Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

статистикийн функцууд

2,778 views

Published on

 • Be the first to comment

статистикийн функцууд

 1. 1. Microsoft office excel 2007 стандарт функцуудыг ашиглахСтатистикийн функцуудAVEDEVБичигдэх хэлбэр: AVEDEV(number1,number2,…)Үр дүн: өгөгдсөн тоонуудын абсолют хазайлтын дундаж утгыг өгнө.Аргументууд:Number1,number2,… 255 хүртэлх тооны дурын тоон утга. Тооныутгуудыг шууд аргументэд бичиж өгөхөөс гадна нүдний хаяг, мужийнхаяг, мужийн нэр массив хэлбэрээр утгуудыг тодорхойлж өгч болно.Аргументийн утгуудад ядаж нэг тоон утга байхад алдаа өгөхгүйбөгөөд текст, локик утга “хоосон” орсон тохиолдолд утгуудыгтооцохгүй.AVERAGEБичигдэх хэлбэр: AVERAGE(number1,number2,…)Үр дүн: Өгөгдсөн тоонуудын арифметик дундаж утгыг олно.Аргументууд:number1,number2,... AVEDEV функцийн аргументтэй адилхан.Жишээ нь: AVERAGE буюу дундаж олоход зориулагдсан функц (24,50,25)=33энэ гурван тооны дурдаж нь 33 гарч байна.AVERAGEAБичигдэх хэлбэр: AVERAGEA(value1,value2,…)Үр дүн: Өгөгдлүүдийн арифметик дундаж утгыг олно.Аргументууд: value1,value2,... 255 хүртэлх тооны дурын өгөгдсөн байна.Өгөгдлүүдийг шууд аргументэд бичиж өгөхөөс гадна нүдний хаяг, мужийнхаяг, мужийн нэр массив хэлбэр тодорхойлж өгч болно.Санамж:Аргументийн утгыг текст, хоосон , FALSE тохиолдлуудад 0, TRUE 1-тэйтэнцүүлж тооцно.BETADISTБичигдэх хэлбэр: BETADIST(x,alpha,beta,A,B)Үр дүн: бета магадлалын нягтын функцийн утгыг өгнө.Аргументууд:
 2. 2. Microsoft office excel 2007 стандарт функцуудыг ашиглахX: АбаВ-ийн завсар орших функцийн хувьсагч ;Alpha: тархалтын параметр;Beta: тархалтын параметр;A: х аргумент утгаа авах завсарын доод хил;B:х аргумент утгаа авах завсарын дээд хил;Санамж :Аргументууд нь натураль утгаа авна. А=0 утгыг авч болно.X<A, x>B, x=B тохиолдлуудад функц #NUM! алдааны утгыг өгнө.А ба В аргументуудыг тодорхойлж өгөх албагүй. Орхисон тохиолдолд А= 0ба В=1утгуудыг авна.BINOMDISTБичигдэх хэлбэр: BINOMDIST(number1_s,trails,probability_s, cumulative)Үр дүн: Бином магадлалын масс буюу бином тархалтын функцийн утгыг өгнө.Аргументууд:Number_s: амжилттай туршилтын тооTrails: нийт туршилтын тооProbability_s: туршилт амжилттай байх магадлалCumulative: логик утга авах ба бином тархалтын функцийг , тодорхойлохтохиолдолд TRUE, массыг тодорхойлох тохиолдолд FALSE утгыг авна.Санамж:Мэдээллийн эрин зуунд мэдээлэл солилцох дамжуулах түгээх, хүлээнавах болон харилцан холбогдохгол арга бол интернэтийг хэрэглэхявдалюм. Интернэт гэдэг нь дэлхийн улс орнуудын хамтарсан том компьютерийнсүлжээ бөгөөд маш их баялагтай мэдээллийн сан юм. Нөгөө талаасмэдээлэл дамжуулах суваг юм.Number_s, trails аргументууд нь натурал утга авна.CORRELБичигдэх хэлбэр: CORREL(array1, array2)Үр дүн : корроляцын коэффициентийн утгыг өгнө.Аргументууд :Array1, array2:тоон утга бүхий мужийн хаяг , мужийн нэр, массив зэрэг байжболно.
