Justitierapport

987 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
987
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Justitierapport

 1. 1. TRYGGHETSVALET 2010 1
 2. 2. TRYGGHETSVALET 2010 1. INLEDNING ____________________________________________________________________3  2. EN NY SITUATION FÖR SOCIALDEMOKRATIN __________________________________4  3. VÄNSTERPARTIERNA SAKNAR RÄTTSPOLITISKT SAMARBETE ___________________6  4. VÄNSTEROPPOSITIONEN ÄR OENIG OM ANSLAGEN TILL RÄTTSVÄSENDET ____7  5. LÄGRE STRAFF FÖR GROVA VÅLDSBROTT – HALVTIDSFRIGIVNING OCH AVSKAFFAT LIVSTIDSSTRAFF FÖR MORD ____________________________________8  6. AVKRIMINALISERING AV EGET BRUK AV NARKOTIKA _________________________9  7. INGA BESKED OM FÄNGELSELAGSTIFTNINGEN ________________________________9  8. SPLITTRAT OM BUGGNING ____________________________________________________9  9. INGEN GEMENSAM SYN PÅ EU-SAMARBETE MOT GROVA BROTT ______________10  10. KOLLISIONSKURS I KAMERAÖVERVAKNINGSFRÅGAN _______________________11  11. UNDANTAGEN SAKNAR KONFLIKTYTOR _____________________________________12  12. VÄNSTERPARTIERNAS OENIGHET I TRYGGHETS- OCH JUSTITEFRÅGORNA ____13  2
 3. 3. TRYGGHETSVALET 2010 1. INLEDNING = ^íí= äÉî~= á= ÑêáÜÉí= çÅÜ= íêóÖÖÜÉí= ®ê= î~êàÉ= ã®ååáëâ~ë= ê®ííáÖÜÉíK= ^íí= Ñ∏êÉÄóÖÖ~I= Ñ∏êÜáåÇê~I= ìíêÉÇ~= çÅÜ= ÄÉáîê~= Äêçíí= Ü∏ê= Ç®êÑ∏ê= íáää= ëí~íÉåë= ~Äëçäìí= îáâíáÖ~ëíÉ= â®êåìééÖáÑíÉêK= bÑíÉê= ã™åÖ~= ™ê= ~î= åÉÇëâ®êåáåÖ~ê= á= ê®ííëî®ëÉåÇÉí= çÅÜ= ëíçê= çíêóÖÖÜÉí= î~ê= ÇÉí= Ç®êÑ∏êI= ÉÑíÉê= î~äëÉÖÉêå= ™ê= OMMSI= Éå= éêáçêáíÉê~Ç= ìééÖáÑí= Ñ∏ê= ^ääá~åëêÉÖÉêáåÖÉå= ~íí= Ñ∏êÄ®ííê~= íêóÖÖÜÉíÉå= Ñ∏ê=ÉåëâáäÇ~=çÅÜ=êìëí~=ìéé=ê®ííëî®ëÉåÇÉíK= = råÇÉê= ÇÉå= ëÉå~ëíÉ= ã~åÇ~íéÉêáçÇÉå= Ü~ê= ^ääá~åëêÉÖÉêáåÖÉå= Öàçêí= ÇÉ= ëí∏êëí~= ë~íëåáåÖ~êå~= é™= ê®ííëî®ëÉåÇÉí= å™ÖçåëáåK= jÉÇ= ÖçÇ~= Ñ∏êÄÉêÉÇÉäëÉê= çÅÜ= Éå= ÖÉãÉåë~ã= ë~ãëóå= Ü~ê= îá= äóÅâ~íë=ìééÑóää~=ÇÉ=î~ää∏ÑíÉå=ëçã=ìíÑ®ëíÉë=Ñ∏ê=Ñóê~=™ê=ëÉÇ~åK= = ^åí~äÉí= éçäáëÉê= ®ê= åì= PMMM= ÑäÉê= ®å= ìåÇÉê= Ñ∏êê~= ã~åÇ~íéÉêáçÇÉåK= ^åëä~ÖÉå= íáää= ê®ííëî®ëÉåÇÉí= Ü~ê= Ü∏àíë= çÅÜ= ~ää~= ÇÉä~ê= ~î= ê®ííëî®ëÉåÇÉíI= Ñê™å= éçäáë= çÅÜ= ™âä~Ö~êÉI= íáää= Ççãëíçä~ê= çÅÜ= âêáãáå~äî™êÇI= Ü~ê= ëí®êâíëK= p~ãíáÇáÖí= Ü~ê= éçäáëÉå= ÖÉííë= ãÉê= ÉÑÑÉâíáî~= îÉêâíóÖ= á= â~ãéÉå= ãçí= ÇÉå= çêÖ~åáëÉê~ÇÉ= ÄêçííëäáÖÜÉíÉå= çÅÜ= êÉÑçêã~êÄÉíÉ= Ñ∏ê= ∏â~Ç= ê®ííëë®âÉêÜÉí=Ü~ê=ÖÉåçãÑ∏êíëK== = sá= Ü~ê= ëâ®êéí= ëíê~ÑÑÉå= Ñ∏ê= Öêçî~= î™äÇëÄêçííK= aÉí= ®ê= Éíí= îáâíáÖí= ëíÉÖ= á= ëíê®î~å= ~íí= ëâ~é~= éêçéçêíáçå~äáíÉí=á=é™Ñ∏äàÇëëóëíÉãÉí=çÅÜ=∏â~=Ñ∏êíêçÉåÇÉí=Ñ∏ê=ÇÉí=ëîÉåëâ~=ê®ííëëóëíÉãÉíK= = cóê~= ™êë= ë~íëåáåÖ~ê= Ü~ê= ÖÉíí= êÉëìäí~íK= qêóÖÖÜÉíÉå= çÅÜ= Ñ∏êíêçÉåÇÉí= Ñ∏ê= ê®ííëî®ëÉåÇÉí= Ü~ê= ∏â~í= ëÉÇ~å= ™ê= OMMSI= ÉåäáÖí= Éå= ìåÇÉêë∏âåáåÖ= Ñê™å= _êçííëÑ∏êÉÄóÖÖ~åÇÉ= ê™ÇÉíK= p~ãíáÇáÖí= ∏â~ê= Ä™ÇÉ= ~åí~äÉí= çÅÜ= ~åÇÉäÉå= ìééâä~ê~ÇÉ= ÄêçííI= çÅÜ= ÇÉ= ÖÉåçãëåáííäáÖ~= Ü~åÇä®ÖÖåáåÖëíáÇÉêå~=âêóãéÉêK= = jÉå=îáâíáÖ~=ìíã~åáåÖ~ê=™íÉêëí™êK=cçêíÑ~ê~åÇÉ=ë~âå~ê=~ääíÑ∏ê=ã™åÖ~=ã®ååáëâçê=á=î™êí=ä~åÇ= Éå=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=íêóÖÖÜÉíK=^ääíÑ∏ê=ã™åÖ~=äÉîÉê=ëáå~=äáî=á=ëâìÖÖ~å=~î=Äêçíí=çÅÜ=á=ê®Çëä~=~íí= Ääá=ìíë~íí~=Ñ∏ê=î™äÇ=çÅÜ=∏îÉêÖêÉééK=ûîÉå=íêóÖÖÜÉíëâäóÑíçêå~=ãÉää~å=çäáâ~=ëí~ÇëÇÉä~êI=áåíÉ= ãáåëí=á=ä~åÇÉíë=ëíçêëí®ÇÉêI=®ê=çãÑ~íí~åÇÉ=çÅÜ=Ñ∏êëí®êâÉê=ìí~åÑ∏êëâ~éÉíK== = a®êÑ∏ê=Ü~ê=jçÇÉê~íÉêå~=íáääë~ãã~åë=∏îêáÖ~=~ääá~åëé~êíáÉê=Ñ∏êÄÉêÉíí=çëë=Ñ∏ê=~íí=Ñçêíë®íí~=í~= ~åëî~ê=çÅÜ=~êÄÉí~=Ñ∏ê=∏â~Ç=íêóÖÖÜÉí=ìåÇÉê=å®ëí~=ã~åÇ~íéÉêáçÇK=sá=îáää=î~ê~=ë®âê~=é™=~íí= âìåå~= Ñ∏ê~= Éå= ã™äãÉÇîÉíÉå= çÅÜ= ÖÉãÉåë~ã= éçäáíáâ= ®îÉå= Ñê~ã∏îÉêK= p~ãíáÇáÖí= îáää= îá= ÖÉ= î®äà~êå~= íóÇäáÖ~= ÄÉëâÉÇ= çã= Üìê= ÇÉåå~= éçäáíáâ= ëÉê= ìíK= f= Éå= çãÑ~íí~åÇÉ= ê~ééçêí= éêÉëÉåíÉê~ÇÉ=îá=íáääë~ãã~åë=ìåÇÉê=î™êÉå=OMNM=ìíÖ™åÖëéìåâíÉêå~=Ñ∏ê=ê®ííëéçäáíáâÉå=ìåÇÉê= ÇÉ= âçãã~åÇÉ= Ñóê~= ™êÉåK= ^ääá~åëÉåë= ê~ééçêí= Ñáååë= íáääÖ®åÖäáÖ= Ñ∏ê= åÉÇä~ÇÇåáåÖI= îá~= ^ääá~åëÉåë=ïÉÄÄéä~íëK= = qêóÖÖÜÉíëÑê™Öçêå~=ìíÖ∏ê=Éíí=îáâíáÖí=çãê™ÇÉ=Ñ∏ê=ÇÉå=î®äà~êÉ=ëçã=á=Ü∏ëí=ëâ~=ä®ÖÖ~=ëáå=ê∏ëíK= bÑíÉê= ~íí= îá= éêÉëÉåíÉê~í= î™ê= ê®ííëéçäáíáâ= Ü~ÇÉ= îá= Ç®êÑ∏ê= Ñ∏êî®åí~í= çëë= Éå= áåíÉåëáî= ÇÉÄ~íí= ãÉÇ= çééçëáíáçåÉåK= jÉå= çééçëáíáçåÉå= Ü~ê= î~êáí= íóëí= çÅÜ= ÉÑíÉê= ëå~êí= íî™= ™êë= ê∏ÇÖê∏åí= ë~ã~êÄÉíÉ=Ü~ê=ã~å=áåíÉ=éêÉëÉåíÉê~í=å™Öçå=ÖÉãÉåë~ã=éçäáíáâ=é™=ê®ííëî®ëÉåÇÉíë=çãê™ÇÉK= = = = 3
