Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Бібліографічний опис традиційних ресурсів

Бібліографічний опис традиційних ресурсів

 1. 1. ДЗ “Державна бібліотека України для юнацтва” Складання бібліографічного опису традиційних ресурсів Виконала: Бібліограф І категорії Бартош Ольга Миколаївна E-mail: lib4uth@gmail.com © ДЗ “Державна бібліотека України для юнацтва”
 2. 2. Привіт, друже ;) Пам'ятаєш нашу першу зустріч?! Це було під час теми «Опис електронних ресурсів»! А зараз, я хочу тобі розповісти секрети складання бібліографічного опису традиційних ресурсів! Рада новій нагоді поспілкуватися!
 3. 3. Трішечки теорії =) • Бібліографічний опис (БО) – це процес і результат складання за визначеними правилами переліку відомостей про який-небудь документ, що його ідентифікують і дозволяють знаходити серед багатьох інших.
 4. 4. Види бібліографічного опису: • Монографічний – відомості, що характеризують однотонне видання в цілому або окремий том багатотонного видання; • Зведений – відомості, що характеризують сукупність томів або випусків багатотонного видання; • Аналітичний – відомості, що характеризують складову частину документа (стаття, розділ).
 5. 5. • Складання БО традиційних ресурсів –здійснюється відповідно до Міждержавного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 «БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ЗАПИС,БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС. Загальні вимоги та правила складання» * –* ідентичний ГОСТу 7.1-2003 “Библиографическая запись.Библиографическое описание”
 6. 6. БО складається з таких зон:  Зона назви та відомостей про відповідальність;  Зона видання;  Зона специфічних відомостей;  Зона вихідних даних;  Зона фізичної характеристики;  Зона серії;  Зона приміток;  Зона міжнародного стандарту або державної регістрації.
 7. 7. У ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 розширився набір обов’язкових елементів бібліографічного опису. Статусу обов’язкових набули: • перші відомості про відповідальність в усіх зонах (зоні назви та відомостей про відповідальність, зоні видання, серії); • додаткові відомості про видання; • ім’я видавця, розповсюджувача тощо; • основна назва серії та підсерії; • міжнародний стандартний номер серійного видання, що був наданий серії чи підсерії (ISSN); • номер випуску серії чи підсерії; • окремі примітки в описі певних видів документів. Кожна зона БО починається з великої літери і відокремлюється одна від одної “. –”
 8. 8. Порядок наведення бібліографічних відомостей: Основна назва [Загальне позначення матеріалу] = Паралельна назва : відомості, які відносяться до назви / відомості про Авторство чи Відповідальність ; про інших Осіб. – Відомості про повторність видання / Відповідальність за видання. – Зона специфічних відомостей. – Місце видання : Вид-во, рік. – Фізична (кількісна) характеристика. – (Серія і підсерія ; №, т.). – Примітки (додаткова інформація від бібліографа). – ISBN.
 9. 9. Відомості, не зазначені на титулі, наводяться у квадратних дужках (крім зони ISBN), напр.: / [голов. ред. В. Пилипенко] Рік видання наводиться обов’язково, навіть тоді, коли відомості про нього відсутні. У такому випадку встановлюють приблизну дату і зазначають її в квадратних дужках зі знаком запитання, напр.: [1951?] А тепер детальніше пройдемося по видам бібліографічного опису
 10. 10. Монографічний БО – складається на окремо виданий документ – книгу, том або випуск багатотомного, серійного видання. Наприклад: Володимир Винниченко – художник = Volodymyr Vynnychenko the Artist : альбом [Текст] / [упорядкув. та комент. : Гальченко С., Маслянчук Т.]. – К. : Мистецтво, 2007. – 224 с. : іл. – Переднє слово і текст парал. англ., резюме і перелік іл. рос. та фр. – ISBN 978-966-577-073-2.
