วิทยากรวิจัยชั้นเรียนสถาบันวิจัย[1].สุธาสินี

5,837 views

Published on

การวิจัย

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,837
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
105
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • เอกสารประกอบการอบรมวิจัยชั้นเรียนโดย ... ดร . สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ 06/05/10
 • เอกสารประกอบการอบรมวิจัยชั้นเรียนโดย ... ดร . สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ 06/05/10
 • วิทยากรวิจัยชั้นเรียนสถาบันวิจัย[1].สุธาสินี

  1. 1. การวิจัยในชั้นเรียน ( Classroom Research ) ดร . สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ ภาควิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  2. 2. วิจัยชั้นเรียน 6. กรณีศึกษางานวิจัย 5. การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ - การเขียนรายงานการวิจัย - คุณภาพงานวิจัย 1. มโนทัศน์การวิจัย ในชั้นเรียน - ความหมาย - ความสำคัญ - ข้อเสนอ - บทบาทครูในฐานะ นักวิจัย 3. นวัตกรรมการเรียนการสอน กับการวิจัยในชั้นเรียน - แนวทางพัฒนา - ความสัมพันธ์ - การหาประสิทธิภาพ 2. รูปแบบและกระบวนการ วิจัยในชั้นเรียน - กระบวนทัศน์ - กระบวนการ - การวางแผน ออกแบบ 4. ข้อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล - ลักษณะข้อมูลและการ วิเคราะห์ข้อมูล - การเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่องมือวัดตัวแปร
  3. 3. การเรียนรู้ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ เป้าหมายการจัดการศึกษา
  4. 4. พ . ร . บ . การศึกษาแห่งชาติ 2542 <ul><li>ม .24(5) ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ใช้วิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้ </li></ul>
  5. 5. พ . ร . บ . การศึกษาแห่งชาติ 2542 <ul><li>ม .30 </li></ul><ul><li>สถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>ส่งเสริมผู้สอน วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ </li></ul>
  6. 6. วิจัยในชั้นเรียน <ul><li>กระบวนการค้นหาคำตอบเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหา </li></ul><ul><li>พัฒนาทางเลือก เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อชั้นเรียน </li></ul><ul><li>วิจัยจากปัญหาการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>วิจัยเพื่อนำผลไปพัฒนาการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>วิจัยควบคู่การเรียนการสอน </li></ul>
  7. 7. วิจัยในชั้นเรียน ( Classroom Research) ความหมาย Freeman : การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการสอน การเรียนรู้ ในชั้นเรียนอย่างมีหลักวิชา อาศัยเนื้อหาและ กระบวนการเป็นระบบในการรวบรวม วิเคราะห์ เผยแพร่ ข้อค้นพบ : มีวงจรทำงานแสวงหาความรู้ภายใต้บริบทชั้นเรียน ใช้หลัก Inquiry
  8. 8. วงจรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการสอน การเรียนรู้ <ul><li>ข้อสงสัย จิตวิจัย </li></ul><ul><li>ปัญหา คำถามวิจัยที่เจาะจง </li></ul><ul><li>รวบรวมข้อมูล </li></ul><ul><li>วิเคราะห์ข้อมูล </li></ul><ul><li>ทำความเข้าใจ </li></ul><ul><li>เผยแพร่และใช้ประโยชน์ </li></ul>