 3. 3. Microsoft office excel 2007 стандарт функцуудыг ашиглахСанамж :Аргументуудад текст буюу” хоосон” тодорхойлогдсон тохиолдолд угутгуудыг тооцохгүй.Хоѐр мужийн өгөгдлүүдийн тоо ялгаатай тохиолдолд функц #N/A алдааныутгыг өгнө.Аргументэд тодогхойлогдсон тухайн нэг мужийн нүднүүд “хоосон ” эсвэлстандарт хазайлтууд нь тэгтэй тэнцүү үед #DIV/0! Алдааны утгыг өгнө.COUNTБичигдэх хэлбэр : COUNT(value1,value2,…)Үр дүн: мужийн тоон утга бүхий нүднүүдийг ба аргументийн жагсаалтанд байгаатоон утгуудыг тоолж утгыг өгнө.Аргументууд :Value1,value2,… 255 хүртэлх тооны дурын өгөгдөл байж болно.Өгөгдлүүдийг шууд аргументэд бичиж өгөхөөс гадна нүдний хаяг , мужийнхаяг ,мужийн нэр, массив хэлбэрээр утгуудыг тодогхойлж өгч болно.COUNTAБичигдэх хэлбэр: COUNTA(value1,value2…)Үр дүн: мужийн өгөгдлүүд ба аргументийн жагсаалтанд байгаа өгөгдлүүдийг тоолж, утгыг өгнө. Өөрөөр хэлбэл хоосон ялгаатай өгөгдлүүдийг тоолно.Аргументууд :Value1,value2,… 255 хүртэлх тооны дурын өгөгдөл байж болно.Өгөгдлүүдийг шууд аргументэд бичиж өгөхөөс гадна нүдний хаяг, мужийнхаяг , мужийн нэр , массив хэлбэрээр тодорхойлж өгч болно.COVARБичигдэх хэлбэр: COVAR(array1,array2)Үр дүн: каварицын утгыг өгнө.Аргументууд :Array1,array2: бүхэл тоон утгаСанамж :Аргументуудад текст буюу “хоосон ” тодорхойлогдсон тохиолдолд угутгуудыг тооцохгүй.Хоѐр мужийн өгөгдлүүдийн тоо утга ялгаатай тохиолдолд функц #N/AАлдааны утгыг өгнө.
 4. 4. Microsoft office excel 2007 стандарт функцуудыг ашиглахАргументэд тодорхойлогдсон нэг мужийн бүх нүднүүд “хоосон” үед функц#DIV/0! Алдааны утгыг өгнө.DEVSQБичигдэх хэлбэр: DEVSQ(number1,number2,…)Үр дүн : өгөгдсөн тоонуудын хазайлтуудын квадратуудын нийлбэрийг олно.Аргументууд :Number1,number2,… нэг буюу массив хэлбэрээр тоон утгуудыг авна.Мужийн хаяг , мужийн нэрээр дамжуулж утгаа авч болно.Санамж :Аргументуудад текст буюу “хоосон” тодорхойлогдсон тохиолдолд угутгуудыг тооцохгүй.EXPONDISTБичигдэх хэлбэр: EXPONDIST(x, lampda, cumulative)Үр дүн : илтгэгч тархалт буюу харгалзах нягтын функцийн утгыг өгнө.Аргументууд :х: бодолт хийгдэх функцийн хувьсагчlambda: хувьсагчийн параметрcumulative: логик утга авах ба илтгэгч тархалтыг олох тохиолдолд TRUE,харгалзах нягтын функцийн утгыг олох тохиолдолд FALSE утгыг авна.Санамж :Lambda аргумент натураль тоо биш тохиолдолд #value алдааны утгыг өгнө.Х<0 эсвэл lambda £0 тохиолдлуудад #NUM! алдааны утгыг өгнө.GEOMEANБичигдэх хэлбэр : GEOMEAN(number1, number2,…)Үр дүн : өгөгдсөн утгуудын гоеметр утгыг өгнө.Аргумент:Number1,number2,… 255 хүртэлх тооны эерэг утгуудыг авна. Нүд бамужийн хаяг, мужийн нэрүүдийг тодорхойлж өгч болно.Санамж:Аргументуудад текст буюу “хоосон” тодорхойлогдсон тохиолдолд утгуудыгтооцохгүй.HARMEAN
