Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stockholmsfientligt

763 views

Published on

En rapport om vänsterpartiernas försämringar för Stockholm. I rapporten återfinns nya beräkningar på hur oppositionens politik skulle drabba hushållens ekonomi i Stockholm.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stockholmsfientligt

 1. 1. StockholmS- fientligt. – Så Skulle Stockholm drabbaS av vänSterpartiernaS regeringSplattform FRAMÅT TILL SAM MANS StockholmS Stad och län
 2. 2. innehåll VänSterpartiernaS StockholmSfientliga politik 3 höjda Skatter för 1,5 miljoner Stockholmare 3 Återinförd faStighetSSkatt 4 hur SlÅr de rödgröna Skattehöjningarna mot en typiSk StockholmSfamilj? 4 Återinförd förmögenhetSSkatt 5 rut och rot 6 oViSS framtid för förbifart Stockholm… 6 … och för äVen bromma flygplatS 7 bilaga, beräkningar 9
 3. 3. StockholmSfientligt. Så Skulle Stockholm drabbaS av vänSterpartiernaS regeringSplattform VänSterpartiernaS StockholmSfientliga politik Stockholmsregionen växer så det knakar. Vår huvudstad har inte bara betydelse befolkningsmässigt utan utgör även en viktig motor för tillväxt och ekonomisk utveckling för hela Sverige. Under 2009 växte anta- let invånare i Stockholm med närmare 20 000 och inom 20 år förväntas ytterligare en halv miljon männis- kor flytta till Stockholmsområdet. Människor från hela landet flyttar till Stockholm av många olika skäl. Här finns stora möjligheter till spännande jobb och ett brett nöjes- och kulturutbud. För många kännetecknas Stockholm av mångfald, tolerans och kreativitet. Vi moderater tror på huvudstaden. Vi utvecklar vår politik för att tillvarata Stockholmsregionens poten- tial, hitta lösningar på de utmaningar som återstår och ta Stockholm framåt. Gemensamt med de andra partierna i Alliansen har vi genomfört många viktiga reformer under mandat- perioden för våra storstäder. Satsningar på arbete, utbildning och välfärd kommer många människor i Stockholm till del. Omfattande investeringar i ny infrastruktur och en god miljö är andra viktiga delar i att förbättra människors livskvalitet. Mot oss står en på flera områden splittrad vänsteropposition, som bedriver en direkt Stockholmsfientlig politik. Den gemensamma regeringsplattform man till slut presenterat befäster bilden av ett regeringsal- ternativ som inte tar hänsyn till storstädernas villkor i allmänhet och Stockholms i synnerhet. Dessutom saknas svar i flera viktiga frågor, till exempel i trygghetsfrågorna. Bland vänsterpartiernas gemensamma förslag finns ett flertal reformer som skulle slå hårt mot Stockholm – med höjda skatter, sämre välfärd och kraftigt begränsade tillväxt- och utvecklingsmöjligheter. Det är tydligt att S, V och MP har övergett Stockholm. Med denna granskning vill vi tydliggöra hur förslagen i vänsterpartiernas regeringsplattform konkret skulle slå undan förutsättningarna för entreprenörskap och företagande, försämra hushållsekonomin och vardagen för vanliga stockholmare samt bromsa Stockholmsregionens utveckling. höjda Skatter för 1,5 miljoner Stockholmare Med sin regeringsplattform har vänsterpartierna nu tydligt visat att det i slutändan blir samhällsbärarna, såsom gymnasielärare och sjuksköterskor, som får betala priset för deras politik. Skattehöjningar väntar närmare 4,4 miljoner löntagare i Sverige – och värst drabbade blir de som redan har små marginaler. I Stockholms län rör det sig om uppemot 1,5 miljoner löntagare som med vänsterpartiernas politik kom- mer att få höjda skatter. Höjda inkomstskatter, kommunal- och landstingsskatter samt en höjning av bland annat bensinskatten med 49 öre per liter kommer att drabba många stockholmare, men främst de som redan har minst. Höjd kommunal- och landstingsskatt, som tas ut på alla inkomster, slår också mot arbetslösa och sjukskrivna. Med en rödgrön regering kommer ett vårdbiträde i Stockholms kommun att förlora 4 385 kr per år genom höjda skatter och en gymnasielärare så mycket som 7 824 kronor per år. Även yrkesgrupper som exempel- vis poliser och sjuksköterskor drabbas hårt. I Stockholm, där