Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Бібліографічний опис електронних документів у списках використаних джерел до наукових робіт

Бібліографічний опис електронних документів у списках використаних джерел до наукових робіт

 • Login to see the comments

Бібліографічний опис електронних документів у списках використаних джерел до наукових робіт

 1. 1. Відділ наукової інформації та бібліографії ВінницькоїВідділ наукової інформації та бібліографії Вінницької ОУНБ ім. К.А. ТімірязєваОУНБ ім. К.А. Тімірязєва Бібліографічний описБібліографічний опис електронних ресурсівелектронних ресурсів КонсультаціяКонсультація Підготувала О.І. Кізян, зав.Підготувала О.І. Кізян, зав. ввідділомідділом наукової інформації танаукової інформації та бібліографіїбібліографії Вінниця, 201Вінниця, 20155
 2. 2. Бачити і робити нове – дуже велике задоволення Вольтер
 3. 3. Електронні ресурси: визначення поняття  Електронні ресурси – це електронні дані (інформація у вигляді чисел, букв, символів або їх комбінацій), електронні програми (набори операторів чи підпрограм, що забезпечують виконання певних завдань, включаючи обробку даних) чи поєднання цих видів в одному ресурсі.
 4. 4. Види електронних ресурсів  За технологією розповсюдження електронні ресурси поділяють:  Електронний ресурс локального доступу – це ресурс, що розповсюджується на машинозчитуваних носіях і доступний лише на певному індивідуальному місці і / або у локальній мережі.  Електронний ресурс віддаленого доступу – це ресурс, що розповсюджується через глобальні телекомунікаційні мережі, зокрема Інтернет, розміщений на будь-якому сайті і має мережеву адресу, потенційно доступний необмеженому колу користувачів мережі.
 5. 5.  За наявністю друкованого еквівалента (електронний аналог друкованого видання і самостійний електронний ресурс);  За природою основної інформації (текстові, зображувальні, звукові, мультимедійні, програмний продукт);  За цільовим призначенням (офіційні, наукові, науково-популярні, навчальні, довідкові, рекламні, художні тощо);  За періодичністю (неперіодичні, періодичні, серіальні, поновлювальні, однотомні, багатотомні, титульний екран тощо);
 6. 6. Об’єкт складання бібліографічного опису електронних ресурсів Об’єктом складання бібліографічного опису є електронні ресурси локального та віддаленого доступу. Бібліографічні описи складають на електронні ресурси в цілому (електронні документи, бази даних, портали, сайти, веб-сторінки, форуми тощо) та на складові частини електронних ресурсів (розділи і частини електронних документів, порталів, сайтів, веб-сторінок, публікації в електронних серіальних виданнях тощо).
 7. 7. Стандарти, що регламентують бібліографічний опис електронних ресурсів  1. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления : ДСТУ ГОСТ 7.80–2007 : межгос. стандарт. – Введен в Украине 2007–07–01 // Стандарты по библиотечно- информационной деятельности / сост. : Т.В. Захарчук, О.М. Зусьман. Санкт-Петербург, 2003. С. 408-418.  2.Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления : ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 : межгос. стандарт. – Введен в Украине 2007–07–01. – Москва : Изд-во стандартов, 2004. – 60 с. – (Система стандартов по информации, библиотеч. и изд. делу).
 8. 8. ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления  У стандарті заявлено, що він поширюється на всі види документів, у тому числі й електронні;  Тут зроблена спроба максимально наблизити опис електронних ресурсів до опису традиційних документів;  З нових елементів додалися лише відомості про загальне позначення матеріалу – [Електронний ресурс];  Позначення виду ресурсу: Електронні текстові дані, Електронні графічні дані, Електронний журнал, Електронні картографічні дані, Електронні прикладні програми, Електронні пошукові програми).  Обсяг ресурсу наводять в круглих дужках, так, як вони подані у джерелі з додаванням більш детальних характеристик при потребі: Електронні дані і програми (33 файли); Електронні дані (5 файлів і програма (2 файли), Електронні дані (2 файли; 70 тис. записів)  Вказівка щодо режиму доступу, який, у випадку з мережевими документами, зводиться до наведення їх адреси (Режим доступу:) та примітки про джерело назви ресурсу: (Назва з титул. екрана) і т.д.  Стандарт не дає тлумачення бібліографічного опису таких видів джерел, як окрема веб-сторінка, електронний лист, повідомлення зі списку розсилки, повнотекстовий документ із бази даних, ресурси соціальних мереж, на котрі доводиться посилатися.