 4. 4. TRYGGHETSVALET 2010 jÉÇ=ÇÉåå~=Öê~åëâåáåÖ=îáää=îá=~îâê®î~=çééçëáíáçåÉå=ÖÉãÉåë~ãã~=ëî~ê=á=ÑäÉê~=~îÖ∏ê~åÇÉ= Ñê™ÖçêK=aÉí=Ö®ääÉê=Ää~åÇ=~åå~íW= = • ^åëä~ÖÉå=íáää=ê®ííëî®ëÉåÇÉí= • píê~ÑÑÉå=Ñ∏ê=î™äÇëÄêçíí= • lêÇåáåÖ=é™=Ñ®åÖÉäëÉêå~= • _ìÖÖåáåÖ= • aÉí=áåíÉêå~íáçåÉää~=éçäáëë~ã~êÄÉíÉí= • h~ãÉê~∏îÉêî~âåáåÖ= = jÉÇ= Ä~ê~= Éå= ÇêóÖ= ã™å~Ç= âî~ê= íáää= î~äÉí= Ñ∏êíà®å~ê= pîÉêáÖÉë= î®äà~êÉ= íóÇäáÖ~= ëî~êK= eìê= ëÉê= î®åëíÉêé~êíáÉêå~ë=ÖÉãÉåë~ãã~=ÄÉëâÉÇ=ìí=á=qêóÖÖÜÉíëî~äÉí=OMNM= 2. EN NY SITUATION FÖR SOCIALDEMOKRATIN Socialdemokraterna har inte tidigare fört en enhetlig rättspolitik med stöd av V och MP råÇÉê=ÜìîìÇÇÉäÉå=~î=ÇÉ=ëÉå~ëíÉ=ÇÉÅÉååáÉêå~=Ü~ê=pçÅá~äÇÉãçâê~íÉêå~=ëíóêí=pîÉêáÖÉ= ÖÉåçã=ãáåçêáíÉíëêÉÖÉêáåÖ~êK=pçã=Éåë~ãí=é~êíá=á=ãáåçêáíÉíëêÉÖÉêáåÖ=Ü~ê=ã~å=âìåå~í=ë∏â~= é~êä~ãÉåí~êáëâí=ëí∏Ç=Ñ∏ê=ëáå=éçäáíáâ=Ñê™å=çäáâ~=é~êíáÉê=á=çäáâ~=éçäáíáëâ~=Ñê™ÖçêK=aÉí=ÖàçêÇÉ= ~íí=pçÅá~äÇÉãçâê~íÉêå~=ÑáÅâ=Éå=ëí~êâ=éçëáíáçå=çÅÜ=á=î~êàÉ=ÉåëâáäÇ=ë~âÑê™Ö~=âìåÇÉ=~êÄÉí~= Ñê~ã=âçãéêçãáëëÉê=ãÉÇ=ÇÉí=ÉääÉê=ÇÉ=é~êíáÉê=ëçã=á=Ñê™Ö~å=ëíçÇ=ÇÉã=å®êã~ëíK= = råÇÉê=ÇÉå=ëáëí~=ã~åÇ~íéÉêáçÇÉå=Ñ∏ê=pçÅá~äÇÉãçâê~íÉêå~=á=êÉÖÉêáåÖëëí®ääåáåÖI=™ê=OMMOJ OMMSI=ë∏âíÉ=ã~å=çÑí~=ëí∏Ç=Ñ∏ê=ëáå=éçäáíáâ=Ñê™å=çäáâ~=Ü™ääK=sáëë~=Ñ∏êëä~Ö=ÇêÉîë=áÖÉåçã=ãÉÇ= ëí∏Ç=Ñê™å=ë~ã~êÄÉíëé~êíáÉêå~I=s®åëíÉêé~êíáÉí=çÅÜ=jáäà∏é~êíáÉíK=^åÇê~=ãÉÇ=ëí∏Ç=~î= ÄçêÖÉêäáÖ~=é~êíáÉêK=c∏êã™Ö~å=~íí=âìåå~=Ñ™=ëí∏Ç=Ñê™å=çäáâ~=Ü™ää=î~ê=îáâíáÖI=áåíÉ=ãáåëí=Ñ∏ê=~íí= âìåå~=Çêáî~=Éå=éçäáíáâ=é™=ê®ííëî®ëÉåÇÉíë=çãê™ÇÉK= = m™=îáëë~=çãê™ÇÉåI=á=Ñê™Öçê=çã=íKÉñK=Ä∏íÉëÄÉäçééI=î~éÉåâçåíêçää=çÅÜ= Äêçííëëâ~ÇÉÉêë®ííåáåÖ=ÑáÅâ=ÇÉå=ëçÅá~äÇÉãçâê~íáëâ~=êÉÖÉêáåÖÉå=ëí∏Ç=Ñê™å=ëáå~= ë~ã~êÄÉíëé~êíáÉêK=m™=~åÇê~=ê®ííëéçäáíáëâ~=çãê™ÇÉå=î~ê=ÉãÉääÉêíáÇ=pçÅá~äÇÉãçâê~íÉêå~= ÄÉêçÉåÇÉ=~î=ëí∏Ç=Ñê™å=Éíí=ÉääÉê=ÑäÉê~=~î=ÇÉ=Ñóê~=^ääá~åëé~êíáÉêå~K== = j∏åëíêÉí=ëçã=Ñê~ãíçå~ê=îáÇ=Éå=ÖÉåçãÖ™åÖ=~î=ÇÉ=êÉÖÉêáåÖëÑ∏êëä~Ö=ëçã=ä~ÇÉë=Ñê~ã=Ñ∏ê= oáâëÇ~ÖÉå=ìåÇÉê=ã~åÇ~íéÉêáçÇÉå=OMMOJOMMS=®ê=~íí=ëçÅá~äÇÉãçâê~íáëâ~=ìééÖ∏êÉäëÉê=ãÉÇ= ^ääá~åëé~êíáÉê=î~ê=å∏Çî®åÇáÖ~=ë®êëâáäí=á=îáâíáÖ~=Ñê™Öçê=çã=ÇÉå=çêÖ~åáëÉê~ÇÉ=ÉääÉê= ë~ãÜ®ääëÑ~êäáÖ~=ÄêçííëäáÖÜÉíÉåK=eÉäí=å∏Çî®åÇáÖ~=î~ê=ÇÉ=á=Ñê™Öçê=çã=áåíÉêå~íáçåÉääí= ê®ííëäáÖí=ë~ã~êÄÉíÉI=ãÉå=çÅâë™=á=îáâíáÖ~=éêçÑáäÑê™Öçê=ëçã=çã=ã~ëâÉêáåÖëÑ∏êÄìÇ=çÅÜ= éçäáëá®ê~=ÄÉÑçÖÉåÜÉíÉê=îáÇ=ãáëëí~åâÉ=çã=Öêçî~=ÄêçííK= 4
 5. 5. TRYGGHETSVALET 2010 TABELL 1: SOCIALDEMOKRATERNAS BEHOV AV STÖD FRÅN ALLIANSPARTIER MANDATPERIODEN 2002-2006. Stöd från Stöd Beroende av Propositionstitel V från MP Alliansparti Stöd till polisen vid terrorismbekämpning 1 Nej Nej Ja Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen, m.m. 2 Ja Nej Ja Kvalificerad skyddsidentitet 3 Nej Nej Ja Ändringar i säkerhetsskyddslagen, m.m. 4 Nej Ja Ja Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott 5 Nej Nej Ja Hemlig rumsavlyssning 6 Nej Nej Ja Maskeringsförbud 7 Nej Nej Ja Godkännande av nya funktioner i Schengens informationssystem 8 Nej Nej Ja Godkännande av rambeslut om förverkande på grund av brott 9 Nej Nej Ja Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse 10 Nej Nej Ja En europeisk arresteringsorder 11 Nej Nej Ja Stöd till polisen vid terrorismbekämpning 12 Nej Nej Ja Ändringar i säkerhetsskyddslagen, m.m. 13 Nej Nej Ja Det rödgröna samarbetet aÉå=T=ÇÉÅÉãÄÉê=OMMU=Ñ∏êâä~ê~ÇÉ=jçå~=p~ÜäáåI=i~êë=lÜäóI=j~êá~=tÉííÉêëíê~åÇ=çÅÜ=mÉíÉê= bêáâëëçå=~íí=ÇÉ=íêÉ=î®åëíÉêé~êíáÉêå~=î~ê=∏îÉêÉåë=çã=~íí=Ñ∏êÇàìé~=ÇÉí=áåÄ∏êÇÉë=ë~ã~êÄÉíÉí= á=ëóÑíÉ=~íí=ÄáäÇ~=Éå=âç~äáíáçåëêÉÖÉêáåÖ=îáÇ=Éå=ÉîÉåíìÉää=î~äëÉÖÉê=™ê=OMNMK=p~ãíáÇáÖí=ëâêÉî=ÇÉ= Ñóê~=Ñ∏êÉíê®Ç~êå~=é™=kÉïëãáää=çÅÜ=äçî~ÇÉ=~íí=á=ÖçÇ=íáÇ=áåå~å=î~äÉí=ÖÉ=íóÇäáÖ~=çÅÜ= ä™åÖëáâíáÖ~=ÖÉãÉåë~ãã~=ÄÉëâÉÇ=áåçã=ÇÉ=îáâíáÖ~=éçäáíáëâ~=çãê™ÇÉå~. 