SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Павлів Н. Г.
Інформація та документація
БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ
Загальні положення та правила
складання
ДСТУ 8302:2015
Бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації
може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором з
урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання.
Загальні положення та правила складання» або одним зі стилів,
віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку
наукових публікацій, наведеного у додатку 3 до цих Вимог.
(… з Вимог до оформлення дисертації від 12.1.2017
МОН)
— замість знака «крапка й тире» («. — ») рекомендовано
застосовувати знак «крапка» (.)
— імена у бібліографічному описі за навскісною рискою / не
повторюють
— дві навскісні риски» («//») замінювати крапкою
— відомості, запозичені не з титульної сторінки документа,
дозволено не брати у квадратні дужки
— у складі вихідних даних дозволено не подавати
найменування (ім’я) видавця
— дозволено не наводити відомостей про серію та
Міжнародний стандартний номер (ISBN, ISMN, ISSN).
Види бібліографічних посилань
1) За складом елементів
бібліографічного запису :
— повне : містить усі
обов’язкові елементи, що
використовують для загальної
характеристики,
ідентифікування й пошуку
об’єкта посилання ;
— коротке : містить частину
обов’язкових елементів, які
використовують тільки для
пошуку об’єкта посилання.
2) За місцем розташування в
документі:
— внутрішньотекстове:
значну частину відомостей про об’єкт
посилання внесено до тексту документа;
— підрядкове:
якщо всередині тексту документа його
розмістити неможливо або небажано,
щоб не переобтяжувати текст ;
— позатекстове: у разі
багаторазових посилань на одні й ті
самі документи задля уникнення
повторного подання однакових
бібліографічних записів або через
їхню велику кількість
Види бібліографічних посилань
3) За повторністю
наведення посилань на
один і той самий об’єкт:
— первинне:
Захара І. Лекції з історії
філософії. Вид. 2-ге. Львів,
1997. 322 с
— повторне:
Захара І. Лекції з історії
філософії. С. 86.
4) За вмістом
бібліографічних записів
може бути комплексне:
Туркот Т. І. Педагогіка
вищої школи : навч. посіб.
для студентів ВНЗ. Київ, 2011.
C. 128 ; Його ж. Психологія і
педагогіка вищої школи в
запитаннях і відповідях :
навч. посіб. для студентів
ВНЗ. Київ, 2011. С. 230.
Кількість правок
Пробіли(79)
"Зайві" фрази(5)
Крапки(4)
Неправильна
цифра(1)
Скорочення
слів(2)
Місце
поправки
Надруковано Має бути
С. 1,
розділ 2,
абзац 9
ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система
стандартів
з інформації, бібліотечної та
видавничої справи. Бібліографічний
запис. Бібліографічний опис.
Заголовок. Загальні вимоги та
правила складання (ГОСТ 7.80–2000,
IDT)
ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система
стандартів
з інформації, бібліотечної та
видавничої справи.
Бібліографічний запис.
Заголовок. Загальні вимоги та
правила складання (ГОСТ 7.80–
2000, IDT)
С. 3,
пункт
4.9.1,
приклад
Підрядкове посилання
Національна доктрина розвитку
освіти: затв. Указом Президента
України від 17 квіт. 2002 р. № 347.
Освіта. 2002. 24 квіт. С. 2—4.
Підрядкове посилання
Національна доктрина
розвитку освіти : затв. Указом
Президента України від 17 квіт.
2002 р. № 347. Освіта. 2002. 24
квіт. С. 2—4.
Місце
поправки
Надруковано Має бути
С. 4,
пункт
5.2.4
Знак «крапка й тире» («.—») у
внутрішньотекстовому
бібліографічному посиланні
замінюють знаком «крапка».
Знак «крапка й тире» («. —
») у внутрішньотекстовому
бібліографічному посиланні
замінюють знаком «крапка».
С. 4,
пункт
5.2.5,
приклади
Приклади
(Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2012. С.
167); (Книжкова палата України:
сайт. URL: http://www.ukrbook.net).
Приклади
(Чернівці : Чернівец. нац. ун-
т, 2012. С. 167); (Книжкова
палата України : сайт. URL:
http://www.ukrbook.net).
Місце поправки Надруковано Має бути
С. 5,
пункт 5.3.5,
приклади
Приклади
Повна форма
Україна в цифрах. 2007: стат.
зб./Держ. ком. статистики
України. Київ: Консультант, 2008.
С. 185―191.
Петрик О. І. Шлях до цінової
стабільності: світовий досвід і
перспективи для України:
монографія/відп. ред. В. М. Геєць.
Київ: УБС НБУ, 2008. С. 302―310.
Приклади
Повна форма
Україна в цифрах. 2007 :
стат. зб. / Держ. ком.
статистики України. Київ :
Консультант,
2008. С. 185―191.
Петрик О. І. Шлях до
цінової стабільності:
світовий досвід і
перспективи для України :
монографія / відп. ред. В.
М. Геєць. Київ : УБС НБУ,
2008. С. 302―310.
С. 5,
пункт 5.3.6,
текст,
кінець рядка
(відповідно до 7.4.4.4). (відповідно до 7.4.4.3).
Місце
поправки
Надруковано Має бути
С. 5,
пункт 5.3.6,
приклад (1)
У тексті:
Маніфест ІФЛА про Internet:
прийнято Сесією Ради ІФЛА 23
серпня 2002 р./пер. з англ. В. С.
Пашкова.*
У тексті:
Маніфест ІФЛА про Internet :
прийнято Сесією Ради ІФЛА 23
серпня 2002 р. / пер. з англ. В. С.
Пашкова.*
С. 5,
пункт 5.3.6,
приклад (2)
У підрядковому посиланні:
*URL:
http://archive.ifla.org/III/misc/i
m-ua.pdf.
(дата звернення: 15.09.2002).
У підрядковому посиланні:
*URL:
http://archive.ifla.org/III/misc/im-
ua.pdf
(дата звернення: 15.09.2002).
С. 6,
пункт 5.4.3,
приклад
У позатекстовому посиланні:
4. Про видавничу справу:
Закон України за станом на 20
берез. 2004 р./Верховна Рада
України. Київ: Парлам. вид-во,
2004. 17, [3] с. (Закони
України).
У позатекстовому посиланні:
4 Про видавничу справу : Закон
України за станом на 20 берез.
2004 р. / Верховна Рада України.
Київ : Парлам. вид-во, 2004.
17, [3] с. (Закони України).
Місце
поправки
Надруковано Має бути
С. 6,
пункт 5.4.5,
приклад 1
Приклад 1
У позатекстовому посиланні:
35 Денисенко М. П., Догмачов
В. М., Кабанов В. Г.
Кредитування та ризики:
навч. посіб. Київ, 2008. 213 с.
Приклад 1
У позатекстовому посиланні:
35 Денисенко М. П., Догмачов В.
М., Кабанов В. Г. Кредитування та
ризики : навч. посіб. Київ, 2008.
213 с.
С. 6,
пункт 5.4.5,
приклад 2
(на с. 7)
Приклад 2
У позатекстовому посиланні:
35. Денисенко М. П., Догмачов
В. М., Кабанов В. Г.
Кредитування та ризики:
навч. посіб. Київ, 2008. 213 с.
Приклад 2
У позатекстовому посиланні:
35. Денисенко М. П., Догмачов В.
М., Кабанов В. Г. Кредитування та
ризики : навч. посіб. Київ, 2008.
213 с.
С. 7,
пункт 5.4.6,
приклади
У позатекстовому посиланні:
2. Нагайчук Н. Г. Фінанси
страхових компаній: навч.
посіб. — Київ: УБС НБУ, 2010.
— 527 с.
У позатекстовому посиланні:
2. Нагайчук Н. Г. Фінанси
страхових компаній :
навч. посіб. — Київ : УБС НБУ,
2010. — 527 с.
Місце
поправки
Надруковано Має бути
С. 7,
пункт
5.4.6.1.1,
приклад
У позатекстовому посиланні:
Кушнаренко Н. М., Удалова В.
К. Наукова обробка документів:
навч. посіб. — Київ: Знання,
2006. — 223 с.
У позатекстовому посиланні:
Кушнаренко Н. М., Удалова В. К.
Наукова обробка документів : навч.
посіб. — Київ : Знання, 2006. — 223
с.
С. 7,
пункт
5.4.6.1.2,
приклад
У позатекстовому посиланні:
Управління персоналом в
умовах економіки знань:
монографія/Азаренкова Г. М. та
ін. Київ, 2011. 406 с.
У позатекстовому посиланні:
Управління персоналом в умовах
економіки знань : монографія /
Азаренкова Г. М. та ін. Київ, 2011.
406 с.
С. 7,
пункт
5.4.6.3,
приклад
У позатекстовому посиланні:
Розвиток обліково-аналітичних
систем суб’єктів
господарювання в Україні:
монографія/Львів. нац. ун-т ім.
Івана Франка. Львів, 2010. 447 с.
