Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lesson Plan Sir Bambico

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Lesson Plan Sir Bambico

 1. 1. KAGAWARAN NG PROPESYUNAL NA EDUKASYON Kolehiyo ng Edukasyon Unibersidad ng San Luis Baguio City Paksa: Dula Week 1 Day 1 Remarks PAKSA: Pagpapakilala sa mga nilalaman ng aralin at Talakayan sa kahulugan ng dula. LAYUNIN: Sa pamamagitan ng pagpapakita ng powerpoint presentation ng at pagbibigay ng mga gawain, ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. nabibigyang kahulugan kung ano ang dula. PAGGANYAK: 20 min 1. Pagbubunot ng papel na may nakasulat na linya ng ilang artista o tauhan sa pelikula (ayon sa iba’t ibang sakop ng panahon), 2. 5 min: Paghahanda kung paano itatanghal. Gagayahin ng mga mag-aaral. 3. 15 min: Isagagawa sa harap ng klase. PROCEDURE: 1. 5 min: Pahapyaw na pagpapakilala sa mga nilalaman ng aralin sa pamamagitan ng powerpoint presentation. Mga Nilalaman ng aralin sa 3 linggo: a. kasaysayan b. kahulugan ng dula Inihanda nina: Faycan, Joy F., Mabanta, Rosemarie Gaile C., Tapuro, Jharmange Maria Amor B.
 2. 2. c. elemento d. sangkap ng dula e. uri ng dula f. iba’t ibang halimbawa ng dula g. pagsusuri ng dula 2. 25 min: Powerpoint Presentation 2.1 Ipakikita ang 8 iba’t ibang kahulugan ng dula sa pamamagitan ng powerpoint presentation. 2.2 Ipaliliwanag ng guro ang kahulugan ng dula. 2.3 5 min: Ibibigay ang mga handouts na naglalaman ng kasasayan ng dula ayon sa iba’t ibang panahon. EBALWASYON: 10 min: Seatwork 1. Magbibigay ang guro ng gawaing papel. 2. Ihahanay ng mga mag-aaral kung kaninong kahulugan ang mga nasa hanay A sa mga nagsabi sa hanay B. (16 puntos) Day 2 Remarks PAKSA: Panahon ng Katutubo at Panahon ng Kastila LAYUNIN: Sa pamamagitan ng pagbibigay ng handouts sa kasaysayan ng dula ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. napagiiba at napagtutulad ang dalawang magkaibang panahon; at b. nakapagsasabi ng ideya sa ka-grupo. Inihanda nina: Faycan, Joy F., Mabanta, Rosemarie Gaile C., Tapuro, Jharmange Maria Amor B.
 3. 3. PAGGANYAK: 15 min: Message Relay 1. Magkakagrupo ang magkakahanay sa upuan. 2. Ipapasa ng nasa harap ang nabasang mensahe sa papel na bigay ng guro. 3. Ang mensahe ay ang karaniwang paksa sa panahon ng katutubo. 4. Isusulat agad sa pisara ang pinagpasa-pasahang mensahe. PROCEDURE: 1. 30 min: Pagtatalakay sa Panahon ng Katutubo at Panahon ng Kastila 2. 5 min: Sa isang buong papel isusulat ng mga magkatabing mag-aaral ang pagkakatulad at pagkakaiba sa panahon ng katutubo at panahon ng kastila. EBALWASYON: 10 min: Sa isang kapat na papel isususlat ng mga mag- aaral ang mga paksa at mahahalagang punto sa natalakay na panahon. Day 3 Remarks PAKSA: Panahon ng Hapon at Panahon ng Amerikano LAYUNIN: Sa pamamagitan ng pagtatalakay sa Panahon ng Hapon at panahon ng Amerikano ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. nakpagababahagi ng ideya sa mga paksang tinatalakay. PROCEDURE: 1. 40 min: Tatalakayin ng guro ang dalawang panahon 2. 10 min: Brainstorming sa mga mahahalagang punto ng panahon Inihanda nina: Faycan, Joy F., Mabanta, Rosemarie Gaile C., Tapuro, Jharmange Maria Amor B.
