Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diversitat Interculturalitat

2,966 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diversitat Interculturalitat

 1. 1. DIVERSITAT I INTERCULTURALITAT Formació del professorat interí secundària Curs: 2009-2010 www.xtec.cat/~nalart , [email_address]
 2. 2. REFLEXIONS PRÈVIES. AVALUACIÓ INICIAL <ul><li>Què es la diversitat? </li></ul><ul><li>De quins tipus de diversitat parlem? </li></ul><ul><li>Què volem dir amb interculturalitat? </li></ul>Ens presentem per parelles ACTIVITAT
 3. 3. MODELS CLÀSSICS DE GESTIÓ DE LA DIVERSITAT Ref: Marta Casas Segregacionista POBLACIÓ IMMIGRANT SOCIETAT RECEPTORA Assimilacionista POBLACIÓ IMMIGRANT SOCIETAT RECEPTORA Acceptació de valors Multicultural Intercultural
 4. 4. Intel.ligències 8 Estils i ritmes Interessos Cultures Situació social Diversitat TOTS SOM DIVERSOS La diversitat és una qualitat intrínseca de l’ésser humà.
 5. 5. PREMISES BÀSIQUES PER A L’EDUCACIÓ INTERCULTURAL Som més iguals que diferents Els conflictes són inevitables i enriquidors Tots som diversos en relació a algú altre Totes les persones som individuus complexos Tots tenim prejudicis i actituds que se’n deriven La dimensió emocional és bàsica Prejudici : sentiment desfavorable vers una persona que pertany a un grup, …. Estereotips : creences positives o negatives mantingudes per un individu sobre les característiques d’un grup com un tot
 6. 6. LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES <ul><li>Dr. Howard Gardner de la Universitat de Harvard. </li></ul>Al 1979, H. Gardner va rebre un encàrrec de la Fundació Holandesa Bernard Van Leer d’estudiar el potencial humà. Al 1983: formulà una nova teoria de la intel·ligència: “Estructures de la ment”
 7. 7. QUÈ ÉS LA INTEL·LIGÈNCIA? COM ÉS? MÚLTIPLE ORGÀNICA RESOLDRE, GENERAR, CREAR La capacitat per a resoldre problemes, generar-ne de nous i crear productes o oferir serveis valuosos dins d’un determinat àmbit cultural.
 8. 8. Es consideren Intel·ligències perquè compleixen uns determinats paràmetres. H. Gardner va establir uns criteris: <ul><li>Tenir una localització definida en el cervell. </li></ul><ul><li>Posseir un sistema simbòlic i representatiu. </li></ul><ul><li>Ser observable en grups de població. </li></ul><ul><li>Evolucionar de manera independent i pròpia </li></ul>
 9. 9. Concepte d’intel·ligència <ul><li>ABANS </li></ul><ul><li>Una </li></ul><ul><li>Innata </li></ul><ul><li>Invariable </li></ul><ul><li>Quantificable </li></ul><ul><li>Pràctica educativa = </li></ul><ul><li>Ensenyament igual per a tothom. No es planteja AD </li></ul><ul><li>ACTUALMENT </li></ul><ul><li>Es pot desenvolupar </li></ul><ul><li>És educable </li></ul><ul><li>És una capacitat </li></ul><ul><li>Pot variar segons les experiències </li></ul><ul><li>Pràctica educativa = </li></ul><ul><li>Ensenyament més personalitzat </li></ul>
