيط الاستراتيجي باستخدام دي سي اي الجزء الاول الدليل العام
التخطيط الاستراتيجي باستخدام دي سي اي الجزء الاول الدليل العامالتخطيط الاستراتيجي باستخدام دي سي اي الجزء الاول الدليل العام
التخطيط الاستراتيجي باستخدام دي سي اي الجزء الاول الدليل العام
 
Spain pavilion for shanghi world expo 2010
Spain pavilion for shanghi world expo 2010Spain pavilion for shanghi world expo 2010
Spain pavilion for shanghi world expo 2010
 
الإهمال الطبي والقتل البطئ والإعدام ..واقع نساء مصر في سجون الانقلاب !
الإهمال الطبي والقتل البطئ والإعدام ..واقع نساء مصر في سجون الانقلاب !الإهمال الطبي والقتل البطئ والإعدام ..واقع نساء مصر في سجون الانقلاب !
الإهمال الطبي والقتل البطئ والإعدام ..واقع نساء مصر في سجون الانقلاب !
 
تقرير المعمل القانونى
تقرير المعمل القانونىتقرير المعمل القانونى
تقرير المعمل القانونى
 
التخطيط التشغيلي أسس العلمية وتطبيقات العملية1439
التخطيط التشغيلي  أسس العلمية وتطبيقات العملية1439التخطيط التشغيلي  أسس العلمية وتطبيقات العملية1439
التخطيط التشغيلي أسس العلمية وتطبيقات العملية1439
 
استراتيجيات فرق العمل الدعوية
استراتيجيات فرق العمل الدعويةاستراتيجيات فرق العمل الدعوية
استراتيجيات فرق العمل الدعوية
 

Viewers also liked

بوكلت العربى أولى اعدادى ت1
بوكلت العربى أولى اعدادى ت1بوكلت العربى أولى اعدادى ت1
بوكلت العربى أولى اعدادى ت1أمنية وجدى
 
عقبة بن نافع للترمين معا بالتدريبات بملف وورد أمنية وجدى
عقبة بن نافع للترمين معا بالتدريبات بملف وورد أمنية وجدىعقبة بن نافع للترمين معا بالتدريبات بملف وورد أمنية وجدى
عقبة بن نافع للترمين معا بالتدريبات بملف وورد أمنية وجدىأمنية وجدى
 
كراسة النحو الشاملة للصف الأول الإعدادى للترم الأول 2017 أ . أمنية وجدى
كراسة النحو الشاملة للصف الأول الإعدادى للترم الأول 2017 أ . أمنية وجدىكراسة النحو الشاملة للصف الأول الإعدادى للترم الأول 2017 أ . أمنية وجدى
كراسة النحو الشاملة للصف الأول الإعدادى للترم الأول 2017 أ . أمنية وجدىأمنية وجدى
 
بوكلت شرح منهج اللغة العربية الجديد للصف الرابع الابتدائى - الفصل الدراسى الأ...
بوكلت شرح منهج اللغة العربية الجديد للصف الرابع الابتدائى - الفصل الدراسى الأ...بوكلت شرح منهج اللغة العربية الجديد للصف الرابع الابتدائى - الفصل الدراسى الأ...
بوكلت شرح منهج اللغة العربية الجديد للصف الرابع الابتدائى - الفصل الدراسى الأ...أمنية وجدى
 
كراسة النحو الشاملة للصف الثانى الإعدادى الفصل الدراسى الأول 2017 أ.أمنية وجدى
كراسة النحو الشاملة للصف الثانى الإعدادى الفصل الدراسى الأول 2017 أ.أمنية وجدىكراسة النحو الشاملة للصف الثانى الإعدادى الفصل الدراسى الأول 2017 أ.أمنية وجدى
كراسة النحو الشاملة للصف الثانى الإعدادى الفصل الدراسى الأول 2017 أ.أمنية وجدىأمنية وجدى
 
ملزمة علوم للأول الإعدادى ترم أول
ملزمة علوم للأول الإعدادى ترم أولملزمة علوم للأول الإعدادى ترم أول
ملزمة علوم للأول الإعدادى ترم أولأمنية وجدى
 
امتحان يومي للصف السابع \الفصل الثاني
امتحان يومي للصف السابع \الفصل الثانيامتحان يومي للصف السابع \الفصل الثاني
امتحان يومي للصف السابع \الفصل الثانيHazem Hafeza
 
Science booklet الصف الأول الإعدادى للترم الأول
Science booklet الصف الأول الإعدادى للترم الأولScience booklet الصف الأول الإعدادى للترم الأول
Science booklet الصف الأول الإعدادى للترم الأولأمنية وجدى
 
مراجعة نهائية دين اولى اعدادى نصف العام
مراجعة نهائية دين اولى اعدادى نصف العاممراجعة نهائية دين اولى اعدادى نصف العام
مراجعة نهائية دين اولى اعدادى نصف العامأمنية وجدى
 
قصة اسماء بنت ابى بكر اولى اعدادى س وج ترم اول
قصة اسماء بنت ابى بكر اولى اعدادى س وج ترم اولقصة اسماء بنت ابى بكر اولى اعدادى س وج ترم اول
قصة اسماء بنت ابى بكر اولى اعدادى س وج ترم اولأمنية وجدى
 
ملزمة دراسات للصف الرابع الإبتدائى الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
ملزمة دراسات للصف الرابع الإبتدائى الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيملزمة دراسات للصف الرابع الإبتدائى الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
ملزمة دراسات للصف الرابع الإبتدائى الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيملزمتي
 
هندسة للصف الاول الاعدادى الترم الاول 2017 - موقع ملزمتي
هندسة للصف الاول الاعدادى الترم الاول 2017 - موقع ملزمتيهندسة للصف الاول الاعدادى الترم الاول 2017 - موقع ملزمتي
هندسة للصف الاول الاعدادى الترم الاول 2017 - موقع ملزمتيملزمتي
 
مذكرة لغة عربية للصف الرابع الإبتدائي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
مذكرة لغة عربية للصف الرابع الإبتدائي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيمذكرة لغة عربية للصف الرابع الإبتدائي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
مذكرة لغة عربية للصف الرابع الإبتدائي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيملزمتي
 
بوكلت اللغة العربية الجديد 2017 للصف الثالث الابتدائى - الفصل الدراسى الأول أ...
بوكلت اللغة العربية الجديد 2017 للصف الثالث الابتدائى - الفصل الدراسى الأول أ...بوكلت اللغة العربية الجديد 2017 للصف الثالث الابتدائى - الفصل الدراسى الأول أ...
بوكلت اللغة العربية الجديد 2017 للصف الثالث الابتدائى - الفصل الدراسى الأول أ...أمنية وجدى
 
رياضيات للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
رياضيات للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيرياضيات للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
رياضيات للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيملزمتي
 
موسوعة شرح وتدريبات القواعد النحوية للمرحلة الابتدائية الترمين أ.أمنية وجدى
موسوعة شرح وتدريبات القواعد النحوية للمرحلة الابتدائية الترمين أ.أمنية وجدىموسوعة شرح وتدريبات القواعد النحوية للمرحلة الابتدائية الترمين أ.أمنية وجدى
موسوعة شرح وتدريبات القواعد النحوية للمرحلة الابتدائية الترمين أ.أمنية وجدىأمنية وجدى
 
امتحانات رصد الاتقان 3ب
امتحانات رصد الاتقان 3بامتحانات رصد الاتقان 3ب
امتحانات رصد الاتقان 3بأمنية وجدى
 
بوكلت شرح ومراجعة منهج اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى للفصل الدراسى الأو...
بوكلت شرح ومراجعة منهج اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى للفصل الدراسى الأو...بوكلت شرح ومراجعة منهج اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى للفصل الدراسى الأو...
بوكلت شرح ومراجعة منهج اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى للفصل الدراسى الأو...أمنية وجدى
 
كراسة المراجعة النهائية فى الدراسات الإجتماعية للصف السادس الابتدائى-الترم ال...
كراسة المراجعة النهائية فى الدراسات الإجتماعية للصف السادس الابتدائى-الترم ال...كراسة المراجعة النهائية فى الدراسات الإجتماعية للصف السادس الابتدائى-الترم ال...
كراسة المراجعة النهائية فى الدراسات الإجتماعية للصف السادس الابتدائى-الترم ال...أمنية وجدى
 
ملزمة علوم للصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
ملزمة علوم للصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيملزمة علوم للصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
ملزمة علوم للصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيملزمتي
 

Viewers also liked (20)

بوكلت العربى أولى اعدادى ت1
بوكلت العربى أولى اعدادى ت1بوكلت العربى أولى اعدادى ت1
بوكلت العربى أولى اعدادى ت1
 
عقبة بن نافع للترمين معا بالتدريبات بملف وورد أمنية وجدى
عقبة بن نافع للترمين معا بالتدريبات بملف وورد أمنية وجدىعقبة بن نافع للترمين معا بالتدريبات بملف وورد أمنية وجدى
عقبة بن نافع للترمين معا بالتدريبات بملف وورد أمنية وجدى
 
كراسة النحو الشاملة للصف الأول الإعدادى للترم الأول 2017 أ . أمنية وجدى
كراسة النحو الشاملة للصف الأول الإعدادى للترم الأول 2017 أ . أمنية وجدىكراسة النحو الشاملة للصف الأول الإعدادى للترم الأول 2017 أ . أمنية وجدى
كراسة النحو الشاملة للصف الأول الإعدادى للترم الأول 2017 أ . أمنية وجدى
 
بوكلت شرح منهج اللغة العربية الجديد للصف الرابع الابتدائى - الفصل الدراسى الأ...
بوكلت شرح منهج اللغة العربية الجديد للصف الرابع الابتدائى - الفصل الدراسى الأ...بوكلت شرح منهج اللغة العربية الجديد للصف الرابع الابتدائى - الفصل الدراسى الأ...
بوكلت شرح منهج اللغة العربية الجديد للصف الرابع الابتدائى - الفصل الدراسى الأ...
 
كراسة النحو الشاملة للصف الثانى الإعدادى الفصل الدراسى الأول 2017 أ.أمنية وجدى
كراسة النحو الشاملة للصف الثانى الإعدادى الفصل الدراسى الأول 2017 أ.أمنية وجدىكراسة النحو الشاملة للصف الثانى الإعدادى الفصل الدراسى الأول 2017 أ.أمنية وجدى
كراسة النحو الشاملة للصف الثانى الإعدادى الفصل الدراسى الأول 2017 أ.أمنية وجدى
 
ملزمة علوم للأول الإعدادى ترم أول
ملزمة علوم للأول الإعدادى ترم أولملزمة علوم للأول الإعدادى ترم أول
ملزمة علوم للأول الإعدادى ترم أول
 
امتحان يومي للصف السابع \الفصل الثاني
امتحان يومي للصف السابع \الفصل الثانيامتحان يومي للصف السابع \الفصل الثاني
امتحان يومي للصف السابع \الفصل الثاني
 
Science booklet الصف الأول الإعدادى للترم الأول
Science booklet الصف الأول الإعدادى للترم الأولScience booklet الصف الأول الإعدادى للترم الأول
Science booklet الصف الأول الإعدادى للترم الأول
 
مراجعة نهائية دين اولى اعدادى نصف العام
مراجعة نهائية دين اولى اعدادى نصف العاممراجعة نهائية دين اولى اعدادى نصف العام
مراجعة نهائية دين اولى اعدادى نصف العام
 
قصة اسماء بنت ابى بكر اولى اعدادى س وج ترم اول
قصة اسماء بنت ابى بكر اولى اعدادى س وج ترم اولقصة اسماء بنت ابى بكر اولى اعدادى س وج ترم اول
قصة اسماء بنت ابى بكر اولى اعدادى س وج ترم اول
 
ملزمة دراسات للصف الرابع الإبتدائى الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
ملزمة دراسات للصف الرابع الإبتدائى الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيملزمة دراسات للصف الرابع الإبتدائى الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
ملزمة دراسات للصف الرابع الإبتدائى الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
 
هندسة للصف الاول الاعدادى الترم الاول 2017 - موقع ملزمتي
هندسة للصف الاول الاعدادى الترم الاول 2017 - موقع ملزمتيهندسة للصف الاول الاعدادى الترم الاول 2017 - موقع ملزمتي
هندسة للصف الاول الاعدادى الترم الاول 2017 - موقع ملزمتي
 
مذكرة لغة عربية للصف الرابع الإبتدائي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
مذكرة لغة عربية للصف الرابع الإبتدائي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيمذكرة لغة عربية للصف الرابع الإبتدائي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
مذكرة لغة عربية للصف الرابع الإبتدائي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
 
بوكلت اللغة العربية الجديد 2017 للصف الثالث الابتدائى - الفصل الدراسى الأول أ...
بوكلت اللغة العربية الجديد 2017 للصف الثالث الابتدائى - الفصل الدراسى الأول أ...بوكلت اللغة العربية الجديد 2017 للصف الثالث الابتدائى - الفصل الدراسى الأول أ...
بوكلت اللغة العربية الجديد 2017 للصف الثالث الابتدائى - الفصل الدراسى الأول أ...
 
رياضيات للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
رياضيات للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيرياضيات للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
رياضيات للصف الأول الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
 
موسوعة شرح وتدريبات القواعد النحوية للمرحلة الابتدائية الترمين أ.أمنية وجدى
موسوعة شرح وتدريبات القواعد النحوية للمرحلة الابتدائية الترمين أ.أمنية وجدىموسوعة شرح وتدريبات القواعد النحوية للمرحلة الابتدائية الترمين أ.أمنية وجدى
موسوعة شرح وتدريبات القواعد النحوية للمرحلة الابتدائية الترمين أ.أمنية وجدى
 
امتحانات رصد الاتقان 3ب
امتحانات رصد الاتقان 3بامتحانات رصد الاتقان 3ب
امتحانات رصد الاتقان 3ب
 
بوكلت شرح ومراجعة منهج اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى للفصل الدراسى الأو...
بوكلت شرح ومراجعة منهج اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى للفصل الدراسى الأو...بوكلت شرح ومراجعة منهج اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى للفصل الدراسى الأو...
بوكلت شرح ومراجعة منهج اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى للفصل الدراسى الأو...
 
كراسة المراجعة النهائية فى الدراسات الإجتماعية للصف السادس الابتدائى-الترم ال...
كراسة المراجعة النهائية فى الدراسات الإجتماعية للصف السادس الابتدائى-الترم ال...كراسة المراجعة النهائية فى الدراسات الإجتماعية للصف السادس الابتدائى-الترم ال...
كراسة المراجعة النهائية فى الدراسات الإجتماعية للصف السادس الابتدائى-الترم ال...
 
ملزمة علوم للصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
ملزمة علوم للصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتيملزمة علوم للصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
ملزمة علوم للصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2017 - موقع ملزمتي
 

More from أمنية وجدى

اختبارات شاملة فى اللغة العربية للصف الثالث الإعدادى لنصف العام 2018 ابن عاصم
اختبارات شاملة فى اللغة العربية للصف الثالث الإعدادى لنصف العام 2018 ابن عاصم اختبارات شاملة فى اللغة العربية للصف الثالث الإعدادى لنصف العام 2018 ابن عاصم
اختبارات شاملة فى اللغة العربية للصف الثالث الإعدادى لنصف العام 2018 ابن عاصم أمنية وجدى
 
قواعد الانجليزية للمرحلة الابتدائية
قواعد الانجليزية للمرحلة الابتدائيةقواعد الانجليزية للمرحلة الابتدائية
قواعد الانجليزية للمرحلة الابتدائيةأمنية وجدى
 
نماذج استرشادية فى الرياضيات للصف السادس الابتدائى بمواصفات 2018
نماذج استرشادية فى الرياضيات للصف السادس الابتدائى بمواصفات 2018نماذج استرشادية فى الرياضيات للصف السادس الابتدائى بمواصفات 2018
نماذج استرشادية فى الرياضيات للصف السادس الابتدائى بمواصفات 2018أمنية وجدى
 
بنك أسئلة اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائى - الترم الأول 2018 - time fo...
بنك أسئلة اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائى - الترم الأول 2018 - time fo...بنك أسئلة اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائى - الترم الأول 2018 - time fo...
بنك أسئلة اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائى - الترم الأول 2018 - time fo...أمنية وجدى
 
بنك أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائى - الترم الأول 2018 - time fo...
بنك أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائى - الترم الأول 2018 - time fo...بنك أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائى - الترم الأول 2018 - time fo...
بنك أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائى - الترم الأول 2018 - time fo...أمنية وجدى
 
2018 الترم الأول - الصف الاول الابتدائي Time for englishبوكلت
 2018 الترم الأول - الصف الاول الابتدائي  Time for englishبوكلت 2018 الترم الأول - الصف الاول الابتدائي  Time for englishبوكلت
2018 الترم الأول - الصف الاول الابتدائي Time for englishبوكلت أمنية وجدى
 
بوكلت أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الثانى الابتدائى - الترم الأول
بوكلت أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الثانى الابتدائى - الترم الأولبوكلت أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الثانى الابتدائى - الترم الأول
بوكلت أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الثانى الابتدائى - الترم الأولأمنية وجدى
 
بنك أسئلة فى اللغة الإنجليزية على الوحدات الثلاثة الأولى للصف الثالث الابتدائ...
بنك أسئلة فى اللغة الإنجليزية على الوحدات الثلاثة الأولى للصف الثالث الابتدائ...بنك أسئلة فى اللغة الإنجليزية على الوحدات الثلاثة الأولى للصف الثالث الابتدائ...
بنك أسئلة فى اللغة الإنجليزية على الوحدات الثلاثة الأولى للصف الثالث الابتدائ...أمنية وجدى
 
بوكلت اللغة العربية بالتدريبات لثانية حضانة Arabic booklet kg2 first term 201...
بوكلت اللغة العربية بالتدريبات لثانية حضانة Arabic booklet kg2 first term 201...بوكلت اللغة العربية بالتدريبات لثانية حضانة Arabic booklet kg2 first term 201...
بوكلت اللغة العربية بالتدريبات لثانية حضانة Arabic booklet kg2 first term 201...أمنية وجدى
 
دفتر تحضير مادة الرياضيات لجميع المراحل التعليمية باللغة العربية
دفتر تحضير مادة الرياضيات لجميع المراحل التعليمية باللغة العربيةدفتر تحضير مادة الرياضيات لجميع المراحل التعليمية باللغة العربية
دفتر تحضير مادة الرياضيات لجميع المراحل التعليمية باللغة العربيةأمنية وجدى
 
دفتر تحضير مادة الرياضيات لجميع المراحل التعليمية باللغة الانجليزية
دفتر تحضير مادة الرياضيات لجميع المراحل التعليمية باللغة الانجليزيةدفتر تحضير مادة الرياضيات لجميع المراحل التعليمية باللغة الانجليزية
دفتر تحضير مادة الرياضيات لجميع المراحل التعليمية باللغة الانجليزيةأمنية وجدى
 
مذكرة النحو الشاملة للصف الأول الإعدادى للترم الثانى 2017 أ . أمنية وجدى
مذكرة النحو الشاملة للصف الأول الإعدادى للترم الثانى 2017 أ . أمنية وجدىمذكرة النحو الشاملة للصف الأول الإعدادى للترم الثانى 2017 أ . أمنية وجدى
مذكرة النحو الشاملة للصف الأول الإعدادى للترم الثانى 2017 أ . أمنية وجدىأمنية وجدى
 
كراسة اختبار اللغة العربية للثانوية العامة 2017
كراسة اختبار اللغة العربية للثانوية العامة 2017كراسة اختبار اللغة العربية للثانوية العامة 2017
كراسة اختبار اللغة العربية للثانوية العامة 2017أمنية وجدى
 
بوكلت المدارس المعدل 2017 فى اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى للترم الثانى...
بوكلت المدارس المعدل 2017 فى اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى للترم الثانى...بوكلت المدارس المعدل 2017 فى اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى للترم الثانى...
بوكلت المدارس المعدل 2017 فى اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى للترم الثانى...أمنية وجدى
 
بوكلت شرح منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائى 2017 بالتعديل الجديد للترم...
بوكلت شرح منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائى 2017 بالتعديل الجديد للترم...بوكلت شرح منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائى 2017 بالتعديل الجديد للترم...
بوكلت شرح منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائى 2017 بالتعديل الجديد للترم...أمنية وجدى
 
مراجعة كتاب المعاصر فى العلوم ( لغات ) للصف السادس الابتدائى لنصف العام
مراجعة كتاب المعاصر فى العلوم ( لغات ) للصف السادس الابتدائى لنصف العام مراجعة كتاب المعاصر فى العلوم ( لغات ) للصف السادس الابتدائى لنصف العام
مراجعة كتاب المعاصر فى العلوم ( لغات ) للصف السادس الابتدائى لنصف العام أمنية وجدى
 
مذكرة مراجعة التربية الدينية الإسلامية للصف السادس الابتدائى لنصف العام
مذكرة مراجعة التربية الدينية الإسلامية للصف السادس الابتدائى لنصف العاممذكرة مراجعة التربية الدينية الإسلامية للصف السادس الابتدائى لنصف العام
مذكرة مراجعة التربية الدينية الإسلامية للصف السادس الابتدائى لنصف العامأمنية وجدى
 
بوكلت المتميز فى الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2017 الفصل الدراسى الأول أ/ ...
بوكلت المتميز فى الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2017 الفصل الدراسى الأول أ/ ...بوكلت المتميز فى الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2017 الفصل الدراسى الأول أ/ ...
بوكلت المتميز فى الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2017 الفصل الدراسى الأول أ/ ...أمنية وجدى
 
معدل نماذج استرشادية امتحان الترم الأول الصف الرابع الابتدائي حسب النظام ال...
معدل نماذج استرشادية امتحان الترم الأول  الصف الرابع الابتدائي حسب النظام ال...معدل نماذج استرشادية امتحان الترم الأول  الصف الرابع الابتدائي حسب النظام ال...
معدل نماذج استرشادية امتحان الترم الأول الصف الرابع الابتدائي حسب النظام ال...أمنية وجدى
 

More from أمنية وجدى (20)

اختبارات شاملة فى اللغة العربية للصف الثالث الإعدادى لنصف العام 2018 ابن عاصم
اختبارات شاملة فى اللغة العربية للصف الثالث الإعدادى لنصف العام 2018 ابن عاصم اختبارات شاملة فى اللغة العربية للصف الثالث الإعدادى لنصف العام 2018 ابن عاصم
اختبارات شاملة فى اللغة العربية للصف الثالث الإعدادى لنصف العام 2018 ابن عاصم
 
قواعد الانجليزية للمرحلة الابتدائية
قواعد الانجليزية للمرحلة الابتدائيةقواعد الانجليزية للمرحلة الابتدائية
قواعد الانجليزية للمرحلة الابتدائية
 
نماذج استرشادية فى الرياضيات للصف السادس الابتدائى بمواصفات 2018
نماذج استرشادية فى الرياضيات للصف السادس الابتدائى بمواصفات 2018نماذج استرشادية فى الرياضيات للصف السادس الابتدائى بمواصفات 2018
نماذج استرشادية فى الرياضيات للصف السادس الابتدائى بمواصفات 2018
 
بنك أسئلة اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائى - الترم الأول 2018 - time fo...
بنك أسئلة اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائى - الترم الأول 2018 - time fo...بنك أسئلة اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائى - الترم الأول 2018 - time fo...
بنك أسئلة اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائى - الترم الأول 2018 - time fo...
 
بنك أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائى - الترم الأول 2018 - time fo...
بنك أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائى - الترم الأول 2018 - time fo...بنك أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائى - الترم الأول 2018 - time fo...
بنك أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائى - الترم الأول 2018 - time fo...
 
2018 الترم الأول - الصف الاول الابتدائي Time for englishبوكلت
 2018 الترم الأول - الصف الاول الابتدائي  Time for englishبوكلت 2018 الترم الأول - الصف الاول الابتدائي  Time for englishبوكلت
2018 الترم الأول - الصف الاول الابتدائي Time for englishبوكلت
 
بوكلت أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الثانى الابتدائى - الترم الأول
بوكلت أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الثانى الابتدائى - الترم الأولبوكلت أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الثانى الابتدائى - الترم الأول
بوكلت أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الثانى الابتدائى - الترم الأول
 
بنك أسئلة فى اللغة الإنجليزية على الوحدات الثلاثة الأولى للصف الثالث الابتدائ...
بنك أسئلة فى اللغة الإنجليزية على الوحدات الثلاثة الأولى للصف الثالث الابتدائ...بنك أسئلة فى اللغة الإنجليزية على الوحدات الثلاثة الأولى للصف الثالث الابتدائ...
بنك أسئلة فى اللغة الإنجليزية على الوحدات الثلاثة الأولى للصف الثالث الابتدائ...
 
بوكلت اللغة العربية بالتدريبات لثانية حضانة Arabic booklet kg2 first term 201...
بوكلت اللغة العربية بالتدريبات لثانية حضانة Arabic booklet kg2 first term 201...بوكلت اللغة العربية بالتدريبات لثانية حضانة Arabic booklet kg2 first term 201...
بوكلت اللغة العربية بالتدريبات لثانية حضانة Arabic booklet kg2 first term 201...
 
دفتر تحضير مادة الرياضيات لجميع المراحل التعليمية باللغة العربية
دفتر تحضير مادة الرياضيات لجميع المراحل التعليمية باللغة العربيةدفتر تحضير مادة الرياضيات لجميع المراحل التعليمية باللغة العربية
دفتر تحضير مادة الرياضيات لجميع المراحل التعليمية باللغة العربية
 
دفتر تحضير مادة الرياضيات لجميع المراحل التعليمية باللغة الانجليزية
دفتر تحضير مادة الرياضيات لجميع المراحل التعليمية باللغة الانجليزيةدفتر تحضير مادة الرياضيات لجميع المراحل التعليمية باللغة الانجليزية
دفتر تحضير مادة الرياضيات لجميع المراحل التعليمية باللغة الانجليزية
 
50 exams 1p s2
50 exams 1p s250 exams 1p s2
50 exams 1p s2
 
مذكرة النحو الشاملة للصف الأول الإعدادى للترم الثانى 2017 أ . أمنية وجدى
مذكرة النحو الشاملة للصف الأول الإعدادى للترم الثانى 2017 أ . أمنية وجدىمذكرة النحو الشاملة للصف الأول الإعدادى للترم الثانى 2017 أ . أمنية وجدى
مذكرة النحو الشاملة للصف الأول الإعدادى للترم الثانى 2017 أ . أمنية وجدى
 
كراسة اختبار اللغة العربية للثانوية العامة 2017
كراسة اختبار اللغة العربية للثانوية العامة 2017كراسة اختبار اللغة العربية للثانوية العامة 2017
كراسة اختبار اللغة العربية للثانوية العامة 2017
 
بوكلت المدارس المعدل 2017 فى اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى للترم الثانى...
بوكلت المدارس المعدل 2017 فى اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى للترم الثانى...بوكلت المدارس المعدل 2017 فى اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى للترم الثانى...
بوكلت المدارس المعدل 2017 فى اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى للترم الثانى...
 
