Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samtal med Sverige våren 2009

753 views

Published on

Moderaternas samtal med Sverige

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samtal med Sverige våren 2009

 1. 1. Samtal med Sverige Våren 2009 Allians för Sverige. alliansforsverige.se
 2. 2. Allians för Sverige. 2009-07-01 Innehåll Bakgrund ................................................................................................................................ 3 Samtal med Sverige ............................................................................................................... 4 Hur gick det till? ................................................................................................................ 4 Resultat ................................................................................................................................... 6 Del 1 .................................................................................................................................... 6 De viktigaste framtidsfrågorna för Sverige ................................................................ 6 1. Jobb och arbetslöshet ............................................................................................... 6 2. Miljö, klimat och energi ........................................................................................... 7 3. Skola, utbildning och forskning .............................................................................. 7 4. Sjukvård ..................................................................................................................... 8 Övriga frågor som ansågs vara viktiga: ...................................................................... 8 Del 2 ...................................................................................................................................... 10 Vilka frågor ska Alliansen lyfta under nästa mandatperiod?.................................... 10 1. Jobb och arbetslöshet ............................................................................................. 10 2. Miljö, klimat och energi ......................................................................................... 11 3. Skolor och förskolor ............................................................................................... 11 4. Sjukvård ................................................................................................................... 12 Övriga frågor som ansågs vara viktiga: .................................................................... 12 Slutsatser ............................................................................................................................... 14 Samtal med Sverige våren 2009 2
 3. 3. Allians för Sverige. 2009-07-01 Bakgrund I augusti 2004 etablerades Allians för Sverige och i valet 2006 mötte vi för första gången väljarna med ett gemensamt valmanifest. Nu återstår drygt ett år till 2010 års val. Då ska vi möta väljarna med ett nytt valmanifest och ha utvecklat våra svar för att lösa de samhällsproblem väljarna möter i sin vardag – en vardag som på många sätt ser annorlunda ut, genom den internationella ekonomiska krisen och den ökande insikten om klimatkrisen. Politiska förslag måste börja i en analys av hur Sverige ser ut och vilka frågor väljarna tycker är viktiga. Arbetet mot ett gemensamt valmanifest inleddes därför genom tillsättandet av en särskild valplattformsgrupp. Denna har till uppgift att till våren 2010 ta fram en valplattform som definierar vilka utmaningar vi ser att Sverige kommer att stå inför under nästa mandatperiod. Plattformen ska även i stora drag presentera den reformagenda Alliansen avser att söka väljarnas förtroende för att genomföra. Däremot specificerar den inte några siffror och ställer inte heller ut några