 10. 10. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES <ul><li>Necessitem totes les intel·ligències. </li></ul><ul><li>Totes són igualment importants. </li></ul><ul><li>Es combinen de forma única en cada ésser humà. </li></ul><ul><li>Totes les persones les tenim totes en diferents graus de desenvolupament. </li></ul>http:// www.youtube.com / watch?v = U9PkESxUjEY & feature = channel
 11. 11. MUSICAL LOGICOMATEMÀTICA LINGÜÍSTICA VISUALESPACIAL INTRAPERSONAL CINESTÈSICACORPORAL INTERPERSONAL NATURALISTA VUIT INTEL·LIGÈNCIES
 12. 12. Ref: Imma Palahí http://www.youtube.com/watch?v=IGRIROx5tik&feature=channel CCBB
 13. 13. Els fonaments psicopedagògics 1. Aprenentatge per competències 2. Aplicacions didàctiques de la teoria de les IM S’INSPIREN Plantejaments socioconstructivistes Vigotsky Zona ZDP Ausubel A. significatiu Kilpatrick Projectes Decroly C. interès Montessori A. actiu
 14. 14. Les I.M. al sistema educatiu. Howard Gardner
 15. 15. Com es treballa en aquestes àrees i/o aules? AMB: OPORTUNITAT DE TREBALLAR ALTRES INTEL·LIGÈNCIES TRANSVERSALITAT: un enfocament interdisciplinar AUTONOMIA: més protagonisme de l’alumnat FUNCIONALITAT: significatiu per l’alumnat http://www.youtube.com/watch?v=FNXfsmvDr94&feature=channel Estratègies a l’aula
 16. 16. Percentatges de retenció - mètode d’aprenentatge ( National Training Labs., Bethel, Maine) Aprenentatge escola activa “Aprenem fent” “ Escolto i oblido, veig i crec, faig i comprenc ” ( Confucio) Grups de discussió Demostrant Audiovisual Llegint Escoltant 95 % Ensenyant i avaluant mútuament 90 % Ensenyant mútuament 75 % Fent 50 % 30 % 20 % 10 % 5 %
 17. 17. http:// www.youtube.com / watch?v = 1pJM6PatinI ACTIVITAT: Hijab
 18. 18. Activitat: anàlisi d’un cas Imagina’t que estàs donant classes en un IES de Cornellà. Ets tutor/a d’un tercer d’ESO amb 30 alumnes amb aquestes característiques: 20 alumnes espanyols nascuts tots a Cornellà o rodalies. 6 alumnes sudamericans: equatorians i peruans. 2 alumnes procedents del nord d’Àfrica. 2 alumnes xinesos. Quan imparteixes el crèdit comú de XXX has observat que des de fa un cert temps alguns dels alumnes no segueixen bé les explicacions i es perden. Et dóna la sensació que aquests no aprenen tot el que haurien d’aprendre i que a casa tampoc estudien massa. Això sí, la majoria porten sempre els deures ben fets. En general aquesta classe de tercer no sol presentar problemes de conducta a cap dels professors que hi intervenen, però sí que hi ha queixes de diversos docents en relació al seu baix rendiment acadènic, a que no s’esforcen prou i a que aquest curs es distreuen massa, ja que quan estaven a segon d’ESO el seu rendiment acadèmic era millor que el d’enguany. Les sospites es fan evidents quan fas el primer examen i observes que els resultats són baixos, especialment en els dos magrebins i en un dels xinesos. En la resta del grup, els resultats tampoc són els esperats, però creus que amb una mica d’atenció a la classe se’n poden sortir. Com a tutor/a d’aquest grup faries alguna cosa? Quines actuacions creus que anirien bé pel grup?
