Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Focus5

3,453 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Focus5

 1. 1. จุดเน้นการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จุดเน้นที่ 5 พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริงสภาพปัจจุบัน ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทาให้ประเทศต่าง ๆทั่วโลกตระหนักถึงความจาเป็นที่ต้องพัฒนาคน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมประเทศชาติ การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญในการสร้างชาติความสาคัญและจาเป็นที่ต้องปฏิรูปการศึกษาทั้งในทุกระดับและประเภทการศึกษา เพื่อนา ไปสู่การพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพ ให้คนไทยเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ครูคือบุคลากรซึ่งทาหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขการปฏิรูปการศึกษาจะสาเร็จได้ ครูคือปัจจัยสาคัญในการที่จะดาเนินการและผลักดันให้การปฏิรูปการศึกษาประสบผลสาเร็จ การพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถอย่างครูมืออาชีพจึงเป็นความสาคัญอย่างยิ่ง โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนจึงได้จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีกทั้งยังส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอีกด้วยซึ่งปัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้จัดทาข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อที่จะนามาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN )เป็นรายบุคล เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนเลข การปฏิบัติงาน ชื่อ - นามสกุล วุฒิทางการศึกษา ที่ ตรงตามวุฒิ ไม่ตรงตามวุฒิ1. นายชัยรัตน์ พรหมอยู่ กศบ.สังคมศึกษา /2. นายพิชัย เรืองจรัส บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /3. นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล กศบ.ภาษาไทย /4. นางขวัญเรือน จันทร์แสง วทบ.จิตวิทยาแนะแนว /5. นางบังอร ประเสริฐแก้ว คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป /6. นางอนงลักษณ์ ดอยลอม ศบ.บ คณิตศาสตร์ /
 2. 2. 7. นางสาววันทนา วัดบัว คบ.ภาษาอังกฤษ /8. นางแววดาว สงวนกุล วทบ.วิทยาศาสตร์การกีฬา /9. นางน้าค้าง พรหมณา คบ.ภาษาไทย /10. นายสาเร็จ ดาประโคน คบ.ศิลปะ /11. นางสาวกัลยารัตน์ แสงสวัสดิ์ กศม.การประถมศึกษา /12. นางลาจวน พรหมอยู่ คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป /13. นายสุเชนณ์พงศ์ เป็ดทอง กศม.การประถมศึกษา /14. นางสาวบัวรินทร์ กลิ่นจันทร์ คบ.ปฐมวัย /15. นางกรุณา กล้าหาญ กศบ.ชีววิทยา / ครูสอนตรงตามเอกคิดเป็นร้อยละ 93.33 ครูสอนไม่ตรงตามเอก 1 คน แต่มีประสบการณ์และความชานาญในการสอนมา 20 ปี ทาให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้เป็นที่น่าพอใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นปัญหา 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษายังไม่รู้ว่าตนเองจะพัฒนาด้านใด 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางคนได้รับการพัฒนาน้อย 3. ครูและบุคลากรยังต้องการพัฒนาในสาขาของตนเอง 4. การกากับ ติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรยังไม่เป็นปัจจุบันเป้าหมายและความต้องการ 1. โรงเรียนจัดทาข้อมูลสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดทาแผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคล 2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการอบรม ประชุม สัมมนาและศึกษาดูงานและสามารถนามาพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 3. บุคลากรได้เข้ารับการพัฒนาอบรมยูทีคิวทุกคน 4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นสมาชิกชมรมทางวิชาการอย่างน้อย 1 ชมรม 5. ทุกคนมีแฟ้มการนิเทศติดตามพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนและบันทึกเป็นปัจจุบัน