У позатекстовому посиланні:
Розвиток обліково-аналітичних
систем суб’єктів господарювання в
Україні : монографія / Львів. нац.
ун-т ім. Івана Франка. Львів, 2010.
447 с.
Місце
поправки
Надруковано Має бути
С. 7,
пункт 5.4.6.4,
приклад
(на с. 8)
У позатекстовому посиланні:
Ушинський К. Д. Людина як
предмет виховання. Спроба
педагогічної антропології:
вибр. твори. Київ: Рад. шк.,
1983. Т. 1. 480 с.
У позатекстовому посиланні:
Ушинський К. Д. Людина як
предмет виховання.
Спроба педагогічної антропології
: вибр. твори. Київ : Рад. шк., 1983.
Т. 1. 480 с.
С. 8,
пункт 5.4.6.5,
приклад
Приклад
[Вовчак, 2011 ; Зубець, 2012];
[3, с. 18; 2, с. 45].
Приклад
[Вовчак, 2011; Зубець, 2012];
[3, с. 18; 2, с. 45].
С. 8,
пункт 5.5.2.1,
приклади
Приклади
Внутрішньотекстове посилання
Первинне:
(Аналіз інвестиційних
проектів: практикум
для студ. вищ. навч.
закл./Череп А. В. та ін.)
Приклади
Внутрішньотекстове посилання
Первинне:
(Аналіз інвестиційних проектів /
Череп А. В. та ін .)
Місце
поправки
Надруковано Має бути
—”— Позатекстове посилання
Первинне:
8. Фінанси суднобудівних
підприємств: монографія/І. А.
Воробйова та ін. Миколаїв ,
2012. 232 с.
Позатекстове посилання
Первинне:
8. Фінанси суднобудівних
підприємств : монографія / І. А.
Воробйова та ін. Миколаїв, 2012.
232 с.
С. 8,
пункт 5.5.3,
приклад
Позатекстове посилання
Первинне:
13. Правова основа діяльності
органів державної
влади/упоряд. Любченко П. М.
Харків, 2010. 303 с.
Позатекстове посилання
Первинне:
13. Правова основа діяльності
органів державної влади / упоряд.
Любченко П. М. Харків, 2010. 303 с.
С. 9,
пункт 5.5.4,
приклад
Підрядкове посилання
Первинне:
Франко І. Твори: у 50 т. Т. 45.
Київ, 1986. 480 с.
Повторне:
Франко І. Твори: у 50 т. Т. 45. С.
300.
Підрядкове посилання
Первинне:
Франко І. Твори. У 50 т. Т. 45. Київ,
1986. 480 с.
Повторне:
Франко І. Твори. У 50 т. Т. 45. С.
300.
Місце
поправки
Надруковано Має бути
С. 9,
пункт 5.5.7,
приклад
Позатекстове посилання
Первинне:
8. Спосіб лікування синдрому
дефіциту уваги та гіперактивності у
дітей: пат. 76509 Україна. №
2004042416 ; заявл. 01.04.2004 ; опубл.
1.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с.
Позатекстове посилання
Первинне:
8. Спосіб лікування синдрому дефіциту
уваги та гіперактивності у дітей : пат.
76509 Україна. № 2004042416 ; заявл.
01.04.2004 ; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8
(кн. 1). 120 с.
С. 9,
пункт 5.5.9,
приклад
Підрядкове посилання
Танюк Л. С. Твори: у 60 т. Київ,
2011. Т. 18. С. 250—253.
Підрядкове посилання
Танюк Л. С. Твори : у 60 т. Київ, 2011.
Т. 18. С. 250—253.
С. 10,
пункт
5.5.10,
приклад
Позатекстове посилання
Первинне:
13. Енциклопедія історії України: у 10
т./ред. рада: В. М. Литвин (голова) та
ін.; НАН історії України, Ін-т історії
України. Київ: Наук. думка, 2005. Т. 9.
С. 36—37.
Позатекстове посилання
Первинне:
13. Енциклопедія історії України : у 10 т. /
ред. рада: В. М. Литвин (голова) та ін. ;
НАН історії України, Ін-т історії
України. Київ : Наук. думка, 2005. Т. 9. С.
36—37.
Місце
поправки
Надруковано Має бути
С. 10,
пункт 5.5.11,
приклад
Позатекстове посилання
Первинне:
5. Сенченко М. Чи вміємо ми
читати?//Вісн. Книжкової
палати. 2012. № 3.С. 3.
Позатекстове посилання
Первинне:
5. Сенченко М. Чи вміємо ми
читати? // Вісник
Книжкової палати. 2012. № 3.С.
3.
С. 10,
пункт 5.5.12,
приклад
Підрядкове посилання
Первинне:
Криворучко О. Ю. Сучасна
архітектура: термінол. слов./Нац.
ун-т «Львів. політехніка». Львів,
2008. С. 87.
Підрядкове посилання
Первинне:
Криворучко О. Ю. Сучасна
архітектура : термінол. слов. / Нац.
ун-т «Львів. політехніка». Львів,
2008. С. 87.
С. 11,
пункт 6.5.1,
приклад
Підрядкове комплексне
посилання:
* Туркот Т. І. Педагогіка вищої
школи: навч. посіб. для студ. ВНЗ.
Київ, 2011. C. 128 ;
Його ж. Психологія і педагогіка
вищої школи в запитаннях і
відповідях: навч. посіб. для студ.
ВНЗ. Київ, 2011. С. 230.
Підрядкове комплексне
посилання:
* Туркот Т. І. Педагогіка вищої
школи : навч. посіб. для студентів
ВНЗ. Київ, 2011. C. 128 ;
Його ж. Психологія і педагогіка
вищої школи в запитаннях і
відповідях : навч. посіб. для
студентів ВНЗ. Київ, 2011. С. 230.
Місце
поправки
Надруковано Має бути
С.11,
пункт 6.5.2,
приклад
Позатекстове комплексне
посилання:
27. Кузьмінський А. І.: 1)
Методика навчання англійської
мови в аспекті комунікативно-
когнітивного підходу: навч.-
метод. посіб. Черкаси, 2011. С. 31 ;
2) Моделювання професійної
діяльності майбутнього фахівця
в умовах інтеграції України в
європейський освітній простір:
навч. посіб. Черкаси, 2011. С. 78.
Позатекстове комплексне
посилання:
27. Кузьмінський А. І.: 1) Методика
навчання англійської мови в аспекті
комунікативно-когнітивного підходу
: навч.-метод. посіб. Черкаси, 2011. С.
31 ; 2) Моделювання професійної
діяльності майбутнього фахівця в
умовах інтеграції України в
європейський освітній простір :
навч. посіб. Черкаси, 2011. С. 78.
С. 12,
пункт 7.4.3,
приклад
Підрядкове посилання
Кожухівський А. Д. Імітаційне
моделювання систем масового
обслуговування [Електронний
ресурс]: практикум/Черкас.
держ. технол. ун-т. Електрон.
текст. дані. Черкаси , 2009. 1
електрон. опт. диск (CD-R)
Підрядкове посилання
Кожухівський А. Д. Імітаційне
моделювання систем масового
обслуговування [Електронний
ресурс] : практикум / Черкас. держ.
технол. ун-т. Черкаси, 2009. 1
електрон. опт. диск (CD-R).
Місце
поправки
Надруковано Має бути
С. 12,
пункт 7.4.4.1,
приклад
Позатекстове посилання
3. Про відзначення 150-річчя з дня
народження видатного вченого
Володимира Івановича
Вернадського [Електронний
ресурс]: проект постанови
Верховної Ради України. Документ
не було опубліковано. Доступ із
інформ.-форм.-правової системи
«ЛІГА-ЗАКОН»
Позатекстове посилання
3. Про відзначення 150-річчя з дня
народження видатного вченого
Володимира Івановича Вер надського
[Електронний ресурс] : проект
постанови Верховної Ради України.
Документ не було опубліковано. Доступ
із інформ.-правової системи «ЛІГА-
ЗАКОН».
С. 12,
пункт 7.4.4.2,
приклад
Підрядкове посилання
Берташ В. Пріоритети визначила
громада // Голос України:
електрон. версія газ. 2012. № 14
(5392). Дата оновлення: 04.08.2012.
URL: http://www.golos.com.ua/
userfiles/file/040812/040812-u.pdf
(дата звернення: 06.08.2012).
Підрядкове посилання
Берташ В. Пріоритети визначила
громада // Голос України : електрон.
версія газ. 2012. № 14 (5392). Дата
оновлення: 04.08.2012. URL:
http://www.golos.com.ua/
userfiles/file/040812/040812-u.pdf (дата
звер-нення: 06.08.2012).
Місце
поправки
Надруковано Має бути
С. 12,
пункт .4.4.3.3,
приклад (1):
після першої
навскісної
подати
окремим
рядком
Підрядкове посилання
Біланюк О. П. Сучасний стан та
перспективи розвитку
міжнародного туризму в
українсько-польських відносинах
// Економіка. Управління.
Інновація: електрон. наук. фахове
вид. 2012. № 2. URL:
http://archive.nbuv.gov.ua/ e-
journals/eui/2012_2/pdf/12bopypv.pd
f (дата звернення 17.06.2013).
Підрядкове посилання
Біланюк О. П. Сучасний стан та
перспективи розвитку міжнародного
туризму в українсько-польських
відносинах // Економіка. Управління.
Інновація : електрон. наук. фахове вид.
2012. № 2.
URL:http://archive.nbuv.gov.ua/e-
/journals/eui/2012_2/pdf/12bopypv.pdf
(дата звернення: 17.06.2013).
С. 13,
пункт
7.4.4.3.3,
приклад (2):
http://...і
далі треба
подати
окремим
рядком