 19. 19. Contracte educatiu Col·laboració Institut-tutor. Família DIAGNOSI PROPOSTA DE MILLORA Model d’escola inclusiva LIC/CLIC/ Tutor AO DIAGNOSI PROPOSTA DE MILLORA Ajudar a crear un marc de treball col·laboratiu entre tots/es. EAP <ul><li>SOL·LICITUD D’AJUDA DEL PROFESSIONALS EXTERNS. </li></ul><ul><li>REVISIÓ DEL PII ( NOUVINGUTS) </li></ul><ul><li>ESTRATÈGIES DE MILLORA (dinàmica grupal) </li></ul><ul><li>ESTRATÈGIES D’AULA: </li></ul><ul><li>Aprenentatge a partir de l’experiència </li></ul><ul><li>Blocs d’aprenentatge curts </li></ul><ul><li>Garantit comprensió lingüística (enunciats curts..) tant en els temes com en les eines avaluatives </li></ul><ul><li>No passar a un nou bloc sense assolir els coneixements anteriors </li></ul><ul><li>Utilitzar diferents metodologies tenint en compte les diferents inteligències. </li></ul><ul><li>Treball conjunt amb tots els professors: treball col·laboratiu. </li></ul><ul><li>Potenciar grups flexibles. </li></ul><ul><li>Docència compartida.... </li></ul>EQUIP DOCENT <ul><li>DIAGNOSI: (AJUD DE L’EAP/ CLIC O LIC </li></ul><ul><li>Problema de comprensió lingüística. (CLIC O TUTOR/A AO) </li></ul><ul><li>Problemes socieoemocionals o familiars (SI CAL EAP) </li></ul><ul><li>Problemes de motivació </li></ul><ul><li>FER EL SEGUIMENT I VALORACIÓ DE LES PROPOSTES APORTADES PER L’EQUIP DOCENT. </li></ul><ul><li>BUSCAR RECOLZAMENT AMB LA FAMÍLIA </li></ul><ul><li>Treball grup-classe: educació emocional:autoestima, assertivitat, gestió d’emocions, resolució positiva de conflictes. </li></ul><ul><li>Entrevistes puntuals amb les famílies </li></ul>TUTOR ACTUACIONS AGENTS
 20. 20. ÀMBITS D’INTERVENCIÓ AL CENTRE L’ALUMNAT EL PROFESSORAT EL CENTRE LA COMUNITAT (L’ENTORN) EL CURRICULUM El currículum (explícit i ocult) és efectivament inclusiu, respectuós i atent a la diversitat? Com s’organitza (espais, horaris, protocols…)? Tot l’alumnat s’hi sent identificat? I les famílies? Es planteja com atendre la diversitat? Es contemplen els factors de desigualtat? Com es treballen les actituds excloents i discriminatòries? Es detecten els prejudicis? Es planteja com canviar determinades actituds? Com es vincula la vivència i el treball del centre amb l’entorn? Com es treballa amb les famílies? Existeix realment la comunitat educativa? Garantim, efectivament, l’equitat? Es potencia el respecte a tots els individus i grups? S’afavoreixen les interaccions entre els diferents grups?
 21. 21. ON SÓN LES DIFICULTATS? NECESSITATS EDUCATIVES BARRERES PER ALS APRENENTATGES (A partir de les aportacions de F. Carbonell) M Casas Llengua Culturals Socials
 22. 22. CENTRE Mesures d’atenció Concreció per cada alumne Criteris d’avaluació Planificació global
 23. 23. Un centre inclusió treballa la diversitat…. Aprenentatge cooperatiu Planificació individual Docència compartida Resolució col.laborativa de conflictes Assessorament d’experts (EAP/LIC..)
 24. 24. RECURSOS Unitats d’educació especial Unitats de suport a l’educació especial Escolaritat compartida Aula d’acollida Aula oberta (secundària) Atenció domiciliaria.