بوكلت شرح منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائى 2017 بالتعديل الجديد للترم...
بوكلت شرح منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائى 2017 بالتعديل الجديد للترم...بوكلت شرح منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائى 2017 بالتعديل الجديد للترم...
بوكلت شرح منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائى 2017 بالتعديل الجديد للترم...
 
مراجعة كتاب المعاصر فى العلوم ( لغات ) للصف السادس الابتدائى لنصف العام
مراجعة كتاب المعاصر فى العلوم ( لغات ) للصف السادس الابتدائى لنصف العام مراجعة كتاب المعاصر فى العلوم ( لغات ) للصف السادس الابتدائى لنصف العام
مراجعة كتاب المعاصر فى العلوم ( لغات ) للصف السادس الابتدائى لنصف العام
 
مذكرة مراجعة التربية الدينية الإسلامية للصف السادس الابتدائى لنصف العام
مذكرة مراجعة التربية الدينية الإسلامية للصف السادس الابتدائى لنصف العاممذكرة مراجعة التربية الدينية الإسلامية للصف السادس الابتدائى لنصف العام
مذكرة مراجعة التربية الدينية الإسلامية للصف السادس الابتدائى لنصف العام
 
بوكلت المتميز فى الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2017 الفصل الدراسى الأول أ/ ...
بوكلت المتميز فى الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2017 الفصل الدراسى الأول أ/ ...بوكلت المتميز فى الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2017 الفصل الدراسى الأول أ/ ...
بوكلت المتميز فى الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2017 الفصل الدراسى الأول أ/ ...
 
معدل نماذج استرشادية امتحان الترم الأول الصف الرابع الابتدائي حسب النظام ال...
معدل نماذج استرشادية امتحان الترم الأول  الصف الرابع الابتدائي حسب النظام ال...معدل نماذج استرشادية امتحان الترم الأول  الصف الرابع الابتدائي حسب النظام ال...
معدل نماذج استرشادية امتحان الترم الأول الصف الرابع الابتدائي حسب النظام ال...
 