 5. 5. Microsoft office excel 2007 стандарт функцуудыг ашиглахБичигдэх хэлбэр :HARMEAN(number1,number2,…)Үр дүн : өгөгдсөн тоонуудын гармоник утгыг өгнө.Аргумент:Number1,number2,… 255 хүртэлх тооны тоон утгуудыг авна.Санамж:Аргументуудад текст , логик утга буюу “хоосон” тодорхойлогдсонтохиолдолд уг утгуудыг тооцохгүй.Аливаа аргументийн утга нь тэгтэй тэнцүү буюу бага тохиолдолд HARMEANфункц #NUM! Алдааны утгыг өгнө.MAXБичигдэх хэлбэр: MAX(number1,number2,…)Үр дүн : өгөгдсөн тоонуудын хамгийн их утгыг өгнө.Аргументууд:Number1,number2,… 255 хүртэлх тооны тоон утгуудыг авна. Тогтмол утгуудболон нүд ба мужийн хаяг ,мужийн нэрүүдийг тодорхойлж өгч болно.Санамж:Аргументуудад , текст, логик буюу “хоосон” тодорхойлогдсон тохиолдолд угутгуудыг тооцохгүй.Жишээ нь: Хамгийн их утгыг авдаг функц (45;79) хоёр тоо өгөгдөхөд 79 тоогхамгийн их утга гэж авна.MINБичигдэх хэлбэр : MIN(number1,number2,…)Үр дүн: өгөгдсөн тоонуудын хамгийн бага утгыг өгнө.Аргументууд:Number1,number2,… 255 хүртэлх тооны тоон утгуудыг авна. Тогтмол утгуудболон нүд ба мужийн хаяг, мужийн нэрүүдийг тодорхойлж өгч болно.Санамж:Аргументуудад текст , логик утга буюу “хоосон” тодорхойлогдсонтохиолдолд уг утгуудыг тооцохгүй.Жишээ нь: Хамгийн бага утгыг авдаг функц (21;67) гэсэн хоѐр тоо өгөгдөхөд 21тоог хамгийн бага утга гэж авна.MEDIANБичигдэх хэлбэр: MEDIAN(number1,number2,…)
 6. 6. Microsoft office excel 2007 стандарт функцуудыг ашиглахҮр дүн : өгөгдсөн тоонуудын дунд орших утгыг өгнө.Аргументууд :Number1,number2,… 255 хүртэлх тооны тоон утгуудыг авна. Тогтмол утгуудболон нүд ба мужийн хаяг , мужийн нэрүүдийг тодорхойлж өгч болно.Санамж:Аргументуудад текст логик утга буюу хоосон тодорхойлогдсон тохиолдолдуг утгуудыг тооцохгүй .Жишээ нь:MEDIAN(1,2,3,4,5) функцийн утга 3;MEDIAN(1,2,3,4,5,6)функцийн утга 3,5.MODEБичигдэх хэлбэр: MODE(number1,number2,...)Үр дүн: аргументуудийн утганд хамгийн олон удаа давтагдсан тоог олно.Аргументууд:Number1,number2,… 1-255 хүртэлх тооны тоон утгуудыг авна. Тогтмолутгууд болон нүд ба мужийн хаяг мужийн нэрүүдийг тодорхойлж өгч болно.Санамж :Аргументуудад текст логик утга буюу “хоосон “ тодорхойлогдсонтохиолдолд уг утгуудыг тооцохгүй.Нэг ч утга давтагдаж ороогүй тохиолдолд функц #N/A алдааны утгыг өгнө.Давталтын тоо нь тэнцүү хэд хэдэн утга байвал хамгийн эхний байрлалддахь утгыг өгнө.NORMSDISTБичигдэх хэлбэр: NORMSDIST (ɀ)Үр дүн: өгөгдсөн утгыг стандарт хэвийн тархалтын утгыг өгнө.Аргументууд:ɀ: тархалтын бодох хувьсагчийн тоон утгаСанамж:Standart_dev£0 тохиолдолд функц #NUM! алдааны утгыг өгнө.RANKБичигдэх хэлбэр : RANK(number, ref, order)