14 1 Proposition 2005/06:111 Betänkande: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&dok_id=GT01JuU17 2 Proposition 2005/06:29 Betänkande: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&dok_id=GT01JuU7 3 Proposition 2005/06:149 Betänkande: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&dok_id=GT01JuU31 4 Proposition 2005/06:137 Betänkande: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&dok_id=GT01JuU27 5 Proposition 2005/06:177 Betänkande: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&dok_id=GT01JuU30 6 Proposition 2005/06:178 Betänkande: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&dok_id=GT01JuU26 7 Proposition 2005/06:11 Betänkande: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&dok_id=GT01JuU3 8 Proposition 2004/05:37 Betänkande: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&dok_id=GS01JUU15 9 Proposition 2003/04:166 Betänkande: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&dok_id=GS01JUU5 10 Proposition 2002/03:138 Betänkande: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&dok_id=GR01JUU3 11 Proposition 2003/04:7 Betänkande: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&dok_id=GR01JUU8 12 Proposition 2002/03:38 Betänkande: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&dok_id=GQ01JUU12 13 Proposition 2002/03:66 Betänkande: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&dok_id=GQ01JUU18 14 Newsmill, 7 december 2008: http://www.newsmill.se/artikel/2008/12/07/jobbkrisen-fick-oss-att-ga-ihop 5
 6. 6. TRYGGHETSVALET 2010 ^íí=pçÅá~äÇÉãçâê~íÉêå~=Ñ∏ê=Ñ∏êëí~=Ö™åÖÉå=å™Öçåëáå=ë∏âÉê=êÉÖÉêáåÖëã~åÇ~í=íáääë~ãã~åë= ãÉÇ=s®åëíÉêé~êíáÉí=çÅÜ=jáäà∏é~êíáÉí=áååÉÄ®ê=~íí=ìíÖ™åÖëéìåâíÉå=Ñ∏ê=Éíí=ÉîÉåíìÉääí= Ñê~ãíáÇ~=ê∏ÇÖê∏åí=êÉÖÉêáåÖë~êÄÉíÉ=Ääáê=î®ëÉåëâáäí=Ñê™å=ÇÉí=~êÄÉíÉ=ëçã=íáÇáÖ~êÉ= ëçÅá~äÇÉãçâê~íáëâ~=êÉÖÉêáåÖ~ê=ÄÉÇêáîáíK=pîÉåëâ~=êÉÖÉêáåÖ~ê=~åëî~ê~ê=âçääÉâíáîí=Ñ∏ê=ëáå~= ÄÉëäìí=çÅÜ=ë~ãíäáÖ~=é~êíáÉê=ëçã=áåÖ™ê=á=êÉÖÉêáåÖÉå=ã™ëíÉ=ë™äÉÇÉë=î~ê~=∏îÉêÉåë=á=î~êàÉ= éçäáíáëâ=Ñê™Ö~=Ç®ê=ã~å=®ãå~ê=ä®ÖÖ~=Ñ∏êëä~Ö=ÉääÉê=Ñ~íí~=ÄÉëäìíK=aÉí=Ö™ê=~ääíë™=áåíÉI=ëçã= íáÇáÖ~êÉI=~íí=ìíÉä®ãå~=îáëë~=çãê™ÇÉå=Ñê™å=ë~ã~êÄÉíÉí=çÅÜ=é™=ÇÉëë~=ë∏â~=ìééÖ∏êÉäëÉê=Ñê™å= ~åÇê~=é~êíáÉêK= = ^íí=ãÉÇ=íêçî®êÇáÖÜÉí=ë∏â~=î®äà~êå~ë=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=Ñ∏ê=Éå=âç~äáíáçåëêÉÖÉêáåÖ=ëí®ääÉê=Ç®êÑ∏ê= Ü∏Ö~=âê~î=é™=ë~ã~êÄÉíëÑ∏êã™Ö~K=aÉí=Ñáååë=çÅâë™=Éå=íóÇäáÖ=éç®åÖ=ãÉÇ=~íí=Ñ∏êÉ=î~äÉí= éêÉëÉåíÉê~=ÄÉëâÉÇ=Ñ∏ê=î®äà~êå~=çã=îáäâÉå=éçäáíáâ=ÇÉ=â~å=Ñ∏êî®åí~=ëáÖ=~î= âç~äáíáçåëêÉÖÉêáåÖÉåK=f=ëóååÉêÜÉí=Ö®ääÉê=ÇÉí=çã=ÇÉí=áåíÉ=ëÉÇ~å=íáÇáÖ~êÉ=Ñáååë=Éå= ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=ë~ãëí®ããáÖÜÉí=ãÉää~å=é~êíáÉêå~=á=Ñê™Ö~I=ÉääÉê=çã=ã~å=íáÇáÖ~êÉ=Ü~Ñí=ëî™êí= ~íí=Éå~ë=é™=Éíí=îáëëí=çãê™ÇÉ=ÉääÉê=á=Éå=ë®êëâáäÇ=ë~âÑê™Ö~K= 3. VÄNSTERPARTIERNA SAKNAR RÄTTSPOLITISKT SAMARBETE De rödgröna arbetsgrupperna c∏ê= ~íí= ë~ãã~åëîÉíë~= ÇÉ= íêÉ= çééçëáíáçåëé~êíáÉêå~ë= éçäáíáâ= íáää= ÖÉãÉåë~ãã~= éêçÖê~ã= íáääë~ííÉ= ÇÉ= ê∏ÇÖê∏å~= ëÉñ= ~êÄÉíëÖêìééÉêK= aÉëë~= ~åëî~ê~ÇÉ= Ñ∏ê= àçÄÄ= çÅÜ= ÉâçåçãáI= âäáã~í= çÅÜ= ãáäà∏I= î®äÑ®êÇ= çÅÜ= ê®ííîáë~I= ëíçêëí~Çëéçäáíáâ= ë~ãí= ê®ííîáë~= çÅÜ= Ü™ääÄ~êÜÉíK= k™Öçå= ~êÄÉíëÖêìéé= Ñ∏ê= ê®ííëî®ëÉåÇÉI= íêóÖÖÜÉí= çÅÜ= ê®ííëéçäáíáâ= íáääë~ííÉë= áåíÉI= íêçíë= ä∏ÑíÉå= çã= ÖÉãÉåë~ãã~=ÄÉëâÉÇ=áåå~å=î~äÉíK= = ^î= ÇÉí= íçí~äí= OMJí~ä= çäáâ~= ∏îÉêÉåëâçããÉäëÉêI= ìééÖ∏êÉäëÉê= çÅÜ= ÖÉãÉåë~ãã~= êáâíäáåàÉê= ëçã=ëÉÇ~å=ÄáäÇ~åÇÉíë=éêÉëÉåíÉê~íë=áåçã=ê~ãÉå=Ñ∏ê=ÇÉí=ê∏ÇÖê∏å~=ë~ã~êÄÉíÉí=ÄÉê∏ê=áåÖÉí= NR ~î= ÇÉã= Éåë= ã~êÖáåÉääí= ê®ííëî®ëÉåÇÉí= ÉääÉê= ê®ííëéçäáíáâÉåK = aÉíí~= íêçíë= ~íí= ™íÖ®êÇÉê= áåçã= àìëíáíáÉãáåáëíÉêåë= ~åëî~êëçãê™ÇÉ= íê~ÇáíáçåÉääí= ìíÖ∏ê= Éå= ÄÉíóÇ~åÇÉ= ÇÉä= ~î= ÇÉí= ë~ãä~ÇÉ= ~êÄÉíÉí=á=Éå=êÉÖÉêáåÖK= Den rödgröna budgetmotionen våren 2010 aÉå=P=ã~à=î™êÉå=OMNM=éêÉëÉåíÉê~ÇÉ=î®åëíÉêçééçëáíáçåÉå=ëáå=ÖÉãÉåë~ãã~=ÄìÇÖÉíãçíáçåI= á= ÉåäáÖÜÉí= ãÉÇ= íáÇáÖ~êÉ= ìíÑ®ëíÉäëÉêK= j™åÖ~= Ü~ÇÉ= áåÑ∏ê= éêÉëÉåí~íáçåÉå= Üçéé~íë= é™= âä~êÖ∏ê~åÇÉå=çã=îáäâÉå=Ñ®êÇêáâíåáåÖ=ÇÉå=ÖÉãÉåë~ãã~=éçäáíáâÉå=ëâìääÉ=í~K= m™=ê®ííëî®ëÉåÇÉíë=çãê™ÇÉ=ìíÉÄäÉî=ÇçÅâ=ÄÉëâÉÇÉåI=Ä™ÇÉ=á=Ñê™Ö~=çã=ÉîÉåíìÉää~=åó~=Ñ∏êëä~Ö= é™= ê®ííëî®ëÉåÇÉíë= çãê™ÇÉ= çÅÜ= á= Ñê™Ö~= çã= êÉëìêë~åëä~Ö= íáää= ÇÉ= ÄêçííëÄÉâ®ãé~åÇÉ= ãóåÇáÖÜÉíÉêå~ë= ìíÖáÑíëçãê™ÇÉåK= ^åëä~Ö= íáää= mçäáëÉåI= üâä~Ö~êãóåÇáÖÜÉíÉåI= pîÉêáÖÉë= Ççãëíçä~êI= hêáãáå~äî™êÇÉå= ÉääÉê= ~åÇê~= ~î= ê®ííëî®ëÉåÇÉíë= ãóåÇáÖÜÉíÉê= ë~âå~ë= ÜÉäí= á= ÇÉå= ê∏ÇÖê∏å~=ÄìÇÖÉíãçíáçåÉåK= = 15 http://www.rodgron.se/overenskommelser/ 6