Підрядкове посилання
Біланюк О. П. Сучасний стан та
перспективи розвитку
міжнародного туризму в
українсько-польських
відносинах//Економіка.
Управління. Інновація: електрон.
наук. фахове вид. 2012. № 2.
URL:http://archive.nbuv.gov.ua/e-
/journals/eui/2012_2/pdf/12bopypv.p
df (дата звернення: 17.06.2013).
Підрядкове посилання
Біланюк О. П. Сучасний стан та
перспективи розвитку міжнародного
туризму в українсько-польських
відносинах // Економіка. Управління.
Інновація : електрон. наук. фахове вид.
2012. № 2. URL:
http://archive.nbuv.gov.ua/e-/journals/
eui/2012_2/pdf/12bopypv.pdf (дата звер
нення: 17.06.2013).
Місце
поправки
Надруковано Має бути
С. 13,
пункт 7.4.4.4
приклад
Позатекстове посилання
4. Конституція України: Закон від
28.06.1996 № 254к/96-ВР // База
даних «Законодавство
України»/ВР України. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show
/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80
(дата звернення: 08.02.2012).
Позатекстове посилання
4. Конституція України : Закон від
28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних
«Законодавство
України» / ВР України. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254
%D0%BA/96%D0%B2%D1%80 (дата
звернення: 08.02.2012).
С. 13,
пункт 8.2.1
текст
8.2.1 У бібліографічному посиланні
на архівний документ відомості
про об’єкт посилання
відокремлюють від пошукових
даних знаком «дві навскісні
риски» («//») з проміжками до та
після нього.
8.2.1 У бібліографічному посиланні
на архівний документ відомості про
об’єкт посилання відокремлюють від
пошукових даних знаком «дві навскісні
риски» (« // ») з проміжками до та
після нього.
С. 13,
пункт 8.2.1,
приклад
Підрядкове посилання Матеріали
Ради Народних комісарів
Української Народної
Республіки//ЦДАВО України
(Центр. держ. архів вищ. органів
влади та упр. України). Ф. 1061. Оп.
1. Спр. 8-12. Копія; Ф. 1063.
Підрядкове посилання
Матеріали Ради Народних комісарів
Української Народної Республіки //
ЦДАВО України (Центр. держ. архів
вищ. органів влади та упр. України). Ф.
1061. Оп. 1. Спр. 8-12. Копія ; Ф. 1063.
Місце
поправки
Надруковано Має бути
С. 14,
пункт 8.4
приклад (2)
Внутрішньотекстове посилання
(Наукове товариство ім.
Шевченка//Львів. наук. б-ка ім. В.
Стефаника НАН України. Ф. 1. Оп.
1. Спр. 78. Арк. 1-7).
Внутрішньотекстове посилання
(Наукове товариство ім. Шевченка //
Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН
України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 78. Арк. 1-7).
С. 14,
пункт 8.5,
приклад
Позатекстове посилання
5. Діяльність історичної секції при
ВУАН та зв’язаних з нею
історичних установ Академії в
1929-1930 рр.//Інститут рукопису
Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського. Ф. Х
(Всеукраїнська Академія Наук).
Спр. 1686. 30 арк.
Позатекстове посилання
5. Діяльність історичної секції при
ВУАН та зв’язаних з нею історичних
установ Академії в 1929-1930 рр. //
Інститут рукопису Національної
бібліотеки України імені
В. І. Вернадського. Ф. Х (Всеукраїнська
Академія Наук). Спр. 1686. 30 арк.
С. 15,
пункт 8.6,
приклад
Позатекстове посилання
17. [Праці П. К. Грімстед]//ЦДАВО
України. Ф. 14. Оп. 7. Спр. 19. 284
арк.
Позатекстове посилання
17. [Праці П. К. Грімстед] // ЦДАВО
України. Ф. 14. Оп. 7. Спр. 19. 284 арк.
Місце
поправки
Надруковано Має бути
С. 15,
пункт 8.9,
приклад
Позатекстове посилання
21. Лист Голови Спілки
«Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім’я
Голови Ради Міністрів УРСР В. А.
Масола щодо реєстрації Статуту
Спілки та сторінки Статуту. 14
грудня 1989 р.//ЦДАГО України. Ф.
1. Оп. 32. Спр. 2612.
Позатекстове посилання
21. Лист Голови Спілки «Чорнобиль»
Г. Ф. Лєпіна на ім’я Голови Ради
Міністрів УРСР В. А. Масола щодо
реєстрації Статуту Спілки та сторінки
Статуту. 14 грудня 1989 р. // ЦДАГО
України. Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2612.
С. 16,
«Бібліогра-
фічний
список
використаної
літератури»,
№ 1
1 ДСТУ 2394–94 Інформація та
документація. Комплектування
фонду, бібліографічний опис,
аналіз документів. Терміни та
визначення. — Чинний від
01.01.1995. — Київ: Держстандарт
України, 1994. — 88 с.
1 ДСТУ 2394–94. Інформація та
документація. Комплектування фонду,
бібліографічний опис, аналіз
документів. Терміни та визначення. —
Чинний від 01.01.1995. — Київ :
Держстандарт України, 1994. — 88 с.
—”—
№ 2
2 ДСТУ 5034:2008 Інформація і
документація. Науково-
інформаційна діяльність. Терміни
та визначення понять. — Київ:
Держспоживстандарт України,
2009. — 38 с.
2 ДСТУ 5034:2008. Інформація і
документація. Науково-інформаційна
діяльність. Терміни та визначення
понять. — Київ : Держспоживстандарт
України, 2009. — 38 с.
Місце
поправки
Надруковано Має бути
—”—
№ 3
3 ISO 690:2010. Information and
documentation ― Guidelines for
bibliographic references and
citations to information resources
(Інформація та документація.
Настанови щодо бібліографічних
посилань і цитування
інформаційних ресурсів).
3 ISO 690:2010. Information and
documentation ― Guidelines for
bibliographic references and
citations to information resources. —
3th ed. 2010-06-15 (Інформація та
документація. Настанови щодо
бібліографічних посилань і
цитування інформаційних ресурсів. —
3-тє вид. 2010-06-15).
—”—
№ 4
4 Великий тлумачний словник
української мови/уклад. і голов.
ред. В. Т. Бусел. — Київ; Ірпінь :
Перун, 2009. — 1736 с.
4 Великий тлумачний словник
української мови / уклад. і голов. ред.
В. Т. Бусел. — Київ ;
Ірпінь : Перун, 2009. — 1736 с.
—”—
№ 5
5 Женченко М. Загальна і
спеціальна бібліографія: навч.
посіб./Марина Женченко. — Київ:
Жнець, 2011. — 255 с.
5 Женченко М. Загальна і спеціальна
бібліографія : навч. посіб. / Марина
Женченко. — Київ : Жнець, 2011. — 255
с.
Місце
поправки
Надруковано Має бути
—”—
№ 6
6 Мильчин А. Э. Издательский
словарь-справочник. — 2-е изд.,
испр. и доп./А. Э. Миль-чин. — М.:
ОЛМА-Пресс, 2003. — 560 с.
6 Мильчин А. Э. Издательский
словарь-справочник / А. Э. Мильчин.
— 2-е изд., испр. и доп.— М. : ОЛМА-
Пресс, 2003. — 560 с.
—”—
№ 7
7 Основные стандарты для
современного
книгоиздательского дела/Рос. кн.
палата ; сост.: А. А. Джиго, С. ю.
Калинин, Г. П. Калинина, К. М.
Сухоруков. — М.: Бук Чембэр
Интернэшнл, 2008. — 656 с.
7 Основные стандарты для
современного книгоиздательского
дела / Рос. кн. палата ; сост.: А. А.
Джиго, С. ю. Калинин, Г. П. Калинина,
К. М. Сухоруков. — М. : Бук Чембэр
Интернэшнл, 2008. — 656 с.
—”—
№ 8
8 Словник книгознавчих
термінів/уклад.: В. Я. Буран, В. М.
Медведєва, Г. І. Ковальчук,
М. І. Сенченко. — Київ: Аратта,
2003. — 160 с
8 Словник книгознавчих термінів /
уклад.: В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г.
І. Ковальчук, М. І. Сенченко; наук. ред.:
Н. О. Петрова, Г. М. Плиса. — Київ :
Аратта, 2003. — 160 с.
Місце
поправки
Надруковано Має бути
—”—
№ 9
9 Швецова-Водка Г. М.
Документознавство: навч. посіб./Г.
М. Швецова-Водка. — Київ:
Знання, 2007. — 398 с.
9 Швецова-Водка Г. М. Документознавство
: навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. —
Київ : Знання, 2007. — 398 с.
—”—
№ 10
10 Швецова-Водка Г. М.
Документознавство: слов.-довід.
термінів і понять: навч. посіб./Г. М.
Швецова-Водка. — Київ: Знання,
2011. — 319 с.
10 Швецова-Водка Г. М.
Документознавство : слов.-довід. термінів
і понять : навч. посіб. / Г. М. Швецова-
Водка. — Київ : Знання, 2011. — 319 с.
Дякую за увагу!

