Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Module 1

11,940 views

Published on

Module 1

 1. 1. 1 Modyul 1: Problema sa Lupa Mga Paksa: 1. Kontekstong Historikal ng Problema sa Lupa 2. Kalagayan ng mga Magsasaka sa Gitnang Luzon noong dekada 1950 3. Kahulugan at Kahalagahan ng Katarungang Panlipunan 4. Konsepto ng Karapatang Pantao Tema: B. Panahon, Pagpapatuloy at Pagbabago D. Karapatan, Pananagutan at Pagkamamamayan Bilang ng oras: Apat (4) Alignment Matrix PAKSA SANGGUNIAN ANO ANG KAKAYAHANG NAKAPALOOB SA SANGGUNIAN SAANG GAWAIN MAKAKAMIT ANG KAKAYAHAN? ANONG LEVEL OF ASSESSMENT NAKAPALOOB ANG GAWAIN? BILANG NG ORAS Kontekstong historikal ng problema sa lupa The Independent noong Mayo 18, 1918 Luis Taruc, Born of the People 1. Nailalahad ang kasaysayan ng suliraning agraryo mula sa panahon ng mga Amerikano 2. Nasusuri ng cartoon tungkol sa problema sa lupa bilang bahagi ng kontekstong historikal ng sitwasyon noong mga 1950 3. Nababasa ang biswal na sanggunian, ang kahulugan at mensahe nito. 4. Naiuugnay-ugnay ang mensahe ng cartoon sa problema sa lupa noong 1950. 5. Naipahahayag ang sariling pananaw ukol sa mensahe ng cartoon. Gawain 1 Gawain 2 Gawain 3 Gawain 1 Gawain 3 Gawain 1 Knowledge Skills/Process Knowledge Skills/Process Knowledge Skills/Process Knowledge Skills/Process Skills/Process Understanding 1 Kalagayan ng mga magsasaka sa Gitnang Luzon noong mga 1950 Luis Taruc, Born of the People 6. Nailalarawan ang kalagayan ng mga magsasaka base sa sipi ni Luis Taruc 7. Naipahahayag ang sariling pananaw ukol sa paghati-hati ng ani sa pagitan ng may-ari ng lupa at mga kasama. Gawain 4 Gawain 5 Gawain 6 Knowledge Skills/Process Understanding Understanding 1 Kahulugan at kahalagahan ng katarungang panlipunan Act No. 4054 Batas Tenancy 8. Nabibigyang kahulugan ang katarungang panlipunan kaugnay sa problema sa lupa Gawain 8 Knowledge Skills/Process, 1 Konsepto ng karapatang pantao Manila Bulletin, February 23, 1952 9. Naipapaliwanag ang katarungang panlipunan bilang karapatan ng tao at lipunan Gawain 9 Gawain 10 Gawain 11 Understanding Knowledge Skills/Process, Understanding Skills/Process 1
 2. 2. 2 http://www.gmanetwork.co m/news/video/122637/balita nghali/mga-magsasaka- nanawagang-ibigay-sa-kanila- ang-lupang-sinasaka-sa-24th- anniversary-ng-carp (Date posted: June 8, 2012) 10. Natataya ang kahalagahan at kaugnayan ng problema sa lupa noong 1950 at sa kasalukuyan. Gawain 7 Gawain 10 Skills/Process, Understanding Pagganyak: a. Ipaawit ang “Magtanim ay ‘di biro” o maaring i-download sa link na ibinigay sa modyul. b. Ipatala sa pisara ang mga salita na nararanasan ng magsasaka tuwing siya ay nagsasaka. (bisig ko’y namamanhid, baywang ko’y nangangawit, binti ko’y namimintig) c. Ipasagot ang mga katanungan sa pahina __ ng LM. d. Maaring magdagdag ng pamprosesong tanong na “Paano maiaangat ang kalagayan ng magsasaka upang magkaroon ng maayos na pamumuhay at matamo ang katarungang panlipunan?” *Paalala: Ang tanong ay masasagot lamang ng mag-aaral sa katapusan ng pagtalakay ng modyul na ito Mga inaasahang sagot: 1. Pagsasaka ay mahirap na gawain at kinakailangan na magbanat ng buto at magtrabaho sa bukid 2. Maaari, dahil ang iba ay nakagisnan na ang hanapbuhay na ito Oo, dahil ito ang kanilang ikinabubuhay. 3. Kung magiging madali ang kanilang gawain sa pamamagitan ng pagkakaroon ng makabagong kagamitan at ang kikitain ay makasasapat o sobra pa sa kanilang pangangailangan. *Paalala: ang sagot ay kinakailangang nakabatay sa awit at tanggapin ang mga sagot ng mag- aaral ayon sa kanyang nadarama. Pagtalakay sa Panimula 1. Magkaroon ng malayang talakayan tungkol sa batas na pinagtibay ni Pangulong Roxas na nagtatakda ng mga relasyong nagmamay-ari ng lupa at magsasakang umuupa. 2. Ipaunawa ang timeline at ang sistema ng pagpapa-utang na nasa panimula *Paalala: Maaaring magbigay ng takdang-aralin bago talakayin ito upang maging aktibo ang mag-aaral sa talakayan
