Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CompetèNcies Clau Al Ges Josep Vidal úLtim (CòPia Per Impressió)

13,725 views

Published on

Jornada: L’ensenyament i l’aprenentatge per competències en el nou currículum del GES

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CompetèNcies Clau Al Ges Josep Vidal úLtim (CòPia Per Impressió)

 1. 1. El Currículum de GES en competències clau. Una nova programació? Setembre 2008 Josep Vidal Vilellas Observatori del currículum en competències bàsiques Facultat de Pedagogia UB
 2. 2. Currículum en competències clau, una revisió de continguts? Potser si, però ......
 3. 3. Una oportunitat per revisar <ul><li>Què cal aprendre? Saber </li></ul><ul><li>Saber fer </li></ul><ul><li>Saber estar </li></ul><ul><li>On i com fer-ho? </li></ul><ul><li>Com avaluar? </li></ul><ul><li>Cap a un nou model d’organització dels centres i dels ensenyaments </li></ul>
 4. 4. Quatre reptes com a mínim <ul><li>Definir quines són les competències clau a assolir (o la seva concreció) </li></ul><ul><li>Partir del fet que es poden assolir fora del centre i del procés educatiu </li></ul><ul><li>Establir ponts entre l’entorn educatiu i la resta de l’entorn social, cultural i laboral </li></ul><ul><li>Definir noves metodologies i sistemes d’avaluació. El treball transdiciplinar </li></ul>
 5. 5. Una mica d’història <ul><li>1997 - 2003 Programa DESECO, “Definició i selecció de competències”, impulsat per l’OCDE </li></ul><ul><li>2001. La Comissió Europea crea un grup d’experts per definir el concepte de competència clau i fer-ne una relació </li></ul><ul><li>2002. Estudi de la xarxa Eurydice </li></ul><ul><li>2002. “L’European Commission” estableix els camps que han d’abastar les competències bàsiques </li></ul><ul><li>2006. Llei Orgànica d’Educació i Decrets de Mínims </li></ul><ul><li>2007. Decrets 142 i 143 d’ordenació, de l’educació primària i l’educació secundària obligatòria a Catalunya </li></ul>
 6. 6. Però que entenem per competència clau? <ul><li>Capacitat d’actuar eficaçment en situacions diverses, complexes i imprevisibles </li></ul><ul><li>Es recolza en coneixements, però també en valors, habilitats, experiència ..... </li></ul><ul><li>(Eurydice 2002 ) </li></ul>
 7. 7. Informe DESECO (OCDE) 3 categories - 9 eixos competències <ul><li>Utilització interactiva d’eines socioculturals </li></ul><ul><ul><li>Llenguatge, simbologia i text </li></ul></ul><ul><ul><li>El saber i la informació </li></ul></ul><ul><ul><li>Les tecnologies </li></ul></ul><ul><li>Interactuar amb grups heterogenis </li></ul><ul><ul><li>Establir bones relacions </li></ul></ul><ul><ul><li>Cooperar i treballar en equip </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestionar i resoldre conflictes </li></ul></ul><ul><li>Actuar de manera autònoma </li></ul><ul><ul><li>Actuar en el context global </li></ul></ul><ul><ul><li>Realitzar un projecte de vida personal </li></ul></ul><ul><ul><li>Defensar el propis drets i interessos </li></ul></ul>
 8. 8. Algunes recomanacions del Parlament Europeu i del consell de l’UE <ul><li>posar a disposició dels joves els mitjans necessaris per a desenvolupar les competències clau per tal de preparar-los per a la vida adulta i assolir les bases per a l’aprenentatge complementari i la vida laboral </li></ul><ul><li>vetllar per que els joves que es trobin en situació de desavantatge, per raons personals, socials, culturals o econòmiques, obtinguin el suport necessari per desenvolupar el seu potencial educatiu. </li></ul>