 7. 7. Microsoft office excel 2007 стандарт функцуудыг ашиглахҮр дүн: өгөгдсөн тоон цуваанаас тухайн тооны эрэмбэ дэх дугаарыг өгнө. Уг цувааэрэмбэлэгдсэн үед байрлалын дугаарыг өгнө.Аргументууд :Number: эрэмбийн дугаарыг олох тооRef: тоон цуваа буюу тоон утга бүхий мужийн хаяг , массивOrder: эрэмбийн дугаарыг буурах эрэмбээр тодорхойлох 0, өсөх эрэмбээртодорхойлох тохиолдолд тэгтэй тэнцүү биш байх утга авна.VARPБичигдэх хэлбэр : VARP(number1,number2,…)Үр дүн : өгөгдсөн тоонуудын нийт хүн ам дээр суурилсан дисперсийн утгыг өгнө.Аргумент:Number1,number2,… хүн амд хамааралтай 255 хүртэлх тооны тоон утгуудыгавна.Санамж:Аргументуудад текст , логик утга буюу “хоосон” тодорхойлогдсонтохиолдолд уг утгуудыг тооцохгүй.Хүн амд хамааралтай 255 хүртэлх тооны тоон утгуудыг авна.Санамж:Аргументуудад текст , логик утга буюу “хоосон” тодорхойлогдсонтохиолдолд уг утгуудыг тооцохгүй.VARPAБичигдэх хэлбэр: VARPA(value1, value2, …)Үр дүн: тоон утга текст болон логик утга агуулсан бүх хүн ам дээр суурилсанаргументуудын дисперсийн утгыг өгнө.Аргумент:Value1,value2,… хүн амд хамааралтай 255 хүртэлх тооны дурын утгуудыгавна.Санамж:Аргумент дэх TRUE утгыг 1, FALSE болон текст утгуулыг тэгтэй тэнцүүлж авна.FLOORБичигдэх хэлбэр : FLOOR(number , significance)
 8. 8. Microsoft office excel 2007 стандарт функцуудыг ашиглахҮр дүг : significance аргументын утгаас бага буюу хамгийн ойр орших тоог багтах ,number аргументийн утгаас бага буюу хамгийн ойр орших тоог олно.Аргументууд :Number: ойролцоо утгаSignificance: number аргументийн утгаас бага буюу хамгийн ойр орших тоонддавталтайгаар багтах тоо.RADIANSБичигдэх хэлбэр: RADIANS(angle)Үр дүн : градусаар илэрхийлсэн өнцгийг радианаар илэрхийлнэ.Аргумент: angle градусаар илэрхийлсэн өнцгийн утгаSINБичигдэх хэлбэр : SIN(number)Үр дүн : синусын утгыг өгнө. Энэ утгыг градусаар илэрхийлэх тохиолдолд PI()/180үржүүлнэ.Аргумент :Number:радианаар илэрхийлсэн өнцгийн утгаЖишээ нь: Синус функцийн утга SIN(1)=0LOWERБичигдэх хэлбэр: LOWER(text)Үр дүн : текстын бүх үсгийг жижиг үсгүүдэд нь хөрвүүлнэ.Аргумент :Number: радианаар илэрхийлсэн өнцгийн утгаNOWБичигдэх хэлбэр :NOW()Үр дүн : компьютерийн системийн тухайн агшин дахь хугацааны сериал тоог олно.Аргумент : байхгүйСанамж:
 9. 9. Microsoft office excel 2007 стандарт функцуудыг ашиглахWindows-ийн Microsoft Excel, Macintish-ийн Microsoft Excel программуудынцагийн тооллын систем нь ялгаатай байдаг. 1900оны 1сарын1-нээс 1999оны 12сарын 31 хүртэлх өдрүүдэд сериал тоог харгалзуулдаг.Сериал тооны аравтын бутархайн таслалын баруун талын цифрүүд ньогноонд харгалзах сериал тоо юм. Жишээлбэл: Windows-ийн Microsoft Excelпрограмын цаг тооллын системд 367,5 сериал тоо нь 1901 оны 1сарын 1ны12:00Р.