Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Реферат (від лат. refero – доповідаю,повідомляю) – це короткий виклад у письмовій чиусній формі основного змісту наукової ...
- цілісність (змістовно-тематична, стильова, мовна);- звязність (логічна, мовна);- структурна впорядкованість (наявність в...
за кількістю досліджуваних джерел оглядовий – створений   монографічний –на основі кількох джерел,   написаний на об...
за способом викладу інформації інформативний –     індикативний –  конспективний    реферат-резюме, у  реферат...
1 етап – підготовчий:- пошук інформаційних джерел;- відбір необхідних джерел.  2 етап – основний:- опрацювання інформацій...
виписки    цитати     тези    конспект Виписка використовується, якщо потрібнозанотувати тільки те, що важко ...
Цитата – (від лат. zito – “закликаю у свідки”) – цевиписка з тексту книги (статті) словами автора.  Правила цитування:- ц...
Під час цитування необхідно точно відтворювати усі наявні в тексті виділення (курсив, підкреслення, наголос тощо), викорис...
Теза (від грецьк. tezo – “стверджую”) – положення, висунуте вкнизі, статті, доповіді, рефераті, правдивість якого треба до...
Конспект (від лат. conspectus – «огляд, викладення»)– найбільш складна та найбільш довершена формазапису прочитаного, оскі...
- Титульна сторінка;- зміст;- вступ;- основна частина;- заключна частина (висновки);- список використаних джерел;- додатки...
Титульна сторінка – перша сторінка реферату;є джерелом інформації, необхідної для обробкита пошуку документа.
Надзаголовкові дані (дані над заголовком) містять:- назву міністерства, якому підпорядковується навчальнийзаклад;- назву у...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниУправління освіти і науки Камянець-Подільської міської ради     ...
Містить перелік складових реферату:- вступ (обґрунтування обраної теми);- основна частина;- заключна частина (висновки);- ...
Вступ має містити постановку проблеми в межах обраноїтеми та обґрунтування вибору проблеми і теми.  У вступі дається коро...
Щодо теми:- “Реферат присвячений темі /проблемі, актуальному питанню/…”;- “Реферат присвячений характеристиці проблеми…”;-...
Щодо актуальності теми (проблеми), якій присвяченореферат:- “Дана тема (проблема) є особливо актуальною, оскільки…”;- “Обр...
В основній частині докладно розкриваєтьсятема реферату. Зазвичай її ділять на розділи.Розкриваються усі пункти плану, звя...
На запозичену з інших джерел інформацію, атакож на цитати, що наводяться у текстіреферату, мають бути зроблені посилання. ...
У висновках підбиваються підсумки усієї роботи,наводяться висновки, даються конкретні відповідіна питання, поставлені в ме...
- автор дійшов висновку, що…;- підсумовуючи викладене, можна зазначити, що…;- узагальнюючи сказане, можна зробити висновок...
Список використаних джерел фіксує лише тіінформаційні ресурси, з якими працював авторреферату. Список складається в алфав...
Додатки до реферату покликані підвищити рівень роботи,більш повно розкрити тему.  До складу додатків можуть входити: копі...
Сторінки тексту та додатків повинні відповідатиформату А4 (210x297). Обсяг реферату не повинен перевищувати 12-15сторінок...
Усі сторінки нумеруються, починаючи з титульної;цифра номера сторінки ставиться зверху по центрусторінки; на титульній сто...
Критерії оцінювання реферату можуть бути загальнимиабо частковими.  Загальні критерії:- відповідність темі;- глибина та ...
Часткові критерії стосуються конкретних структурнихчастин реферату: вступу, основної частини, висновків,списку використани...
Реферат – перший крокдо дисертації!
Питання для самоконтролю Питання для самоконтролю Чи готові Ви до написання Чи готові Ви до написання    реферату?  ...
Бажаємо цікавих, плідних   пошуків,високих досягнень  у творчостіта дослідженнях!
Pravyla oformlennia-referata
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pravyla oformlennia-referata

861 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pravyla oformlennia-referata

 1. 1. Реферат (від лат. refero – доповідаю,повідомляю) – це короткий виклад у письмовій чиусній формі основного змісту наукової праці аборяду праць, що вивчалися дослідником, з аналізомзапропонованих шляхів вирішення певноїпроблеми, а також висловленням власних міркуваньавтора щодо цієї проблеми. Якщо реферат цих ознак не має, то він є лишеконспектом опрацьованих публікацій.