reformlöften. Resultatet kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med ett gemensamt valmanifest. För att arbetet ska lyckas fånga de mest centrala samhällsproblemen är det viktigt att gruppen har ett inkluderande arbetssätt och skapar bredast möjliga uppslutning. Det handlar dels om de egna partiorganisationerna men också om att lyssna in synpunkter från organisationer, forskare och andra med idéer och synpunkter. De slutsatser som framkommer tas in av reformgrupperna som underlag i arbetet med att utveckla politiken. Den slutgiltiga plattformen presenteras under våren 2010 med en första delrapport senare under 2009. Gruppen leds av partisekreterarna samt fyra ledande företrädare från vardera parti. I gruppen ingår Per Schlingmann (M), Gunilla Carlsson (M), Anders Flanking (C), Åsa Torstensson (C), Erik Ullenhag (FP), Cecilia Malmström (FP), Lennart Sjögren (KD) och Maria Larsson (KD). Samtal med Sverige våren 2009.docx 3
 4. 4. Allians för Sverige. 2009-07-01 Samtal med Sverige Det första steget i utformningen av Alliansens valplattform har varit att fånga in synpunkter från medlemmar och allmänhet. Den 27 januari 2009 lanserades därför ett öppet samråd inför nästa mandatperiod, Samtal med Sverige. Det syftade till att möjliggöra för fler att bidra med sina idéer om hur det svenska samhället kan förbättras. Målsättningen med Samtal med Sverige var att inbringa 1000 svar. Det uppnåddes med god marginal och totalt deltog 1464 personer från hela landet. Svaren inkom från medlemmar, men även från personer som inte var aktiva i något politiskt parti. Redan tidigt klargjordes att de svar som inkom till samrådet skulle få betydelse för Alliansens fortsatta arbete. Svaren är betydelsefulla inspel till det tiotal reformgrupper som har till uppgift att förbereda Alliansens politik för nästa mandatperiod. Slutsatserna från samrådet blir pusselbitar till både vilka områden grupperna ska arbeta med och vilka frågeställningar de ska fokusera på. Hur gick det till? Samrådsmaterialet trycktes och skickades ut i de olika partiorganisationerna. Via en hemsida fanns möjlighet att direkt skicka in svar. Information om samrådet har spridits internt och via hemsidor och artiklar. Ett led i att samla in svar har varit att genomföra minst ett öppet möte i varje län under parollen ”En timme för Sveriges framtid”. Vid dessa möten har allmänheten inbjudits att delta. Avsikten har varit att politiker från Alliansen skulle lyssna och inte komma med färdiga lösningar. Premiärmötet hölls på Malmö Centralstation där representanter från allianspartierna, däribland partisekreterare och statsråd, träffade och lyssnade på ett stort antal människor. Därefter arrangerades liknande möten med riksdagsledamöter runt om i hela Sverige. Vid varje möte deltog minst en riksdagsledamot eller representant från varje Alliansparti. Svaren från dessa möten har dokumenterats på en svarsblankett. Avslutningsmötet hölls på Stockholms Centralstation där allianspartierna i Stockholms stadshus, representerade av gruppledarna, och flera ministrar, partisekreterare och riksdagsledamöter träffade väljare och förde intressanta samtal med människor om utmaningarna för nästa mandatperiod. Samtal med Sverige våren 2009.docx 4
 5. 5. Allians för Sverige. 2009-07-01 Samrådet har bestått av korta texter och två med avsikt väldigt öppna frågeställningar. Den första frågan löd: Hur ser de viktigaste framtidsfrågorna ut för Sverige respektive den kommun du bor i? Den andra frågan löd: Vilka frågor ska Alliansen lyfta under nästa mandatperiod? Samtal med Sverige våren 2009.docx 5