 9. 9. Algunes recomanacions del Parlament Europeu i del consell de l’UE <ul><li>que els adults puguin desenvolupar i actualitzar les competències clau al llarg de les seves vides, atenent en particular a aquells grups que es considerin prioritaris en el context nacional, regional o local. </li></ul><ul><li>que s’estableixin les infraestructures adequades per a l’educació i formació contínua dels adults, procediments de validació i avaluació i les mesures per garantir la igualtat d’accés a l’aprenentatge. </li></ul><ul><li>que la coherència de l’oferta d’educació i formació per a adults s’aconsegueixi apropant els vincles amb la política d’ocupació, política social, política cultural i política d’innovació </li></ul>
 10. 10. Competències clau definides pel Parlament Europeu i el Consell de l’UE <ul><li>Comunicació en llengua materna </li></ul><ul><li>Comunicació en llengües estrangeres </li></ul><ul><li>Competència matemàtica, i competències clau en ciència i tecnologia </li></ul><ul><li>Competència digital </li></ul><ul><li>Aprendre a aprendre </li></ul><ul><li>Competències, socials i cíviques </li></ul><ul><li>Sentit de la iniciativa i esperit d’empresa </li></ul><ul><li>Consciència i expressió culturals </li></ul>
 11. 11. Competències bàsiques definides en el marc de la LOE i els Decrets d’ensenyaments mínims (MEC) <ul><li>1. Competència en comunicació: llengua castellana, llengua cooficial i llengua estrangera </li></ul><ul><li>2. Competència matemàtica </li></ul><ul><li>3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic </li></ul><ul><li>4. Tractament de la informació i competència digital </li></ul><ul><li>5. Competència social y ciutadana </li></ul><ul><li>6. Competència cultural y artística </li></ul><ul><li>7. Competència per aprendre a aprendre </li></ul><ul><li>8. Autonomia i iniciativa personal </li></ul>
 12. 12. Competències bàsiques definides pels decrets d’ordenació dels currículums a Catalunya <ul><li>Les competències comunicatives: </li></ul><ul><li>1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual </li></ul><ul><li>2. Competències artística i cultural </li></ul><ul><li>Les competències metodològiques: </li></ul><ul><li>3. Tractament de la informació i competència digital </li></ul><ul><li>4. Competència matemàtica </li></ul><ul><li>5. Competència d’aprendre a aprendre </li></ul><ul><li>Les competències personals: </li></ul><ul><li>6. Competència d’autonomia i iniciativa personal </li></ul><ul><li>Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: </li></ul><ul><li>7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic </li></ul><ul><li>8. Competència social i ciutadana </li></ul>
 13. 13. Un recordatori i un repte <ul><li>Objectiu del currículum en competències clau </li></ul><ul><li>Garantir aquells “coneixements bàsics” que permetran a les persones circular per la vida amb igualtat de drets i oportunitats </li></ul><ul><li>L’elaboració i/o aplicació del currículum </li></ul><ul><li>Desplegament de les competències clau (Que cal assolir?) </li></ul><ul><li>Noves metodologies i organització (Com fer-ho?) </li></ul><ul><li>Nous models d’avaluació (Com i què avaluar?) </li></ul>
 14. 14. Algunes reflexions pel currículum del GES <ul><li>Les competències clau del GES: petites adaptacions al de l’ESO </li></ul><ul><li>Els continguts: (saber) com a conceptes bàsics de l’adquisició d’habilitats, destreses (saber fer), valors i actituds (saber estar) </li></ul><ul><li>Canvis metodològics i d’organització de centres i ensenyaments: El procés d’aprenentatge com a model del que cal aprendre. </li></ul><ul><li>Nous models d’avaluació: com avaluar habilitats, valors i actituds </li></ul><ul><li>L’autèntic canvi no està tant en la renovació de continguts sinó d’estratègies d’aprenentatge que fomentin capacitats, destreses, valors i actituds </li></ul>