ملزمة لغة عربية للصف الأول الإعدادى مستر رضا عبد الرحمن - ترم أول

 • 1. ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬‫حٿَكڄن‬ ‫٫زخى‬ ‫ٓڀٔڀش‬ُ‫حأل٫يحى‬ ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬ 1 ‫ح٫يحى‬/ً‫حالٓظخ‬:‫٫زيحٿَكڄن‬ ‫ٍٟخ‬(‫٣ڀوخ‬–‫حٿڄنٌٍٜس‬)‫ځ‬/01006824413
 • 2. ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬‫حٿَكڄن‬ ‫٫زخى‬ ‫ٓڀٔڀش‬ُ‫حأل٫يحى‬ ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬ 2 ‫ح٫يحى‬/ً‫حالٓظخ‬:‫٫زيحٿَكڄن‬ ‫ٍٟخ‬(‫٣ڀوخ‬–‫حٿڄنٌٍٜس‬)‫ځ‬/01006824413 َ٫‫رخٿ٘خ‬ ‫حٿظ٬َّٲ‬ ‫حٿٜيّٶ‬ ‫ڃلڄي‬ ‫أكڄي‬ َ٫‫حٿ٘خ‬‫ٓنش‬ ‫رٴڀٔ٤ْن‬ ‫٫ټخ‬ ‫ڃن‬ ‫ڃٸَرش‬ َ‫٫ڀ‬ ًَ‫٫ڄ‬ ‫ٗٴخ‬ ِ‫ٳ‬ ‫ًٿي‬1941ِ‫حٿڄَكڀشحالرظيحثْشٳ‬ ٍّ‫ڃي‬ َ‫٫ڄ‬ ‫ٗٴخ‬ ‫ڃيٍٓش‬ً‫حالرظيحثْش‬ ‫ر٬ي‬ ‫ٓنظْن‬ ‫كْٴخ‬ ِ‫ٳ‬ ٍّ‫ى‬.‫ًحكيس‬ ‫ٓنش‬ ‫ّخْٓٲ‬ َ‫ٻٴ‬ ‫ڃيٍٓش‬ ِ‫ىٍٓٴ‬ًِ‫حٿيّن‬ ‫رخٿڄ٬يي‬ ‫حٿظلٶ‬ ‫٫خځ‬ ‫ٳْو‬ ‫ًطوَؽ‬ ،‫ًحٿ٬ڀڄخء‬ ‫روَْسحألٓخطٌس‬ َ‫حٿظٸ‬ ‫كْغ‬ َ٤‫رٸ‬1966‫ځ‬.ِ‫ٳ‬ ‫ىٍڃخنخإلٓالڃْش‬ ‫أځ‬ ‫ؿخڃ٬ش‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿَّ٘٬ش‬ ٍّ‫ى‬ ‫٫خځ‬ ْ‫حٿڀْٔخن‬ ‫ٗيخىس‬ ‫ًنخٽ‬ ‫حٿٌٔىحڅ‬1970‫ځ‬.ً‫حٿَّ٘ٲ‬ َ‫حألُى‬ ‫ؿخڃ٬ش‬ ‫ڃن‬ ‫حإلٓالڃْش‬ ‫ٳْخٿَّ٘٬ش‬ َْ‫حٿڄخؿٔظ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫كٜپ‬. ًَ٤‫ٷ‬ ‫حٿظَرْشرـخڃ٬ش‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿ٬خځ‬ ‫حٿيرڀٌځ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫كٜپ‬‫ڃنيخ‬ ‫٫يّيس‬ ‫ىًحًّن‬ ‫ًٿو‬(‫حٿلـٶ‬ ‫نيحء‬) ‫ٿٌ٣نو‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫ى٫خء‬ ‫ًحٿـــــــڄـــــلن‬ ‫حٓٳــــــخص‬ ‫ڃن‬ ِ‫ً٣ـــــن‬ ‫ّخ‬ ‫حهلل‬ ‫ًٷــــخٹ‬ ‫ٳـــظن‬ ‫ًڃــــن‬ َ‫ٗـــ‬ ‫ڃـــــــــن‬ ‫حإلٓالځ‬ ِ‫كڄ‬ ‫ّخ‬ ‫ًٛخنٺ‬ ‫رخٿؼڄـــــــن‬ ُ‫ن‬‫ُـــــ‬‫ـ‬‫أڃ‬ ‫ًٿٔــــض‬ ً‫ح‬‫أرـــي‬ ِ‫ڃــــيــظ‬ ‫ٳيحإٹ‬ ‫َــنـــن‬ٔ‫ًحٿ‬ ‫حٿنيـــؾ‬ ‫ٷٌّــڂ‬ ِ‫حٿ٬خٿ‬ ‫ڃـيٹ‬ ِ‫ٓـــــؤرنــ‬ ‫حٿټڀڄـو‬‫ىـــــــــخ‬ ‫ڃ٬نــــــــــخ‬‫حٿـټڀــڄـو‬‫ڃ٬نـــــخىـــــــــخ‬ ‫ًٷخٹ‬‫ٛخنٺ‬ ً ‫ًكڄخٹ‬ ‫كٴ٨ٺ‬×‫ًْٟ٬ٺ‬ ‫أىڄڀٺ‬‫حٿٌ٣ن‬‫حإلنٔخڅ‬ ‫ٳْو‬ ِ‫طَر‬ ٌُ‫حٿ‬ ‫حٿڄټخڅ‬(‫ؽ‬)‫أً٣خڅ‬ ‫حٓٳخص‬َٝ‫حٿڄ‬ ً‫أ‬ ٢‫ًحٿٸل‬ َ‫حٿٴٸ‬(‫ځ‬)‫آٳش‬‫حٿڄلن‬‫ًحٿ٘يس‬ ‫حٿزالء‬(‫ځ‬)‫ڃلنش‬×‫ًحٿَهخء‬ ‫حٿٴَؽ‬ ‫ٛخنٺ‬‫ًكٴ٨ٺ‬ ‫كڄخٹ‬×‫ْٟ٬ٺ‬ً‫ح‬‫أري‬‫ىحثڄخ‬ ‫حٿؼڄن‬‫حٿڄٸخرپ‬×‫حٿ٬٤خء‬(‫ؽ‬)‫أػڄخڅ‬ِ‫كڄ‬‫كڄخّظو‬ ‫ّـذ‬ ٌُ‫حٿ‬ ‫حٿڄټخڅ‬ َٗ‫ٌٓء‬(‫ؽ‬)ًٍَٗ×َْ‫ه‬‫ٳظن‬‫حرظالءحص‬(‫ځ‬)‫ٳظنش‬ ‫ٳيحإٹ‬‫ٿٺ‬ ‫ط٠لْش‬ِ‫ڃيـظ‬ِ‫ًٍك‬ ‫ڃنيخ‬ ‫ًحٿڄَحى‬ ‫حٿٸڀذ‬ ‫ىځ‬ ‫حٿڄيـش‬(‫ؽ‬) ‫ڃيؾ‬ ِ‫أرن‬‫ًأٷْڂ‬ ‫أْٗي‬×‫أىيځ‬‫ڃـيٹ‬‫ً٫ِٹ‬ ‫َٗٳٺ‬(‫ؽ‬)‫أڃـخى‬×‫حٿلٸخٍس‬ ِ‫حٿ٬خٿ‬‫حٿ٬٨ْڂ‬ ٪‫حٿڄَطٴ‬×٪ٌْٟ‫حٿ‬ ٞ‫حٿڄنوٴ‬‫ٷٌّڂ‬‫ًڃٔظٸْڂ‬ ‫ڃ٬ظيٽ‬×‫ڃ٬ٌؽ‬ ‫ُن‬‫ڃ‬‫أ‬‫رخٿ٬٤خء‬ َ‫أٳظو‬‫حٿٔنن‬‫ًحٿڄؼخٽ‬ ‫حٿ٤َّٸش‬(‫ځ‬)‫ٓنش‬ ‫حٿنيؾ‬‫ؽ‬ ‫حٿڄٔظٸْڂ‬ ‫حٿ٤َّٶ‬/‫ًنيؾ‬ ‫نيٌؽ‬ ‫ًحٿ٬خىخص‬ ٝ‫ًحألڃَح‬ ‫حٿڄلن‬ ‫ڃن‬ ِ‫ًط٬خٿ‬ ‫ٓزلخنو‬ ‫حهلل‬ ‫ّلٴ٨و‬ ‫ًأڅ‬ ‫ًحٿلڄخّش‬ ‫رخٿٔالځ‬ ‫ٿٌ٣نو‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ٌ٫‫ّي‬ ِ‫ّ٠ل‬ ‫أنو‬ ‫ٿيٍؿش‬ ‫ٿٌ٣نو‬ ‫كزو‬ ُ‫ڃي‬ ‫ًّزْن‬ َٗ ‫ٻپ‬ ‫ڃن‬ ‫كڄخّظو‬ ‫ّـذ‬ ‫حإلٓالځ‬ ‫كٜن‬ ٌ‫ٳي‬ ‫ٌّٜنو‬ ‫ًأڅ‬ ‫ٿٌحءه‬ ٪‫ًَّٳ‬ ‫ّزنْو‬ ‫رؤڅ‬ ‫ً٣نو‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫ٿيٌّ٬خىي‬ ‫ػڄن‬ ‫ّ٤ڀذ‬ ‫ًال‬ ‫حٿ٬٤خء‬ ‫ريٌح‬ َ‫ّٴظو‬ ‫ًال‬ ‫أؿڀو‬ ‫ڃن‬ ‫رًَكو‬ ‫حٿڄٔظٸْڂ‬ ‫حٿ٤َّٶ‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ًحٿ٬ڄپ‬ ‫رخٿ٬ڀڂ‬ ‫ًّزنْو‬. ‫ًحٿـــــــڄـــــلن‬ ‫حٓٳــــــخص‬ ‫ڃن‬ ِ‫ً٣ـــــن‬ ‫ّخ‬ ‫حهلل‬ ‫ًٷــــخٹ‬ ‫ٳـــظن‬ ‫ًڃــــن‬ َ‫ٗـــ‬ ‫ڃـــــــــن‬ ‫حإلٓالځ‬ ِ‫كڄ‬ ‫ّخ‬ ‫ًٛخنٺ‬ ‫رخٿؼڄـــــــن‬ ُ‫ن‬‫ُــــــ‬‫ڃ‬‫أ‬ ‫ًٿٔــــض‬ ‫أرـــيح‬ ِ‫ڃــــيــظ‬ ‫ٳيحإٹ‬ ‫ًحٿٔنن‬ ‫حٿنيـــــؾ‬ ‫ٷـــٌّــــڂ‬ ِ‫حٿ٬ــــخٿ‬ ‫ڃـــيٹ‬ ِ‫ٓؤرن‬ ِ‫ً٣ـــــــنــ‬ ‫ّـــــخ‬ ‫حٿ٘ــــــــؤڅ‬ ‫٫٨ْڂ‬ ‫كـــَح‬ ‫ْٓيح‬ ‫أكزٺ‬ ‫ًحٿٔټــــن‬ ْ‫حألنـــــ‬ ‫ً٣ْذ‬ َ‫حٿٸَر‬ َ‫أًحٛـــ‬ ‫ٳٴْٺ‬ ‫حٿِڃــــن‬ ‫ّــي‬ ‫طٔ٤ــَىـخ‬ َُ‫حٿٌٻــــــ‬ ٪‫ًٍحث‬ ‫ًٳْٺ‬ ‫ًحٿٴ٤ن‬ ‫حٿ٬ڀـــــڂ‬ ٌٍ‫ًنـــــــــ‬ ٌٍ‫ًحٿظـٸ‬ ‫حٿــــيّن‬ ‫ًٳْٺ‬ ‫ًحٿزـــيڅ‬ ‫حٿًَف‬ ٌٍ‫ًڃـــــيــ‬ ِ‫حٿٰـــــــــــخٿ‬ ِ‫ڃٌثڀ‬ ‫ً٧ڀٺ‬ ٦‫كٴ‬ 1-ِ‫ً٣ن‬ ‫حٿڄٴَىحص‬ ِ‫ڃ٬خن‬
 • 3. ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬‫حٿَكڄن‬ ‫٫زخى‬ ‫ٓڀٔڀش‬ُ‫حأل٫يحى‬ ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬ 3 ‫ح٫يحى‬/ً‫حالٓظخ‬:‫٫زيحٿَكڄن‬ ‫ٍٟخ‬(‫٣ڀوخ‬–‫حٿڄنٌٍٜس‬)‫ځ‬/01006824413 (‫حهلل‬ ‫ًٷـــخٹ‬)‫ٿو‬ ٌ٫‫ّي‬ ‫ربنٔخڅ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫ط٘زْو‬ ً ‫ٿٌ٣نو‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫كذ‬ ‫ٗيس‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ ‫ى٫خء‬ ‫أٓڀٌد‬ (ِ‫ً٣نــ‬):‫اٟخٳش‬ُ‫ًحال٫ظِح‬ ْٜٚ‫ًٿڀظو‬ ‫ٿٌ٣نو‬ ‫حٿ٘يّي‬ ‫كزو‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ٿظيٽ‬ ‫حٿڄظټڀڂ‬ ‫ٿْخء‬ ‫ً٣ن‬ ‫ٻڀڄش‬ (ِ‫ً٣نــــ‬ ‫ّخ‬):‫ًّٔظـْذ‬ ‫حٿنيحء‬ ٪‫ّٔڄ‬ ‫ربنٔخڅ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ٌٍٛ ‫ؿڄْپ‬ ٌَّٜ‫ط‬/‫حٿظ٬٨ْڂ‬ ‫ٯَٟو‬ ‫نيحء‬ ‫أٓڀٌد‬ ٌ‫ًى‬ (‫حٓٳــخص‬-‫حٿڄـــلن‬)‫حٿٌ٣ن‬ ‫ريخ‬ َ‫ڃ‬ ِ‫حٿظ‬ ‫حٿڄلن‬ ‫ٻؼَس‬ ‫ٿظٴْي‬ ٪‫ؿڄ‬(‫حٿ٬٤ٲ‬‫ًحٿڄلن‬ ‫حٓٳخص‬ ‫رْن‬)٪ٌّ‫حٿظن‬ ‫أٳخى‬ (‫حإلٓالځ‬ ِ‫كڄـــ‬ ‫ّخ‬)‫ٿڀظ٬٨ْڂ‬ ‫نيحء‬ ‫أٓڀٌد‬/‫حإلٓالځ‬ ِ‫ّلڄ‬ ‫رلٜن‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ٌٍٛ ‫ؿڄْپ‬ ٌَّٜ‫ًط‬ (ِ‫اٟخٳشحإلٓالڃبٿْلڄ‬)‫حٿيّن‬ ‫كڄخّش‬ ِ‫ٳ‬ ‫ًىًٍه‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫٫٨ڄش‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ٿڀظؤٻْي‬ (‫حإلٓـــالځ‬‫ٿڀظ٬٨ْڂ‬ ‫ڃ٬َٳش‬ (ِ‫حٿؼخن‬ ‫حٿزْض‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿي٫خء‬ ٍ‫طټَح‬)‫ٿٌ٣نو‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫كذ‬ ُ‫ڃي‬ ‫ّئٻي‬ (َ‫ٗــ‬–‫ٳـــظن‬‫ڃَريخحٿٌ٣ن‬ ِ‫حٿظ‬ ‫حٿڄٜخثذ‬ ٩ٌ‫ًطن‬ ‫حٿزالء‬ ‫ٗيس‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ ‫رْنيڂ‬ ‫ًحٿ٬٤ٲ‬ ‫ًحٿظيٌّپ‬ َْ‫ٿڀظلٸ‬ ‫نټَحص‬ ‫ًحٿ٘ڄٌٽ‬ ‫حٿ٬ڄٌځ‬ ‫ًطٴْي‬ ‫ًٷٌٔطيخ‬ (‫ًٷــخٹ‬–‫ٛـــخنٺ‬)‫ًّٸٌّو‬ ِ‫حٿڄ٬ن‬ ‫ٌّٟق‬ ‫طَىحٱ‬ ‫رْنيڄخ‬ (‫حٿٔخرٶ‬ ‫حٿټالځ‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿو٤خد‬ ‫ٻخٱ‬ ‫حٓظويحځ‬)‫ڃؼپ‬(‫ٳيحءٹ‬–‫ًٷخٹ‬–‫ٛخنٺ‬)‫حٿٌٍٜس‬ ٍ‫حٓظل٠خ‬ ‫طٴْي‬ (ِ‫ڃيـــظ‬ ‫ٳيحإٹ‬):‫ٿڀٌ٣ن‬ ‫حٿلذ‬ ‫ًٗيس‬ ‫حٿظ٠لْش‬ ‫ٗيس‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ َْ‫ط٬ز‬ (ً‫ح‬‫أرـــي‬):‫ًٷض‬ ُ‫أ‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿيحثڄش‬ ‫ًحٿظ٠لْش‬ ‫حٿلذ‬ ‫ٗيس‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫طيٽ‬ (‫رخٿؼڄــن‬ ‫أڃـــن‬ ‫ٿٔض‬)‫ڃٸخرپ‬ ‫ىًڅ‬ ‫ٿٌ٣نو‬ ‫رظ٠لْظو‬ ‫حٳظوخٍه‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ٿْيٽ‬ ‫حٿظٌٻْي‬ ‫ٯَٟو‬ ِ‫نٴ‬ ‫أٓڀٌد‬ ‫أؿڀو‬ ‫ڃن‬ ‫ًط٠لْظو‬ ‫رٌ٣نو‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ١‫حٍطزخ‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ ‫ًىٌح‬ (ِ‫حٿـــ٬خٿ‬ ‫ڃـيٹ‬ ِ‫ٓؤرن‬)‫رنخء‬ ‫ر٬خڃپ‬ ‫نٴٔو‬ ًٌٍٛ ‫حإلنٔخڅ‬ ‫ّْ٘يه‬ ‫٫٨ْڂ‬ ِ‫٫خٿ‬ ‫رزنخء‬ ‫حٿڄـي‬ ٌٍٛ ‫ؿڄْپ‬ ٌَّٜ‫ط‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ِ‫ّزن‬ (‫ڃـــي‬ ِ‫اٿ‬ ِ‫حٿ٬خٿ‬ ‫اٟخٳش‬)‫حٿٌٍٜس‬ ٍ‫الٓظل٠خ‬ ‫حٿو٤خد‬ ‫ٻخٱ‬ ‫ًحٓظويحځ‬ ‫حٿ٬٨ڄش‬ ‫ٗيس‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ٿظيٽ‬ (ِ‫حٿ٬ـــخٿ‬)‫ًحٿَٳ٬ش‬ ‫حٿ٬٨ڄش‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ًطيٽ‬ ‫ٿڀظ٬٨ْڂ‬ ‫ڃ٬َٳش‬ (‫ًحٿٔنن‬ ‫حٿنــيؾ‬ ‫ٷٌّڂ‬):‫اؿڄخٽ‬ ‫ر٬ي‬ ‫طٴْٜپ‬ ‫ٷزڀيخ‬ ‫رڄخ‬ ‫ً٫الٷظيخ‬ ‫ڃ٬ظيٽ‬ ‫ڃٔظٸْڂ‬ ‫ر٤َّٶ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ٌٍٛ ‫ؿڄْپ‬ ٌَّٜ‫ط‬ ّ1:‫؟‬ ‫ٿڀٌ٣ن‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫ى٫خ‬ ‫رڂ‬ ًٍَ٘‫ًحٿ‬ ‫حٿٴظن‬ ‫ڃن‬ ‫ٌّٜنو‬ ‫ًأڅ‬ ‫ًحٿ٘يحثي‬ ٝ‫حألڃَح‬ ‫ڃن‬ َ‫ط٬خٿ‬ ‫حهلل‬ ‫ّلٴ٨و‬ ‫أڅ‬ ّ2:‫؟‬ َ‫حٿؼخن‬ ‫حٿزْض‬ َ‫ٳ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ٌٍٛ ‫رڂ‬ ‫حإلٓالځ‬ ِ‫ّلڄ‬ ‫كٜن‬ ‫رؤنو‬ ‫ًٛٴو‬ ّ3:‫؟‬ ‫ٿٌ٣نو‬ ‫كزو‬ َ‫ڃ٨خى‬ ‫ڃخ‬ ً‫أ‬ ‫؟‬ ‫حألرْخص‬ ‫ڃن‬ ‫طٴيڂ‬ ‫ٻڄخ‬ ‫ٿٌ٣نو‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫كذ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿيٿْپ‬ ‫ڃخ‬ 1-ًٍَ٘‫ًحٿ‬ ٝ‫ًحألڃَح‬ ‫ًحٿڄلن‬ ‫حٿٴظن‬ ‫ڃن‬ َ‫ط٬خٿ‬ ‫حهلل‬ ‫ّلٴ٨و‬ ‫رؤڅ‬ ‫ٿو‬ ٌ٫‫ّي‬ ‫أنو‬ 2-‫حٿٌ٣ن‬ ‫أؿپ‬ ‫ڃن‬ ‫رًَكو‬ ِ‫ْٓ٠ل‬ ‫أنو‬ 3-‫حٿٌ٣ن‬ ‫ڃـي‬ ‫رنخء‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ْٓ٬ڄپ‬ ‫أنو‬ ّ4:‫؟‬ ‫ً٣نو‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫٫خىي‬ ‫رڂ‬ ‫ًط٤ٌٍه‬ ‫حُىىخٍه‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ًّ٬ڄپ‬ ‫ًحٿ٬ڄپ‬ ‫رخٿ٬ڀڂ‬ ‫ڃـيه‬ ِ‫ّزن‬ ‫أڅ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫٫خىيه‬. ّ5:‫؟‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ٌ‫نل‬ ‫ًحؿزنخ‬ ‫ڃخ‬ ‫ڃٌٷ٬و‬ ِ‫ٳ‬ ‫انٔخڅ‬ ‫ٻپ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫رنخء‬ ‫أؿپ‬ ‫ڃن‬ ‫ًّـظيي‬ ‫ّ٬ڄپ‬ ‫حٿٔڀڂ‬ ِ‫ٳٴ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ٌ‫نل‬ ‫٫٨ْڄو‬ ‫ًحؿزخص‬ ‫حٿٴَى‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫٫نو‬ ٩‫حٿيٳخ‬ ‫أؿپ‬ ‫ڃن‬ ‫ًحٿڄخٽ‬ ‫رخٿًَف‬ ‫حٿلَرخٿظ٠لْو‬ ِ‫ًٳ‬ ّ6:‫حٿٌ٣ن؟‬ ‫رلذ‬ ‫حالّڄخڅ‬ ‫٫الٷش‬ ‫ڃخ‬ ‫حإلنٔخڅ‬ ْ‫نٴ‬ ِ‫ٳ‬ ‫أؿڀو‬ ‫ڃن‬ ‫ًحٿ٬ڄپ‬ ‫٫نو‬ ٩‫ًحٿيٳخ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫كذ‬ ‫ٻخڅ‬ ‫ٻڀڄخ‬ ‫رخهلل‬ ‫حإلّڄخڅ‬ ‫ُحى‬ ‫ٳټڀڄخ‬ َ‫ح‬‫ؿي‬ ‫ٷٌّو‬ ‫٫الٷو‬ َ‫خ‬ٌّ‫ٷ‬ ِ‫ً٣ـــــــنــ‬ ‫ّـــــخ‬ ‫حٿ٘ــــــــؤڅ‬ ‫٫٨ْڂ‬ ً‫ح‬َ‫كـــ‬ ً‫ح‬‫ْٓي‬ ‫أكزٺ‬ ‫ًحٿٔټــــن‬ ْ‫حألنـــــ‬ ‫ً٣ْذ‬ َ‫حٿٸـــَر‬ َ‫أًحٛـــ‬ ‫ٳٴْٺ‬ ‫حٿِڃــــن‬ ‫ّـــي‬ ‫طٔ٤ـــــَىـــــخ‬ َُ‫حٿٌٻــــــ‬ ٪‫ًٍحث‬ ‫ًٳْٺ‬ ‫ًحٿٴ٤ن‬ ‫حٿ٬ڀـــــڂ‬ ٌٍ‫ًنـــــــــ‬ ٌٍ‫ًحٿظـٸ‬ ‫حٿــــيّن‬ ‫ًٳْٺ‬