 11. 11. Візьмемо книгу “Хочу ВСЁ знать” Зона назви і відомостей про відповідальність: Хочу ВСЕ знать [Текст] : жизнь зверей : [многотомная детская энциклопедия] / автор И. Я. Павлинов ; худ. : Ю. А. Станишевський, С. В. Крусков. – Обкладинка книги Титульна сторінка Зворот титульної сторінки
 12. 12. Зона вихідних даних: [М.] : ООО “Фирма “Издательство АСТ”” ; ООО “Издательство Астрель”, 2000. –
 13. 13. Зона фізичної характеристики: 284, [4] с.: ил. – Зображення в книзі
 14. 14. Зона серії: (Хочу все знать). –
 15. 15. Зона міжнародного стандарту або державної регістрації: ISBN 5-237-04000-4 (ООО “Фирма “Издательство АСТ””). – ISBN 5-271-00042-7 (ООО “Издательство Астрель”).
 16. 16. Кінцевий результат: Хочу ВСЕ знать [Текст] : жизнь зверей : [многотомная детская энциклопедия] / автор И. Я. Павлинов ; худ. : Ю. А. Станишевський, С. В. Крусков. – [М.] : ООО “Фирма “Издательство АСТ”” ; ООО “Издательство Астрель”, 2000. – 284, [4] с.: ил. – (Хочу все знать). – ISBN 5-237- 04000-4 (ООО “Фирма “Издательство АСТ””). – ISBN 5-271-00042-7 (ООО “Издательство Астрель”). * Детальніше див. 5. «Одноуровневое библиографическое описание» ДСТУ ГОСТ 7.1- 2003.
 17. 17. Аналітичний бібліографічний опис •Об’єктом аналітичного бібліографічного опису є складова частина документа, до якої відносимо: • самостійні твори (монографії); • частина твору, що має самостійну назву; • частина твору, що не має назви, але виділена для бібліографічної ідентифікації.
 18. 18. Аналітичний бібліографічний опис складається із зон та елементів, зазначених у такій послідовності: Відомості про складову частину документа // Відомості про ідентифікуючий документ. – Відомості про місцезнаходження складової частини в документі. – Примітки. Наприклад: Мудрий М. Національно-політичні орієнтації в українському суспільстві Галичини австрійського періоду у висвітленні сучасної історіографії [Текст] / М. Мудрий // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – Вип. 37, ч. 1 : Статті та повідомлення. – С. 465–500.
 19. 19. Зробимо аналітичний опис статті із науково- популярного і освітнього журналу “Экология и жизнь” Обкладинка журналу Стаття з журналу
 20. 20. Зона назви та відомостей про відповідальність: Коваленко Н. Д. Жемчужницы = [Pearl oysters] [Текст] / Н. Д. Коваленко // Экология и жизнь : научно-популярный и образовательный журнал / (АНО) «Журнал «Экология и жизнь». – Зворот титульної сторінки
 21. 21. Зона вихідних даних: [М.], 2009. –
 22. 22. Зона фізичної характеристики: № 6 (91). – С. 44 – 47.
 23. 23. Ось, що в нас вийшло: Коваленко Н. Д. Жемчужницы = [Pearl oysters] [Текст] / Н. Д. Колваленко // Экология и жизнь : научно-популярный и образовательный журнал / (АНО) «Журнал «Экология и жизнь». – [М.], 2009. – № 6 (91). – С. 44 – 47. * Детальніше див. п. 7 “Аналитическое библиографическое описание” ДСТУ ГОСТ 7.1- 2003.
 24. 24. І нарешті, зведений бібліографічний опис: Це опис багатотомного видання подібний до опису книги. Відомості про те, із скількох томів складається видання, вказують безпосередньо після назви видання, відокремивши його двома крапками (:). Якщо багатотомне видання вийшло з друку протягом кількох років, то наводять рік виходу першого і через тире - рік останнього тому. Наприклад: Антологія української юридичної думки [Текст] : в 10 т. / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К. : Юридична книга, 2002– . — Т. 1 : Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права. —2002. — 568 с.
 25. 25. Для прикладу візьмемо 7-ий том багатотомного видання із загальною назвою “Тарас Шевченко” Зробимо бібліографічний опис окремого тому багатотомного документа під загальною назвою. Спочатку вказуємо загальну (ту, яка стосується усіх випусків багатотомного видання) назву документа, а потім номер тому і його приватний заголовок (якщо він є), розділяючи їх крапками.