 9. 9. Структура і склад бібліографічного опису електронних ресурсів  Бібліографічний опис електронного ресурсу складається з певних зон, які включають обов’язкові та факультативні елементи, що наводяться у приписній послідовності і з приписною пунктацією.
 10. 10. Схема бібліографічного опису електронного ресурсу  Основна назва [Загальне позначення матеріалу] = Паралельна назва : відомості, що відносяться до назви / відомості про відповідальність. – Відомості про видання. – Позначення виду ресурсу (обсяг ресурсу). – Місце видання : ім’я видавця, дата видання (Місце виготовлення : ім’я виготовлювача, дата виготовлення). – Специфічне позначення матеріалу та кількість фізичних одиниць : інші фізичні характеристики ; розмір + відомості про супровідний матеріал. – (Основна назва серії або підсерії = Паралельна назва серії або підсерії : відомості, що відносяться до назви серії або підсерії / відомості про відповідальність, що відносяться до серії або підсерії, ISSN ; нумерація усередині серії або підсерії). – Примітка. – Стандартний номер = Ключова назва : умови доступності та (або) ціна.
 11. 11. 1. Заголовок бібліографічного опису електронного ресурсу  Формується відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.80–2007 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления»;  Наведені правила складання заголовка, що включає:  ім’я особи;  назву організації;  уніфіковану назву;  позначення документа;  географічну назву;  Наприклад: Ковальова, Ганна Миколаївна; Рубенс, Пітер Пауль; Петров-Водкин, К. С.; Сент-Екзюпері, Антуан де; Україна. Закони; Україна. Міністерство фінансів; ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006.
 12. 12. 2. Зона назви та відомостей про відповідальність Основна назва [Загальне позначення матеріалу] = Паралельна назва : відомості, що відносяться до назви / перші відомості про відповідальність ; наступні відомості про відповідальність. Однорідні відомості про відповідальність всередині групи відокремлюються , (комами). Приписними джерелами інформації для цієї зони є: внутрішні джерела, етикетка, маркування на фізичному носієві, технічна документація, інший супровідний матеріал або контейнер, титульний екран, тощо.  Титульний екран – один з перших екранів електронного ресурсу (чи спеціальний системний екран), що містить вихідні дані. Назва є головним елементом електронного ресурсу і відтворюється у тому вигляді, у якому вона зазначена у джерелі інформації. За відсутності в документі основної назви, замість неї можуть бути наведені перші слова тексту або весь текст, виведений на титульний екран. Якщо це неможливо, то назву формулюють на основі аналізу електронного ресурсу і наводять у квадратних дужках [];
 13. 13.  Загальне позначення ресурсу наводять одразу після основної назви у квадратних дужках мовою документа без скорочень: [Електронний ресурс], [Электронный ресурс], [Electronic resourse]  Паралельна назва як еквівалент основної назви іншою мовою (при наявності) наводиться після розділового математичного знаку = (знак рівності);  Відомості, що належать до назви містять інформацію, що розкриває і пояснює основну назву. Зазначаються з малої літери (якщо граматично слово пишеться з прописної – тоді з великої літери). Першим і наступним відомостям передує : (двокрапка);  Відомості про відповідальність містять інформацію про осіб та організації, відповідальні за інтелектуальний або художній зміст електронного ресурсу. Наводяться після / (навкісної риски); наступні групи відомостей відокремлюються між собою ; (крапкою з комою). Однорідні відомості всередині групи відокремлюються , (комами).  Наприклад: Вітання з Всеукраїнським днем бібліотек! [Електронний ресурс] : відео-привітання з Всеукр. днем б-к / Укр. бібл. асоц.
 14. 14. 3. Зона видання  Зона видання містить відомості про зміни або особливості даного видання щодо попередніх видань того ж самого електронного ресурсу. Наприклад:  . – 2-ге вид., випр. і доп. ;  . – Версія 7.1  Кожна зона одна від одної відокремлюється . – (крапкою і тире) через пробіли.
