Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ett orättvist sverige

1,237 views

Published on

En rapport från Moderaterna om hur Sverige blir orättvist med en rödgrön politik.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ett orättvist sverige

 1. 1. Ett orättvist svErigE Så Skulle klyftorna öka med vänSterpartiernaS politik
 2. 2. innEhåll Inledning 3 Elva orättvisor med vänsteroppositionens politik 4 En arbetsmarknad bara för några 5 orättvisa 1: färre jobb och därigenom större klyftor 5 orättvisa 2: större skillnader mellan unga och äldre på arbetsmarknaden 5 orättvisa 3: sämre stöd till sjukskrivna i behov av stöd och rehabilitering 6 orättvisa 4: förlorade jobb och osäkra anställningsvillkor genom slopat rut- och rot-avdrag 7 orättvisa 5: färre i arbete genom sämre villkor för Sveriges entreprenörer 7 Störst skattehöjningar för dem med lägst inkomster 8 orättvisa 6: låginkomsttagare får betala mest i höjd skatt 8 orättvisa 7: människor i glesbygden får sämre möjligheter att bo och arbeta 9 orättvisa 8: större skattehöjningar för kvinnor än för män 9 orättvisa 9: invandrare får betala mer i skattehöjning än infödda svenskar 10 En sämre start i livet för elever med större behov 11 orättvisa 10: mindre stöd till elever med störst behov 11 orättvisa 11: större kunskapsskillnader mellan elever på gymnasiet 11
 3. 3. Ett orättvist svErigE Så Skulle klyftorna öka med vänSterpartiernaS politik inlEdning I årets vårkampanj lyfter Moderaterna en viktig diskussion om vilken politik som kan göra Sverige till ett mer rättvist land att leva i. För oss moderater är rättvisa en viktig värdering som knyter an till vår idé om vad vi vill att Sverige ska bli: ett föregångsland. Föregångslandet Sverige utmärks av att ingen män- niska ska sorteras bort på förhand. Vad man heter, varifrån man kommer eller var någon- stans man bor, ska inte styra ens liv. Denna övertygelse är kärnan i syn på rättvisa. Rättvisa är inte att alla alltid ska ha det exakt lika utan att skapa lika goda möjligheter för alla människor att leva det liv man vill. För att nå dit är flera saker viktiga. Allra viktigast är att föra en tydlig jobbpolitik. Ge- nom att prioritera kraftfulla insatser för fler i arbete kan vi bekämpa de klyftor som upp- står när människor inte får möjligheten till ett eget arbete. Viktigt är också att se till att människor kan leva på sin lön och har goda möjligheter att bo och arbeta i hela Sverige. Skolan är helt avgörande för att skapa lika möjligheter mel- lan människor. För att ge alla elever en bra start i livet är det viktigt att fortsätta stärka skolans kunskapsuppdrag så att ingen elev faller igenom. En viktig fråga i höstens val är vilket regeringsalternativ som kan göra Sverige till ett mer rättvist land att leva i. Den här rapporten tittar närmare på vänsteroppositionens politik på områden som har en tydlig koppling till begreppet rättvisa. Det handlar om jobben, skatterna och skolan. I fråga efter fråga kommer de förslag som S, V och MP går till val på att innebära ett mer orättvist Sverige. 3