  9. 9. ประโยชน์วิจัยในชั้นเรียน <ul><li>ปรับปรุง พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานการเรียนการสอน ใช้วิจัยเป็นฐาน </li></ul><ul><li>กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งของศาสตร์การสอน วิชาชีพครู </li></ul><ul><li>ความรู้เดิม  ความรู้ ข้อค้นพบใหม่ในบริบทการจัดการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>พัฒนาครูให้มีจิตวิจัย วิธีคิดเชิงระบบ ทักษะการแก้ปัญหา เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>พัฒนาภาวะผู้นำการเรียนรู้ ( Learning leadership ) องค์กร การเรียนรู้ </li></ul>
  10. 10. แนวคิดสำคัญ 5 ประการในการวิจัยของครู 1. วิจัยเป็นกิจกรรมสำคัญของการสอน  งานหลักของครู การสอน การวิจัย ครู กระบวนการแสวงหาความรู้ ครูนักวิจัย +
  11. 11. 2. วิจัยเป็นพื้นฐานการปฏิบัติ นำไปสู่การแสวงหาความรู้ภายใต้หลักวิชา แนวคิดสำคัญ 5 ประการในการวิจัยของครู ( ต่อ ) หลักวิชา Discipline วิธีการค้นคว้า Methodology ขอบเขตความรู้ Field of Study
  12. 12. 3. ครูเป็นผู้ผลิตความรู้ แนวคิดสำคัญ 5 ประการในการวิจัยของครู ( ต่อ ) ครูผลิตความรู้ สร้างองค์ความรู้ทางการสอน การเปลี่ยนแปลง
  13. 13. 4. การแสวงหาความรู้คือพื้นฐานการวิจัยของครู practice Classroom research แนวคิดสำคัญ 5 ประการในการวิจัยของครู ( ต่อ ) Inquiry
  14. 14. 5. การสร้างหลักวิชาการสอนต้องเผยแพร่ข้อค้นพบสู่สาธารณะ <ul><li>อภิปราย แลกเปลี่ยน วิพากษ์ </li></ul><ul><li>รายงานวิจัยในชั้นเรียน </li></ul>แนวคิดสำคัญ 5 ประการในการวิจัยของครู ( ต่อ )
  15. 15. จุดเน้นวิจัยในชั้นเรียน <ul><li>ผู้สอนแสวงหาความรู้ในฐานะครูนักวิจัย </li></ul><ul><li>ไม่แยกส่วนระหว่างการปฏิบัติงานสอนกับงานวิจัย </li></ul><ul><li>มีเป้าหมายการแก้ปัญหา พัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน </li></ul><ul><li>วิธีวิจัยหลายรูปแบบ การประเมินงานวิจัยแตกต่างจากวิจัยเชิงวิชาการ </li></ul>
  16. 16. ความแตกต่างระหว่าง วิจัยเชิงวิชาการ วิจัยชั้นเรียน <ul><li>สร้างความรู้ทั่วไป สรุปอ้างอิง </li></ul><ul><li>นักวิชาการ </li></ul><ul><li>ตรวจสอบเอกสารทฤษฎี งานวิจัย </li></ul><ul><li>สุ่มตัวอย่างนักเรียนเป็นตัวแทนประชากร </li></ul><ul><li>สถิติขั้นสูง สรุปอ้างอิง </li></ul><ul><li>เน้นความสำคัญเชิงทฤษฎี ตีพิมพ์เชิงวิชาการ </li></ul><ul><li>สร้างความรู้เฉพาะห้องเรียน </li></ul><ul><li>คร ู ผู้สอน </li></ul><ul><li>ประเด็นปัญหาปัจจุบันที่พบ </li></ul><ul><li>นักเรียนรายคน ห้อง </li></ul><ul><li>วิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลคุณภาพ </li></ul><ul><li>เน้นความสำคัญของผลการปฏิบัตินำไปใช้แก้ปัญหาทันที </li></ul>
  17. 17. จะมองหาปัญหาวิจัยชั้นเรียนจากที่ไหน ? ระบบการจัดการเรียนรู้ของครู
  18. 18. <ul><li>ความพร้อมของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>หลักสูตรสถานศึกษา </li></ul><ul><li>การวางแผนการสอน </li></ul><ul><li>ทักษะของครู </li></ul><ul><li>เทคนิคการสอน </li></ul><ul><li>วิธีการสอน </li></ul><ul><li>สื่อการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>จิตวิทยาการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ปรัชญาการศึกษา </li></ul><ul><li>สังคมวิทยา </li></ul><ul><li>การวัดผลประเมินผล </li></ul><ul><li>ฯลฯ </li></ul><ul><li>การออกแบบและวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู </li></ul><ul><li>เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ </li></ul><ul><li>การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง </li></ul><ul><li>การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ฯลฯ </li></ul><ul><li>คุณลักษณะของนักเรียนตามมาตรฐานของหลักสูตร </li></ul><ul><li>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน </li></ul><ul><li>การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน </li></ul><ul><li>การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน </li></ul>นักเรียนเป็น บุคคลแห่ง การเรียนรู้ มีจิตในที่ดีงาม และเป็นบุคคล ที่อยู่ร่วมใน สังคมกับผู้อื่น อย่างมี ความสุข ปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ผลกระทบ (Impact)
  19. 19. ตัวแปรสำคัญในการวิจัยชั้นเรียน <ul><li>ตัวแปรพื้นฐานของผู้เรียน ผู้สอน บริบทในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน </li></ul><ul><li>ตัวแปรกระบวนการ พฤติกรรมการสอน พฤติกรรมการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ตัวแปรคุณภาพผู้เรียน ระยะสั้น ระหว่าง - สิ้นสุดการเรียน ระยะยาว </li></ul>ตัวแปรการสอน
  20. 20. ห้องเรียน พฤติกรรมครู การเปลี่ยน แปลงใน พฤติกรรม พฤติกรรม ของนักเรียน นักเรียน ที่สังเกตได้ ตัวแปรกระบวนการเรียนการสอน ตัวแปรผลการเรียนรู้ ผลในระยะสั้น ผลในระยะยาว การเรียนรู้ การพัฒนา เนื้อหาวิชา บุคลิกภาพ เจตคติต่อวิชา ทักษะวิชาชีพ ทักษะต่างๆ ตัวแปรภูมิหลังและคุณลักษณะของครู ภูมิหลังของครู สถานภาพทางสังคม อายุ เพศ ประสบการณ์ระดับการศึกษา ระดับการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การสอน ตัวแปรสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับนักเรียนและโรงเรียน <ul><li>ภูมิหลังของนักเรียน คุณลักษณะของนักเรียน สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน สภาพแวดล้อมของห้องเรียน </li></ul><ul><li>สถานทางสังคม - ความสามารถ - บรรยากาศ - ขนาดของห้องเรียน </li></ul><ul><li>อายุ - ความรู้ - ความเชื่อ ค่านิยม จริยธรรม - แบบเรียน </li></ul><ul><li>เพศ - เจตคติ - การรวมกลุ่ม - สื่อการเรียนการสอน </li></ul><ul><li> - ขนาดโรงเรียน - วัสดุการศึกษา </li></ul>คุณลักษณะของครู ทักษะการสอน สติปัญญา แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย
  21. 21. รูปแบบและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน <ul><li>กระบวนทัศน์การวิจัยในชั้นเรียน </li></ul><ul><li>ปฏิฐานนิยม </li></ul><ul><li>- ศึกษาเชิงนิรนัย ( Deductive ) </li></ul><ul><li>- พฤติกรรมมนุษย์ สังเกต จำแนก วัดเชิงปริมาณได้ </li></ul><ul><li>- เที่ยงตรง ทดสอบได้ </li></ul><ul><li>- สรุปอ้างอิงด้วยวิธีการทางสถิติ </li></ul><ul><li>- วิจัยเชิงปริมาณ มีแบบแผนเฉพาะเจาะจง </li></ul><ul><li>- เคร่งครัดวิธีการทางวิทยาศาสตร์ </li></ul>การนำมาใช้ ทดสอบวิธีการใหม่ๆ อธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างกระบวนการกับผลลัพธ์
