Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Banghay aralin sa filipino( 9 lessons)ikatlong markahan

Banghay Aralin sa Filipino

  • Login to see the comments

Banghay aralin sa filipino( 9 lessons)ikatlong markahan

  1. 1. BANGHAY ARALIN SA FILIPINO Petsa: Araw: LAYUNIN:  Nasasabi o natutukoy angkatangianng tauhan sa kwentongbinasa. PAKSANG ARALIN: Pagsasabi ng KatangianngTauhan sa Kwentong Binasa Sanggunian: K to 12 CurriculumGuide inFilipino LM,pahina260-264 Kagamitan: shortbondpaper,LM, mga larawan, Kartolina, pentel pen TUKOY-ALAM: Anoang iyongpangarap? Hayaang ibahagi ngmga mag-aaral ang kanilang mga pangarap. PAGGANYAK: Paano kayamatutupadang pangarap ngisang tao? Bilangisangmag-aaral,paanomotutuparinang iyongpangarap?Mananatili nalamangbaitong pangarap? PAGLALAHAD: Ipabasaang kwentong“AngPangarapni Nilo”sa LM,pahina260-261. PAGTATALAKAY:  Sinoang batangnangarap sa kwento?  Ano-anoangpangarap ni Nilopara sa kaniyang sarili at sa ibangmga batangPilipino?  Bakitnaisniyangmapangalagaanang kapaligiran?  Anoang katangianni Nilo?  Dapat ba siyangtularan?Bakit? PAGPAPAHALAGA: Paanomo ipapakitangtaglaynamabutinggawa sa kapwa? GAWAING PAGPAPAYAMAN: Gawain1 Sagutinang GawinNatinsa pahina262 ng LM Gawain2 GawinangSanayinNatinsaLM pahina262- 263. PAGLALAHAT: Paanomo nabibigyangkatangianangisang tauhansa kwento. PAGLALAPAT: SagutinangLinanginNatinsa LM, pahina264. PAGTATAYA: Tukuyinangmga katangianng mga tauhan base sa pahayag at gawainsa bawatbilang.Piliinang sagot sa loobng kahon. 1. Agadpinulotni Ianang mga nahulogna prutas sa basketng isangmatanda. 2. “Inay,ako na po ang maghuhugasng plato,magpahinganapo kayo.” 3. “AlingBelenitonapoang pansitna lutoni inay.” 4. Ala-saispalamangng umagaay nagdidilignang halamansi Ben. 5. Araw-araw ay hinuhuluganni Fe angkaniyang alkansiyangtirangpera mulasa kaniyang baon. KASUNDUAN: Humanap ng isangkwentosaisang aklat.Kopyahinangmgapahayagna nagsasabi ng katangiannito.Isulatangkatangiannito.Isulatitosa kwaderno. Mapagbigay matipid matulungin maalalahanin masipag
  2. 2. BANGHAY ARALIN SA FILIPINO Petsa: Araw: LAYUNIN:  Natutukoyatnagagamitang mga pinaikling salita.(contractions) PAKSANG ARALIN: Pagtukoyat Paggamitng mga PinaiklingSalita (contractions) Sanggunian: K to 12 CurriculumGuide inFilipino LM,pahina265-268 Kagamitan: shortbondpaper,LM, mga larawan, Kartolina, pentel pen TUKOY-ALAM: Ipaskil angpangungusapsapisara at ipabasang sabayansa mga mag-aaral. Siya’y si Dindo,anhgbatangmaramingpangarapsa sarili’tpangarap sa kapwa. Basahinang salitangmaysalungguhit. Anoang napansinniyosa mga salitangito? PAGGANYAK: Anokaya ang tawag sa mga pangungusapnaito? Alamniyoba ang tawag sa mga pangungusapna ito? PAGLALAHAD: Ipabasaang mga pangungusapna nasa LM,pahina265. PAGTATALAKAY:  Anoang napansinninyo samga may salungguhitnasalita?  Anoang nangyari sa mga salitana may salungguhitsaikalawangpangungusap?  Paanopinaikli angsalita?  Anongbantasang ginamit?  Anoang isinasagisagngbantasna ito?  