 4. 4. EBALWASYON: 10 min: Seatwork 1. Magbibigay ng halimbawa ang guro tukuyin ng mga mag- aaral kung anong panahon ito nabibilang.(15 puntos) Day 4 Remarks PAKSA: Panahon ng Bagong Republika hanggang sa kasalukuyan LAYUNIN: Sa pamamagitan ng pagtatalakay sa Panahon ng Bagong Republika at Kasalukuyang panahon ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. nakapagbabahagi sa klase ng mga impormasyon sa mga panahon ng bagong lipunan at kasalukuyan. PAGGANYAK: 15 min 1. Hahatiin ang klase sa apat na grupo 2. Pangkatang talakayan sa dalawang huling panahon. 3. Maguunahan ang apat na grupo sa pagsusulat sa white board ng mga sa sagot sa katanungan ng guro. PROCEDURE: 35 min 1. Pagtatalakay sa huling dalawang panahon. EBALWASYON: 10 min seatwork 1. Sa kalahating papel na pahalang tutukuyin at isusulat ng mga mag-aarala kung saang panahon nabibilang ang mga paksang babanggitin ng guro. Day 5 Remarks Inihanda nina: Faycan, Joy F., Mabanta, Rosemarie Gaile C., Tapuro, Jharmange Maria Amor B.
 5. 5. PAKSA: Pagsusulit LAYUNIN: Sa pamamagitan ng 50 puntos na pagsususulit ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. nasasagot nang wasto ang mga katanungan sa pagsusulit;at b. nakagagawa ng timeline graphic organizer. PROCEDURE: 1. 10 min: Pagbibigay ng activity paper at panuto para sa pagsusulit. 2. 30 min: Pagsusulit- kasaysayan at kahulugan ng dula (50 puntos) Ipapasa sa klase matapos ang pagsusulit. 3. Gagawa ang magkatabi ng isang timeline graphic organizer tungkol sa kasaysayan ng dula. 4. 10 min: Step 1:Pagkatapos ang pagsusulit, hahatiin ang klase sa limang grupo para sa isang pagsasadula na gagawin sa susunod na lingo. Step 2: Magsasama ang mga magkakagrupo at pag- uusapan ang mga gagawin para sa dula-dulaan. Kasabay nito ay ang pagbibigay ng ng criteria sa gagawing pagtatanghal. Week 2 Day 1 Inihanda nina: Faycan, Joy F., Mabanta, Rosemarie Gaile C., Tapuro, Jharmange Maria Amor B.
 6. 6. PAKSA: Sangkap ng Dula LAYUNIN: Sa pamamagitan ng pagtatalakay ng mga sangkap ng dula, ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. nakapagbibigay ng halimbawa ng mga sangkap ng dula; at b. naipaliliwanag ang kahulugan nito. PAGGANYAK: • 20 min: 1. Jigsaw puzzle, hahatiin ang klase sa walong grupo, bawat grupo ay may anim o pitong miyembro. Sa mga papel na letra ay bubuuin ang mga salita na sangkap ng dula. 2. Pagkatapos buuin, pipiliin sa mga nakasulat sa pisara kung aling kahulugan ito naayon at ididikit ito. PROCEDURE: 1. 30 mins: Ayon sa nabuong salitang idinikit sa pisara ng mga mag-aaral na sangkap ng dula, itatama ito ng guro. 2. Tatalakayin naman ito ng guro at magbibigay ng halimbawa upang malinaw sa mga mag-aaral. 3. Tatanungin ng guro ang magkakgrupo kung may nagawa na silang dula-dulaan. EBALWASYON: 10 min: Seatwork Pagkakaroon ng 15 puntos na Pagkilalang anyo ng gawain. Day 2 Remarks PAKSA: Elemento ng Dula LAYUNIN: Inihanda nina: Faycan, Joy F., Mabanta, Rosemarie Gaile C., Tapuro, Jharmange Maria Amor B.