levnadsomkostnaderna dessutom är högre än i övriga landet, kommer skattehöjningarna för människor med normala inkomster vara mest skadliga. För många småbarnsfamiljer med låg- eller medelinkomster slår skatterna på flera nivåer – det blir både dyrare att jobba, dyrare att handla mat och dyrare att skjutsa barnen till skolan. Det gör det ännu svårare att få ihop vardagsekonomin för många som redan har pressade marginaler. Moderaterna för en ansvarsfull politik där det lönar sig att arbeta. Vi har under mandatperioden sänkt skatterna på arbete och gjort det mer lönsamt att arbeta. Genom jobbskatteavdraget har ett vårdbiträde fått en extra månadslön mer per år i sänkt skatt – ett tillskott som för många behövs för att få ihop vardagseko- 3
 4. 4. StockholmSfientligt. Så Skulle Stockholm drabbaS av vänSterpartiernaS regeringSplattform nomin och som ökat individens frihet i vårt samhälle. Tack vare jobbskatteavdraget har det blivit mer lönsamt att arbeta, fler kan leva på sin lön och beroendet av bidrag i samhället har minskat. I Stockholm har sänkta kommun- och landstingsskatter även innebu- rit pengar över för stockholmarna – utan att kvalitén i länets välfärd försämrats. Därför vill Alliansen gå vidare med ytterligare sänkningar av inkomstskatterna för låg- och medelinkomsttagare, när de offentliga finanserna tillåter. återinförd faStighetSSkatt Vänsteroppositionen går till val på ett återinförande av fastighetsskatten för hus med taxeringsvärden över 4,5 miljoner kronor. För många runtom i landet innebär det en osäker framtid som hotar tryggheten i boendet, men värst drabbat blir Stockholm. Bland de närmare 33 000 småhus i landet som berörs av en rödgrön fastighetsskatt finns nästan 23 000 i Stockholmsområdet. Det rör sig om tusentals barnfamiljer, äldre och andra runtom i Stockholm som trots låga eller medelstora inkomster kommer att få en ny skatt på flera tusentals kronor per år. Tillsammans med de rödgrönas öv- riga föreslagna skattehöjningar kommer en återinförd fastighetsskatt innebära ytterligare en försämring av många stockholmares hushållsekonomi. Villa- och radhusägare i Stockholm är olika och har olika förutsättningar. Att man bor i ett område med höga taxeringsvärden betyder inte nödvändigtvis att man har hög inkomst och god betalningsförmåga. Vissa har kanske ärvt fastigheten medan andra köpt sina småhus för många år sedan till betydligt lägre priser eller i områden som inte var lika attraktiva då. I dag skulle flera inte ha råd att köpa motsvarande fastighet, men med en rödgrön politik framstår de plötsligt som förmögna på pappret. Detta gäller framförallt många av de äldre stockholmarna, som köpt sina hus för länge sedan till ett be- tydligt lägre värde, men som sett hur fastighetsvärdet över tid ökat i takt med att Stockholm växt och fler människor valt att flytta hit. Vissa har kanske betalat av sina lån på huset och är skuldfria medan andra fortsatt lever på låga inkomster och små marginaler. Likaså är det många barnfamiljer i Stockholm som trots att de äger ett hus kämpar med höga lån och de dyrare levnadskostnader som ett boende i storstaden medför. För dem kan en ny fastighetsskatt innebära skillnaden mellan att tvingas flytta eller att bo kvar. En återinförd fastighetsskatt slår hårt mot många husägare i Stockholm. För de närmare 23 000 småhus som berörs i Stockholms län innebär det en stor otrygghet att hotas av en skattechock på tusentals kronor per år. Värst drabbade blir de med redan begränsat ekonomiskt utrymme. hur Slår de rödgröna Skattehöjningarna mot en typiSk StockholmSfamilj? För att illustrera hur vänsterpartiernas politik skulle slå mot en vanlig barnfamilj i Stockholm kan vi visa på följande exempel: ”Anders och Maria Johansson” är 49 och 46 år gamla och har med sina två barn bott i Enskede i Stock- holms kommun snart 15 år. Anders jobbar som gymnasielärare och Maria jobbar som sjuksköterska. Huset som Anders och Maria köpte för nästan 15 år sen kostade då betydligt mindre än vad det är värt i dag. Dessutom ligger det i ett område som sedan dess rustats upp och blivit allt mer attraktivt. I takt med att taxeringsvärdena skjutit i höjden över åren har även familjen Johanssons hus ökat i värde och har nu ett taxeringsvärde på 4,8 miljoner kronor. Med en rödgrön politik drabbas hela familjen Johansson av kraftigt höjda skatter – både för inkomster, boende och levnad. För deras hus innebär fastighetsskatten tillsammans med fastighetsavgiften en skatte- höjning på närmare 3 000 kronor per år. Samtidigt får Anders och Maria även höjd inkomstskatt, kommu- 4