 2. 2. - цілісність (змістовно-тематична, стильова, мовна);- звязність (логічна, мовна);- структурна впорядкованість (наявність вступу; основної части та висновків, їх оптимальне співвідношення);- завершеність (смислова та жанрово-композиційна).
 3. 3. за кількістю досліджуваних джерел оглядовий – створений монографічний –на основі кількох джерел, написаний на обєднаних загальною основі 1 джерела. темою та схожими проблемами дослідження.
 4. 4. за способом викладу інформації інформативний – індикативний – конспективний реферат-резюме, у реферат, в якому якому перераховано достатньо повно лише основнівикладено усі основні положення таположення, докази та зроблено висновки з висновки вихідного них тексту. без викладення доказів.
 5. 5. 1 етап – підготовчий:- пошук інформаційних джерел;- відбір необхідних джерел. 2 етап – основний:- опрацювання інформаційних джерел;- нотування, виписування цитат тощо;- конспектування найважливіших положень, фактів,прикладів. 3 етап – завершальний: - опрацювання матеріалів; - написання реферату; - складання списку використаних джерел.
 6. 6. виписки цитати тези конспект Виписка використовується, якщо потрібнозанотувати тільки те, що важко запамятати аборозуміти, а також найважливіше, найоригінальніше. Виписки краще робити не дослівно, а перекластифрагмент тексту з книжної мови на просту, власну. Виписки дають можливість добре вивчити інформаційні джерела, зробити “заготовки” для продовження дослідження.
 7. 7. Цитата – (від лат. zito – “закликаю у свідки”) – цевиписка з тексту книги (статті) словами автора. Правила цитування:- цитувати по можливості завершеними частинами тексту (реченнями, невеликими абзацами);- кожну цитату слід брати в лапки;- якщо цитату виписують з середини речення, то перед першими словами ставлять три крапки:«…необхідно також зазначити, що Тарас Григорович першим з українців опанував техніку офорту та створив у ній ряд видатних композицій».- якщо в середині тексту, що цитується, пропущено одне чи кілька слів, то замість пропущеного також вставляють три крапки: «Творчий доробок К. Костанді … вражає глибоким знанням життя українського народу.» Три крапки також ставляться в кінці цитати перед лапками, якщо з речення вилученні останні слова тексту.
 8. 8. Під час цитування необхідно точно відтворювати усі наявні в тексті виділення (курсив, підкреслення, наголос тощо), використані автором тексту. Якщо будь-які виділення вносяться автором реферату,необхідно це особливо відмітити, наприклад: (виділенонами). Після кожної цитати необхідно вказувати її джерело. Зазвичай у квадратних дужках зазначається номер, підяким джерело вказане у списку використаної літератури. Якщо автор реферату посилається на одне й те саме джерело, згадане в попередній цитаті, його зазначають у дужках чи в списку так: (там саме).
 9. 9. Теза (від грецьк. tezo – “стверджую”) – положення, висунуте вкнизі, статті, доповіді, рефераті, правдивість якого треба довести. Тези бувають простими (короткими) та складними(розгорнутими, поширеними). У простих тезах думки, які в них розкриваються, містять однетвердження та нічим більше не підтверджуються. Складні тези підкріплюються доведеннями, аргументами. За способом викладення тексту тези бувають текстуальнимиабо вільними. У текстуальних тезах думка викладається словами тексту. У вільних тезах думка викладається своїми словами; опис без спотворення головної думки джерела. Це надає тезам лаконічність.
 10. 10. Конспект (від лат. conspectus – «огляд, викладення»)– найбільш складна та найбільш довершена формазапису прочитаного, оскільки обєднує в собі багатовидів записів: відмітки, виписки, цитати, план, тези.
 11. 11. - Титульна сторінка;- зміст;- вступ;- основна частина;- заключна частина (висновки);- список використаних джерел;- додатки (за наявності).
 12. 12. Титульна сторінка – перша сторінка реферату;є джерелом інформації, необхідної для обробкита пошуку документа.
 13. 13. Надзаголовкові дані (дані над заголовком) містять:- назву міністерства, якому підпорядковується навчальнийзаклад;- назву управління освіти і науки;- назву навчального закладу. Надзаголовкові дані зазначаються прописними літерами. Заголовок (тема) реферату записується великимилітерами посередині. Слова “тема” чи “на тему” не пишуться. Дані про відповідальність – дані про автора реферату (прізвище, імя, клас або наукове відділення МАНУ); прізвище, ініціали наукового керівника (за наявності). Записуються біля правого поля сторінки. Вихідні дані – назва населеного пункту, де написано реферат, та рік. Слово “рік” або літера “р” не пишуться.