 6. 6. Allians för Sverige. 2009-07-01 Resultat Del 1 De viktigaste framtidsfrågorna för Sverige 584 personer svarade på frågan om de viktigaste framtidsfrågorna för Sverige respektive den kommun man är bosatt i. Vissa fokuserade på större frågor som handlade om Sveriges utveckling medan andra svar handlade om till exempel den lokala kollektivtrafiken. Alla möjliga ämnen har diskuterats, alltifrån jobb till infrastruktur, rehabilitering, omsorg och pensioner. Det är tydligt att det finns ett stort antal frågor som engagerar människor och som många upplever har betydelse för Sverige. 1. Jobb och arbetslöshet ”Lön för alla att leva på” ”Arbete! Folk måste få ett jobb!” ”Arbetslösheten måste ned” Av de 584 personer som svarade på denna fråga ansåg 26 procent att jobben och arbetslösheten var den viktigaste framtidsfrågan för Sverige. De flesta som svarar jobb eller arbetslöshet relaterar detta till något ytterligare, som till exempel lön för alla att leva på eller fler jobb och stärkt ekonomi. Ungdomsarbetslösheten är en fråga som engagerar och som många på ett eller annat sätt kommer i kontakt med. Många människor svarar att det är viktigt att ungdomar får chansen att komma in på arbetsmarknaden och att de hinder som finns måste tas bort. Det är också fler som skriver att det är viktigt för unga att kunna arbeta medan de studerar. Samtal med Sverige våren 2009.docx 6
 7. 7. Allians för Sverige. 2009-07-01 2. Miljö, klimat och energi ”Renare miljö” ”Exportera vår know-how till andra länder” ”Satsning på forskning om ny energi” På andraplats hamnar miljöfrågan som en av de viktigaste framtidsfrågorna. 19 procent svarade att det var den viktigaste frågan. Svaren om miljö varierade från internationell, till nationell och lokal nivå. Miljöfrågan engagerar och är viktig för människor. Många som svarat på frågan känner oro inför framtiden och undrar hur frågan ska hanteras politiskt för att nå verkliga resultat. Fler nämner att det är viktigt med en hållbar utveckling och att det i högre utsträckning borde satsas på att rusta upp och bygga järnvägar. Andra anser även att man måste satsa på bränslesnåla bilar och elbilar för att de ska få ett ordentligt genomslag. Även energifrågan diskuteras av flera. Många tycker att kärnkraften är bra och att det är något som Sverige ska behålla och utveckla, medan andra är för en avveckling. De flesta som diskuterar frågan är överens om att alternativa energikällor är viktiga att utveckla som till exempel vind-, våg- och solkraft. 3. Skola, utbildning och forskning ”Mer kunskap och fler lärare” ”Plan för framtidens entreprenörer” ”Hur kommunerna ska ha råd att upprätthålla bra kvalitet i skolan” En viktig framtidsfråga handlar om utbildning. Att vi har en bra skola med hög kvalitet där alla barn och ungdomar når sin fulla potential är avgörande för Sveriges utveckling. 16 procent svarade att skolan var en av de viktigaste framtidsfrågorna. Många har funderingar kring kvaliteten i skolan, hur barn och ungdomar ska utvecklas i skolan och hur alla ska nå upp till kunskapsmålen. Fler uttrycker oro över att skolan inte Samtal med Sverige våren 2009.docx 7
 8. 8. Allians för Sverige. 2009-07-01 längre känns som den brukade göra och att eleverna inte får den kunskap som är nödvändig. Ett flertal studenter anser att fribeloppet borde höjas eller slopas helt, och uttrycker att nivån på CSN-stödet gör att de har svårt att klara sig utan att arbeta extra. 4. Sjukvård ”Korta vårdköerna” ”Omstrukturering av psykvården” ”Svensk sjukvård är en konkurrenskraftig industri” 9 procent svarade att vården är en av de viktigaste framtidsfrågorna. Få specificerar dock vad de anser vara viktigt att förändra eller förbättra. Av de mer detaljerade svaren går att utläsa att fler upplever psykiatrin vara eftersatt, särskilt barn- och ungdomspsykiatrin. Många anser att barns och ungdomars hälsa är en väldigt viktig framtidsfråga och att de unga som idag är i behov av vård och stöd lämnas efter. Fler anger även att vården för äldre måste förbättras. Vikten av att erhålla nödvändig vård i alla skeden i livet kan inte nog understrykas. Övriga frågor som ansågs vara viktiga: Integration (7 procent) Ungdomar (7 procent) Småföretagare (7 procent) Infrastruktur (6 procent) Omsorg, äldreomsorg (5 procent) Bostadsbrist (4 procent) Pension och pensionärer (4 procent) Skatt (4 procent) EU och euron (3 procent) Samtal med Sverige våren 2009.docx 8