 5. 5. StockholmSfientligt. Så Skulle Stockholm drabbaS av vänSterpartiernaS regeringSplattform nal- och landstingsskatt, samt en höjning av bland annat bensinskatten. För Anders del blir det höjd skatt med 8 160 kronor per år och för Marias del med 7 466 kronor per år. Familjen har också en Volvo som de använder gemensamt för skjuts till fotbollsträningen för yngsta dot- tern Sofie, handla mat, ta sig till och från jobbet och annat. Vänsterpartiernas föreslagna höjning av ben- sinpriset med 49 öre litern kommer att innebära en kostnadsökning på 588 kronor per år för dem. Sammanlagt innebär då en rödgrön politik att familjen Johansson får ökade skatteutgifter med så mycket som 19 214 kronor per år, trots att de varken har höga inkomster eller förmögenhet. figur 1. Så drabbaS ”familjen johanSSon” aV VänSterpartiernaS förSlag Skattehöjning fastighetsavgift 3 000 kr höjt bensinpris 588 kr Övriga skattehöjningar anders 8 160 kr Övriga skattehöjningar maria 7 466 kr Summa ökade skatteutgifter per år 19 214 kr Dessutom innebär oppositionens föreslagna kilometerskatt att priset på livsmedel och andra varor kom- mer att öka när kraftigt ökade kostnader på transporter av varor vältras över på konsumenterna. Det betyder i sin tur dyrare mjölk och tvättmedel för familjen Johansson. Vidare innebär den avveckling av kärnkraften som vänsteroppositionen är överens om att elpriserna riske- rar att skjuta i höjden. Något som kommer att drabba just boende i hus hårt när uppvärmningskostnaderna blir väsentligt högre. Samtidigt kommer familjens äldsta dotter Lina, 20 år, få det betydligt svårare att komma in på arbets- marknaden när vänsterpartiernas ungdomsskatt i ett slag fördubblar arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år. återinförd förmögenhetSSkatt En rödgrön regering vill införa en ny skatt på förmögna i Sverige. Skatten, som enligt vänsterpartierna själva inte innebär ett återinförande av den tidigare förmögenhetsskatten, förväntas ge 4 miljarder kronor i intäkter till staten. Det är högst oklart hur denna skatt kommer att utformas, samt vilka inkomstgrupper som berörs. Vänsterpartierna är dessutom oeniga om huruvida även fastigheter ska inräknas som förmö- genhet i utformningen av den nya skatten. Den tidigare förmögenhetsskatten, som Alliansen avskaffade 2007, var enligt Socialdemokraterna avsedd som en fördelningspolitisk åtgärd som även skulle bidra till ökade statsintäkter. Resultatet blev istället en skatt som slog hårt mot entreprenörskap, utbildning och nödvändiga investeringar i landet. Skatten bidrog till att driva investerings- och startkapital, bland annat för små- och medelstora företag, från landet samti- digt som det endast inbringade mindre intäkter till staten. En ny rödgrön förmögenhetsskatt kommer att slå hårt mot hela landet men i synnerhet mot storstäder som Stockholm. Behovet av kapital – för nya investeringar, nya företag och nya jobb – är starkt i storstadsregio- nen, och en förmögenhetsskatt riskerar att driva bort investerare och kapital ur landet. 5
