Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reflexions Davant D’Un Mirall

958 views

Published on

Ponència de Quim Canals en la Jornada territorial CLIC del 26 de novembre a Santa Coloma de Gramenet. “Reflexions d’un mestre d’Aula sobre el pas de l’Aula d’Acollida a l’Aula Ordinària

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Reflexions Davant D’Un Mirall

  1. 1. LES MEVES REFLEXIONS DAVANT DEL MIRALL O això és complicat
  2. 2. És conjuntural, o és ESTRUCTURAL ? Immigració ?, immigracion S ? És un problema ?, o és una situació problemàtica ? Hi ha solucions miraculoses ?,... hi ha mètodes infalibles,... ? És l’únic problema escolar ?,... és el problema més gros ? L’actual model d’institució escolar pot donar resposta a aquest fenomen ? Dóna resposta a les demandes de la societat del segle XXI ?, Cas de trobar-los, ... solució definitiva, o ... tenen data de caducitat? Parteixo del principi: “SOLO ANTE EL PELIGRO” ?, O lluito per aconseguir ENFOCAMENTS GLOBALS DE CENTRE. ? Amb el que sabem n’hi ha prou, o estem aprenem a abordar aquesta nova situació ? La diversitat o una manifestació més de la diversitat ? DAVANT DEL MIRALL,.. mentre m’afaito. O sobre el fenomen Podré ser “pur” pedagògicament o en alguna cosa hauré de pecar ?
  3. 3. Són persones en situacions “problemàtiques emocionalment”? M’he de posar en el seu lloc? Vénen amb una motxilla ?. Saben coses? Quines són les expectatives acadèmiques d’aquest alumne I DE LA SEVA FAMÍLIA? L’edat cronològica correspon a l’edat madurativa dels nostres estàndards? Què conec del seu entorn socioeconòmic-cultural-acadèmic en origen? El fet que no parlin la llengua/ües, vol dir que són ignorants.... O, de vegades, demanem el que nosaltres no són capaços de fer? Com vivien l’escola ?: hàbits, actituds, percepció del professor/a Ell/a necessita imperiosament comunicar-se amb els ALTRES? Jo necessito comunicar-me amb ell/a? : “HE AHÍ LA CUESTIÓN”... Com? DAVANT DEL MIRALL... Mentre em pentino. O sobre l’alumne/a Conec la seva situació actual: personal, familiar, econòmica? Quant de temps tinc/tenim?: quatre anys, tres, dos o un any, demà ?
  4. 4. Com resoldre el problema de la llengua? DAVANT DEL RETROVISOR DEL COTXE. O sobre què haig de fer . Com és el perfil d’aquest alumne?
  5. 5. <ul><li>Aspectes a tenir en compte a l’hora de decidir un itinerari pedagògic. </li></ul><ul><ul><li>EDAT CRONOLÒGICA: perspectiva acadèmica. </li></ul></ul><ul><ul><li>TEMPS DE PERMANÈNCIA AL SISTEMA EDUCATIU : adaptar els recursos </li></ul></ul><ul><ul><li>NIVELLS DE COMUNICATIVITAT: cercar formes d’iniciar i mantenir contacte comunicatiu </li></ul></ul><ul><ul><li>NIVELLS D’APRENENTATGE: homogeni o heterogeni segons les àrees curriculars. </li></ul></ul>
  6. 6. <ul><li>Suport del recurs d’acollida per al llenguatge en situació. </li></ul><ul><li>Aprenentatge de la llengua en situació: </li></ul><ul><ul><ul><li>Llenguatge de supervivència </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anticipació de continguts lingüístics d’àrees seleccionades i dels temes seleccionats i programació explicitada de les unitats didàctiques </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Activitats de consolidació de les unitats didàctiques </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Activitats de llengua mitjançant centres d’interès lligats a l’entorn o de relació. molt significatives i motivadores (NOVES TECNOLOGIES) </li></ul></ul></ul>
  7. 7. Com resoldre el problema de la llengua?: Adapto el currículum jo ? o l’adapta el professo/a especialista ?... o la diferència de percepció professorat especialista i la meva percepció Què li puc ensenyar dins del marc de l’aula ?: DAVANT DEL RETROVISOR DEL COTXE. O sobre què haig de fer . Com és el perfil d’aquest alumne ?