 3. 3. 3 Pagsuri ng Sanggunian Kontekstong Historikal ng Problema sa Lupa Sanggunian 1 - Why the “aparcero” rebels Sanggunian 2 - Luis Taruc, Part I The Social Cancer, The Barrio a. Hatiin ang klase sa tatlong pangkat b. Bawat pangkat ay bibigyan ng sariling gawain Pangkat 1 – Gawain 1 Pangkat 2 – Gawain 2 Pangkat 3 – Gawain 3 c. Ipaskil ang nabuong gawain at talakayin *Paalala: Kung malaki ang bilang ng mag-aaral maaring hatiin ang klase sa anim na pangkat at magtulungan sa pagpapaliwanag ang mga pangkat na may magkaparehong gawain upang makita ang iba pang maaring naging kasagutan sa tanong. Mga inaasahang sagot: Gawain 1- Pag-aralan at Unawain 1. -tao na nagsasaka (plower aparcero) -kalabaw -sako na dala -mga salita tulad ng takipan, usury, pasunod,talindua -magsasaka ng San Miguel -katulong ng magsasaka sa pagsasaka -mga nagpapahirap sa magsasaka -mga utang ng magsasaka na sanhi ng kanyang paghihirap 2. Ang tinutukoy na “aparcero” sa editoryal cartoon ay ang mga magsasaka. Dahil katumbas nito ang salitang kasama. 3. Inilagay ng editor ang “why the aparcero rebels” upang maipakita kung bakit ang mga magsasaka ng San Miguel ay naghimagsik laban sa kanilang mapang aping panginoong maylupa at iniwan ang lupaing kanilang sinasaka sa mahabang panahon 4. Ang magsasaka ng San Miguel ay lalong nalulubog sa pagkakautang sa panginoong may lupa at walang natatamong kaginhawaan bilang kasama sa lupang sinasaka. Gawain 2 - Paglilinaw ng Detalye 1. Santa Monica, San Luis, Pampanga- ang lugar na may mayamang lupang pansakahan 2. Pagsasaka - pinagmumulan ng ikabubuhay ng mga tao dito 3. Baon sa utang at di-makabayad sa may-ari ng lupa at kawalan ng lupain - naging sanhi ng paghihirap ng magsasaka at habang buhay na pagkawala ng lupain. Gawain 3 – Larawan at Sipi 1. 1918 1953 Wala, nanatiling hirap ang magsasaka dahil sa pagkakabaon sa utang sa panginoong maylupa 2. Ikatlong talata, pagpapaliwanag sa paraan ng papautang na nagpahirap sa magsasaka 3. Panginoong may lupa, dahil sa mga pinatutupad na sistema sa pagpapautang
 4. 4. 4 Kalagayan ng Magsasaka sa Gitnang Luzon (1950) Sanggunian 3 – Luis Taruc, Part III Struggle for National Liberation Sanggunian 4 – Mga Magsasaka, Nanawagan na Ibigay sa Kanila ang Lupang Sinasaka a. Ipabasa ang sipi ni Luis Taruc tungkol sa Part III Struggle for National Liberation, The Betrayal of the People. b. Ipasagot ang Gawain 4, 5, 6 c. Ipakita ang larawan sa sanggunian 4 (Mga Magsasaka, Nanawagan na Ibigay sa Kanila ang Lupang Sinasaka) o maaring mai-download ang kumpletong detalye ng nasa larawan sa pamamagitan ng pag log on sa http://www.youtube.com/watch?v=sFOridPeSLc. d. Ipasagot ang gawain 7. *Paalala: Iugnay ang sipi ni Luis Taruc tungkol sa Part III Struggle for National Liberation, The Betrayal of the people sa pagsagot sa gawain 7 upang makita ng mag-aaral na ang suliranin sa lupa ay nagpapatuloy pa rin sa kasalukuyan. Mungkahing Gawain Hatiin ang klase sa apat na pangkat upang iulat ang mga