Ipaunawasa mga mag-aaral ang paraan ng pagpapaikli ngmgasalita.  Pagbigayinangmga mag-aaral ngmga halimbawangmga pangungusapnamayroong pinaiklingmgasalitagayang nabasa nilasa aklat. PAGPAPAHALAGA: Ano ang kahalagahanngkaalamansa pagpapaikli ngmgasalitasa pangungusap? GAWAING PAGPAPAYAMAN: Gawain1 Sagutinang GawinNatinsa pahina266 ng LM Gawain2 GawinangSanayinNatinsaLM pahina266- 267. PAGLALAHAT: Paanonatutukoyat nagagamitang mga pinaiklingsalita? PAGLALAPAT: SagutinangLinanginNatinsa LM, pahina268. PAGTATAYA: Tukuyinangpinaiklinganyongmga sumusunodnaparirala.Gamitinangmgaitosa pangungusap. 1. pari at madre 2. daga at leon 3. Kami ay susulat 4. hari at reyna 5. tayo ay lalakad KASUNDUAN: Panuto:Isulatang mga pariralangmaysalungguhitsa pinaiklinganyo. 1. Tayo ay pupuntasa mall bukas. 2. Siyaay matulungin nabata. 3. Angmga gamit nilaaynalubogsa baha. 4. Akoat si Fe ay magpinsan. 5. Silaay guguhitngmga tanawin.
  3. 3. BANGHAY ARALIN SA FILIPINO Petsa: Araw: LAYUNIN:  Natutukoyatnababasa ang mga salitangmay kambal katinignaBL. PAKSANG ARALIN: Pagtukoyat Pagbasang mga Salitangmay Kambal KatinignaBL Sanggunian: K to 12 CurriculumGuide inFilipino LM,pahina269-272 Kagamitan: LM, mga larawan, Kartolina, pentel pen TUKOY-ALAM: Bigkasinangmga tunogng titkB at L. Pagsamahinang dalawangtunogna ito. PAGGANYAK: Naranasanmo na bang mablangkoangisiphabang may isangkaibiganokaklasengnagtatanongsaiyo? PAGLALAHAD: Ipabasaang kwentong“AngBago kungKaibigan”,sa LM,pahina269-270. PAGTATALAKAY:  Sinoang bagongmagkaibigansakwento?  Bakitnagpuntasi Tinasa bahay ninaMirma?  Bakithindi nakapasoksapaaralan si Mirma?  Anongmabubutingkatangianmayroonsi Tina? Si Mirma?  Sinosa kanilaangnais mongtularan?Bakit?  Paanomo siyatutularan?  Basahinang mga salitangmaysalungguhit.  Anoang napansinninyosaunangdalawangtitik ng mga salitangbloke,blusaatblangko?  Anoang tawag sa mga salitangito?Ano-anoang ibapang halimbawanito?  Paanoang wastongpagbigkasng tunogna /b/ /l/? PAGPAPAHALAGA: Anoang kahalagahanng pagmamalasakitsa isa’tisa? GAWAING PAGPAPAYAMAN: Gawain1 Sagutinang GawinNatinsa pahina271 ng LM Gawain2 GawinangSanayinNatinsaLM pahina271- 272. PAGLALAHAT: Paanonatutukoyat binabasaangmga salitangmaykambal katinignabl? PAGLALAPAT: PangkatangGawain Pangkat- 1 Gumuhitng mga bagay na maykambal katinignabl. Pangkat-2 Tukuyinang mga salitangmaykambal katinig na bl. bloke baso bola tabo tabla talon bato bibliya basura hibla hipon hapon bilog butiki blusa Pangkat– 3 Gawinang LinanginNatinsaLM,pahina272. Pangkat-4 Magtala ng limanghalimbawangmga salitangmaykambal katinignabl. PAGTATAYA: Basahinangmga at tukuyinangmga salitangmay kambal katinignabl sa pangungusap. 1. Angbloke ngyeloay natutunaw. 2. Angblusang dalaga ay kulaypula. 3. Makapal ang mga hiblangbuhokni ate. 4. Si Blessyaymabaitna bata. 5. Mabigat ang tablangdala-dalani tatay. KASUNDUAN: Gumupitng tatlonglarawanna may kambal katinignabl.Idikititosakwaderno.Sailalimngginupit na larawanay isulatang ngalannito.