  8. 8. MAJOR DIFICULTAT COGNITIVA MAJOR EXIGÈNCIES ESTADI B ESTADI C ESTADI A TREBALL POC SIGNIFICATIU, REPETITIU, POC ÚTIL MENOR DIFICULTAT COGNITIVA MENOR EXIGÈNCIA MAJOR CONTEXTUALITZACIÓ RECONEGUT I MAJOR SIGNIFICATIVITAT MENOR CONTEXTUALITZACIÓ ESCASSA SIGNIFICATIVITAT
  9. 9. PODEM CONSIDERAR 3 ESTADIS <ul><li>ESTADI A. </li></ul><ul><li>Alumnes que tenen dificultats d'aprenentatge o retards, Necessiten d'un suport específic previ. Per poder establir claus de progrés o un nivell llindar coneixements previs. </li></ul><ul><li>Aquests aprenentatges s’han de fer en un context significatiu, a ser possible que es facin a l’aula amb suport específic. </li></ul><ul><li>Objectius : han d’aprendre </li></ul><ul><ul><li>un conjunt clau de conceptes, procediments </li></ul></ul><ul><ul><li>de desenvolupament i consolidació de CCBB </li></ul></ul><ul><ul><li>prèviament seleccionats pel professor/a de l’àrea </li></ul></ul><ul><ul><li>que han de manipular oralment i sempre que es pugui de forma escrita, mitjançant activitats significatives, atractives i amb cert caire lúdic. </li></ul></ul><ul><li>El coneixement d'aquests conceptes, procediments i CC BB els possibilita accedir de forma adaptada al ESTADI B, al grup classe </li></ul>
  10. 10. <ul><li>ESTADI B. </li></ul><ul><li>Punt inicial de TOTS els alumnes de grup classe. </li></ul><ul><li>Els alumnes que han fet l’ESTADI A, necessitaran d’un cert suport personal i/o de material. (professor de suport, materials adaptats): (escrit/gràfic) treball amb grup amb la resta de companys, company de suport,... </li></ul><ul><li>Objectius: </li></ul><ul><li>Desenvolupar els objectius didàctics adaptats del tema, utilitzant tots els formats de comunicació: oral, escrita, gràfica,.. </li></ul><ul><ul><li>Els alumnes nouvinguts que tenen més amplis coneixements de la llengua o/i dels conceptes requeriran un treball amb certa especificitat, semblant al que poden necessitar els alumnes amb dificultats d’aprenentatge del grup classe. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tots dos (nouvinguts i amb dificultats d'aprenentatge) poden formar un grup amb certa especificitat per treballar a l’aula. </li></ul></ul><ul><ul><li>En el cas dels nouvinguts, l’adaptació pot ser contextualitzada amb el referent escrit en el seu propi idioma (escrit per ells mateixos). </li></ul></ul>PODEM CONSIDERAR 3 ESTADIS
  11. 11. <ul><li>ESTADI C. </li></ul><ul><li>Punt final dels objectius per al conjunt medi d'alumnes </li></ul><ul><li>Per als que no dominen plenament l'idioma s’han d’adaptar lleugerament els textos </li></ul><ul><li>Suport molt concret per part del professor/a d’aula </li></ul><ul><li>Ús del diccionari </li></ul>PODEM CONSIDERAR 3 ESTADIS
  12. 12. MENOR DIFICULTAT COGNITIVA MENOR EXIGÈNCIA <ul><li>TREBALL POC SIGNIFICATIU, REPETITIU, POC ÚTIL </li></ul><ul><ul><li>còpies; reprodueix informació de la pissarra o dels textos </li></ul></ul><ul><ul><li>repeteix com a un lloro: expressions dels adults o dels iguals sense significació. </li></ul></ul><ul><li>NIVELL A </li></ul><ul><li>Utilitzar diversos codis trobar informació específica mitjançant </li></ul><ul><ul><li>identifica </li></ul></ul><ul><ul><li>anomena </li></ul></ul><ul><ul><li>aparella </li></ul></ul><ul><ul><li>torna a EXPLICAR: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>passa informació d'un mitjà a d'altre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>aplica procediments coneguts </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>descriu observacions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>seqüències </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>narra