 6. 6. StockholmSfientligt. Så Skulle Stockholm drabbaS av vänSterpartiernaS regeringSplattform rut och rot Vänsteroppositionen vill avskaffa RUT-avdraget men behålla ROT-avdraget under den kommande man- datperioden. Skattereduktionen för hushållsnära tjänster (RUT), ska avskaffas omedelbart medan ROT- avdraget som omfattar reparationer, ombyggnader och tillbyggnader och som tidigare betraktats av de rödgröna som en tillfällig konjunkturåtgärd behålls fram till 2014. Ett borttagande av RUT, och på sikt även ROT, kommer att slå hårt mot en redan verksam och växande bransch i Sverige. Tusentals nya och trygga arbetstillfällen hotas runtom i Sverige – framförallt i Stock- holm. Av de närmare 9 000 svenska företag som berörs av avdragen har nästan 1 500 sin verksamhet i Stockholms län. Så mycket som en fjärdedel av alla svenskar som nyttjat eller nyttjar avdragen sedan 2009 bor i Stockholmsområdet. Totalt rör det sig om mer än 200 000 hushåll i Stockholm. De positiva effekterna av RUT- och ROT-avdragen är många, inte bara för enskilda huvudstadsbor och företag utan för hela samhället. Nya jobb har skapats och skapas fortfarande – och det i en bransch som ti- digare till stor del utgjordes av svartarbete men som nu skapar nya vita jobb, vilket innebär en ökad social trygghet för de anställda i sektorn. RUT- och ROT-avdragen har gjort det möjligt för fler stockholmare att kunna få ihop livspusslet och kombinera jobb med fritid och sysslor på ett sätt som gynnar hela samhäl- let. Den ökade efterfrågan på tjänsteföretag som avdragen har gett har dessutom öppnat vägen för fler att kunna få ett arbete, framförallt i en bransch som för många kan utgöra ett första viktigt steg mot en mer varaktig etablering på arbetsmarknaden. Två av tre som har anställts tack vare RUT-avdraget det senaste halvåret har gått direkt från utanförskap till lönsamt arbete. Enligt branschorganisationen Almega har RUT-avdraget skapat närmare 11 000 nya jobb i Sverige, och en betydande del av dessa finns i Stockholmsområdet. En ny tjänstesektor har växt fram med fler nya företag och nya jobb. Det innebär för många en möjlighet att gå från utanförskap till lönsamt arbete, samtidigt som samhället kan minska bidragsutgifterna och ersätta dessa med skatteintäkter. Att RUT endast gynnar höginkomsttagare och mest män har varit ett av vänsterpartiernas argument för att avskaffa reformen. Det är ett felaktigt påstående. Bland köparna av hushållsnära tjänster har var fjärde person en månadsinkomst som understiger 16 600 kronor, och enligt siffror från Statistiska Centralbyrån var 57 procent av dem som köpte tjänster till hemmet under 2008 kvinnor. Oppositionens ambition att avskaffa RUT-avdraget och på sikt även ROT-avdraget kommer att slå hårt mot en växande bransch och hotar både jobb och företag i Stockholm. Bland de närmare 11 000 jobb som skapats tack vare avdragen befaras nästan hälften försvinna vid ett rödgrönt avskaffande av RUT. Det hotar tusentals jobb i Stockholm, där 10 procent av företagen kan tvingas lägga ner sin verksamhet när efterfrågan minskar och lönsamheten halveras. Det resulterar i färre jobb, ökat utanförskap och en ökning av andelen svartarbete och social otrygghet i branschen. Efterfrågan och intresset för RUT- och ROT-avdragen ökar fortfarande. 7 av 10 svenskar är positivt inställda till avdragen. I motsats till de rödgröna vill Moderaterna behålla både RUT- och ROT-avdragen, och vi öppnar också för att på sikt erbjuda nya avdrag som skapar fler nya jobb och underlättar i stockhol- marnas vardag. oViSS framtid för förbifart Stockholm… Vänsteroppositionen säger sig vilja utveckla Stockholm samtidigt som man konsekvent väljer att försena och eventuellt hindra ett av regionens viktigaste byggprojekt – Förbifart Stockholm. Trots att flera under- sökningar visar att 3 av 4 stockholmare välkomnar Förbifarten vill vänsterpartierna istället försena starten av projektet genom en dyr och onödig folkomröstning år 2012. Moderaterna anser att bygget av Förbifart Stockholm är en nödvändighet för stadens och regionens fram- tida utveckling. Förbifarten är viktig för att underlätta människors vardag och för att skapa förutsättning- 6