 • 4. ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬‫حٿَكڄن‬ ‫٫زخى‬ ‫ٓڀٔڀش‬ُ‫حأل٫يحى‬ ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬ 4 ‫ح٫يحى‬/ً‫حالٓظخ‬:‫٫زيحٿَكڄن‬ ‫ٍٟخ‬(‫٣ڀوخ‬–‫حٿڄنٌٍٜس‬)‫ځ‬/01006824413 ‫ًحٿزـــــيڅ‬ ‫حٿًَف‬ ٌٍ‫ًڃـــــيــ‬ ِ‫حٿٰـــــــــــخٿ‬ ِ‫ڃٌثڀ‬ ‫ً٧ڀٺ‬ ‫حٿټڀڄو‬‫ڃ٬ـــنــخىـــــخ‬‫حٿټڀڄو‬‫ڃ٬نخىخ‬ ‫ْٓيح‬‫ؽ‬ ‫٫٨ْڄخ‬ ‫َّٗٴخ‬/‫ًٓخىحص‬ ‫ًٓخىس‬ ‫أْٓخى‬×‫ًٿْال‬ ‫٫زيح‬‫٫٨ْڂ‬ٍ‫حٿٸي‬ ِ‫٫خٿ‬×‫ؽ‬ َْ‫كٸ‬/‫٫٨ڄخء‬ ‫حٿ٘ؤڅ‬‫ؽ‬ ‫ًحٿلخٽ‬ َ‫حألڃ‬/‫ٗجٌڅ‬‫٣ڀْٶ‬‫ڃٸْي‬ َْ‫ٯ‬ ‫كَح‬×‫ڃٸْيح‬ َٛ‫أًح‬‫ځ‬ ‫ً٫الٷخص‬ ٢‫ًٍحر‬/‫آَٛس‬×ٌ‫ٳ‬َ‫حٿٸَر‬‫حألٷخٍد‬ ‫٣ْذ‬‫ؽ‬ ‫ًأٳ٠پ‬ ‫كٔن‬/‫ً٣ٌْد‬ ‫أ٣ْخد‬×‫ًٍىحءس‬ ‫ٌٓء‬ْ‫حألن‬‫ًحألٿٴش‬ ‫حٿٔټن‬×‫حٿٌك٘ش‬ ‫حٿٔټن‬‫ؽ‬ َ‫ًحٿڄٸ‬ ‫حٿڄٔټن‬/‫أٓټخڅ‬‫حٿزيڅ‬‫حٿـٔڂ‬(‫ؽ‬)‫أريحڅ‬ ٪‫ًٍحث‬‫ځ‬/‫أؿڄپ‬ ٍ‫أ‬ ‫حٿـڄخٽ‬ ‫ڃن‬ ‫حٿلي‬ ًُ‫طـخ‬ ‫ڃخ‬ ِ‫ًى‬ ‫ٍحث٬ش‬ ‫ًأكٔن‬ ‫حٿًَف‬‫ؽ‬ ْ‫حٿنٴ‬/‫أًٍحف‬ ‫طٔ٤َىخ‬‫طټظزيخ‬‫ّي‬‫ؽ‬/ُ‫ًأّخى‬ ‫أّي‬ ‫حٿِڃن‬‫ؽ‬ َ‫حٿيى‬/‫ًأُڃنش‬ ‫أُڃخڅ‬‫حٿيّن‬‫ؽ‬ ‫حٿ٬ٸْيس‬/‫حألىّخڅ‬ ٌٍ‫حٿظٸ‬‫ًحإلّڄخڅ‬ ‫حٿوْ٘ش‬×‫حٿٴٔخى‬‫حٿٴ٤ن‬‫ځ‬ ‫حٿٌٻخء‬/‫ٳ٤نش‬×‫حٿٰزخء‬ ‫٧ڀٺ‬‫ؽ‬ ‫ٓڄخءٹ‬ ‫طلض‬ ْٖ٬‫حٿ‬/‫٧الٽ‬ِ‫ڃٌثڀ‬‫ؽ‬ ِ٬‫ڃَؿ‬/ِ‫ڃٌحثڀ‬×ِ‫ڃيَر‬ ِ‫حٿٰخٿ‬ِِّ٬‫حٿ‬×‫ٿو‬ ‫ٷْڄش‬ ‫ال‬ ٌُ‫حٿ‬ ٍ‫أ‬ ْٚ‫ًحٿَه‬ ْْ‫حٿزو‬ٌٍ‫ڃي‬‫ؽ‬ ‫حٿلذ‬ ٪ٌٟ‫ڃ‬/ًُ‫ڃيخ‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬‫حٿڄ٬خٍٱ‬(‫ؽ‬)‫حٿ٬ڀٌځ‬ َْ‫ًحٿو‬ ‫حٿٔالځ‬ ٌ‫نل‬ ٪‫أؿڄ‬ ‫حٿ٬خٿڂ‬ ‫ّٸٌى‬ ٌُ‫حٿ‬ ‫حٿ٬٨ْڂ‬ َ‫حٿل‬ ‫ٿٌ٣نو‬ ‫حٿ٘يّي‬ ‫رلزو‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ َ‫ّٴظو‬. ‫ًحألٛيٷخء‬ ‫ًحألكزخد‬ ‫حألىپ‬ ‫ڃٔټن‬ ‫رؤنو‬ ‫ٿٌ٣نو‬ ‫حٿ٘يّي‬ ‫كزو‬ ‫ٓزذ‬ ‫ًّزْن‬،‫حٿـڄْڀش‬ ‫حٿٌٻَّخص‬ ‫ًٳْو‬. ‫ًحٿٌٻخء‬ ‫ًحٿ٬ڀڂ‬ َْ‫ًحٿو‬ ‫حٿيّن‬ ‫ڃيي‬ ‫رؤنو‬ ‫ٳْٸٌٽ‬ ‫ٿٌ٣نو‬ ‫كزو‬ ‫أٓزخد‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫ًّټڄپ‬،ِ‫حٿظ‬ ‫حألًٍحٵ‬ ‫حٿٌحٍٳش‬ ‫ٻخٿ٘ـَس‬ ٌ‫ٳي‬ ‫ريخ‬ ِ‫ًّلظڄ‬ ‫ريخ‬ ‫ّٔظ٨پ‬،ْ‫حٿنٴ‬ ‫اٿْو‬ ‫ط٘ظخٵ‬ ‫ڃخ‬ ‫ًىحثڄخ‬. (‫كــَح‬ ‫ْٓيح‬ ‫أكــزٺ‬):ِ‫ڃ٬ن‬ ‫ّلڄپ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫كذ‬ ‫ٗيس‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ َْ‫ط٬ز‬ ٌ‫حٿلًَى‬ ‫رخإلنٔخڅ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ٌٍٛ ‫ؿڄْپ‬ ٌَّٜ‫ط‬ ِ‫حٿظڄن‬ (ِ‫ً٣ـــن‬ ‫ّخ‬):‫ٿڀظٌٻْي‬ ‫ًطټَحٍىخ‬ ‫٫ڀْو‬ ُ‫ّنخى‬ ‫ربنٔخڅ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫ًٗزو‬ ‫ٿڀظ٬٨ْڂ‬ ‫نيحء‬ ‫أٓڀٌد‬ (‫حٿ٘ـــؤڅ‬):‫حٿٌ٣ن‬ ‫ٗؤڅ‬ ٌ‫٫ڀ‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ٿظيٽ‬ ‫٫٨ْڂ‬ ِ‫اٿ‬ ‫ًاٟخٳظيخ‬ ‫ٿڀظ٬٨ْڂ‬ ‫ڃ٬َٳش‬ (‫ٓــــْيح‬–‫كـــَح‬):‫ٿڀظ٬٨ْڂ‬ ‫نټَطخڅ‬ (ِ‫حٿٸَر‬ َٛ‫أًح‬ ‫ٳْٺ‬):‫حٿڄزظيأ‬ ِ‫٫ڀ‬ َ‫حٿوز‬ ‫طٸيّڂ‬ ‫٣َّٶ‬ ‫٫ن‬ ‫ًحٿظٌٻْي‬ ْٜٚ‫حٿظو‬ ‫ّٴْي‬ َٜ‫ٷ‬ ‫أٓڀٌد‬ (َٛ‫أًح‬):‫ٿڀظ٬٨ْڂ‬ ‫ًنټَس‬ ‫ٿڀټؼَس‬ ٪‫ؿڄ‬ (ً‫حٿٌح‬ ‫حٿ٬٤ٲ‬ ‫كَٱ‬ ‫حٓظويحځ‬)‫حٿٌ٣ن‬ ‫ٳ٠پ‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ًطؤٻْي‬ ‫رٌ٣نو‬ ‫حٍطزخ٣و‬ ُ‫ڃي‬ ِ‫ّيٿ٬ڀ‬ (‫ًحٿٔټن‬ ْ‫حألن‬ ‫٣ْذ‬):‫حألڃن‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ َْ‫ط٬ز‬ ً‫أ‬ ‫حٿٌك٘ش‬ ‫ًًُحٽ‬ ‫ًحٿ٤ڄؤنْنش‬ ‫حألڃن‬ ٍ‫حنظ٘خ‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ ‫رْنيڄخ‬ ‫حٿ٬٤ٲ‬ ‫ًحٿ٤ڄؤنْنش‬ (ِ‫ٓؤرن‬–‫أكزٺ‬):ٍ‫ًحالٓظڄَح‬ ‫حٿظـيى‬ ‫ّٴْي‬ ٩ٍ‫ڃ٠خ‬ ‫ٳ٬پ‬ (َُ‫حٿٌٻــ‬ ٪‫ًٍحثــ‬ ‫ٳْـــٺ‬):‫٫٨ڄش‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ ٌ‫ًى‬ ْٜٚ‫ًحٿظو‬ ‫حٿظٌٻْي‬ ‫ّٴْي‬ ًٍَ‫ًحٿڄـ‬ ٍ‫حٿـخ‬ ‫رظٸيّڂ‬ َٜ‫ٷ‬ ‫أٓڀٌد‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫حنظٜخٍحص‬ (٪‫ًٍحثـــ‬):‫ٿڀټؼَس‬ ٪‫ؿڄ‬ (‫حٿِڃن‬ ‫ّـــي‬ ‫طٔ٤َىخ‬):‫حٿٌ٣ن‬ ‫ڃـي‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ ‫ًىٌح‬ ‫حٿٌٻَّخص‬ ‫ّټظذ‬ ‫ّي‬ ‫ٿو‬ ‫ربنٔخڅ‬ ‫حٿِڃن‬ ٌٍٛ ‫ؿڄْپ‬ ٌَّٜ‫ط‬ (‫ًحٿٴ٤ن‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ٌٍ‫ًن‬ ٌُ‫ًحٿظٸ‬ ‫حٿيّن‬ ‫ٳْٺ‬):‫حٿٌ٣ن‬ ‫ڃِحّخ‬ ‫ط٬يى‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ ‫رْنيڂ‬ ‫حٿ٬٤ٲ‬(‫حٿيّن‬ ‫ٳْٺ‬):َٜ‫ٷ‬ ‫أٓڀٌد‬ ْٜٚ‫ًحٿظو‬ ‫حٿظٌٻْي‬ ‫ّٴْي‬ ًٍَ‫ًحٿڄـ‬ ٍ‫حٿـخ‬ ‫رظٸيّڂ‬ (ٌُ‫ًحٿظٸ‬ ‫حٿيّن‬ ‫ٳْٺ‬):٪ْ‫حٿـڄ‬ ‫ڃڀـؤ‬ ٌ‫ٳي‬ ‫حٿ٤ٌحثٲ‬ ٪ْ‫ٿـڄ‬ ‫حألىّخڅ‬ ‫ٻپ‬ ‫ٳْو‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫أڅ‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ َْ‫ط٬ز‬ (‫حٿ٬ڀڂ‬ ٌٍ‫ن‬):‫حٿ٬ڀڂ‬ ‫ٷْڄش‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ ‫ًىٌح‬ ‫كٌٿو‬ ‫ڃخ‬ َْ‫ّن‬ ‫رڄٜزخف‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ٌٍٛ ‫ؿڄْپ‬ ٌَّٜ‫ط‬ (ٌُ‫ًحٿظـٸ‬ ‫حٿــــيّن‬ ‫ًٳْٺ‬-‫ًحٿٴ٤ن‬ ‫حٿ٬ڀـــــڂ‬ ٌٍ‫ًنـــــــــ‬)‫حٿ٬ڀڂ‬ ٍ‫ًحنظ٘خ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫طٸيځ‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ ‫ٻڀو‬ ‫حٿزْض‬ ‫ىٌح‬ ‫ًحٿظيّن‬ ‫ًحٿل٠خٍس‬ (ِ‫ڃٌثڀ‬ ‫٧ڀٺ‬):ِ‫ڃٌثڀ‬ َ‫اٿ‬ ِ‫حٿٰخٿ‬ ‫ًأٟخٱ‬ ‫طلظو‬ ‫ًّٔظَّق‬ ‫٫ڀْو‬ ‫ّ٬ٌى‬ ‫٧پ‬ ‫ٿيخ‬ ‫ر٘ـَس‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ٌٍٛ ‫ؿڄْپ‬ ٌَّٜ‫ط‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫٫٨ڄش‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ٿْيٽ‬
 • 5. ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬‫حٿَكڄن‬ ‫٫زخى‬ ‫ٓڀٔڀش‬ُ‫حأل٫يحى‬ ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬ 5 ‫ح٫يحى‬/ً‫حالٓظخ‬:‫٫زيحٿَكڄن‬ ‫ٍٟخ‬(‫٣ڀوخ‬–‫حٿڄنٌٍٜس‬)‫ځ‬/01006824413 (‫ًحٿزيڅ‬ ‫حٿًَف‬ ٌُ‫ڃي‬):‫ٿٌ٣نو‬ ‫كزو‬ ‫ٗيس‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ ‫ؿڄْپ‬ َْ‫ط٬ز‬ (ِ‫ٳ‬ ‫حٿو٤خد‬ ‫ٻخٱ‬ ‫حٓظويحځ‬:‫ً٧ڀٺ‬ ‫ٳْٺ‬)‫حٿٌٍٜس‬ ٍ‫حٓظل٠خ‬ ‫طٴْي‬ ّ1:‫؟‬ ‫ٿٌ٣نو‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫طڄنخه‬ ٌُ‫حٿ‬ ‫ڃخ‬ :ْ‫اٌشأ‬ ُ١‫ػظ‬ ً‫ا‬‫حط‬ ٖ‫٠طا‬ ْ‫أ‬ ٕٗ‫ٌٛع‬ ّٕٝ‫ر‬. ّ2‫؟‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ْ‫نٴ‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿټزَْس‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫ڃټخنش‬ ‫ٓزذ‬ ‫ڃخ‬ - :ٕٗ‫ِٚٛع‬ َ‫اإلؼال‬ ّٝ‫ح‬ ٛ٘ ٗٔ‫أ‬-‫اٌّىبٔخ‬ ‫اٌشط٠ف‬ ‫اٌحط‬ ‫اٌؽ١س‬ ٗٔ‫أ‬ -ٓ‫ٚاٌؽى‬ ‫ٚاٌطاحخ‬ ‫ٚاألٔػ‬ ً٘‫األ‬ ٓ‫ِٛع‬ ٗٔ‫أ‬-‫اٌطائغ‬ ‫ٚاٌزبض٠د‬ ‫اٌؼظ١ّخ‬ ‫اٌّىبٔخ‬ ٚ‫ش‬ ٗٔ‫أ‬ -‫ٚاٌؼٍّبء‬ ٍُ‫اٌؼ‬ ‫ٚأضع‬ ٟ‫اٌٛح‬ ‫ِٚٙجظ‬ ‫اٌطؼبالد‬ ٓ‫ِٛع‬ ٗٔ‫أ‬ ّ3:‫٫٤ٲ‬ ‫ٷْڄش‬ ‫ڃخ‬(‫حٽ‬ َٛ‫أًح‬‫ٵ‬ٍ‫د‬ُ)ِ‫٫ڀ‬(‫ًحٿٔټن‬ ْ‫حألن‬)‫؟‬ ٗ‫ِىبٔز‬ ‫اضرفبع‬ ‫ٚؼجت‬ ٍٗ‫اج‬ ِٓ ‫ٚاٌزضح١خ‬ ٓ‫اٌٛع‬ ‫ٌحت‬ ٛ‫رسػ‬ ٟ‫اٌز‬ ‫األؼجبة‬ ‫وثطح‬ ٓ١‫رج‬ ّ4:‫؟‬ ‫حألرْخص‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ َ‫ًٻ‬ ٍَ‫طټ‬ ‫ٿڄخًح‬ ً ‫؟‬ ‫حٿڄوخ٣ذ‬ ‫رْٰٜش‬ ‫حٿٌ٣ن‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫حٓظويځ‬ ‫ٿڄخًح‬ ‫اٌظٛضح‬ ‫اؼزحضبض‬ ‫٠ف١س‬ ٗٔ‫أل‬–ً‫ػبل‬ ْ‫ثئٔؽب‬ ٗٙ١‫ثشج‬ ٓ‫ٌٍٛع‬ ُ١‫ٚرؼظ‬/ٗ١ٌ‫إ‬ ‫ٚأزّبء‬ ٓ‫ٌٍٛع‬ ‫ٚحجب‬ ‫اػزعاظا‬ ّ5:‫؟‬ ٚ‫حٿن‬ ِ‫ٳ‬ ‫حألرْخص‬ ‫طَحر٤ض‬ ‫ٻْٲ‬ ً ‫؟‬ ٚ‫حٿن‬ ِ‫ٳ‬ ‫ٿڀٌ٣ن‬ ‫حٿنيحء‬ ٍَ‫طټ‬ ‫ٿڄخًح‬ ٗ‫ث‬ ‫ٚاالفزربض‬ ٓ‫اٌٛع‬ ُ١‫ٌزؼظ‬.ٌٝٚ‫األ‬ ‫األث١بد‬ ً‫ٌى‬ ً١ٍ‫رؼ‬ ‫جبءد‬ ‫األذ١طح‬ ‫األث١بد‬ ْ‫أ‬ ‫ٚشٌه‬ ّ6:‫؟‬ ‫حألرْخص‬ ِ‫ٳ‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿڄْٔ٤َس‬ ‫حٿ٬خ٣ٴش‬ ‫ڃخ‬ ٕٗ‫ٚع‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌظبٌح‬ ٓ‫اٌّٛاع‬ ‫ثطؼبٌخ‬ ْ‫ٚاإل٠ّب‬ ٓ‫ٌٍٛع‬ ‫ٚاٌزّج١س‬ ُ١‫ٚاٌزؼظ‬ ‫ٚاالػزعاظ‬ ‫اٌحت‬ ‫ػبعفخ‬ ّ7:‫حألڃڂ؟‬ ‫رْن‬ َ‫خ‬ٍّ‫ك٠خ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫ڃټخنش‬ ‫ڃخ‬ ‫حٿ٬خٿڂ‬ ‫٫ڀڄض‬ ِ‫حٿظ‬ ‫حألنٔخنْو‬ ‫حٿل٠خٍحص‬ ‫ڃيي‬ ٌ‫ٳي‬ ‫حألڃڂ‬ ‫رْن‬ ‫٫٨ْڄو‬ ‫ڃټخنو‬ ‫ٿڀٌ٣ن‬ ّ8:‫حٿِڃخڅ؟‬ ‫ّي‬ ‫ٓ٤َطو‬ ٌُ‫حٿ‬ ‫ڃخ‬ ‫ٟي‬ ‫ٻٴخف‬ ‫ڃن‬ ٌٍٜ٬‫حٿ‬ َ‫ڃ‬ ِ‫٫ڀ‬ َُٜ‫حٿڄ‬ ‫حإلنٔخڅ‬ ‫ريخ‬ ‫ٷخځ‬ ِ‫حٿظ‬ ‫ًحٿز٤ٌالص‬ ‫حٿٌٻَّخص‬ ٪‫ًٍحث‬ ‫حٿِڃخڅ‬ ‫ّي‬ ‫ٓ٤َص‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫٫ن‬ ٩‫حٿيٳخ‬ ِ‫ٳ‬ ‫ًحٿـيخى‬ ‫حأل٫يحء‬ ‫ًحٿـــــــڄـــــلن‬ ‫حٓٳــــــخص‬ ‫ڃن‬ ِ‫ً٣ـــــن‬ ‫ّخ‬ ‫حهلل‬ ‫ًٷــــخٹ‬ ‫ٳـــظن‬ ‫ًڃــــن‬ َ‫ٗـــ‬ ‫ڃـــــــــن‬ ‫حإلٓالځ‬ ِ‫كڄ‬ ‫ّخ‬ ‫ًٛخنٺ‬ ‫رخٿؼڄـــــــن‬ ُ‫ن‬‫ُــــــ‬‫ڃ‬‫أ‬ ‫ًٿٔــــض‬ ‫أرـــيح‬ ِ‫ڃــــيــظ‬ ‫ٳيحإٹ‬ ‫أ‬-‫حٿٸٌْٓن‬ ‫رْن‬ ‫ڃڄخ‬ ‫حٿٌٜحد‬ َْ‫طو‬:1-‫ًٷخٹ‬ َ‫ڃ٬ن‬:(‫أڃنٺ‬–‫ٛخنٺ‬–‫ٍ٫خٹ‬) 2-‫ٳظن‬ ‫ڃٴَى‬:(‫ٳخطن‬–‫ٳظنش‬–‫ٳظخڅ‬)3-ّ‫ن‬‫أڃ‬ ‫ڃ٠خى‬:(٪‫أڃن‬–‫أروپ‬–‫أٟن‬) ‫د‬-‫؟‬ ‫ٿڀٌ٣ن‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ٌ٫‫ّي‬ ‫رڂ‬ ‫ؽ‬-‫٫ڀپ‬:‫؟‬ ِ‫ًٷٌڃ‬ ِ‫ىّن‬ ‫ًحؿذ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫٫ن‬ ٩‫حٿيٳخ‬ ‫ى‬-(ِ‫ً٣ن‬ ‫ّخ‬)‫؟‬ ‫ٯَٟو‬ ‫ًڃخ‬ ‫حألٓڀٌد‬ ٩ٌ‫ن‬ ‫ڃخ‬ ‫ىـ‬-(‫حهلل‬ ‫ًٷخٹ‬)‫؟‬ َْ‫حٿظ٬ز‬ ‫ىٌح‬ ِ‫ٌّك‬ ‫رڂ‬ ً-‫ًحٿل٠خٍس‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ‫ًرو‬ ‫حإلّڄخڅ‬ ‫ڃٌكي‬ ِ‫حٿٰخٿ‬ ‫حٿٌ٣ن‬..َ‫حٿڄ٬ن‬ ‫ىٌح‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ ‫ڃخ‬ ‫حألرْخص‬ ‫ڃن‬ ‫ىخص‬ ‫رخٿؼڄـــــــن‬ ُ‫ن‬‫ُــــــ‬‫ڃ‬‫أ‬ ‫ًٿٔــــض‬ ‫أرـــيح‬ ِ‫ڃــــيــظ‬ ‫ٳيحإٹ‬ ‫ًحٿٔنن‬ ‫حٿنيـــــؾ‬ ‫ٷـــٌّــــڂ‬ ِ‫حٿ٬ــــخٿ‬ ‫ڃـــيٹ‬ ِ‫ٓؤرن‬ ‫ًحٿٔټن‬ ْ‫حألن‬ ‫ً٣ْذ‬ ‫حٿٸَد‬ َٛ‫أًح‬ ‫ٳٴْٺ‬ ‫حٿِڃن‬ ‫ّي‬ ‫طٔ٤َىخ‬ ٍَ‫حٿٌٻ‬ ٪‫ًٍحث‬ ‫ًٳْٺ‬ ‫ًحٿٴ٤ن‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ٌٍ‫ًن‬ ٌٍ‫ًحٿظٸ‬ ‫حٿيّن‬ ‫ًٳْٺ‬ ‫څ‬ ‫ًحٿزي‬ ‫حٿًَف‬ ٌٍ‫ًڃي‬ ِ‫حٿٰخٿ‬ ِ‫ڃٌثڀ‬ ‫ً٧ڀٺ‬ ‫ح‬)‫ًڃَحىٱ‬ ‫؟‬ َٛ‫أًح‬ ‫ڃٴَى‬ ‫ڃخ‬(ِ‫ڃٌثڀ‬)٪‫ؿڄ‬ ‫ًڃخ‬ ‫؟‬(‫حٿِڃن‬)‫؟‬ ‫د‬)‫حٿٌ٣ن‬ ‫كذ‬ ‫أٓزخد‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ َ‫ًٻ‬0‫حألرْخص؟‬ ِ‫ٳ‬ ‫ٻڄخ‬ ‫ًٟليخ‬ ‫ؽ‬)(َ‫حٿٸَر‬ َٛ‫أًح‬ ‫ٳٴْٺ‬)‫ٷزڀيخ؟‬ ‫رڄخ‬ ‫٫الٷظيخ‬ ‫ڃخ‬ ‫ى‬)(‫حٿِڃن‬ ‫ّي‬ ‫طٔ٤َه‬)‫؟‬ ‫ٳْيخ‬ ‫حٿـڄخٽ‬ ‫ًؿو‬ ‫ڃخ‬ ‫تذسية‬
 • 6. ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬‫حٿَكڄن‬ ‫٫زخى‬ ‫ٓڀٔڀش‬ُ‫حأل٫يحى‬ ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬ 6 ‫ح٫يحى‬/ً‫حالٓظخ‬:‫٫زيحٿَكڄن‬ ‫ٍٟخ‬(‫٣ڀوخ‬–‫حٿڄنٌٍٜس‬)‫ځ‬/01006824413 ‫ه‬)‫٫الڃش‬ ٪ٟ) (‫٫الڃش‬ ً‫أ‬(X)‫حٓطْش‬ ‫حٿ٬زخٍس‬ ‫أڃخځ‬ 1)‫حإلّڄخڅ‬ ‫ڃن‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫كذ‬) ( 2)‫حٿٌ٣ن‬ ‫ڃٜخٿق‬ ‫ّويڃخڅ‬ ‫ًحٿ٬ڄپ‬ ‫حٿـي‬) ( 3)ٞ٬‫حٿز‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ًحؿذ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫٫ن‬ ٩‫حٿيٳخ‬) ( ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫اهلل‬ ٍٟ‫ط‬ ‫اٌطؼٛي‬ ‫حث‬ ‫ٌصٌه‬ َ‫ٚاٌٛئب‬ ‫اٌٛفبق‬ ‫ٌ١ؽٛز‬ َ‫ٚؼال‬ ‫ِحجخ‬ ٟ‫ف‬ ‫إٌبغ‬ ‫٠ؼ١ش‬ ْ‫أ‬ ٍٟ‫ػ‬ َ‫اإلؼال‬ ‫٠حطص‬ ‫اٌحّ١سح‬ ‫ٚاألذالق‬ ‫ثبٌظفبد‬ ٍٟ‫اٌزح‬ ٍٟ‫ػ‬ ٍُ‫ٚؼ‬. ‫ْٓينخ‬ ٌ‫ى‬(‫ىََّس‬ ٌ‫أر‬)ِ‫ٛڀ‬ ‫حٿٌَٓٽ‬ ‫أكخىّغ‬ ‫ڃن‬ َْ‫حٿټؼ‬ ًٍُ ً ‫٫نو‬ ‫حهلل‬ ٍِٟ َ‫ٛو‬ ‫رن‬ ‫٫زيحٿَكڄن‬ ِ‫ًّٔڄ‬ ‫ريخ‬ ‫ًَّٳٶ‬ ‫َْٰٛه‬ ‫ىَس‬ ‫ّلڄپ‬ ‫ٻخڅ‬ ‫ألنو‬ ‫ىََّس‬ ِ‫رؤر‬ ِ‫ًٓڄ‬ ‫ًٓڀڂ‬ ‫٫ڀْو‬ ‫حهلل‬ ‫حٿ٬زي‬ ‫ٗؤڅ‬ ٪‫طَٳ‬ ِ‫حٿظ‬ ٌٍ‫حألڃ‬ ٞ٬‫ر‬ ‫ٿنخ‬ ‫ًٓڀڂ‬ ‫٫ڀْو‬ ‫حهلل‬ ِ‫ٛڀ‬ ‫حٿټَّڂ‬ ‫حٿٌَٓٽ‬ ‫ّزْن‬ ّ‫حٿنخ‬ ‫ًرْن‬ ‫ٍرو‬ ‫٫ني‬،‫ًٿٺ‬ ‫ًڃن‬ -‫حٿٜيٷش‬:٪‫ڃ‬ ِ‫رٸ‬ ‫ٳْڄخ‬ ‫ّزخٍٹ‬ ‫ًؿپ‬ ِ٫ ‫حهلل‬ ‫ًطـ٬پ‬ ‫حٿڄئڃن‬ ‫ڃخٽ‬ ‫طِّي‬ ‫حٿٜيٷش‬ ‫أڅ‬ ‫ّزْن‬ ‫حٿټَّڂ‬ ‫ٳخٿٌَٓٽ‬ ‫حٿڄظٜيٵ‬. -‫ًحٿظٔخڃق‬ ٌ‫حٿ٬ٴ‬:‫ٻزَْس‬ ‫ڃنِٿش‬ ‫ٿيڂ‬ ّ‫حٿنخ‬ ‫٫ن‬ ‫حٿ٬خٳْن‬ ‫حٿڄظٔخڃلْن‬ ‫أڅ‬ ‫ًٓڀڂ‬ ‫٫ڀْو‬ ‫حهلل‬ ِ‫ٛڀ‬ ‫حٿٌَٓٽ‬ ‫ّ٬ڀڄنخ‬ ‫٫زخىس‬ ‫ً٫ني‬ ‫حهلل‬ ‫٫ني‬،‫ًحٓهَس‬ ‫حٿينْخ‬ ِ‫ٳ‬ ِ٬‫ًحٿ‬ ‫رخٿَ٘ٱ‬ ‫حهلل‬ ‫ّوٜيڂ‬ ‫كْغ‬. -٪ٟ‫حٿظٌح‬:ّ‫حٿنخ‬ ‫ًرْن‬ ‫حهلل‬ ‫٫ني‬ ‫ڃنِٿظو‬ ٪‫ٿَٳ‬ ‫حٿڄئڃن‬ ‫٣َّٶ‬ ٪ٟ‫حٿظٌح‬ ‫أڅ‬ ‫ًٓڀڂ‬ ‫٫ڀْو‬ ‫حهلل‬ ِ‫ٛڀ‬ ‫حٿٌَٓٽ‬ ‫ّ٬ڀڄنخ‬، ‫حهلل‬ ‫ڃن‬ ‫ڃلزٌد‬ ٪ٟ‫ٳخٿڄظٌح‬،‫رْنيڂ‬ ‫ٗؤنو‬ ‫َّٳ٬ٌڅ‬ ّ‫حٿنخ‬ ‫ڃن‬ ‫ڃلزٌد‬ ‫حٿټڀڄش‬‫ڃ٬نخىخ‬‫حٿټڀڄش‬‫ڃ٬نخىخ‬ ‫ٛيٷش‬‫ؽ‬ ‫حٿڄټَڃش‬ ‫ال‬ ‫هلل‬ َ‫حٿٸَر‬ ‫ًؿو‬ َ‫٫ڀ‬ َ٤٬ّ ‫ڃخ‬(‫ٛيٷخص‬ً‫ح‬‫٫زي‬ ‫حٿڄَحى‬(‫انٔخڅ‬)‫ؽ‬(‫ِزخى‬٫––‫ّخى‬‫ز‬ُ٫-‫٫زْي‬ ) ً‫ح‬ِ٫‫حٿڄَحى‬(ً‫خ‬‫اٻَحڃ‬)×ً‫ال‬ًً‫ح‬ٌ‫٫ٴ‬‫ًٿْن‬ ‫طٔخڃق‬×‫هٌٜڃش‬ ٪ٟ‫طٌح‬َ‫حٿظټز‬ ‫٫ن‬ ‫حٿز٬ي‬×َ‫ًحٿظټز‬ َْ‫ز‬ِ‫ټ‬‫حٿ‬‫ٍٳ٬و‬‫ڃنِٿظو‬ َ‫ًأ٫ڀ‬ ‫أٻَڃو‬×‫َو‬٤‫ك‬ ‫ڃخ‬‫نخٳْش‬‫أكي‬‫انٔخڅ‬(‫ؽ‬)‫أكخى‬ ً ‫أكٌى‬ ‫حٿَ٘ف‬ ‫عن‬‫قال‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫اهلل‬ ‫صلي‬ ‫اهلل‬ ‫رسول‬ ‫أن‬ ‫هريرة‬ ‫أبى‬:(ً‫ا‬‫ػجس‬ ‫اهلل‬ ‫ظاز‬ ‫ِٚب‬ ‫طسلخ‬ ِٓ ‫ِبي‬ ‫ٔمض‬ ‫ِب‬ ٗ‫ضفؼ‬ ‫إال‬ ‫هلل‬ ٌ‫س‬‫أح‬ ‫رٛاضغ‬ ‫ِٚب‬ ، ً‫ا‬‫ػع‬ ‫إال‬ ٛ‫ثؼف‬)ٍُ‫ِؽ‬ ٖ‫ضٚا‬ ‫حٿَّ٘ٲ‬ ‫حٿليّغ‬ 2–‫حألهالٵ‬ ‫ڃټخٍځ‬ ‫طٸيّڂ‬ ًُ‫رخٿَح‬ ‫حٿظ٬َّٲ‬