amb sentit d'inici, de desenvolupament i de final </li></ul></ul></ul><ul><li>NIVELL C </li></ul><ul><ul><li>raona, demostra un motiu usant dades convincents </li></ul></ul><ul><ul><li>identifica criteris, desenvolupa i sosté idees </li></ul></ul><ul><ul><li>justifica opinions i judicis </li></ul></ul><ul><ul><li>avalua críticament </li></ul></ul><ul><ul><li>interpreta dades/fets i fa deduccions </li></ul></ul><ul><ul><li>formula hipòtesi i fa preguntes d'investigació </li></ul></ul><ul><ul><li>prediu resultats </li></ul></ul><ul><ul><li>aplica principis a noves situacions </li></ul></ul><ul><ul><li>analitza i suggereix una solució o prova </li></ul></ul><ul><li>NIVELL B </li></ul><ul><ul><li>generalitza </li></ul></ul><ul><ul><li>compara i contrasta </li></ul></ul><ul><ul><li>resumeix </li></ul></ul><ul><ul><li>planifica </li></ul></ul><ul><ul><li>classifica </li></ul></ul><ul><ul><li>transforma personalitzant la informació </li></ul></ul><ul><ul><li>recorda i repassa </li></ul></ul><ul><ul><li>cerca solució als problemes </li></ul></ul>MENOR CONTEXTUALITZACIÓ CULTURAL ESCASSA SIGNIFICATIVITAT I DESCONEIXEMENT MAJOR DIFICULTAT COGNITIVA MAJOR EXIGÈNCIES MAJOR CONTEXTUALITZACIÓ CONEIXEMENT RECONEGUT I MAJOR SIGNIFICATIVITAT
  13. 13. ADQUISICIÓ DE CONEIXEMENTS COMPRENSIÓ APLICACIÓ Enumerar Identificar Definir Indicar Reconèixer Anomenar Explicar, dir amb les seves paraules Interpretar Descriure Comparar Demostrar Anticipar Resoldre Utilitzar Manipular Aplicar Calcular Formular Classificar ANALISI SINTESI AVALUACIÓ Analitzar Organitzar Deduir Triar Esquematitzar Escriure Exposar Discutir Planificar Concebre Avaluar Jutjar Defensar Criticar Justificar
  14. 14. Com resoldre el problema de la llengua?: Adapto el currículum jo ? o l’adapta el professo/a especialista ?... o la diferència de percepció professorat especialista i la meva percepció Què li puc ensenyar dins del marc de l’aula ?: Quin procés he de seguir? Es necessari que treballi tots els temes del currículum ? DAVANT DEL RETROVISOR DEL COTXE. O sobre què haig de fer . Quins continguts curriculars haig de treballar PRIORITÀRIAMENT, procedimentals, conceptuals, competències bàsiques? Quant de temps tinc: quatre anys, tres, dos o un any? Com és el perfil d’aquest alumne ?
  15. 15. CONTINGUTS DE 3r. D’ESO Geografia 1. La població i el poblament del món. Anàlisi demogràfica de Catalunya i d’Espanya. 2. Els recursos naturals i la seva explotació. Sostenibilitat i principals problemes mediambientals. Els problemes medioambientals a Catalunya i a Espanya. 3.  El sector primari: agricultura, ramaderia i pesca. Tipologia i paisatges agraris. Els principals paisatges agraris a Catalunya i a Espanya. 4. El sector secundari: fonts d’energia, matèries primes i indústria. Els paisatges industrials. Els paisatges industrials a Catalunya i a Espanya. 5. El sector terciari: comerç, transports, comunicacions, turisme, serveis de benestar i d’oci. El turisme a la península Ibèrica. 6 . Ciutat i urbanització del territori: estructura i funcions urbanes. Les xarxes urbanes de Catalunya i d ’ Espanya . 7. L’organització política del territori: nació, estat, comunitat autònoma i municipi en l’organització territorial d’Espanya. L’organització comarcal de Catalunya: origen històric i problemes actuals. 8. Les comunitats autònomes d’Espanya: diversitat física i humana. 9. Un món desigual. La mundialització. Desenvolupament i subdesenvolupament. Localització dels conflictes. 10.  Un món divers: heterogeneïtat cultural al món. Les grans àrees culturals. La convivència de cultures. 11. La regió geogràfica: les grans regions del món. 12. Europa i la Unió Europea.