  4. 4. BANGHAY ARALIN SA FILIPINO Petsa: Araw: LAYUNIN:  Natutukoyangsalitangmaymalingbaybaysa pangungusap;  Naisusulatanglabel saparaangkabit-kabit. PAKSANG ARALIN: Pagtukoysa SalitangmayMalingBaybaysa Pangungusap PagsulatngLabel sa Paraang Kabit-kabit Sanggunian: K to 12 CurriculumGuide inFilipino LM,pahina273-275 Kagamitan: LM, mga larawan, Kartolina, pentel pen TUKOY-ALAM: Alinsadalawangsalitaangmay malingbaybay? 1. pangarap pagarap 2. almusal almosal 3. panghehelo paghihilo 4. blangko blangku 5. blosa blusa PAGGANYAK: Ipakitaang mga sumusunodnalarawansa mga mag-aaral.Basahinangngalanngmga ito sa mga mag- aaral.Alinangmaymalingbaybayng salita? bulaklak bolaklak tsenelas tsinelas tambol tanbol PAGLALAHAD: Ipabasaang mga pangungusapsa BasahinNatinng LM,pahina273. PAGTATALAKAY:  Anoang napansinmosa bawat pangungusap?  Ano-anoangsalitana may malingbaybay?  Bakithindi nakapasoksapaaralan si Mirma?  Anoang tamang baybayng mga salitangito? PAGPAPAHALAGA: Anoang maaaringmakatulongsa wastong pagbaybayng mga salita? GAWAING PAGPAPAYAMAN: Gawain1 Sagutinang GawinNatinsa pahina273 ng LM Gawain2 GawinangSulatinNatinngLM,pahina275. PAGLALAHAT: Paanonatutukoyangtamang baybayng mga salita? PAGLALAPAT: PangkatangGawain Pangkat- 1 Gawin ang SanayinNatinA,LMpahina274. Pangkat-2 Gawin ang SanayinNatinB,LM,pahina274. Pangkat– 3 Gawinang SanayinNatinC,LM,pahina274 . Pangkat-4 Biluganangwastongbaybaysa hanay ng mga salita. a. paglego pagligo pagligu b. matulungin matolungin matulongin c. bibeg bebig bibig d. pagong pagung paggung e. paarallan paarralan paaralan PAGTATAYA: Tukuyinsapangungusapangmga salitangmay malingbaybay.Isulatitonangwastosa sagutangpapel sa paraang kabit-kabit. Gawinang LinanginNatinsaLM,pahina275. KASUNDUAN: Tuminginsapaligidngtahanan.Isulatangngalan ng mga bagay na makikita.Isulatngmaywastong baybaysa paraang kabit-kabit.Gawinitosakwaderno.