 15. 15. Cal una proposta específica de competències clau pel GES? <ul><li>1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual </li></ul><ul><li>2. Competències artística i cultural </li></ul><ul><li>3. Tractament de la informació i competència digital </li></ul><ul><li>4. Competència matemàtica </li></ul><ul><li>5. Competència d’aprendre a aprendre i a desaprendre </li></ul><ul><li>6. Competència d’autonomia i iniciativa personal </li></ul><ul><li>7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic per la sostenibilitat </li></ul><ul><li>8. Competència social i ciutadana per a la inclusió en una societat global i multicultural </li></ul><ul><li>Potser el canvi real està més en el seu desplegament </li></ul>
 16. 16. Hi ha fets diferencials entre el currículum de l’ESO i el de GES? <ul><li>El desenvolupament de les competències clau genèriques en algunes unitats competencials específiques pels adults </li></ul><ul><li>La concreció d’aquestes competències en els objectius i continguts de cada etapa, àrea i matèria </li></ul><ul><li>La metodologia de com aconseguir les esmentades competències donades les característiques dels adults </li></ul><ul><li>I el que és més important, l’establiment de mecanismes específics d’acreditació i avaluació tant de les competències que assoleixin en l’educació bàsica com aquelles que ja hagin assolit en la seva experiència </li></ul>
 17. 17. Què Vol dir assolir les competències clau? Exemples de desplegament de les competències que poden ajudar a definir els objectius del currículum No hem d’entendre per tant aquestes orientacions com a objectius i continguts del currículum sinó simplement com això, orientacions per a la seva elaboració.
 18. 18. 1 . Competència comunicativa lingüística i audiovisual <ul><li>Expressar i comprendre idees sentiments i necessitats </li></ul><ul><li>Assolir la capacitat de lectura comprensiva </li></ul><ul><li>Potenciar la lectura activa i crítica </li></ul><ul><li>Dominar el vocabulari i la correcció ortogràfica en l’escriptura </li></ul><ul><li>Estructurar bé textos de diferents tipologies </li></ul><ul><li>Potenciar l’expressió escrita </li></ul><ul><li>Conèixer les llengües oficials a Catalunya i al menys una llengua estrangera. </li></ul>
 19. 19. Actituds <ul><li>Actitud positiva i ètica davant de les llengües oficials del país </li></ul><ul><li>Respecte a la pluralitat de llengües, de les cultures que conviuen amb nosaltres i les d’altres indrets del món </li></ul>Conceptes <ul><li>Domini del vocabulari bàsic </li></ul><ul><li>Gramàtica funcional </li></ul><ul><li>Funcions del llenguatge </li></ul><ul><li>Estructures clau </li></ul><ul><li>Estils i registres de la llengua i literatura </li></ul>Destreses <ul><li>Ser capaç de comunicar-se oralment i per escrit adaptant-se a les diferents situacions </li></ul><ul><li>Domini de l’expressió i comprensió oral i escrita </li></ul>
 20. 20. 2. Competències artística i cultural <ul><li>Potenciar el desenvolupament estètic, la creativitat i la imaginació </li></ul><ul><li>Dotar d’habilitats per comprendre i enriquir-se amb les diferents realitats i produccions del món de l’art i la cultura </li></ul><ul><li>Desenvolupar la possibilitat d’expressar-se i comunicar-se utilitzant les diferents tècniques i estils artístic i culturals </li></ul><ul><li>Proporcionar eines que permetin participar activament en activitats artístiques i culturals </li></ul><ul><li>Comprensió del paper que l’art ha jugat i juga en la vida dels éssers humans </li></ul><ul><li>Fomentar la sensibilitat i el sentit estètic </li></ul><ul><li>Conèixer, respectar i defensar el patrimoni cultural i historicoartístic propi i de la humanitat. </li></ul>