 4. 4. Ett orättvist svErigE Så Skulle klyftorna öka med vänSterpartiernaS politik Elva orättvisor mEd vänstEroppositionEns politik • Orättvisa 1: färre jobb och därigenom större klyftor • Orättvisa 2: större skillnader mellan unga och äldre på arbetsmarknaden • Orättvisa 3: sämre stöd till sjukskrivna i behov av stöd och rehabilitering • Orättvisa 4: förlorade jobb och osäkra anställningsvillkor genom slopat rut- och rot-avdrag • Orättvisa 5: färre i arbete genom sämre villkor för Sveriges entreprenörer • Orättvisa 6: låginkomsttagare får betala mest i höjd skatt • Orättvisa 7: människor i glesbygden får sämre möjligheter att bo och arbeta • Orättvisa 8: större skattehöjningar för kvinnor än för män • Orättvisa 9: invandrare får betala mer i skattehöjning än infödda svenskar • Orättvisa 10: mindre stöd till elever med störst behov • Orättvisa 11: större kunskapsskillnader mellan elever på gymnasiet 4
 5. 5. Ett orättvist svErigE Så Skulle klyftorna öka med vänSterpartiernaS politik En arbEtsmarknad bara för några Den allra främsta orättvisan i Sverige är alltjämt klyftan mellan människor i arbete och dem som står utanför. Vi vill att fler människor ska kunna känna stoltheten i att ha ett arbete att gå till. Därför prioriterar Moderaterna en samlad jobbpolitik. Det måste bli mer attraktivt att starta, driva och utveckla företag i Sverige så att fler kan få jobb. Och den som av olika anledningar har hamnat utanför arbetsmarknaden ska alltid få stöd och insatser för att kunna komma tillbaka. orättvisa 1: färrE jobb och därigEnom störrE klyftor Den samlade effekten av vänsterpartiernas ekonomiska politik skulle bli allvarlig för både sysselsättningen och Sveriges möjligheter till ekonomisk återhämtning. Högre inkomstskatter skulle göra det mindre lönsamt att arbeta och därigenom höja trösklarna till arbetsmarknaden. Särskilt svåra blir följderna för låg- och medelinkomst- tagare, som ofta upplever höga marginaleffekter. En fördubbling av kostnaderna för att ha unga människor under 26 år anställda, skulle riskera att låsa fast ungdomsarbetslösheten på en redan hög nivå. Många ungdomar har redan idag svårt att finna det första jobbet och komma in på arbetsmarknaden. En sär- skild ungdomsskatt gör det ännu svårare. Ett avskaffande av RUT- och ROT- avdragen skulle tillsammans med sämre möjlighe- ter för mindre företag att finna riskkapital, göra det mindre attraktivt att driva företag. Dessutom skulle en förtida avveckling av kärnkraften försämra förutsättningarna för den svenska basindustrin. Jobben är nyckeln till ett mer rättvist Sverige men oppositionens politik skulle leda till färre jobb och högre utanförskap. I ett sådant samhälle blir klyftorna mellan människor större istället för att minska. Allra tuffast skulle människor få som redan idag har det svårast. Orättvisa är att föra en politik som skulle leda till färre jobb och större klyftor i samhället. orättvisa 2: störrE skillnadEr mEllan unga och äldrE på arbEtsmarknadEn I den internationella finanskrisens spår har unga i Sverige blivit särskilt drabbade. Den som nyss har lämnat skolan kan ha svårt att hävda sig i konkurrensen med personer som har längre erfarenhet inom ett yrke. För att hjälpa unga att komma in på arbetsmarknaden har alliansregeringen gjort en rad riktade insatser. Under mandatperioden har även arbetsgivaravgifterna för personer un- der 26 år halverats från 31,42 % till 15,49 %. Det innebär att det blivit väsentligt billigare för arbetsgivare i både näringsliv och välfärden att anställa unga. 5
