Samtal med anhörigverksamheter

618 views

Published on

Rapport Samtal med anhörigverksamhet

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
618
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Samtal med anhörigverksamheter

  1. 1. e anhö riga ”d ar betar i det t ysta” u samtal med medarbetare i anhörigverksamheter
  2. 2. innehåll inledning 3 medarbetarnas berättelser 4 Det bästa med jobbet 4 Det här kan bli bättre 4 Övriga förslag, idéer och önskemål 4 Personal 5 Boenden 6 Ideella aktörer 6 moderaternas äldrepolitik 6 Inflytande 6 Bättre villkor för anhörigstöd 7 äldres hälsa 7 Förebyggande hälsoinsatser 7 Kommunala äldreteam 7 Läkare inom äldreomsorgen 7
  3. 3. samtal med medarbetare i anhörigverksamheter inledning Moderaterna har sedan sommaren 2008 genomfört 1 500 besök i den svenska välfärden. Många av besöken har skett inom äldreomsorg och inom sjukvård. Vi har träffat fler än 5 400 medarbetare och lyssnat på deras berättelser om en vardag som är fylld av glädje, skratt och fantastiska män- niskor, men också hårt arbete och tuffa förhållanden. Vi har samtalat om det som är bra, vi har lyssnat till kritik och vi har tagit del av idéer och förslag som kan bidra till att höja kvaliteten i välfärden. Den här skriften bygger på 9 besök i olika anhörigverksamheter. Vi lyfter fram medarbetarnas beskrivningar och berättar kortfattat hur Moderaterna ser på deras verksamheter och landets äld- repolitik. Vårt arbete slutar inte här. Anhörigstödet är en del av välfärdens kärna som Moderaterna prio- riterar högt. Därför kommer alla berättelser som vi tagit del av fortsättningsvis att bidra till vår förnyelse och nya Moderaternas politiska utveckling i framtiden. BesÖKen: Verksamheter: 9 Antal personer: 34 Kvinnor: 29 Män: 5 3
  4. 4. samtal med medarbetare i anhörigverksamheter medarbetarnas berättelser det bästa med jobbet Alla medarbetare som vi har träffat beskriver sin verk- samhet som en mycket viktig mötesplats för människor ”En glömd grupp som som vårdar en anhörig, där man kan samtala med andra känner sig osynliga” i en liknande situation. För anhörigvårdare är det vik- tigt att få bekräftelse för sitt arbete och veta att det finns andra i samma situation. Det är också viktigt att den som vårdar en anhörig får både information och stöd, så ”Behandla äldre att de själva inte blir sjuka. med respekt” Medarbetarna beskriver ett fritt och omväxlande arbete, där de är allt från flyttgubbe till kurator för de anhöriga. De känner sig väldigt uppskattade och anser att samarbetet med kommunen och andra föreningar är bra. det här kan bli bättre I flera verksamheter finns det en oro för nedläggningar och personalminskningar. Många anhörigverksamheter ”Man får inte ta bort bedrivs i projekt och man är få anställda. På ett ställe har tjänster i kommunerna och man bara en anställd på 75 % och i en annan verksamhet undrar medarbetarna vad som ska hända när anhörig- låta frivilliga ta över. De pengarna som var öronmärkta till 2010 försvinner. ska vara en extra resurs” Arbetet beskrivs också vara tungt att hantera känslomäs- sigt. Att arbeta med anhöriga är både fyllt av glädje och stor sorg. Vid ett samtal berättade medarbetarna att man ”Varför alltid besparingar önskar nå ut till fler människor, att det behövs bättre när det gäller våra gamla, marknadsföring. sjuka och barn? Samarbetet med landstingen och kommunerna anses Det finns så mycket annat inte alltid vara tillfredställande. Medarbetarna upplever där man kan spara” inte att landstingen förstår hur viktig deras verksamhet är och man efterfrågar närmare samarbete med hem- tjänsten. Vid en verksamhet upplever några medarbetare ”Många anhöriga är i att det finns tydliga skillnader mellan olika kommuner eller kommundelar och att de har olika svårt att få till- kaos och utbrända” gång till hjälpmedel. övriga förslag, idéer och önskemål Många verksamheter önskar fler frivilliga och en återkommande uppfattning är att ideellt arbete inte ska utesluta att man får ersättning från a-kassan. Fler praktikanter efterfrågas och i en verk- samhet välkomnar man gärna personer som behöver arbetsträna. 4