 7. 7. TRYGGHETSVALET 2010 bÑíÉêëçã= ÇÉå= ê∏ÇÖê∏å~= ÄìÇÖÉíìééÖ∏êÉäëÉå= ìíÖàçêÇÉ= Éíí= ëâìÖÖÑ∏êëä~Ö= ãçí= êÉÖÉêáåÖÉåë= íáää®ÖÖëÄìÇÖÉí= Ñ∏ê= áååÉî~ê~åÇÉ= ÄìÇÖÉí™êI= âìåÇÉ= çééçëáíáçåÉå= ìåÇîáâ~= ~íí= éêÉëÉåíÉê~= Ñ∏êëä~Ö= Ñ∏ê= î~êàÉ= Éåëâáäí= ìíÖáÑíëçãê™ÇÉK= m™= ë™= îáë= âìåÇÉ= ã~å= ëà®äî= î®äà~= ÉåëâáäÇ~= ìíÖáÑíëçãê™ÇÉå=Ñ∏ê=êÉÑçêãÉêI=ãÉå=ëäáéé~=íîáåÖ~ë=âçãéêçãáëë~=é™=çãê™ÇÉå=Ç®ê=ã~å=î~ê= çÉåáÖ~K= fëí®ääÉí= ÖêìåÇ~ÇÉë= çééçëáíáçåÉåë= íáää®ÖÖëÑ∏êëä~Ö= é™= ^ääá~åëêÉÖÉêáåÖÉåë= ÄìÇÖÉíéêçéçëáíáçå=Ñ∏ê=OMNMK=aÉ=ìíÖáÑíë~åëä~Ö=ëçã=^ääá~åëÉå=ÄÉëäìí~ÇÉ=Ñ∏ê=ê®ííëî®ëÉåÇÉíë= çãê™ÇÉ=á=ÇÉåå~=ÄìÇÖÉíëéêçéçëáíáçåI=î~ê=ÇçÅâ=ÇÉ=íêÉ=î®åëíÉêé~êíáÉêå~=î~êâÉå=ÉåáÖ~=ÉääÉê= áåëí®ãã~åÇÉ=íáääK= = dÉåçã= ÇÉå= ÖÉãÉåë~ãã~= íáää®ÖÖëÄìÇÖÉíÉå= Ü~ê= î®åëíÉêçééçëáíáçåÉå= é™= Éíí= ãáëëîáë~åÇÉ= ë®íí= ë™äÉÇÉë= Ñ∏êë∏âí= ëâ~é~= Éíí= áåíêóÅâ= çã= ÉåáÖÜÉí= á= ÄìÇÖÉíéçäáíáâÉåK= jÉå= á= ëà®äî~= îÉêâÉí= Ü~ê=ÇÉ=ëâáÅâäáÖí=ìåÇîáâáí=~íí=ÖÉ=ëî~ê=çã=ê®ííëî®ëÉåÇÉíë=Ñáå~åëáÉêáåÖK= 4. VÄNSTEROPPOSITIONEN ÄR OENIG OM ANSLAGEN TILL RÄTTSVÄSENDET råÇÉê= ÇÉå= Ö™åÖå~= ã~åÇ~íéÉêáçÇÉå= Ü~ê= ^ääá~åëÉå= Öàçêí= ÇÉ= ëí∏êëí~= ë~íëåáåÖ~êå~= é™= ê®ííëî®ëÉåÇÉí=á=ãçÇÉêå=íáÇK=oÉÖÉêáåÖÉå=Ü~ê=Ü∏àí=ÇÉ=™êäáÖ~=~åëä~ÖÉå=íáää=ê®ííëî®ëÉåÇÉí=ãÉÇ= ÇêóÖí= R= ãáäà~êÇÉê= âêçåçêK= aÉëëìíçã= Ü~ê= óííÉêäáÖ~êÉ= ÇêóÖí= OIR= ãáäà~êÇÉê= á= íáääÑ®ääáÖ~= íáääëâçíí= íáääÑ∏êíë= ê®ííëî®ëÉåÇÉíK= p~íëåáåÖ~êå~= Ü~ê= î~êáí= ~îÖ∏ê~åÇÉ= Ñ∏ê= ~íí= ∏â~= ~åí~äÉí= éçäáëÉê=çÅÜ=ÇÉå=éçäáëá®ê~=å®êî~êçå=á=ë~ãÜ®ääÉíI=ãÉå=çÅâë™=Ñ∏ê=~íí=ÖÉåçãÑ∏ê~=êÉÑçêãÉê=Ñ∏ê= ∏â~Ç=ê®ííëë®âÉêÜÉíI=Ñ∏êÄ®ííê~Ç=ÉÑÑÉâíáîáíÉí=çÅÜ=ëâ®êéí~=ëíê~ÑÑK= = sáÇ= Éå= Öê~åëâåáåÖ= ~î= çééçëáíáçåëé~êíáÉêå~ë= ÄìÇÖÉíãçíáçåÉê= ìåÇÉê= ã~åÇ~íéÉêáçÇÉå= Ñê~ãÖ™ê= ~íí= ÇÉí= ®ê= ëíçê~= ëâáääå~ÇÉêK= jÉÇ~å= pçÅá~äÇÉãçâê~íÉêå~= ìåÇÉê= ã~åÇ~íéÉêáçÇÉå= äÉÖ~í= á= åáî™= ãÉÇ= êÉÖÉêáåÖÉåë= ë~íëåáåÖ~êI= Ü~ê= Ä™ÇÉ= s®åëíÉêé~êíáÉí= çÅÜ= jáäà∏é~êíáÉí= Ñ∏êÉëä~Öáí= âê~ÑíáÖ~= ÄÉëé~êáåÖ~ê= é™= ê®ííëî®ëÉåÇÉíK= ûååì= ëí∏êêÉ= ®ê= ëâáääå~ÇÉå= Ñ∏ê= ÇÉ= ~îáëÉê~ÇÉ=~åëä~ÖÉå=ìåÇÉê=âçãã~åÇÉ=™êK=råÇÉê=OMNN=çÅÜ=OMNO=ëâáäàÉê=™êäáÖÉå=ãÉê=®å=Éå= Ü~äî=ãáäà~êÇ=ãÉää~å=pçÅá~äÇÉãçâê~íÉêå~ë=çÅÜ=s®åëíÉêé~êíáÉíë=Ñ∏êëä~ÖK= TABELL 2: FÖRESLAGNA ANSLAG TILL RÄTTSVÄSENDET I RESPEKTIVE PARTIS FÖRSLAG (TKR) Budgetår Alliansens satsningar 2007 30 753 868 -253 868 -34 000 -213 500 2008 31380237 +/- 0 -247 500 + 35 500 2009 32 624 297 +155 000 -271 000 - 49 500 2010 35 840 193 +100 000 -257 000 - 60 000 Totalt: +1 132 -809 500 -287 500 Beräknat: 2011 36 908 000 100 000 -507 000 +/- 0 2012 37 438 000 100 000 -507 000 +/- 0 7
 8. 8. TRYGGHETSVALET 2010 k™Öê~= ÖÉãÉåë~ãã~= ÄÉëâÉÇ= çã= ÜìêìîáÇ~= Éå= ê∏ÇÖê∏å= êÉÖÉêáåÖ= âçããÉê= ëé~ê~= é™= ê®ííëî®ëÉåÇÉí= Ü~ê= áåíÉ= ÖáîáíëK= k™Öçå= ìééÖ∏êÉäëÉ= çã= ~íí= ÄÉÜ™ää~= Éå= ~åëä~Öëåáî™= ëçã= áåíÉ= áååÉÄ®ê=~íí=~åí~äÉí=éçäáëÉê=ã™ëíÉ=ãáåëâ~=Ü~ê=áåíÉ=éêÉëÉåíÉê~íë=~î=ÇÉ=ê∏ÇÖê∏å~K= = hçããÉê= ÇÉ= ê∏ÇÖê∏å~= ëé~ê~= é™= éçäáëçêÖ~åáë~íáçåÉå= çÅÜ= âêáãáå~äî™êÇÉå= eìê= âçããÉê= ~åëä~ÖÉå=íáää=ê®ííëî®ëÉåÇÉí=ëÉ=ìí=ãÉÇ=Éå=ê∏ÇÖê∏å=êÉÖÉêáåÖ= 5. LÄGRE STRAFF FÖR GROVA VÅLDSBROTT – HALVTIDS- FRIGIVNING OCH AVSKAFFAT LIVSTIDSSTRAFF FÖR MORD råÇÉê= ã~åÇ~íéÉêáçÇÉå= Ü~ê= ^ääá~åëêÉÖÉêáåÖÉå= ÖÉåçãÑ∏êí= ÑäÉê~= ëíê~ÑÑëâ®êéåáåÖ~ê= Ñ∏ê= Öêçî~=ÄêçííI=á=ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ=î~Ç=ëçã=äçî~ÇÉë=á=î~äê∏êÉäëÉå=OMMSK= = aÉå=N=àìäá=OMMV=ëâ®êéíÉë=ëíê~ÑÑÉí=Ñ∏ê=ãçêÇI=ÖÉåçã=~íí=ÇÉí=ã~ñáã~ä~=íáÇëÄÉëí®ãÇ~=ëíê~ÑÑÉí= Ü∏àÇÉë= Ñê™å= NM= íáää= NU= ™êë= Ñ®åÖÉäëÉK= lÅâë™= ëíê~ÑÑÉí= Ñ∏ê= íKÉñK= ã®ååáëâçêçîI= ãçêÇÄê~åÇI= ë~Äçí~ÖÉI= ëéáçåÉêáI= Ñçäâê®ííëÄêçííI= ÑçäâãçêÇ= çÅÜ= íÉêêçêáëíÄêçíí= ëâ®êéíÉë= á= ë~ãÄ~åÇ= ãÉÇ= ä~Ö®åÇêáåÖÉåK= jáäà∏é~êíáÉí= óêâ~ÇÉ= îáÇ= ÄÉÜ~åÇäáåÖÉå= ~î= éêçéçëáíáçåÉå= é™= ~îëä~Ö= ~î= Ñ∏êëä~ÖÉí= çã= åó= ëíê~ÑÑëâ~ä~K NS = fëí®ääÉí= Ñ∏êÉëäçÖ= ã~å= íáääë~ãã~åë= ãÉÇ= s®åëíÉêé~êíáÉí= ~íí= äáîëíáÇëëíê~ÑÑÉí= Ä∏ê= ~îëâ~ÑÑ~ëI= çÅÜ= ~íí= ëíê~ÑÑÉí= Ç®êãÉÇ= ë®åâë= Ñ∏ê= ÄêçííÉíK NT = pçÅá~äÇÉãçâê~íÉêå~=êÉëÉêîÉê~ÇÉ=ëáÖ=áåíÉ=íáää=Ñ∏êã™å=Ñ∏ê=~îëä~Ö=~î=êÉÖÉêáåÖëÑ∏êëä~ÖÉíK= = aÉå= N= àìäá= OMNM= ëâ®êéíÉë= ëíê~ÑÑÉå= Ñ∏ê= ~ää~= Öêçî~= î™äÇëÄêçííK= aÉäë= áååÉÄ~ê= êÉÑçêãÉå= Éå= ÖÉåÉêÉää=ëâ®êéåáåÖ=~î=ëíê~ÑÑÉå=Ñ∏ê=Öêçî~=ÄêçííI=ëçã=ãáëëÜ~åÇÉäI=ê™å=çÅÜ=î™äÇí®âíI=ÖÉåçã= ~íí=Ççãëíçä~êå~=á=Ü∏ÖêÉ=Öê~Ç=ëâ~=í~=Ü®åëóå=íáää=Ñ∏êëî™ê~åÇÉ=çãëí®åÇáÖÜÉíÉê=çÅÜ=ìíåóííà~= ÜÉä~= ëíê~ÑÑëâ~ä~åK= aÉäë= áååÉÄ~ê= ä~Ö®åÇêáåÖÉå= ~íí= ëíê~ÑÑëâ~äçêå~= Ñ∏ê= Öêçî~= ãáëëÜ~åÇÉäëÄêçííI=Öêçîí=î™ää~åÇÉ=íáää=~åå~åë=Ç∏Ç=çÅÜ=Öêçî=ìíéêÉëëåáåÖ=ëâ®êéíÉëK= = NU jáäà∏é~êíáÉí= ê∏ëí~ÇÉ= Éãçí= ä~Ö®åÇêáåÖÉåK = ûîÉå= s®åëíÉêé~êíáÉí= ê∏ëí~ÇÉ= åÉà= íáää= ÇÉí= î®ëÉåíäáÖ~=áååÉÜ™ääÉí=á=éêçéçëáíáçåÉåK=pçÅá~äÇÉãçâê~íÉêå~=ê∏ëí~ÇÉ=ãÉÇ=^ääá~åëÉåK= = c∏êìíçã=~íí=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=jáäà∏é~êíáÉí=ãçíë®íí~=ëáÖ=^ääá~åëÉåë=ëíê~ÑÑëâ®êéåáåÖ~ê=çÅÜ= ~îëâ~ÑÑ~=äáîëíáÇëëíê~ÑÑÉí=îáää=s®åëíÉêé~êíáÉí=™íÉêáåÑ∏ê~=Ü~äîíáÇëÑêáÖáîåáåÖ=~î=Ñ®åÖÉäëÉÇ∏ãÇ~K= aÉí= áååÉÄ®ê= ~íí= êÉÇ~å= ä™Ö~= ëíê~ÑÑ= Ñ∏ê= Öêçî~= Äêçíí= Ö∏êë= ®ååì= ä®ÖêÉ= çÅÜ= Öêçîí= âêáãáåÉää~= ÑêáÖÉë=ÉÑíÉê=Ä~ê~=Ü~äî~=ëíê~ÑÑíáÇÉåK== = sáäâÉå= é™Ñ∏äàÇëéçäáíáâ= Éå= ê∏ÇÖê∏å= êÉÖÉêáåÖ= ëâìääÉ= Ñ∏ê~= á= éê~âíáâÉå= ®ê= çîáëëíK= fåÖ~= ÖÉãÉåë~ãã~= ÄÉëâÉÇ= Ü~ê= ä®ãå~íëK= hçããÉê= ÇÉ= ê∏ÇÖê∏å~= êáî~= ìéé= ^ääá~åëÉåë= ëíê~ÑÑëâ®êéåáåÖ~ê=hçããÉê=ÇÉ=ê∏ÇÖê∏å~=~îëâ~ÑÑ~=äáîëíáÇëëíê~ÑÑÉí=hçããÉê=ÇÉ=ê∏ÇÖê∏å~= áåÑ∏ê~=ÑêáÖáîåáåÖ=~î=Ñ®åÖÉäëÉÇ∏ãÇ~=ÉÑíÉê=Ü~äî~=ëíê~ÑÑíáÇÉå= 16 2008/09:Ju15 17 http://riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GW01JuU17 18 http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&rm=2009/10&bet=JuU32 8
 9. 9. TRYGGHETSVALET 2010 6. AVKRIMINALISERING AV EGET BRUK AV NARKOTIKA Sverige har en lång tradition av restriktiv narkotikapolitik. Både socialdemokratiska och borgerliga regeringar har varit överens om att en restriktiv lagstiftning är ett av de viktigaste verktygen för att minska tillgången av narkotika i samhället. = s®åëíÉêé~êíáÉíë=êáâëÇ~ÖëÖêìéé=Ü~ê=ÇçÅâ=á=Éå=ê~ééçêí=Ñê™å=OMMT=Ñ∏êÉëä~Öáí=~íí=Äêìâ=~î= å~êâçíáâ~=ëâ~=~îâêáãáå~äáëÉê~ëK NV =råÇÉê=Ü∏ëíÉå==OMMV=ãçíáçåÉê~ÇÉ=ëÉñ=î®åëíÉêé~êíáëíáëâ~= êáâëÇ~ÖëäÉÇ~ã∏íÉêI=Ç®êáÄä~åÇ=Ñ∏êëíÉå~ãåÉí=á=àìëíáíáÉìíëâçííÉíI=iÉå~=läëëçåI=çã=~íí=ÉÖÉí= Äêìâ=~î=å~êâçíáâ~=Ä∏ê=~îâêáãáå~äáëÉê~ëK=m™=âçåÖêÉëëÉå=OMNM=~îëäçÖë=Éå=ãçíáçå=çã=~íí= é~êíáÉí=áåíÉ=Ä∏ê=îÉêâ~=Ñ∏ê=äÉÖ~äáëÉêáåÖK OM == = s~êâÉå= pçÅá~äÇÉãçâê~íÉêå~= ÉääÉê= jáäà∏é~êíáÉí= Ü~ê= ~âíáîí= í~Öáí= ëí®ääåáåÖ= Ñ∏ê= äáâå~åÇÉ= Ñ∏êëä~ÖK= k™Öçå= ê∏ÇÖê∏å= ∏îÉêÉåëâçããÉäëÉ= çã= å~êâçíáâ~éçäáíáâÉå= Ü~ê= áåíÉ= çÑÑÉåíäáÖÖàçêíëK= hçããÉê= ÇÉ= ê∏ÇÖê∏å~= äÉÖ~äáëÉê~= å~êâçíáâ~Äêìâ= hçããÉê= ÇÉ= ê∏ÇÖê∏å~= ∏îÉêÖÉ=ÇÉå=êÉëíêáâíáî~=å~êâçíáâ~éçäáíáâÉå== 7. INGA BESKED OM FÄNGELSELAGSTIFTNINGEN råÇÉê=ã~åÇ~íéÉêáçÇÉå=Ü~ê=Éå=ä™åÖ=ê~Ç=êÉÑçêãÉê=ìí~êÄÉí~íë=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÄ®ííê~=ë®âÉêÜÉíÉå=á= ä~åÇÉíë= Ñ®åÖÉäëÉê= çÅÜ= Ü®âíÉåI= çÅÜ= ëâ~é~= çêÇåáåÖ= çÅÜ= êÉÇ~= Ñ∏ê= áåí~Öå~K ON = c∏êëä~ÖÉå= áååÉÜ™ääÉê= ÄäK~K= ∏â~ÇÉ= âçåíêçääã∏àäáÖÜÉíÉê= Ñ∏ê= hêáãáå~äî™êÇÉåK= c∏ê= ~íí= Ñ∏êÜáåÇê~= ~íí= å~êâçíáâ~I=ãçÄáäíÉäÉÑçåÉê=ÉääÉê=~åÇê~=çíáää™íå~=Ñ∏êÉã™ä=Ñ∏êë=áå=á=Ñ®åÖÉäëÉê=ëâ~=ÄÉë∏â=âìåå~= ÖÉåçãÑ∏ê~ë=á=ë®êëâáäÇ~=ÄÉë∏âëêìã=Ç®ê=ÇÉå=áåí~ÖåÉ=çÅÜ=ÄÉë∏â~êÉå=ëâáäàë=™í=~î=Éå=Öä~ëêìí~K= sáÇ~êÉ=ëâ~=éçêåçÖê~Ñá=âìåå~=Ñ∏êÄàìÇ~ë=çã=ÇÉí=áååÉÄ®ê=~íí=ÇÉí=Ñ∏êëî™ê~ê=êÉÜ~ÄáäáíÉêáåÖÉå= ~î=ÇÉå=Ç∏ãÇÉI=îáäâÉí=â~å=î~ê~=îáâíáÖí=ÄäK~K=î~Ç=~îëÉê=éÉêëçåÉê=Ç∏ãÇ~=Ñ∏ê=ëÉñì~äÄêçííK= = lééçëáíáçåÉå=ê∏ëí~ÇÉ=åÉà=íáää=ÇÉå=åó~=Ñ®åÖÉäëÉJ=çÅÜ=Ü®âíÉëä~ÖëíáÑíåáåÖÉåK=s®åëíÉêé~êíáÉí= îáääÉ= áëí®ääÉí= Ñ∏êÄàìÇ~= Ü®âíåáåÖ= ~î= çãóåÇáÖ~= Ö®êåáåÖëã®å= Ó= å™Öçí= ëçã= áÇ~Ö= Ñ™ê= ëâÉ= îáÇ= Öêçî~= Äêçíí= çã= ÄÉÜçîÉí= á= ÇÉå= ÉåëâáäÇ~= ëáíì~íáçåÉå= áåíÉ= â~å= íáääÖçÇçëÉë= é™= ~åå~í= ë®ííK= s~êâÉå=jáäà∏é~êíáÉí=ÉääÉê=pçÅá~äÇÉãçâê~íÉêå~=Ü~ê=ÇçÅâ=ä~Öí=Ñê~ã=å™Öçí=äáâå~åÇÉ=Ñ∏êëä~ÖK= hçããÉê= ÇÉ= ê∏ÇÖê∏å~= êáî~= ìéé= ÇÉå= åó~= Ñ®åÖÉäëÉä~ÖÉå= ëçã= íê®ÇÉê= á= âê~Ñí= îáÇ= ™êëëâáÑíÉí= hçããÉê=ÇÉ=ê∏ÇÖê∏å~=Ñ∏êÄàìÇ~=Ü®âíåáåÖ=~î=çãóåÇáÖ~=ëçã=ÄÉÖ™íí=Öêçî~=î™äÇëÄêçíí= 8. SPLITTRAT OM BUGGNING eÉãäáÖ=êìãëJ=çÅÜ=íÉäÉÑçå~îäóëëåáåÖ=®ê=Éíí=îáâíáÖí=îÉêâíóÖ=Ñ∏ê=éçäáëÉå=á=ìíêÉÇåáåÖ~ê=çã= Öêçî~=ÄêçííK=lÑí~=®ê=ÄÉîáëã~íÉêá~ä=Ñê™å=ë™Ç~å=~îäóëëåáåÖ=~îÖ∏ê~åÇÉ=Ñ∏ê=~íí=ëå~ÄÄí=âìåå~= ~îÑ®êÇ~= ãáëëí~åâ~ê= ãçí= Éå= éÉêëçå= ÉääÉê= Ñ∏ê= ~íí= âçãã~= ™í= ÅÉåíê~ä~= ~âí∏êÉê= á= Éå= 19 Knarkare är också människor, En rapport om narkotikapolitik från Vänsterpartiets riksdagsgrupp 2007, s 9 http://www2.vansterpartiet.se/knivsta/uploads/files/Knarkare_ar_ocksa_manniskor.pdf 20 Motion A95 / Enskilda, Vänsterpartiets kongresshandlingar 2010 21 Poposition 2009/10:135 9