 21. 21. Actituds <ul><li>Respecte i actitud oberta davant la diversitat de l’expressió cultural </li></ul><ul><li>Sentit d’identitat </li></ul><ul><li>Afavorir la creativitat personal i la de l’entorn </li></ul>Conceptes <ul><li>Coneixements bàsics dels diferents tipus d’estils i manifestacions artístiques incloses les populars i la seva evolució històrica </li></ul>Destreses <ul><li>Habilitat d’apreciar i fer una valoració crítica de les diferents manifestacions artístiques </li></ul><ul><li>Capacitat d’expressar-se un mateix a través de manifestacions culturals </li></ul>
 22. 22. 3. Tractament de la informació i competència digital <ul><li>Desenvolupar habilitats per cercar, processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement </li></ul><ul><li>Fomentar l’esperit crític i responsable en aquest procés d’obtenció i comunicació de la informació </li></ul><ul><li>Dominar els llenguatges i eines clau de les TIC’s </li></ul><ul><li>Incrementar les possibilitats interactives i de comunicació interpersonal </li></ul><ul><li>Saber aplicar aquestes eines en l’activitat de l’aprenentatge així com en les activitats de la vida personal, social i laboral </li></ul><ul><li>Evitar la fractura social que pot produir l’analfabetisme digital </li></ul><ul><li>Mesurar l’ús i l’abús de les noves tecnologies: facilitar la comunicació i no l’aïllament. </li></ul>
 23. 23. Actituds <ul><li>Utilització crítica, reflexiva i responsable tant de la informació que obtenim com de l’ús d’aquesta i de les eines que generen les TIC’s </li></ul>Conceptes <ul><li>Possibilitats de les TIC’s en la vida diària i laboral </li></ul><ul><li>Coneixement de les principals aplicacions informàtiques i navegació Internet </li></ul><ul><li>Correu electrònic </li></ul><ul><li>Suport a l’autoformació </li></ul>Destreses <ul><li>Obtenir i tractar informació de manera crítica i sistemàtica </li></ul><ul><li>Ús de les aplicacions bàsiques com a eina de suport a altres camps de la vida diària, social, cultural o laboral </li></ul>
 24. 24. 4. Competència matemàtica <ul><li>Selecció i aplicació de les operacions aritmètiques necessàries per treballar aspectes quantitatius de la realitat que ens envolta </li></ul><ul><li>Planificar i utilitzar estratègies per a resoldre situacions problemàtiques de la vida personal o quotidiana:economia administrativa, laboral i domèstica </li></ul><ul><li>Utilitzar correctament aparell i magnituds de mesura </li></ul><ul><li>Conèixer el mètodes elementals del càlcul de distàncies, perímetres, superfícies i volums </li></ul><ul><li>Aplicar el coneixement de les formes geomètriques per a resoldre situacions quotidianes i utilitzar sistemes convencionals de representació espacial </li></ul><ul><li>Interpretació de taules i gràfics </li></ul><ul><li>Ús i interpretació del llenguatge matemàtic </li></ul>
 25. 25. Actituds Actitud positiva basada en el respecte a la veritat i la cerca de la certesa mitjançant el raonament Honestedat, rigor científic i actitud crítica Conceptes Elements matemàtics: tipus de nombres, símbols, elements geomètrics Operacions i relacions bàsiques entre elles Identificació de les situacions en que les matemàtiques poden ser útils i determinació de les aplicacions necessàries Destreses Domini dels procediments d’anàlisi i producció d’informació amb continguts matemàtics Estratègies bàsiques de resolució de problemes Comprensió i comunicació amb el llenguatge matemàtic Ús de les eines de suport adients