 • 7. ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬‫حٿَكڄن‬ ‫٫زخى‬ ‫ٓڀٔڀش‬ُ‫حأل٫يحى‬ ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬ 7 ‫ح٫يحى‬/ً‫حالٓظخ‬:‫٫زيحٿَكڄن‬ ‫ٍٟخ‬(‫٣ڀوخ‬–‫حٿڄنٌٍٜس‬)‫ځ‬/01006824413 :)‫ًحٿظ٬٨ْڂ‬ ‫حٿي٫خء‬ ‫ٯَٟيڄخ‬ ‫ح٫ظَحْٟظخڅ‬ ‫ؿڄڀظخڅ‬. (‫حهلل‬ ‫ٌٍٓٽ‬ َ‫څ‬‫أ‬):‫ًٓڀڂ‬ ‫٫ڀْو‬ ‫حهلل‬ َ‫ٛڀ‬ ‫حٿٌَٓٽ‬ ‫ٗؤڅ‬ ٪‫ًٍٳ‬ ‫حٿظ٬٨ْڂ‬ ‫طٴْي‬ ‫حهلل‬ َ‫اٿ‬ ‫ٌٍٓٽ‬ ‫اٟخٳش‬ ً ‫رؤڅ‬ ‫ڃئٻي‬ ‫أٓڀٌد‬. :‫ٳْو‬ ‫رخٿزَٻش‬ ‫حٿڄظٜيٵ‬ ‫ڃخٽ‬ ‫ُّخىس‬ ‫طٌٻْي‬ ‫ٯَٟو‬ َ‫نٴ‬ ‫أٓڀٌد‬. (‫ڃخٽ‬،‫ٛيٷش‬:)َْ‫ٻؼ‬ ً‫أ‬ ‫ٷڀْپ‬ ‫ٌٓحء‬ ‫ًحٿٜيٷش‬ ‫ٿڀڄخٽ‬ ‫ًحٿ٘ڄٌٽ‬ ‫ًٿڀ٬ڄٌځ‬ ‫ٿڀظ٬٨ْڂ‬ ‫نټَس‬. (ً‫ح‬ِ٫ ‫اال‬ ٌ‫ر٬ٴ‬ ً‫ح‬‫٫زي‬ ‫حهلل‬ ‫ُحى‬ ‫ڃخ‬:)‫ًأىحطو‬ ْٜٚ‫ًطو‬ َٜ‫ٷ‬ ‫أٓڀٌد‬(‫ربال‬ ‫ًحالٓظؼنخء‬ ِ‫حٿنٴ‬) ‫ًحٿَ٘ٱ‬ ِ٬‫حٿ‬ ‫٣َّٶ‬ ٌ‫حٿ٬ٴ‬ ‫أڅ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ ‫ؿڄْپ‬ َْ‫ط٬ز‬ ٌ‫ًى‬. (‫ٍٳ٬و‬ ‫اال‬ ‫هلل‬ ‫أكي‬ ٪ٟ‫طٌح‬ ‫ڃخ‬:)‫ًأىحطو‬ ْٜٚ‫ًطو‬ َٜ‫ٷ‬ ‫أٓڀٌد‬(‫ربال‬ ‫ًحالٓظؼنخء‬ ِ‫حٿنٴ‬)‫ؿڄْپ‬ َْ‫ط٬ز‬ ٌ‫ى‬ ً ‫ٯَٟو‬ ‫حٿټزَّخء‬ ْْ‫ًٿ‬ ٪ٟ‫حٿظٌح‬ ِ‫ٳ‬ ‫ًحٿَ٘ٱ‬ ‫حٿَٳ٬ش‬ ‫أڅ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ (ٚ‫نٸ‬–‫ُحى‬**٪ٟ‫طٌح‬–‫ٍٳ٬و‬:)‫ًٌّٟلو‬ َ‫حٿڄ٬ن‬ َُ‫ّز‬ ‫ط٠خى‬-‫ًحٿ٬ڄٌځ‬ ‫حٿ٘ڄٌٽ‬ ‫ًّٴْي‬ ‫ًّٸٌّو‬.  . ّ:‫حٿٌَٓٽ‬ ‫ّي٫ٌنخ‬ ‫االځ‬(‫ًٓڀڂ‬ ‫٫ڀْو‬ ‫حهلل‬ َ‫ٛڀ‬)‫؟‬ ‫حٿَّ٘ٲ‬ ‫حٿليّغ‬ ‫ىٌح‬ ِ‫ٳ‬ ‫ؽ‬:1-‫ًحٿڄٔخٻْن‬ ‫حٿٴٸَحء‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿظٜيٵ‬2-‫حٿڄِٔء‬ ‫٫ن‬ ٌ‫ًحٿ٬ٴ‬ ‫حٿظٔخڃق‬ 3-‫حٓهَّن‬ َ‫٫ڀ‬ َ‫حٿظټز‬ ‫ً٫يځ‬ ٪ٟ‫حٿظٌح‬ ّ:‫؟‬ ‫حإلٓالځ‬ ‫٫ڀْو‬ َٙ‫ّل‬ ٌُ‫حٿ‬ ‫ڃخ‬ ‫ؽ‬:‫ًحٿٌثخځ‬ ‫حٿٌٳخٵ‬ ‫رْنيڂ‬ ‫ًٌّٔى‬ ‫ًڃلزش‬ ‫ٓالځ‬ ِ‫ٳ‬ ّ‫حٿنخ‬ ْٖ٬ّ ‫أڅ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حإلٓالځ‬ َٙ‫ّل‬. ّ:‫؟‬ ‫ًٿڄخًح‬ ‫؟‬ ‫حٿڄِٔء‬ ٌ‫نل‬ ‫ًحؿزٺ‬ ‫ڃخ‬ ‫ؽ‬:‫اٿْو‬ ‫ًحإلكٔخڅ‬ ‫ڃٔخًثو‬ ‫٫ن‬ ٝ‫ًحٿظٰخ‬ ‫٫نو‬ ٌ‫حٿ٬ٴ‬–ّ‫حٿنخ‬ ‫رْن‬ ‫حٿ٬يحًس‬ ًٌٍ‫ؿ‬ ٩‫الٷظال‬. ّ:‫؟‬ ‫حٿڄخٽ‬ ‫حٿٜيٷش‬ ‫طِّي‬ ‫ًٻْٲ‬ ‫؟‬ ‫حٿٜيٷش‬ ‫ر٘ؤڅ‬ ِ‫حٿنز‬ ‫ٿنخ‬ ‫رْنو‬ ٌُ‫حٿ‬ ‫ڃخ‬ ‫ؽ‬:‫طِّيه‬ ‫رپ‬ ‫حٿڄخٽ‬ ٚ‫طنٸ‬ ‫ال‬ ‫حٿٜيٷش‬ ‫أڅ‬–َ‫رٸ‬ ‫ٳْڄخ‬ ‫ّزخٍٹ‬ ‫حهلل‬ ‫ألڅ‬. ّ:‫؟‬ ‫حٿ٬النْش‬ ‫ٛيٷش‬ ‫أځ‬ َٔ‫حٿ‬ ‫ٛيٷش‬ ‫أٳ٠پ‬ ‫أّيڄخ‬ ‫ؽ‬:‫ّڄْنو‬ ‫أنٴٸض‬ ‫رڄخ‬ ‫ٗڄخٿو‬ ‫ط٬ڀڂ‬ ‫ٳال‬ ‫ًٍرو‬ ‫حٿ٬زي‬ ‫رْن‬ ‫طټٌڅ‬ ‫ألنيخ‬ َٔ‫حٿ‬ ‫ٛيٷش‬. ّ:‫؟‬ ٪‫ًحٿڄـظڄ‬ ‫حٿٴَى‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿليّغ‬ ‫ريٌح‬ ‫حٿ٬ڄپ‬ َ‫حػ‬ ‫ڃخ‬ ‫ؽ‬:‫حٿٴَى‬ َ‫٫ڀ‬:ّ‫حٿنخ‬ ‫ڃن‬ ً‫خ‬‫ڃلزٌر‬ ‫ًّٜزق‬ ‫حٿٜخٿق‬ ‫رخٿ٬ڄپ‬ ‫حهلل‬ َ‫اٿ‬ ‫ّظٸَد‬. ٪‫حٿڄـظڄ‬ َ‫٫ڀ‬:٪‫حٿڄـظڄ‬ َ‫ًَّٷ‬ ‫حإلنظخؽ‬ ‫ٳِّْي‬ ّ‫حٿنخ‬ ‫رْن‬ ‫ًحإلهخء‬ ‫ًحٿٌى‬ ‫ًحٿٜٴخء‬ ‫حٿڄلزش‬ ‫٫الٷخص‬ ‫طٌٔى‬ ّ:‫ًحٿټزَّخء؟‬ ٪ٟ‫حٿظٌح‬ ‫رْن‬ ‫حٿٴَٵ‬ ‫ڃخ‬ ‫ؽ‬:ّ‫حٿنخ‬ ‫ًأڃخځ‬ ‫حهلل‬ ‫أڃخځ‬ ِ‫حٿلٸْٸ‬ ‫حإلنٔخڅ‬ ٍ‫ٷي‬ ‫ّزْن‬ ‫ألنو‬ ‫ؿڄْپ‬ ‫هڀٶ‬ ٪ٟ‫حٿظٌح‬. ‫ڃٌڃٌځ‬ ‫هڀٶ‬ ٌ‫ٳي‬ ‫حٿټزَّخء‬ ‫أڃخ‬،‫ڃنو‬ ‫أٷپ‬ ّ‫حٿنخ‬ ٪ْ‫ؿڄ‬ ‫أڅ‬ ‫ًّ٨ن‬ ِ‫حٿلٸْٸ‬ ‫ٷيٍه‬ ‫ّ٬َٱ‬ ‫ال‬ َ‫حٿڄظټز‬ ‫ألڅ‬،‫ّـ٬ڀو‬ ‫ڃڄخ‬ ‫ڃلزٌد‬ َْ‫ًٯ‬ ّ‫حٿنخ‬ ‫ً٫ن‬ ‫ٍرو‬ ‫٫ن‬ ‫ر٬ْيح‬،‫٫ڀْو‬ ٢‫طٔو‬ ّ‫حٿنخ‬ ‫ًّـ٬پ‬ ‫ٍكڄظو‬ ‫ڃن‬ ‫ًحٿ٤َى‬ ‫رخٿٌٽ‬ ‫حهلل‬ ‫ٳْ٬خٷزو‬ ‫ًطټَىو‬ ّ1:‫ٷخٽ‬ ‫حهلل‬ ‫ٌٍٓٽ‬ ‫أڅ‬ ‫ىََّس‬ َ‫أر‬ ‫٫ن‬:(‫ًڃخ‬ ، ً‫ح‬ِ٫ ‫اال‬ ٌ‫ر٬ٴ‬ ً‫ح‬‫٫زي‬ ‫حهلل‬ ‫ُحى‬ ‫ًڃخ‬ ‫ٛيٷش‬ ‫ڃن‬ ‫ڃخٽ‬ ٚ‫نٸ‬ ‫ڃخ‬ ‫ٍٳ٬و‬ ‫اال‬ ‫هلل‬ ٌ‫ي‬‫أك‬ ٪ٟ‫طٌح‬)‫ڃٔڀڂ‬ ‫ًٍحه‬ ‫٫نيخ‬ ‫ڃـخد‬ ‫أٓجڀش‬ ‫حٿـڄخٽ‬ َ‫ڃ٨خى‬ ‫طيٍّذ‬
 • 8. ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬‫حٿَكڄن‬ ‫٫زخى‬ ‫ٓڀٔڀش‬ُ‫حأل٫يحى‬ ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬ 8 ‫ح٫يحى‬/ً‫حالٓظخ‬:‫٫زيحٿَكڄن‬ ‫ٍٟخ‬(‫٣ڀوخ‬–‫حٿڄنٌٍٜس‬)‫ځ‬/01006824413 ♥♥√ 3-‫ُڃالثو‬ َ٫‫ڃ٘خ‬ َ‫٫ڀ‬ َٙ‫ّل‬ ٪ٟ‫ڃظٌح‬ ‫٣خٿذ‬ 4-‫ٛيٷو‬ َْ‫حٿٴٸ‬ ِ‫حٿٰن‬ ِ٤٫‫أ‬ ّ2:‫ٷخٽ‬ ‫حهلل‬ ‫ٌٍٓٽ‬ ‫أڅ‬ ‫ىََّس‬ َ‫أر‬ ‫٫ن‬(٪ٟ‫طٌح‬ ‫ًڃخ‬ ‫٫ِح‬ ‫اال‬ ٌ‫ر٬ٴ‬ ‫٫زيح‬ ‫حهلل‬ ‫ُحى‬ ‫ًڃخ‬ ‫ٛيٷش‬ ‫ڃن‬ ‫ڃخٽ‬ ٚ‫نٸ‬ ‫ڃخ‬ ‫ٍٳ٬ش‬ ‫اال‬ ‫هلل‬ ‫ح‬ ‫حكي‬)(‫ڃٔڀڂ‬ ‫ًٍحس‬. ) ‫أ‬)‫ڃ٠خى‬ ‫ڃخ‬)ٚ‫نٸ‬)٪‫ؿڄ‬ ‫ًڃخ‬ ‫؟‬(‫ٛيٷش‬)‫ڃَحىٱ‬ ‫؟ًڃخ‬(٪ٟ‫طٌح‬)‫؟‬ ‫د‬)‫؟‬ ‫حٿليّغ‬ ‫اٿْش‬ ‫َّٗي‬ ‫ڃخ‬ ‫رْن‬ ‫ؽ‬)‫؟‬ ‫حٿڄِٔء‬ ِ‫٫ڀ‬ ٌ‫حٿ٬ٴ‬ َ‫أػ‬ ‫ًٟق‬ ‫ى‬)(‫ٍٳ٬و‬ ‫اال‬ ‫هلل‬ ‫أكي‬ ٪ٟ‫طٌح‬ ‫ڃخ‬)‫؟‬ ‫ٯَٟو‬ ‫ًڃخ‬ ‫؟‬ ‫حألٓڀٌد‬ ٩ٌ‫ن‬ ‫ڃخ‬ ُ)(‫٫ِح‬ ٌ‫ر٬ٴ‬ ‫٫زيح‬ ‫حهلل‬ ‫ُحى‬)–(‫٫ِح‬ ‫اال‬ ٌ‫ر٬ٴ‬ ‫٫زيح‬ ‫حهلل‬ ‫ُحى‬ ‫ڃخ‬)‫؟‬ ‫ًٿڄخًح‬ ‫؟‬ ‫أؿڄپ‬ ‫أّيڄخ‬ ّ3:‫ىََّس‬ ِ‫أر‬ ‫٫ن‬(‫٫نيخ‬ ‫حهلل‬ ٍِٟ)‫حهلل‬ ‫ٌٍٓٽ‬ ‫أڅ‬(‫ًٓڀڂ‬ ‫٫ڀْو‬ ‫حهلل‬ ِ‫ٛڀ‬) ‫ٷخٽ‬:(‫ٍٳ٬و‬ ‫اال‬ ‫هلل‬ ‫أكي‬ ٪ٟ‫طٌح‬ ‫ًڃخ‬)(‫ڃٔڀڂ‬ ‫ًٍحه‬). 1–‫ًڃ٠خى‬ ‫ڃخ‬(٪ٟ‫طٌح‬)‫ڃَحىٱ‬ ‫ًڃخ‬ ‫؟‬(‫ٍٳ٬و‬)‫؟‬ 2–‫حٿټَّڂ‬ ‫حٿٌَٓٽ‬ ‫ى٫خ‬ ‫رڂ‬(‫ًٓڀڂ‬ ‫٫ڀْو‬ ‫حهلل‬ ِ‫ٛڀ‬)‫؟‬ ‫حٿ٬زخٍس‬ ‫ىٌه‬ ِ‫ٳ‬ 3–(‫ٍٳ٬و‬ ‫هلل‬ ‫أكي‬ ٪ٟ‫طٌح‬)–(‫ٍٳ٬و‬ ‫اال‬ ‫هلل‬ ‫أكي‬ ٪ٟ‫طٌح‬ ‫ًڃخ‬)‫؟‬ ‫ًٿڄخًح‬ ‫؟‬ ‫أؿڄپ‬ ‫أّيڄخ‬ 4–‫٫الڃش‬ ٪ٟ()ً‫أ‬(x)‫حٿ٤ْذ‬ َْ‫ًٯ‬ ‫حٿ٤ْذ‬ ‫حٿٔڀٌٹ‬ ‫أڃخځ‬: 1–‫ؿخٍس‬ ‫كٶ‬ ِ٫‫َّح‬ ‫ًال‬ ٩‫حٿڄٌّخ‬ ‫ٌٛص‬ ٪‫َّٳ‬ ‫انٔخڅ‬() 2–‫أُڃش‬ ِ‫ٳ‬ ٪‫ًٷ‬ ٌُ‫حٿ‬ ‫ٛيّٸو‬ ‫ّٔخ٫ي‬ ‫ال‬ ‫ٛيّٶ‬() 3-‫أٛيٷخثو‬ َ٫‫ڃ٘خ‬ ِ‫٫ڀ‬ َٙ‫ّل‬ ٪ٟ‫ڃظٌح‬ ‫٣خٿذ‬() 4–‫ٛيٷش‬ ‫ٳٸَْح‬ ‫حٿڄٔڀڂ‬ ِ٤٫‫أ‬() َُٜ‫حٿڄ‬ ‫حألىّذ‬ ٌ‫ى‬(ِ٬‫حٿَحٳ‬ ‫ٛخىٵ‬ ِ‫ڃٜ٤ٴ‬)‫ٓنش‬ ‫حٿٸڀٌْرْش‬ ‫رڄلخٳ٨ش‬ ‫ًٿي‬1880‫ًحٿيه‬ ‫ّي‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫حٿٸَآڅ‬ ٦‫كٴ‬ ‫ًحٿټظخرش‬ ‫حٿٸَحءس‬ ‫ڃٌحٛڀش‬ ‫ڃن‬ ‫ّڄن٬و‬ ‫ٿڂ‬ ‫ًٿٺ‬ ‫أڅ‬ ‫اال‬ ‫حٿٜڄڂ‬ َ‫اٿ‬ ‫رو‬ ِ‫حنظي‬ ‫أًنْو‬ ِ‫ٳ‬ َٝ‫رڄ‬ ‫ًأْٛذ‬ ‫ڃنيخ‬ ‫حألىد‬ ‫ڃـخٽ‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿڄئٿٴخص‬ ‫ڃن‬ ‫حٿ٬يّي‬ ‫ًٿو‬(َ‫حٿٸڄ‬ ‫كيّغ‬-‫حٿ٬َرْش‬ ‫حٓىحد‬ ٢ٍّ‫طخ‬–‫حٿٸڀڂ‬ ِ‫ًك‬)‫ڃن‬ ‫حٿ٬يّي‬ ‫ًٿو‬ ‫ٓنش‬ ِ‫ًطٌٳ‬ ‫حٿ٬َرْو‬ ‫ًحٿڀٰو‬ ‫حٿنزٌّو‬ ‫ًحٿٔنو‬ ‫حٿَّڂ‬ ‫حٿٸَآڅ‬ ‫٫ن‬ ‫ًىٳخ٫و‬ ‫رزالٯظو‬ َ‫ًأٗظي‬ ‫حالٓالڃْو‬ ‫حٿټظذ‬1937‫ځ‬ 3-‫وانؼًم‬ ‫انؼهى‬ ‫فضم‬ ‫ٿْن٬ڄــٌح‬ ‫ّـييًڅ‬ ‫حٿڄ٬خٍٱ‬ ٌ‫ًأًٿـ‬ ٌ‫ڂ‬‫َـــــــــ‬‫ڀ‬‫ُـــ‬ٓ ِ‫ٿڀــڄـــــ٬ــخٿـ‬ ‫حٿڄ٬ــخٍٱ‬ ‫اڅ‬ ‫ًحٿڄـ٬ــــيځ‬ َ‫حٿٰن‬ ٌ‫أهــ‬ ‫ٳْو‬ ‫ْٓخڅ‬ ٌٍٍ‫حٿــــ‬ ‫رـْن‬ ‫أىــــڀــو‬ ‫ُّنـش‬ ‫ًحٿ٬ـــڀـڂ‬ ‫ڃــ٨ـڀــــــــڂ‬ ‫ٿْـپ‬ ‫ّوــٴـْو‬ ‫ال‬ ٍ‫ًحٿـزي‬ ‫ڃـــ٘ــَٵ‬ ٍ‫نيـخ‬ ِ‫ٳــ‬ ٪‫ط٤ـڀ‬ ْ‫ٳخٿ٘ـڄـ‬ ‫ّظ٨ـڀــڂ‬ ‫أّــــخڃــــو‬ ِ‫ٳـــــ‬ ‫ًٓــــٌحه‬ َ‫حرظٰــ‬ ‫ڃخ‬ ‫ٳْيٍٹ‬ ِ‫ّٔ٬ــ‬ ‫حٿ٬ال‬ ٌ‫ًأه‬ ‫طـظَنـڂ‬ ‫أٓـڄـخ٫يــڂ‬ ِ‫ٳـ‬ ‫كـٔزـٌٹ‬ ‫طڀـــٌڃـــيڂ‬ ‫ٯــيًص‬ ‫اًح‬ ‫ًحٿوــخڃــڀــــٌڅ‬ ‫ّـــــئٿـڂ‬ ‫ال‬ ‫ٳــْيـڂ‬ ‫حألٓــنش‬ ُِ‫ْــــــ‬‫ه‬ً َ‫حٿـٌٯــ‬ ‫ٻـؤڃـٌحص‬ ‫أكـــــْخء‬ ّ‫حٿنــخ‬ ِ‫ٳ‬ ‫أكـــــــِځ‬ ‫رخٿـڄــ٬ــخٍٱ‬ ‫حٿــــيــخٿــش‬ ‫ٛـيځ‬ ‫انڄخ‬ ‫ر٬ڀڄـٺ‬ ‫ؿـيخٿظيڂ‬ ‫ٳخٛـــيځ‬ ‫طـظٸـــــيځ‬ ‫رؤىـــــــڀيــخ‬ ‫حٿــزــــالى‬ ‫اڅ‬ ‫أرنخثــــــيخ‬ ‫ڃـــــــن‬ ‫أنض‬ ‫رــالىح‬ ‫ًحهــيځ‬ ٦‫كٴ‬ َ٫‫رخٿ٘خ‬ ‫حٿظ٬َّٲ‬
 • 9. ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬‫حٿَكڄن‬ ‫٫زخى‬ ‫ٓڀٔڀش‬ُ‫حأل٫يحى‬ ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬ 9 ‫ح٫يحى‬/ً‫حالٓظخ‬:‫٫زيحٿَكڄن‬ ‫ٍٟخ‬(‫٣ڀوخ‬–‫حٿڄنٌٍٜس‬)‫ځ‬/01006824413 ِ‫ٿڀڄ٬ـــخٿ‬ ‫حٿڄ٬خٍٱ‬ ‫اڅ‬ّ‫ٿْن٬ڄـٌح‬ ‫ّـييًڅ‬ ‫حٿڄ٬خٍٱ‬ ٌ‫ًأًٿ‬ ‫ـڀـڂ‬ ‫ًحٿڄ٬ـــيځ‬ ِ‫حٿٰن‬ ٌ‫أه‬ ‫ٳْو‬ ‫ْٓخڅ‬ ٌٍُ‫حٿـــ‬ ‫رْن‬ ‫أىڀو‬ ‫ُّنش‬ ‫ًحٿ٬ـڀڂ‬ ‫ڃ٨ڀـڂ‬ ‫ٿْــــپ‬ ‫ّوٴْو‬ ‫ال‬ ٍ‫ًحٿزي‬ ‫ڃ٘ـَٵ‬ ٍ‫نيخ‬ ِ‫ٳ‬ ٪‫ط٤ڀ‬ ْ‫ٳخٿ٘ڄـ‬ ‫حإلنٔخڅ‬ ‫ّلٸٶ‬ ‫ٳزخٿ٬ڀڂ‬ ‫ًحٿ٘٬ٌد‬ ‫ٿإلنٔخڅ‬ ‫رخٿنٔزو‬ ‫حٿلْخس‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ‫ٷْڄش‬ ‫ّزْن‬ ‫أڅ‬ ‫ٳؤٍحى‬ َ٘‫ڃنظ‬ ‫حٿـيپ‬ ‫أڅ‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ٍ‫ٍأ‬ ٪ْ‫ًط٘ـ‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫حٿڄظٸيڃش‬ ‫حٿيًٽ‬ ‫كَٛض‬ ‫ٿٌح‬ ‫حٿڄـظڄ٬خص‬ ‫طظٸيځ‬ ‫ًرو‬ ‫ًحٿَٳ٬ش‬ ‫حٿٔ٬خىس‬ ّ‫أٓخ‬ ٌ‫ًى‬ ‫ً٣ڄٌكخطو‬ ‫أىيحٳو‬ ‫ٷخٽ‬ ‫كْغ‬ ‫ًٓڀڂ‬ ‫٫ڀْو‬ ‫حهلل‬ ِ‫ٛڀ‬ ِ‫حٿنز‬ ًِٛ‫أ‬ ‫ٻڄخ‬ ‫حٿ٬ڀڄخء‬"‫ويسهًح‬ ‫يسهى‬ ‫كم‬ ‫ػهي‬ ‫فشيضه‬ ‫انؼهى‬ ‫عهة‬" ‫حٿينْخ‬ ‫ط٠ِء‬ ْ‫ٗڄ‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ‫أڅ‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫ٿنخ‬ ‫ٌّٟق‬: ‫حٿ٬ڀڂ‬ ٌ‫ى‬ ‫ًحٿڄـي‬ ‫ًحالٍطٸخء‬ ‫ٿڀ٬ال‬ ‫حٿٌكْي‬ ‫حٿ٤َّٶ‬،‫ًحٿَ٘ٱ‬ ‫ًحٿٔ٬خىس‬ ‫حٿن٬ْڂ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫حٿلٌٜٽ‬ ‫أؿپ‬ ‫ڃن‬ ‫حٿ٬ڀڄخء‬ ‫ّـظيي‬ ‫ًٿٌٿٺ‬. ّ‫حٿنخ‬ ‫رْن‬ ‫رو‬ ِْ‫ًّظڄ‬ ‫حٿ٬خٿڂ‬ ‫رو‬ ‫ّظِّن‬ ‫حٿِّنش‬ ‫ڃؼپ‬ ‫ٳخٿ٬ڀڂ‬،‫حٿ٬ڀڂ‬ ِ‫ٳ‬ ‫ٌٓحء‬ ‫ٳټالىڄخ‬ ِ‫حٿٰن‬ ً‫أ‬ َْ‫حٿٴٸ‬ ‫رْن‬ ‫ٳْو‬ ‫ٳَٵ‬ ‫ًال‬. ‫ؿڄْپ‬ ‫ٛخٱ‬ ٍ‫نيخ‬ ِ‫ٳ‬ ‫ڃَ٘ٷش‬ ْ‫ٗڄ‬ ‫ٻؤنو‬ ّ‫حٿنخ‬ ‫رْن‬ ٌٍ‫ڃ٘ي‬ ‫ڃ٬ًَٱ‬ ‫حٿ٬خٿڂ‬ ‫أڅ‬ ‫ًح٫ڀڂ‬،ِ‫ّوظٴ‬ ‫أڅ‬ ‫ّڄټن‬ ‫ال‬ ‫أنو‬ ‫ٻٌٿٺ‬ ‫ح٫ڀڂ‬ ٍ‫حٿزي‬ ٌٍ‫ن‬ ‫حٿڀْپ‬ ِ‫ّوٴ‬ ‫أڅ‬ ‫ّڄټن‬ ‫ال‬ ‫ٻڄخ‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ٌٍ‫ن‬ (ِ‫ٿڀڄ٬خٿ‬ ‫حٿڄ٬خٍٱ‬ ‫اڅ‬): (‫ٓڀڂ‬ ِ‫ٿڀڄ٬خٿ‬ ‫حٿڄ٬خٍٱ‬) (‫حٿڄ٬خٍٱ‬) (ِ‫حٿڄ٬خٿ‬) (‫ٓڀڂ‬) (‫ّـييًڅ‬ ‫حٿڄ٬خٍٱ‬ ٌ‫أًٿ‬) (‫حٿڄ٬خٍٱ‬ ‫ٻڀڄش‬ ٍ‫طټَح‬) (‫ّـييًڅ‬–‫ّن٬ڄٌح‬) (‫ٿْن٬ڄٌح‬) (‫ُّنش‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬) ‫حٿټڀڄش‬‫ڃ٬نخىخ‬‫حٿټڀڄش‬‫ڃ٬نخىخ‬ ‫حٿڄ٬خٍٱ‬:‫ځ‬ ‫حٿ٬ڀٌځ‬/‫ڃ٬َٳش‬ِ‫حٿڄ٬خٿ‬:‫حٿڄَ٘ٳش‬ ‫حٿ٬خٿْش‬ ‫حٿڄَحطذ‬ ‫حٿٔڀڂ‬:‫ؽ‬ ‫حٿ٬خٿْش‬ ‫ٿألڃخٻن‬ ‫حٿٜ٬ٌى‬ ‫آٿش‬/ ‫ًٓالٿْڂ‬ ‫ٓالٿڂ‬ ٌ‫أًٿ‬:‫أٛلخد‬ ‫ّـييًڅ‬:‫ًّـظييًڅ‬ ‫ؿييىڂ‬ ‫ّزٌٿٌڅ‬‫ُّنش‬:‫ؽ‬ ‫ً٫٨ڄش‬ ‫حٳظوخٍح‬/‫ًُّنخص‬ ‫ُّن‬ ٌٍٍ‫حٿ‬:ّ‫حٿنخ‬ ً‫أ‬ ‫حٿوڀٶ‬‫ْٓخڅ‬:‫رْنيڂ‬ ‫ٳَٵ‬ ‫ال‬ ‫ڃظٔخًًڅ‬× ‫ڃوظڀٴٌڅ‬ ِ‫حٿٰن‬:َُ‫حٿؼ‬×‫ؽ‬ ‫حٿڄ٬يځ‬ َْ‫حٿٴٸ‬/‫حألٯنْخ‬‫حٿڄ٬يځ‬:‫ؽ‬ َْ‫حٿٴٸ‬/‫حٿڄ٬يڃٌڅ‬ ٪‫ط٤ڀ‬×‫طَٰد‬ٍ‫نيخ‬:‫ْٟخء‬ ‫حٿڄٸٌٜى‬×‫ؽ‬ ‫ٿْپ‬/َ‫ني‬ ‫ڃَ٘ٵ‬:‫ڃ٠ِء‬×‫ڃ٨ڀڂ‬ٍ‫حٿزي‬:‫ؽ‬ َ‫حٿٸڄ‬:ًٍ‫ري‬ ‫ّن٬ڄٌح‬:‫ّلٜڀٌڅ‬ ‫ًحٿڄَحى‬ ‫ًّٔ٬يًح‬ ‫ّظڄظ٬ٌح‬ ‫َّّيًڅ‬ ‫ڃخ‬ ِ‫٫ڀ‬×‫ّ٘ٸٌح‬ ‫ّوٴْو‬×‫ّ٨يَه‬ ٚ‫حٿن‬ ٌ‫ؿ‬ ‫حٿڄٴَىحص‬ ِ‫ڃ٬خن‬ ‫حٿَ٘ف‬ ‫حٿـڄخٽ‬ َ‫ڃ٨خى‬