М гэсэн хугацааг илэрхийлнэ.Microsoft office товчлуур дээр дарахад нээгдэх цэгээс Excel Options харилцахцонхны Advanced хавтасыг сонгож when calculating this workbook хэсгийн1904 date system товчлуурыг идэвхжүүлж windows –ийн ML программынцаг тооллын системээс Machintosh-ийн ML программын цаг тооллынсистемээс шилжинэ.Now функц нь бодолт хийгдсэн үеийн утгыг өгнө. Дахин хугацааг харах болгараас F9 товчлуурыг дарх хэрэгтэй.NOTБичигдэх хэлбэр: NOT(logical)Үр дүн : өгөгдсөн логик утгыг эсрэг утгыг өгнө.Аргумент:Logical: логик утга авна. Логик утга бүхий нүдний хаяг , логик илэрхийлэлбайж болно.LOOK UPБичигдэх хэлбэр: LOOK UP(look up_value, look up_vector,result_vector)Үр дүн: нэг мөр ба нэг баганы зэрэгцээ орших нүднүүдийн өгөгдлийг координатаарөгөгдсөн нэг вектор гэж үзэж болно.LOOK UP функц нь өгөгдсөн векторын , өгөгдсөн координатын утгаар ижилсуурьтай өөр нэг векторын харгалзах координатын утгыг тодорхойлдог.Аргументууд:Look up_value:өгөгдсөн векторын координатын утгаКоординатын утга тоо ,текст, логик утга нүдний хаяг , мужийн нэр зэрэг байжболно.Look up_vector: нэг мөр ба нэг баганы өгөгдлөөр тодорхойлох look up_valueаргументын ойролцоо буюу тэнцүү утга орших муж . тоо текст логик утга,мужийн хаяг , мужийн нэр зэрэг байж болно.Санамж :Look up_vector аргументэд өгөгдөх муж үндсэн өсөх эрэмбээрэрэмбэлэгдсэн байх ѐстой.Look up_ value аргументэд тодорхойлогдсон утга look up_vector аргументэдтодорхойлогдсон мужаас олдоогүй тохиолдолд #N/A алдааны утгыг өгнө.
 10. 10. Microsoft office excel 2007 стандарт функцуудыг ашиглахACCRINTMБичигдэх хэлбэр: ACCRINTM(issue, settlement, rate, par, basis)Үр дүн : хугацаа нь дууссан үнэт цаасны хуримтлагдсан хүүний орлогыг өгнө.Аргументууд:Issue: үнэт цаасыг гаргасан огнооSettlement: үнэт цаасыг худалдаж авсан огнооRate: үнэт цаасны жилийн хүүPar: үнэт цаасны нэрлэсэн үнэBasis: ашиглах цаг тооллын бичигтэй хүснэгтСанамж: ACCRINT функцийн санамжыг үзнэ үүDCOUNTAБичигдэх хэлбэр: DCOUNTA(datebase)Үр дүн : datebase өгөгдлийн сангийн criteria шинжүүрийг хангасан бичлэгүүдийгfield талбарын элемент хоосон биш байх бичлэгүүдийн тоо.Жишээ:DCOUNTA(datebase “Нас” A1:F2) функцийн утга 1. Алимны модны өндөр 10-аас их 16-аас бага байх шинжүүрийнг 4-р бичлэг хангасан ба харгалзах насталбарын элемент хоосон биш байна.DGETҮр дүн : database өгөгдлийн сангийн нэг бичлэгтэй criteria шинжүүрийг хангасанбичлэг цор ганц байвал тухайн бичлэгийг field талбарын элементийг өгнө.Санамж:Шинжүүрийг хангасан бичлэг нэг ч байнгүй тохиолдолд DGET функц нь#VALUE алдааны утгыг өгнө.Шинжүүрийг хангасан бичлэг нэгээс олон тохиолдолд DGET функц нь#NUM алдааны утгыг өгнө.Жишээ:DGET(database, “үр” A1:F2) функцын утга 10.Шинжүүрийн муж нь нэг бичлэгтэй , энэ шинжүүрийг хангасан 4-р бичлэгийнҮр талбарын элементэй нь 10.WORKDAYБичигдэх хэлбэр : WORKDAY(start_date,days,holidays)