  5. 5. BANGHAY ARALIN SA FILIPINO Petsa: Araw: LAYUNIN:  Nasasagotng wastoang mga tanongsa pagsusulit. PAKSANG ARALIN: Pagsusulit PANIMULANG GAWAIN: Ihandaang mga mag-aaral sa pagsusulit Basahinang mga panutong may tamanglakas at linawsamga mag-aaral.Ipaunawaitonghustosa kanila. PAGSUSULIT I. Piliin angwastongkatangian ipnapahayag sa bawat pangungusap.Isulatangtitikng tamang sagot. ______1. Tinulunganni Ianang bulagsa patawid. a. matulungin b. matipid c. mapagbigay ______2. Si Sethay lagingnagwawalissakanilang bakuran. a.matipid b. maalalahanin c.masipag _____ 3.“Inay,akona poang maghuhugasng plato,magpahinganapokayo. a. maalalahanin b. matipid c.mapagbigay ______4. Sinusunodlagi ni Mel ang utosng kaniyang nanay. a. matulungin b.magalang c.masunurin ______5. Gumagamitsi Lisang po at opo sa pakikipag- usapsa mga nakakatanda. a. masipag b. magalang c. masunurin II. Isulatang pinaiklinganyongmga salitang may salungguhit. 6. mangga at baggoong _____________________________ 7. Silaay malulusognabata. _____________________________ 8. Kayoay umuwi na at mag-aral. _____________________________ 9. Akoay ipinanganak saBulacan. _____________________________ 10. Umuwi ka na at maligo. _____________________________ 11. lupaat bahay _____________________________ 12. Anglolomo ay nasa hospital. _____________________________ 13. Angalagang aso at baboy ni Lea ay malulusog. _____________________________ 14. Magpahingaat uminomnggamot. _____________________________ 15. Angmga damitat sapatos nilaay magaganda. _____________________________ III. Tukuyinangmalingbaybayng salitang ginamitsapangungusap.Isulatitongwasto. sa paraang dikit-dikit. _______16. Gawa sa kahuyang bahay ninaGrace. _______17. Bumili ngbagongblosasi Maria. IV. Biluganang salitangmaykambal katinig. 18. blusa bulsa butas 19. basa baso blangko 20. tabo tabla tambol V. Magbigay ng isangkatangianna dapat mongtaglayinbilangisangbata.Bakitdapat itongtaglayinngmga bata?Ipaliwanagang sagot.(5 puntos) 20-25 ________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _______________________
  6. 6. BANGHAY ARALIN SA FILIPINO Petsa: Araw: LAYUNIN:  Nasasabi angmensaheng naisipabatidng nabasangkwento;  Nasasabi angnais ipabatidngnabasangbabala at paalalana nakitasa mga pampublikonglugar. PAKSANG ARALIN: Pagsasabi ng MensahengNaisIpabatidng NabasangKwento Pagsasabi ngMensahengNaisIpabatidng NabasangBabala at Paalalana Nakitasa mga PampublikongLugar Sanggunian: K to 12 CurriculumGuide inFilipino LM,pahina277-279 Kagamitan: LM, mga larawan, Kartolina, pentel pen TUKOY-ALAM:  Mahiligka bangpumuntasa parke o iba pang pasyalan?  Anu-anoangnakikitarito?  May nakikitakabangmga nakasulatsa padero matigasna bagay tuladng tabla?  Anu-anoangmga nakasulatdito?anotawagsa mga ito? PAGGANYAK: Nakikitamobaang babalangitosa hardinnginyong paaralan? BAWAL PUMITAS NG MGA BULAKLAK DITO! PAGLALAHAD: Ipabasaang mga pangungusapsa BasahinNatin “Ang PaalalakayArnel” LM,pahina276-277. PAGTATALAKAY:  Bakitnagmamadali si Arnel?  Sinoang mgkaklase sakwento?  Anhoang ginawani Arnel nangmaalalaniyaang leksiyonsaAralingPanlipunan?  Bakitnilapitanni Arnel si Lito?  Kungikaw si Arnel ganoondinbaang gagawin mo?Bakit?  Anoang mensahe ngkwento?  Ano-anoangmga mensahe ngmga nabasang babalasa kwento?  Ano-anongmgababalaang nakikitaniyosamga pampublikonglugar?Talakayinangkasagutan ng mga mag-aaral. PAGPAPAHALAGA: Anoang mabutingdulotngmga babalaat paalalasa mga pampublikonglugar? GAWAING PAGPAPAYAMAN: Gawain1 Gawinang PahalagahanNatinsa LM,pahina278. Gawain2 Sagutinang GawinNatin,A,saLM,pahina279. PAGLALAHAT: Paanonasasabi ang mga mensahe ngkwentong binasa,atmgababala at paalalana nakikitasamga pampublikonglugar? PAGLALAPAT: PangkatangGawain Ipagawaang pangkatangGawain. Sumulatng mga babalao paalalasa manilapaperna makikitasamga pampublikonglugar.Tukuyinang mensahengnaisiparatingngbabalaopaalala. PAGTATAYA: Sabihinangmensahengnaisipabatidngmga babalaat paalala. Gawinang GawinNatinC,saLM pahina279. KASUNDUAN: Sabihinangnaisipabatidngbabalangito.Tukuyin kungsaan itonakikita.