 3. 3. วิธีดาเนินการ 1. จัดทาข้อมูลสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN ) พัฒนาศักยภาพของตนเองเป็นรายบุคคล 2. ส่งเสริมบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียนเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งใน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น 3. ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการพัฒนาอบรมยูทีคิวให้มีความรู้มากขึ้น 4. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นสมาชิกชมรมทางวิชาการอย่างน้อย1 ชมรม และสามารถนามาพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้แก่ - การศึกษาเว็บไซต์ - การพัฒนาทาง E-Learning - การติดตามความเคลื่อนไหวทางการศึกษาผ่านสื่อ เทคโนโลยีต่าง ๆ 6. ส่งเสริมบุคลากรครูศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาการสอนของตนเอง 7. ส่งเสริมให้บุคลากรครูยกระดับวิทยฐานะของตนเองให้สูงขึ้น 8. จัดประชุมบุคลากรทุกฝ่ายงานเป็นประจาทุกเดือน 9. จัดกิจกรรมกากับ ติดตาม นิเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรผลการดาเนินงาน 1. โรงเรียนจัดทาข้อมูลสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีการจัดทาแผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคลร้อยละ 100 แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN ) เลขที่ ชื่อ - นามสกุล จัดทาแล้ว กาลังดาเนินการ 1. นายชัยรัตน์ พรหมอยู่ / 2. นายพิชัย เรืองจรัส / 3. นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล /
 4. 4. แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN )เลขที่ ชื่อ - นามสกุล จัดทาแล้ว กาลังดาเนินการ 4. นางขวัญเรือน จันทร์แสง / 5. นางบังอร ประเสริฐแก้ว / 6. นางอนงลักษณ์ ดอยลอม / 7. นางสาววันทนา วัดบัว / 8. นางแววดาว สงวนกุล / 9. นางน้าค้าง พรหมณา / 10. นายสาเร็จ ดาประโคน / 11. นางสาวกัลยารัตน์ แสงสวัสดิ์ / 12. นางลาจวน พรหมอยู่ / 13. นายสุเชนณ์พงศ์ เป็ดทอง / 14. นางสาวบัวรินทร์ กลิ่นจันทร์ / 15. นางกรุณา กล้าหาญ / เพื่อพัฒนาตนเองและนามาใช้ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
 5. 5. 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับการพัฒนาอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานร้อยละ 100 ดังนี้ ชื่อ – นามสกุล การอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/วิทยากร สถานที่ วัน/เดือน/ปี1.นางพิริยาภรณ์ 1.อบรมสัมมนางานระบบดูแลช่วยเหลือ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 21-23 พ.ค.เหลืองวิไล นักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติด ปีแห่งการ กรุงเทพมหานคร 2555 ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. อบรมสัมมนาการสอนเพศศึกษา ต้นซุงรีสอร์ท นครนายก 5-7 พ.ค. 2555 3.การประชุมเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ ห้องประชุมโรงเรียน 24 ก.ค. 2555 การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa ) อนุบาลวัดสระแก้ว2.นางบังอร 1. อบรมสัมมนาการสอนเพศศึกษา ต้นซุงรีสอร์ท นครนายก 5-7 พ.ค. 2555ประเสริฐแก้ว 2. อบรมควบคุมภายใน สพป.สก. 1 18 พ.ค. 2555 3. อบรมภาษาเขมร สพป.สก. 1 26-27 พ.ค. 55 4. อบรมการสอนโดยใช้แรงบันดาลใจ สพป.สก. 1 29 พ.ค. 2555 5. อบรมวัดและประเมินผลเป็นวิทยากร สพป.สก. 1 31 พ.ค. 2555 6. ประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนา สพป.สก. 1 2 ก.ค. 2555 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 7. อบรมการเขียนแผนIEP เด็กพิการร่วม สพป.สก. 1 21 ก.ค. 2555 8. ประชุมเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การ ห้องประชุมโรงเรียน 24 ก.ค. 2555 ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ อนุบาลวัดสระแก้ว3.นางขวัญเรือน 1. อบรมการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ 22 มิ.ย. 2555จันทร์แสง ในสถานศึกษา สพป.สก. 1 2. อบรมครูแนะแนว วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 6 ก.ค. 2555 3. อบรมหลักสูตร Mini – Company ร.ร. คลองหาดพิทยาคม 26 - 27 ก.ค.55 4. อบรมครูแนะแนวโครงการยกระดับ โรงแรมสตาร์ 9-11 ส.ค. ครูทั้งระบบ จังหวัดระยอง 25554.นางอนงลักษณ์ 1.การประชุมเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ ห้องประชุมโรงเรียน 24 ก.ค. 2555ดอยลอม การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pisa ) อนุบาลวัดสระแก้ว