 6. 6. Ett orättvist svErigE Så Skulle klyftorna öka med vänSterpartiernaS politik S, V och MP går gemensamt till val på att riva upp reformen och göra det dubbelt så dyrt att anställa ungdomar och unga vuxna. I tabellen nedan ser vi att det handlar om ansenliga belopp i sänkta arbetskraftskostnader (årsvis) som vänsteroppositionen nu vill höja. Yrke Månadslön Totala arbets- Totala arbets- Skillnad i ar- givarkostnader givarkostnader betsgivarkost- under 26 år under 26 år nader med S, V och med Alliansen Mp vårdbiträde 21 900 kr 82 572 kr 40 767 kr 41 805 kr metallarbetare 25 600 kr 96 522 kr 47 654 kr 48 868 kr Sjuksköterska 27 200 kr 102 555 kr 50 633 kr 51 922 kr Gymnasielärare 28 600 kr 107 833 kr 53 239 kr 54 594 kr Genomsnitt 25 825 kr 97 371 kr 48 073 kr 49 298 kr Så stora skattehöjningar skulle medföra högre trösklar in på arbetsmarknaden för unga under 26 år. Resultatet skulle bli än högre arbetslöshet och utanförskap. Det är orättvist att försämra möjligheterna för människor under 26 år att få ett ar- bete. Följden skulle bli ett Sverige där färre unga får möjlighet att lyckas i livet och ökade skillnader mellan ungdomar och äldre. orättvisa 3: sämrE stöd till sjukskrivna i bEhov av stöd och rEhabilitEring Alliansens sjukförsäkringsreform har möjliggjort för tusentals människor som tidigare stämplades ut i passiva åtgärder att faktiskt komma tillbaka i arbete. För att bryta utan- förskapet och se alla människors möjligheter har vi infört en reformerad sjukförsäkring med fokus på vård, rehabilitering och vägar tillbaka till arbetsmarknaden. Under Socialdemokraternas tid vid makten förtidspensionerades 140 personer om da- gen. Den trenden har vi vänt. I dag har antalet förtidspensionärer minskat med 60 000 personer jämfört med 2006. Varje människa som går till arbete är en vinst såväl för den enskilda som för samhället. S, V och MP vill riva upp väsentliga delar av reformen för att gå tillbaka till den utstämp- lingspolitik som ställde tusentals människor vid sidan av samhället. Det skulle medföra sämre möjligheter för många människor att få de förutsättningar som krävs för att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden. Det är orättvist att försämra möjligheterna att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden för dem som är i allra störst behov av rätt förutsättningar. 6
 7. 7. Ett orättvist svErigE Så Skulle klyftorna öka med vänSterpartiernaS politik orättvisa 4: förloradE jobb och osäkra anställningsvillkor gEnom slopat rut- och rot-avdrag Avdraget för hushållsnära tjänster (RUT) har medfört att svarta jobb blivit vita. Hemser- vicebranschen utvecklas snabbt och kan bli en viktig del i den tjänstesektor där många av framtidens arbetstillfällen kommer att finnas. RUT- avdraget har medfört att tusentals människor som tidigare stod utanför nu får anställningstrygghet, pensionsgrundande inkomst och legala kontaktytor på arbetsmarknaden. Även avdraget för husarbete (ROT) har gjort svarta jobb vita och cirka 15 000 arbets- tillfällen har vuxit fram tack vare reformen. Minskad konkurrens från svartarbete inom byggbranschen genom ROT innebär både tryggare villkor för de anställda och en ökad kvalitetsnivå på de arbeten som utförs. Vänsterpartierna har gett besked om att avskaffa både dessa reformer. Det skulle innebä- ra att många av de nya arbetstillfällen som har skapats försvann. Möjligheterna för vanligt folk att få livspusslet att gå ihop skulle försämras och många av de personer som idag utför tjänsterna skulle tvingas arbeta på en svart arbetsmarknad med osäkra arbetsvillkor. Det är djupt orättvist att människor som idag arbetar inom växande tjänstesektorer ska tvingas ut på en svart arbetsmarknad med otrygghet och dåliga villkor. orättvisa 5: färrE i