 • 10. ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬‫حٿَكڄن‬ ‫٫زخى‬ ‫ٓڀٔڀش‬ُ‫حأل٫يحى‬ ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬ 10 ‫ح٫يحى‬/ً‫حالٓظخ‬:‫٫زيحٿَكڄن‬ ‫ٍٟخ‬(‫٣ڀوخ‬–‫حٿڄنٌٍٜس‬)‫ځ‬/01006824413 ‫ّظ٨ــــڀــڂ‬ ‫أّخڃـــــو‬ ‫ڃــــن‬ ‫ًٌٓحه‬ َٰ‫حرظــــ‬ ‫ڃخ‬ ‫ٳْيٍٹ‬ َ٬ّٔ ‫حٿ٬ال‬ ٌ‫ًأه‬ ‫طظَنڂ‬ ‫أٓڄــــخ٫ـــيڂ‬ ِ‫ٳـــ‬ ‫كٔزٌٹ‬ ‫طڀٌڃـيڂ‬ ‫ٯيًص‬ ‫اًح‬ ‫ًحٿوخڃڀـــــــٌڅ‬ ‫ّـــئٿــڂ‬ ‫ال‬ ‫ٳْيـــڂ‬ ‫حألٓـــنش‬ ِ‫ًهـــ‬ َ‫حٿٌٯـــ‬ ‫ٻؤڃٌحص‬ ‫أكْخء‬ ّ‫حٿنـــخ‬ َ‫ٳ‬ (ِ‫حٿٰن‬–‫حٿڄ٬يځ‬) (ٌٍُ‫حٿ‬) (‫ْٓخڅ‬) (‫ڃَ٘ٵ‬ ٍ‫نيخ‬ ِ‫ٳ‬ ٪‫ط٤ڀ‬ ْ‫حٿ٘ڄ‬) (ٍ‫نيخ‬–‫ڃَ٘ٵ‬) ِ‫حٿڄ٬ن‬ ‫طٌٟق‬ ‫ڃٸخرڀش‬ ‫حٿؼخٿغ‬ ‫حٿزْض‬ َُ٤ٗ ‫رْن‬ (‫ڃ٨ڀڂ‬ ‫ٿْپ‬ ‫ّوٴْو‬ ‫ال‬ ٍ‫حٿزي‬)  (ْ‫حٿ٘ڄ‬–ٍ‫حٿزي‬)(‫ڃَ٘ٵ‬–‫ڃ٨ڀڂ‬)(ٍ‫حٿزي‬–‫حٿڀْپ‬) ّ1:‫ًحٿظٸيځ؟‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ‫رْن‬ ‫حٿ٬الٷش‬ ‫ڃخ‬ ‫رخ٣ن‬ ِ‫ٳ‬ ‫ڃخ‬ ‫ًأٓظوَؽ‬ ‫ًحٿڄلْ٤خص‬ ٍ‫حٿزلخ‬ ‫أ٫ڄخٵ‬ ِ‫ٳ‬ ٙ‫ًٯخ‬ ‫ٿڀٴ٠خء‬ ‫حإلنٔخڅ‬ ‫ٛ٬ي‬ ‫ٳزو‬ ‫ٿڀظٸيځ‬ ‫ًْٓڀش‬ ٌ‫ى‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ٝ‫حألڃَح‬ ‫٫الؽ‬ ‫٣َٵ‬ ِ‫اٿ‬ ‫ًًٛپ‬ ‫څ‬ ‫حإلنٔخ‬ ‫ؿٔڂ‬ ‫ًحٓظټ٘ٲ‬ ‫حٓالص‬ ٪‫ٛن‬ ‫ًرو‬ ٍٝ‫حأل‬ ّ2:‫رخإلّڄخڅ؟‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ‫٫الٷش‬ ‫ڃخ‬ ‫رخٿ٬ڀڂ‬ ‫حإلنٔخڅ‬ ‫ٳٌٛپ‬ ‫ٳْو‬ ‫ڃخ‬ ‫ًطؤڃپ‬ ‫حٿټٌڅ‬ ِ‫ٳ‬ َ٨‫ًحٿن‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ‫٣ڀذ‬ ِ‫اٿ‬ ‫كغ‬ ‫ٳخٿيّن‬ ‫رخإلّڄخڅ‬ ‫ًػْٸش‬ ‫٫الٷش‬ ‫ٿڀ٬ڀڂ‬ ِٛ‫حٿ٬خ‬ ُ‫ًأىظي‬ ‫اّڄخنيزخٿوخٿٶ‬ ‫ٳِحى‬ ‫حٿ٬يّيه‬ ‫حٿڄوڀٌٷخص‬ ‫ًأٓظټ٘ٲ‬ ِ‫حٿوخٍؿ‬ ‫حٿٴ٠خء‬ ِ‫اٿ‬ ّ3:‫حٿ٬ڀڂ؟‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫ًٛٲ‬ ‫رڄخ‬ َْ‫ًحٿٴٸ‬ ِ‫حٿٰن‬ ‫حٿ٬خٿڂ‬ ‫ًٿٺ‬ ِ‫ٳ‬ ‫الّوظڀٲ‬ ّ‫حٿنخ‬ ‫رْن‬ ‫حإلنٔخڅ‬ ‫رو‬ ‫ّظِّن‬ ‫ُّنش‬ ‫رؤنو‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫ًٛٲ‬ ّ4:‫ٿإلنٔخڅ؟‬ ‫ُّنش‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ‫ّټٌڅ‬ ‫ٻْٲ‬ ‫رْن‬ َ‫ٻخٿٸڄ‬ ّ‫حٿنخ‬ ‫رْن‬ ‫ٳْټٌڅ‬ ّ‫حٿنخ‬ ‫رْن‬ ‫ڃټخنظو‬ ‫ڃن‬ ِ‫ًّ٬ڀ‬ ‫ٛخكزو‬ ٍ‫ٷي‬ ‫ڃن‬ ٪‫َّٳ‬ ٌ‫ٿإلنٔخنٴي‬ ‫ُّنش‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ‫ّټٌڅ‬ َ‫ح‬َْ‫ڃن‬ َ‫خ‬٬٣‫ٓخ‬ ‫حٿنـٌځ‬ ّ5:‫حٿ٬ڀڂ؟‬ ‫أىپ‬ ‫ّـظيي‬ ‫ٿڄخًح‬ ‫حٿلْخ‬ ِ‫ٳ‬ ‫ًأىيحٳيڂ‬ ‫آڃخٿيڂ‬ ‫ٿظلٸْٶ‬ ‫ًّٔ٬ٌڅ‬ ‫اٿْو‬ ‫ًٛڀٌح‬ ‫رڄخ‬ ‫ٿْظڄظ٬ٌح‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ‫أىپ‬ ‫ّـظيي‬‫س‬ ّ6:‫؟‬ ‫حألًٽ‬ ‫حٿزْض‬ ِ‫ٳ‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫ّئٻيه‬ ٌُ‫حٿ‬ ‫ڃخ‬ ‫كْخطيڂ‬ ِ‫ٳ‬ ‫ًّٔ٬يًح‬ ‫ٿْن٬ڄٌح‬ ‫ّـظييًڅ‬ ‫حٿ٬ڀڄخء‬ ‫ًأڅ‬ ‫حٿظٸيځ‬ ‫ٓزْپ‬ ِ‫ى‬ ‫ًحٿ٬ڀٌځ‬ ‫حٿڄ٬خٍٱ‬ ‫أڅ‬ ‫ّئٻي‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ‫ڃن‬ ّ‫حٿنخ‬ ‫ڃٌٷٲ‬ ‫حٿټڀڄش‬ ‫ڃ٬نخىخ‬‫حٿټڀڄش‬ ‫ڃ٬نخىخ‬ ‫حٿ٬ال‬:‫ًحٿڄـي‬ ‫حٿَٳ٬ش‬×‫ًحٿٌٟخ٫ش‬ ‫حٿلٸخٍس‬ِ٬ّٔ:‫ّظلَٹ‬×ْ‫ًّـڀ‬ ٪‫ّٸز‬ ‫ّيٍٹ‬:‫ّٴيڂ‬×‫ّـيپ‬ِٰ‫حرظ‬:‫أٍحى‬×ٞ‫ٍٳ‬ ‫ٌٓحه‬:‫ؽ‬ ‫ٯَْه‬/‫أٌٓحء‬‫ّظ٨ڀڂ‬:ِ‫ّ٘ظټ‬ ‫ٯيًص‬:‫ًحن٤ڀٸض‬ ‫ًىزض‬×‫ًطٌٷٴض‬ ‫ٍؿ٬ض‬‫طڀٌڃيڂ‬:‫ط٬خطزيڂ‬×‫طڄيكيڂ‬ ‫كٔزٌٹ‬:‫٧نٌٹ‬×‫طؤٻيًح‬‫أٓڄخ٫يڂ‬:‫ځ‬ ‫آًحنيڂ‬/٪‫حٿٔڄ‬ ‫طظَنڂ‬:ِ‫طٰن‬×‫طنٌف‬‫أكْخء‬:‫حٿلْخس‬ ‫ٷْي‬ ِ‫٫ڀ‬×‫أڃٌحص‬ ِ‫حٿٌٯ‬:‫حٿلَد‬×‫حٿٔڀڂ‬ِ‫ًه‬:‫٣٬ن‬ ‫٫نيخ‬ ‫ڃـخد‬ ‫أٓجڀش‬ ‫حٿڄٴَىحص‬ ِ‫ڃ٬خن‬
 • 11. ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬‫حٿَكڄن‬ ‫٫زخى‬ ‫ٓڀٔڀش‬ُ‫حأل٫يحى‬ ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬ 11 ‫ح٫يحى‬/ً‫حالٓظخ‬:‫٫زيحٿَكڄن‬ ‫ٍٟخ‬(‫٣ڀوخ‬–‫حٿڄنٌٍٜس‬)‫ځ‬/01006824413 ‫حألٓنش‬:‫ځ‬ ‫حٿَڃخف‬ ‫نٜپ‬/‫ٓنخڅ‬‫ّئٿڂ‬:‫ًّظ٬ذ‬ َ‫ّئػ‬ ‫حٿوخڃڀٌڅ‬:‫ځ‬ ‫ًحٿڄظٸخ٫ٌٔڅ‬ ِ‫حٿټٔخٿ‬/‫هخڃپ‬× ‫ًحٿ٤ڄٌف‬ ٢ْ٘‫حٿن‬ ٌ‫أه‬:‫ٛخكذ‬ ‫ريخ‬ ‫حٿڄٸٌٜى‬ ‫ٳْٸٌٽ‬ ‫ًحٿـخىپ‬ ‫حٿ٬خٿڂ‬ ‫رْن‬ ‫حٿٴَٵ‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫ٿنخ‬ ‫ًّزْن‬: ‫أىيحٳو‬ َ‫اٿ‬ ‫ٿڀٌٌٛٽ‬ ‫ىحثڄخ‬ ‫ًّظ٬ذ‬ َ٬ّٔ ‫ڃـظيي‬ ‫انٔخڅ‬ ‫حٿ٬خٿڂ‬،‫ًحٿينْخ‬ ‫حألّخځ‬ ‫ڃن‬ ‫ىحثڄخ‬ ِ‫ّ٘ظټ‬ ‫هخڃپ‬ ‫ٻٌٔٽ‬ ٌ‫ٳي‬ ‫حٿـخىپ‬ ‫أڃخ‬ ‫ّلڀيخ‬ ‫أڅ‬ ٩‫الٓظ٤خ‬ ‫ٷڀْال‬ ‫حؿظيي‬ ٌ‫ٿ‬ ِ‫حٿظ‬ ‫ًحٿڄ٘ټالص‬. ‫ًحٿظٌرْن‬ ‫ًحٿڀٌځ‬ ‫حٿڄيف‬ ‫رْن‬ ‫ّٴَٵ‬ ‫أڅ‬ ٪ْ٤‫ّٔظ‬ ‫ال‬ ‫حٿټٌٔٽ‬ ‫ًحٿـخىپ‬،ِ‫ًطؼن‬ ‫طڄيكو‬ ‫٧نٺ‬ ‫ًؿيڀو‬ ‫ٻٔڀو‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ٿڄظو‬ ‫أنٺ‬ ٌ‫ٳڀ‬ ‫٫ڀْو‬. ‫ڃن‬ ‫رخٿـًَف‬ ‫ّظؤػًَڅ‬ ‫ال‬ ‫حٿلَد‬ ِ‫ٳ‬ َ‫حٿڄٌط‬ ‫أڅ‬ ‫ٻڄخ‬ ‫حٿڀٌځ‬ ‫ّيڂ‬ َ‫ّئػ‬ ‫ال‬ ‫رْننخ‬ ‫ّ٬ٌْ٘څ‬ ‫حٿٌّن‬ ‫حٿوخڃڀٌڅ‬ ‫حٿـيالء‬ ‫ًىئالء‬ ‫َِحد‬‫ل‬‫ًحٿ‬ ‫حٿٌْٔٱ‬. (ِ٬ّٔ ِ‫حٿ٬ڀ‬ ٌ‫أه‬) (ِ٬ّٔ) (ِٰ‫حرظ‬ ‫ڃخ‬ ‫ّيٍٹ‬) (‫ڃـــخ‬) (‫ّظ٨ڀڂ‬ ‫أّخڃو‬ ‫ڃن‬) (ِ٬ّٔ ِ‫حٿ٬ڀ‬ ٌ‫أه‬-‫ّظ٨ڀڂ‬ ‫أّخڃو‬ ‫ڃن‬) (‫ّظ٨ڀڂ‬) (‫ّظ٨ڀڂ‬ ‫أّخڃو‬ ‫ڃن‬) (‫حٿوخڃڀٌڅ‬)‫اًح‬ (‫طڀٌڃيڂ‬–‫طظَنڂ‬) (‫كٔذ‬ (‫طظَنڂ‬ ‫أٓڄخ٫يڂ‬ ِ‫ٳ‬ ‫كٔزٌٹ‬) (‫طظَنڂ‬ ‫أٓڄخ٫يڂ‬ ِ‫ٳ‬ (‫حالٓڄْش‬ ‫حٿـڄپ‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫حٿٔخرٸش‬ ‫حٿـڄپ‬ ِ‫ٳ‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫ح٫ظڄي‬) (ِ‫حٿٌٯ‬ ‫ٻؤڃٌحص‬ ‫أكْخء‬ ّ‫حٿنخ‬ ِ‫ٳ‬ (‫أكْخء‬–‫أڃٌص‬ (ِ‫ًه‬–‫ّئٿڂ‬ ‫ال‬ (‫ّئٿڂ‬ ‫ال‬ ‫ٳْيڂ‬ ‫حألٓنش‬ ِ‫ًه‬) (‫أكْخء‬–‫أڃٌحص‬) (‫حألٓنش‬ (‫ّئٿڂ‬ ‫ال‬ ‫ٳْيڂ‬) ّ1:‫حٿ٬ڀڂ؟‬ ‫٣ڀذ‬ ‫ڃن‬ ‫حٿوخڃڀْن‬ ‫ڃٌٷٲ‬ ‫ڃخ‬ ‫ٳخٿ٬ڀڂ‬ ‫ًحٿڄڀڄٌٓش‬ ‫حٿټؼَْس‬ ‫ٳٌحثيه‬ ‫ڃن‬ ‫حٿَٯڂ‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫رو‬ ‫ّظؤػًَڅ‬ ‫ًال‬ ‫رخٿ٬ڀڂ‬ ‫ّيظڄٌڅ‬ ‫ال‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ‫٣ڀذ‬ ‫٫ن‬ ‫حٿوخڃڀْن‬ ‫اڅ‬ ‫حٿ٬ڄپ‬ ‫ٛخكزو‬ ‫اًح‬ ‫حٿزَّ٘ش‬ ‫ّويځ‬ ّ2:‫حٿـيخٿش؟‬ ‫أىپ‬ ‫نٌحؿو‬ ‫ٻْٲ‬ ٌُ‫حٿظٸ‬ ‫هالٽ‬ ‫ڃن‬ ‫حٿزالى‬ ‫ًهيڃش‬ ‫حٿنخٳ٬ش‬ ‫ًحٿڄ٬َٳش‬ ‫رخٿ٬ڀڂ‬ ‫حٿـيخٿش‬ ‫أىپ‬ ‫رڄٌحؿيش‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ‫أىپ‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫ّنٜق‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ‫ر٤ڀذ‬ ‫ًحالىظڄخځ‬ ‫حٿَ٘ف‬ ‫حٿـڄخٽ‬ َ‫ڃ٨خى‬ ‫٫نيخ‬ ‫ڃـخد‬ ‫أٓجڀش‬
 • 12. ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬‫حٿَكڄن‬ ‫٫زخى‬ ‫ٓڀٔڀش‬ُ‫حأل٫يحى‬ ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬ 12 ‫ح٫يحى‬/ً‫حالٓظخ‬:‫٫زيحٿَكڄن‬ ‫ٍٟخ‬(‫٣ڀوخ‬–‫حٿڄنٌٍٜس‬)‫ځ‬/01006824413 ‫أكـِځ‬ ‫رخٿڄـ٬ــخٍٱ‬ ‫حٿـيــــخٿش‬ ‫ٛيځ‬ ‫انڄخ‬ ‫ر٬ڀڄٺ‬ ‫ؿيخٿظيڂ‬ ‫ٳخٛـــيځ‬ ‫طظٸيځ‬ ‫رؤىڀــــيــخ‬ ‫حٿزــــــــالى‬ ‫اڅ‬ ‫أرنخثــيخ‬ ‫ڃــــن‬ ‫أنض‬ ‫رالىح‬ ‫ًحهــــيځ‬ ّ3) :ِ‫حٿڀْخٿ‬ َ‫ٓي‬ ‫حٿ٬ال‬ ‫٣ڀذ‬ ‫ڃن‬)‫حألرْخص؟‬ ٪‫ڃ‬ ‫حٿٔخرٶ‬ ِ‫حٿڄ٬ن‬ ‫اطٴٶ‬ ‫ٳْڂ‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫ٷٌٽ‬ ِ‫ٳ‬ ِ‫حٿڄ٬ن‬ ‫ّظٴٶ‬(ِٰ‫أرظ‬ ‫ڃخ‬ ‫ٳْيٍٹ‬ ِ٬ّٔ ‫حٿ٬ال‬ ٌ‫أه‬)ِ‫اٿ‬ ‫ّٜپ‬ ِ‫كظ‬ ّ‫ّْؤ‬ ‫ال‬ ‫حٿڄـظيي‬ ‫حإلنٔخڅ‬ ‫ٳبڅ‬ ‫ٻٔڀو‬ ‫ڃن‬ ‫حألّخځ‬ ِ‫ّ٘ظټ‬ ‫ٯَْه‬ ‫رْنڄخ‬ ‫َّّي‬ ‫ڃخ‬ ّ4:‫حٿنخّ؟‬ ‫كْخس‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ‫ٳخثيس‬ ‫ڃخ‬ ِ‫اٿ‬ ‫حإلنٔخڅ‬ ‫ًٛپ‬ ‫ًرخٿ٬ڀڂ‬ ‫حٿټَحځ‬ ‫حٿَٓپ‬ ‫ٍٓخالص‬ ‫رـخنذ‬ ‫حٿ٬ٸپ‬ ‫آظويحځ‬ ‫أكٔن‬ ‫اًح‬ ‫هخٿٸو‬ ‫حإلنٔخڅ‬ ‫ّ٬َٱ‬ ‫رخٿ٬ڀڂ‬ ِ‫حٿوخٍؿ‬ ‫حٿٴ٠خء‬‫حٓالص‬ ٪‫ٛن‬ ‫ًرو‬ ٍٝ‫حأل‬ ‫رخ٣ن‬ ِ‫ٳ‬ ‫ڃخ‬ ‫ًأٓظوَؽ‬ ‫ًحٿڄلْ٤خص‬ ٍ‫حٿزلخ‬ ‫أ٫ڄخٵ‬ ِ‫ٳ‬ ٙ‫ًٯخ‬ ٝ‫حألڃَح‬ ‫٫الؽ‬ ‫٣َٵ‬ ِ‫اٿ‬ ‫ًًٛپ‬ ‫څ‬ ‫حإلنٔخ‬ ‫ؿٔڂ‬ ‫ًحٓظټ٘ٲ‬ ‫حٿ٬ڀڂ؟‬ ‫٣ڀذ‬ ‫٫ن‬ ‫حٿوخڃڀْن‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫ًٛٲ‬ ‫رڂ‬ ّ‫حٿنخ‬ ‫أ٫ڀڂ‬ ‫أنيڂ‬ ‫ّ٨نٌڅ‬ ‫ؿيڀيڂ‬ ‫ڃن‬ ‫ًأنيڂ‬ ‫حٿَڃخف‬ ‫٣٬ن‬ ‫ٳْيڂ‬ َ‫ّئػ‬ ‫ال‬ ‫حٿلًَد‬ ‫رؤڃٌحص‬ ‫ًٛٴيڂ‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ‫ٿ٤الد‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫نْٜلش‬ ‫حٿټڀڄش‬‫ڃ٬نخىخ‬‫حٿټڀڄش‬‫ڃ٬نخىخ‬ ‫حٛيځ‬‫ؿيخٿظيڂ‬ ‫انڄخ‬‫ٛيځ‬ ‫أكِځ‬‫هيځ‬ ‫طظٸيځ‬ ‫ًالري‬ ‫ً٫نٲ‬ ‫رٸٌس‬ ‫حٿـيالء‬ ‫ّٸخرپ‬ َ‫كظ‬ ‫رخٿ٬ڀڂ‬ ‫حٿـيپ‬ ‫ٌّحؿو‬ ‫أڅ‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ‫ٛخكذ‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫حٿٌحؿذ‬ ‫ڃن‬ ‫أنو‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫ٌّٟق‬ ‫ط٤ٌٍىخ‬ َٓ ‫ٳيڂ‬ ‫طظٸيځ‬ ‫رؤرنخثيخ‬ ‫حٿزالى‬ ‫ٳبڅ‬ ‫٫ڀْو‬ ‫ٳ٠پ‬ ‫ًٿيخ‬ ‫ٳْيخ‬ ِ‫طَر‬ ‫ألنو‬ ‫رالىه‬ ٌٍ٤ًّ ِ‫ّنڄ‬ ‫أڅ‬ (‫حٛيځ‬)‫ًحإلٍٗخى‬ ‫حٿنٜق‬ ‫ٯَٟو‬ َ‫أڃ‬ ‫أٓڀٌد‬ (‫ر٬ڀڄٺ‬ ‫ؿيخٿظيڂ‬ ‫حٛيځ‬) _(‫حٿڄ٬خٍٱ‬ ‫ٛيځ‬ ‫انڄخ‬) (‫ؿيخٿظيڂ‬–‫حٿڄ٬خٍٱ‬) (‫رخٿڄ٬خٍٱ‬ ‫حٿـيخٿش‬ ‫ٛيځ‬) (‫أكِځ‬) (‫حهيځ‬) (‫رالى‬) (‫أرنخثيخ‬ ‫ڃن‬ ‫حنض‬) (‫طظٸيځ‬ ‫رؤىڀيخ‬ ‫حٿزالى‬ ‫اڅ‬)  (٪‫حٿٔخڃ‬ ً‫أ‬ ‫حٿٸخٍة‬ ‫٫ن‬ ‫حٿڄڀپ‬ ٪‫ٿيٳ‬ ‫ًحإلن٘خثْش‬ ‫حٿوزَّش‬ ‫حألٓخٿْذ‬ ِ‫اٿ‬ ‫حٿټخطذ‬ ‫ٿـؤ‬) ّ1:‫حٿوخڃڀْن؟‬ ‫ؿيپ‬ ‫ٿڄٌحؿيش‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫ّ٤ڀذ‬ ‫ڃخًح‬ ‫ڃن‬ ٚ‫ٿڀظوڀ‬ ‫٣َّٸش‬ ‫أٳ٠پ‬ ‫ٳبڅ‬ ‫٣ڀزو‬ ِ‫٫ڀ‬ ّ‫حٿنخ‬ ‫ًكغ‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ َ٘‫رن‬ ‫حٿوخڃڀْن‬ ‫ؿيپ‬ ‫ٿڄٌحؿيش‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫ّ٤ڀذ‬ ‫رخٿ٬ڀڂ‬ ‫حٿظڄٔٺ‬ ٌ‫ى‬ ‫ؿيڀيڂ‬ ّ2:‫رالىه؟‬ ‫ٿْويځ‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ‫٣خٿذ‬ ‫ڃن‬ َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫ّ٤ڀذ‬ ‫ڃخًح‬ ‫ارن‬ ٌ‫ى‬ ‫رڀي‬ ‫ٗؤڅ‬ ٪‫ٿَٳ‬ ٪‫ًنخٳ‬ ‫ؿيّي‬ ٌ‫ى‬ ‫ڃخ‬ ‫ٻپ‬ ِ‫٫ڀ‬ ٪‫ًّ٤ڀ‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ‫ر٤ڀذ‬ ‫ًّيظڂ‬ ‫ىٍحٓظو‬ ِ‫ٳ‬ ‫ّظٴٌٵ‬ ‫أڅ‬ ‫ڃنو‬ ‫ّ٤ڀذ‬ ‫أرنخثو‬ ‫ڃنن‬ ‫ڃ٬خنْخٿڄٴَىحص‬ ‫حٿَ٘ف‬ ‫حٿـڄخٽ‬ َ‫ڃ٨خى‬ ‫٫نيخ‬ ‫ڃـخد‬ ‫أٓجڀش‬