 25. 25. <ul><li>Sense canvis en els elements </li></ul><ul><li>Prescriptius del currículum </li></ul><ul><li>Aplicació a l’alumnat amb </li></ul><ul><li>NEE. </li></ul><ul><li>Decisió de centre </li></ul><ul><li>Responsables: </li></ul><ul><li>EAP/ C. Diversitat/ </li></ul><ul><li>Professorat </li></ul><ul><li>TIPUS: </li></ul><ul><li>Adaptacions metodològiques </li></ul><ul><li>Adaptacions curriculars </li></ul><ul><li>Aula Oberta </li></ul><ul><li>Adaptacions grupals. </li></ul><ul><li>Amb canvis en els elements </li></ul><ul><li>prescriptius del currículum </li></ul><ul><li>Aplicació sols si és s’esgotat </li></ul><ul><li>la via de l’Adapt Curr. </li></ul><ul><li>Les atorga el D:E </li></ul><ul><li>Responsables </li></ul><ul><li>EAP/ C. Diversitat/ </li></ul><ul><li>professorat </li></ul><ul><li>TIPUS : </li></ul><ul><li>Modificacions en una àrea. </li></ul><ul><li>Reducció de durada d’un cicle </li></ul><ul><li>Augment d edurada d’un cicle. </li></ul><ul><li>Escolaritat compartida </li></ul><ul><li>Adequació curricular </li></ul><ul><li>temporal i Addició </li></ul><ul><li>curricular (L2 ) </li></ul><ul><li>Aplicació a l’alumnat </li></ul><ul><li>nou vingut </li></ul><ul><li>Decisió de centre. </li></ul><ul><li>Responsables </li></ul><ul><li>C. Diversitat/ </li></ul><ul><li>Professorat /TuorAA/ LIC/ </li></ul><ul><li>CLIC </li></ul>Adapatacions curriculars Modificacions curriculars PI
 26. 26. http ://www.youtube.com/watch?v=IVrmN0ejsZY&feature=channel_page APRENENTS INTEGRANTS GRUP HETEROGENI AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA DIVERSOS FLEXIBILITAT ENSENYAMENT ACTITUDS ÈSTRATÈGIES METODOLÒGIQUES ORIENTACIONS METODOLÒGIQIES ORGANITZACIÓ ESPAIS AGRUPAMENTS RITME SEQÜENCIACIÓ ACTIVITATS COMPLEXITAT L’ASSOLIMENT DE COMPETÈNCIES ADEQUACIONS CURRICULARS EN QUIN SENTIT SÓN LA RESPOSTA ÉS PER ASSEGURAR ESCOLA INCLUSIVA
 27. 27. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES PER ALS PROFESSORS PER D’AFAVORIR L’ACOLLIDA <ul><li>Actitud càlida i afectuosa cap a l’alumnat </li></ul><ul><li>Donar des del primer moment uns referents clars: pautes, normes, horari... </li></ul><ul><li>Ajudar-lo a situar-se en l’espai i temps </li></ul><ul><li>Crear vincles de confiança: professors, alumnes... </li></ul><ul><li>Fer una valoració diagnòstica i detecció ajustada de necessitats. </li></ul><ul><li>Establir una bona comunicació i assegurar-nos que entén el que li volem transmetre i que l’entenem. </li></ul><ul><li>Generar mecanismes de col·laboració amb l’alumnat. </li></ul>
 28. 28. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES PER ALS PROFESSORS PER AFAVORIR LA COMUNICACIÓ <ul><li>Entendre que tot professor és també professor de llengua. </li></ul><ul><li>Respectar el procés que comporta aprendre una nova llengua: escoltar, familiaritzar-s’hi, interioritzar-la, produir per assaig-error, comprendre, expressar. </li></ul><ul><li>Assegurar-nos que quan parlem a l’alumnat ens escolta. </li></ul><ul><li>Parlar-li directament, si no ens entén captarà el nostre interès. </li></ul><ul><li>Parlar-li a poc a poc però amb frases ben estructurades. </li></ul><ul><li>Repetir-li les explicacions sempre que sigui necessari. </li></ul><ul><li>Aportar-li la informació amb el suport d’altres llenguatges. </li></ul><ul><li>Afavorir-ne la participació en converses. </li></ul><ul><li>Activar estratègies conversacionals i correctives. </li></ul>
 29. 29. Estratègies metodològiques Treball per projectes Docència compartida Treball per parelles Tutoria entre iguals Pla de treball Racons Grups cooperatius Tallers
 30. 30. ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES Tutoria entre iguals Treball per projectes Pla de treball Racons Grups cooperatius Tallers Treball per parelles PBL
 31. 31. Transmissió i Reproducció del coneixement Reconstrucció compartida del coneixement Escoltar Copiar Treball individual Contestar Preguntar Discutir Parlar Treball cooperatiu
 32. 32. RACONS Àmbits de treball creats en diferents indrets acotats de l’aula, per on l’alumnat passa successivament. Fomenta l’ autonomia. Poden ser de nivell, aula o cicle. TALLERS Espai social organitzat per facilitar un marc d’ actuacions sobre un eix temàtic, a partir d’ una proposta oberta plantejada pel mestre/a. Poden abraçar totes les àrees (llenguatge, plàstica, matemàtica, etc) PLA DE TREBALL Treball individualitzat, que aprofitant els interessos de l’alumnat, permet treballar aspectes del currículum seguint el ritme de l’alumne/a i el seu nivell de competències.