arbEtE gEnom sämrE villkor för svErigEs EntrEprEnörEr Grunden för Sveriges välstånd, en trygg välfärd för alla och fler jobb ligger i att företag startar, stannar, utvecklas och expanderar i Sverige. • vänsteroppositionen har lagt en lång rad förslag som skulle försämra möjligheterna att starta och driva företag i Sverige. det handlar bland annat om följande saker: • återtaget jobbskatteavdrag, vilket även slår igenom på näringsinkomster • förtidsavvecklad kärnkraft som försämrar basindustrins konkurrenskraft • Högre kostnader för att ha ung arbetskraft anställd • återinförd förmögenhetsskatt som begränsar företagens tillgång till riskkapital • Höjd bensinskatt, vilket försämrar möjligheterna att kunna driva företag i glesbygden • avskaffade rut- och rot-avdrag • införd kilometerskatt som försämrar Sveriges ekonomiska återhämtning och drabbar transport- och åkerinäringen Sammantaget minskar allt detta utrymme för såväl små- och medelstora företag som för basindustrin att anställa fler. Följden skulle bli en långsammare återhämtning på arbets- marknaden. Människor som under finanskrisen har ställts utanför skulle få svårare att finna arbete och arbetslösheten bita sig fast. Högre arbetslöshet innebär större klyftor. Därför är det orättvist att försämra förut- sättningarna för entreprenörskap. 7
 8. 8. Ett orättvist svErigE Så Skulle klyftorna öka med vänSterpartiernaS politik störst skattEhöjningar för dEm mEd lägst inkomstEr I ett föregångsland lönar det sig att arbeta. Det är viktigt inte bara för att fler ska få jobb. Att egna ansträngningar lönar sig är en viktig princip i ett gott samhälle. Vi vill fortsätta att genomföra skattelättnader för vanligt folk. I Sverige ska man ha råd att vara lärare, vårdbiträde och bibliotekarie.. orättvisa 6: låginkomsttagarE får bEtala mEst i höjd skatt Partierna i vänsterexperimentet är eniga om att ta bort det fjärde steget i jobbskatteavdra- get. Det innebär att låginkomsttagare kommer att få störst skattehöjningar som andel av sin bruttolön. I nedanstående diagram ser vi att vårdbiträdet får högst skattehöjning, trots att hon tjänar minst. Yrke Månadslön Värde av Procentuellt värde av jobbskatteavdrag 4 jobbskatteavdrag 4 vårdbiträde 21 900 kr 225 kr 1,03% metallarbetare 25 600 kr 250 kr 0,98% Sjuksköterska 27 200 kr 250 kr 0,92% läkare 49 000 kr 233 kr 0,48% Genomsnitt 30 925 kr 250 kr 0,81% Fjärde steget av jobbskatteavdraget innebär cirka 3 000 kronor extra om året för en låg- och medelinkomsttagare. Det är cirka tre månaders förskoleavgift, nästan en månadshyra för en mindre lägenhet eller en flygbiljett till Mallorca. Alliansregeringens jobbskatteavdrag är inte bara konstruerat så att högst skattereduktion går till de med lägst inkomster. Jobbskatteavdraget tar även hänsyn till den kommunala skatten. En låginkomsttagare i en högskattekommun får allra störst jobbskatteavdrag medan en höginkomsttagare i en lågskattekommun får allra lägst jobbskatteavdrag. Det innebär att oppositionens skattehöjning inte bara skulle slå hårdast mot låginkomst- tagare. Allra hårdast beskattade skulle låginkomsttagare i högskattekommuner bli. Det är orättvist att låta låginkomsttagarna få betala de största skattehöjningarna. 8