  5. 5. samtal med medarbetare i anhörigverksamheter Samtidigt betonar andra medarbetare att man inte kan göra sig beroende av frivilliga. Det måste också finnas anställda som ”Önskan om garanterar kontinuitet. Medarbetarna ifrågasätter också vilket rekreation tillsammans ansvar man kan kräva av någon som arbetar frivilligt och ideellt. med de anhöriga” En verksamhet anser att de anhöriga måste ges mer stöd och utbildning för att undvika utbrändhet och förslitningsskador. De anser också att glappet mellan att bo hemma till att flytta till särskilt boende är för stort. På ett annat ställe önskar en verksamhet mer uppskattning från kommunen. I dag upplever man att de utnyttjar frivilligorganisationerna. moderaternas respons Den genomgående bild vi har fått vid besöken i verksamheterna är att medarbetarna trivs med sitt arbete. Det finns en stark känsla av att arbetet är viktigt och betydelsefullt, medarbetarna upplever mycket glädje i arbetet och många trivs med arbetsuppgifterna. Någonting annat som slår igenom i så gott som alla samtal är det stora engagemang medarbetarna känner. Samtidigt växer bilden fram av ett arbete som präglas av oro för knappa ekonomiska resurser och bristande långsiktighet. Till detta kommer att många upplever att besparingar, omorganiseringar och nedskärningar drabbar verksamheten negativt. Men den största oron är inför anhörigvårdar- nas och de äldres situation. Det här är mycket viktigt för oss att höra och här måste politiken möta medarbetarnas åsikter, idéer och synpunkter. De åsikter och funderingar vi fått genom besöken i verksamheterna har givit oss en ovärderlig kunskap om er vardag. Detta är en stor och viktig inspiration till vår fortsatta förnyelse och politiska utveckling. Allt det mate- rial, alla funderingar och inspel vi fått kommer att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet av de nya moderaternas politik på det här området. personal Upplevelsen av personalbrist är utbredd och vi tar den på allvar. Personalfrågan måste lösas på det lokala planet, men generellt sett måste kommu- nerna bli bättre på att göra individuella behovsbe- dömningar snarare än att ha generella schabloner för hur mycket personal som behövs. Man måste bli mer flexibel och beräkna personalbehovet utifrån brukarnas behov i de individuella fallen istället för generella schabloner. 5
  6. 6. samtal med medarbetare i anhörigverksamheter Den ekonomiska frågan för verksamheterna måste också lösas på det lokala planet, eftersom det ytterst handlar om lokala budgetfrågor. Men samtidigt anser vi att denna typ av verksamheter är en del av välfärdens kärna som ska prioriteras högt. För många äldre är hjälpen från en anhörig en viktig förutsättning för att kunna bo kvar i det ordinära boendet. Stödet till den som vårdar en anhörig måste kännetecknas av individuella lösningar, flexibilitet och kvalitet. boenden Vi håller med om att fler boendeformer bör erbjudas äldre och att trösklarna in till olika former av gemensamma boenden bör sänkas. Många äldre lever idag i en stor ensamhet som inte är självvald och det är en situation som måste brytas. En viktig del i detta är att fler demensboenden bör inrät- tas där personalen får större kompetens och utbildning än i vanliga boenden. Det behövs boenden som är anpassade till patienterna, exempelvis måste utåtagerande dementa få särskilda boenden, detsamma gäller yngre dementa. Till detta vill vi lägga trygghetsboenden, fler gemensamma bo- enden och möjlighet till parboende för båda oavsett om endast den ena har ett vårdbehov. ideella aktörer De ideella insatserna inom det sociala området är en mycket stor tillgång för samhället. Det är en kraft som inte kan eller ska dirigeras uppifrån av politiker men som måste stödjas och uppmuntras av statsmakterna. Frivilligorganisationerna har utvecklat