 14. 14. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниУправління освіти і науки Камянець-Подільської міської ради Навчально-виховний комплекс № 28 Образ Іуди в автобіографічній повісті Н.В. Кушнір “Продажна душа” Виконала: Соколовська Ю., учениця 10-Г класу Науковий керівник: Тютін В.П., учитель української мови та літератури НВК № 28 Камянець-Подільський – 2012
 15. 15. Містить перелік складових реферату:- вступ (обґрунтування обраної теми);- основна частина;- заключна частина (висновки);- список використаних джерел;- додатки (за наявності). Усі складові реферату подаються із зазначеннямномерів початкових сторінок. Формулювання складових реферату повинні точноповторювати заголовки розділів і підрозділів у тексті, бути короткими та зрозумілими.
 16. 16. Вступ має містити постановку проблеми в межах обраноїтеми та обґрунтування вибору проблеми і теми. У вступі дається коротка характеристика теми,обґрунтовується її актуальність, особиста зацікавленістьавтора в його дослідженні, відзначається практичне значеннявивчення даного питання, де це може бути використано. Там саме зазначаються й конкретні завдання, які належитьвирішити відповідно до поставленої мети. Обєм вступу складає приблизно десяту частину від загального обєму роботи. Вступ є візитною карткою реферату. Але остаточний текст вступу краще написати після закінчення роботи над основною частиною, коли стануть зрозумілі результати реферування.
 17. 17. Щодо теми:- “Реферат присвячений темі /проблемі, актуальному питанню/…”;- “Реферат присвячений характеристиці проблеми…”;- “Темою реферату є…”;- “У рефераті … розглядається (що? /говориться (про що?),дається оцінка /аналіз/ (чого?), узагальнюється (що?), поданаточка зору (на що?)/...” і т. д. А також використовуються, наприклад, такі дієслова:“вивчити…”, “виявити…”, “встановити…” і т. п. Щодо проблеми:- “У своїй роботі автор ставить /висвітлює/ такі проблеми: …; - “На перший план автором висуваються…”; - “Головні зусилля автора спрямовані на…”; - “Автор зупиняється на таких проблемах: …”; - “У центрі уваги автора знаходяться…”.
 18. 18. Щодо актуальності теми (проблеми), якій присвяченореферат:- “Дана тема (проблема) є особливо актуальною, оскільки…”;- “Обрана для дослідження тема (проблема) надзвичайноактуальна останніми роками /на сучасному етапі/…;- “Тема (проблема) реферату викликає увагу багатьох учених/критиків, істориків, математиків тощо/…”;- “У сучасній науці особливої гостроти набуває тема (яка?)…”. Щодо характеристик використаних джерел: - “Автор залучає до аналізу наступні матеріали…”; - “Матеріалом дослідження слугували…”; - “В основі реферату лежать матеріали досліджень…”.
 19. 19. В основній частині докладно розкриваєтьсятема реферату. Зазвичай її ділять на розділи.Розкриваються усі пункти плану, звязано подаєтьсянакопичений та проаналізований матеріал. Викладається суть проблеми, різні точки зору на неї,власна позиція автора реферату. Важливощоб головна ідея, висунута у вступі, була детальновисвітлена в основній частині роботи та висновках, авесь матеріал був націлений на розкриття головнихзавдань. Кожний розділ основної частини маєпочинатися певним завданням і закінчуватисякороткими висновками.
 20. 20. На запозичену з інших джерел інформацію, атакож на цитати, що наводяться у текстіреферату, мають бути зроблені посилання. Їхнаводять одразу після закінчення цитати уквадратних дужках, де зазначають порядковийномер джерела у списку використаної літературита відповідні сторінки джерела (наприклад:[14, с. 31‑ 48]) або під текстом тієї самоїсторінки у вигляді примітки, де вказують прізвищета ініціали автора, назву джерела, місце видання,видавництво, рік видання та сторінку).
 21. 21. У висновках підбиваються підсумки усієї роботи,наводяться висновки, даються конкретні відповідіна питання, поставлені в меті, робляться узагальнення(іноді з урахуванням різних точок зору на досліджуванупроблему), відмічається те нове, що отримано врезультаті роботи над темою. Висновки за обсягом не повинні перевищувати вступ. Типові помилки у написанні висновків:- захоплення другорядним матеріалом, відхилення віддосліджуваної проблеми;- категоричність і картатість викладення думок; - бідна або надто наукоподібна мова; - неточність цитування; - відсутність посилань на першоджерела; - невідповідність висновків поставленим завданням...