 9. 9. Ett orättvist svErigE Så Skulle klyftorna öka med vänSterpartiernaS politik orättvisa 7: människor i glEsbygdEn får sämrE möjlighEtEr att bo och arbEta Klimatförändringen är en av vår tids stora utmaningar. De flesta experter är eniga om att höjd koldioxidskatt på bränslen är ett effektivt ekonomiskt instrument för att minska förbrukningen av fordonsbränsle. Men att höja koldioxidskatten samtidigt som man tar bort jobbskatteavdrag skulle drabba många i Sverige som är beroende av bilen för att ta sig till och från jobbet. Det skulle både göra det mindre lönsamt att arbeta och dyrare att ta sig till jobbet. Resultatet vore en ensidig skatteväxling, det vill säga att höja skatten på koldioxid och samtidigt höja skat- ten på arbete istället för att sänka den. Under nästa mandatperiod vill oppositionen se skattehöjningar på bensin med totalt 49 öre. Det innebär att drivmedelskostnaden för genomsnittsbilisten skulle öka med mellan 500 och 600 kronor per år. För den som har en dieselbil uppgår de ökade drivmedelskost- naderna för genomsnittsbilisten till ungefär 1 200 kronor per år. Sverige är ett stort land med långa avstånd. Skattehöjningar på bensin i kombination med att det blir mindre lönsamt att arbeta skulle få mycket allvarliga konsekvenser för män- niskors möjligheter att bo och jobba i glesbygden. Familjer som behöver bilen för att ta sig över långa avstånd, skulle få kraftigt höjda kostnader. Färre skulle ha råd att ta sig till jobbet. Fler skulle hamna i arbetslöshet. Glesbygden skulle avbefolkas ytterligare. Det är orättvist att det är människor i glesbygden och utan alternativ till bilkörning, som ska få betala det högsta priset för vänsterpartiernas ensidiga skatteväxling. orättvisa 8: störrE skattEhöjningar för kvinnor än för män Jobbskatteavdraget ger högst skattereduktion procentuellt sett till de med låga inkomster. Eftersom kvinnor har lägre löner i genomsnitt än män gynnas kvinnor mer av jobbskat- teavdraget än vad män gör. Av tabellen framgår att en genomsnittlig kvinna gynnas med 0,2 % mer av jobbskatteavdraget än vad en man gör. Månadlön Månadslön Löne- JSA man JSA JSA man/ JSA kvinna JSA gynnar Man Kvinna skillnad i kvinna månads- / månads- kvinnor mer kronor lön man lön kvinna än män 21 900 kr 18 396 kr 3 504 kr 1 484 kr 1268 kr 6,8% 6,9% 0,1% 25 600 kr 21 504 kr 4 096 kr 1 692 kr 1459 kr 6,6% 6,8% 0,2% 27 200 kr 22 848 kr 4 352 kr 1 742 kr 1742 kr 6,4% 7,6% 1,2% 28 600 kr 24 024 kr 4 576 kr 1 758 kr 1615 kr 6,1% 6,7% 0,6% 25 825 kr 21 693 kr 4 132 kr 1 700 kr 1471 kr 6,6% 6,8% 0,2% 9
 10. 10. Ett orättvist svErigE Så Skulle klyftorna öka med vänSterpartiernaS politik Det innebär att kvinnor skulle drabbas hårdare än män av oppositionens skattehöjningar på arbete. I tabellen har vi utgått från en löneskillnad mellan män och kvinnor om 16 % framräknat av Medlingsinstitutet1. Orättvisa är att låta kvinnor betala större skattehöjningar än män. orättvisa 9: invandrarE får bEtala mEr i skattEhöjning än infödda svEnskar Jobbskatteavdraget gynnar invandrare mer än svenskfödda. Enligt en studie från TCO är löneskillnaden mellan svenskfödda och invandrare 12 %. Det får effekter på hur viktigt jobbskatteavdraget är för invandrare. I tabellen nedan ser vi att jobbskatteavdraget är mer värt för invandrare jämfört med svenskar procentuellt sett. Månads- Månads- Löne- JSA JSA in- JSA JSA in- JSA gynnar lön lön skillnad svensk- vandrare svenskfödd vandrare / invandrare svensk- invandrare i kronor född / månads- månadslön mer än född lön svensk- invandrare svensk- född födda 21 900 kr 19 272 kr 2 628 kr 1 484 kr 1 322 kr 6,8% 6,9% 0,1% 25 600 kr 22 528 kr 3 072 kr 1 692 kr 1 522 kr 6,6% 6,8% 0,1% 27 200 kr 23 936 kr 3 264 kr 1 742 kr 1 609 kr 6,4% 6,7% 0,3% 28 600 kr 25 168 kr 3 432 kr 1 758 kr 1 675 kr 6,1% 6,7% 0,5% 25 825 kr 22 726 kr 3 099 kr 1 700 kr 1 535 kr 6,6% 6,8% 0,2% Precis som för kvinnor innebär detta att invandrare skulle få betala mer i skattehöjning som andel av sin bruttolön. Det är orättvist att låta invandrare betala mer i skattehöjning än svenskfödda. 1 http://www.ka.se/index.cfm?c=87696 10