  16. 16.                 1.- Medi natural i sector primari 2.- L’activitat industrial 3.- Els serveis 4.- Poblament ( Part procedimental) PRIMER TEMES TRIMESTRE 5.- La ciutat 6.- La diversitat física i humana de les comunitats autònomes espanyoles 7.- Europa i la Unió Europea SEGON 8.- Formació de l’espai econòmic mundial ??? 9.-Població i recursos 10 Els grans conjunts regionals TERCER
  17. 17. El sector secundari <ul><li>L’activitat industrial: evolució i tipus industrial </li></ul><ul><li>Primeres matèries </li></ul><ul><li>Fonts d’energia </li></ul><ul><li>Fonts d’energia Catalunya i España </li></ul><ul><li>La indústria espanyola </li></ul><ul><li>La indústria espanyola </li></ul>
  18. 18. <ul><li>OBJECTIUS D'APRENENTATGE </li></ul><ul><li>Definir/ reconèixer i utilitzar (oral i per escrit) el vocabulari del tema : 10 , A,B,C </li></ul><ul><li>Reconèixer els espais industrials A,B,C </li></ul><ul><li>Identificar les matèries primeres: animal, vegetal, mineral </li></ul><ul><li>Enumerar les principals matèries primeres ABC </li></ul><ul><li>Relacionar matèria primera-transformació-indústria : alimentàries, tèxtils, química, electrònica,... A,B,C </li></ul><ul><li>Identificar els elements necessaris per a l’activitat industrial: matèries primeres, energia, capital i mà d’obra ABC </li></ul><ul><li>Reconèixer els elements necessaris per a l’activitat industrial A,B,C </li></ul><ul><li>Classificar les matèries primeres i les modificades per la industria A,B,C </li></ul><ul><li>Classificar productes industrials pels tipus d’indústria: alimentàries, tèxtils, química, electrònica,... </li></ul><ul><li>Identificar les formes d’energia: electricitat, tèrmica,(carbó, petroli) nuclear </li></ul><ul><li>Classificar les formes d’energia en modernes i antigues </li></ul><ul><li>Enumerar els tipus d’indústria. A, B, C </li></ul><ul><li>Relacionar productes de consum amb el tipus d’indústria. </li></ul><ul><li>Localitzar les zones industrials del món . </li></ul><ul><ul><li>Localitzar al mapa les zones productores de matèries primeres i energia a Europa </li></ul></ul><ul><ul><li>Reconèixer en un mapa els països d’Europa </li></ul></ul>
  19. 19. TEMA 5. LA CIUTAT   Localitzar les grans àrees urbanes del món actual tot valorant els problemes i avantatges de l’entorn urbà, així com les mesures necessàries per mantenir una ciutat sostenible, tot analitzant la distribució de les xarxes urbanes d’Espanya i de Catalunya. Problemes i oportunitats de la societats urbanes ???? La xarxa urbana catalana i espanyola II La xarxa urbana catalana i espanyola La xarxa urbana Estructura i morfologia urbanes Creixement de les ciutats L’espai urbà CONTINGUTS CONCEPTUALS
  20. 20. <ul><li>OBJECTIUS D’APRENENTATGE </li></ul><ul><li>Identificar l’espai urbà en la cartografia i ortofotoplà.** </li></ul><ul><li>Enumerar i descriure les funcions de la ciutat </li></ul><ul><li>Enumerar els elements que defineixen un espai urbà. </li></ul><ul><li>Descriure aquests elements: infraestructura: xarxes de subministraments, xarxa de sanejament, xarxa de comunicacions, espais comercials i de serveis, zones d’habitatge, zones d’equipament, zones verdes. </li></ul><ul><li>Localitzar sobre el plano i ortofotoplá aquestes xarxes i zones. </li></ul><ul><li>Identificar sobre el plano i ortofotoplá les parts de la ciutat. </li></ul><ul><li>Comentar les característiques de cada part. </li></ul><ul><li>Explicar l’evolució de les ciutats al llarg de l'historia. </li></ul><ul><li>Identificar sobre el plànol els grans períodes d’evolució de les ciutats. </li></ul><ul><li>Reconèixer les diferents tipologies d’estructures de les ciutats del món: colonial, africana, asiàtica, de nova creació. </li></ul><ul><li>Cerca informació sobre els grans nuclis urbans del món </li></ul><ul><li>Localitzar al mapa les grans nuclis urbans del món. </li></ul><ul><li>Reconèixer les característiques de les ciutats d’Espanya i Catalunya (Sabadell). </li></ul><ul><li>Identificar sobre el mapa les zones metropolitanes de Catalunya i d’Espanya. </li></ul><ul><li>Definir i descriure: connurbación. suburbanització, àrea metropolitana, xarxa de ciutats. </li></ul><ul><li>Identificar els problemes de la ciutat actual. </li></ul><ul><li>Elaborar alternatives a aquests problemes. </li></ul>