 6. 6. 5.นายชัยรัตน์ 1.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ 25-27 ก.ค.พรหมอยู่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สังคม สพป.สก. 1 2555 ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและ ณ อาคารศาสตราจารย์ 31 ก.ค. 2555 ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สังคม ดร.สุชาติอุปถัมภ์ วิทยา ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตสระแก้ว จ.สระแก้ว 3.อบรมฟังคาบรรยายเรื่องการเตรียม ณ ร.ร.ทัพพระยาพิทยา 21 ส.ค. 2555 ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 4.อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อ ณ ร.ร.พรหมานุสรณ์ 22 ส.ค. 2555 พัฒนาความเป็นพลเมืองโลก จ.เพชรบุรี6.นางสาววันทนา 1.ประชุมวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษภาค สพป.สก. 1 พ.ค. 2555วัดบัว ฤดูร้อน ม.1-ม.3 2.อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครู โรงแรมแอมบาสเดอร์วิตี้ 6-9 พ.ค. 2555 และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง จอมเทียน จ.ชลบุรี ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการ พิเศษ 3.อบรมการจัดทาข้อมูลสาระสนเทศ สพป.สก. 1 5 มิ.ย. 2555 ทางการศึกษาปีการศึกษา 2555 4.การอบรมขยายผลครูผู้สอน สพป.สก. 1 16-17 มิ.ย. 55 ภาษาอังกฤษชั้น ป.1 – ป.6 เรื่องPhonics 5.ประชุมคณะกรรมการตัดสินการพูด สพป.สก. 1 12 ก.ค. 2555 ภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ 6.การประชุมปฏิบัติการสร้าง สพป.สก. 1 20-21 ส.ค. 55 แบบทดสอบภาษาอังกฤษชั้นป.6และม.3 7.ประชุมการปฏิบัติงานตามคารับรอง สพป.สก. 1 22 ส.ค. 2555 การปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2555
 7. 7. 7.นางแววดาว 1.อบรมBest Practices เครือข่าย ร.ร.อนุบาลคลองหาด 28 พ.ค.2555 สงวนกุล 2.ประชุมเกี่ยวกับสุขภาพปากและฟัน โรงเรียนบ้านเขาตาง็อก 28 มิ.ย. 2555 3.ประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้าง หอประชุมรวมใจภักดิ์ 6 ก.ค. 2555 ผู้นาสุขภาพครูระยะที่ 2 สพป.สก. 18.นางกรุณา 1.อบรมBest Practices เครือข่าย ร.ร.อนุบาลคลองหาด 28 พ.ค. 2555กล้าหาญ 2.ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียม สพป.สก. 1 19 มิ.ย. 2555 ความพร้อมสถานศึกษาเพื่อรับการ ประเมินคุณภาพภายนอก 3.อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ร.ร.อนุบาลวัดสระแก้ว 18-20 ก.ค. น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2555 2555 4.การประชุมวิทยากรกิจกรรมการเรียนรู้ สพป.สก. 1 20 มิ.ย. 2555 เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง 5.อบรมการสอนและการผลิตสื่อ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 10 - 11 ส.ค. คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์สาหรับเด็ก 2555 ปฐมวัย 6.ดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับ โรงเรียนอนุบาล 16 - 17 ส.ค. ปฐมวัย ประจวบคีรีขันธ์ 25559.น.ส.บัวรินทร์ 1.อบรมBest Practices เครือข่าย ร.ร.อนุบาลคลองหาด 28 พ.ค. 2555กลิ่นจันทร์ 2.อบรมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พัสดุ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ 22 มิ.ย. 2555 สพป.สก. 1 3.อบรมโรงเรียนนาร่อง ร.ร.อนุบาลวัดสระแก้ว 18-20 ก.ค. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 2555 4.ดูงานการนาเสนอ Best Practices ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ 23 ก.ค. 2555 ชมรมครูปฐมวัย สพป.สก. 110.นางน้าค้าง 1.อบรมการพัฒนาข้าราชการครูและ มหาวิทยาลัยบูรพา 18 พ.ค. 2555พรหมณา บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
 8. 8. 2.อบรมเรื่อง “ การสอนอ่าน : สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 16 มิ.ย.2555 ภาษาไทยให้รักการอ่าน ” พระนครศรีอยุธยา 3.อบรมเรื่อง “ การสอนวรรณคดี : สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 16 มิ.ย.2555 วรรณคดีไทยให้น่ารัก ” พระนครศรีอยุธยา11.นส.กัลยารัตน์ 1.อบรมโครงการยกระดับครูทั้งระบบ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 5 – 7 ส.ค. แสงสวัสดิ์ ภาษาไทยระดับประถมศึกษา จอมเทียน พัทยา 2555 12.น.ส.ศิริวิมล 1. อบรมTeacher s Kit ป . 1-ป.3 สพป.สก. 1 8-9 มิ.ย. 2555 จั่นเพ็ชร 2. อบรมTeacher s Kit ป . 1-ป.6 สพป.สก. 1 27-29ก.ค. English Clamp 255513.สุเชนณ์พงศ์ 1.อบรมBest Practices เครือข่าย ร.ร.อนุบาลคลองหาด 28 พ.ค. 2555เป็ดทอง 2.