 26. 26. 5. Competència d’aprendre a aprendre <ul><li>Prendre consciència de les pròpies capacitats i de les possibilitats de desenvolupament </li></ul><ul><li>Potenciar la motivació per aprendre des de l’autoconfiança </li></ul><ul><li>Assolir l’habilitat d’organitzar amb eficiència els objectius, el temps i la perseverança en el procés d’aprenentatge </li></ul><ul><li>Entendre l’aprenentatge com un procés al llarg de la vida per a l’enriquiment personal i social. </li></ul><ul><li>Actitud crítica davant el canvi constant i renúncia a actituds, judicis i hàbits preestablerts que no siguin pertinents </li></ul><ul><li>Millorar la capacitat d’enfrontar-se amb èxit a l’aprenentatge autònom </li></ul>
 27. 27. Actituds <ul><li>Participació activa en el propi aprenentatge </li></ul><ul><li>Responsabilitat i compromís personal </li></ul><ul><li>Curiositat i capacitat de fer-se preguntes </li></ul><ul><li>Acceptació d’errors </li></ul><ul><li>Renúncia a concepte, pràctiques i actituds preestablertes </li></ul>Conceptes <ul><li>Autoavaluació </li></ul><ul><li>Estratègies d’aprenentatge: concentració, tècniques d’estudi i de resolució de problemes </li></ul><ul><li>Els contingut fonamentals de les altres àrees del currículum en especial les instrumentals i les tecnologies de la informació </li></ul>Destreses <ul><li>Exploració d’objectes i situacions </li></ul><ul><li>Relacionar situacions i dades amb la pròpia experiència i coneixements anteriors </li></ul><ul><li>Planificació i organització autònoma </li></ul><ul><li>Habilitats per comunicar i posar en comú el que s’ha après </li></ul>
 28. 28. 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal <ul><li>Saber realitzar una autoanàlisi </li></ul><ul><li>Preveure situacions problemàtiques de la vida quotidiana </li></ul><ul><li>Afavorir la capacitat d’orientació a l’espai </li></ul><ul><li>Aprofundir la capacitat de presa de decisions </li></ul><ul><li>Assolir l’hàbit de treballar i resoldre problemes autònomament </li></ul><ul><li>Desenvolupar la capacitat de relacions socials i treball en equip </li></ul><ul><li>Adquirir habilitats del món laboral referents a: anàlisi del mercat i lloc de treball; procés de selecció; drets i deures; promoció; higiene i seguretat laboral. </li></ul>
 29. 29. Actituds Disposició per definir iniciatives pròpies Honestedat i responsabilitat Esperit de superació i perseverança Actitud positiva davant el canvi i la innovació Conceptes Habilitats personals Fases de realització d’un projecte Eines d’anàlisi de les característiques físiques, socials i culturals de l’entorn Destreses Detecció, avaluació i actualització de necessitats Ús dels recursos d’aprenentatge i treball cooperatiu Habilitats socials, creativitat i sentit crític
 30. 30. 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic <ul><li>Potenciar una visió holística de la nostra relació amb el món físic </li></ul><ul><li>Fomentar la pedagogia del decreixement com a eina de sostenibilitat </li></ul><ul><li>Desenvolupar l’estalvi energètic i una nova cultura de l’aigua </li></ul><ul><li>Assolir el coneixements físics, químics, geològics i biològics que ens permetin interpretar l’entorn i interactuar amb ell de manera respectuosa </li></ul><ul><li>Identificar i prevenir els riscos derivats de l’activitat humana i dels elements de la natura </li></ul><ul><li>Adquirir hàbits per tenir cura de la nostra salut i de la salut comunitària </li></ul><ul><li>Promoure un consum responsable </li></ul>
 31. 31. Actituds Pedagogia del decreixement: estalvi energètic i nova cultura de l’aigua Consum responsable Alimentació saludable Rebuig al consum de substancies tòxiques Actitud crítica al desenvolupament incontrolat i en defensa del medi Conceptes Conceptes necessaris per a la comprensió dels fenòmens dels diferents camps del coneixement científic Processos de transformació de la naturalesa, el paper de l’home i la seva tecnologia Bones pràctiques en relació a la salut i el medi i eines per a la sostenibilitat Destreses Aplicació del pensament científic Obtenció d’informació quantitativa i qualitativa Resolució de problemes sobre l’espai natural i la seva evolució Habilitats per la millora de la salut, la biodiversitat i l’entorn