  22. 22. รูปแบบและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน <ul><li>ปรากฏการณ์นิยม </li></ul><ul><li>- ให้ความหมายต่อการกระทำทางสังคม </li></ul><ul><li>- ทำความเข้าใจปรากฏการณ์ ตีความหมาย สร้างข้อสรุปแบบอุปนัย </li></ul><ul><li>- วิธีการยืดหยุ่น </li></ul><ul><li>- ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือ </li></ul><ul><li>- ภาพรวมทุกแง่มุม </li></ul><ul><li>- วิจัยเชิงคุณภาพ </li></ul>การนำมาใช้ การศึกษาเฉพาะกรณี การวิเคราะห์นิเวศวิทยาในชั้นเรียน
  23. 23. รูปแบบและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน <ul><li>เชิงวิพากษ์ </li></ul><ul><li>- ใช้กระบวนการวิพากษ์เพื่อการเปลี่ยนแปลง </li></ul><ul><li>- กระตุ้นให้เผชิญหน้า ขัดแย้ง ถกเถียง อภิปราย </li></ul><ul><li>- ใช้ทฤษฎีสังคมวิทยา การศึกษาเป็นพื้นฐาน </li></ul>การนำมาใช้ วิจัยปฏิบัติการ ( Action Research ) Plan – Act – Observe & Reflect
  24. 24. กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน <ul><li>กระบวนการแสวงหาความรู้ </li></ul><ul><li>ตั้งข้อสงสัย </li></ul><ul><li>- จิตวิจัย </li></ul><ul><li>- วิเคราะห์สภาพปัญหา ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น </li></ul><ul><li>- ผู้เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมาย </li></ul><ul><li>- จัดลำดับ เลือกปัญหาเพื่อวางแผน </li></ul>
  25. 25. กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน <ul><li>กำหนดคำถามวิจัย </li></ul><ul><li>- เฉพาะเจาะจง วิจัยได้ </li></ul><ul><li>- มีคุณค่า สารสนเทศนำไปสู่การปรับปรุง </li></ul><ul><li>รวบรวมข้อมูล </li></ul><ul><li>- ชนิดข้อมูล </li></ul><ul><li>- วิธีการเก็บรวบรวม </li></ul>
  26. 26. กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน <ul><li>วิเคราะห์ข้อมูล </li></ul><ul><li>เผยแพร่ข้อค้นพบ </li></ul>
  27. 27. หลักการออกแบบการวิจัย Survey research Naturalistic research Action research Experimental research + แกนการจัดระบบ ( Organization ) แกนการจัดกระทำ ( Intervention ) - + -
  28. 28. บทบาทการแสวงหาความรู้ของครู 1. วิจัยเชิงสำรวจ Measuring 2 . วิจัยเชิงทดลอง Controlling 3 . วิจัยเชิงคุณภาพ Watching 4 . วิจัยปฏิบัติการ Asking and Doing
  29. 29. การออกแบบการวิจัย <ul><li>วิจัยเชิงสำรวจ </li></ul><ul><li>วิจัยเชิงสหสัมพันธ์ </li></ul><ul><li>ศึกษาเฉพาะกรณี </li></ul><ul><li>นิเวศวิทยาในชั้นเรียน </li></ul><ul><li>ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน </li></ul>วิจัยทำความเข้าใจปัญหา ข้อมูลพื้นฐานระดับชั้นเรียน
  30. 30. <ul><li>วิจัยพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>วิจัยและพัฒนา </li></ul>การออกแบบการวิจัย วิจัยทดลอง แก้ปัญหา / พัฒนา
  31. 31. 1) แบบทดลองกลุ่มเดียววัดผลหลังทดลอง ( The One – Shot Case Study Design ) ตัวอย่างแบบการวิจัยเชิงทดลอง X O เมื่อ X = การจัดกระทำ ( Intervention ) เช่น นวัตกรรมการสอน ( ตัวแปรสาเหตุ ) O = ผลที่วัดได้หลังทดลอง เช่น พฤติกรรมผู้เรียน ( ตัวแปรตาม )
  32. 32. 2) แบบทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังทดลอง ( The One Group Pretest – Posttest Design ) O 1 X O 2 เมื่อ X = การจัดกระทำ ( Intervention ) O 1 = ผลที่วัดได้ก่อนทดลอง O 2 = ผลที่วัดได้หลังทดลอง ( ตัวแปรตามตัวเดียวกัน แต่มีการวัดซ้ำ )