 15. 15. 4. Зона виду і обсягу ресурсу  Містить електронні дані (текстові, звукові, графічні, числові, шрифтові, демонстраційні тощо) та електронні програми (системні, прикладні, сервісні).  В одному електронному ресурсі можуть поєднуватися електронні дані та програми різних видів, наприклад в інтерактивних мультимедійних ресурсах.  Позначення виду ресурсу вміщує узагальнену характеристику вміщених у ньому матеріалів. Наприклад: . – Електрон. текст. дані; . – Електрон. граф. дані; . – Електрон. журн.; . – Електрон. картогр. дані; . – Електрон. приклад. дані; . – Електрон. пошук. прогр.  Обсяг ресурсу наводять у круглих дужках у вигляді, поданому у джерелі: . – Електрон. дані і прогр. (33 файли); . – Електрон. дані (5 файлів) і прогр. (2 файли); . – Електрон. дані (2 файли; 70 тис. записів).
 16. 16. 5. Зона вихідних даних  Містить відомості про всі види діяльності з видання, виробництва, розповсюдження, випуску та реалізації електронного ресурсу. До складу зони входить інформація про місце публікації, видавця (виробника тощо) і дату публікації. Наведення елементів у цій зоні здійснюють за загальними правилами опису книги.  Наприклад: Київ : Майстер-клас, 2010  [Б.м] : Довіра, 2005  Відповідно до пункту 7.3.9. ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 при складанні аналітичного бібліографічного опису у зоні вихідних даних, як правило, наводять місце і рік публікації, розпосюдження чи виготовлення документа.  Наприклад: Київ, 2014; Львів, 2014;  У випадку необхідності (для ідентифікації документа з однаковою назвою, проте виданою різними видавництвами), відомості про видавництво, розповсюджувача можуть бути наведені.
 17. 17. 6. Зона фізичної характеристики  Тут зазначають відомості, що стосуються електронного ресурсу локального доступу.  Першим елементом зони є специфічне позначення матеріалу, до якого належить фізичний носій та кількість фізичних одиниць. Застосовують такі терміни для позначення специфічного виду матеріалу:  . – Електронний мікропроцесорний картридж;  . – Електронний диск;  . – Електронний магнітний диск;  . – Жорсткий магнітний диск;  . – Гнучкий магнітний диск (дискета);  . – Електронний оптичний диск;  . – Інтерактивний компакт-диск (CD-I);  . – Компакт-диск з постійною пам’яттю (CD-ROM);  . – Компакт-диск однократного запису (CD-WORM);  . – Фото компакт-диск (Photo-CD);  . – Інтерактивний відеодиск;  . – Електронна касета з магнітною стрічкою;  . – Електронна котушка з магнітною стрічкою (тощо).  Кількість фізичних одиниць зазначається арабськими цифрами перед специфічним позначенням матеріалу.  Наприклад:  . – 1 електрон. оптич. диск.  Слово «електронний» можна не наводити, якщо вказується загальне позначення ресурсу.
 18. 18.  Визначення конкретного виду оптичного диска може бути зазначене у круглих дужках після специфічного позначення матеріалу.  Наприклад:  . – 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM);  . – 3 електрон. оптич. диска (Photo-CD);  Відомості про звук наводяться для ресурсу, що має звуковий супровід або породжує звук, через : (дві крапки). Характеристика кольору дається для ресурсу, що призначений для виведення на екран у двох або більше кольорах, наводиться через , (кому).  Наприклад:  . – 1 електрон. диск : зв., кольор.  Основні розміри, що наведені в опису, зазначаються в округлених цифрах у сантиметрах, через ; (крапку з комою).  Наприклад:  . – 1 електрон. гнучк. диск (IBM PC) ; 14 см.  Для документів, що упаковані в коробку (комплект електронних дисків), наводять розміри контейнера.  Наприклад:  ; в контейнері 12 х 36 х 20 см.
 19. 19. 7. Зона серії  Зазначається, якщо всі частини електронного ресурсу видаються в одній серії або підсеріїї.  Наведення елементів у цій зоні здійснюється за загальними правилами (пункт 5.7. ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»).