 7. 7. Sa pamamagitan ng powerpoint presentation ang mga mag- aaral ay inaasahang: a. naipaliliwanag ang mga elemento ng dula; at b. nailalarawan ng mga mag-aaral ang mga elemento ng dula sa pamamagitan ng pagbibigay kahulugan nito. PAGGANYAK: • 12 mins: Text twist sa iba’t ibang elemento ng dula • 3 mins: Pagtatama ng Gawain na ginawa ng mga mag- aaral. PROCEDURE: 1. 35 mins:Gamit ang powerpoint presentation, tatalakayin ng guro at mag-aaral ng malinaw at maayos ang iba’t ibang elemento ng dula. Magkakaroon ng guro-mag- aaral na talakayan. Elemento ng dula: a. Iskrip o nakasulat na dula b. Gumaganap o actor c. Tanghalan d. Tagadirehe o director e. Manonood 2. Kasabay sa talakayan ay pagbibigay ng takdang-aralin ang klase tungkol sa mga uri ng dula. 3. Ipaaalala ng guro na ang pagtatanghal na pinagusapan ay gaganapin na sa Biyernes. EBALWASYON: 10 min: Seatwork Pair Activity: 1. Sa isang buong papel bubuo ng mga halimbawa ang magkapareha ng elemento ng dula. Inihanda nina: Faycan, Joy F., Mabanta, Rosemarie Gaile C., Tapuro, Jharmange Maria Amor B.
 8. 8. 2. Bawat elemento ay bibigyan nila ng katangian. Day 3 PAKSA: Uri ng Dula LAYUNIN: Sa pamamagitan ng powerpoint presentation sa pagtatalakay ng mga uri ng dula, ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. natutukoy ang mga iba’t ibang uri nito; b. nakikilala ang pagkakaiba ng mga uri ng dula sa pamamagitan ng pagbibigay halimbawa nito; at PAGGANYAK: 1. Ipapasa muna ang takdang-aralin. 2. 15 mins: Cross word puzzle a. Ibibigay ng guro ang acivity sheet. b. Sasagutan ng mga mag-aaral ang crossword puzzle. PROCEDURE: 1. 30 mins: Pagtatalakay ng iba’t ibang uri ng dula at pagpapanuod ng ilang linya sa pelikula sa pagbibigay halimbawa sa bawat uri. Uri ng Dula: a. Komedya b. Trahedya c. Melodrama o Soap Opera d. Parsa EBALWASYON: 3. 10 mins: 1. Magbibigay ang guro ng mga ilang pamagat ng dula at Inihanda nina: Faycan, Joy F., Mabanta, Rosemarie Gaile C., Tapuro, Jharmange Maria Amor B.
 9. 9. tutukuyin ng mga mag-aaral kung anong uri ito naayon. Day 4 PAKSA: (Pagsusulit) LAYUNIN: Sa pamamagitan ng pagsusulit na pagkilala at obhektibong sanaysay, ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. nakikilala ang sangkap at elemento ng dula; at b. naipaliliwanag ang sariling pagkakaintindi sa mga uri ng dula. PROCEDURE: 1. 40 mins: Pagkakaroon ng 40 puntos na pagsusulit sa mga Sangkap, Elemento, at Uri ng Dula 2. Pagkatapos ng 40 minuto ay magsasamang muli ang magkakagrupo at aauyusin ang kanilang itatanghal sa susunod na araw. Day 5 PAKSA: (Paglalapat) LAYUNIN: Sa pamamgitan ng pagtatanghal sa harapan, ang mga mag- aaral ay inaasahang: a. naitatanghal ang sariling gawang skit na may emosyon. PROCEDURE: 1. 10 mins: Paghahanda para sa presentasyon o ipapalabas. 2. 50 mins: Pagpapalabas ng bawat pangkat sa inensayong dula-dulaan sa harapan. Inihanda nina: Faycan, Joy F., Mabanta, Rosemarie Gaile C., Tapuro, Jharmange Maria Amor B.
 10. 10. Week 3 Day 1 PAKSA: (Pagsusuri ng dula sa buong lingo) LAYUNIN: Sa pamamagitan ng pagpapaliwanag at pagbibigay ng handouts sa mga gabay ng pagsusuri ng dula, ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. napipili ang dulang susuriin; at b. naitatanong ang mga kailangan nila sa pagsusuri. PAGGANYAK: 10 min: Board Drill Unahan sa pagsagot ng mga katanungan. (Sangkap, Uri at Elemento ng Dula) PROCEDURE: 1. 40 mins:Ipaliliwanag at ibibigay ang mga gabay sa pagsusuri ng dula. 2. 10 mins: Pagtatanong ng mga mag-aaral 3. Pipili sila ng dula na natalakay na sa klase. EBALWASYON: 10 min 1. Pagkakaroon ng 10 puntos na seatwork. 3. Pagsusulat sa mga nararapat na suriin sa isang dula. Day 2 PAKSA: Worksyap sa Paggawa ng Iskrip ng Dula LAYUNIN: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang worksyap sa dula Inihanda nina: Faycan, Joy F., Mabanta, Rosemarie Gaile C., Tapuro, Jharmange Maria Amor B.