 10. 10. TRYGGHETSVALET 2010 ÄêçííëÜ®êî~K=p~ãíáÇáÖí=áååÉÄ®ê=~îäóëëåáåÖ=Éíí=áåíÉÖêáíÉíëáåíê™åÖ=çÅÜ=Éå=áåÖêáé~åÇÉ=™íÖ®êÇ= á= ã®ååáëâçêë= éêáî~íäáîK= a®êÑ∏ê= ®ê= ÇÉí= îáâíáÖí= ãÉÇ= Ö~ê~åíáÉê= Ñ∏ê= ê®ííëë®âÉêÜÉíÉå= á= ä~ÖëíáÑíåáåÖÉåK= = råÇÉê= ã~åÇ~íéÉêáçÇÉå= Ü~ê= ^ääá~åëêÉÖÉêáåÖÉå= Ñ∏êÄàìÇáí= ÄìÖÖåáåÖ= ~î= ãÉÇáÉêÉÇ~âíáçåÉêK= póÑíÉí= ®ê= ~íí= ëí®êâ~= ê®ííëë®âÉêÜÉíÉå= á= ÇÉå= åó~= ä~ÖÉå= çã= ÜÉãäáÖ= êìãë~îäóëëåáåÖK= aÉí= ~Äëçäìí~= Ñ∏êÄìÇÉí= ~íí= ÄìÖÖ~= ãÉÇáÉêÉÇ~âíáçåÉê= ®ê= Éíí= ÉñÉãéÉä= é™= Éå= ë™Ç~å= ê®ííëë®âÉêÜÉíëÖ~ê~åíáK= eÉä~= î™ê= íêóÅâJ= çÅÜ= óííê~åÇÉÑêáÜÉí= ÄóÖÖÉê= é™= ~íí= ã®ååáëâçê= â~å= äáí~= é™= ~íí= ÇÉ= ®ê= ëâóÇÇ~ÇÉK= ^íí= ∏ééå~= ìéé= Ñ∏ê= ãóåÇáÖÜÉíÉê= ~íí= âìåå~= ëãóÖäóëëå~= é™= àçìêå~äáëíÉêë=~êÄÉíÉ=Ñ∏ê=ãÉÇ=ëáÖ=~îëÉî®êÇ~=êáëâÉê=Ñ∏ê=ÅÉåíê~ä~=î®êÇÉå=ëçã=ãÉÇÇÉä~êÑêáÜÉí= çÅÜ=â®ääëâóÇÇK== = pçÅá~äÇÉãçâê~íÉêå~= î~ê= Éãçí= Ñ∏êÄìÇÉí= çã= ÄìÖÖåáåÖ= ~î= ãÉÇáÉêÉÇ~âíáçåÉê= çÅÜ= îáää= Ç®êãÉÇ=ìí∏â~=éçäáëÉåë=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=~åî®åÇ~=ÜÉãäáÖ=~îäóëëåáåÖK= = _™ÇÉ=s®åëíÉêé~êíáÉí=çÅÜ=jáäà∏é~êíáÉí=îáää=ÇçÅâ=íî®êíçã=ÜÉäí=Ñ∏êÄàìÇ~=ÇÉ=éçäáëá®ê~=îÉêâíóÖ= ëçã=ÜÉãäáÖ=~îäóëëåáåÖ=áååÉÄ®êK=_ÉÑçÖÉåÜÉíÉå=~íí=~îäóëëå~=ÇÉå=ëçã=®ê=ãáëëí®åâí=Ñ∏ê= Öêçî~=Äêçíí=Ñáååë=á=Éå=íáÇëÄÉÖê®åë~Ç=ä~ÖK=k®ê=ä~ÖÉå=~åíçÖë=ê∏ëí~ÇÉ=s®åëíÉêé~êíáÉí=çÅÜ= jáäà∏é~êíáÉí=ÉãçíK=iáâ~ë™=ê∏ëí~ÇÉ=ÇÉ=íî™=é~êíáÉêå~=åÉàI=å®ê=^ääá~åëêÉÖÉêáåÖÉå=á=Ñàçä= Ñ∏êä®åÖÇÉ=ä~ÖÉåë=ÖáäíáÖÜÉíëíáÇK=lã=íî™=™ê=ìééÜ∏ê=ä~ÖÉå=~íí=Ö®ää~I=çã=áåíÉ=å®ëí~=êÉÖÉêáåÖ= Ñ∏êÉëä™ê=~íí=™íÉê=Ñ∏êä®åÖ~=ÖáäíáÖÜÉíëíáÇÉåK=k™Öçå=ìééÖ∏êÉäëÉ=çã=ÄìÖÖåáåÖ=Ü~ê=áåíÉ= éêÉëÉåíÉê~íë=~î=ÇÉ=ê∏ÇÖê∏å~K= = hçããÉê= ÇÉ= ê∏ÇÖê∏å~= ìééÜ®î~= ã∏àäáÖÜÉíÉå= Ñ∏ê= éçäáëÉå= ~íí= ~åî®åÇ~= ÄìÖÖåáåÖI= ÉääÉê= âçããÉê= ä~ÖÉåë= ÖáäíáÖÜÉíëíáÇ= Ñ∏êä®åÖ~ë= hçããÉê= ÇÉ= ê∏ÇÖê∏å~= ìééÜ®î~= ÇÉí= ~Äëçäìí~= Ñ∏êÄìÇÉí=~î=ÄìÖÖåáåÖ=~î=ãÉÇáÉêÉÇ~âíáçåÉê= 9. INGEN GEMENSAM SYN PÅ EU-SAMARBETE MOT GROVA BROTT = s®åëíÉêçééçëáíáçåÉå=Ü~ê=ìåÇÉê=ÜÉä~=ã~åÇ~íéÉêáçÇÉå=î~êáí=Çàìé=ëéäáííê~ÇÉ=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê= brWë= ë~ã~êÄÉíÉ= ê∏ê~åÇÉ= ÄêçííëÄÉâ®ãéåáåÖK= pçÅá~äÇÉãçâê~íÉêå~= ëí∏ÇàÉê= ã™åÖ~= Ö™åÖÉê= ~ääá~åëêÉÖÉêáåÖÉåë= ìééÑ~ííåáåÖI= ãÉÇ~å= s®åëíÉêé~êíáÉí= çÅÜ= jáäà∏é~êíáÉí= Ü~ê= ãçíë~íí= ìééÑ~ííåáåÖK= péäáííêáåÖÉå= Ñê~ãÖ™ê= íóÇäáÖí= á= brJå®ãåÇÉåK= f= ÇÉ= ê∏ÇÖê∏å~ë= ÖÉãÉåë~ãã~= ÇçâìãÉåí= çã= bìêçé~ë~ã~êÄÉíÉí= ìíÑ®ëíë= ~íí= â~ãéÉå= ãçí= ÇÉ= Öê®åë∏îÉêëâêáÇ~åÇÉ= ÄêçííëäáÖÜÉíÉå= ëâ~= áåíÉåëáÑáÉê~ëK= jÉå= ÑçêãìäÉêáåÖ~êå~= ®ê= ëîÉé~åÇÉ= çÅÜ= áåÖ~= âçåâêÉí~= Ñ∏êëä~Ö=éêÉëÉåíÉê~ë=~î=çééçëáíáçåÉåK= = f=Éå=Öê~åëâåáåÖ=áåÑ∏ê=bìêçé~é~êä~ãÉåíëî~äÉí=á=àìåá=OMMV=Ñê~ãÖ™ê=~íí=çééçëáíáçåëé~êíáÉêå~= ìåÇÉê=ã~åÇ~íéÉêáçÇÉå=Ü~Ñí=ÜÉäí=çäáâ~=ìééÑ~ííåáåÖ~ê=á=brJå®ãåÇÉå=á=ÇÉ=ÑäÉëí~=Ñê™Öçê=çã= éçäáëë~ã~êÄÉíÉ= çÅÜ= ÄêçííëÄÉâ®ãéåáåÖK= péäáííêáåÖÉå= Ñê~ãÖ™ê= çÅâë™= íóÇäáÖí= á= àìëíáíáÉìíëâçííÉíK== = kÉÇ~å=Ñ∏äàÉê=ÉñÉãéÉä=é™=Ñê™Öçê=ëçã=s®åëíÉêé~êíáÉí=çÅÜ=jáäà∏é~êíáÉí=Ü~ê=êÉëÉêî~í=ëáÖ=ãçí= á=àìëíáíáÉìíëâçííÉí=ìåÇÉê=ã~åÇ~íéÉêáçÇÉåK= 10
 11. 11. TRYGGHETSVALET 2010 Upptrappning i kampen mot terrorism 2007/08 k®ê= àìëíáíáÉìíëâçííÉí= ÄÉÜ~åÇä~ê= âçããáëëáçåÉåë= ãÉÇÇÉä~åÇÉ= = çã= ìééíê~ééåáåÖ= ~î= â~ãéÉå=ãçí=íÉêêçêáëã=ãKãK=íçÖ=s=çÅÜ=jm=íáääÑ®ääÉí=á=~âí=~íí=âçåëí~íÉê~=~íí=ÇÉ=áåíÉ=íóÅâÉê= ~íí= ÄÉâ®ãé~åÇÉí= ~î= íÉêêçêáëã= Ä∏ê= êÉÖäÉê~ë= é™= brJåáî™I= ÉÑíÉêëçã= ÇÉí= ÒáåíÉ= íáääÑ∏ê= å™Öçí= ãÉêî®êÇÉÒK= Prümrådsbeslutet 2007/08 s=çÅÜ=jm=êÉëÉêîÉê~ÇÉ=ëáÖ=ãçí=ÖçÇâ®åå~åÇÉ=~î=mêΩãê™ÇëÄÉëäìíÉíI=ëçã=áååÉÜ™ääÉê=Ää~åÇ= ~åå~í= ÄÉëí®ããÉäëÉê= çã= Éíí= ãÉê= ìíîÉÅâä~í= áåÑçêã~íáçåëìíÄóíÉ= çÅÜ= çã= ÖÉãÉåë~ãã~= éçäáëáåë~íëÉêK= aÉí= Ö®ääÇÉ= Ä™ÇÉ= ã∏àäáÖÜÉí= íáää= ÖÉãÉåë~ãã~= éçäáëáåë~íëÉê= EÒëíÉÖ= ãçí= áåÑ∏ê~åÇÉ=~î=∏îÉêëí~íäáÖ~=éçäáëëíóêâçêÒF=çÅÜ=íáää=ÇáêÉâí™íâçãëí=á=êÉÖáëíÉêK= Europol 2008/09 