More Related Content

What's hot

павло тичина
павло тичинапавло тичина
павло тичина
SvetikShvager
 
Встановлення республіки у Франції. онвент якобінці
Встановлення республіки у Франції. онвент якобінціВстановлення республіки у Франції. онвент якобінці
Встановлення республіки у Франції. онвент якобінці
Anatolii Barannik
 
Філософія Г. Сковороди
Філософія Г. СковородиФілософія Г. Сковороди
Філософія Г. Сковороди
Vlada2010
 
Презентація «Їх дух незламний і безсмертний подвиг» (до Дня пам’яті Героїв Не...
Презентація «Їх дух незламний і безсмертний подвиг» (до Дня пам’яті Героїв Не...Презентація «Їх дух незламний і безсмертний подвиг» (до Дня пам’яті Героїв Не...
Презентація «Їх дух незламний і безсмертний подвиг» (до Дня пам’яті Героїв Не...
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека
 
9 клас. мій конспект. всесвітня історія. 2010
9 клас. мій конспект. всесвітня історія. 20109 клас. мій конспект. всесвітня історія. 2010
9 клас. мій конспект. всесвітня історія. 2010
Nikita Bogun
 

What's hot (20)

Завдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історії
Завдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історіїЗавдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історії
Завдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історії
 
Перша допомога при мінно-вибухових травмах
Перша допомога при мінно-вибухових травмахПерша допомога при мінно-вибухових травмах
Перша допомога при мінно-вибухових травмах
 
Дорожня карта для філолога в НУШ
Дорожня карта для філолога в НУШДорожня карта для філолога в НУШ
Дорожня карта для філолога в НУШ
 
Універсальна десяткова класифікація. Методика індексування
Універсальна десяткова класифікація. Методика індексуванняУніверсальна десяткова класифікація. Методика індексування
Універсальна десяткова класифікація. Методика індексування
 
Презентація "Гетьмани України"
Презентація "Гетьмани України"Презентація "Гетьмани України"
Презентація "Гетьмани України"
 
Різнорівневі завдання для контрольного оцінювання з історії України для 5 - 9...
Різнорівневі завдання для контрольного оцінювання з історії України для 5 - 9...Різнорівневі завдання для контрольного оцінювання з історії України для 5 - 9...
Різнорівневі завдання для контрольного оцінювання з історії України для 5 - 9...
 