อบรมโครงการยกระดับครูทั้งระบบ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 5 – 7 ส.ค. ภาษาไทยระดับประถมศึกษา จอมเทียน 255514.นางลาจวน 1.อบรมBest Practices เครือข่าย ร.ร.อนุบาลคลองหาด 28 พ.ค. 2555 พรหมอยู่ 2.อบรมโครงการยกระดับครูทั้งระบบ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 5 – 7 ส.ค. ภาษาไทยระดับประถมศึกษา จอมเทียน 255515.นายพิชัย 1. .อบรมBest Practices เครือข่าย ร.ร.อนุบาลคลองหาด 28 พ.ค. 2555เรืองจรัส 2.การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ ร.ร.วังน้าเย็นวิทยาคม 30 มิ.ย. – วิทยาศาสตร์ในรูปแบบสารคดี 1 ก.ค. 2555 3.อบรมการพัฒนาเว็ปไซด์ด้วยWord สพป.สก. 1 7-8 ส.ค. 2555 press16.นายสาเร็จ 1.เป็นวิทยากรค่ายศิลปเยาวชน ร.ร.บ้านท่ากระเกษม 8-9 ส.ค. 2555 ดาประโคน 2.เป็นวิทยากรโครงการค่ายศิลปะ ร.ร.บ้านคลองมะละกอ 16-17 ส.ค. 55 สาหรับนักเรียนในตาบลสระขวัญและสามารถยกระดับการทางานของตนเองให้เป็นครูมืออาชีพสามารถจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100
 9. 9. 3. ครูโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนเข้ารับการพัฒนาอบรมยูทีคิว ดังนี้1. นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร UTQ - 2111 หลักสูตรเฉพาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษา UTQ - 2132 เลือกตามภาระงาน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดการเรียนรู้ตาม ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง UTQ - 2135 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา UTQ - 2101 แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 UTQ - 2111 เลือกทั่วไป กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: การพัฒนาระบบแนะแนว2. นางขวัญเรือน จันทร์แสง รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร UTQ - 2103 หลักสูตรเฉพาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา UTQ - 2101 เลือกตามภาระงาน แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ้ UTQ - 106 เลือกทั่วไป การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา UTQ - 219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: การพัฒนาระบบแนะแนว UTQ - 2128 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน UTQ - 223 การศึกษาพิเศษ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ3. นายสุเชนณ์พงศ์ เป็ดทอง รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร UTQ - 2105 หลักสูตรเฉพาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา UTQ - 2101 เลือกตามภาระงาน แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 UTQ - 2127 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์ UTQ - 2128 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
 10. 10. UTQ - 2129 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานUTQ - 2131 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติUTQ - 2132 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ ความรู้ด้วยตนเองUTQ - 2133 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาUTQ - 2134 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ คิดขั้นสูงUTQ - 2135 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหาUTQ - 2136 การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงUTQ - 2137 การพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานและสมรรถะหลักสาหรับครูUTQ - 2303 การจัดการความรู้ ( Knowledge Management )UTQ - 2130 เลือกทั่วไป การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้UTQ - 101 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การวัดประเมินผลUTQ - 102 การบริหารหลักสูตรUTQ - 103 การประกันคุณภาพการศึกษาUTQ - 105 การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอนUTQ - 216 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี:เทคโนโลยีUTQ - 217 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ:การพัฒนาความสามารถทางภาษา ( Language Proficiency )UTQ - 218 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ:การนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) สู่การปฏิบัติUTQ - 