sagot sa Gawain 4, 5, 6, 7 gamit ang iba’t ibang paraan ng presentasyon. Unang Pangkat – Live Field Reporting a. Magsasagawa ng isang live field report tungkol sa kalagayan ng magsasaka sa Gitnang Luzon. b. Maaring isang ambush interview o isang formal interview mula sa news center ang gagawing pag-uulat. c. Mga personalidad mula sa sipi ang gagamitin. (halimbawa: Dating Pangulong Roxas, Pinuno ng PKM at may-ari ng lupa) d. Gamitin ang mga katanungan sa gawain 4 bilang gabay sa pakikipanayam PAMANTAYAN NAPAKAHUSAY (4) MAHUSAY (3) NALILINANG (2) NAGSISIMULA (1) PAGTATANGHAL (30%) Nagpamalas ng -pagkamalikhain -kahandaan -kooperasyon -kalinawan sa pagsasalita Nagpamalas ng 4 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 3 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 2 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 1 mula sa 4 na pamantayan NILALAMAN (40%) May tuwirang kaugnayan sa pananaw tulad ng -orihinalidad -pagkakabuo -pagkakaugnay ng ideya -makatotohanan Nagpamalas ng 4 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 3 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 2 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 1 mula sa 4 na pamantayan PANGKALAHATANG IMPAK (30%) Sa kabuuan ng presentasyon -nag-iwan ng tumpak na mensahe -nakahikayat ng manonood -positibong pagtanggap -maayos na reaksyon ng manonood Nagpamalas ng 4 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 3 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 2 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 1 mula sa 4 na pamantayan
 5. 5. 5 Ikalawang Pangkat – Talk Show a. Pumili ng isa o dalawang miyembro na gaganap bilang mga host ng isang talk show b. May gaganap bilang resource speaker (mga personalidad na nasa gawain 5) at live studio audience ang nalalabing miyembro. c. Gamitin ang mga katanungan na nasa gawain 5 bilang paksa na tatalakayin ng bawat resource speaker d. Maaring magtanong ang studio audience. e. Gumamit ng props at background music na angkop sa presentasyon. Ikatlong Pangkat – Mock Session a. Pumili ng isang miyembro na gaganap bilang isang Senate President b. May gaganap din bilang isang senador na siyang maglalahad ng kanyang panukalang batas tungkol sa hatiian ng magsasaka at panginoong maylupa c. Ang nalalabing miyembro ay kakatawan sa iba pang senador. PAMANTAYAN NAPAKAHUSAY (4) MAHUSAY (3) NALILINANG (2) NAGSISIMULA (1) Kalidad ng paglalahad (55%) Napakahusay ng pagpapaliwanag (buo, maliwanag) Mabuting pagpapaliwanag (katamtamang pagpapaliwanag) Matatanggap ang pagpapaliwanag (may kaunting kamalian ang pagpapaliwanag) Kailangang isaayos (malaki ang kakulangan, nagpapakita ng kaunting kaalaman) Pagsasalita at pagbigkas (45%) Lubhang naging malinaw ang pagbigkas at paghahatid ng mensahe Naging malinaw ang pagbigkas at paghahatid ng mensahe Di-gaanong malinaw ang pagbigkas at paghahatid ng mensahe Hindi naging malinaw ang pagbigkas at paghahatid ng mensahe Ikaapat na Pangkat – Panel Discussion a. Magkakaroon ng talakayan ang mga mag-aaral tungkol sa mga magsasaka na nanawagang ibigay sa kanila ang lupang sinasaka b. Ipakita ng isang kasapi ng panel ang larawan na nasa sanggunian 4 o ipanood ang balita (kung may sapat na kagamitan at kaalaman sa teknolohiya maaring i-download gamit ang link na nasa LM. c. Gamitin ang tanong na nasa gawain 7 ng LM bilang gabay sa talakayan. Maaring magdagdag pa ng ilang katanungan para sa pagpapayaman ng talakayan.