 20. 20. 8. Зона приміток  Зона приміток для електронних ресурсів є обов’язковою, оскільки саме тут подаються основні відомості про технічні параметри документа;  Відомості, що наводяться в цій зоні доповнюють попередню частину опису і можуть торкатися будь-якого аспекту фізичного оформлення електронного ресурсу чи його змісту;  Кожну примітку відокремлюють від попередньої . – (крапкою й тире). Послідовність наведення приміток відповідає послідовності зон і елементів опису до яких примітка належить.  При необхідності першою може бути наведена примітка, що визнана найбільш важливою для пошуку, ідентифікації чи використання того чи іншого виду документа.  Для електронних ресурсів локального доступу такими примітками є примітки про системні вимоги; віддаленого – Режим доступу;  Системні вимоги включать декілька технічних специфікацій: назва і модель комп’ютера, об’єм пам’яті, мова програмування, тощо  Наприклад: . – Систем. вимоги: ПК від 486 П. 66 МГц; RAM 16 Мб; Windows 95; зв. плата; динаміки або навушники.  Відомості про системні вимоги для електронних ресурсів віддаленого доступу наводяться у тих випадках, коли для доступу до ресурсу потрібне спеціальне програмне забезпечення (наприклад: Adobe Acrobat Reader, PowerPoint тощо);
 21. 21.  Примітки про обмеженість доступу наводять на ресурси з локальних мереж, а також з повнотекстових баз даних, доступ до яких здійснюється на договірній основі чи за підпискою: Ліга: Закон, EBSCO; Наприклад: . – Доступ з правов. системи «Ліга: Закон».
 22. 22.  Оскільки електронний ресурс не має титульної сторінки, то обов’язково вказується джерело отримання назви. Примітки про джерело основної назви є обов’язковими. Наприклад:  . – Назва з етикетки диска;  . – Назва з контейнера.  Примітки про мову твору, що міститься на електронному ресурсі зазначають так:  . – Мови укр., англ.
 23. 23. Електронні ресурси віддаленого доступу  Складнощі опису віддалених електронних ресурсів, на відміну від традиційних, пояснюються нестабільністю їх вмісту, відсутністю уніфікації в їхньому оформленні, недостатньою орієнтованістю стандартів на їх бібліографічний опис, неволодінням навичками роботи в мережі авторами і бібліографами
 24. 24. Схема бібліографічного опису віддаленого ресурсу  Бібліографічний опис сторінки включає такі обов’язкові елементи: Автор. Назва сторінки Загальне позначення матеріалу. – Відомості про відповідальність. – Електронна адреса тобто режим доступу. – Відомості про джерело назви. – Примітки про бібліографічну історію електронного ресурсу (дата розміщення, частота змін змісту веб-ресурсу або його періодичність; зв’язок з іншими виданнями цього ресурсу). – Дата перегляду.
 25. 25.  У примітці про режим доступу (для ресурсів віддаленого доступу) після слів «Режим доступу» ставиться двокрапка та зазначається адреса електронного ресурсу:  Наприклад: . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkp/2011_4/st5.pdf  Далі наводиться джерело основної назви: . – Назва з титул. екрана.  Наприклад: . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkp/2011_4/st5.pdf . – Назва з титул. екрана.  Примітки, що стосуються бібліографічної історії електронного ресурсу, можуть містити вказівки щодо часто змінюваного змісту електронного ресурсу віддаленого доступу чи його періодичності або можуть вказувати на зв’язок з іншими виданнями цього ресурсу. Наприклад:  . – Коригується щотижнево;  . – Коригується часто ; останнє оновлення: 02.12. 2014;  . – Коригується постійно ; версія 7 датов.: трав. 7, 2014.  Наприклад: . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkp/2011_4/st5.pdf . – Назва з титул. екрана. – Коригується щотижнево  Відомості про дату перегляду, перевірки доступу до документа дуже важливі, оскільки Інтернет характеризується мінливістю. Ці відомості наводяться після . –  Наприклад: . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkp/2011_4/st5.pdf . – Назва з екрана. – Коригується щотижнево. – Дата перегляду: 10.02.2014.  При наявності друкованої і електронної версій документа, до бібліографічного опису паперового носія слід додати дані про електронну версію. Наприклад: . – Електрон. версія. – Режим доступу:
 26. 26. Приклади бібліографічного опису віддалених ресурсів  Українські культурні цінності в Росії: спроба діалогу про повернення, 1930 р. [Електронний ресурс] / упоряд.: О. Нестуля, С. Нестуля ; Держ. служба контролю за переміщенням культур. цінностей через кордон, НАН України, Ін-т історії України, Держ. ком. архівів України, Полтав. ун- т споживчої кооперації України. – Електрон. дані. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – 331 с. : іл. – (Серія «Повернення культурного надбання України: документи свідчать» ; вип. 4). – Режим доступу. – http://www.history.org.ua/?litera&kat= 3&id=2080. – Назва з титул. екрана. – Дата перегляду: 15.01.15.  Державний архів Волинської області [Електронний ресурс] : путівник / редкол.: Г. Боряк [та ін.] ; наук. ред. Г. Бондаренко ; авт.-упоряд.: В. Гика [та ін.] ; Держ. арх. служба України, Держ. архів Волин. обл. – Електрон. дані. – Луцьк : Надстир’я, 2011. – 952 с. – (Архівні зібрання України. Путівники). – Режим доступу. – ht t p: / / vol y n. a rc hi ve s .g ov. ua / P ubl i c a t / a rkh i v_ Volyn.pdf – Назва з титул. екрана. – Дата перегляду: 14.05.2014.  Ярошенко, Т. Могилянська Бібліотекарка [Електронний ресурс] : цікавинки зі світу бібліотек та бібліотечних технологій, ресурсів, сервісів, ідей від Тетяни Ярошенко : [блог] / Т. Ярошенко ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Електрон. дані. – [Київ, 2010–2014]. – Режим доступу: http:// kmalibrary.blogspot.com/. – Назва з титул. екрана. – Дата перегляду: 10.02.2014.
 27. 27. Аналітичний бібліографічний опис електронних ресурсів  На складову частину електронного ресурсу створюється аналітичний опис, що складається з двох частин:  Перша частина містить відомості про складову електронного ресурсу, друга – відомості про ресурс, у якому вміщено складову;  Аналітичний бібліографічний опис частини електронного ресурсу та відомості про ресурс розділяють двома навскісними рисками //.  При складанні аналітичного бібліографічного опису, загальне позначення ресурсу наводять у складовій частині, одразу після основної назви у квадратних дужках мовою документа без скорочень, наприклад: [Електронний ресурс], [Электронный ресурс], [Electronic resource];
 28. 28. Схема аналітичного бібліографічного опису  Аналітичний бібліографічний опис електронного ресурсу має дві частини, розділені двома навкісними рисками //: Опис частини електронного ресурсу [Загальне позначення матеріалу] // Опис електронного ресурсу, де розміщено відомості про ідентифікувальний (цілісний) ресурс.
 29. 29. Приклади аналітичного бібліографічного опису  Складова частина оптичного диску (CD- ROM):  Опаленный снег [Электронный ресурс] // Противостояние. Опаленный снег / DOKA Company. – Электрон. данные и прогр. – Москва, 2005. – 2 электрон. опт. диска (CD- ROM). – (Наши игры). – Систем. требования: от 486 DX 2, 66 МГц, видеоплата 1 Мб (VESA), зв. плата SB-совместимая, DOS 6.2 или выше, Windows 95. – Загл. с этикеток дисков. – № гос. регистрации 0329800240, 1000 экз.
 30. 30.  Розділи веб-сайту:  Про деякі заходи щодо з’ясування стану додержання виборчого законодавства в окремих одномандатних виборчих округах під час проведення чергових виборів до Верховної Ради України [Електронний ресурс] : постанова Верхов. Ради України від 6 листоп. 2012 р. № 5466- VI // Законодавство України : веб-сайт Верхов. Ради України / програмно-техніч. підтримка Упр. комп’ютериз. систем, інформ. підтримка Інформаційне упр., Прес-служба апарату Верхов. Ради України. – Електрон. текст. дані. – [К., 1996-2014]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5466-17 . – Назва з титул. екрана. – Опис засн. на версї, датов.: 13.09.2001. – Дата перегляду: 07.11.14. – Мови укр., англ., рос.  Наші видання [Електронний ресурс] : [повні тексти видань бібліотеки] // Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва : [офіц. веб-сайт] / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Електрон. текст. дані. – [Вінниця, 1998-2014]. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/. – Назва з титул. екрана. – Дата перегляду: 07.11.14. – Мови укр., рос.  Павлюк, І. Василь Стус : текст – контекст – надтекст (Ревізія свідомості – або мій Стус) [Електронний ресурс] / І. Павлюк // Поетичні майстерні. Ігор Павлюк. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://maysterni.com/publication.php?id=43860. – Назва з титул. екрана. – Дата публікації: 24.01.2010. – Дата перегляду: 23.06.2014.