 32. 32. 8. Competència social i ciutadana <ul><li>Entendre la diversitat multicultural com a un enriquiment de la societat </li></ul><ul><li>Comprendre la intenció, les causes i les conseqüències que permetin explicar fets i problemes socials </li></ul><ul><li>Acceptar amb empatia la diversitat de punts de vista davant un mateix esdeveniment o problema </li></ul><ul><li>Utilitzar la crítica com a eina positiva </li></ul><ul><li>Potenciar una actitud de cooperació i solidaritat </li></ul><ul><li>Assolir les habilitats per conviure de manera participativa en una societat democràtica, plural i en canvi constant </li></ul>
 33. 33. Actituds <ul><li>Autoestima i respecte a un mateix i als altres </li></ul><ul><li>Responsabilitat, comprensió i tolerància </li></ul><ul><li>Negociació i mediació per a la resolució de conflictes </li></ul><ul><li>Compliment de les obligacions cíviques </li></ul><ul><li>Solidaritat, cooperació i esperit participatiu </li></ul><ul><li>Entendre la diversitat com a riquesa i la desigualtat com a injustícia social </li></ul>Conceptes <ul><li>Codis de conducta i interrelació de l’individu amb una societat plural </li></ul><ul><li>Models d’organització social </li></ul><ul><li>Reflexió crítica sobre democràcia, llibertat, solidaritat, corresponsabilitat, participació i ciutadania </li></ul><ul><li>Drets i deures </li></ul><ul><li>Construcció europea des d’una identitat cultural compartida </li></ul>Destreses <ul><li>Pràctica de les normes socials i comportament cívic </li></ul><ul><li>Exercir drets i deures ciutadans </li></ul><ul><li>Comunicació i presa de decisions </li></ul><ul><li>Habilitats per a la vida comunitària; diàleg, negociació i prevenció de conflictes </li></ul><ul><li>Comportament responsable participatiu i solidari </li></ul>
 34. 34. Indicacions i orientacions per a l’avaluació de les competències clau <ul><li>Cal recordar que ens cal avaluar: </li></ul><ul><li>Fets i conceptes </li></ul><ul><li>Procediments </li></ul><ul><li>Actituds, valors i normes </li></ul><ul><li>Això ens porta a utilitzar mètodes diversos </li></ul><ul><li>Balanç inicial (saber, saber fer, saber estar) </li></ul><ul><li>Observació directa de l’alumne (de la seva actuació i del seu treball) </li></ul><ul><li>Observació pautada </li></ul><ul><li>Entrevistes individuals i grupals amb els alumnes </li></ul><ul><li>Diferents models de proves (incloses proves pràctiques) i qüestionaris </li></ul><ul><li>Història de vida </li></ul><ul><li>Etc. </li></ul>
 35. 35. 1 Competència comunicativa lingüística i audiovisual <ul><li>El domini i progrés d’aquestes competències s’haurà de comprovar per mitja de l’ús que l’alumnat en faci en diverses situacions comunicatives, per exemple: </li></ul><ul><li>Comentari parlat o escrit de dibuixos, cartells, propagandes etc. </li></ul><ul><li>Debats i presentacions públiques </li></ul><ul><li>Recreació de situacions </li></ul><ul><li>Lectura en veu alta i resum i/o comentari del que s’ha entès sobre el text llegit </li></ul><ul><li>Redacció de textos en diversos estils </li></ul><ul><li> Reescriptura d’un text introduint millores (de lèxic, morfosintàctiques o d’estil) </li></ul>
