Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tercera sessió. Apunts d’un professor d’aula sobre el trànsit a l’aula ordinària Quim Canals Curs 2005-2006 ICE DE LA UAB ...
TERCER D’ESO ADAPTACIÓ CURRICULAR EL SECTOR SECUNDARI.
Fets, conceptes i sistemes conceptuals Geografia 1.  La població i el poblament del món. Anàlisi demogràfica de Catalunya ...
El sector secundari <ul><li>L’activitat industrial: evolució i tipus industrial </li></ul><ul><li>Primeres matèries </li><...
<ul><li>OBJECTIUS D'APRENENTATGE </li></ul><ul><li>Definir/ reconèixer i utilitzar (oral i per escrit) el vocabulari del ...
<ul><li>Calcular dades. </li></ul><ul><li>Conèixer i interpretar dades demogràfiques </li></ul><ul><li>Calcular percentatg...
Utilitzar els mapes, els gràfics i les imatges com a font d’informació . Buscar informació a Internet. Llegir notícies de ...
<ul><li>TREBALL POC SIGNIFICATIU, REPETITIU, POC ÚTIL: </li></ul><ul><li>còpies </li></ul><ul><li>activitats amb formats i...
INDÚSTRIA Necessita MATÈRIES PRIMERES ENERGIA CAPITAL MÀ D’OBRA La indústria ____________ : _____________, ___________, _...
La indústria transforma la matèria primera que és la ______________ que dóna la ___________ i l’ovella en productes indu...
OVELLA __________ COTÒ ______ MATÈRIES PRIMERES/__________________________ d’origen ANIMAL _________ VEGETAL __________ LA...
<ul><li>LECTURA.- </li></ul><ul><li>Las matèries primeres poden ser: </li></ul><ul><ul><li>d’origen animal, com la llana ...
L’ENERGIA PETROLI Matèria Primera BENZINA COTXE CARBÒ/ Matèria primera Central NUCLEAR Central TÈRMICA ELECTRICITAT Fa fu...
El petroli es troba a les ____________i l’utilitzen els _______. L’energia es pot obtenir del: carbó, de l’electricitat, d...
Blat Matèria primera VEGETAL Farina Producte industrial Pasta Producte industrial Pastissos Producte industrial Galetes Pr...
LA INDÚSTRIA/ La indústria ____________ : _____________, ___________, __________, ____________. Matèries primeres com: __...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Materia Industria

1,285 views

Published on

TERCER D’ESO
ADAPTACIÓ CURRICULAR
EL SECTOR SECUNDARI.