кома перед як
кома перед яккома перед як
кома перед як
 
"Із чого складається книга" для учнів 2 класу
"Із чого складається книга" для учнів 2 класу"Із чого складається книга" для учнів 2 класу
"Із чого складається книга" для учнів 2 класу
 
павло тичина
павло тичинапавло тичина
павло тичина
 
Презентація №2 до теми 1. Туризм як світове глобальне явище
Презентація №2 до теми 1. Туризм як світове глобальне явищеПрезентація №2 до теми 1. Туризм як світове глобальне явище
Презентація №2 до теми 1. Туризм як світове глобальне явище
 
Встановлення республіки у Франції. онвент якобінці
Встановлення республіки у Франції. онвент якобінціВстановлення республіки у Франції. онвент якобінці
Встановлення республіки у Франції. онвент якобінці
 
«До таємниць українських прізвищ»
«До таємниць українських прізвищ»«До таємниць українських прізвищ»
«До таємниць українських прізвищ»
 
Філософія Г. Сковороди
Філософія Г. СковородиФілософія Г. Сковороди
Філософія Г. Сковороди
 
Презентація до 210-річчя від дня народження Миколи Васильовича Гоголя
Презентація до 210-річчя від дня народження Миколи Васильовича ГоголяПрезентація до 210-річчя від дня народження Миколи Васильовича Гоголя
Презентація до 210-річчя від дня народження Миколи Васильовича Гоголя
 
Презентація до уроку на тему "Означення як другорядний член речення. Узгоджен...
Презентація до уроку на тему "Означення як другорядний член речення. Узгоджен...Презентація до уроку на тему "Означення як другорядний член речення. Узгоджен...
Презентація до уроку на тему "Означення як другорядний член речення. Узгоджен...
 
Презентація «Їх дух незламний і безсмертний подвиг» (до Дня пам’яті Героїв Не...
Презентація «Їх дух незламний і безсмертний подвиг» (до Дня пам’яті Героїв Не...Презентація «Їх дух незламний і безсмертний подвиг» (до Дня пам’яті Героїв Не...
Презентація «Їх дух незламний і безсмертний подвиг» (до Дня пам’яті Героїв Не...
 
Професійні компетентності викладача/куратора-тьютора
Професійні компетентності викладача/куратора-тьютораПрофесійні компетентності викладача/куратора-тьютора
Професійні компетентності викладача/куратора-тьютора
 
9 клас. мій конспект. всесвітня історія. 2010
9 клас. мій конспект. всесвітня історія. 20109 клас. мій конспект. всесвітня історія. 2010
9 клас. мій конспект. всесвітня історія. 2010
 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО ДНЯ РІДНОЇ МОВИ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО ДНЯ РІДНОЇ МОВИПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО ДНЯ РІДНОЇ МОВИ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО ДНЯ РІДНОЇ МОВИ
 
критерії оцінювання переказу
критерії оцінювання переказукритерії оцінювання переказу
критерії оцінювання переказу
 

Similar to ДСТУ 8302:2015: офіційні виправлення у 2017 році

9 подготовка науч_публ_семененко
9 подготовка науч_публ_семененко9 подготовка науч_публ_семененко
9 подготовка науч_публ_семененко
Vladimir Kukharenko
 
Бібліографічний запис-Бібліографічний опис Gost7 1-06
Бібліографічний запис-Бібліографічний опис Gost7 1-06Бібліографічний запис-Бібліографічний опис Gost7 1-06
Бібліографічний запис-Бібліографічний опис Gost7 1-06
Lana Nazarieva
 
Презентація наук.рез..ppsx
Презентація наук.рез..ppsxПрезентація наук.рез..ppsx
Презентація наук.рез..ppsx
ssuser3b8575
 
науковI студii
науковI студiiнауковI студii
науковI студii
Alena2016
 

Similar to ДСТУ 8302:2015: офіційні виправлення у 2017 році (20)

бібліографія.ppt
бібліографія.pptбібліографія.ppt
бібліографія.ppt
 
Бібліографічні посилання
Бібліографічні посиланняБібліографічні посилання
Бібліографічні посилання
 
«Польові дослідження українського бібліографа, або, Як все ж таки оформити сп...
«Польові дослідження українського бібліографа, або, Як все ж таки оформити сп...«Польові дослідження українського бібліографа, або, Як все ж таки оформити сп...
«Польові дослідження українського бібліографа, або, Як все ж таки оформити сп...
 
Створення бібліографічного запису: вимоги державних стандартів України
Створення бібліографічного запису: вимоги державних стандартів УкраїниСтворення бібліографічного запису: вимоги державних стандартів України
Створення бібліографічного запису: вимоги державних стандартів України
 
Polozennja pro kursovi
Polozennja pro kursoviPolozennja pro kursovi
Polozennja pro kursovi
 
Заява про плагіат у дисертації Присяжнюка Юрія Івановича
Заява про плагіат у дисертації Присяжнюка Юрія ІвановичаЗаява про плагіат у дисертації Присяжнюка Юрія Івановича
Заява про плагіат у дисертації Присяжнюка Юрія Івановича
 
Бібліографічне посилання: загальні положення та правила складання
Бібліографічне посилання: загальні положення та правила складанняБібліографічне посилання: загальні положення та правила складання
Бібліографічне посилання: загальні положення та правила складання
 
Показники якості - КСЗІ
Показники якості - КСЗІПоказники якості - КСЗІ
Показники якості - КСЗІ
 
Bibopys
BibopysBibopys
Bibopys
 
Показныки якості кафедри КСЗІ
Показныки якості кафедри КСЗІПоказныки якості кафедри КСЗІ
Показныки якості кафедри КСЗІ
 
Показныки якості кафедри КСЗІ
Показныки якості кафедри КСЗІПоказныки якості кафедри КСЗІ
Показныки якості кафедри КСЗІ
 
«Наукова бібліотека: інтеграція у міжнародний науковий простір»: четверте зан...
«Наукова бібліотека: інтеграція у міжнародний науковий простір»: четверте зан...«Наукова бібліотека: інтеграція у міжнародний науковий простір»: четверте зан...
«Наукова бібліотека: інтеграція у міжнародний науковий простір»: четверте зан...
 
Нові національні стандарти України з інформаційної, бібліотечної та видавничо...
Нові національні стандарти України з інформаційної, бібліотечної та видавничо...Нові національні стандарти України з інформаційної, бібліотечної та видавничо...
Нові національні стандарти України з інформаційної, бібліотечної та видавничо...
 