219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน:การพัฒนาระบบแนะแนวUTQ - 220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน:การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนUTQ - 223 การศึกษาพิเศษ:ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ – การศึกษาพิเศษUTQ - 224 การศึกษาพิเศษ:ความรู้ในการปฏิบัติงานของครูการศึกษาพิเศษUTQ - 225 นวัตกรรมการนิเทศ( Coaching ) การศึกษาชั้นเรียน (Lesson study)UTQ - 106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาUTQ - 107 การจัดกิจกรรมค่ายนักเรียน/กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์UTQ - 201 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย:ภาษาไทยสาหรับชั้นประถมศึกษา
 11. 11. UTQ - 203 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์:คณิตศาสตร์สาหรับชั้นประถมศึกษา UTQ - 204 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์:คณิตศาสตร์สาหรับชั้นมัธยมศึกษา UTQ - 205 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์:วิทยาศาสตร์สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 UTQ - 208 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม:การสอนภูมิศาสตร์ UTQ - 209 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม:โครงงานประวัติศาสตร์ UTQ - 210 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม:วิชาเศรษฐศาสตร์(เน้นเศรษฐกิจ พอเพียง) UTQ - 211 สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา:การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา4. นางอนงลักษณ์ ดอยลอม รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร UTQ - 2106 หลักสูตรเฉพาะ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น UTQ - 2101 เลือกตามภาระงาน แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 UTQ - 101 เลือกทั่วไป หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน/การวัดผลประเมินผล UTQ - 103 การประกันคุณภาพการศึกษา UTQ - 106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา5. นายชัยรัตน์ พรหมอยู่ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร UTQ - 2122 หลักสูตรเฉพาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับ ผู้สอนระดับมัธยมศึกษา UTQ - 2101 เลือกตามภาระงาน แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 UTQ - 209 เลือกทั่วไป สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม :โครงงาน ประวัติศาสตร์ UTQ - 210 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม:วิชาเศรษฐศาสตร์(เน้นเศรษฐกิจ พอเพียง) UTQ - 219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน:การพัฒนาระบบแนะแนว
 12. 12. 6. นางบังอร ประเสริฐแก้ว รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร UTQ - 2113 หลักสูตรเฉพาะ ผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น UTQ - 2131 เลือกตามภาระงาน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดการเรียนรู้ที่เน้น การปฏิบัติ UTQ - 2101 แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 UTQ - 2303 การจัดการความรู้ ( Knowledge Management ) UTQ - 2127 เลือกทั่วไป การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ UTQ - 2129 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน UTQ - 103 การประกันคุณภาพการศึกษา UTQ - 104 การสอนบูรณาการสาหรับโรงเรียนขนาดเล็กและห้องเรียนคละชั้น UTQ - 106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา UTQ - 205 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์:วิทยาศาสตร์สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 UTQ - 219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน:การพัฒนาระบบแนะแนว UTQ - 223 การศึกษาพิเศษ:ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ – การศึกษาพิเศษ7. นางสาววันทนา วัดบัว รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร UTQ - 2301 หลักสูตรเฉพาะ การพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการ UTQ - 2302 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ UTQ - 218 เลือกทั่วไป สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : การนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)สู่การปฏิบัติ8. นางลาจวน พรหมอยู่ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร UTQ - 2110 หลักสูตรเฉพาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา UTQ - 2101 เลือกตามภาระงาน แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