 36. 36. 2. Competències artística i cultural <ul><li>Avaluar els coneixements bàsics de moviments artístics i culturals i la seva relació amb els canvis i evolució social. Valorar la capacitat d’identificació de diferents moviments i estils. </li></ul><ul><li>Valorar el respecte a la diversitat artística i cultural i el fet entendre-la com a enriquiment social. </li></ul><ul><li>Avaluar la capacitat d’utilitzar la creació artística i cultural com a eina de comunicació, independentment de la qualitat o perfecció tècnica del treball realitzat pels alumnes. </li></ul><ul><li>No caure en l’avaluació de la major o menor capacitat o habilitat artística dels alumnes </li></ul>
 37. 37. 3. Tractament de la informació i competència digital. <ul><li>Avaluar l’assoliment bàsic de les competències en: </li></ul><ul><li>Conceptes científics i tècnics del tractament de la informació </li></ul><ul><li>Eines més usuals de tractament de la informació </li></ul><ul><li>Aplicació d’aquestes eines com a mitja de treball per l’assoliment de la resta de competències clau. </li></ul><ul><li>Desenvolupar una actitud crítica, de rigor i ètica en el tractament de la informació </li></ul><ul><li>Algunes estratègies o eines per a l’avaluació poden ser: </li></ul><ul><li>Resolució de qüestionaris i Realització d’exercicis pràctics </li></ul><ul><li>Elaboració i desenvolupament d’un projecte individual o de petit grup on es pugui observar el coneixement de conceptes, l’elecció de les eines adients i l’aplicació d’actituds, normes i valors ètics, responsables i de rigor en el tractament de la informació </li></ul>
 38. 38. 4. Competència matemàtica. <ul><li>Caldrà partir dels contextos d’aplicació de la matemàtica propers als alumnes: vida personal, social, laboral i altres realitats properes </li></ul><ul><li>Els ítems proposats hauran d’estimular raonaments i argumentacions matemàtiques i permetre diferents estratègies de resolució </li></ul><ul><li>Caldrà avaluar no tan sols el resultat final sinó també la selecció i l’aplicació creativa i amb criteri del mètode o estratègia de resolució </li></ul><ul><li>Valorar la constància, rigor i flexibilitat a l’hora de seleccionar estratègies de resolució i canviar-les fins a trobar la indicada. </li></ul>
 39. 39. 5. Competència d’aprendre a aprendre. <ul><li>Comprovar l’assoliment bàsic d’algunes habilitats i actituds: </li></ul><ul><li>Superació de les reticències a nous aprenentatges motivades per edat, temps, aspectes geogràfics o socials. </li></ul><ul><li>Increment de l’autoestima i del coneixement de les pròpies possibilitats i limitacions </li></ul><ul><li>Domini de noves tècniques d’estudi i ús de les possibilitats l’autoformació </li></ul><ul><li>Potenciació d’una actitud crítica davant el canvi constant i renúncia a actituds, judicis i hàbits preestablerts que no siguin pertinents </li></ul><ul><li>Visió global de les possibilitats d’aprenentatge més enllà de l’àmbit educatiu: formació en el marc de la vida personal, social i laboral </li></ul><ul><li>No sembla que els mètodes d’avaluació de “paper i llapis” (qüestionaris) siguin els més correctes. Caldrà aplicar tècniques d’observació directa de l’actitud de la persona adulta en el seu procés d’aprenentatge, de l’aplicació de les tècniques d’estudi més adients i de la valoració de la coherència del seu projecte formatiu </li></ul>
 40. 40. 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal. <ul><li>Avaluar l’assoliment bàsic dels coneixements, habilitats i actituds que permetin: </li></ul><ul><li>Aconseguir un creixement com a persona que li permeti dissenyar i desenvolupar el seu projecte personal, laboral i social. </li></ul><ul><li>Assolir estratègies i actituds per arribar a ser un ciutadà participatiu des de la seva llibertat individual i autonomia personal </li></ul><ul><li>Adquirir la capacitat d’adaptació al canvi i la renovació </li></ul><ul><li>Podrem partir de mètodes com: </li></ul><ul><li>Qüestionaris </li></ul><ul><li>Entrevista individual o grupal </li></ul><ul><li>Simulació de situacions diverses </li></ul>