s= çÅÜ= jm= êÉëÉêîÉê~ÇÉ= ëáÖ= ãçí= ÖçÇâ®åå~åÇÉ= ~î= ìíâ~ëí= íáää= ê™ÇëÄÉëäìí= çã= bìêçéçäK= ríâ~ëíÉí= áååÉÄ~ê= ÄäK~K= ~íí= bìêçéçäë= ã~åÇ~í= ìíîáÇÖ~ÇÉë= íáää= ~íí= çãÑ~íí~= ~ää~= ÑçêãÉê= ~î= ~ääî~êäáÖ= ÄêçííëäáÖÜÉí= ëçã= ê∏ê= ÑäÉê~= ãÉÇäÉãëä®åÇÉêI= áåíÉ= ÉåÄ~êí= ~ääî~êäáÖ= çêÖ~åáëÉê~Ç= ÄêçííëäáÖÜÉíK=s=çÅÜ=jm=~åë™Ö=~íí=ÄÉëäìíÉí=äÉÇÇÉ=íáää=Éå=Ò∏îÉêëí~íäáÖ=çêÇåáåÖÒK= Trafikdatalagring qÜçã~ë= _çÇëíê∏ã= ®ê= íê~ÑáâÇ~í~ä~ÖêáåÖÉåë= î~êã~ëíÉ= Ñ∏êÉëéê™â~êÉI= ãÉÇ~å= Ä™ÇÉ= s®åëíÉêé~êíáÉí= çÅÜ= jáäà∏é~êíáÉí= Ü~ê= î~êáí= ëí~êâ~= ãçíëí™åÇ~êÉK= f= Ä∏êà~å= ~î= OMNM= ÄäÉî= î®åëíÉêçééçëáíáçåÉå= éä∏íëäáÖí= ∏îÉêÉåë= çã= íê~ÑáâÇ~í~ä~ÖêáåÖ= á= Éå= ëâáëë~êí~Ç= ä∏ëåáåÖK= aÉ= ëâêÉî= Éå= ÖÉãÉåë~ã= êÉëÉêî~íáçå= á= Éíí= ãçíáçåëÄÉí®åâ~åÇÉ= á= êáâëÇ~ÖÉå= çÅÜ= Ü∏ää= éêÉëëâçåÑÉêÉåë=ÇÉå=NN=ÑÉÄêì~êá=OMNMK=råÇÉê=å™Öê~=îÉÅâçê=íóÅâë=ÇÉ=çÅâë™=Ü~=î~êáí=∏îÉêÉåë= çã=~íí=ÇáêÉâíáîÉí=çã=íê~ÑáâÇ~í~ä~ÖêáåÖ=ëâìääÉ=áåÑ∏ê~ë=á=pîÉêáÖÉK=jÉå=á=Ä∏êà~å=~î=ã~êë=OMNM= Ñ∏ää=∏îÉêÉåëâçããÉäëÉå=çÅÜ=ÇÉ=ÄäÉî=™íÉêáÖÉå=çÉåëÉK OO= = s~Ç=®ê=î®åëíÉêé~êíáÉêå~ë=ÖÉãÉåë~ãã~=ëî~ê=íáää=î®äà~êå~=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=pîÉêáÖÉë=ÇÉäí~Ö~åÇÉ= á= ÇÉí= îáâíáÖ~= áåíÉêå~íáçåÉää~= ë~ã~êÄÉíÉí= ãçí= Öêçî= Öê®åë∏îÉêëâêáÇ~åÇÉ= ÄêçííëäáÖÜÉí= çÅÜ= íÉêêçêáëã= 10. KOLLISIONSKURS I KAMERAÖVERVAKNINGSFRÅGAN = f=ÑäÉê~=ìíëéÉä=ìåÇÉê=ã~åÇ~íéÉêáçÇÉå=Ü~ê=qÜçã~ë=_çÇëíê∏ã=âê®îí=∏â~ÇÉ=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí= ~åî®åÇ~=â~ãÉê~∏îÉêî~âåáåÖK=fåíÉ=ãáåëí=Ü~ê=pçÅá~äÇÉãçâê~íÉêå~ë=ìíëéÉä=Ö®ääí=∏â~Ç= â~ãÉê~∏îÉêî~âåáåÖ=é™=ëâçäçêK= = jáäà∏é~êíáÉí=îáää=áëí®ääÉí=ëíê~ã~=ìéé=êÉÖÉäîÉêâÉí=Ñ∏ê=â~ãÉê~∏îÉêî~âåáåÖ=çÅÜ=ëâ~é~=Éå=ãÉê= êÉëíêáâíáî=íáääëí™åÇëÖáîåáåÖK=aÉí=Ñê~ãÖ™ê=~î=jáäà∏é~êíáÉíë=î~äã~åáÑÉëíK=lÅâë™= s®åëíÉêé~êíáÉí=Ü~ê=á=ÇÉÄ~íí~êíáâä~ê=ÇÉå=ëÉå~ëíÉ=íáÇÉå=áåí~Öáí=Éå=ÖÉåÉêÉääí=âêáíáëâ=Ü™ääåáåÖ= íáää=â~ãÉê~∏îÉêî~âåáåÖK= = 22 SvD 3/3 2010 ”MP och V backar om datalagring” 11
 12. 12. TRYGGHETSVALET 2010 råÇÉê=ÇÉå=âçãã~åÇÉ=ã~åÇ~íéÉêáçÇÉå=éä~åÉê~ëI=ãçí=Ä~âÖêìåÇ=~î= â~ãÉê~∏îÉêî~âåáåÖëìíêÉÇåáåÖÉåI=êÉÖÉêáåÖÉå=í~=ëí®ääåáåÖ=íáää=ÉîÉåíìÉää~=êÉÑçêãÉê=é™= çãê™ÇÉíK=^ääá~åëÉå=Ü~ê=ÖÉíí=ÄÉëâÉÇ=çã=~íí=â~ãÉê~∏îÉêî~âåáåÖ=á=ëí∏êêÉ=Öê~Ç=®å=áÇ~Ö=ëâ~= âìåå~=~åî®åÇ~ë=çã=ÇÉí=®ê=å∏Çî®åÇáÖí=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏êÉÄóÖÖ~=ÄêçííK=aÉëëìíçã=Ü~ê=^ääá~åëÉå= Ñ∏êÉëä~Öáí=~íí=éçäáëÉå=á=ÄêçííëìíêÉÇåáåÖ~ê=ëâ~=âìåå~=éìÄäáÅÉê~=ÄáäÇÉê=Ñê™å= ∏îÉêî~âåáåÖëâ~ãÉêçê=é™=çâ®åÇ~=Ö®êåáåÖëã®åK=fåçã=çééçëáíáçåÉå=ëí™ê=ã~å=ä™åÖí=Ñê™å= î~ê~åÇê~K= = hçããÉê=ÇÉ=ê∏ÇÖê∏å~=ãáåëâ~=ã∏àäáÖÜÉíÉå=~íí=~åî®åÇ~=â~ãÉê~∏îÉêî~âåáåÖ=eìê=ëí®ääÉê= ëáÖ=çééçëáíáçåÉå=íáää=^ääá~åëÉåë=Ñ∏êëä~Ö=çã=ÄáäÇéìÄäáÅÉêáåÖ=~î=çâ®åÇ~=Ö®êåáåÖëã®å= 11. UNDANTAGEN SAKNAR KONFLIKTYTOR f=Ñóê~=Ñê™Öçê=é™=ÇÉí=ê®ííëéçäáíáëâ~=çãê™ÇÉí=äáÖÖÉê=çééçëáíáçåëé~êíáÉêå~ë=ëí™åÇéìåâíÉê=á= äáåàÉ=ãÉÇ=î~ê~åÇê~K=dÉãÉåë~ãí=Ñ∏ê=ÇÉëë~=Ñê™Öçê=®ê=ÇçÅâ=~íí=ÇÉ=ë~âå~ê=é~êä~ãÉåí~êáëâ~= âçåÑäáâíóíçêK=f=ÑäÉê~=Ñ~ää=ê∏ê=ÇÉí=Ñê™Öçê=Ç®ê=ÇÉå=é~êä~ãÉåí~êáëâ~=ÉåáÖÜÉíÉå=®ê=Ñìääëí®åÇáÖK=f= ~åÇê~=Ñ~ää=ê∏ê=ÇÉí=Ñê™Öçê=Ç®ê=^ääá~åëêÉÖÉêáåÖÉå=êÉÇ~å=é™Ä∏êà~í=Éíí=êÉÑçêã~êÄÉíÉK=aÉ=ÉåÇ~= Ñ∏êëä~ÖÉå=é™=ê®ííëî®ëÉåÇÉíë=çãê™ÇÉ=Ç®ê=ÇÉ=íêÉ=î®åëíÉêé~êíáÉêå~=®ê=ÉåáÖ~I=ìíÖ∏êë=~ääíë™=~î= Ñ∏êëä~Ö=ëçã=®îÉå=ÇÉä~ë=ÉääÉê=êÉÇ~å=é™Ä∏êà~íë=~î=^ääá~åëé~êíáÉêå~=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=áåíÉ=âçããÉê= ~îÖ∏ê~ë=~î=Ü∏ëíÉåë=êáâëÇ~Öëî~äK= 1. En ny polisorganisation pçÅá~äÇÉãçâê~íÉêå~I=s®åëíÉêé~êíáÉí=çÅÜ=jáäà∏é~êíáÉí=®ê=ÉåáÖ~=çã=~íí=ã~å=Ä∏ê=ëâ~é~=Éå= åó=çêÖ~åáë~íáçå=Ñ∏ê=éçäáëÉåK=K=mçäáëÉå=ÄÉëí™ê=~î=ÇÉå=ÅÉåíê~ä~=oáâëéçäáëëíóêÉäëÉåI=pí~íÉåë= âêáãáå~äíÉâåáëâ~=ä~Äçê~íçêáìã=çÅÜ=ä®åÉåë=ON=éçäáëãóåÇáÖÜÉíÉêK== = aÉå=U=àìäá=á=™ê=ÄÉëäìí~ÇÉ=^ääá~åëêÉÖÉêáåÖÉå=~íí=Éå=é~êä~ãÉåí~êáëâ=âçããáíí¨=ëâ~=~å~äóëÉê~= á=îáäâÉå=ìíëíê®ÅâåáåÖ=ÇÉå=åìî~ê~åÇÉ=çêÖ~åáë~íáçåÉå=Ä∏ê=Ñ∏ê®åÇê~ë=Ñ∏ê=~íí=∏â~= ÉÑÑÉâíáîáíÉíÉå=çÅÜ=é™=Ä®ëí~=ë®íí=âìåå~=ã∏í~=Ç~ÖÉåë=çÅÜ=Ñê~ãíáÇÉåë=ÄÉÜçîK=oÉÑçêã~êÄÉíÉí= áåçã=éçäáëÉå=®ê=~ääíë™=êÉÇ~å=é™Ä∏êà~íK= 2. Skärpt lagstiftning mot sexköp s®åëíÉêçééçëáíáçåÉå=®ê=ÉåáÖ~=çã=~íí=ëâ®êé~=ä~ÖëíáÑíåáåÖÉå=çã=ëÉñâ∏éK== = aÉå=O=àìäá=á=™ê=íçÖ=^ääá~åëêÉÖÉêáåÖÉå=Éãçí=Éå=ìíî®êÇÉêáåÖ=~î=Ñ∏êÄìÇÉí=ãçí=â∏é=~î= ëÉñìÉää~=íà®åëíÉêK=c∏êìíçã=~íí=âçåëí~íÉê~=~íí=ÇÉå=åìî~ê~åÇÉ=ä~ÖëíáÑíåáåÖÉå=á=~ääí=î®ëÉåíäáÖí= íà®å~ê=ëáíí=ëóÑíÉI=Ñ∏êÉëä™ê=ìíêÉÇ~êÉå=~íí=é™Ñ∏äàÇÉå=Ñ∏ê=Äêçíí=ãçí=ëÉñâ∏éëä~ÖÉå=ëâ®êéëK= c∏êëä~ÖÉí=êÉãáëëÄÉÜ~åÇä~ë=àìëí=åì=çÅÜ=âçããÉê=Ç®êÉÑíÉê=ÄÉêÉÇ~ë=áåçã= gìëíáíáÉÇÉé~êíÉãÉåíÉíK=^êÄÉíÉ=ãÉÇ=Éå=ä~Öëâ®êéåáåÖ=é™Ö™ê=Ç®êãÉÇ=êÉÇ~å=áåçã= ^ääá~åëêÉÖÉêáåÖÉåK= 3. En fristående myndighet för utredning av brott begångna av poliser p~ãíäáÖ~=ê∏ÇÖê∏å~=é~êíáÉê=Ü~ê=ä~Öí=Ñ∏êëä~Ö=çã=Éå=ë®êëâáäÇ=ãóåÇáÖÜÉí=Ñ∏ê=ìíêÉÇåáåÖ=~î= Äêçíí=ÄÉÖ™åÖå~=~î=éçäáëÉêK== = a™=íî™=íáÇáÖ~êÉ=ìíêÉÇåáåÖ~ê=âçåëí~íÉê~í=~íí=ÇÉí=Ñáååë=íìåÖ~=ëâ®ä=ãçí=Éå=Ñêáëí™ÉåÇÉ= ãóåÇáÖÜÉí=ÄÉëäìí~ÇÉ=áëí®ääÉí=~ääá~åëêÉÖÉêáåÖÉå=ÇÉå=O=àìäá=á=™ê=~íí=éçäáëÉåë=áåíÉêå~= 12