 • 13. ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬‫حٿَكڄن‬ ‫٫زخى‬ ‫ٓڀٔڀش‬ُ‫حأل٫يحى‬ ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬ 13 ‫ح٫يحى‬/ً‫حالٓظخ‬:‫٫زيحٿَكڄن‬ ‫ٍٟخ‬(‫٣ڀوخ‬–‫حٿڄنٌٍٜس‬)‫ځ‬/01006824413 ّ3:‫؟‬ ‫ًحٿڄـي‬ ِ‫ٿڀڄ٬خٿ‬ ُ‫حٿڄئى‬ ‫حٿ٤َّٶ‬ ‫ڃخ‬ ‫أىحثو‬ ِ‫ٳ‬ ٚ‫حٿڄوڀ‬ ‫حٿـيي‬ ‫ًرٌٽ‬ ‫ًحإلؿظيخى‬ َ‫حٿڄؼڄ‬ ‫حٿڄٴْي‬ ‫رخٿ٬ڄپ‬ ‫حٿڄٜلٌرو‬ ‫ًحٿڄ٬َٳش‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ٌ‫ى‬ ّ4:‫حٿڄظؤهَ؟‬ ‫ٳټَىڂ‬ ‫٫ن‬ ‫حٿـخىڀٌڅ‬ ِ‫طوڀ‬ ٌ‫ٿ‬ ‫ّليع‬ ‫ڃخًح‬ ‫طظڄنخه‬ ‫ڃخ‬ ‫ًطلٸٶ‬ ‫حألڃو‬ ‫ٳظظٸيځ‬ ‫طلْٜڀو‬ ِ‫ٳ‬ ‫ًّـظيي‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ‫٣ڀذ‬ ‫ّن٘ي‬ ‫ٻڀو‬ ٪‫حٿڄـظڄ‬ ‫ألٛزق‬ ‫غ‬1:ٌٟ‫اٌزب‬ ‫اٌؽؤاي‬ ‫أجت‬: ‫ّظ٨ـڀــڂ‬ ‫أّــــخڃــــو‬ ِ‫ٳـــــ‬ ‫ًٓــــٌحه‬ َ‫حرظٰــ‬ ‫ڃخ‬ ‫ٳْيٍٹ‬ ِ‫ّٔ٬ــ‬ ‫حٿ٬ال‬ ٌ‫ًأه‬ ‫طـظَنـڂ‬ ‫أٓـڄـخ٫يــڂ‬ ِ‫ٳـ‬ ‫كـٔزـٌٹ‬ ‫طڀـــٌڃـــيڂ‬ ‫ٯــيًص‬ ‫اًح‬ ‫ًحٿوــخڃــڀــــٌڅ‬ ‫ّـــــئٿـڂ‬ ‫ال‬ ‫ٳــْيـڂ‬ ‫حألٓــنش‬ ُِ‫ْــــــ‬‫ه‬ً َ‫حٿـٌٯــ‬ ‫ٻـؤڃـٌحص‬ ‫أكـــــْخء‬ ّ‫حٿنــخ‬ ِ‫ٳ‬ ّ2:ِ‫حٿظخٿ‬ ‫حٿٔئحٽ‬ ‫٫ن‬ ‫أؿذ‬: ‫أكـــــــِځ‬ ‫رخٿـڄــ٬ــخٍٱ‬ ‫حٿــــيــخٿــش‬ ‫ٛـيځ‬ ‫انڄخ‬ ‫ر٬ڀڄـٺ‬ ‫ؿـيخٿظيڂ‬ ‫ٳخٛـــيځ‬ ‫طـظٸـــــيځ‬ ‫رؤىـــــــڀيــخ‬ ‫حٿــزــــالى‬ ‫اڅ‬ ‫أرنخثــــــيخ‬ ‫ڃـــــــن‬ ‫أنض‬ ‫رــالىح‬ ‫ًحهــيځ‬ 1.‫ڃَحىٱ‬ ‫ڃخ‬(‫حٛيځ‬)‫ڃ٠خى‬ ‫ًڃخ‬ ‫؟‬(‫أكِځ‬)‫؟‬ 2.‫حٿـيالء؟‬ ‫ڃٌحؿيش‬ ‫ّڄټن‬ ‫ٻْٲ‬ 3.َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫ٷٌٽ‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿـڄخٽ‬ ‫ڃخ‬:‫أرنخثيخ؟‬ ‫ڃن‬ ‫أنض‬ ‫رالىح‬ ‫ًحهيځ‬ ‫ٿْن٬ڄٌح‬ ‫ّـظييًڅ‬ ‫حٿڄ٬خٍٱ‬ ٌ‫ًأًٿ‬ ‫ٓڀڂ‬ ِ‫ٿڀڄ٬خٿ‬ ‫حٿڄ٬خٍٱ‬ ‫اڅ‬ ‫ًحٿڄ٬يځ‬ ِ‫حٿٰن‬ ٌ‫أه‬ ‫ٳْو‬ ‫ْٓخڅ‬ ٌٍٍ‫حٿ‬ ‫رْن‬ ‫أىڀو‬ ‫ُّنش‬ ‫ًحٿ٬ڀڂ‬ ‫ڃ٨ڀڂ‬ ‫ٿْپ‬ ‫ّوٜو‬ ‫ال‬ ٍ‫حٿزي‬ ً ‫ڃَ٘ٵ‬ ٍ‫نيخ‬ ِ‫ٳ‬ ٪‫ط٤ڀ‬ ْ‫ٳخٿ٘ڄ‬ ‫أ‬)‫حٿٜلْلش‬ ‫حإلؿخرش‬ َْ‫طو‬: 1–‫ڃٴَى‬(‫حٿڄ٬خٍٱ‬):(‫ڃ٬ًَٱ‬–‫ڃ٬َٳش‬–‫٫خٍٱ‬)‫؟‬ 2–ِ‫ڃ٬ن‬(‫ٿْن٬ڄٌح‬):(‫ٿْلٜڀٌح‬–‫ٿْٔ٬يًح‬–‫ٿْظٸيڃٌح‬)‫؟‬ ‫د‬)–‫؟‬ ‫رؤٓڀٌرٺ‬ ‫حألرْخص‬ ‫حَٗف‬ ‫ؽ‬)‫حٓطْش‬ ‫حٿظ٬زَْحص‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿـڄخٽ‬ ‫ًٟق‬( :‫ٓڀڂ‬ ِ‫ٿڀڄ٬خٿ‬ ‫حٿڄ٬خٍٱ‬–‫ُّنش‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬–‫أىڀو‬)‫؟‬ ‫ى‬)(‫ً٣ننخ‬ ‫طٸيځ‬ ِ‫ٳ‬ ‫ّٔخ٫ي‬ ‫حٿ٬ڀڂ‬ ‫٣ڀذ‬)‫؟‬ ِ‫حٿڄ٬ن‬ ‫ىٌح‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ ‫ڃخ‬ ٚ‫حٿن‬ ‫ڃن‬ ‫ىخص‬ ُ١‫اٌؼظ‬ ٗ‫وزبث‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌمس٠ط‬ ‫اٌٛاحس‬ ‫اهلل‬ ‫٠مٛي‬: َ‫ي‬ِّ‫ي‬َ‫ل‬‫حٿ‬ ُ‫و‬َ‫ٿ‬ ‫َخ‬‫ن‬َ‫ٿ‬َ‫أ‬ًَ ََ‫ْـ‬َْ٤‫َحٿ‬ً‫ال‬ْ٠َ‫ٳ‬ ‫َخ‬‫ن‬ِ‫ڃ‬ َ‫ى‬ًًُ‫َح‬‫ى‬ ‫َخ‬‫ن‬َْْ‫ط‬‫آ‬ ْ‫ي‬َ‫ٸ‬َ‫ٿ‬ًَ(10)‫ٌُح‬‫ڀ‬َ‫ڄ‬ْ٫‫َح‬ً ِ‫ى‬ََْٔ‫حٿ‬ ِِ‫ٳ‬ ٍِّْ‫ي‬َ‫ٷ‬ٌٍَ‫ط‬‫َخ‬ِٰ‫ر‬‫َخ‬ٓ ْ‫پ‬َ‫ڄ‬ْ٫‫ِخ‬‫ن‬َ‫أ‬ ٌََِْٜ‫ر‬ َ‫څ‬ٌُ‫ڀ‬َ‫ڄ‬ْ٬َ‫ط‬ ‫َخ‬‫ڄ‬ِ‫ر‬ ِِّ‫ن‬‫ا‬ ‫ًخ‬‫ل‬ِ‫ٿ‬‫َخ‬ٛ(11) 4-‫كْخس‬ ‫حٿ٬ڄپ‬ ‫طيٍّذ‬
 • 14. ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬‫حٿَكڄن‬ ‫٫زخى‬ ‫ٓڀٔڀش‬ُ‫حأل٫يحى‬ ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬ 14 ‫ح٫يحى‬/ً‫حالٓظخ‬:‫٫زيحٿَكڄن‬ ‫ٍٟخ‬(‫٣ڀوخ‬–‫حٿڄنٌٍٜس‬)‫ځ‬/01006824413 ‫َن‬‫ڃ‬ًَ ِ‫و‬ِّ‫ر‬ٍَ ِ‫څ‬ًْ‫ِب‬‫ر‬ ِ‫و‬َّْ‫ي‬ََْ‫ن‬َْْ‫ر‬ ُ‫پ‬َ‫ڄ‬ْ٬َّ ‫َن‬‫ڃ‬ ِّ‫ن‬ِ‫ـ‬‫حٿ‬ َ‫ن‬ِ‫ڃ‬ًَ َِْ٤ِ‫ٸ‬‫حٿ‬ َ‫ن‬َْْ٫ ُ‫و‬َ‫ٿ‬ ‫َخ‬‫ن‬ْ‫ڀ‬ََٓ‫أ‬ًَ ٌَْ‫ي‬َٗ ‫َخ‬‫ي‬ُ‫ك‬‫َح‬ًًٍََ ٌَْ‫ي‬َٗ ‫َخ‬‫ى‬ًُُ‫ي‬ُ‫ٯ‬ َ‫ق‬َِّّ‫حٿ‬ َ‫څ‬‫َخ‬‫ڄ‬َْْ‫ڀ‬ُِٔ‫ٿ‬ًَ ْ‫ڂ‬ُ‫ي‬ْ‫ن‬ِ‫ڃ‬ ْ‫٭‬ََِِّ٩ًٍٍُ‫ي‬ُ‫ٷ‬ًَ ِ‫د‬‫ٌَح‬‫ـ‬ْ‫ٿ‬‫َخ‬‫ٻ‬ ٍ‫څ‬‫َخ‬‫ٴ‬ِ‫ؿ‬ًَ َ‫پ‬ِْ‫ػ‬‫َخ‬‫ڄ‬َ‫ط‬ًَ َ‫ذ‬ٍِّ‫َخ‬‫ل‬َ‫ڃ‬ ‫ِن‬‫ڃ‬ُ‫ء‬‫َخ‬َّ٘ ‫َخ‬‫ڃ‬ ُ‫و‬َ‫ٿ‬ َ‫څ‬ٌُ‫ڀ‬َ‫ڄ‬ْ٬َّ َِِْ٬َٔ‫حٿ‬ ِ‫د‬‫َح‬ٌَ٫ ْ‫ن‬ِ‫ڃ‬ ُ‫و‬ْ‫ٷ‬ٌُِ‫ن‬ ‫َخ‬‫ن‬َِْ‫ڃ‬َ‫أ‬ ْ‫څ‬ ٌٍُُ‫ټ‬َ٘‫حٿ‬ َُِ‫ى‬‫َخ‬‫ز‬ِ٬ْ‫ن‬ِّ‫ڃ‬ ٌ‫پ‬ِْ‫ڀ‬َ‫ٷ‬ًَ ‫ًح‬َْ‫ټ‬َُٗ‫ى‬ًًُ‫َح‬‫ى‬ َ‫ٽ‬‫آ‬ ‫ٌُح‬‫ڀ‬َ‫ڄ‬ْ٫‫ٍخ‬‫ط‬‫َخ‬ِْٓ‫َح‬ٍ(13)." ‫حٿټڀڄش‬‫ڃ٬نخىخ‬ ‫آطْنخ‬‫ًىزخ‬–‫ڃنلنخ‬–‫أ٫٤ْنخ‬×‫كَڃنخ‬–‫أهٌنخ‬–‫ٓڀزنخ‬-‫ڃن٬نخ‬ ‫حٿَٔى‬ ِ‫ٳ‬ ٍ‫ٷي‬‫ًأطٸنيخ‬ ٩ًٍ‫حٿي‬ ‫نٔؾ‬ ِ‫ٳ‬ ‫ٛن٬ظٺ‬ ‫حكټڂ‬×‫أىڄڀيخ‬ ‫ٓخرٮ‬٪ٓ‫ًح‬×‫ٓخرٰخص‬ ‫رـ‬ ‫ًحٿڄٸٌٜى‬ ‫ْٟٶ‬:‫ٻخڃڀش‬ ‫ًحٓ٬ش‬ ً‫خ‬٫ًٍ‫ى‬ ‫ىحًى‬‫حهلل‬ ِ‫نز‬‫ٓخرٰخص‬‫ٻخڃڀش‬ ‫ًحٓ٬ش‬ ٩ًٍ‫ى‬(‫ځ‬)‫ٓخرٰش‬ ‫حٿَٔى‬٪‫حٿٜن‬‫ٳ٠پ‬‫حٿڄَحى‬ ‫ًٍُٵ‬ ‫ن٬ڄش‬(‫ًحٿټظخد‬ ‫حٿنزٌس‬)(‫ؽ‬) ‫أٳ٠خٽ‬ ِ‫أًر‬ِ‫ٓزل‬/‫رخٿظٔزْق‬ ‫ڃ٬و‬ َ٬‫ٍؿ‬‫أٿنخ‬‫ٻخٿ٬ـْن‬ ‫ٿْنخ‬ ‫ؿ٬ڀنخه‬×‫ٛڀزنخ‬–‫ؿڄينخ‬ َْٜ‫ر‬٪‫ڃ٤ڀ‬ َْ‫هز‬(‫ؽ‬)‫رَٜحء‬ ‫ٿٸي‬: ‫آطْنخ‬:- ً‫ال‬٠‫ٳ‬: ِ‫أًر‬:- ِ‫أًر‬ ‫ؿزخٽ‬ ‫ّخ‬: ‫ؿزخٽ‬- ‫حٿليّي‬ ‫ٿو‬ ‫أٿنخ‬: ‫ٓخرٰخص‬ ‫ح٫ڄپ‬ ‫أڅ‬: ‫حٿَٔى‬ ِ‫ٳ‬ ٍ‫ٷي‬: ً‫خ‬‫ٛخٿل‬ ‫ح٫ڄڀٌح‬: َْٜ‫ر‬: َْٜ‫ر‬ ‫ط٬ڄڀٌڅ‬ ‫رڄخ‬ ِ‫ان‬: َ‫ط٬خٿ‬ ‫رٸٌٿو‬ ‫حّٓش‬ ‫هظڄض‬(َْٜ‫ر‬ ‫ط٬ڄڀٌڅ‬ ‫رڄخ‬ ِ‫ان‬) ‫حٿڄٴَىحص‬ ِ‫ڃ٬خن‬ ‫حٿَ٘ف‬ ‫حٿـڄخٽ‬ َ‫ڃ٨خى‬ ‫حٿڄٴَىحص‬ ِ‫ڃ٬خن‬
 • 15. ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬‫حٿَكڄن‬ ‫٫زخى‬ ‫ٓڀٔڀش‬ُ‫حأل٫يحى‬ ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬ 15 ‫ح٫يحى‬/ً‫حالٓظخ‬:‫٫زيحٿَكڄن‬ ‫ٍٟخ‬(‫٣ڀوخ‬–‫حٿڄنٌٍٜس‬)‫ځ‬/01006824413 ‫ٯيًىخ‬: ‫ًٍحكيخ‬ ‫ؿٌحد‬‫اًڅ‬ َ٤‫حٿٸ‬ ‫٫ْن‬َْ٬ٔ‫حٿ‬ ‫َّّي‬‫طڄخػْپ‬ ٌٍ‫حٿ٘ټ‬‫أٓڀنخ‬ ‫ِّ٭‬‫ؿن‬ ‫آٽ‬‫نٌٷو‬ ‫ڃلخٍّذ‬‫ؿٴخڅ‬ ‫ٍحْٓخص‬ ًٍ‫ٷي‬ -‫ًٷي‬‫ڃنق‬‫حهلل‬‫آٽ‬‫ىحًى‬‫حٿن٬ڄش‬‫ٳـ٬پ‬‫حٿَّق‬َْٔ‫ط‬َ‫رؤڃ‬‫ٓڀْڄخڅ‬‫حٿڄٔخٳخص‬‫حٿ٤ٌّڀش‬ِ‫ٳ‬‫حألُڃخڅ‬‫حٿٸڀْڀش‬‫حٿٸَْٜس‬ ‫ًأهَؽ‬‫ٿو‬ّ‫حٿنلخ‬‫ڃن‬‫رخ٣ن‬ٍٝ‫حأل‬ً‫خ‬‫ڃٌحر‬‫ٻخٿڄخء‬َ‫ًٓو‬‫ٿو‬‫حٿـن‬.‫ّ٬ڄڀٌڅ‬‫ٿو‬‫ڃخ‬‫َّّي‬‫ًڃن‬‫ّوخٿٲ‬َ‫أڃ‬‫حهلل‬َ‫ًأڃ‬ ‫نزْو‬‫ٓڀْڄخڅ‬‫ٳڀو‬‫حٿ٬ٌحد‬ِ‫ٳ‬ٍ‫حٿنخ‬. ‫ط٘زو‬ ِ‫حٿظ‬ ‫حٿ٬٨ْڄش‬ ٩‫ًحٿٸٜخ‬ ‫حٿټزَْس‬ ‫ًحٿظڄخػْپ‬ ‫حٿ٬زخىس‬ ‫ًأڃخٻن‬ ٌٍٜ‫حٿٸ‬ ‫رؤڃَه‬ ‫ّ٬ڄڀٌڅ‬ ‫ًىڂ‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ًّ٘ټًَه‬ ‫حٿٜخٿلش‬ ‫حأل٫ڄخٽ‬ ‫ّ٬ڄڀٌح‬ ‫أڅ‬ ً‫خ‬٬ْ‫ؿڄ‬ ‫ًأىڀو‬ ‫ىحًى‬ ‫حهلل‬ َ‫ّؤڃ‬ ‫ػڂ‬ ‫حٿؼخرظش‬ ِ‫ًحألًحن‬ ٝ‫حألكٌح‬ ‫حهلل‬ ‫ن٬ڂ‬ َ‫ّ٘ټ‬ ‫ڃن‬ ‫حٿ٬زخى‬ ‫ڃن‬ ‫ٷڀْپ‬ ‫ألنو‬ ‫ن٬ڄش‬. (‫ٿٔڀْڄخڅ‬‫حٿَّق‬):ُ‫اّـخ‬‫رلٌٱ‬(‫ٓوَنخ‬)‫ًطٸيّڂ‬ٍ‫حٿـخ‬ًٍَ‫ًحٿڄـ‬(‫ٿٔڀْڄخڅ‬)َٜ‫ٿڀٸ‬ْٜٚ‫ًحٿظو‬ ‫ًطٌٻْي‬‫حٿلټڂ‬. (‫ٯيًىخ‬َ‫ٗي‬):ُ‫اّـخ‬‫رلٌٱ‬(‫ٯيًىخ‬‫ڃَْٔس‬َ‫ٗي‬). (‫ٯيًىخ‬–‫ًٍحكيخ‬:)‫ط٠خى‬. (‫أٓڀنخ‬‫ٿو‬‫٫ْن‬َ٤‫حٿٸ‬):َْ‫ط٬ز‬‫ّيٽ‬َ‫٫ڀ‬‫طټَّڂ‬‫حهلل‬‫ٿٔڀْڄخڅ‬‫ربًحرش‬ّ‫حٿنلخ‬– (‫٫ْن‬َ٤‫حٿٸ‬:)َْ‫ط٬ز‬‫ٳْو‬ِ‫ىالٿش٫ڀ‬‫طيٳٶ‬ّ‫حٿنلخ‬‫ٻخٿڄخء‬‫ڃڄخ‬‫ّيٽ‬ِ‫٫ڀ‬‫حٿظټَّڂ‬.– (‫ٿو‬):َٜ‫ٷ‬ْٜٚ‫ًطو‬‫ٿڀظٌٻْي‬. (‫ًڃن‬‫ِّ٭‬...‫نٌٷو‬):‫أٓڀٌد‬١َٗ‫ٯَٟو‬ُ‫حٿظيي‬‫ى‬. (‫نٌٷو‬‫ڃن‬‫٫ٌحد‬َْ٬ٔ‫حٿ‬):‫ٌٍٛحٿ٬ٌحد‬‫ر٤٬خځ‬َ‫ڃ‬‫حٿڄٌحٵ‬–‫ٿٌٿٺ‬‫ٻخنض‬(‫نٌٷو‬)‫أؿڄپ‬‫ڃن‬(‫ن٬ٌرو‬) (‫ؿٴخڅ‬‫ٻخٿـٌحد‬):ٌٍٛ‫حٿـٴخڅ‬‫رخٿـٌحد‬‫ڃڄخ‬‫ّيٽ‬ِ‫٫ڀ‬‫حٿؼزخص‬‫ًحٿ٠وخڃش‬‫ً٫٨ڄش‬‫حٿڄڀٺ‬. ‫ًٛٲ‬(ًٍ‫ٷي‬)‫رؤنيخ‬(‫ٍحْٓخص‬)‫أٳخى‬‫أنيخ‬‫ٟوڄش‬ً‫ح‬‫ؿي‬َ‫كظ‬‫أنيخ‬‫ٍحْٓخص‬‫ٳٌٵ‬‫حٿڄٌحٷي‬‫ال‬٪‫طَٳ‬‫٫نيخ‬ (‫ٷڀْپ‬‫ڃن‬ُ‫٫زخى‬ٌٍ‫حٿ٘ټ‬:)َْ‫ط٬ز‬‫ّيٽ‬ِ‫٫ڀ‬‫ٷڀش‬‫حٿ٘خٻَّن‬‫ٿن٬ڂ‬‫حهلل‬ ّ1‫؟‬ ‫حٿٔالځ‬ ‫٫ڀْو‬ ‫ىحًى‬ ‫نزْو‬ َ‫٫ڀ‬ َ‫ًط٬خٿ‬ ‫ٓزلخنو‬ ‫حهلل‬ ‫أن٬ڂ‬ ‫رڂ‬ ‫ؽ‬1‫حٿن٬ڂ‬1-‫ًحٿنزٌس‬ ‫حٿټظخد‬ ‫أ٫٤خه‬2-‫ڃ٬و‬ ‫طٔزق‬ ‫أڅ‬ َْ٤‫ًحٿ‬ ‫حٿـزخٽ‬ َ‫أڃ‬3-‫ّ٘خء‬ ‫ٻْٲ‬ ‫ّ٘ټڀو‬ ‫ٳټخڅ‬ ‫حٿليّي‬ ‫ٿو‬ ‫أالڅ‬ ّ2‫؟‬ ‫حٿٔالځ‬ ‫٫ڀْو‬ ‫ٿٔڀْڄخڅ‬ َ‫ط٬خٿ‬ ‫حهلل‬ ‫ڃنليخ‬ ِ‫حٿظ‬ ‫حٿن٬ڂ‬ ‫ڃخ‬ ‫ؽ‬21-‫ٗيَّن‬ ‫ڃَْٔس‬ ‫ٻڀو‬ ٍ‫حٿنيخ‬ ِ‫ٳ‬ ٪٤‫ٳظٸ‬ ‫ٳخثٸش‬ ‫رَٔ٫ش‬ ‫رؤڃَه‬ َْٔ‫ًط‬ ‫ڃ٬و‬ ‫ًڃن‬ ‫طنٸڀو‬ ‫حٿَّق‬ ‫ٿو‬ َ‫ط٬خٿ‬ ‫حهلل‬ َ‫ٓو‬ 2-‫أًحد‬‫حهلل‬‫ٿو‬ّ‫حٿنلخ‬َ‫كظ‬ٍ‫ٛخ‬٪‫ّنز‬ً‫خ‬‫ًحثز‬‫ٻؤنو‬‫٫ْن‬‫ڃخء‬3-َ‫ٓو‬‫ٿو‬‫حٿـن‬‫ط٬ڄپ‬‫ٿو‬‫ڃخ‬‫ّ٘خء‬‫ڃڄخ‬ِ‫ّ٬ـ‬‫٫نو‬َ٘‫حٿز‬ ّ3‫؟‬ ‫حهلل‬ َ‫أًحڃ‬ ‫ّوخٿٲ‬ ‫ڃن‬ ‫ؿِحء‬ ‫ًڃخ‬ ‫؟‬ ‫حٿـن‬ ‫حهلل‬ َ‫أڃ‬ ‫رڂ‬ ‫ؽ‬3‫ّ٘خء‬ ‫ڃخ‬ ‫٫ڄپ‬ ‫ڃن‬ ‫رو‬ ‫ّؤڃَىڂ‬ ‫ٳْڄخ‬ ‫حٿٔالځ‬ ‫٫ڀْو‬ ‫ٓڀْڄخڅ‬ ٪ْ٤‫ط‬ ‫أڅ‬ ‫حٿـن‬ ‫حهلل‬ َ‫أڃ‬ ‫حٿَ٘ف‬ ‫حٿـڄخٽ‬ َ‫ڃ٨خى‬ ‫٫نيخ‬ ‫ڃـخد‬ ‫أٓجڀش‬
 • 16. ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬‫حٿَكڄن‬ ‫٫زخى‬ ‫ٓڀٔڀش‬ُ‫حأل٫يحى‬ ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬ 16 ‫ح٫يحى‬/ً‫حالٓظخ‬:‫٫زيحٿَكڄن‬ ‫ٍٟخ‬(‫٣ڀوخ‬–‫حٿڄنٌٍٜس‬)‫ځ‬/01006824413 ‫حٓهَس‬ َ‫ٳ‬ ٍ‫حٿنخ‬ ‫٫ٌحد‬ ‫حهلل‬ َ‫أًحڃ‬ ‫ّوخٿٲ‬ ‫ڃن‬ ‫ًؿِحء‬ ّ4‫حٿڄ٬ـِس‬ ‫ىٌه‬ ‫٫ن‬ ‫ط٬َٳو‬ ‫ڃخ‬ ‫حٻظذ‬ ‫ٓزؤ‬ ‫ڃڀټش‬ ْْ‫رڀٸ‬ ٪‫ڃ‬ ‫ڃ٬ـِس‬ ‫حٿٔالځ‬ ‫٫ڀْو‬ ‫ٓڀْڄخڅ‬ ِ‫ٿڀنز‬. ‫ؽ‬4‫حٿ٬خٿڄْن‬ ‫ٍد‬ ‫هلل‬ ‫حٿٔالځ‬ ‫٫ڀْو‬ ‫ٓڀْڄخڅ‬ ٪‫ڃ‬ ‫آڃنض‬ ‫ًٷي‬ ‫٫ْن‬ ‫ٯڄ٠ش‬ ِ‫ٳ‬ ‫ٳڀٔ٤ْن‬ َ‫اٿ‬ ‫حٿْڄن‬ ‫ڃن‬ ‫ڃڀټيخ‬ َٕ٫ ‫نٸپ‬ ّ5‫أڃؼڀش‬ َ‫ًٻ‬ ٪‫ڃ‬ ‫؟‬ ‫كْخطنخ‬ َ‫ٳ‬ ‫حٿ٬ڄپ‬ ‫أىڄْش‬ ‫ڃخ‬. ‫ؽ‬5‫ًٿٺ‬ َْ‫ًٯ‬ ‫حٿٌ٣ن‬ ‫٫ن‬ ٩‫ًحٿيٳخ‬ ‫ًحٿظ٬ڀْڂ‬ ‫حٿٜنخ٫ش‬ ‫ًٻٌٿٺ‬ ‫٫ڄپ‬ ‫ٳخٿٍِح٫ش‬ ‫حٿلْخس‬ ٌ‫ى‬ ‫حٿ٬ڄپ‬ ّ6‫ًٓڀڂ‬ ‫٫ڀْو‬ ‫حهلل‬ َ‫ٛڀ‬ ‫حهلل‬ ‫ٌٍٓٽ‬ ‫ٷخٽ‬(‫ّظٸنو‬ ‫أڅ‬ ً‫ال‬‫٫ڄ‬ ‫أكيٻڂ‬ ‫٫ڄپ‬ ‫اًح‬ ‫ّلذ‬ ‫حهلل‬ ‫اڅ‬)ٚ‫حٿن‬ ‫ڃن‬ ‫ىخص‬ ‫حٿَّ٘ٲ‬ ‫حٿليّغ‬ َ‫ٳ‬ ‫ڃخ‬ َ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ ‫ڃخ‬ ِ‫حٿٸَآن‬. ‫ؽ‬6َ‫ط٬خٿ‬ ‫ٷٌٿو‬(‫حٿَٔى‬ َ‫ٳ‬ ٍ‫ًٷي‬) ّ7‫حٿ٬زخى‬ ‫ڃن‬ ‫حٿ٘خٻَّن‬ ‫ٷڀش‬ َ‫٫ڀ‬ ‫طيٽ‬ ‫آّش‬ َ‫حٿٸَآن‬ ٚ‫حٿن‬ ‫ڃن‬ ‫حٻظذ‬. ‫ؽ‬7َ‫ط٬خٿ‬ ‫ٷٌٿو‬(ٌٍ‫حٿ٘ټ‬ ٍ‫٫زخى‬ ‫ڃن‬ ‫ًٷڀْپ‬ ً‫ح‬َ‫ٗټ‬ ‫ىحًى‬ ‫آٽ‬ ‫ح٫ڄڀٌح‬) ٪‫ٿڀڄـظڄ‬ ‫رخٿنٔزش‬:‫حإلنٔخڅ‬ ‫رو‬ َ‫ًأڃ‬ ‫حألىّخڅ‬ ٪ْ‫ؿڄ‬ ‫٫ڀْو‬ ‫كؼض‬ ‫ٿٌح‬ ِ‫ًحٿَٷ‬ ‫ًحٿَهخء‬ ‫حٿظٸيځ‬ ُ‫ا‬ ُ‫ّئى‬ ّ2:ِ‫ط٬خٿ‬ ‫ٷخٽ‬:}‫أ٫ڄپ‬ ‫أڅ‬ ‫حٿليّي‬ ‫ٿو‬ ‫ًأٿنخ‬ َْ٤‫ًحٿ‬ ‫ڃ٬و‬ ِ‫أًر‬ ‫ؿزخٽ‬ ‫ّخ‬ ً‫ال‬٠‫ٳ‬ ‫ڃنخ‬ ‫ىحًى‬ ‫آطْنخ‬ ‫ًٿٸي‬ َْٜ‫ر‬ ‫ط٬ڄڀٌڅ‬ ‫رڄخ‬ ِ‫ان‬ ً‫خ‬‫ٛخٿل‬ ‫ًح٫ڄڀٌح‬ ‫حٿَٔى‬ ِ‫ٳ‬ ٍ‫ًٷي‬ ‫ٓخرٰخص‬{. ‫أ‬)ّ‫حألٷٌح‬ ‫رْن‬ ‫ڃڄخ‬ ‫حٿٜلْلش‬ ‫حإلؿخرش‬ َْ‫طو‬.: -‫ٳ٠ال‬.......‫ؿڄ٬يخ‬:(‫ٳ٠خثپ‬–‫أٳ٠خال‬–‫ٳ٠ڀْخص‬). -ِ‫أًر‬.......‫ڃَحىٳيخ‬:(ِ‫ٓزل‬–ِ٬‫حٍؿ‬–ِ٬‫ٍحؿ‬–ِ‫حٓزل‬). -‫ٓخرٰخص‬.....‫ريخ‬ ‫حٿڄَحى‬(‫ًحٓ٬خص‬ ْ‫ڃالر‬–‫ٛخٿلخص‬ ‫أ٫ڄخٽ‬–‫٫خٿْخص‬ ‫هْخځ‬–‫ٻخْٓخص‬ ٩ًٍ‫ى‬). ‫د‬)‫؟‬ ‫حٿٔالځ‬ ‫٫ڀْو‬ ‫ىحًى‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ًأٳ٠خٿو‬ ‫حهلل‬ ‫ن٬ڂ‬ ‫طڄؼڀض‬ ‫ٳْڂ‬ ‫ؽ‬)ِ‫ڃ٬ن‬ ‫ڃخ‬(‫حٿليّي‬ ‫ٿو‬ ‫أٿنخ‬)‫؟‬ ‫ًٿٺ‬ ‫ڃن‬ ‫حٿٰخّش‬ ‫ًڃخ‬ ‫؟‬ ‫ى‬)(َْٜ‫ر‬ ‫ط٬ڄڀٌڅ‬ ‫رڄخ‬ ِ‫ان‬)‫ٷزڀيخ‬ ِ‫ط٬خٿ‬ ‫رٸٌٿو‬ ‫٫الٷظيخ‬ ‫ڃخ‬(‫ٛخٿلخ‬ ‫ًح٫ڄڀٌح‬. ) ‫ه‬)ِ‫أًر‬ ‫ؿزخٽ‬ ‫ّخ‬)‫؟‬ َْ‫حٿظ٬ز‬ ‫ىٌح‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿـڄخٽ‬ ‫ًؿو‬ ‫ڃخ‬ ً)(‫حٿَٔى‬ ِ‫ٳ‬ ٍ‫ًٷي‬)‫؟‬ َ‫حألڃ‬ ‫ىٌح‬ ‫ڃن‬ ‫حٿٰخّش‬ ‫ًڃخ‬ ‫؟‬ ‫حٿَٔى‬ ِ‫ڃ٬ن‬ ‫ڃخ‬ ً)‫؟‬ ‫ًحثزخ‬ ّ‫ًحٿنلخ‬ ‫ٿْنخ‬ ‫حٿليّي‬ ‫حهلل‬ ‫ؿ٬پ‬ ‫ٿڄخًح‬ ّ3:ِ‫ط٬خٿ‬ ‫ٷخٽ‬:}‫ڃن‬ ‫حٿـن‬ ‫ًڃن‬ َ٤‫حٿٸ‬ ‫ٿو‬ ‫ًأٓڀنخ‬ َ‫ٗي‬ ‫ًًٍحكيخ‬ َ‫ٗي‬ ‫ٯيًىخ‬ ‫حٿَّق‬ ‫ًٿٔڀْڄخڅ‬ َْ٬ٔ‫حٿ‬ ‫٫ٌحد‬ ‫ڃن‬ ‫نٌٷو‬ ‫أڃَنخ‬ ‫٫ن‬ ‫ڃنيڂ‬ ٩ِّ ‫ًڃن‬ ‫ٍرو‬ ‫ربًڅ‬ ‫ّيّو‬ ‫رْن‬ ‫ّ٬ڄپ‬{. ‫أ‬)‫حٿٌٜحد‬ َْ‫طو‬:1–ِ‫ڃ٬ن‬(‫ٯيًىخ‬):(‫ٯٌحإىخ‬–‫٣٬خڃيخ‬–‫ٛزخكخ‬ ‫َْٓىخ‬). 2–‫ڃ٠خى‬(‫ِّ٭‬):(‫ّٜڀق‬–‫ّٔظٸْڂ‬–٪‫َّؿ‬). 3–‫ڃَحىٱ‬(‫أٓڀنخ‬):(‫ٷيڃنخ‬–‫أًرنخ‬–‫أهٌنخ‬). ّ1ِ‫ط٬خٿ‬ ‫ٷخٽ‬:}‫أػًم‬ ٌ‫أ‬ ‫انحذيذ‬ ‫نه‬ ‫وأنُا‬ ‫وانغيش‬ ‫يؼه‬ ‫أوتي‬ ‫جثال‬ ‫يا‬ ً‫ال‬‫فض‬ ‫يُا‬ ‫داود‬ ‫آتيُا‬ ‫ونقذ‬ ‫تصيش‬ ٌ‫تؼًهى‬ ‫تًا‬ ‫إَي‬ ً‫ا‬‫صانح‬ ‫واػًهىا‬ ‫انسشد‬ ‫في‬ ‫وقذس‬ ‫ساتغاخ‬{. ‫طيٍّذ‬