 13. 13. UTQ - 205 เลือกทั่วไป สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์:วิทยาศาสตร์สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 UTQ - 209 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม :โครงงานประวัติศาสตร์ UTQ - 210 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม:วิชาเศรษฐศาสตร์(เน้นเศรษฐกิจ พอเพียง) UTQ - 219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน:การพัฒนาระบบแนะแนว9. นายสาเร็จ ดาประโคน รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร UTQ - 2118 หลักสูตรเฉพาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ:ทัศนะศิลป์ UTQ - 2101 เลือกตามภาระงาน แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 UTQ - 2303 เลือกทั่วไป การจัดการความรู้ ( Knowledge Management )10. นางวันเพ็ญ ดาประโคน รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร UTQ - 2105 หลักสูตรเฉพาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา UTQ - 2101 เลือกตามภาระงาน แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 UTQ - 2137 การพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานและสมรรถะหลักสาหรับครู UTQ - 101 เลือกทั่วไป หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน/การวัดผลประเมินผล UTQ - 219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน:การพัฒนาระบบแนะแนว UTQ - 2127 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์ UTQ - 2128 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน UTQ - 2129 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน UTQ - 2131 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ UTQ - 2132 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ ความรู้ด้วยตนเอง UTQ - 2133 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา UTQ - 2136 การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
 14. 14. 11. นางสาวกัลยารัตน์ แสงสวัสดิ์ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร UTQ - 2105 หลักสูตรเฉพาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา UTQ - 2101 เลือกตามภาระงาน แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 UTQ - 2128 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน UTQ - 2130 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ UTQ - 2136 การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง UTQ - 2303 การจัดการความรู้ ( Knowledge Management ) UTQ - 101 เลือกทั่วไป หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน/การวัดผลประเมินผล UTQ - 106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา UTQ - 205 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์:วิทยาศาสตร์สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 UTQ - 224 การศึกษาพิเศษ:ความรู้ในการปฏิบัติงานของครูการศึกษาพิเศษ UTQ - 2133 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา UTQ - 2135 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา12. นางน้าค้าง พรหมณา รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร UTQ - 2110 หลักสูตรเฉพาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา UTQ - 2101 เลือกตามภาระงาน แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานพุทธศักราช 2551 UTQ - 2127 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์ UTQ - 2128 เลือกทั่วไป การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน UTQ - 2303 การจัดการความรู้ ( Knowledge Management ) UTQ - 201 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย:ภาษาไทยสาหรับชั้นประถมศึกษา UTQ - 2136 การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง UTQ - 223 การศึกษาพิเศษ:ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ – การศึกษาพิเศษ UTQ - 106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 15. 