 7. 7. StockholmSfientligt. Så Skulle Stockholm drabbaS av vänSterpartiernaS regeringSplattform ar för företagande inom hela regionen. Byggandet av Förbifart Stockholm kommer att underlätta trafikflö- den i och runt vår huvudstad, minska kötider och förseningar och förbättra miljön i Stockholmsområdet när färre lastbilar och bilar tvingas stå still eller trängas i stadsmiljön. Stockholm är en stad som fortsätter att växa. Under 2009 växte antalet invånare i Stockholm med närmare 20 000, och inom 20 år förväntas ytterligare en halv miljon människor flytta till Stockholmsområdet. I takt med att Stockholm växer som stad växer även behovet av väl utbyggda vägnätverk och kollektivtrafik. I dagsläget går en majoritet av alla tunga fordonstransporter rakt igenom Stockholm utan något gångbart alternativ. Det betyder långa köer med tidvis stillastående lastbilar och bilar – med förseningar och negativ miljöpåverkan i hela Stockholmsområdet. Moderaterna satsar på både kollektivtrafik – med utbyggda spår, bättre framkomlighet och fler cykel- banor – och byggandet av Förbifart Stockholm. Finansieringen av Förbifart Stockholm sker i huvudsak med hjälp av medel från trängselskatten så att de pengar som trängselskatten genererar återgår till stock- holmarna genom bygget av en välbehövlig väg som förbinder staden och länet på ett bra och effektivt sätt. Samtidigt frigörs medel för kollektivtrafiksatsningar. En rödgrön försening av Förbifart Stockholm kommer att drabba alla stockholmare, såväl på vägarna som i kollektivtrafiken. Istället för att som de rödgröna vill, genomföra en dyr och onödig folkomröstning 2012, vill Moderaterna ta det första spadtaget för Förbifart Stockholm samma år. Den rödgröna oenighe- ten kring Förbifarten innebär i slutändan en kraftfull försening av en nödvändig och behövd infrastruk- tursatsning. Moderaterna anser att det i en växande region med krav på hög rörlighet krävs både utbyggd kollektivtra- fik och Förbifart Stockholm – för framkomligheten i vardagen och miljön i Stockholmsområdet. Med en rödgrön politik blir resultatet istället flera trafikstockningar, ökade koldioxidutsläpp och ständiga förse- ningar för stockholmarna. … och för äVen bromma flygplatS År 2030 kommer ytterligare en miljon människor bo i Stockholmsregionen. Det kräver att vi nu inves- terar stort i infrastruktur med både spår, vägar, hamnar och flygplatser. Bromma flygplats bidrar till att göra Stockholmsregionen mer lättillgänglig för företag som redan är etablerade i vår region och förbättrar regionens möjligheter att locka till sig nyetableringar. En citynära flygplats har stor vikt för näringslivet som i allt högre grad behöver snabb tillgänglighet till mycket goda kommunikationer. En majoritet av stockholmarna anser, tvärs över partipolitiska och geo- grafiska gränser, att det är viktigt med en flygplats nära City. Utan en flygplats nära City för företag med huvudkontor i vår region skulle Stockholms attraktionskraft minska och våra möjligheter att konkurrera med andra regioner försämras. Enligt Handelskammarens SKOP-mätning 2008 behöver 94 procent av Stockholms storföretagare Bromma flygplats för sina affärsresor. Bromma flygplats har haft verksamhet sedan 1936, och transporterade under 2009 närmare 2 miljoner flygresenärer. På Bromma flygplats jobbar det idag cirka 500 personer, och i företag som är beroende av flygplatsen för sin verksamhet jobbar det idag cirka 1 600 personer. Totalt genererar därmed Bromma flygplats 2 100 jobb. Vänsterpartierna vill lägga ned Bromma flygplats och bygga 50 000 bostäder där. I Stockholm går det i snitt 363 bilar per 1 000 bostäder. 50 000 bostäder skulle med andra ord generera en trafik på cirka 18 000 nya bilar i området. Eftersom det inte finns kollektivtrafik nog för området skulle alla dessa bilar behöva ta sig igenom Alvik och över Tranebergsbron som redan är tungt trafikbelastad. Marken på Bromma flygplats är kraftigt förorenad av över 70 års flygverksamhet. Bostadsbyggande skulle därför kräva mycket omfattande marksaneringsarbeten. Kostnaden för dessa arbeten uppskattas till cirka 7