  21. 21. Objectius adaptats Enumerar els elements estructurals que composen la ciutat. Classificar els diferents components de la ciutat d’acord amb els tipus d’elements estructurals Enumerar les parts de la ciutat Identificar sobre una fotografia aèria, o mapa les parts de la ciutat Enumerar les diferents funcions que desenvolupa la ciutat. Classificar les diferents activitats que es desenvolupen en la ciutat d’acord amb les funcions d’aquesta. Identificar les imatges que corresponen a l’evolució de la ciutat al llarg de la història. Identificar les diferents estructures de les ciutats del món. Identificar sobre fotografia aèria o mapa i definir: àrea urbana, àrea metropolitana, conurbació, megalòpolis, xarxa de ciutats. Enumerar els problemes de les ciutats en l’actualitat. Localitzar la xarxa urbana d’Espanya i Catalunya <ul><ul><ul><ul><ul><li>LA CIUTAT </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  22. 22. SÍNTESI DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES <ul><li>Utilitzar </li></ul><ul><li>els mapes, </li></ul><ul><li>els gràfics i </li></ul><ul><li>les imatges com a font d’informació. </li></ul><ul><li>Buscar informació a Internet. </li></ul><ul><li>Llegir notícies de premsa. </li></ul><ul><li>Fer una enquesta </li></ul><ul><li>Analitzar i contrastar notícies de premsa </li></ul><ul><li>Consultar bibliografia específica </li></ul>Elaborar i interpretar organigrames Elaborar mapes conceptuals. Elaborar dossiers Elaborar resums Elaborar esquemes Utilitzar tècniques per preparar un examen Prendre apunts Elaborar treballs en equip. Utilitzar diferents fonts per elaborar un treball. Exercitar-se en tècniques mnemotècniques. Elaborar fitxes informatives. APRENDRE A APRENDRE TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ Calcular dades. Conèixer i interpretar dades demogràfiques Calcular percentatges Elaboració de piràmides de població. Interpretar gràfics compostos. Calcular dades comparatives i índex. Calcular rendiments. Comparar dades estadístiques Utilitzar el vocabulari específic relacionat Cercar les idees bàsiques de la unitat i interpretar i organitzar la informació. (1) Recuperar informació d’un text Interpretar la informació d’un text. Organitzar la informació d’un text: Elaborar respostes escrites i orals. Redactar exemples reals dels conceptes i les idees tractades en la unitat. COMPETÈNCIA MATEMÀTICA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
  23. 23. Com resoldre el problema de la llengua?: Adapto el currículum jo ? O l’adapta el professo/a especialista ?... o la diferència de percepció professorat especialista i la meva percepció Què li puc ensenyar dins del marc de l’aula ?: Quin procés he de seguir? Es necessari que treballi tots els temes del currículum ? Tot això és molt maco,....... però com es fa ? DAVANT DEL RETROVISOR DEL COTXE. O sobre què haig de fer . Quins continguts curriculars haig de treballar PRIORITÀRIAMENT, procedimentals, conceptuals, competències bàsiques? Quant de temps tinc: quatre anys, tres, dos o un any? Com és el perfil d’aquest alumne *
  24. 24. CONCLUSIONS. Això necessita TEMPS, molt de TEMPS Això, o una adaptació d’això, serveix per a les ALTRES DIVERSITATS DE L’AULA . El fet d’haver que enfrontar-me al PROBLEMA, m’ha servit per canviar de metodologia amb la classe. UTILITZACIÓ DE LES TIC, TREBALL COOPERATIU, CENTRAR.-ME EN CCBB, TRANSVERSALITAT He après el que no s’ha de fer. La gran qüestió: AQUEST MATERIAL SE REUTILITZARÀ A NIVELL DE CENTRE ?

×