9 подготовка науч_публ_семененко
9 подготовка науч_публ_семененко9 подготовка науч_публ_семененко
9 подготовка науч_публ_семененко
 
Перелік електронних копій навчальних видань для студентів спеціальності 024 «...
Перелік електронних копій навчальних видань для студентів спеціальності 024 «...Перелік електронних копій навчальних видань для студентів спеціальності 024 «...
Перелік електронних копій навчальних видань для студентів спеціальності 024 «...
 
Академічне письмо: як писати доброчесно
Академічне письмо: як писати доброчесноАкадемічне письмо: як писати доброчесно
Академічне письмо: як писати доброчесно
 
Бібліографічний запис-Бібліографічний опис Gost7 1-06
Бібліографічний запис-Бібліографічний опис Gost7 1-06Бібліографічний запис-Бібліографічний опис Gost7 1-06
Бібліографічний запис-Бібліографічний опис Gost7 1-06
 
Презентація наук.рез..ppsx
Презентація наук.рез..ppsxПрезентація наук.рез..ppsx
Презентація наук.рез..ppsx
 
Plagiarism / Плагіат
Plagiarism / ПлагіатPlagiarism / Плагіат
Plagiarism / Плагіат
 
науковI студii
науковI студiiнауковI студii
науковI студii
 

More from NaUKMA Library

More from NaUKMA Library (20)

Буклет першокурсника 2021
Буклет першокурсника 2021Буклет першокурсника 2021
Буклет першокурсника 2021
 
Буклет першокурсника 2020
Буклет першокурсника 2020Буклет першокурсника 2020
Буклет першокурсника 2020
 
Матеріали до курсів: інструкція з користування
Матеріали до курсів: інструкція з користуванняМатеріали до курсів: інструкція з користування
Матеріали до курсів: інструкція з користування
 
Буклет першокурсника 2019
Буклет першокурсника 2019Буклет першокурсника 2019
Буклет першокурсника 2019
 
Стратегія розвитку Наукової бібліотеки НаУКМА 2018-2023
Стратегія розвитку Наукової бібліотеки НаУКМА 2018-2023Стратегія розвитку Наукової бібліотеки НаУКМА 2018-2023
Стратегія розвитку Наукової бібліотеки НаУКМА 2018-2023
 
Workshop "Research Data Management"
Workshop "Research Data Management"Workshop "Research Data Management"
Workshop "Research Data Management"
 
Програма семінару "Цифрова підтримка наукових досліджень"
Програма семінару "Цифрова підтримка наукових досліджень"Програма семінару "Цифрова підтримка наукових досліджень"
Програма семінару "Цифрова підтримка наукових досліджень"
 
Програма 5-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Наукова комунікація ...
Програма 5-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Наукова комунікація ...Програма 5-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Наукова комунікація ...
Програма 5-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Наукова комунікація ...
 
Cambridge Journals Online: користування ресурсом
Cambridge Journals Online: користування ресурсомCambridge Journals Online: користування ресурсом
Cambridge Journals Online: користування ресурсом
 
Секрети Scopus
Секрети ScopusСекрети Scopus
Секрети Scopus
 
Складання бібліографічних списків до наукових робіт
Складання бібліографічних списків до наукових робітСкладання бібліографічних списків до наукових робіт
Складання бібліографічних списків до наукових робіт
 
Міжнародні стилі оформлення бібліографічних посилань
Міжнародні стилі оформлення бібліографічних посиланьМіжнародні стилі оформлення бібліографічних посилань
Міжнародні стилі оформлення бібліографічних посилань
 
Правила використання символіки НаУКМА (Brandbook)
Правила використання символіки НаУКМА (Brandbook)Правила використання символіки НаУКМА (Brandbook)
Правила використання символіки НаУКМА (Brandbook)
 
Буклет першокурсника 2017
Буклет першокурсника 2017Буклет першокурсника 2017
Буклет першокурсника 2017
 
Вага наукової продуктивності університету в провідних світових рейтингах
Вага наукової продуктивності університету в провідних світових рейтингах Вага наукової продуктивності університету в провідних світових рейтингах
Вага наукової продуктивності університету в провідних світових рейтингах
 
Conference Program. 4th International Conference on Scientific communication ...
Conference Program. 4th International Conference on Scientific communication ...Conference Program. 4th International Conference on Scientific communication ...
Conference Program. 4th International Conference on Scientific communication ...
 
Програма 4-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Наукова комунікація ...
Програма 4-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Наукова комунікація ...Програма 4-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Наукова комунікація ...
Програма 4-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Наукова комунікація ...
 
Thomson Reuters: информационные ресурсы для научных исследований: информацион...
Thomson Reuters: информационные ресурсы для научных исследований: информацион...Thomson Reuters: информационные ресурсы для научных исследований: информацион...
Thomson Reuters: информационные ресурсы для научных исследований: информацион...
 
Resourses
ResoursesResourses
Resourses
 
Користування бібліотекою та довідково-бібліографічним апаратом : Електронний ...
Користування бібліотекою та довідково-бібліографічним апаратом : Електронний ...Користування бібліотекою та довідково-бібліографічним апаратом : Електронний ...
Користування бібліотекою та довідково-бібліографічним апаратом : Електронний ...
 