 9. 9. Allians för Sverige. 2009-07-01 Kollektivtrafik (3 procent) Ekonomi (3 procent) Försvarspolitik (2 procent) Rehabilitering (2 procent) Kommunerna (2 procent) Trygghet (2 procent) A-kassa (1 procent) Jämställdhet (1 procent) Samtal med Sverige våren 2009.docx 9
 10. 10. Allians för Sverige. 2009-07-01 Del 2 Vilka frågor ska Alliansen lyfta under nästa mandatperiod? 1202 personer svarade på vilka frågor som Alliansen ska lyfta under nästa mandatperiod. Med andra ord betydligt fler än de som valde att svara på den första frågan. Svaren som angavs på fråga 2 var mer detaljerade och uttömmande. Resultatet på vilka fyra frågor som hamnade först skiljer sig inte från resultatet på fråga 1. Däremot hamnar sjukvård och skola på delad tredjeplats under denna fråga. Det finns också en skillnad på vilka frågor som anses vara framtidsfrågor och som Alliansen ska lyfta under nästa mandatperiod efter de första fyra frågorna i topp. 1. Jobb och arbetslöshet ”Arbetstillfällen för de som står utanför” ”Arbetslösheten bland unga människor” ”Arbete för alla” Även under del 2 svarar flest att jobb och arbetslöshet är en fråga som bör prioriteras. 20 procent anser att Alliansen ska lyfta frågan om jobben under nästa mandatperiod. Fler ställer frågan om hur man ska lyckas få ned arbetslösheten och det är tydligt att det finns en viss oro över hur djupt den ekonomiska krisen ska drabba Sverige. Den höga arbetslösheten bland ungdomar kommer också på tal flera gånger samt hur människor som befinner sig i utanförskap ska få chansen att komma in på arbetsmarknaden. Ett förslag som ges är att företagen ska få ett bidrag när de erbjuder ungdomar lärlingsplatser. Andra nämner också sänkta skatter och en förändring av turordningsreglerna som alternativ att överväga för att fler ungdomar ska komma i arbete. Samtal med Sverige våren 2009.docx 10
 11. 11. Allians för Sverige. 2009-07-01 2. Miljö, klimat och energi ”Skattereduktion när man reser kollektivt” ”Samarbeta inom EU” ”Alternativ energi” Miljöfrågan hamnar återigen på andra placering. De inkomna svaren om miljön är betydligt mer detaljerade än andra svar. Det är tydligt att människor har en klar åsikt om vad de anser vara viktigt att göra för att komma till rätta med miljöproblemen. 16 procent svarade att miljö, klimat eller energi var en av de viktigaste frågorna för Alliansen att lyfta. Ett par av de förslag som inkom kring miljöfrågan handlade om vikten av teknikutveckling. 3. Skolor och förskolor ”Skolan tillbaka till staten” ”Inte ha för stora barngrupper i skola och förskola” ”Individanpassad gymnasieutbildning” 9 procent anser att politikerna bör satsa mer på skolan. Det diskuteras om ökade resurser till skolan för att kunna upprätthålla och förbättra kvaliteten. Det finns även en oro i kommuner där deras skolor har placerats lågt i olika utvärderingar och förslag på hur man ska komma på en högre placering nästa gång. Samtal med Sverige våren 2009.docx 11
 12. 12. Allians för Sverige. 2009-07-01 4. Sjukvård ”Alla ska ha tillgång till vård” ”Vården borde lyftas mer” ”Pengar till vården” Det är även 9 procent som svarar att vården är en av de viktigaste frågorna för Alliansen att lyfta under nästa mandatperiod. Dock är det i antal räknat personer något färre som nämner sjukvården jämfört med skolan och därför hamnar sjukvården på fjärde plats. Få svar är detaljerade, de personer som har skrivit mer utförligt anser att vården ska få mer resurser och att landstingen i högre utsträckning ska prioritera ungdomspsykiatrin. Övriga frågor som ansågs vara viktiga: Äldreomsorg (7 procent) Skatter (6 procent) Integration (6 procent) Företagande (5 procent) Pension och pensionärer (5 procent) Ungdomar (4 procent) EU och euron (4 procent) Trygghet (4 procent) Utbildning och kultur (4 procent) Ekonomi (4 procent) Försvarspolitik (4 procent) Infrastruktur (4 procent) Bostadsbrist (3 procent) Samtal med Sverige våren 2009.docx 12