 31. 31.  Стаття з електронного журналу:  Когаловский, М. Р. Наукометрические измерения в электронных библиотеках на основе рубрикаторов научной информации [Электронный ресурс] / М.Р. Когаловский, С.И. Паринов // Рос. науч. электрон. журн. – 2012. – Т. 15, вып. 6. – (Портал Рос. электрон. б-ки). – Электрон. журн. – Режим доступа: http://www.elbib.ru/index.phtml? page=elbib/rus/journal/2012/part6/KP . – Заглавие с титул. экрана. – Дата просмотра: 07.11.14.  Сомсиков, В.М. Классическая механика неравновесных систем [Электронный ресурс] / В. М. Сомсиков // Исслед. в России. – 2010. – № 5. – Электрон. журн. – Режим доступа: http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2008/072.pdf . – Заглавие с титул. экрана. – Дата просмотра: 14.04.14.
 32. 32. Інформація з Вікіпедії  Ковальчук Галина Іванівна [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енцикл. – Електрон. дані. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Ковальчук_Галина_Іванівна. – Назва з екрана. – Дата останньої правки: 8.12.2012. – Дата перегляду: 12.02.2014.
 33. 33. Інформація з соціальних мереж  Кремінь, Д. Сузір’я Коня [Електронний ресурс] : [вірш] / Д. Кремінь // Facebook. Дмитро Кремінь. – Режим доступу: https://www.facebook.com/ddkremin/posts/ 234415366739656? stream_ref=1– Назва з титул. екрана. – Дата публікації: 24.12.2013. – Дата перегляду: 25.04.2014.  Центр науково-бібліографічної інформації НБУВ [Електронний ресурс] : Відкрита група Центру науково-бібліографічної інформації Нaціональної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : [офіц. сторінка Центру науково-бібліографічної інформації Нaціональної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського]. – [Київ, 2013– ] // ВКонтакте. – Режим доступу: vk.com/cnbinbuv. – Назва з титул. екрана. – Дата перегляду: 11.06.2014.  Національна історична бібліотека України [Історична бібліотека. HistoricalLib] [Електронний ресурс] : [з 22.09 у виставковому залі експонується книжкова виставка «Подвигом увіковічені», присвячена Дню партизанської слави] // Twitter. Історична бібліотека. – Режим доступу : https://twitter.com/HistoricalLib/status/382460428493668352. – Назва з титул. екрана. – Дата публікації : 24.09.2013. – Дата перегляду : 26.09.2014.  У Facebook, ВКонтакте вказується точна електронна адреса повідомлення, адже з часом їх дуже важко шукати, якщо авторські сторінки містять багато дописів.
 34. 34.  Стаття з журналу, що має друкований аналог:  Баранов, И. Н. Оценка деятельности организаций: подход Р. Каплана и Д. Нортона [Текст] // Рос. журн. менеджмента. – 2011. – Т. 3, № 3. – С. 63-70. – Электрон. версия. – Режим доступа: http://www.rjm.ru/files/upload/rjm/2004/3/baranov_intr.pdf . – Дата просмотра: 19.04.14.  Женченко, М. Бібліографічний опис електронних ресурсів: загальні вимоги [Текст] / М. Женченко // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 4. – С. 15-18. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2011_4_5.pdf . – Дата перегляду: 10.02.15. – (Портал «Наукова періодика України»).  Добко, Т. Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0 [Текст] / Т. Добко, І. Антоненко, Н. Моісеєнко // Бібл. вісн. – 2014. – № 4. – С. 12-21. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2014_4_5.pdf. – Дата перегляду: 16.02.15. – (Портал «Наукова періодика України»).
 35. 35. Дякую за увагу !Дякую за увагу ! Наша адреса: м.Наша адреса: м. Вінниця,Вінниця, 21100, Соборна, 7321100, Соборна, 73 Тел. (0432) 35-11-04Тел. (0432) 35-11-04 Факс (0432) 35-Факс (0432) 35-2323--9494 Web:Web: www.library.vnwww.library.vn..uaua E-E-mmail:ail: bibliogr@library.vn.uabibliogr@library.vn.ua

×