ДСТУ 8302:2015: офіційні виправлення у 2017 році

 • 2. Інформація та документація БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015
 • 3. Бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» або одним зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, наведеного у додатку 3 до цих Вимог. (… з Вимог до оформлення дисертації від 12.1.2017 МОН)
 • 4. — замість знака «крапка й тире» («. — ») рекомендовано застосовувати знак «крапка» (.) — імена у бібліографічному описі за навскісною рискою / не повторюють — дві навскісні риски» («//») замінювати крапкою — відомості, запозичені не з титульної сторінки документа, дозволено не брати у квадратні дужки — у складі вихідних даних дозволено не подавати найменування (ім’я) видавця — дозволено не наводити відомостей про серію та Міжнародний стандартний номер (ISBN, ISMN, ISSN).
 • 5. Види бібліографічних посилань 1) За складом елементів бібліографічного запису : — повне : містить усі обов’язкові елементи, що використовують для загальної характеристики, ідентифікування й пошуку об’єкта посилання ; — коротке : містить частину обов’язкових елементів, які використовують тільки для пошуку об’єкта посилання. 2) За місцем розташування в документі: — внутрішньотекстове: значну частину відомостей про об’єкт посилання внесено до тексту документа; — підрядкове: якщо всередині тексту документа його розмістити неможливо або небажано, щоб не переобтяжувати текст ; — позатекстове: у разі багаторазових посилань на одні й ті самі документи задля уникнення повторного подання однакових бібліографічних записів або через їхню велику кількість
 • 6. Види бібліографічних посилань 3) За повторністю наведення посилань на один і той самий об’єкт: — первинне: Захара І. Лекції з історії філософії. Вид. 2-ге. Львів, 1997. 322 с — повторне: Захара І. Лекції з історії філософії. С. 86. 4) За вмістом бібліографічних записів може бути комплексне: Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студентів ВНЗ. Київ, 2011. C. 128 ; Його ж. Психологія і педагогіка вищої школи в запитаннях і відповідях : навч. посіб. для студентів ВНЗ. Київ, 2011. С. 230.
 • 8. Місце поправки Надруковано Має бути С. 1, розділ 2, абзац 9 ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80–2000, IDT) ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80– 2000, IDT) С. 3, пункт 4.9.1, приклад Підрядкове посилання Національна доктрина розвитку освіти: затв. Указом Президента України від 17 квіт. 2002 р. № 347. Освіта. 2002. 24 квіт. С. 2—4. Підрядкове посилання Національна доктрина розвитку освіти : затв. Указом Президента України від 17 квіт. 2002 р. № 347. Освіта. 2002. 24 квіт. С. 2—4.
 • 9. Місце поправки Надруковано Має бути С. 4, пункт 5.2.4 Знак «крапка й тире» («.—») у внутрішньотекстовому бібліографічному посиланні замінюють знаком «крапка». Знак «крапка й тире» («. — ») у внутрішньотекстовому бібліографічному посиланні замінюють знаком «крапка». С. 4, пункт 5.2.5, приклади Приклади (Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2012. С. 167); (Книжкова палата України: сайт. URL: http://www.ukrbook.net). Приклади (Чернівці : Чернівец. нац. ун- т, 2012. С. 167); (Книжкова палата України : сайт. URL: http://www.ukrbook.net).
 • 10. Місце поправки Надруковано Має бути С. 5, пункт 5.3.5, приклади Приклади Повна форма Україна в цифрах. 2007: стат. зб./Держ. ком. статистики України. Київ: Консультант, 2008. С. 185―191. Петрик О. І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і перспективи для України: монографія/відп. ред. В. М. Геєць. Київ: УБС НБУ, 2008. С. 302―310. Приклади Повна форма Україна в цифрах. 2007 : стат. зб. / Держ. ком. статистики України. Київ : Консультант, 2008. С. 185―191. Петрик О. І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і перспективи для України : монографія / відп. ред. В. М. Геєць. Київ : УБС НБУ, 2008. С. 302―310. С. 5, пункт 5.3.6, текст, кінець рядка (відповідно до 7.4.4.4). (відповідно до 7.4.4.3).
 • 11. Місце поправки Надруковано Має бути С. 5, пункт 5.3.6, приклад (1) У тексті: Маніфест ІФЛА про Internet: прийнято Сесією Ради ІФЛА 23 серпня 2002 р./пер. з англ. В. С. Пашкова.* У тексті: Маніфест ІФЛА про Internet : прийнято Сесією Ради ІФЛА 23 серпня 2002 р. / пер. з англ. В. С. Пашкова.* С. 5, пункт 5.3.6, приклад (2) У підрядковому посиланні: *URL: http://archive.ifla.org/III/misc/i m-ua.pdf. (дата звернення: 15.09.2002). У підрядковому посиланні: *URL: http://archive.ifla.org/III/misc/im- ua.pdf (дата звернення: 15.09.2002). С. 6, пункт 5.4.3, приклад У позатекстовому посиланні: 4. Про видавничу справу: Закон України за станом на 20 берез. 2004 р./Верховна Рада України. Київ: Парлам. вид-во, 2004. 17, [3] с. (Закони України). У позатекстовому посиланні: 4 Про видавничу справу : Закон України за станом на 20 берез. 2004 р. / Верховна Рада України. Київ : Парлам. вид-во, 2004. 17, [3] с. (Закони України).
 • 12. Місце поправки Надруковано Має бути С. 6, пункт 5.4.5, приклад 1 Приклад 1 У позатекстовому посиланні: 35 Денисенко М. П., Догмачов В. М., Кабанов В. Г. Кредитування та ризики: навч. посіб. Київ, 2008. 213 с. Приклад 1 У позатекстовому посиланні: 35 Денисенко М. П., Догмачов В. М., Кабанов В. Г. Кредитування та ризики : навч. посіб. Київ, 2008. 213 с. С. 6, пункт 5.4.5, приклад 2 (на с. 7) Приклад 2 У позатекстовому посиланні: 35. Денисенко М. П., Догмачов В. М., Кабанов В. Г. Кредитування та ризики: навч. посіб. Київ, 2008. 213 с. Приклад 2 У позатекстовому посиланні: 35. Денисенко М. П., Догмачов В. М., Кабанов В. Г. Кредитування та ризики : навч. посіб. Київ, 2008. 213 с. С. 7, пункт 5.4.6, приклади У позатекстовому посиланні: 2. Нагайчук Н. Г. Фінанси страхових компаній: навч. посіб. — Київ: УБС НБУ, 2010. — 527 с. У позатекстовому посиланні: 2. Нагайчук Н. Г. Фінанси страхових компаній : навч. посіб. — Київ : УБС НБУ, 2010. — 527 с.
 • 13. Місце поправки Надруковано Має бути С. 7, пункт 5.4.6.1.1, приклад У позатекстовому посиланні: Кушнаренко Н. М., Удалова В. К. Наукова обробка документів: навч. посіб. — Київ: Знання, 2006. — 223 с. У позатекстовому посиланні: Кушнаренко Н. М., Удалова В. К. Наукова обробка документів : навч. посіб. — Київ : Знання, 2006. — 223 с. С. 7, пункт 5.4.6.1.2, приклад У позатекстовому посиланні: Управління персоналом в умовах економіки знань: монографія/Азаренкова Г. М. та ін. Київ, 2011. 406 с. У позатекстовому посиланні: Управління персоналом в умовах економіки знань : монографія / Азаренкова Г. М. та ін. Київ, 2011. 406 с. С. 7, пункт 5.4.6.3, приклад У позатекстовому посиланні: Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні: монографія/Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів, 2010. 447 с. У позатекстовому посиланні: Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні : монографія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів, 2010. 447 с.
 • 14. Місце поправки Надруковано Має бути С. 7, пункт 5.4.6.4, приклад (на с. 8) У позатекстовому посиланні: Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології: вибр. твори. Київ: Рад. шк., 1983. Т. 1. 480 с. У позатекстовому посиланні: Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології : вибр. твори. Київ : Рад. шк., 1983. Т. 1. 480 с. С. 8, пункт 5.4.6.5, приклад Приклад [Вовчак, 2011 ; Зубець, 2012]; [3, с. 18; 2, с. 45]. Приклад [Вовчак, 2011; Зубець, 2012]; [3, с. 18; 2, с. 45]. С. 8, пункт 5.5.2.1, приклади Приклади Внутрішньотекстове посилання Первинне: (Аналіз інвестиційних проектів: практикум для студ. вищ. навч. закл./Череп А. В. та ін.) Приклади Внутрішньотекстове посилання Первинне: (Аналіз інвестиційних проектів / Череп А. В. та ін .)