 11. 11. ang mga mag-aarl ay inaasahang: a. nakagagawa ng iskrip ng dula. PROCEDURE: 1. 1 0 mins: Pagpapakila ng ispiker sa worksyap 2. 40 min: Pagkakaroon ng worksyap sa paggawa ng iskrip EBALWASYON: 10 min: Sa isang-kapat na papel isulat ang mga panuntunan sa pagsusulat nd iskrip ng dula. Day 3 PAKSA: Worksyap sa Pagtatanghal ng nagawang Iskrip LAYUNIN: Sa pamamagitan ng pagtatanghal, ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. nakatatanghal sa harap ng mga kaklase; b. nagagawa ang mga panuto ng ispiker PROCEDURE: 1. 5 mins: Paghahanda para sa presentasyon o ipapalabas. 2. 20 mins: Pagpapalabas ng grupo ng inensayong dula sa harap ng klase 3. 20 min: Susuriin ito ng ispiker at sasabihin ang mga pagkukulang ng mga grupo. EBALWASYON: 15 min: Mabilisang Indibidwal na pagtatanghal 1. 10 segundong pagaakto sa kinatatayuan Inihanda nina: Faycan, Joy F., Mabanta, Rosemarie Gaile C., Tapuro, Jharmange Maria Amor B.
 12. 12. Day 4 PAKSA: Pagatatanghal ng Dulang Trahedya LAYUNIN: Sa pamamagitan ng pagtatanghal, ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. naisasagawa ang mga natutunang paraan ng pagtatanghal sa pamamagitan ng maayos na pagkakasulat ng iskrip, at b. naitatanghal nang naayon sa sa nakasulat sa iskrip ang dula. PROCEDURE: 1. 10 mins: Paghahanda para sa presentasyon o ipapalabas. 2. 50 mins: Pagpapalabas ng bawat pangkat sa harapan ang inensayong simpleng dulang komedya. 3. Ibibigay ang mga sertipiko ng pagdalo sa workshop. Day 5 PAKSA: (Pagpapasa sa nasuring dula) LAYUNIN: Sa pamamagitan ng pagwawasto sa ilang mga papel na ipinasa, ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. natutukoy ang mga maling nagawa sa pagsusuri; at b. naiwawasto ang mga natukoy na mali. PROCEDURE: Inihanda nina: Faycan, Joy F., Mabanta, Rosemarie Gaile C., Tapuro, Jharmange Maria Amor B.
 13. 13. 1. 20 mins: Pagwawasto ng guro sa ilang mga papel. 2. 10 mins. Pagpapaliwanag ng guro sa mga kamalian ng mga mag-aaral. EBALWASYON: 30 min na Pagsusulit: 1. Gagawa ang mga mag-aaral ng isang maikling iskrip na naglalaman ng mga sangkap, elemento at uri ng dula. Inihanda nina: Faycan, Joy F., Mabanta, Rosemarie Gaile C., Tapuro, Jharmange Maria Amor B.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • RonaMaeEscala

  Aug. 28, 2017
 • Pinkgirllea

  Aug. 30, 2017
 • dharose

  Sep. 7, 2018
 • AbdulhamidLandasan

  Jan. 31, 2019
 • CristynBrusola1

  Mar. 10, 2019
 • JanetisTogatog

  Apr. 8, 2019
 • RosellReyes1

  Jul. 22, 2019
 • manaloto1130

  Jul. 28, 2019
 • shennacaburatan

  Aug. 30, 2019
 • MarigenDamayo

  Sep. 25, 2019
 • ivyjaniselaga

  Jan. 28, 2020
 • AbigailGucilatar1

  Mar. 6, 2020

Views

Total views

37,907

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

334

Shares

0

Comments

0

Likes

12

×