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Materia Industria

 1. 1. Tercera sessió. Apunts d’un professor d’aula sobre el trànsit a l’aula ordinària Quim Canals Curs 2005-2006 ICE DE LA UAB Equip d’atenció a la nova diversitat multicultural
 2. 2. TERCER D’ESO ADAPTACIÓ CURRICULAR EL SECTOR SECUNDARI.
 3. 3. Fets, conceptes i sistemes conceptuals Geografia 1.  La població i el poblament del món. Anàlisi demogràfica de Catalunya i d’Espanya. 2. Els recursos naturals i la seva explotació. Sostenibilitat i principals problemes mediambientals. Els problemes medioambientals a Catalunya i a Espanya. 3.  El sector primari: agricultura, ramaderia i pesca. Tipologia i paisatges agraris. Els principals paisatges agraris a Catalunya i a Espanya. 4. El sector secundari: fonts d’energia, matèries primes i indústria. Els paisatges industrials. Els paisatges industrials a Catalunya i a Espanya. 5. El sector terciari: comerç, transports, comunicacions, turisme, serveis de benestar i d’oci. El turisme a la península Ibèrica. 6 . Ciutat i urbanització del territori: estructura i funcions urbanes. Les xarxes urbanes de Catalunya i d ’ Espanya . 7. L’organització política del territori: nació, estat, comunitat autònoma i municipi en l’organització territorial d’Espanya. L’organització comarcal de Catalunya: origen històric i problemes actuals. 8. Les comunitats autònomes d’Espanya: diversitat física i humana. 9. Un món desigual. La mundialització. Desenvolupament i subdesenvolupament. Localització dels conflictes. 10. Un món divers: heterogeneïtat cultural al món. Les grans àrees culturals. La convivència de cultures . 11. La regió geogràfica: les grans regions del món. 12. Europa i la Unió Europea. CONTINGUTS DE 3r. D’ESO
 4. 4. El sector secundari <ul><li>L’activitat industrial: evolució i tipus industrial </li></ul><ul><li>Primeres matèries </li></ul><ul><li>Fonts d’energia </li></ul><ul><li>Fonts d’energia Catalunya i España </li></ul><ul><li>La indústria catalana i espanyola </li></ul><ul><li>La indústria al món </li></ul><ul><li>Temporització 3 setmanes </li></ul>
 5. 5. <ul><li>OBJECTIUS D'APRENENTATGE </li></ul><ul><li>Definir/ reconèixer i utilitzar (oral i per escrit) el vocabulari del tema : 10 , A,B,C </li></ul><ul><li>Reconèixer els espais industrials A,B,C </li></ul><ul><li>Identificar les matèries primeres: animal, vegetal, mineral </li></ul><ul><li>Enumerar les principals matèries primeres ABC </li></ul><ul><li>Relacionar matèria primera-transformació-indústria : alimentàries, tèxtils, química, electrònica,... A,B,C </li></ul><ul><li>Identificar els elements necessaris per a l’activitat industrial: matèries primeres, energia, capital i mà d’obra ABC </li></ul><ul><li>Reconèixer els elements necessaris per a l’activitat industrial A,B,C </li></ul><ul><li>Classificar les matèries primeres i les modificades per la industria A,B,C </li></ul><ul><li>Classificar productes industrials pels tipus d’indústria: alimentàries, tèxtils, química, electrònica,... </li></ul><ul><li>Identificar les formes d’energia: electricitat, tèrmica,(carbó, petroli) nuclear </li></ul><ul><li>Classificar les formes d’energia en modernes i antigues </li></ul><ul><li>Enumerar els tipus d’indústria. A, B, C </li></ul><ul><li>Relacionar productes de consum amb el tipus d’indústria. </li></ul><ul><li>Localitzar les zones industrials del món . </li></ul><ul><ul><li>Localitzar al mapa les zones productores de matèries primeres i energia a Europa </li></ul></ul><ul><ul><li>Reconèixer en un mapa els països d’Europa </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Calcular dades. </li></ul><ul><li>Conèixer i interpretar dades demogràfiques </li></ul><ul><li>Calcular percentatges </li></ul><ul><li>Elaborar piràmides de població. </li></ul><ul><li>Interpretar gràfics compostos. </li></ul><ul><li>Realitzar càlculs comparatius i índex. </li></ul><ul><li>Calcular rendiments. </li></ul><ul><li>Comparar dades estadístiques </li></ul><ul><li>Realitzar operacions senzilles. </li></ul><ul><li>Identificar i aplicar magnituds. </li></ul><ul><li>Calcular i interpretar proporcions, percentatges i taxes. </li></ul><ul><li>Aplicar escales numèriques i gràfiques </li></ul><ul><li>Representar gràficament la informació estadística. </li></ul><ul><li>Interpretar representacions gràfiques </li></ul><ul><li>Elaborar una taula, ordenar los dates obtingudes. </li></ul><ul><li>Codificar numèricament la informació </li></ul><ul><li>Usar la calculadora i, en alguns casos, de notació científica. </li></ul><ul><li>Canviar unitats a través de factors de conversió. </li></ul><ul><li>Interpretar i elaborar esquemes i dibuixos. </li></ul><ul><li>Realitzar càlculs percentuals y de freqüències. </li></ul><ul><li>Quantificar </li></ul><ul><li>Identificar d’operacions matemàtiques per respondre a preguntes proposades. </li></ul><ul><li>Utilitzar d’operacions matemàtiques </li></ul><ul><li>Realitzar de càlculs. </li></ul><ul><li>Utilitzar i interpretació de taules. </li></ul><ul><li>Quantificar els resultats. </li></ul><ul><li>Expressar resultats </li></ul><ul><li>Comparar resultats. </li></ul><ul><li>Extreure informació de tot tipus de gràfiques. Nombres i operacions. </li></ul><ul><li>Interpretar i manipular escales. </li></ul><ul><li>Representar superfícies a escala </li></ul><ul><li>Utilització de vocabulari específic relacionat </li></ul><ul><li>Cerca de les idees bàsiques de la unitat i interpretar i organitzar la informació. (1) </li></ul><ul><li>Recuperar informació d’un text </li></ul><ul><li>Cercar i retenir detalls concrets </li></ul><ul><li>Identificar