 11. 11. Ett orättvist svErigE Så Skulle klyftorna öka med vänSterpartiernaS politik En sämrE start i livEt för ElEvEr mEd störrE bEhov En skola som ger alla elever en bra start i livet är en rättvis skola. Ingen elev ska behöva lämna skolan utan godkända betyg. Dessvärre har sociala skillnader fått ett allt större ge- nomslag i elevernas resultat. Det är ett tråkigt resultat av en skolpolitik som under många år nedvärderat skolans viktiga kunskapsuppdrag. Vi är fast beslutna att bryta utveckling- en. Därför har Alliansregeringen genomfört en omfattande förnyelse av skolan under man- datperioden. Vi vill fortsätta utveckla skolan så att ingen elev faller igenom. Tidigare be- tyg behövs för att kunna hjälpa elever med svårigheter. Svenska elever ska inte få mindre undervisningstid än elever i andra länder. Även mer kunskap i förskolan är viktigt för att ta tillvara de små barnens lust att lära sig. orättvisa 10: mindrE stöd till ElEvEr mEd störst bEhov Svenska elever lär sig ännu för lite i en internationell jämförelse. Flera av problemen har sitt ursprung i brister i grundskolan. Den elev som börjar gymnasiet utan att behärska grundläggande färdigheter som att skriva och räkna, kommer av naturliga skäl ha mycket svårt att kunna tillgodogöra sig undervisningen i gymnasiet. Idag är det 11,2 procent av landets elever som inte når behörighet till gymnasiet. Viktiga steg för att ta itu med problemen är att ha tidigare kunskapskontroller för att snabbt kunna sätta in åtgärder som extraundervisning för den som behöver det. Vän- steroppositionen säger nej till både tidigare betyg och nationella prov i årskurs tre i grundskolan. Därmed säger de nej till en tydlig kunskapsuppföljning. Detta kommer att slå hårdast mot de elever som är i störst behov av extra stöd och hjälp. Orättvisa är att låta elever som har svårt i grundskolan halka efter sina kamrater ytterligare. orättvisa 11: störrE kunskapsskillnadEr mEllan ElEvEr på gymnasiEt Alliansregeringens förslag om en ny gymnasieskola innebär att gymnasiet delas upp i en teoretisk och en yrkesexamen. Alla elever ges rätten att läsa in högskolebehörighet, men ingen kommer längre att tvingas. Vänsteroppositionen vill däremot behålla dagens gymnasieskola, där alla elever tvingas läsa enligt samma mall för att nå högskolebehörighet. Resultatet av Göran Perssons gym- nasiereform från 1990 var förödande - S, V och MP talar gärna om en skola för alla men verkligheten är att dagens gymnasieskola är en gigantisk utslagningsmaskin. 11
 12. 12. Ett orättvist svErigE Så Skulle klyftorna öka med vänSterpartiernaS politik Det har blivit ett gymnasium för två tredjedelar, en tredjedel slås varje år ut. Det är ca 30 000 elever varje år i 15 års tid som har slagits ut. Det är lika mycket som ett Eslöv om året eller tre Oxelösund varje år som inte går ut gymnasiet. När skolan misslyckas med sitt kunskapsuppdrag ökar även ungdomsarbetslösheten och utanförskapet. Det är orättvist att föra en utslagningspolitik i gymnasieskolan som drabbar skol- trötta elever hårdast. 12

×