 33. 33. GRUPS FLEXIBLES Agrupament de l’alumnat segons el nivell de competències que modifica l’estructura del grup-classe durant el temps que se li destina. DESDOBLAMENTS Agrupament heterogeni i reduït d’alumnat que facilita l’atenció més personalitzada i l’assoliment dels objectius. CONTRACTE DIDÀCTIC O PEDAGÒGIC Document que permet negociar amb l’alumnat el treball que cal fer en un temps determinat i anotar els compromisos adquirits. Serveix per totes les àrees i per modificar aspectes actitudinals.
 34. 34. GRUPS COOPERATIUS Instrument idoni per construir socialment el coneixement i per a l’ajuda mútua. Implica que tothom treballi amb tothom. A nivell personal es treballa per la satisfacció d’autosuperar-se i a nivell grupal es plantegen objectius de millora evitant la competició entre els membres del grup. TREBALL PER PROJECTES Recurs metodològic que permet l’alumnat escollir l’ objecte d’aprenentatge. Fomenta la recerca, creativitat, autonomia i socialització. TREBALL PER PARELLES Forma organitzativa que permet sumar esforços i recursos per aconseguir un objectiu únic.
 35. 35. TUTORIA ENTRE IGUALS Treball que facilita la interacció entre companys utilitzant els recursos dels mateixos alumnes. Es proposen models d’ actuació i resolució en un pla d’igualtat que permet incorporar fàcilment els aprenentatges. DOCÈNCIA COMPARTIDA Forma de treball que implica més d’un professor/a per tal de dur a terme el treball de l’ aula, planificant les unitats didàctiques i establint les relacions d’ensenyament-aprenentatge amb l’alumnat de forma compartida. Requereix un temps de preparació i un treball cooperatiu entre el professorat. Cal ser flexible i adaptatiu i mantenir una actitud d‘obertura. Permet una millor observació i detecció de necessitats.
 36. 36. <ul><li>AULA D’ACOLLIDA </li></ul><ul><li>Recurs molt específic, només </li></ul><ul><li>per l’arribada de l’alumnat, que </li></ul><ul><li>hauria d’estar molt vinculat a la </li></ul><ul><li>seva aula de referència. </li></ul><ul><li>Aquest recurs pot facilitar: </li></ul><ul><li>Permet treballar una bona acollida a l’alumnat </li></ul><ul><li>nouvingut. </li></ul><ul><li>El treball accelerat del currículum de les </li></ul><ul><li>matèries instrumentals, en funció de les </li></ul><ul><li>necessitats de l’alumne/a. </li></ul><ul><li>L’aprenentatge accelerat de la llengua vehicular </li></ul><ul><li>i d’aprenentatge. </li></ul>
 37. 37. CONTEXT EDUCATIU D’ACOLLIDA: UNA ESCOLA INCLUSIVA <ul><li>Satisfer les necessitats de tot l’alumnat sense que cap d’ells s’hagi d’ajustar a la majoria. </li></ul><ul><li>Crear un sentit de comunitat i ajut mutu que promogui l’èxit de tots els seus membres . </li></ul><ul><li>Tota persona és un membre important i valuós amb responsabilitat. </li></ul><ul><li>Assegurar l’eix de participació pares, alumnes, mestres, personal no docent. </li></ul>CONSTRUIR UNA ESCOLA CAPAÇ DE:
 38. 38. LA INCLUSIÓ ÉS UN ENFOCAMENT HOLÍSTIC QUE INCLOU TOTA LA COMUNITAT ACCEPTACIÓ CRÍTICA I CONSTRUCTIVA VALORS DE RESPECTE SENTIT DE PERTINENÇA A LA COMUNITAT PARTICIPACIÓ ACTIVA PRINCIPIS D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS
 39. 39. La Fatima és una noia d’un poble interior del Marroc de 14 anys que acaba d’arribar al vostre centre. QUINES ACTUACIONS CREUS QUE HAURIEM DE PORTAR A TERME PER TAL DE GARANTIR: Una adequada diagnosi de necessitats. Una bona integració escolar i social ACTIVITAT Alumna Famílies Integració social(entorn) Mètodes d’aprenentatge Recursos inicials Incorporació al currículum normal Cultura de centre Integració escolar Alumna Famílies Diagnosi de necessitats Aula Centre Alumna Centre Famílies Acollida ACTUACIONS
 40. 40. INTERCULTURALITAT Pla per a la llengua i la cohesió social
 41. 41. Ús de la llengua catalana Dret a la diferència Igualtat d'oportunitats Cohesió social Ref: Departament d’Educació, 2005
 42. 42. Pla educatiu d’entorn CENTRE EDUCATIU Alumnat en risc d’exclusió nouvingut Aula d’acollida AMBIT D’ACTUACIÓ DEL PLA LIC Ref: Departament d’Educació, 2005
 43. 43. Un punt de referència i un marc de treball obert amb una constant interacció amb la dinàmica del centre AULA D’ACOLLIDA <ul><li>Compromís del centre. Tutor d’acollida. </li></ul><ul><li>Tecnologies de la informació i la comunicació. </li></ul><ul><li>Recursos metodològics i materials específics. </li></ul>
 44. 44. CENTRE EDUCATIU Adequació i aplicació dels documents de centre Pas de l’aula d'acollida al centre acollidor Currículum Actitud
 45. 45. Adequació i aplicació dels documents de centre Projecte lingüístic Pla d’acollida Centre acollidor PAT
 46. 46. Projecte lingüístic Potenciar i consolidar la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge en un marc plurilingüe <ul><li>Respecte per a totes les llengües. </li></ul><ul><li>Desaparició dels prejudicis lingüístics. </li></ul><ul><li>Valoració de la diversitat lingüística. </li></ul><ul><li>Importància de l’aprenentatge d’una nova llengua </li></ul>català castellà llengües estrangeres
 47. 47. Projecte d’acollida i d’integració escolar per a tot l’alumnat <ul><li>Sensibilització (equip directiu, professorat, alumnat, PAS,) </li></ul><ul><li>Protocol de rebuda </li></ul><ul><li>Avaluació inicial </li></ul><ul><li>Criteris d’adscripció a un curs. Adaptació curricular </li></ul><ul><li>Aula d’acollida </li></ul><ul><li>Estratègies i sistemes organitzatius d’atenció individualitzada </li></ul><ul><li>Pla d’acció tutorial. Tutoria entre iguals </li></ul><ul><li>Serveis escolars </li></ul><ul><li>Activitats complementàries i extraescolars </li></ul>
 48. 48. Xarxa educativa AMPA Entitats locals Administracions locals CEIP IES Concertada E Adults Ll . Infants Serveis educatius XARXA EDUCATIVA NOU CONCEPTE D’ORGANITZACIÓ Ref: Departament d’Educació
 49. 49. Acollida Competència social Coeducació Comunicació Símbols identitaris Educació emocional Cultura de la pau Inclusió Cultura de la mediació Valors i actituds Ref: Departament d’Educació
 50. 50. Què hem d’ensenyar al segle XXI? Educació integral/inclusiva?Quina? Quines competències?

×