 13. 13. TRYGGHETSVALET 2010 ìíêÉÇåáåÖ~ê=ëâ~=Ñäóíí~ë=Ñê™å=éçäáëãóåÇáÖÜÉíÉêå~=íáää=Éå=Ñêáëí™ÉåÇÉ=ÇÉä=áåçã= oáâëéçäáëëíóêÉäëÉåK= 4. En ny polisutbildning s®åëíÉêé~êíáÉêå~=Ü~ê=~ää~=ãÉÇÇÉä~í=~íí=ÇÉ=îáää=ëÉ=Éå=åó=éçäáëìíÄáäÇåáåÖK=^ääá~åëêÉÖÉêáåÖÉå= íáääë~ííÉ=OMMS=Éå=ìíêÉÇåáåÖ=Ñ∏ê=~íí=í~=Ñê~ã=Éíí=Ñ∏êëä~Ö=íáää=Éå=åó=éçäáëìíÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=á= ^ääá~åëÉåë=ê®ííëéçäáíáëâ~=ê~ééçêí=ëçã=éêÉëÉåíÉê~ÇÉë=î™êÉå=OMNMI=Ñáååë=Éíí=Ñ∏êëä~Ö=~íí= êÉÑçêãÉê~=ìíÄáäÇåáåÖÉå=çÅÜ=ëâ~é~=ëí~êâ~êÉ=Ä~åÇ=íáää=ìåáîÉêëáíÉí=çÅÜ=Ü∏ÖëâçäçêK== 12. VÄNSTERPARTIERNAS OENIGHET I TRYGGHETS- OCH JUSTITEFRÅGORNA sáÇ=Éå=ë~ãä~Ç=~å~äóë=~î=î®åëíÉêçééçëáíáçåÉåë=éçäáíáâ=á=ê®ííëÑê™Öçê=Ñê~ãÖ™ê=~íí=ÇÉí=ë~âå~ë= Éå= ÖÉãÉåë~ã= äáåàÉK= bå= ìíí∏ãã~åÇÉ= ÖÉåçãÖ™åÖ= ~î= çÉåáÖÜÉíÉå= ®ê= áåíÉ= ã∏àäáÖ= ~íí= Ö∏ê~I= ãÉå= Öê~åëâ~ê= ã~å= ÇÉ= íêÉ= é~êíáÉêå~ë= êÉëÉêî~íáçåÉê= çÅÜ= Ñ∏êëä~Ö= ìåÇÉê= ÇÉå= áååÉî~ê~åÇÉ= ã~åÇ~íéÉêáçÇÉå= ®ê= ÇÉí= íóÇäáÖí= ~íí= ÇÉ= íêÉ= é~êíáÉêå~= áåíÉ= Ä~ê~= ®ê= ëéäáííê~ÇÉX= é™= ã™åÖ~= çãê™ÇÉå=Ö™ê=ÇÉ=íêÉ=é~êíáÉêå~ë=Ñ∏êëä~Ö=ëíáÅâ=á=ëí®î=ãÉÇ=î~ê~åÇê~K=^íí=Éå=Çàìé=ëâáäàÉäáåàÉ=Ö™ê= ãÉää~å= é™= Éå~= ëáÇ~å= pçÅá~äÇÉãçâê~íÉêå~= çÅÜ= é™= ~åÇê~= ëáÇ~å= s®åëíÉêé~êíáÉí= çÅÜ= jáäà∏é~êíáÉí= ®ê= íóÇäáÖíK= aÉíí~= ÄÉâê®Ñí~ë= çÅâë™= ~î= ÇÉí= Ñ~âíìã= ~íí= pçÅá~äÇÉãçâê~íÉêå~= ìåÇÉê= íáÇáÖ~êÉ= êÉÖÉêáåÖëáååÉÜ~î= î~êáí= íîìåÖå~= ~íí= ë∏â~= ëí∏Ç= Ñ∏ê= ëáå= ê®ííëéçäáíáâ= Üçë= ÄçêÖÉêäáÖ~=é~êíáÉêI=ëÉÇ~å=ë~ã~êÄÉíÉí=ãÉÇ=ëí∏Çé~êíáÉêå~=áåíÉ=ÑìåÖÉê~íK=aÉ=ÉåÇ~=Ñ∏êëä~Ö=Ç®ê= ÇÉ=íêÉ=çééçëáíáçåëé~êíáÉêå~=®ê=∏îÉêÉåë=çÅÜ=í~ä~ê=çã=®ê=Ç®êÑ∏ê=áÇ~Ö=ë™Ç~å~=Ñê™Öçê=Ç®ê=ÇÉí= ∏îÉêÜìîìÇí~ÖÉí=áåíÉ=Ñáååë=å™Öçå=é~êä~ãÉåí~êáëâ=çÉåáÖÜÉíI=ÉääÉê=Ç®ê=Éå=ë™Ç~å=çÉåáÖÜÉí=é™= ëáå=Ü∏àÇ=®ê=~î=åó~åëâ~ê~âí®êK= = jÉÇ=Ä~ê~=ÇêóÖí=Éå=ã™å~Ç=âî~ê=íáää=î~äÉí=ëí™ê=ÇÉí=âä~êí=~íí=ÇÉ=ìíäçî~ÇÉ=ÄÉëâÉÇÉå=Ñê™å=ÇÉ= ê∏ÇÖê∏å~= âçããÉê= ìíÉÄäáK= aÉ= ê∏ÇÖê∏å~= Ü~ê= ëÉÇ~å= ÄáäÇ~åÇÉí= âçåëÉâîÉåí= çÅÜ= ãÉÇîÉíÉí= ìåÇîáâáí=~íí=ÖÉ=î®äà~êå~=ÄÉëâÉÇ=çã=ê®ííëéçäáíáâÉå=çÅÜ=ÇÉå=î®äà~êÉ=ëçã=ä®ÖÖÉê=ëáå=ê∏ëí=é™= å™Öçí=~î=ÇÉ=íêÉ=î®åëíÉêé~êíáÉêå~=âçããÉê=Ç®êãÉÇ=íîáåÖ~ë=ä®ÖÖ~=ëáå=ê∏ëí=é™=Éå=çÑ∏êìíëÉÄ~ê= éçäáíáâ=é™=ê®ííëî®ëÉåÇÉíë=çãê™ÇÉK= = s~Ç=â~å=ã~å=Ç™=î®åí~=ëáÖ=~î=Éå=ê∏ÇÖê∏å=êÉÖÉêáåÖ=é™=ê®ííëî®ëÉåÇÉíë=çãê™ÇÉ=f=Ä®ëí~=Ñ~ää= áååÉÄ®ê= ëéäáííêáåÖÉå= íáääë~ãã~åë= ãÉÇ= å∏Çî®åÇáÖÜÉíÉå= ~î= âçåëÉåëìë= îáÇ= êÉÖÉêáåÖëÄÉëäìí= ~íí=ê®ííëéçäáíáëâ~=êÉÑçêãÉê=âçããÉê=ìíÉÄäáK=aÉí=ëâìääÉ=áååÉÄ®ê~=~íí=ÑäÉê~=îáâíáÖ~=êÉÑçêãÉê= ëçã= ®ê= éä~åÉê~ÇÉ= ìåÇÉê= å®ëí~= ã~åÇ~íéÉêáçÇ= ìíÉÄäáê= çÅÜ= ê®ííëî®ëÉåÇÉí= ä~ãëä™ëK= f= î®êëí~= Ñ~ää= âçããÉê= ÇÉ= ê∏ÇÖê∏å~= ÄÉÇêáî~= Éå= éçäáíáâ= Ñ∏ê= ãáäÇ~êÉ= ëíê~ÑÑ= Ñ∏ê= Öêçî~= ÄêçííI= Ñ®êêÉ= éçäáëá®ê~= ÄÉÑçÖÉåÜÉíÉê= ãçí= ÇÉå= çêÖ~åáëÉê~ÇÉ= ÄêçííëäáÖÜÉíÉåI= äÉÖ~äáëÉê~í= å~êâçíáâ~Äêìâ= çÅÜ=ÄÉëé~êáåÖ~ê=é™=éçäáëÉåK= = eìê=ÇÉí=Ääáê=îÉí=áåÖÉåK=lÅÜ=ÇÉ=ê∏ÇÖê∏å~=î®Öê~ê=ÄÉê®íí~K= 13
 14. 14. TRYGGHETSVALET 2010 TABELL 3: VÄNSTEROPPOSITIONENS OENIGHET Förslag Avkriminalisering av eget bruk av narkotika Ja Nej Nej Förbjuda häktning av omyndiga brottslingar Ja Nej Nej Riva upp förbudet mot buggning av Nej Nej Ja medieredaktioner Fördjupat EU-samarbete mot grov brottslighet Nej Nej Ja Återinförande av halvtidsfrigivning Ja Nej Nej Avskaffande av livstidsstraffet Ja Ja Nej Skärpta straff för grova våldsbrott Nej Nej Ja Förbjuda avlägsnande med buss vid huliganism Ja Ja Nej Ersätta koppleri med människohandel Ja Nej Ja Absolut fängelseförbud för psykiskt störda Ja Ja Nej gärningsmän Brevgranskning vid fängelser Nej Nej Ja Nykterhetskontroll av väktare Nej Nej Ja Mindre kameraövervakning Ja Ja Nej Skärpta straff för våldtäkt Nej Nej Ja Avskaffa särskild utlänningskontroll Ja Ja Nej 14

×