 6. 6. 6 Mga Inaasahang sagot: Gawain 4 – Alamin ang pangyayari 1. Organisadong samahan ng mga magsasaka katulad ng PKM/Huk. Nagpatuloy ang kanilang paghingi ng pagbabago. 2. Nagbigay daan ito sa pagkamatay, pagkakulong, pagpapahirap at pagkawala ng ilang magsasaka/magbubukid. 3. Pagbili ng pamahalaan ng mga asyenda at pagbenta nito sa kasama/magsasaka, pangungupahan ng magsasaka sa halip na maging kasama, ahensya na magpapa utang sa magsasaka, patubig at makinarya sa pagsasaka, pagtatag ng kooperatiba at pagtulong na magkaroon ng katutubong kapitalista. Makatwiran ito, dahil ito ang tutugon sa pangangailangan ng magsasaka upang tumaas ang kalagayan ng kanilang pamumuhay. 4. Nagtalaga ng Agrarian Commission upang magsuri sa sitwasyon at inirekomenda ang rebisyon ng Batas Tenancy *Paalala: Sa pagtatapos, ipasuri sa mag-aaral kung bakit sa kabila ng pagtugon sa mga kahilingan ng magsasaka ay nagpatuloy ang suliranin at nagbalik ang mga Huk sa kabundukan. Ito ay kailangan upang maging maliwanag sa mag-aaral na ang suliranin ay nagpapatuloy pa rin. PAMANTAYAN NAPAKAHUSAY (4) MAHUSAY (3) NALILINANG (2) NAGSISIMULA (1) Presentasyon (25%) Nagpakita ng kahusayan at kaayusan sa paksang tatalakayin Limitado ang paksa sa kabila ng pagiging aktibo ng bawat kasapi Bahagyang naiakma ang paksang tinatalakay Malayo sa paksa at di-gaanong napalawak Paraan ng Pakikitungo sa Tagapakinig (15%) Mainit ang pagtanggap sa paglahok sa talakayan Magaling subalit di kinakitaan ng agresibong sagot sa mga kasapi Iilan lamang ang nagsalita at di naging makatotohanan Kulang sa pokus ang mga panauhin kailangan pa ang lawak Pamamaraan sa Paggamit ng Salita (15%) Naging malikhain at malinaw ang mga salitang ginamit May kalinawan ang kaisipan subalit may katagalan sa pagpapaliwanag Di-gaanong naiakma sa katotohanan ang isyu Walang kaugnayan ang mga ginamit na kaisipan Kaalaman sa Paksa (30%) Nagpakita ng kahandaan at lawak ng kaalaman Handa ngunit hindi napalawak ang kaalaman Limitado ang pokus sa isang aspeto ng paksa Mababaw lamang ang mga naihayag na opinyon Kahandaan ng mga Kasapi (15%) Mabisang naiugnay at nagpakita ng kahusayan at kahandaan sa paksa Magaling subalit di-gaanong nakatawag ng pansin sa mga taga pakinig Mabagal ang mga kasapi sa pagsasalita at tila naghahanap ng salita Di-gaanong mahusay at di- angkop ang mga ginamit sa paksa
 7. 7. 7 Gawain 5 – Kung Ikaw ay Ako 1. Oo, kung ang samahan ay nakakabuti upang maitaguyod ang karapatan ng bawat magsasaka 2. Magiging bukas ang isipan sa pangangailangan ng magsasaka, dahil nakita at nalaman ang mga suliranin ng mga magsasaka 3. Magkakaroon ng bukas na dayalogo at konsultasyon sa magsasaka at may-ari ng lupa upang pagtagpuin ang interes ng bawat isa. *Paalala: Tanggapin din ang iba’t ibang pahayag ng mag-aaral sa bawat sitwasyon sa matalinong paggabay ng guro. Gawain 6 – Saloobin mo, Ihayag mo *Paalala: Sa pagbuo ng mag-aaral ng sanaysay dapat isaalang-alang ang hatian tungkol sa sumusunod:  gastusin sa pagtatanim  pag-aani  pagtatabas, irigasyon  at iba pang kakailanganin sa pagsasaka Gamitin ang rubric na nasa LM at ipaliwanag ito sa mag-aaral. Gawain 7 – Mensahe Ko, Kuha Mo? 1. Panawagan ng magsasaka na ibigay sa kanila ang lupaing sinasaka at sugpuin ang kagutuman. 2. June 8, 2012 3. Kawalan ng lupain at kagutuman 4. Oo, dahil hindi naipapatupad nang wasto ang batas na may kaugnayan sa problema sa lupa 5. Hindi sapat ang batas upang mabigyang solusyon ang suliranin, kundi kinakailangang manindigan sa pagbalanse ng maraming interes mula sa magsasaka hanggang sa may-ari ng lupa at patuloy na dayalogo at konsultasyon para sa pagpapatupad ng programa. (Paalala: tanggapin ang mga sagot ng mag-aaral sa matalinong paggabay ng guro) Kahulugan at Kahalagahan ng Katarungang Panlipunan Konsepto ng Karapatang Pantao Sanggunian 4 – Act No. 4054 Sanggunian 5 – Attention All Huks in Manila! a. Hatiin ang klase sa tatlong pangkat b. Bawat pangkat ay bibigyan ng sariling gawain Pangkat 1 –Gawain 8 Pangkat 2 –Gawain 9 Pangkat 3 –Gawain 10 c. Ipaskil sa harap ang nabuong sagot ng mag-aaral at talakayin.