 • 17. ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬‫حٿَكڄن‬ ‫٫زخى‬ ‫ٓڀٔڀش‬ُ‫حأل٫يحى‬ ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬ 17 ‫ح٫يحى‬/ً‫حالٓظخ‬:‫٫زيحٿَكڄن‬ ‫ٍٟخ‬(‫٣ڀوخ‬–‫حٿڄنٌٍٜس‬)‫ځ‬/01006824413 ‫د‬)‫؟‬ ‫ىيىىڂ‬ ‫ًرڂ‬ ‫؟‬ ‫حٿـن‬ َ‫أڃ‬ ‫ًرڂ‬ ‫؟‬ ‫ٿْٔڀڄخڅ‬ ‫حهلل‬ َ‫ٓو‬ ‫ڃخًح‬ ‫ؽ‬)(َْ٬ٔ‫حٿ‬ ‫٫ٌحد‬ ‫ڃن‬ ‫نٌٷو‬)‫؟‬ َْ‫حٿظ٬ز‬ ‫ىٌح‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿـڄخٽ‬ ‫ڃخ‬ ‫ى‬)‫؟‬ ‫ًٟلو‬ ُ‫اّـخ‬ ‫حّٓش‬ ِ‫ٳ‬ ّ4:ِ‫ط٬خٿ‬ ‫ّٸٌٽ‬:}‫ٍحْٓخ‬ ًٍ ‫ًٷي‬ ‫ٻخٿـٌحد‬ ‫ًؿٴخڅ‬ ‫ًطڄخػْپ‬ ‫ڃلخٍّذ‬ ‫ڃن‬ ‫ّ٘خء‬ ‫ڃخ‬ ‫ٿو‬ ‫ّ٬ڄڀٌڅ‬‫ص‬ ٌٍ‫حٿ٘ټ‬ ُ‫٫زخى‬ ‫ڃن‬ ‫ًٷڀْپ‬ ً‫ح‬َ‫ٗټ‬ ‫ىحًى‬ ‫آٽ‬ ‫ح٫ڄڀٌح‬{. ‫أ‬)‫حٿٌٜحد‬ َْ‫طو‬:1–‫ڃَحىٱ‬(‫حٿـٌحد‬):(‫حٿَٓخٿش‬–ٝ‫حألكٌح‬–ٌٍٜ‫حٿٸ‬). 2–‫ڃَحىٱ‬(‫كٴخڅ‬):(‫ؿٴنش‬–‫ؿخٳن‬–‫ؿخٳنش‬). 3–‫ڃٸخرپ‬(‫ٍحْٓخص‬):(‫ػخرظخص‬–‫ڃظلَٻخص‬–‫٣خثَحص‬). 4–ِ‫ڃ٬ن‬(‫ڃلخٍّذ‬):(‫٫خٿْش‬ ‫رٌْص‬–‫ڃنْ٬ش‬ ٍ‫أٌٓح‬–‫ٗخڃوش‬ ٌٍٜ‫ٷ‬). 5–(‫ڃخ‬)‫حّٓش‬ ِ‫ٳ‬:(‫نخٳْش‬–‫ڃٌٌٛٿش‬–‫حٓظٴيخڃْش‬). 6–ٌٍٓ ‫ڃن‬ ‫حّٓش‬:(‫حٿليّي‬–‫ٓزؤ‬–‫حألكِحد‬). ‫د‬)‫؟‬ ‫حٿـن‬ ‫ٻڀٲ‬ ‫ْٓت‬ ُ‫رؤ‬ ‫ؽ‬)‫رؤنيخ‬ ًٍ‫حٿٸي‬ ‫ًٛٲ‬ ‫أٳخى‬ ‫ڃخًح‬(‫ٍحْٟخص‬)‫؟‬ ‫ى‬)(‫ٻخٿـٌحد‬ ‫ًؿٴخڅ‬)‫؟‬ َْ٬ٔ‫حٿ‬ ‫ىٌح‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿـڄخٽ‬ ‫ًٟق‬ ‫ه‬)(ً‫ح‬َ‫ٗټ‬ ‫ىحًى‬ ‫آٽ‬ ‫ح٫ڄڀٌح‬)‫؟‬ ‫ًٟلو‬ ُ‫اّـخ‬ َْ‫حٿظ٬ز‬ ِ‫ٳ‬ ‫اٌشؼطاء‬ ‫أِ١ط‬ ٛ٘(ٝ‫شٛل‬ ‫أحّس‬)‫ؼٕخ‬ ‫ثبٌمب٘طح‬ ‫ٌٚس‬1870‫ٚزضغ‬ ‫اٌّظط٠خ‬ ‫اٌحمٛق‬ ‫ِسضؼخ‬ ٝ‫ف‬ ‫ٚررطج‬ َ ‫ؼٕخ‬ ‫ِظط‬ ٌٝ‫إ‬ ‫ٚػبز‬ ٌٝٚ‫األ‬ ‫اٌؼبٌّ١خ‬ ‫اٌحطة‬ ‫أثٕبء‬ ‫أؼجبٔ١ب‬ ٌٝ‫إ‬ ٝ‫ٚٔف‬ ‫فطٔؽب‬ ٟ‫ف‬ ْٛٔ‫ٚاٌمب‬ ‫ا٢زاة‬1920ٗ‫ٚثب٠ؼ‬ َ ‫ؼٕخ‬ ٝ‫ٚرٛف‬ ٌُٙ ً‫ا‬‫أِ١ط‬ ‫اٌشؼطاء‬ ً‫و‬1932ٗٔ‫ز٠ٛا‬ ٝ‫ف‬ ‫ِغجٛع‬ ٖ‫ٚشؼط‬ َ(‫اٌشٛل١بد‬)ٟ‫اٌّؽطح‬ ٓ‫اٌف‬ ٟ‫ف‬ ‫أٌف‬ ‫ٚلس‬ ً‫ِث‬ ‫شؼط٠خ‬ ‫ِؽطح١بد‬ ٌٗٚ(‫ػٕزطح‬–‫وٍ١ٛثبرط‬‫ا‬. ) ‫ن‬‫ـــــ‬‫ف‬ ‫ِة‬‫ط‬‫٠م‬ ‫زاٚز‬ ٓ‫اث‬ ْ‫ا‬‫ــ‬َ‫حّب‬ ٗ‫ِجبٌؽ‬ ٞ‫ـــــــــ‬ٗ‫ـ‬ ‫خ‬‫ـ‬ُ‫ػ‬ ٗ‫زِز‬‫ـــ‬ٍُ‫ِث‬ ً‫ا‬‫ض‬‫ــ‬‫ٚاؼزمبِــ‬ ً‫ب‬‫شبءطسل‬ ‫لس‬ ‫ا‬‫ـــــ‬ٖ ُ‫ف‬‫ــ‬‫ع‬‫ــ‬‫رجٍغ‬ ً‫ب‬ِٛ٠ ٌٗ‫َب‬ُّ‫ػ‬ ٌٝ‫إ‬ ‫د‬‫ــ‬ٗ‫ّ٘ؽالِــــــــــــــ‬ ُ‫ه‬ٌ‫ٚا‬‫ـ‬‫رح‬ ُ‫ت‬ْ‫ر‬‫ــ‬‫ي‬ ‫َذ‬‫ج‬ِ‫ز‬ُ‫و‬ ‫جٕبحٙب‬ ‫د‬‫ــ‬ٗ‫ف١بٌىطاِــــــــ‬ ‫٘ب‬ ‫ف‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫اٌح‬ ‫أضازد‬‫ــ‬ٗ‫ِطاِــــــــــ‬ ٍٗ‫ضؼبئ‬ ِٓ ‫رؼطف‬ ‫لبء‬ َ‫ع‬‫ــ‬ََ‫ـــ‬ٌٗٚ‫َرأل‬‫ز‬‫ــ‬ٗ‫ِطاِــــــــــــــ‬‫ث‬ ٗ‫ذٍ١فز‬ ٌٝ‫إ‬ ْ‫ٚوب‬ ‫ا‬ ‫ف‬‫ـ‬‫ـ‬‫ضأد‬‫ـ‬َ‫٠أ‬ ٖ‫ــ‬‫ثذ‬ ٍِٗ‫ػب‬ ٗ١‫ف‬ ‫ض‬‫ـ‬ُ‫اجٍٍح‬‫ــ‬ٗ‫اِـــــــــــــــ‬ ‫ٚ٠ك‬‫ـــ‬‫ٚي‬:ُٚ‫ف‬ٗ‫ٚف١بإللبِـ‬ ً١‫اٌطح‬ ٟ‫ف‬ ‫ِػب٠خ‬‫ط‬ٌ‫ا‬ ‫ٚ٘ب‬ ‫ٚ٠ش‬‫ــ‬‫ف‬ ‫٠ط‬‫ــ‬ٗ‫رٙبِـــــ‬ ٟ‫ف‬ ً‫ب‬‫ض٠بض‬ َٝ‫غ‬‫ُؼ‬‫ر‬ ْ‫ثأ‬ ٟٔ‫اٌثب‬ ٞ ‫ٚأد‬‫ـــ‬‫ٌثبٌث‬ ‫د‬‫ــ‬ٗ‫ِزبِــــــــــ‬‫ذ‬ ‫َذ‬‫ض‬َ‫ف‬ ْ‫أ‬ ٟ‫ٌّٚزؽزح‬ ‫٘ب‬ ‫فطأد‬‫ـ‬َ‫٠أ‬ ٖ‫ــ‬ٗ‫اٌغ١طاٌعػبِــــــ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ٌٙب‬ ْٛ‫رى‬ ْ‫أ‬ ‫ض‬ ‫فجه‬‫ــ‬ٌٓ‫ا‬ ٞ‫ُجس‬‫ر‬ ‫ال‬ ‫٘١ٙبد‬ ً‫ب‬ُِ‫س‬ََٕ‫ر‬ ‫ٌصان‬ ‫د‬‫ــــ‬‫زاِـــــــ‬‫ـ‬ٗ‫ــ‬ ‫ٚأد‬‫ـــ‬ٖٚ ‫اهلل‬ ٟ‫رٕج‬‫ــ‬ٗ‫اٌؽالِـــــــــــ‬ ‫ضة‬ ‫٠ب‬ ‫رمٛي‬ ٞ ‫اٌ١ّبِـــ‬ ‫أضع‬ ٟ‫ِٛال٠ف‬ ‫٠ب‬ َ‫ت‬ْ‫ز‬ُ‫ى‬ٌ‫ا‬ ُ‫د‬ْ‫س‬َ‫م‬‫ف‬ ‫لبٌذ‬‫ــ‬ٗ‫ــ‬ ‫ٌزػ‬‫ــ‬‫ضع‬‫ـــ‬ْ‫أرب‬ ‫َب‬ٌّ ٞ‫ـــ‬‫اٌت‬ ٞ‫ــ‬‫٠سفغ‬ ‫اظ‬‫ــ‬ٗ‫ٔ١أِبِــــــــ‬ ‫فأج‬‫ــ‬‫ة‬ ‫اة‬‫ـ‬ٗ‫اٌم١بِــــــــ‬ ٌٗ َٛ‫رم‬ ‫وبزد‬ ٞ‫اٌص‬ ‫جئذ‬ ‫ي‬ ‫ٌه‬‫ــ‬‫خ‬ ِٓ ‫ْثخ‬ُٛ‫م‬ُ‫ؼ‬‫وفبو‬ ْ‫ــ‬ٗ‫اٌىطاِـــــــــــ‬ ٗ‫ذبٔز‬ ْ‫ا‬ 5-‫ًحٿلڄخڃش‬ ‫ٓڀْڄخڅ‬ َ٫‫رخٿ٘خ‬ ‫حٿظ٬َّٲ‬
 • 18. ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬‫حٿَكڄن‬ ‫٫زخى‬ ‫ٓڀٔڀش‬ُ‫حأل٫يحى‬ ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬ 18 ‫ح٫يحى‬/ً‫حالٓظخ‬:‫٫زيحٿَكڄن‬ ‫ٍٟخ‬(‫٣ڀوخ‬–‫حٿڄنٌٍٜس‬)‫ځ‬/01006824413 ‫اٌىٍّخ‬‫ِؼٕب٘ب‬‫اٌىٍّخ‬‫ِؼٕب٘ب‬ ‫ىحًى‬ ‫حرن‬‫ٓڀْڄخڅ‬ ‫ْٓينخ‬‫٫ڄَح‬‫٣ٌّڀش‬ ‫ٳظَس‬ ‫حٓظٸخڃش‬‫ح٫ظيحٽ‬×‫حنلَحٱ‬‫حٿټظذ‬‫حٿَٓخثپ‬ ‫٫ڄيص‬‫ٷٜيص‬×‫ٛخىٱ‬‫ًٳٌىخ‬‫أطڄٌىخ‬×‫أنٸٌٜىخ‬ ٝ‫ٍّخ‬‫ًٍٟش‬ ‫حٿڄٴَى‬ ‫كيحثٶ‬‫ٳ٠ض‬‫ٳظلض‬×‫أٯڀٸض‬ ‫هظخڃو‬‫ٷٴڀو‬ ‫حٿڄٸٌٜى‬‫ىْيخص‬‫ر٬ي‬ ‫حٿنيحڃش‬‫ًحألٓٲ‬ ‫حٿنيځ‬×‫حٿٴَف‬ِ‫ّيٳ٬ن‬ِ‫ٌّٔٷن‬ ‫ٻخىص‬‫أًٗټض‬×‫ر٬ي‬‫كڄخڃش‬(‫ؽ‬)‫كڄخثڂ‬ ‫ٗخء‬‫أٍحى‬×َ‫أر‬‫ڃ٠ض‬‫ًىزض‬ ‫حٿټَحڃش‬‫حٿ٬ڀْخ‬ ‫حٿڄټخنش‬‫ڃَحڃو‬‫ًٯَٟو‬ ‫ىيٳو‬ ‫طخؽ‬(‫ؽ‬)‫طْـخڅ‬‫حٿَ٫خّش‬‫حالىظڄخځ‬×‫حإلىڄخٽ‬ ‫طيخڃش‬‫ڃټخڅ‬ ‫حٓڂ‬ِ‫طٔظل‬‫طوـپ‬ ‫حٿټَحڃش‬‫حٿَ٘ٱ‬‫حٿِ٫خڃش‬‫حٿَثخٓش‬ ُ‫طـي‬٪‫طنٴ‬×َ٠‫ط‬ُ‫حٿزخ‬َ‫حٿٜٸ‬ ‫ؿجض‬‫ًحٍطټزض‬ ‫ٳ٬ڀض‬‫حٿلڄٸخء‬‫حٿ٬ٸپ‬ ‫نخٷٜش‬(‫ؽ‬)َ‫كڄٸ‬ ‫ُڄٶ؛‬‫ك‬ ،‫كڄٸخًحص‬×‫٫خٷڀش‬ ٟ‫إٌج‬ ‫ٚوٍفٙب‬ ‫ٚاالػزساي‬ ‫ٚاالؼزمبِخ‬ ‫ٌٍظسق‬ ‫ِثبي‬ ‫وبٔذ‬ ‫ألٔٙب‬ ْ‫ؼٍ١ّب‬ ‫ؼ١سٔب‬ ِٓ ‫ثشسح‬ ‫ِمطثخ‬ ‫حّبِخ‬ ‫ٕ٘بن‬ ْ‫وب‬ ‫رظطفذ‬ ‫اٌحّبِخ‬ ٓ‫ٌى‬ ‫ٚضفؼخ‬ ‫شطف‬ ‫٠ؼغ١ٙب‬ ‫ِحزٛا٘ب‬ ً‫ضؼبئ‬ ٟ٘ٚ ‫ٌٍؼّبي‬ ٍٗ‫ضؼبئ‬ ً١‫رٛط‬ ٟ٘ٚ ‫ثٙب‬ َٛ‫رم‬ ‫ثّّٙخ‬ ‫جعاء‬ ‫ربج‬ ‫اٌحّبِخ‬ ٝ‫رؼغ‬ ْ‫ثأ‬ ‫أِط‬ ٗ١‫ف‬ ‫فٛجسد‬ ‫األٚي‬ ‫ففزحذ‬ ً‫اٌطؼبئ‬ ٜٛ‫ِحز‬ ‫رؼطف‬ ْ‫أ‬ ‫فأضازد‬ ‫أحّك‬ ‫رظطفب‬ ْ‫ثأ‬ ‫أِط‬ ٗ١‫ف‬ ‫ٚجسد‬ ‫اٌثبٌث‬ ٟ‫ٚف‬ ‫اٌحجبظ‬ ٟ‫ف‬ ‫رٙبِخ‬ ٟ‫ف‬ ‫ثحسائك‬ ‫ٌٙب‬ ‫٠أِط‬ ْ‫ؼٍ١ّب‬ ‫فٛجسد‬ ٟٔ‫اٌثب‬ ‫ٚفزحذ‬ ‫إذالطٙب‬ ٌٗ‫ؼزٕب‬ ‫وبٔذ‬ ٞ‫اٌص‬ ‫اٌر١ــط‬ ‫٘صا‬ ً‫وـ‬ ‫فمسد‬ ‫ٚغجبئٙب‬ ‫ثزؽطػٙب‬ ‫أٔٙب‬ ‫اٌحّبِخ‬ ‫ٚجسد‬ ‫اٌغ١ط‬ ٍٟ‫ػ‬ ‫اٌعػبِخ‬ ‫ٌٙب‬ ْٛ‫٠ى‬ ‫فمسد‬ ‫لس‬ ‫أٔٙب‬ ‫وصثب‬ ‫اٌحّبِـخ‬ ‫ازػذ‬ ٗ‫ػمبث‬ ِٓ ٍُ‫رؽ‬ ْ‫أ‬ ٛ‫رطج‬ ‫اهلل‬ ٟ‫ٌٕج‬ ‫ٚش٘جذ‬ َ‫إٌس‬ ٞ‫٠جس‬ ‫ال‬ ‫ح١ث‬ ‫ٔسِب‬ ‫ٚثىذ‬ ‫ػمبة‬ ٟ‫٠ىف‬ ٗٔ‫أ‬ ‫ٌٙب‬ ‫ٚ٠مٛي‬ ‫وصثٙب‬ ٍُ‫٠ؼ‬ ‫اهلل‬ ٟ‫ٔج‬ ٓ‫ٌٚى‬ ٟ‫إٌج‬ ً‫ٌزمبث‬ ‫اٌظمط‬ ‫ثٙب‬ ‫أؼطع‬ ‫ٌّب‬ ‫رؽطػٙب‬ ‫ثؽجت‬ ً‫اٌطؼبئ‬ ‫ٚشطفٙب‬ ‫وطاِزٙب‬ ‫فمسد‬ ‫أٔٙب‬ ‫ٚوفب٘ب‬ ُ١‫ػظ‬ ‫شٔت‬ ٛ٘ٚ ‫وبشثخ‬ ‫طبضد‬ ‫أٔٙب‬ ‫ٌٙب‬. ‫ّٸَد‬ِ‫حٿنز‬ ‫٫ني‬ ‫حٿټزَْس‬ ‫رڄټخنظيخ‬ ِ‫طٌك‬ ‫٫ڄَح‬ ‫هيڃظو‬ِ‫ٿڀنز‬ ‫اهالٛيخ‬ ‫ر٤ٌٽ‬ ِ‫ٌّك‬ َْ‫ط٬ز‬ ‫ًحٓظٸخڃش‬ ‫ٛيٷخ‬ٙ‫حإلهال‬ ‫ٗيس‬ ‫ّٴْي‬ ‫حٿ٬٤ٲ‬ ‫ٌّڃخ‬‫ٿڀ٬ڄٌځ‬ ‫نټَس‬ ‫ٓالڃو‬ ‫طزڀٰيڂ‬‫ٷزڀو‬ ‫ٿڄخ‬ ‫ط٬ڀْپ‬ ‫حٿټَحڃش‬ ِ‫ٳ‬ ‫ٻظزض‬َ٨‫حٿڄنظ‬ ‫ؿِحثيخ‬ ‫ر٬٨ڄش‬ ِ‫ٌّك‬ َْ‫ط٬ز‬ ‫حٿلڄٸخء‬‫ًحٿٰزخء‬ ‫حٿ٬ٸپ‬ ‫رٸڀش‬ ِ‫ٌّك‬ ‫ًٛٲ‬ ‫ٍٓخثڀو‬ ‫ڃن‬ْٜٚ‫ًحٿظو‬ َٜ‫ٿڀٸ‬ ‫حٿـڄڀش‬ ‫ٗزو‬ ‫طٸيّڂ‬ ‫ٿڀلڄخڃش‬ ‫طخؽ‬‫حٿنذ‬ ‫٫ني‬ ‫رڄټخنظيخ‬ ِ‫ٌّك‬ َْ‫ط٬ز‬ُ‫حٿـِحء‬ ‫ًكٔن‬ ‫ًٳٌىخ‬‫ًحٿلغ‬ ‫ٿڀنٜق‬ َ‫أڃ‬ ‫ًحإلٷخڃش‬ ‫حٿَكْپ‬‫حٿ٬ڄٌځ‬ ‫ًّٴْي‬ َ‫حٿڄ٬ن‬ َُ‫ّز‬ ‫ط٠خى‬ ‫ٍّخٟخ‬‫حٿـِحء‬ ‫٫٨ڄش‬ ‫ٿزْخڅ‬ ‫ٿڀټؼَس‬ ٪‫ؿڄ‬ ‫طٔظق‬ ‫ٿڂ‬‫ًحٿـَأس‬ ‫حٿظزـق‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ َْ‫ط٬ز‬ ‫حٿڄٴَىحص‬ ِ‫ڃ٬خن‬ ‫حٿَ٘ف‬ ‫حٿـڄخٽ‬ َ‫ڃ٨خى‬
 • 19. ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬‫حٿَكڄن‬ ‫٫زخى‬ ‫ٓڀٔڀش‬ُ‫حأل٫يحى‬ ‫حألًٽ‬ ‫حٿٜٲ‬ 19 ‫ح٫يحى‬/ً‫حالٓظخ‬:‫٫زيحٿَكڄن‬ ‫ٍٟخ‬(‫٣ڀوخ‬–‫حٿڄنٌٍٜس‬)‫ځ‬/01006824413 ‫ٳزټض‬‫حٿنيځ‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ّيٽ‬ َْ‫ط٬ز‬ ‫ٷزڀو‬ ‫ٿڄخ‬ ‫نظْـش‬ ‫حٿنيحڃش‬ ُ‫طـي‬ ‫ىْيخص‬‫ٳ٬ڀيخ‬ ‫ٌٓء‬ ‫طزْن‬ ‫ًحٟلش‬ ‫كټڄش‬ ّ1‫؟‬ ‫حٿظ٬ڀْپ‬ ٪‫ڃ‬ ‫؟‬ ‫حٿٔالځ‬ ‫٫ڀْو‬ ‫ٓڀْڄخڅ‬ ‫حهلل‬ ِ‫نز‬ ‫ڃن‬ ‫حٿلڄخڃش‬ ‫ڃټخنش‬ ‫ًٟق‬ ‫ؽ‬1‫ٓڀْڄخڅ‬ ‫ْٓينخ‬ ‫ڃن‬ ‫ر٘يس‬ ‫ڃٸَرش‬ ‫ٻخنض‬/‫ًحال٫ظيحٽ‬ ‫ًحالٓظٸخڃش‬ ‫ٿڀٜيٵ‬ ‫ڃؼخٽ‬ ‫ٻخنض‬ ‫ألنيخ‬ ّ2‫؟‬ ‫حٿٔالځ‬ ‫٫ڀْو‬ ‫ٓڀْڄخڅ‬ ‫حهلل‬ ِ‫نز‬ ‫ريخ‬ ‫ٻڀٴيخ‬ ِ‫حٿظ‬ ‫حٿڄيڄش‬ ‫ڃخ‬ ‫ؽ‬2‫ٿڀ٬ڄخٽ‬ ‫ٍٓخثڀو‬ ‫طٌْٛپ‬ ِ‫ى‬ ّ3‫؟‬ ‫ٿڀلڄخڃش‬ ‫ٓڀْڄخڅ‬ ‫ْٓينخ‬ ‫أ٫٤خىخ‬ ِ‫حٿظ‬ ‫حٿَٓخثپ‬ ٌٍ‫ڃلظ‬ ‫ڃخ‬ ‫ؽ‬3‫٫خٿْش‬ ‫ًڃټخنش‬ ‫ًٍٳ٬ش‬ ‫َٗٱ‬ ‫ّ٬٤ْيخ‬ ‫ٓڀْڄخڅ‬ ‫ْٓينخ‬ ‫أڅ‬ ‫ڃلظٌحىخ‬ ّ4‫ٍأّٺ‬ ‫ًڃخ‬ ‫؟‬ ‫حٿلڄخڃش‬ ‫رو‬ ‫ٷخڃض‬ ٌُ‫حٿ‬ ‫حألكڄٶ‬ ‫حٿظَٜٱ‬ ‫ڃخ‬. ‫ؽ‬4‫حٿؼالػش‬ ‫حٿَٓخثپ‬ ‫ٳٴظلض‬ ‫حٿَٓخثپ‬ ٌٍ‫ڃلظ‬ ‫ط٬َٱ‬ ‫أڅ‬ ‫أٍحىص‬/‫ٿألڃخنش‬ ‫هْخنش‬ ‫ألنو‬ ‫هخ٣ت‬ ‫طَٜٱ‬ ٌ‫ى‬ ّ5‫؟‬ ‫حٿؼالػش‬ ‫حٿَٓخثپ‬ ِ‫ٳ‬ ‫ًؿيص‬ ‫ڃخًح‬ ‫ؽ‬5‫حألًٽ‬ ‫ٳظلض‬/‫اهالٛيخ‬ ‫ؿِحء‬ ‫طخؽ‬ ‫حٿلڄخڃش‬ َ٤٬‫ط‬ ‫رؤڅ‬ َ‫أڃ‬ ‫ٳْيخ‬ ‫ٳٌؿيص‬ ِ‫حٿؼخن‬ ‫ًٳظلض‬/ُ‫حٿلـخ‬ ِ‫ٳ‬ ‫طيخڃش‬ ِ‫ٳ‬ ‫رليحثٶ‬ ‫ٿيخ‬ َ‫ّؤڃ‬ ‫حٿٔالځ‬ ‫٫ڀْو‬ ‫ٓڀْڄخڅ‬ ‫ٳٌؿيص‬ ‫حٿؼخٿغ‬ ِ‫ًٳ‬/َْ٤‫حٿ‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫حٿِ٫خڃش‬ ‫ٿيخ‬ ‫ّټٌڅ‬ ‫رؤڅ‬ َ‫أڃ‬ ‫ٳْو‬ ‫ًؿيص‬ ّ6‫حٿظَٜٱ‬ ‫ىٌح‬ ‫ر٬ي‬ ‫حٿلڄخڃش‬ ٌٍ٬ٗ ‫ًٟق‬.‫؟‬ ‫طڄنض‬ ‫ًڃخًح‬ ‫؟‬ ‫ٳ٬ڀض‬ ‫ًڃخًح‬ ‫ؽ‬6ُ‫ّـي‬ ‫ال‬ ‫كْغ‬ ‫نيڃخ‬ ‫ًرټض‬ ‫ٓظنخٿو‬ ‫ٻخنض‬ ٌُ‫حٿ‬ َْ‫حٿو‬ ‫ىٌح‬ ‫ٻپ‬ ‫ٳٸيص‬ ‫ًٯزخثيخ‬ ‫رظَٔ٫يخ‬ ‫أنيخ‬ ‫حٿلڄخڃش‬ ‫ًؿيص‬ ‫حهلل‬ ِ‫ٿنز‬ ‫ًًىزض‬ ‫حٿنيځ‬/‫٫ٸخرو‬ ‫ڃن‬ ‫طٔڀڂ‬ ‫أڅ‬ ‫طڄنض‬ ّ7‫؟‬ ‫ط٬ڀْڀيخ‬ ‫ًڃخ‬ ‫؟‬ ‫اٿْو‬ ‫ًىزض‬ ‫٫نيڃخ‬ ‫ٓڀْڄخڅ‬ ‫ٿْٔينخ‬ ‫حٿلڄخڃش‬ ‫ٷخٿض‬ ‫ڃخًح‬ ‫ؽ‬7‫حٿَٓخثپ‬ ‫ٳٸيص‬ ‫ٷي‬ ‫أنيخ‬ ‫ٻٌرخ‬ ‫ٷخٿض‬/ِ‫حٿنز‬ ‫ٿظٸخرپ‬ َ‫حٿٜٸ‬ ‫ريخ‬ ٩َٓ‫أ‬ ‫ٿڄخ‬ ‫طَٔ٫يخ‬ ‫رٔزذ‬ ّ8ً‫أ‬ ‫؟‬ ‫ڃنيخ‬ ‫ٳٸيص‬ ‫حٿَٓخثپ‬ ‫أڅ‬ ‫حى٫ض‬ ‫٫نيڃخ‬ ‫حٿلڄخڃش‬ ‫ڃن‬ ‫ٓڀْڄخڅ‬ ‫ْٓينخ‬ ‫ڃٌٷٲ‬ ‫ڃخ‬(‫ٿيخ‬ ‫ٷخٽ‬ ‫ڃخًح‬) ‫ؽ‬8‫ٳٸيص‬ ‫أنيخ‬ ‫ًٻٴخىخ‬ ‫٫٨ْڂ‬ ‫ًنذ‬ ٌ‫ًى‬ ‫ٻخًرش‬ ‫ٛخٍص‬ ‫أنيخ‬ ‫ٿيخ‬ ‫٫ٸخد‬ ِ‫ّټٴ‬ ‫أنو‬ ‫ٿيخ‬ ‫ًٷخٽ‬ ‫ٻٌريخ‬ ‫ّ٬ڀڂ‬ ‫ٻخڅ‬ ‫ٻَحڃظيخ‬ ّ9‫؟‬ ‫ٿڀٸٜش‬ ِْٔ‫حٿَث‬ ‫حٿييٱ‬ ‫ڃخ‬ ‫ؽ‬9٩َٔ‫حٿظ‬ ‫نظْـش‬ ‫ٻڀو‬ ‫ٳْٴٸيه‬ َ‫حألؿ‬ ‫ّظ٬ـپ‬ ‫ٿڄن‬ ‫حٿڄؼپ‬ ‫َٟد‬/‫ٛخكزو‬ ِ‫ّنـ‬ ‫ال‬ ‫حٿټٌد‬ ‫أڅ‬ ‫رْخڅ‬ ‫ًٿٺ‬ ‫ٻپ‬ ٪ْ٠ّ ‫ٷي‬ ‫ًحكي‬ ‫ًرو٤ؤ‬ ‫َّٗٴخ‬ ‫ٻڀيخ‬ ‫كْخطو‬ ْٖ٬ّ ‫ٷي‬ ‫حإلنٔخڅ‬ ‫أڅ‬ ّ10‫حٿلڄخځ‬ ‫حٍطټزظو‬ ٌُ‫حٿ‬ ‫حٿو٤ؤ‬ ‫ڃخ‬‫س‬‫؟‬‫ؽ‬10‫حٿض‬ ‫ٿألڃخنش‬ ‫هْخنظيخ‬ُِ‫حٿنز‬ ‫ريخ‬ ‫كڄڀيخ‬ ‫ٹ‬‫ــــ‬‫ّٶ‬ ‫ىحًى‬ ‫حرن‬ ‫حڅ‬‫ــــ‬‫ٱ‬ ‫ِد‬ٍ‫ـــ‬‫ڃؾ‬ ُ‫ـ‬ْ‫حٿ‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ڃخځ‬‫ــ‬‫ه‬ ٩ ‫هيڃظو‬‫ـ‬‫ڃؼپ‬ ً‫ح‬َ‫ڃ‬‫ـ‬ٕ ‫ٷي‬ ‫ڃخ‬‫ــ‬ٙ‫حء‬‫ـ‬‫ىٵ‬‫ـ‬ّ‫ًح‬ ً‫ح‬‫ـ‬‫طٸخځ‬‫ـــ‬‫ه‬ ‫ٱ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ځ‬‫ـ‬ٝ‫ــ‬‫اٽ‬ ‫ص‬‫ــ‬ُ٩ ٍ‫ـ‬َ‫ځ‬‫ــ‬‫حٽ‬‫ـــ‬‫ٌّځ‬ ‫ه‬‫ـ‬‫ص‬ ً‫ح‬‫ـ‬‫رپ‬‫ـ‬‫٭‬‫ــ‬ْ‫ىڄ‬‫ـ‬‫الځ‬‫ــ‬‫ه‬ ‫طق‬ ُ‫ذ‬ْ‫ظ‬ُ‫ټ‬‫ًحٿ‬‫ـ‬‫ؽ‬ ‫ص‬‫ـ‬‫ٳْخٿټَحځ‬ ‫ٿيخ‬ ‫َض‬‫ز‬ِ‫ظ‬ُ‫ٻ‬ ‫نخكيخ‬‫ـ‬‫ه‬ 1.‫ڃَحىٱ‬ ٪ٟ(‫حٿټَحڃش‬)،‫ًڃ٠خى‬(‫ٛيٷخ‬)،‫ًڃٴَى‬(ْ‫ڃـخٿ‬)‫طخڃْش‬ ‫ؿڄپ‬ ِ‫ٳ‬. 2.‫حٿٔالځ‬ ‫٫ڀْو‬ ‫حٿلټْڂ‬ ‫ٓڀْڄخڅ‬ ‫٫ني‬ ‫حٿلڄخڃش‬ ‫كخٽ‬ ‫ٛٲ‬. 3.َ٫‫حٿ٘خ‬ ‫ٷٌٽ‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿـڄخٽ‬ ‫ڃخ‬: 4.‫ًحٓظٸخڃش‬ ‫ٛيٷخ‬–‫ؿنخكيخ‬ ‫طلض‬ ‫حٿټظذ‬–‫ٓالڃش‬ ‫طزڀٰيڂ‬ ّ2:‫هڀْٴش‬ ِ‫اٿ‬ ‫ًٻخڅ‬ ‫ألًٿيخ‬ ‫٫ڄيص‬((‫رَحڃو‬)) ‫ٿڀلڄخڃش‬ ‫رظخؽ‬ ‫٫خڃڀش‬ ‫ٳْو‬ َ‫رؤڃ‬ ‫ٳَأطو‬ ‫ًحإلٷخڃش‬ ‫حٿَكْپ‬ ِ‫ٳ‬ ‫حٿَ٫خّش‬ ‫ًٳٌىخ‬ ‫ًّٸٌٽ‬ ‫ؽ‬)(‫حٿَ٫خّش‬ ‫ًٳٌىخ‬)‫؟‬ ‫ٯَٟو‬ ‫ًڃخ‬ ‫؟‬ ‫حألٓڀٌد‬ ٩ٌ‫ن‬ ‫ڃخ‬ ‫ى‬)ِ‫ٳ‬ ‫ؿڄخٽ‬ ‫ڃن‬ َُ‫ط‬ ‫ڃخًح‬(‫ًحإلٷخڃش‬ ‫حٿَكْپ‬)‫؟‬ ّ3:‫هظخڃش‬ ‫ٳ٠ض‬ ‫أڅ‬ ِ‫طٔظل‬ ‫ًٿڂ‬ ‫ٿؼخٿؼيخ‬ ‫ًحطض‬ ‫حٿِ٫خڃش‬ َْ٤‫حٿ‬ ِ‫٫ڀ‬ ‫ٿيخ‬ ‫طټٌڅ‬ ‫أڅ‬ َ‫ّؤڃ‬ ‫ٳَأطو‬ ‫حٿنيحڃش‬ ُ‫طـي‬ ‫ال‬ ‫ىْيخص‬ ‫طنيڃخ‬ ‫ٿٌحٹ‬ ‫ٳزټض‬ ‫٫نيخ‬ ‫ڃـخد‬ ‫أٓجڀش‬ ‫طيٍّذ‬