15. 13. นางสาวบัวรินทร์ กลิ่นจันทร์ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร UTQ - 2126 หลักสูตรวิชาเฉพาะ: การศึกษาปฐมวัย UTQ - 2127 เลือกตามภาระงาน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ UTQ - 2136 เลือกทั่วไป การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง UTQ - 221 ปฐมวัย:การศึกษาปฐมวัย14. นางกรุณา กล้าหาญ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร UTQ - 2126 หลักสูตรวิชาเฉพาะ: การศึกษาปฐมวัย UTQ - 2310 เลือกตามภาระงาน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้15.นายพิชัย เรืองจรัส UTQ - 2104 หลักสูตรวิชาเฉพาะ: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาหรับผู้สอน ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา16. นางสาวศิริวิมล จั่นเพ็ชร UTQ - 2123 หลักสูตรวิชาเฉพาะ การศึกษาพิเศษ UTQ - 2127 เลือกตามภาระงาน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ UTQ - 217 เลือกทั่วไป สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ:การพัฒนาความสามารถทางภาษา ( Language Proficiency ) UTQ - 223 การศึกษาพิเศษ:ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ – การศึกษาพิเศษ UTQ - 223 บรรณารักษ์ : การจัดห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้17. นางแววดาว สงวนกุล UTQ - 2123 หลักสูตรวิชาเฉพาะ: กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาละพละศึกษาสาหรับผู้สอนระดับ ประถมศึกษา UTQ - 2101 เลือกตามภาระงาน แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานพุทธศักราช 2551
 16. 16. UTQ - 2131 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ UTQ - 2136 การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง UTQ - 2137 การพัฒนาสมรรถนะประจาสายงานและสมรรถะนะหลักสาหรับครู UTQ - 2303 การจัดการความรู้ ( Knowledge Management ) UTQ - 2127 เลือกทั่วไป การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ UTQ - 2135 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ:การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา UTQ - 101 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การวัดประเมินผล UTQ - 102 การบริหารหลักสูตร UTQ - 107 การจัดกิจกรรมค่ายนักเรียน/กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ UTQ - 205 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์:วิทยาศาสตร์สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 UTQ - 212 สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา:การพัฒนาองค์ความรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมและมัธยมศึกษา UTQ - 219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน:การพัฒนาระบบแนะแนวบุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถโดยใช้ระบบ UTQ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นสมาชิกชมรมทางวิชาการอย่างน้อยคนละ 1 ชมรม ดังนี้ ลาดับที่ ชื่อ – นามสกุล ชมรมทางวิชาการ 1 นายไพรัช ช่างไม้ ชมรมผู้บริหาร 2 นางน้าค้าง พรหมณา ชมรมครูภาษาไทย 3 นายชัยรัตน์ พรหมอยู่ ชมรมครูสังคมศึกษา 4 นายสุเชนณ์พงศ์ เป็ดทอง ชมรมครูคณิตศาสตร์ 5 นางลาจวน พรหมอยู่ ชมรมครูภาษาไทย 6 นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล ชมรมครูภาษาไทย 7 นางบังอร ประเสริฐแก้ว ชมรมครูวิทยาศาสตร์ ชมรมครูแนะแนว ชมรมครูวัดผลประเมินผล