metoder för såväl förebyggande insatser som vård och stöd. Denna kunskap och detta engagemang måste uppmuntras och tas tillvara på ett bättre sätt. moderaternas äldrepolitik Den självklara utgångspunkten för moderat äldrepolitik är att människor ska kunna åldras i trygg- het och med bibehållen värdighet. Utmaningarna inom äldreomsorgen växer för varje år i takt med den demografiska förändringen där befolkningen blir äldre och lever längre. Detta är en posi- tiv utveckling, men den ställer krav på samhället. Kvaliteten inom äldreomsorgen behöver höjas, det är en fråga vi jobbar med på flera fronter. Bland annat genom att ge de äldre större inflytande över sin omsorg, genom att ge medarbetarna fler möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling samt genom att lyssna mer på medarbetar- nas förslag till förbättringar. inflytande Äldreomsorgen måste fokusera på människors individuella behov och önskemål. Vi vill ge de äldre större inflytande över sin egen situation och vi vill ge dem rätten att bestämma själva hur de vill ha sin omsorg. Men kanske viktigare, vi vill ge dem möjligheten att välja bort omsorg eller boende som inte fungerar väl. Fler äldreboenden behöver byggas och det behövs fler boendeformer inom äldreomsorgen där trösklarna sänks så att den som vill bo där inte stängs ute på grund av platsbrist. Genom att öka 6
  7. 7. samtal med medarbetare i anhörigverksamheter valfriheten för de äldre öppnas möjligheterna för fler vårdgivare med varierande typer av boenden för olika behov och med olika vårdinnehåll, men detta måste mötas av åtgärder för att stimulera de investeringar som behövs. bättre villkor för anhörigstöd Samma regler för anhörigstöd bör gälla i hela landet. Stödet får inte vara beroende av vilken ort man bor på, men samtidigt måste det vara individuellt och flexibelt eftersom varje situation ör unik. Den som vårdar en anhörig ska ha rätt till en egen kontaktperson. äldres hälsa förebyggande hälsoinsatser Det behövs även ett utvecklat förebyggande arbete. Alla äldre bör erbjudas kontinuerliga hembe- sök om de så önskar. Träffpunkter med aktiviteter för pensionärer bör inrättas. Den ideella sek- torn gör stora insatser på detta område och ett strukturerat samarbete för förebyggande friskvård bör inrättas. Dagverksamhet borde finnas på alla vård- och omsorgsboenden. Sociala insatser bör kunna föreskrivas på recept. kommunala äldreteam Multisjuka äldre har en komplex sjukdomsbild och träffar en mängd olika specialister. Men ingen får en helhetsbild av patientens behov och behandlingar. Med en helhetsbild av patienten och en god uppföljning ökar chanserna att rätt insatser sätts in – inte minst förebyggande vård. Det blir lättare att bedöma om intaget av mat och vätska eller bristen på motion eller sociala aktiviteter kan ersätta en medicinsk behandling. För att få en helhetssyn krävs ett multiprofessionellt omhändertagande. Därför bör särskilda kommunala äldreteam inrättas som samarbetar kring de äldre. Teamen bör ledas av geriatriker eller allmänläkare med intresse för äldre som tar huvudansvaret för samtliga medicinska insatser. Läkaren samarbetar tillsammans med övrig personal inom primärvården och äldreomsorgen om vårdplanering och uppföljning av vården. Inrättandet av team skulle minska trycket på den dyrare akutvården men också kunna förbättra kontinuiteten inom äldrevården som många äldre upplever som besvärlig och otrygg. läkare inom äldreomsorgen I samband med äldrereformen överfördes ansvaret för hälso- och sjukvård för särskilt boende samt i dagverksamheter till kommunerna. Detta gällde med undantag för läkarinsatser. Vi tror att man bör ta steget ut och låta kommuner anställa läkare inom äldreomsorgen. Det är viktigt att läkar- kompetensen finns nära de äldre och med kommunen som bas tror vi att geriatriken får en platt- form för att utvecklas. 7
  8. 8. Jag som besökt er verksamhet heter: Du når mig via: www.moderat.se verkligheten@moderat.se 08-676 80 00

×