 41. 41. 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic <ul><li>Comprovar el domini de conceptes i continguts científics </li></ul><ul><li>Verificar l’aplicació del pensament i l’actitud científica i ètica en la comprensió i resolució dels problemes del món real. </li></ul><ul><li>Valorar la potenciació de les actituds relacionades amb l’ús responsable dels recursos naturals, la preservació del medi ambient i la promoció de la salut. </li></ul><ul><li>Per tal de avaluar l’assoliment d’aquests aspectes podem </li></ul><ul><li>Realitzar preguntes que permetin valorar el grau de coneixement i comprensió de determinats conceptes i la seva aplicació a situacions reals </li></ul><ul><li>Plantejar situacions a partir de la lectura de notícies, lectures de llibres o textos i demanar una reflexió i/o propostes d’actuació individual o col·lectiva. </li></ul><ul><li>Proposar observacions i experiències pràctiques </li></ul>
 42. 42. 8. Competència social i ciutadana. <ul><li>Podem identificar quatre blocs de competències a avaluar: </li></ul><ul><li>Habilitats socials i d’autonomia </li></ul><ul><li>Valorar el desenvolupament d’una actitud dialogant </li></ul><ul><li>Analitzar la capacitat d’establir relacions socials plurals i multiculturals </li></ul><ul><li>Societat i ciutadania </li></ul><ul><li>Comprovar la capacitat d’identificar les característiques d’una societat i/o cultura: tant la nostra, com les que puguem visitar i les que acollim </li></ul><ul><li>Valorar la capacitat de convivència en el marc del respecte i la participació en una societat democràtica, plural i multicultural </li></ul><ul><li>Pensament social </li></ul><ul><li>Analitzar la capacitat i flexibilitat a l’hora d’acceptar la possibilitat de diversos punts de vista </li></ul><ul><li>Valorar la capacitat d’utilitzar la crítica com a eina positiva analitzant la relació entre causes i conseqüències en els fets socials </li></ul>
 43. 43. 8. Competència social i ciutadana. <ul><li>Espai i temps </li></ul><ul><li>Comprovar la capacitat de relacionar els aspectes geogràfics i temporals amb l’evolució i realitat actual dels temes, qüestions i problemàtiques socials </li></ul><ul><li>Tot i que els sistemes tradicionals d’avaluació, com els qüestionaris poden ser útils ens caldrà altres mètodes d’avaluació com el portafolis de competències i l’observació directa o pautada de la pràctica diària, els debats i la realització d’entrevistes individuals o col·lectives </li></ul>
 44. 44. Una visió final Transdiciplinatitat de les competències: cap a un nou model d’organització Llengua i literatura catalana Llengua i literatura castellana Llengua estrangera C. Socials,Geografia i història Enseny. artístics Música Informàtica Tecnologia Matemàtiques Ciències naturals Saber Saber fer Saber estar Conceptes Destreses Actituds 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 2. Competències artística i cultural 3. Tractament de la informació i competència digital 4. Competència matemàtica 5. Competència d’aprendre a aprendre 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 8. Competència social i ciutadana
 45. 45. Relació d’alguns documents consultats . <ul><li>Decrets 142/2007 i 143/2007. Competències bàsiques als ensenyaments obligatoris. DOGC núm 4915 </li></ul><ul><li>Informe Eurydice, 2002: Competencias clave </li></ul><ul><li>La Llei Orgànica 2/2006 d’Educació (LOE) </li></ul><ul><li>Recomanacions del Parlament Europeu i del Consell de la UE sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent . 2006/962/CE 18 de desembre de 2006. DOUE (30/12/2006) </li></ul>

×