 8. 8. StockholmSfientligt. Så Skulle Stockholm drabbaS av vänSterpartiernaS regeringSplattform en halv miljard kronor – kostnader som antingen skattebetalarna får bära eller som belastar priset på de tänkta bostäderna på flygplatsområdet. Komplicerade markförhållanden kommer att fördyra eventuella bostäder ytterligare. Det gällande avtalet mellan Stockholms stad och Swedavia (f.d. Luftfartsverket) medger inte att staden ensidigt säger upp avtalet om flygplatsverksamhet i Bromma. Om staden med en eventuell rödgrön majo- ritet skulle bryta avtalet skulle det innebära ersättningsanspråk från Swedavia både för uteblivna framtida vinster på Bromma och för framtvingad utbyggnad av Arlanda. Alternativet att dirigera om flygtrafiken som idag går på Bromma till Arlanda är dessutom inte möjligt med gällande regelverk. Arlanda omgärdas av ett utsläppstak, fastsällt av regeringen 1993, som inkluderar alla bilar till och från flygplatsen och som för närvarande ligger på en nivå som omöjliggör expansion av flygtrafiken. Det rödgröna kravet att lägga ned Bromma flygplats skulle med andra ord hota tusentals jobb på kort sikt och försvaga Stockholms attraktionskraft vilket hotar ännu fler jobb på lång sikt. För detta ska Stock- holms skattebetalare tvingas att betala miljardbelopp i ersättningar till Swedavia och saneringskostnader. 8
 9. 9. StockholmSfientligt. Så Skulle Stockholm drabbaS av vänSterpartiernaS regeringSplattform bilaga, beräkningar exempel 1 familj i enskede med bil Anders och Maria Johansson är 49 och 46 år gamla och bor med två barn i Enskede. Anders jobbar som gym- nasielärare och Maria jobbar som sjuksköterska. Deras hus har ett taxeringsvärde på 4,8 miljoner kronor. För deras hus innebär fastighetsskatten som införs vid en rödgrön valseger en ökad beskattning av deras hus med 3 000 kr per år. Samtidigt får Anders och Maria även höjd inkomst-, kommunal- och landstingsskatt, samt en höjning av bland annat bensinskatten. För Anders del blir inkomstskatten 7 830 kr mer per år och för Marias del 7 150 kronor mer per år. Enligt www.rodgron.se berör en ny fastighetsskatt hus med taxeringsvärden över 4,5 miljoner kronor. Skatten är 1 % av det överstigande värdet samt fastighetsavgiften, i det här fallet (4 800 000 – 4 500 000) X 0,01 (fastig- hetskatten) = 3 000 kr per år. beräkningarna är baSerade pÅ följande antagande: • Förväntade lönenivåerna 2011 för en sjuksköterska och en gymnasielärare är 28 000 kr respektive 29 400 (Källa: Finansdepartementet). • Kommun- och landstingskatten i Enskede antas höjas med sammanlagt 77 öre per 100 kr (60 öre i höjd kommunal skatt och 17 öre i höjd landstingsskatt) vid en rödgrön valseger. • De är inte med i någon a-kassa. • Skattesatserna på kommunal och landstingsnivå är i jämförelse med år 2010 (0,2958 2010 och 0,3018 2014). • Skillnaden i skatt avser år 2014 då 5:e steget i jobbskatteavdraget är genomfört. • Beräkningarna inkluderar nedskalningen av JSA för att bekosta skatteväxling och sänkt skatt för sjuka, för- äldralediga och arbetslösa. Samt skattereduktionen för a-kasseavgift. höjd bensinskatt: • En genomsnittsbilist avverkar runt 1 500 mil per år. Familjen Johansson har en bil som de använder gemen- samt till skjuts av döttrarna, handla mat, till och från jobb etc. • Om vi räknar med en snittbränsleförbrukning på 0,8 liter per mil = 1 500 mil X 0,8 = 1 200 liter X 49 öre höjning = 588 kronor per år i höjd bensinskatt • Familjen kommer inte upp i reseavdraget i och med närhet till arbetsplatsen exempel 2 ett vårdbiträde i Stockholm kommer att betala 4 385 kr mer per år i skatt vid en rödgrön valseger, och en gymnasielärare i Stockholm 7 824 kr mer per år. beräkningarna är baSerade pÅ följande antagande: • Förväntade lönenivåerna 2011 för ett vårdbiträde och en gymnasielärare är 22 600 kr respektive 29 400 (Källa: Finansdepartementet) • Kommun- och landstingskatten i Stockholm förväntas höjas med sammanlagt 77 öre per 100 kr vid en rödgrön valseger (Källa: Stadshuset) • Exempelpersonerna vårdbiträdet och gymnasieläraren har en a-kasseavgift på 162 kr (Kommunal) samt 108 kr (Lärarnas). • Skattesatserna på kommunal och landstingsnivå är i jämförelse med år 2010 (0,2958 2010 och 0,3018 2014). • Skillnaden i skatt avser år 2014 då 5:e steget i jobbskatteavdraget är genomfört. • Beräkningarna inkluderar nedskalningen av JSA för att bekosta skatteväxling och sänkt skatt för sjuka, för- äldralediga och arbetslösa. Samt skattereduktionen för a-kasseavgift. 9

×