  33. 33. 3) แบบทดลองระหว่างกลุ่ม โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มสถิต ( The Static – Group Comparison Design ) X O 1 O 2 เมื่อ X = การจัดกระทำ ( Intervention ) แบบใหม่ที่ให้กับกลุ่มทดลอง ( ส่วนกลุ่มควบคุมใช้การจัดกิจกรรมแบบเดิม ) O 1 = ผลที่วัดได้หลังทดลองของกลุ่มทดลอง O 2 = ผลที่วัดได้หลังทดลองของกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 1 ทดลอง กลุ่มที่ 2 ควบคุม
  34. 34. 4) แบบทดลองระหว่างกลุ่ม แบบทดสอบก่อนและหลังทดลองที่มี กลุ่มควบคุม ( The Pretest – Posttest Control Group Design ) O 1 X O 2 O 3 O 4 เมื่อ X = การจัดกระทำ ( Intervention ) แบบใหม่ที่ให้กับกลุ่มทดลอง ( ส่วนกลุ่มควบคุมใช้การจัดกิจกรรมแบบเดิม ) O 1 และ O 2 = ผลที่วัดได้ก่อนและหลังทดลองของกลุ่มทดลอง O 3 และ O 4 = ผลที่วัดได้ก่อนและหลังทดลองของกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 1 ทดลอง กลุ่มที่ 2 ควบคุม
  35. 35. <ul><li>ดำเนินการเป็นขั้นตอนต่อเนื่อง </li></ul><ul><ul><ul><li>วางแผน ( Plan ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>นำแผนไปปฏิบัติ ( Act ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>สังเกต / เก็บข้อมูล ( Observe ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>สะท้อนกลับเพื่อปรับปรุง ( Reflect ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ทำซ้ำ . . . </li></ul></ul></ul>การออกแบบการวิจัย วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน แก้ปัญหาในกระบวนการปฏิบัติ นำผลมาใช้ทันที ทันใด
  36. 36.
  37. 37. การวิจัยปฏิบัติการ ( Action Research ) <ul><li>- กระบวนการศึกษาค้นคว้าที่เชื่อมโยงระหว่างการแสวงหาความรู้ </li></ul><ul><li>( Research ) และวิธีการปฏิบัติ ( Action ) </li></ul><ul><li>ผสมผสานระหว่างทฤษฎี ( Theory ) และการปฏิบัติ ( Practice ) </li></ul><ul><li>ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนา ( การปฏิบัติ ) อย่างเป็นระบบ </li></ul><ul><li>โดยมีฐานจากการวิจัย </li></ul><ul><li>การนำไปใช้หลายบริบท </li></ul>
  38. 38.
  39. 39. ความหมายการวิจัยปฏิบัติการ เป็นรูปแบบหนึ่งของการวิจัย อาศัยแนวคิดของการปฏิบัติ ( Action ) กับการวิจัย ( Research ) มาใช้ร่วมกันในกระบวนการศึกษาค้นคว้า โดยมุ่งปรับปรุงวิธีการปฏิบัติของผู้มีส่วนร่วมในสถานการณ์นั้น ๆ เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา หาทางแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติ มีกิจกรรม / ขั้นตอนสำคัญ จากการดำเนินงานเป็นวงจรสะท้อนกลับ ( Spiral cycle ) ต่อเนื่องกัน 4 ขั้นตอน คือ
  40. 40.
  41. 41. เป้าหมายสำคัญการวิจัยปฏิบัติการ มี 2 ประการ 1. เพื่อปรับปรุงในการปฏิบัติงาน ( To Improve ) * ปรับปรุงความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงาน - บุคคลผู้ปฏิบัติงาน - สถานการณ์ขณะดำเนินการปฏิบัติงาน
  42. 42. 2. เพื่อสร้างความเกี่ยวข้อง ( To Involve ) ในกระบวนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน - วางแผน ( plan ) - ปฏิบัติ ( Act ) - สังเกต ( Observe ) - สะท้อนกลับ ( Reflect ) Involve จะดำเนินควบคู่กับ Improve มุ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง
  43. 43. นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน <ul><li>การนำสิ่งใหม่ เช่น ในรูปความคิด การกระทำ ระบบ เทคนิควิธีหรือ สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี </li></ul><ul><li>มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น </li></ul>
  44. 44. นวัตกรรมการเรียนการสอนกับการวิจัยในชั้นเรียน ปัญหาในชั้นเรียน ทางเลือกการแก้ปัญหา <ul><li>พัฒนานวัตกรรม </li></ul><ul><li>วิธีการเชิงระบบ </li></ul><ul><li>ทดลองใช้ </li></ul><ul><li>ผลลัพธ์การเรียนรู้ </li></ul>วิจัยในชั้นเรียน
  45. 45. นวัตกรรมการเรียนการสอน <ul><li>สื่อสิ่งพิมพ์ </li></ul><ul><li>- ชุดการสอน </li></ul><ul><li>- ชุดการเรียน </li></ul><ul><li>- บทเรียนโปรแกรม </li></ul><ul><li>- ชุดการนิเทศ </li></ul><ul><li>โสตทัศนูปกรณ์ </li></ul><ul><li>- คอมพิวเตอร์ช่วยสอน </li></ul><ul><li>ฯลฯ </li></ul><ul><li>การสอน </li></ul><ul><li>- PBL </li></ul><ul><li>- SDL </li></ul><ul><li>- RBL </li></ul><ul><li>- กระบวนการกลุ่ม </li></ul><ul><li>- กระบวนการคิด </li></ul><ul><li>ฯลฯ </li></ul>
  46. 46. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน <ul><li>สร้างกรอบแนวคิด </li></ul><ul><li>วิเคราะห์หลักสูตร </li></ul><ul><li>กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ </li></ul><ul><li>กำหนดลักษณะนวัตกรรม </li></ul><ul><li>พิจารณาปัจจัย ทรัพยากร </li></ul><ul><li>ออกแบบนวัตกรรม </li></ul><ul><li>วางแผนนำไปใช้ดำเนินการทดลองใช้ </li></ul><ul><li>ตรวจสอบคุณภาพ / ประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>สรุป ประเมินผลการพัฒนานวัตกรรม </li></ul>
  47. 47. วิธีการแก้ไข พัฒนา : สื่อ <ul><li>ชุดการเรียนด้วยตนเอง </li></ul><ul><li>บทเรียนโปรแกรม </li></ul><ul><li>CAI </li></ul><ul><li>แบบฝึกทักษะ </li></ul><ul><li>สื่อประสม </li></ul><ul><li>เกม เพลง </li></ul><ul><li>วิดิทัศน์ </li></ul>นวัตกรรม
  48. 48. วิธีการแก้ไข พัฒนา : วิธีการ <ul><li>การสอนแบบบูรณาการ </li></ul><ul><li>การสอนแบบโครงงาน </li></ul><ul><li>การพัฒนาทักษะกระบวนการ </li></ul><ul><li>การใช้กระบวนการแก้ปัญหา </li></ul><ul><li>การสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ </li></ul><ul><li>การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม </li></ul>นวัตกรรม
  49. 49. การออกแบบ การพัฒนานวัตกรรม กระบวนการสร้าง การหาคุณภาพ วัตถุประสงค์ / เป้าหมายของการใช้พัฒนาผู้เรียน แนวคิด / หลักการ / ทฤษฎี ทฤษฎีการเรียนรู้ หลัก / เทคนิคการสอน หลักจิตวิทยาของนวัตกรรม
  50. 50. ตัวอย่างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ คู่มือ หลักการ / แนวคิดที่นำมาใช้ กระบวนการปฏิบัติ / ขั้นตอน / กิจกรรม แนวทางการประเมินผล คำนำ วัตถุประสงค์ของคู่มือ
  51. 51. ชุดแบบฝึก ฝึกทักษะคิด / วิเคราะห์ / แก้ปัญหา / การปฏิบัติ เฉลย / อธิบายเพิ่มเติม แบบฝึก เสนอตัวอย่าง ทบทวนกฎเกณฑ์ จุดประสงค์
  52. 52. การหาคุณภาพนวัตกรรม ตรวจสอบเบื้องต้น ผู้เชี่ยวชาญ IOC ทดลองและพัฒนา ประสิทธิภาพประสิทธิผล 1:1 ปรับปรุง กลุ่มเล็ก ปรับปรุง กลุ่มใหญ่
  53. 53. ข้อมูล / ผลที่จะเก็บ วิธีการ เครื่องมือ จำนวนครั้ง / ระยะเวลาที่เก็บ ความรู้ / เข้าใจ ( K) เจตคติ ( A) แสดงออก ( P) ข้อเท็จจริง / เหตุการณ์