 8. 8. 8 Mga inaasahang sagot: Gawain 8 – Pangkatang Talakayan SEKSYON KUNG SAAN MAKIKITA ANG SAGOT PAGPAPALIWANAG 1.  Pagkakasulat ng Kontrata 4 -kailangan nakasulat sa wika na alam ng may-ari ng lupa at magsasaka  Hatiaan ng magsasaka at panginoong may lupa 8 -gastusin sa pagtatanim, pag-aani, pagtatabas, irigasyon at iba pa ay hahatiin ng pantay.  Pagbabayad ng Buwis 18 -may-ari ang magbabayad ng buwis  Karapatan ng magsasaka sa paninirahan 22 -magkaroon ng lote para sa tirahan -hardin at manukan 2. Ang kontrata ay mawawalan ng bisa. *Paalala: Talakayin ang epekto sa magsasaka kapag ang kontrata ay nawalan ng bisa. Upang mapalawak pa ang kaalaman ng guro sa paksa maari niyang basahin ang Republic Act No. 34 na susog sa Act 4054. Gawain 9 – Karapatan ng Bawat Isa Karapatan ng may-ari ng lupa -maari niyang paalisin ang kasama kung ito ay hindi susunod sa kanyang pinag-uutos, nagpabaya sa gawain sa pagsasaka upang magkaroon ng magandang ani, hindi pagsunod sa obligasyon na nakasaad sa kontrata, nandaya o di tumupad sa gawain na ipinagkatiwala, pinaupahan sa iba ang lupang sakahan ng walang pahintulot nito at nakagawa ng kasalanang mabigat sa kanyang pamilya o kinatawan Karapatan ng kasama -maaring magtayo ng tirahan sa lupang sinasaka, hardin, manukan at iba pang maliit na gawain na maaring maging kabuhayan 1. May-ari ng Lupa 2. Maari, dahil binanggit din sa seksyon 22 na ang karapatang tinatamasa ng kasama ay maaring alisin kung mawawalan ng bisa ang kontrata. (tanggapin ang mga sagot ng mag-aaral sa matalinong paggabay ng guro) *Paalala: Talakayin sa mag-aaral ang ilang halimbawa ng katarungang panlipunan: Pagsasabatas ng Kasambahay Bill, 4P’s (Pantawid Pamilyang Pilipino Program), pamamahagi ng lupain na sakop ng CARP. Gawain 10 - Anunsiyo 1. Huk na nasa Manila 2. Kailangan nilang sumuko nang mapayapa sa awtorisadong militar 3. Ituturing sila na aktibong miyembro ng HMB (Hukbong Mapagpalaya ng Bayan) 4. *Malayang makapagbibigay ang mag-aaral ng kanilang sagot sa matalinong gabay ng guro.