 22. 22. - автор дійшов висновку, що…;- підсумовуючи викладене, можна зазначити, що…;- узагальнюючи сказане, можна зробити висновок,що…;- аналіз джерел дає можливість виявити найбільшобґрунтовану точку зору (яку саме?); - усе зазначене свідчить, що …; - на основі цих даних ми приймаємо точку зору (чию? або яку?).
 23. 23. Список використаних джерел фіксує лише тіінформаційні ресурси, з якими працював авторреферату. Список складається в алфавітному порядку запрізвищами авторів чи заголовків книг. Кілька робітодного автора з однаковими назвамирозташовуються за роками видання ухронологічному порядку. Якщо вивчалися окремі сторінки зкниги (журналу, газети…), вони тежзазначаються. Джерела, видані іноземними мовами, перераховуються у кінці списку.
 24. 24. Додатки до реферату покликані підвищити рівень роботи,більш повно розкрити тему. До складу додатків можуть входити: копії документів (іззазначенням “ксерокопійовано з…” або “перемальовано з…”) ,графіки, таблиці, світлини, схеми, діаграми тощо. Додатки розміщуються в кінці реферату. Кожний додатокповинен мати назву або пояснювальний підпис і зазначеннявиду інформації, що додається: схема, список, таблиця, графік... Повідомляється також джерело, з якого взято матеріали(літературне джерело обовязково вноситься у списоквикористаних джерел). Кожний додаток починається з нового аркуша, нумерується, щоб на нього можна було послатися у тексті з використанням круглих дужок, наприклад: (Додаток 5). Сторінки, на яких подані додатки, продовжують загальну нумерацію тексту, але в загальний обсяг реферату не
 25. 25. Сторінки тексту та додатків повинні відповідатиформату А4 (210x297). Обсяг реферату не повинен перевищувати 12-15сторінок друкованого тексту (без додатків). За наявностідодатків обсяг реферату може бути розширений до 20-25сторінок. Розмір шрифту 12-14, Times New Roman, звичайний;міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве – 30 мм, праве –10 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Текст друкується на одній стороні аркуша; посилання та примітки друкуються на тій самій сторінці, якої вони стосуються (через 1 міжрядковий інтервал, більш дрібним шрифтом, ніж текст).
 26. 26. Усі сторінки нумеруються, починаючи з титульної;цифра номера сторінки ставиться зверху по центрусторінки; на титульній сторінці номер не ставиться. Кожний новий розділ (вступ, глави, параграфи,висновки, список використаних джерел, додатки)починається з нової сторінки. Відстань між назвами розділів (заголовками глави тапараграфа) і наступним текстом – 3 інтервали. Заголовок розташовується посередині рядка, крапка вкінці заголовка не ставиться. Переноси в заголовках не допускаються.
 27. 27. Критерії оцінювання реферату можуть бути загальнимиабо частковими. Загальні критерії:- відповідність темі;- глибина та повнота розкриття теми;- адекватність висвітлення джерел;- логічність, звязність;- доказовість;- структурна впорядкованість (наявність вступу, основної частини, висновків, їх оптимальне співвідношення); - оформлення (наявність плану, списку використаних джерел, культура цитування, примітки тощо); - мовна грамотність.
 28. 28. Часткові критерії стосуються конкретних структурнихчастин реферату: вступу, основної частини, висновків,списку використаних джерел, додатків. 1. Критерії оцінювання вступу:- наявність обґрунтованого вибору теми, її актуальність;- наявність чітко сформульованих цілей і завдань роботи,- наявність короткої характеристики джерел. 2. Критерії оцінювання основної частини:- структурування матеріалу за розділами, параграфами, абзацами;- наявність заголовків до частин тексту та їх вдале формулювання;- проблемність і різносторонність у викладення матеріалу; - виділення у тексті основних понять і термінів, їх тлумачення; - наявність прикладів, які ілюструють теоретичні положення. 3. Критерії оцінювання висновків: - наявність чітких висновків, їх відповідність викладеному; - вираження власної думки щодо проблеми.
 29. 29. Реферат – перший крокдо дисертації!
 30. 30. Питання для самоконтролю Питання для самоконтролю Чи готові Ви до написання Чи готові Ви до написання реферату? реферату?Не зовсімНе зовсім Так! Так!
 31. 31. Бажаємо цікавих, плідних пошуків,високих досягнень у творчостіта дослідженнях!

×