  54. 54. ตัวอย่างเครื่องมือวัด แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบประเมิน แบบบันทึก แบบสัมภาษณ์ แบบสำรวจ
  55. 55. เชิงปริมาณ ร้อยละ เกณฑ์คุณภาพ / ความสำเร็จ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ความก้าวหน้า S.D. อิงเกณฑ์ งอกงาม การวิเคราะห์ข้อมูลและ การนำเสนอผลหลังใช้ K A P เชิงคุณภาพ บรรยาย / พรรณาวิเคราะห์
  56. 56. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติบรรยาย สถิติอ้างอิง - บ่งบอกคุณลักษณะสิ่งที่ศึกษา - ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน - สรุปลักษณะตัวอย่างอ้างอิงสู่ กลุ่มประชากร - เปรียบเทียบความแตกต่าง t-test , F-test เป็นต้น - หาความสัมพันธ์ x 2 -test เป็นต้น
  57. 57. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพ ตีความหมายหาข้อสรุป
  58. 58. การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ <ul><li>รายงานวิจัยในชั้นเรียน </li></ul><ul><li>แบบไม่เป็นทางการ </li></ul><ul><li>- เสนอข้อค้นพบตามสภาพจริง </li></ul><ul><li>- ไม่ยึดรูปแบบการเขียนเป็นสากล </li></ul><ul><li>- สะท้อนกระบวนการแสวงหา </li></ul><ul><li>ความรู้ </li></ul>ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ ตัวแปร วิธีดำเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย
  59. 59. ข้อดี ความรวดเร็วในการนำผลไปใช้ ข้อจำกัด ขาดหลักฐาน ขั้นตอน กระบวนการวิจัย การยืนยันข้อสรุป ความน่าเชื่อถือ การนำผลไปใช้ ตีพิมพ์ เผยแพร่
  60. 60. สรุปจุดเน้นวิจัยในชั้นเรียน <ul><li>ผู้สอนในฐานะครูนักวิจัย </li></ul><ul><li>ไม่แยกส่วนระหว่างงานสอนกับงานวิจัย </li></ul><ul><li>แก้ปัญหา พัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน </li></ul><ul><li>วิธีวิจัยหลายรูปแบบ </li></ul><ul><li>พัฒนาครูโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน </li></ul><ul><li>หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประเมินงานวิจัยแตกต่างจากวิจัยวิชาการ ( Academic Research ) </li></ul>
  61. 61. <ul><li>การพัฒนารูปแบบห้องเรียนเสมือนจริงแบบจำลองสถานการณ์ร่วมกับการฝึกปฏิบัติ เรื่อง การผลิตรายการโทรทัศน์ </li></ul>กรณีศึกษางานวิจัยชั้นเรียน
  62. 62. กรณีศึกษางานวิจัยชั้นเรียน <ul><li>วัตถุประสงค์ </li></ul><ul><ul><li>ค้นหารูปแบบที่เหมาะสมห้องเรียนเสมือนจริง </li></ul></ul><ul><ul><li>พัฒนา หาประสิทธิภาพชุดบทเรียนรูปแบบห้องเรียนเสมือนจริง </li></ul></ul><ul><ul><li>เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ เจตคติผู้เรียน </li></ul></ul><ul><li>ระเบียบวิธีวิจัย R & D </li></ul><ul><ul><li>ผู้เชี่ยวชาญ / นิสิตป . ตรี มจธ . </li></ul></ul>O 1 X O 2 O 3 O 4
  63. 63. <ul><li>การพัฒนาการคิดของนักศึกษาป . ตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ... ด้วยวิธีสอนแบบตั้งคำถาม </li></ul>กรณีศึกษางานวิจัยชั้นเรียน
  64. 64. กรณีศึกษางานวิจัยชั้นเรียน <ul><li>วัตถุประสงค์ </li></ul><ul><ul><li>เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิจารณญาณด้วยการสอนแบบตั้งคำถาม </li></ul></ul><ul><li>ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง ( 4 สัปดาห์ 12 คาบ ) </li></ul><ul><ul><li>นิสิตป . ตรี สาขาบัญชี 35 คน </li></ul></ul>O 1 X O 2
  65. 65. สวัสดี

  ×