 26. 26. Зона назви та відомостей про відповідальність: Тарас Шевченко [Текст]. В 20-ти томах. Т. 7. Мистецька спадщина : живопис і графіка 1830 – 1843 / ред. колегія: М.Г.Жулинський, В.С.Бородін та ін.; упоряд. І.М.Вериківська, Н.М.Клименко та ін. – Титульна тому Титульна тому Зворот титульної
 27. 27. Зона вихідних даних: К. : Наукова думка, 2005 . – Титульна сторінка тому
 28. 28. Зона фізичної характеристики: 504 с. : іл. –
 29. 29. Зона міжнародного стандарту або державної регістрації: ISBN 966-00-0216-9.
 30. 30. Кінцевий результат: Тарас Шевченко [Текст]. В 20-ти томах. Т. 7. Мистецька спадщина : живопис і графіка 1830 – 1843 / ред. колегія: М.Г.Жулинський, В.С.Бородін та ін.; упоряд. І.М.Вериківська, Н.М.Клименко та ін. – К. : Наукова думка, 2005 . – 504 с. : іл. – ISBN 966- 00-0216-9. * Див. детальніше п. 6. «Многоуровневое библиографическое описание» ДСТУ ГОСТ 7.1- 2003. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие правила составления».
 31. 31. Не всі зони БО традиційних ресурсів обов’язкові. До обов'язкових зон належать : – Зона назви та відомостей про відповідальність; – Зона вихідних даних; – Зона фізичної характеристики.
 32. 32. А тепер спробуємо самостійно! Для початку візьмемо книгу (монографічне видання) Стефані Маєр “Затемнення” та визначаємо елементи зон бібліографічного опису Обкладинка книги Титульна сторінка Зворот титульної сторінки Кінцевий титул
 33. 33. Отже, для визначення Зони назви та відомостей про відповідальність нам потрібні такі елементи: • Результат: Маєр С. Затемнення = Eclipse [Текст] : [роман] : [літ.-худ. вид.] / С. Маєр; пер. з англ. О. Риди, К. Плугатир. – * Відомості, не зазначені на титулі, наводяться у квадратних дужках (крім зони ISBN)
 34. 34. Зона вихідних даних: • Результат: [К.] : КМ, [2009]. –
 35. 35. Визначимо Зону фізичної характеристики. Це дуже просто: • треба звернути увагу на кількість сторінок та на присутність малюків, таблиць тощо. • Результат: 480 с. : іл. –
 36. 36. Зона міжнародного стандарту або державної регістрації: • Результат: ISBN 978-966-424-227-8.
 37. 37. Перевіряємо: Маєр С. Затемнення = Eclipse [Текст] : [роман] : [літ.-худ. вид.] / С. Маєр; пер. з англ. О. Риди, К. Плугатир. – [К.] : КМ, [2009]. – 480 с. : іл. – ISBN 978-966-424-227-8.
 38. 38. Розглянемо Зведений БО: • Візьмемо том № 2 багатомного видання із загальною назвою “Історія української культури”. • Визначаємо елементи Зони назви та відомостей про відповідальність:
 39. 39. Маємо такі елементи: • Результат: Історія української культури [Текст]. В 5 томах. Т. 2. Українська культура ХІІІ – першої половини XVII століть : [наук. вид.] / НАН України; ред. кол. : Я.Д.Ісаєвич, Ю.П. Ясіновський та ін. – Титульна сторінка Зворот титульної
 40. 40. Визначаємо Зону вихідних даних: • Результат: К. : Наукова думка, 2001. –
 41. 41. Тепер переглядаємо елементи Зону фізичної характеристики: • Результат: с. : іл. –
 42. 42. Зона міжнародного стандарту або державної регістрації: • Результат: ISBN 966–00–0570–9.
 43. 43. В мене вийшов такий БО, а у тебе: Історія української культури [Текст]. В 5 томах. Т. 2. Українська культура ХІІІ – першої половини XVII століть : [наук. вид.] / НАН України; ред. кол. : Я.Д.Ісаєвич, Ю.П. Ясіновський та ін. – К. : Наукова думка, 2001. – с. : іл. – ISBN 966–00–0570–9.