 11. 11. Microsoft office excel 2007 стандарт функцуудыг ашиглахҮр дүн : өгөгдсөн эхлэлийн огнооноос тодорхой тооны ажлын өдрийн өмнөх бадараах огнооны сериал тоог олно .Аргументууд:Start_date эхлэлийн огноог хашилтанд бичих , эсвэл харгалзах сериал тооголно.Days : ажлын өдрийн тоо , эхлэлийн огнооноос өмнөх огноог тодорхойлохтохиолдолд сөрөг дараах огноог тодорхойлох тохиолдолд эерэг утга авна.Holidays:массиваар өгөгдөх баяр ѐслолын өдрүүдийн сериал тоонуудYEARБичигдэх хэлбэр : YEAR(serial_number)Үр дүн : оны утгыг өгнө. Функцийн утга нь [1900;9999] завсар орших бүхэл тоо.Аргумент :Serial_number: сериал тоо , эсвэл хашилтанд бичсэн огноог авна.Жишээлбэл: “06/22/41” “31-DEC-98”Санамж : windows Microsoft Excel, Macintosh Microsoft Excel программуудын цагтооллын систем нь ялгаатай байдаг. Бусад мэдээллийг NOW функцийнсанамжаас үзнэ үү.DSTDEVҮр дүн : database өгөгдлийн сангийн criteria шинжүүрийн хангасан бичлэгүүдийгfield талбарын элементүүдийн тухайн жишээн дээр суурилсан стандарт хазайлтыгөгнө.DSTDEV=Үүнд: n- шинжүүрийн хангасан бичлэгийн тоо х- өгөгдсөн талбарыншинжүүрийг хангасан бичлэгүүдийн элементүүд .Жишээ нь: DSTDEV(database, “үнэ” A1:B2) функцийн утга 21,21320344. 1,4-рбичлэг А1:В1 мужид байгаа шинжүүрийг хангасан. Үнэ талбарын эдгээрбичлэгт харгалзах 105ба75 элементүүдийн стандарт хазайлт.Логик функцуудANDБичигдэх хэлбэр : AND(logical1,logical2,….)Үр дүн : бүх аргумент нь TRUE байвал TRUE, ядаж нэг FALSE байвал FALSEутгыг өгнө.
 12. 12. Microsoft office excel 2007 стандарт функцуудыг ашиглахАргументууд :Logical1,logical2,… 255 хүртэлх тооны TRUE, FALSE гэсэн логик утгыгавна. Логик утга бүхий хаяг ,муж, массив, логик утга өгөх томъѐо байжболно. Эдгээр дотор TRUE, FALSE утгаас өөр утга байвал утгуудыгтооцохгүй.Санамж:AND функцийн аргументэд нэг ч логик утга байхгүй тохиолдолд #value алдааныутгыг өгнө.FALSEБичигдэх хэлбэр : FALSE()Үр дүн:FALSE утгыг өгнө.Аргумент: байхгүй.IFБичигдэх хэлбэр : IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)Үр дүн : Logical_test нөхцөл биелэсэн тохиолдолд value_if_true утгыг биелээгүйтохиолдолд value_if_false утгыг өгнө.Аргументууд :Logical_test: логик утга ба логик утга өгөх нүдний хаяг , логик илэрхийлэлбайж болно.Value_if_true: тогтмол утга томъѐо байж болно х нөхцөл биелэсэнтохиолдолд функцийн утгыг өгнө.Value_if_false: тогмол утга , томъѐо байж болно . Нөхцөл биелээгүйтохиолдолд функцийн утгыг өгнө.Жишээ нь: if(A4>=60 “тэнцсэн”, “тэнцээгүй”) энэ нь A4 нүдэнд байгаа мэдээлэлнь 60аас их буюу тэнцүү бол тэнцсэн гэсэн үр дүн гарна. Харин эсрэгтохиолдолд тэнцээгүй гэсэн үр дүн гарна. If(A8>80000,A8*20%,A8+5000) энэ ньA8 нүдэнд байгаа мэдээлэл нь 80000 аас их бол A8 нүдний мэдээллийг 20%аар үржүүлэх,эсрэг тохиолдолд A8 нүдний мэдээлэл дээр 5000 нэмэх үйлдэлхийнэ. Гэх мэтээр текстэн мэдээллийн хувьд ч функцийг ашиглаж болно.TRUEБичигдэх хэлбэр : TRUE()Үр дүн : TRUE утгыг өгнө.Аргумент : байхгүй