 17. 17. ลาดับที่ ชื่อ – นามสกุล ชมรมทางวิชาการ 8 นางขวัญเรือน จันทร์แสง ชมรมครูวิทยาศาสตร์ ชมรมครูการงานและอาชีพ ชมรมครูแนะแนว 9 นางกัลยารัตน์ แสงสวัสดิ์ ชมรมครูภาษาไทย 10 นางกรุณา กล้าหาญ ชมรมครูปฐมวัย 11 นางบัวรินทร์ กลิ่นจันทร์ ชมรมครูปฐมวัย 12 นางอนงลักษณ์ ดอยลอม ชมรมครูคณิตศาสตร์ ชมรมครูวัดผลประเมินผล 13 นางสาววันทนา วัดบัว ชมรมครูภาษาอังกฤษ 14 นางแววดาว สงวนวงษ์ ชมรมครูสุขศึกษาและพลศึกษา 15 นายสาเร็จ ดาประโคน ชมรมครูทัศนศิลป์ 16 นายพิชัย เรืองจรัส ชมรมครูการงานและอาชีพ และได้จัดทาสื่อนวัตกรรมและนามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนให้สูงขึ้น รายชื่อสื่อนวัตกรรมลาดับที่ ชื่อสื่อนวัตกรรม สาระวิชา สอนชั้น ผู้ผลิต1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดย ภาษาไทย ม.3 นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล ใช้นิทานพื้นบ้านเป็นสื่อ(10ชุด)2. แบบฝึกเรื่องคาทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ ภาษาไทย ม.3 นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล3. แบบเรียนสาเร็จรูปเรื่องคายืม ภาษา ภาษาไทย ม.2 นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล บาลีและสันสกฤตในภาษาไทย4. สื่อICT (Power Point )คาทั้ง 7 ชนิด ภาษาไทย ม.1 นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล5. ชุดกิจกรรมเรื่องระบบนิเวศ วิทยาศาสตร์ ป.6 นางบังอร ประเสริฐแก้ว6. ชุดกิจกรรมชีวิตกับสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ ม.3 นางบังอร ประเสริฐแก้ว7. การทาข้าวเกรียบผักหวาน การงานอาชีพ ม.1 นางขวัญเรือน จันทร์แสง
 18. 18. ลาดับที่ ชื่อสื่อนวัตกรรม สาระวิชา สอนชั้น ผู้ผลิต 8. ปริมาตรและพื้นผิว คณิตศาสตร์ ม.3 นางอนงลักษณ์ ดอยลอม 9. บทเรียนสาเร็จรูป สังคมศึกษา ป.6 นายชัยรัตน์ พรหมอยู่ เรื่อง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 10. The Source of Tourism in Sakaeo ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 นางสาววันทนา วัดบัว Province 11. The bugs ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 นางสาววันทนา วัดบัว 12. Ten ภาษาอังกฤษ ป.6 นางสาววันทนา วัดบัว 13. บทเรียนสาเร็จรูปเรื่อง โรคควรรู้ สุขศึกษา ป.5 นางแววดาว สงวนกุล 14. กิจกรรมวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย นางกรุณา กล้าหาญ 15. นิทานส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ด้าน คณิตศาสตร์ อนุบาล นางสาวบัวรินทร์ กลิ่น การรู้ค่าจานวนตัวเลข จันทร์ 16. หนังสืออ่านเพิ่มเติมE – Book ภาษาไทย ป.4 นางน้าค้าง พรหมณา 17. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ภาษาไทย ป.4 นางน้าค้าง พรหมณา 18. หนังสืออ่านเพิ่มเติมฉลาดจริงฟันสวย สุขศึกษา ป.1-ป.6 นางสาวกัลยารัตน์ แสงสวัสดิ์ 19. การอ่านจับใจความ ป.2 ภาษาไทย ป.2 นางลาจวน พรหมอยู่ 20. บทเรียนสาเร็จรูปเรื่องคอมพิวเตอร์ การงานและ ป.5 นายพิชัย เรืองจรัส เทคโนโลยี 21. คุณค่าของสี ศิลปะ ป.1-ม.3 นายสาเร็จ ดาประโคน 22. แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว คณิตศาสตร์ ป.4 นางวันเพ็ญ ดาประโคน 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้แก่ - การศึกษาเว็บไซต์ - การพัฒนาทาง E-Learning - การติดตามความเคลื่อนไหวทางการศึกษาผ่านสื่อ เทคโนโลยีต่าง ๆ 6. ส่งเสริมบุคลากรครูศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาการสอนของตนเอง จานวน 1 คน 7. ส่งเสริมให้บุคลากรครูยกระดับวิทยฐานะของตนเองให้สูงขึ้น จานวน 1 คน 8. จัดประชุมบุคลากรทุกฝ่ายงานเป็นประจาทุกเดือน จานวน 5 ครั้ง 9. บุคลากรทุกคนมีแฟ้มการนิเทศติดตามพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนและบันทึกเป็นปัจจุบันร้อยละ 100
 19. 19. เกียรติบัตรการอบรม UTQ
 20. 20. เกียรติบัตรการอบรม เกียรติบัตรรางวัล
 21. 21. เกียรติบัตรวิทยากร ภาพกิจกรรมการอบรมอบรมการสอนและการผลิตสื่อคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย
 22. 22. อบรมการสอนอ่านภาษาไทยอบรมยกระดับครูทั้งระบบภาษาไทยระดับประถมศึกษาอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองโลก
 23. 23. ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอคลองหาด วิทยากรกิจกรรม พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
 24. 24. การศึกษาดูงานศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ศึกษาดูงานโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ. เพชรบุรี เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
 25. 25. อบรมก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญอบรมก่อนแต่งตั้งและเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ การประชุมประจาเดือน
 26. 26. แฟ้มโครงการพัฒนาบุคลากรและกากับติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานแฟ้มบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียน การสอนของครู

×