  7. 7. BANGHAY ARALIN SA FILIPINO Petsa: Araw: LAYUNIN:  Napagsusunod-sunodangmgapangyayari sa tulongng mga larawan. PAKSANG ARALIN: Pagsunod-sunodngmgaPangyayari saTulongng mga Larawan Sanggunian: K to 12 CurriculumGuide inFilipino LM,pahina281-283 Kagamitan: LM, mga larawan, Kartolina, pentel pen TUKOY-ALAM:  Naaalalaniyopaba ang kwentong“AngPaalala kay Arnel”?  Sinoang makakapagsalaysaymuli sakwento ayonsa pagkasunud-sunodnit PAGGANYAK: Paano ka maghugasng iyongmgakamay? PAGLALAHAD: Ipakitaang mga larawan. PAGTATALAKAY:  Ayusinangmga larawanayonsa wastong pagkasuno-sunodngtamangpaghuhugasng kamay.  Ipatukoysa mgabata ang bawat pangyayari na nasa larawan.  Nakatulongbaang mga larawanupang mapagsunod-sunodkungano ang tamang paghuhugasngkamay? GAWAING PAGPAPAYAMAN: Gawain1 Gawinang Gawin Natinsa LM,pahina281. Gawain2 SagutinangSanayinNatinNatin,A,saLM,pahina281- 282. PAGLALAHAT: Paanonatutukoyangwastongpagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa tulongngmga larawan? PAGLALAPAT: PangkatangGawain Ipagawaang pangkatangGawain. Gumuhitng mga larawanna nagpapakitang wastongpagkasunod-sunodngmgaGawain sa bahay. Halimbawa:Paghuhugasngpinggan,paliligoatiba pa. PAGTATAYA: Pagsunod-sunudinangmgapangyayari sa tulongng mga larawan. Gawinang Linangin NatinC,saLM pahina282-283. KASUNDUAN: Gumupito gumuhitngmga larawanna nagpapakitang wastong pagkasunod-sunodngmga pangyayari sa kwentong“AngPaalalakay Arnel.”Gawinitosamanilapaper.