 13. 13. Microsoft office excel 2007 стандарт функцуудыг ашиглахСанхүүгийн функцуудСанхүүгийн үйл ажиллагааг задлан шинжлэх , нэгтгэн дүгнэх төлөвлөх зэрэг өргөнхэрэглэгддэг үйлдлүүдийг санхүүгийн функцийн тусламжтайгаар хялбархангүйцэтгэж болно. Санхүүгийн функцүүдийг хэрэглээний зориулалтаар элэгдэххорогдол , түрээсийн төлбөр орлого зарлагыг тооцоолох гэж 3 хувааж болдог.ACCRINTБичигдэх хэлбэр : ACCRINT(issue,first_interest,settlement,rate,par,frequency)Үр дүн : хүүг тодорхой үеүүдэд төлөх үнэт цаасны хуримтлагдсан хүүтэй орлогыгөгнө.Аргументууд :Issue: үнэт цаасны гаргарсан огнооFirst_interest:эхний хүний төлбөрийн огнооSettlement: үнэт цаасыг худалдан авсан огнооRate: үнэт цаасны жилийн хүүPar: үнэт цаасны нэрлэсэн үнэFrequency: жилд хүүг төлөх үеийн тооbasis : ашиглах цаг тооллын бичиг ( хүснэгт 13.13)Basis аргументийн утга Цаг тооллын бичиг0 эсвэл орхих1234US(NSAD) 30/360Бодитой/бодитойБодитой/360Бодитой/365Европийн 30/360Хүснэгт 13.13Санамж:Issue,first_interst,settlement, аргументууд огноог байх ба функцанд шуудбичиж өгөх бол хашилтанд (“ ”) бичиж өгнө.Issue,first_interest, settlement аргументуудад буруу огноог (тухайлбал1999.11.31) тодорхойлсон тохиолдолд функц #NUM алдааны утгыг өгнө.Rate, par аргументууд эерэг биш утга авсан тохиолдолд функц #NUMалдааны утгыг өгнө.Frequency аргумент нь 1,2,4 утгуудаас өөр утга авсан тохиолдолд функц#NUM алдааны утгыг өгөх ба хүүн жилд нэг удаа удаа төлөн болFrequency=1; хагас жилд нэг удаа төлөх болFrequency=2; улиралд нэг удаа төлөх болFrequency=4; утгуудыг тус тус авнаХэрэв issue I settlement тохиолдолд функц #NUM алдааны утгыг өгнө.
 14. 14. Microsoft office excel 2007 стандарт функцуудыг ашиглахIRRБичигдэх хэлбэр : IRR(values,guess)Үр дүн : хөрөнгө оруулалтын өгөөжийн хувийг олно .Аргументууд: Values: массив буюу хаягаар авах мөнгөн гүйлгээний утгууд Guess: хөрөнгө оруулалтын өгөөжийн хувийн анхны утга . анхны утгыгдураараа сонгож авна. Тодорхойлоогүй тохиолдолд анхны утгыг 0,1(10%)-ээр авдаг.Санамж:Values аргумент нэг эерэг эсвэл нэг сөрөг утгыг өөртөө агуулна.IRR функц нь итерацийг ашигладаг . guess аргументийн утга нь анхны утгаболох ба 20 интерацийн дараа утга олдоогүй тохиолдолд функц 20интерацийн дараа утга олдоогүй тохиолдолд функц #NUM! алдааны утгыгөгнө. Энэ тохиолдолд guess аргументийн утгыг өөрчлөөд үзэх хэрэгтэй.

×