la idea general: tema. </li></ul><ul><li>Identificar les idees principals </li></ul><ul><li>Separar les idees principals i secundàries </li></ul><ul><li>Seleccionar o elaborar un títol. </li></ul><ul><li>Identificar trets característics. </li></ul><ul><li>Identificar les parts i la utilitat, </li></ul><ul><li>Interpretar la informació d’un text. </li></ul><ul><li>Detectar similituds i diferències </li></ul><ul><li>Classificar </li></ul><ul><li>Generalitzar </li></ul><ul><li>Cercar informació o dades que donin suport a una informació. </li></ul><ul><li>Determinar significats </li></ul><ul><li>Organitzar la informació d’un text o font: </li></ul><ul><li>Reconèixer el significat dels marcadors textuals (negretes, pics, títols i subtítols,...) </li></ul><ul><li>Classificar </li></ul><ul><li>Elaborar l’esquema (1,2,3,..) </li></ul><ul><li>Subratllat (1,2,3,...) </li></ul><ul><li>Elaborar un dossier (1,2,3,...) </li></ul><ul><li>Desenvolupar la metodologia per a la preparació d’un examen (1,2,3,. </li></ul><ul><li>Elaborar respostes escrites i orals. </li></ul><ul><li>Redactar exemples reals dels conceptes i les idees tractats en la unitat. </li></ul>COMPETÈNCIA MATEMÀTICA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
 7. 7. Utilitzar els mapes, els gràfics i les imatges com a font d’informació . Buscar informació a Internet. Llegir notícies de premsa. Fer una enquesta Analitzar i contrastar notícies de premsa Consultar bibliografia específica Elaborar i interpretar d’organigrames Elaborar de mapes conceptuals. Elaborar de dossiers Elaborar de resums Elaborar esquemes Utilitzar tècniques per preparar un examen Prendre apunts Elaborar treballs en equip. Utilitzar diferents fonts per elaborar un treball. Exercitar-se en tècniques mnemotècniques. Elaborar fitxes informatives. APRENDRE A APRENDRE TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
 8. 8. <ul><li>TREBALL POC SIGNIFICATIU, REPETITIU, POC ÚTIL: </li></ul><ul><li>còpies </li></ul><ul><li>activitats amb formats infantils </li></ul><ul><li>aïllades dels companys </li></ul><ul><li>mecàniques </li></ul><ul><li>EVITAR SEMPRE QUE ES PUGUI 9 </li></ul>Observar Classificar Ordenar Llegir Escriure Identificar ACCIONS/ PROCEDIMENTS Vella/Antiga Nova/Moderna Prop/lluny del mar Prop /lluny dels rius/ciutats indústria metal·lúrgica: ferro, coure, màquines, cotxes, electrodomèstics Indústria química: pintures, medicaments, plàstics, adobs, benzina, gas-oil, Indústria alimentaria Indústria tèxtil QUALIFICADORS.- CONCEPTES.- ACCIONS/ PROCEDIMENTS QUALIFICADORS.- CONCEPTES.- Transformar Necessitar Dividir-se Classificar Veure ACCIONS/ PROCEDIMENTS Tipus Humana/animal Mineral indústria capital/diners mà d’obra/treballadors màquines/Fàbriques. matèries primeres: metalls, fusta, pedra, blat, llet, carn, llana. energia: humana, hidràulica, carbó, electricitat, petroli, benzina, QUALIFICADORS.- CONCEPTES.-
 9. 9. INDÚSTRIA Necessita MATÈRIES PRIMERES ENERGIA CAPITAL MÀ D’OBRA La indústria ____________ : _____________, ___________, __________, ____________. Matèries primeres com :____________________________________ Energia com: _____________________________________________ Capital com :___________________________________________ i mà d’obra o treballadors LA INDÙSTRIA NECESSITA
 10. 10. La indústria transforma la matèria primera que és la ______________ que dóna la ___________ i l’ovella en productes industrials ______________ com :_______________________ transforma en L’OVELLA LA VACA dóna dóna LA INDÙSTRIA Flan/ Pastís/ Formatge/ Iogurt/ Mantega/ QUÈ FA LA INDÚSTRIA ?
 11. 11. OVELLA __________ COTÒ ______ MATÈRIES PRIMERES/__________________________ d’origen ANIMAL _________ VEGETAL __________ LA LLANA _________ EL FIL ________ S’extreu ________ INDÚSTRIA TÈXTIL/__________________ TEIXITS I ROBA Transforma la llana i el fil en ______________ VESTIT, JERSEY, CATIFA, CAMISA, PANTALONS LA INDÚSTRIA TEXTIL
 12. 12. <ul><li>LECTURA.- </li></ul><ul><li>Las matèries primeres poden ser: </li></ul><ul><ul><li>d’origen animal, com la llana que dóna l’ovella </li></ul></ul><ul><ul><li>d’origen vegetal, com el fil que dóna la planta de cotó. </li></ul></ul><ul><li>La indústria tèxtil transforma la llana i el fil en teixits i roba. </li></ul><ul><li>Teixits i roba com: jersei, camises, catifes i vestits </li></ul>LES MATÈRIES PRIMERES PODEN SER: Omple el quadre amb pes paraules i les imatges VEGETAL com La indústria transforma en com D’origen
 13. 13. L’ENERGIA PETROLI Matèria Primera BENZINA COTXE CARBÒ/ Matèria primera Central NUCLEAR Central TÈRMICA ELECTRICITAT Fa funcionar produeix produeix Que fa funcionar Es transforma en Fa funcionar el
 14. 14. El petroli es troba a les ____________i l’utilitzen els _______. L’energia es pot obtenir del: carbó, de l’electricitat, del petroli, de les centrals nuclears i de les centrals tèrmiques que utilitzen carbó. El carbó s’utilitza en les centrals_________i serveix per produir ________________ ENERGIES carbó electricitat petroli Central nuclear Central tèrmica
 15. 15. Blat Matèria primera VEGETAL Farina Producte industrial Pasta Producte industrial Pastissos Producte industrial Galetes Producte industrial INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA Es produeix Se’n treu
 16. 16. LA INDÚSTRIA/ La indústria ____________ : _____________, ___________, __________, ____________. Matèries primeres com: ____________________________________ Energia com: _____________________________________________ Capital com: :_______________ , _______________. _____________i mà d’obra o treballadors necessita

×