 13. 13. Allians för Sverige. 2009-07-01 Forskning (3 procent) Nato (2 procent) Socialförsäkringar (2 procent) Näringsliv (2 procent) FRA (2 procent) Jämställdhet (2 procent) Familjepolitik (2 procent) IPRED (1 procent) Narkotika (1 procent) Samtal med Sverige våren 2009.docx 13
 14. 14. Allians för Sverige. 2009-07-01 Slutsatser Det är glädjande att intresset för att delta i Samtal med Sverige har varit stort med totalt 1464 deltagare. Det utgör en bra grund för det fortsatta arbetet med att utveckla Alliansens politik och söka svar på de samhällsproblem människor upplever. Jobb, miljö, skola och sjukvård hamnar högst i topp på båda frågorna. Svaren visar att dessa ämnen både är centrala framtidsfrågor och viktiga för Alliansen att prioritera under nästa mandatperiod. Samtidigt är det tydligt att det även finns andra ämnen som människor anser behöver utvecklas och få politiskt utrymme. Äldreomsorg, företagande, EU, trygghet och bostadsbrist är exempel på frågor de svarande tycker väger tungt. Frågan om arbetslöshet är särskilt viktig för många av de tillfrågade. Även för Alliansen har det varit en prioriterad fråga under mandatperioden. Den är tydligt att det finns en oro bland många människor för hur den internationella ekonomiska krisen ska påverka Sveriges framtida utveckling. Det är särskilt tydligt när det gäller ungdomsarbetslösheten som lyfts fram av många. Många svar resonerar kring vikten av att också unga människor kan finna sysselsättning. Flera svar menar också att vad unga i första hand behöver är en chans att komma in på arbetsmarknaden och visa vad de går för. Miljöfrågorna hamnar högt upp i svaren på båda frågorna. Här finns det tydliga åsikter kring vilka olika inriktningar som miljöpolitiken ska ha. De svar som har handlat om miljön avviker från andra svar. Här är svaren betydligt mer detaljerade och konkreta kring vad som behöver göras. Många anser att järnvägen ska byggas ut och att detta inte bara främjar miljön utan även skapar arbetstillfällen. Andra har starka åsikter i kärnkraftsfrågan och huruvida det är positivt eller negativt för Sverige. Alternativ energi diskuteras flitigt av deltagarna och många tycker att samhället ska satsa mer på att utveckla energikällor som är skonsamma mot miljön. Viktiga välfärdsfrågor som skola, förskola och sjukvård hamnade högt i topp. Det är tydligt att de svarande anser att det är viktigt att prioritera dessa områden ekonomiskt. Många nämner också medarbetarnas insatser som viktiga faktorer för att uppnå kvalitet. Generella svar kring ungdomar uppnådde 7 procent på fråga 1. Dock ansåg färre (4 procent) att det var en viktig fråga för Alliansen att lyfta under nästa mandatperiod. Detta kan bero på att frågan om ungdomar integreras i många andra frågor, som till exempel bostadsbrist eller arbetslöshet. För området skatter var det tvärtom, 6 procent ansåg att frågan skulle lyftas under nästa mandatperiod och färre ansåg det vara en framtidsfråga (4 procent). Samtal med Sverige våren 2009.docx 14
 15. 15. Allians för Sverige. 2009-07-01 Sammanfattningsvis kan det konstateras att Samtal med Sverige har gett en intressant bild av vilka huvudfrågor som människor anser vara viktiga för framtiden och nästa mandatperiod. Att döma av samrådet är det tydligt att jobben, klimatet, skola och sjukvård utgör de viktigaste prioriteringarna för allmänheten. Samtal med Sverige är över men Alliansens valplattformsgrupp kommer nu att fortsätta sitt arbete med sikte på den gemensamma valplattformen våren 2010. Samtal med Sverige våren 2009.docx 15

×