  8. 8. BANGHAY ARALIN SA FILIPINO Petsa: Araw: LAYUNIN:  Nagagamitang tamangpandiwang pangnagdaanna naaayonsa ginamitna pangngalanopanghalip. PAKSANG ARALIN: PandiwangPangnagdaan Sanggunian: K to 12 CurriculumGuide inFilipino LM,pahina283-284 Kagamitan: LM, mga larawan, Kartolina, pentel pen TUKOY-ALAM: Tukuyinangangkopna salitaupangmabuoang pangungusap. 1._________ ngmga halamansi Ian kahapon. 2._________ nggatas si Sethkaninangumaga. 3._________ng leksiyonsi Leakayanakakuhasiyang mataassa pagsusulit. 4.________ ni Dinaang plorerakayanapagsabihansiya ng kaniyangina. 5.________ang nanayni Bethsa pagkapanaloniyasa paligsahan. PAGGANYAK: Ano-anoang mgaginawaninyobago pumasoksa paaralan? Isulatsa pisaraang mga kasagutan. PAGLALAHAD: Ipabasaang mga pangungusap. PAGTATALAKAY:  Anoang napansinninyosamga salita?  Anoang tawag sa mga salitangnagsasaadng kilos?  Pansininangmgasalita,kailanginanapang kilos?  Anoang tawag sa pandiwangito?  Hikayatinangmga mag-aaral na magbigaypa ng mga halimbawangmga pandiwang pangnagdaan.Ipagamititosa pangungusap.Gabayanangmgabata sa wastongpaggamitng pandiwangpangnagdaan. PAGPAPAHALAGA: Bakitmahalagaang wastongpaggamitng mga pandiwangpangnagdaan? GAWAING PAGPAPAYAMAN: Gawain1 Gawinang Gawin Natinsa LM,pahina283. Gawain2 Sagutinang Sanayin Natin,saLM,pahina 283-284. PAGLALAHAT: Anoang pandiwangpangnagdaan? PAGLALAPAT: PangkatangGawain Ipagawaang pangkatangGawain. Sumulatng limangpandiwangpangnagdaanat gamitinitonang wastosa pangungusap. PAGTATAYA: Gamitinnangtama ang mga sumusunodna pandiwangpangnagdaannanaaayonsa gagamiting pangngalano panghalip. pangungusap. 1. sumulat 2. umawit 3. kumain 4. pumunta 5. sumakay KASUNDUAN: Sumulatng limang(5) pandiwangpangnagdaanat gamitinito nangtama sa pangungusap.
  9. 9. BANGHAY ARALIN SA FILIPINO Petsa: Araw: LAYUNIN:  Nakakabuongpayak na pangungusapgamitang mga salitangkilosnanabasasa tula;  Nagagamitsa pangungusap angmga salitang kilosopandiwa. PAKSANG ARALIN: Pagbuong Payakna PangungusapGamitang mga salitangkilosnabasasatula Paggamitng SalitangKilosoPandiwasa Pangungusap Sanggunian: K to 12 CurriculumGuide inFilipino LM,pahina285-287 Kagamitan: LM, mga larawan, Kartolina, pentel pen TUKOY-ALAM: Ano-anoanginyongmgaginawabago pumasoksa paaralan? Isulatsapisara ang mga payakna pangungusap bilangsagotsa tanong. Ipatukoysamga mag-aaral ang mga pandiwang ginamitsapangungusap. PAGGANYAK: Nakagawaka na ba ng mabuti sa kapwa? Sa anongparaan? Anong gantimpalao papuri ang ibinigayosa iyo? PAGLALAHAD: Ipabasaang mga pangungusap. PAGTATALAKAY:  Anoang napansinninyosamga salita?  Anoang tawag sa mga salitangnagsasaadng kilos?  Pansininangmgasalita,kailanginanapang kilos?  Anoang tawag sa pandiwangito?  Hikayatinangmga mag-aaral na magbigaypa ng mga halimbawangmga pandiwang pangnagdaan.Ipagamititosa pangungusap.Gabayanangmgabata sa wastongpaggamitng pandiwangpangnagdaan. PAGPAPAHALAGA: Bakitmahalagaang wastongpaggamitng mga pandiwangpangnagdaan? GAWAING PAGPAPAYAMAN: Gawain1 Gawinang PahalagahanNatinsa LM,pahina286. Gawain2 Sagutinang Sanayin Natin,A,saLM,pahina286. PAGLALAHAT: Anoang pandiwangpangnagdaan? PAGLALAPAT: PangkatangGawain Ipagawaang pangkatangGawain. Sumulatng limangpandiwangpangnagdaanat gamitinitonang wastosa pangungusap. PAGTATAYA: Gamitinnangtama ang mga sumusunodna pandiwangpangnagdaannanaaayonsa gagamiting pangngalano panghalip. pangungusap. 6. sumulat 7. umawit 8. kumain 9. pumunta 10. sumakay KASUNDUAN: Sumulatng limang(5) pandiwangpangnagdaanat gamitinito nangtama sa pangungusap.

×