 9. 9. 9 Kung may oras pa, ang guro ay maaring ipagawa ito upang lubos na maipakita ang kasalukuyang nagaganap kaugnay sa problema sa lupa. MUNGKAHING GAWAIN: Unang Pangkat Newscasting  Magtalaga ng news anchor at mga taga-ulat  Pumili ng mahahalagang pangyayari na may kaugnayan sa suliranin sa lupa  Gumamit ng props  Gumawa ng buod pagkatapos ng pagbabalita PAMANTAYAN NAPAKAHUSAY (4) MAHUSAY (3) NALILINANG (2) NAGSISIMULA (1) NILALAMAN (45%) Ang ibinalita ay  May tuwirang kaugnayan sa paksa  Buo ang diwa  Magkakaugnay  Makatotohanan Nagpamalas ng 4 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 3 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 2 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 1 mula sa 4 na pamantayan PAGTATANGHAL (25%) Nagpamalas ng  Pagkamalikhain  Kahandaan  Kooperasyon  Kalinawan sa pagsasalita Nagpamalas ng 4 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 3 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 2 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 1 mula sa 4 na pamantayan PANGKALAHATANG IMPAK (30%) Sa kabuuan ang pagbabalita ay  Nag-iwan ng tumpak na mensahe  Nakahikayat ng manonood  Positibong pagtanggap  Madaling intindihin Nagpamalas ng 4 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 3 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 2 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 1 mula sa 4 na pamantayan Ikalawang Pangkat Tableau  Pumili lamang ng eksena na nagpapakita ng karapatan ng magsasaka at manggagawa sa bukid.  Pumili ng isa o dalawang miyembro na magpapaliwanag sa tableau  Gumawa ng buod pagkatapos ng tableau
 10. 10. 10 PAMANTAYAN NAPAKAHUSAY (4) MAHUSAY (3) NALILINANG (2) NAGSISIMULA (1) Ang tableau ay nagawa ng  4 na segundo na di tumitinag  Maliwanag ang pinapahiwatig ng mukha  Maayos ang posisyon ng katawan  May kooperasyon Nagpamalas ng 4 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 3 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 2 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 1 mula sa 4 na pamantayan Ikatlong Pangkat Talk Show  Pumili ng isa o dalawang miyembro na gaganap bilang mga host ng isang talk show  May gaganap din bilang resource speaker o guest na kakapanayamin at live studio audience ang nalalabing miyembro  Pumili ng paksa na may kinalaman sa ginagawa ng pamahalaan tungkol sa programa sa repormang pansakahan na nakasalig sa karapatan ng magsasaka. Talakayin din kung paano lumalahok ang magsasaka sa pagplano, pagbuo at pamamahala ng programa tungo sa pag-unlad.  Ibuod pagkatapos ng pag-uulat. PAMANTAYAN NAPAKAHUSAY (4) MAHUSAY (3) NALILINANG (2) NAGSISIMULA (1) NILALAMAN (40%) Ang tinalakay ay  May tuwirang kaugnayan sa paksa  Buo ang diwa  Magkakaugnay  Makatotohanan Nagpamalas ng 4 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 3 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 2 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 1 mula sa 4 na pamantayan PAGTATANGHAL (30%) Nagpamalas ng  Pagkamalikhain  Kahandaan  Kooperasyon  Kalinawan sa pagsasalita Nagpamalas ng 4 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 3 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 2 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 1 mula sa 4 na pamantayan PANGKALAHATANG IMPAK(30%) Sa kabuuan ang tinalakay ay  Nag-iwan ng tumpak na mensahe  Nakahikayat ng manonood  Positibong pagtanggap  Madaling intindihin Nagpamalas ng 4 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 3 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 2 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 1 mula sa 4 na pamantayan
 11. 11. 11 Paglalapat 1. Ipagawa ang isang sulat pasasalamat para sa mga magsasaka. 2. Ipabasa sa harap ng klase ang nabuong sulat. 3. Ipa-upload ang sulat sa facebook sa mga mag-aaral na may access sa internet at hikayatin ang mga kamag-aral o kaibigan na magbigay ng puna sa comment box. 4. Ipabigay sa mag-aaral ang sulat sa magsasaka kung ito ang hanapbuhay sa lugar nila at isulat ang naging damdamin ng magsasaka sa nabasang sulat. 5. Ibahagi sa klase ang naging karanasan sa gawain. 6. Gamitin ang rubric sa pagmamarka. Ikaapat na pangkat Akrostik  Gamit ang isang manila paper, isulat dito ang salitang MAGSASAKA  Bumuo ng mga salita mula sa mga titik na ito na nagpapakita kung gaano kahalaga sila sa lipunan  Ibahagi ito sa klase. PAMANTAYAN NAPAKAHUSAY (4) MAHUSAY (3) NALILINANG (2) NAGSISIMULA (1) Ang akrostik ay nagawa ng  Naiugnay sa paksa  Malalim ang bawat salitang ginamit  Tumpak ang pagkabaybay  May kooperasyon Nagpamalas ng 4 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 3 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 2 mula sa 4 na pamantayan Nagpamalas ng 1 mula sa 4 na pamantayan

×