 44. 44. А зараз, спробуємо скласти аналітичний БО! • Для прикладу візьмемо публікацію І.Славинської з науково-практичного журналу “Архіви України”
 45. 45. Визначаємо елементи Зони назви та відомостей про відповідальність та записуємо згідно з стандартом:
 46. 46. Перевір: Славинська І. Архівна знахідка = The new discvered archival item [Текст] / І. Славинська // Ахріви України : нак.-практ. журнал : вид. 1947 р.; Держкомархів України; Ін-т істор. НАН України та ін.; ред. кол. І. Матяш, В. Лозицький та ін. –
 47. 47. Зона вихідних даних: • Результат: [К.] , 2009. –
 48. 48. Тепер знаходимо елементи Зони фізичної характеристики: • Результат: № 3 – 4 (264). – С. 282 – 287 : іл. –
 49. 49. І, нарешті, Зона міжнародного стандарту державної регістрації: • Результат: ISBN 0320-9466.
 50. 50. Звіряємо! Має бути так: Славинська І. Архівна знахідка = The new discvered archival item [Текст] / І. Славинська // Ахріви України : нак.-практ. журнал : вид. 1947 р.; Держкомархів України; Ін-т істор. НАН України та ін.; ред. кол. І. Матяш, В. Лозицький та ін. – [К.] , 2009. – № 3 – 4 (264). – С. 282 – 287 : іл. – ISBN 0320-9466.
 51. 51. Сподіваюсь, все вийшло! • Якщо щось не склалося, не засмучуйся • Спробуй описати ще щось • Звернись до ГОСТу (ДСТУ) • Напиши мені, я спробую допомогти
 52. 52. Список використаних джерел: • Історія української культури [Текст]. В 5 томах. Т. 2. Українська культура ХІІІ – першої половини XVII століть : [наук. вид.] / НАН України; ред. кол. : Я.Д.Ісаєвич, Ю.П. Ясіновський та ін. – К. : Наукова думка, 2001. – с. : іл. – ISBN 966–00–0570–9. • Коваленко Н. Д. Жемчужницы = [Pearl oysters] [Текст] / Н. Д. Коваленко // Экология и жизнь : научно- популярный и образовательный журнал / (АНО) «Журнал «Экология и жизнь». – [М.], 2009. – № 6 (91). – С. 44 – 47. • Маєр С. Затемнення = Eclipse [Текст] : [роман] : [літ.-худ. вид.] / С. Маєр; пер. з англ. О. Риди, К. Плугатир. – [К.] : КМ, [2009]. – 480 с. : іл. – ISBN 978-966-424-227-8. • Славинська І. Архівна знахідка = The new discvered archival item [Текст] / І. Славинська // Ахріви України : нак.-практ. журнал : вид. 1947 р.; Держкомархів України; Ін-т істор. НАН України та ін.; ред. кол. І. Матяш, В. Лозицький та ін. – [К.] , 2009. – № 3 – 4 (264). – С. 282 – 287 : іл. – ISBN 0320-9466. • Тарас Шевченко [Текст]. В 20-ти томах. Т. 7. Мистецька спадщина : живопис і графіка 1830 – 1843 / ред. колегія: М.Г.Жулинський, В.С.Бородін та ін.; упоряд. І.М.Вериківська, Н.М.Клименко та ін. – К. : Наукова думка, 2005 . – 504 с. : іл. – ISBN 966-00-0216-9. • Хочу ВСЕ знать [Текст] : жизнь зверей : [многотомная детская энциклопедия] / автор И. Я. Павлинов ; худ. : Ю. А. Станишевський, С. В. Крусков. – [М.] : ООО “Фирма “Издательство АСТ”” ; ООО “Издательство Астрель”, 2000. – 284, [4] с.: ил. – (Хочу все знать). – ISBN 5-237-04000-4 (ООО “Фирма “Издательство АСТ””). – ISBN 5-271-00042-7 (ООО “Издательство Астрель”).
 53. 53. Дякую за увагу! • Складання бібліографічного опису традиційних ресурсів • Виконала: • Бібліограф І категорії • Бартош Ольга Миколаївна • E-mail: lib4uth@gmail.com • © ДЗ “Державна бібліотека України для юнацтва”

×