 • 15. Місце поправки Надруковано Має бути —”— Позатекстове посилання Первинне: 8. Фінанси суднобудівних підприємств: монографія/І. А. Воробйова та ін. Миколаїв , 2012. 232 с. Позатекстове посилання Первинне: 8. Фінанси суднобудівних підприємств : монографія / І. А. Воробйова та ін. Миколаїв, 2012. 232 с. С. 8, пункт 5.5.3, приклад Позатекстове посилання Первинне: 13. Правова основа діяльності органів державної влади/упоряд. Любченко П. М. Харків, 2010. 303 с. Позатекстове посилання Первинне: 13. Правова основа діяльності органів державної влади / упоряд. Любченко П. М. Харків, 2010. 303 с. С. 9, пункт 5.5.4, приклад Підрядкове посилання Первинне: Франко І. Твори: у 50 т. Т. 45. Київ, 1986. 480 с. Повторне: Франко І. Твори: у 50 т. Т. 45. С. 300. Підрядкове посилання Первинне: Франко І. Твори. У 50 т. Т. 45. Київ, 1986. 480 с. Повторне: Франко І. Твори. У 50 т. Т. 45. С. 300.
 • 16. Місце поправки Надруковано Має бути С. 9, пункт 5.5.7, приклад Позатекстове посилання Первинне: 8. Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей: пат. 76509 Україна. № 2004042416 ; заявл. 01.04.2004 ; опубл. 1.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с. Позатекстове посилання Первинне: 8. Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей : пат. 76509 Україна. № 2004042416 ; заявл. 01.04.2004 ; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с. С. 9, пункт 5.5.9, приклад Підрядкове посилання Танюк Л. С. Твори: у 60 т. Київ, 2011. Т. 18. С. 250—253. Підрядкове посилання Танюк Л. С. Твори : у 60 т. Київ, 2011. Т. 18. С. 250—253. С. 10, пункт 5.5.10, приклад Позатекстове посилання Первинне: 13. Енциклопедія історії України: у 10 т./ред. рада: В. М. Литвин (голова) та ін.; НАН історії України, Ін-т історії України. Київ: Наук. думка, 2005. Т. 9. С. 36—37. Позатекстове посилання Первинне: 13. Енциклопедія історії України : у 10 т. / ред. рада: В. М. Литвин (голова) та ін. ; НАН історії України, Ін-т історії України. Київ : Наук. думка, 2005. Т. 9. С. 36—37.
 • 17. Місце поправки Надруковано Має бути С. 10, пункт 5.5.11, приклад Позатекстове посилання Первинне: 5. Сенченко М. Чи вміємо ми читати?//Вісн. Книжкової палати. 2012. № 3.С. 3. Позатекстове посилання Первинне: 5. Сенченко М. Чи вміємо ми читати? // Вісник Книжкової палати. 2012. № 3.С. 3. С. 10, пункт 5.5.12, приклад Підрядкове посилання Первинне: Криворучко О. Ю. Сучасна архітектура: термінол. слов./Нац. ун-т «Львів. політехніка». Львів, 2008. С. 87. Підрядкове посилання Первинне: Криворучко О. Ю. Сучасна архітектура : термінол. слов. / Нац. ун-т «Львів. політехніка». Львів, 2008. С. 87. С. 11, пункт 6.5.1, приклад Підрядкове комплексне посилання: * Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. для студ. ВНЗ. Київ, 2011. C. 128 ; Його ж. Психологія і педагогіка вищої школи в запитаннях і відповідях: навч. посіб. для студ. ВНЗ. Київ, 2011. С. 230. Підрядкове комплексне посилання: * Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студентів ВНЗ. Київ, 2011. C. 128 ; Його ж. Психологія і педагогіка вищої школи в запитаннях і відповідях : навч. посіб. для студентів ВНЗ. Київ, 2011. С. 230.
 • 18. Місце поправки Надруковано Має бути С.11, пункт 6.5.2, приклад Позатекстове комплексне посилання: 27. Кузьмінський А. І.: 1) Методика навчання англійської мови в аспекті комунікативно- когнітивного підходу: навч.- метод. посіб. Черкаси, 2011. С. 31 ; 2) Моделювання професійної діяльності майбутнього фахівця в умовах інтеграції України в європейський освітній простір: навч. посіб. Черкаси, 2011. С. 78. Позатекстове комплексне посилання: 27. Кузьмінський А. І.: 1) Методика навчання англійської мови в аспекті комунікативно-когнітивного підходу : навч.-метод. посіб. Черкаси, 2011. С. 31 ; 2) Моделювання професійної діяльності майбутнього фахівця в умовах інтеграції України в європейський освітній простір : навч. посіб. Черкаси, 2011. С. 78. С. 12, пункт 7.4.3, приклад Підрядкове посилання Кожухівський А. Д. Імітаційне моделювання систем масового обслуговування [Електронний ресурс]: практикум/Черкас. держ. технол. ун-т. Електрон. текст. дані. Черкаси , 2009. 1 електрон. опт. диск (CD-R) Підрядкове посилання Кожухівський А. Д. Імітаційне моделювання систем масового обслуговування [Електронний ресурс] : практикум / Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси, 2009. 1 електрон. опт. диск (CD-R).
 • 19. Місце поправки Надруковано Має бути С. 12, пункт 7.4.4.1, приклад Позатекстове посилання 3. Про відзначення 150-річчя з дня народження видатного вченого Володимира Івановича Вернадського [Електронний ресурс]: проект постанови Верховної Ради України. Документ не було опубліковано. Доступ із інформ.-форм.-правової системи «ЛІГА-ЗАКОН» Позатекстове посилання 3. Про відзначення 150-річчя з дня народження видатного вченого Володимира Івановича Вер надського [Електронний ресурс] : проект постанови Верховної Ради України. Документ не було опубліковано. Доступ із інформ.-правової системи «ЛІГА- ЗАКОН». С. 12, пункт 7.4.4.2, приклад Підрядкове посилання Берташ В. Пріоритети визначила громада // Голос України: електрон. версія газ. 2012. № 14 (5392). Дата оновлення: 04.08.2012. URL: http://www.golos.com.ua/ userfiles/file/040812/040812-u.pdf (дата звернення: 06.08.2012). Підрядкове посилання Берташ В. Пріоритети визначила громада // Голос України : електрон. версія газ. 2012. № 14 (5392). Дата оновлення: 04.08.2012. URL: http://www.golos.com.ua/ userfiles/file/040812/040812-u.pdf (дата звер-нення: 06.08.2012).
 • 20. Місце поправки Надруковано Має бути С. 12, пункт .4.4.3.3, приклад (1): після першої навскісної подати окремим рядком Підрядкове посилання Біланюк О. П. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в українсько-польських відносинах // Економіка. Управління. Інновація: електрон. наук. фахове вид. 2012. № 2. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/ e- journals/eui/2012_2/pdf/12bopypv.pd f (дата звернення 17.06.2013). Підрядкове посилання Біланюк О. П. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в українсько-польських відносинах // Економіка. Управління. Інновація : електрон. наук. фахове вид. 2012. № 2. URL:http://archive.nbuv.gov.ua/e- /journals/eui/2012_2/pdf/12bopypv.pdf (дата звернення: 17.06.2013). С. 13, пункт 7.4.4.3.3, приклад (2): http://...і далі треба подати окремим рядком Підрядкове посилання Біланюк О. П. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в українсько-польських відносинах//Економіка. Управління. Інновація: електрон. наук. фахове вид. 2012. № 2. URL:http://archive.nbuv.gov.ua/e- /journals/eui/2012_2/pdf/12bopypv.p df (дата звернення: 17.06.2013). Підрядкове посилання Біланюк О. П. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в українсько-польських відносинах // Економіка. Управління. Інновація : електрон. наук. фахове вид. 2012. № 2. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/e-/journals/ eui/2012_2/pdf/12bopypv.pdf (дата звер нення: 17.06.2013).
 • 21. Місце поправки Надруковано Має бути С. 13, пункт 7.4.4.4 приклад Позатекстове посилання 4. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show /254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 08.02.2012). Позатекстове посилання 4. Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254 %D0%BA/96%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 08.02.2012). С. 13, пункт 8.2.1 текст 8.2.1 У бібліографічному посиланні на архівний документ відомості про об’єкт посилання відокремлюють від пошукових даних знаком «дві навскісні риски» («//») з проміжками до та після нього. 8.2.1 У бібліографічному посиланні на архівний документ відомості про об’єкт посилання відокремлюють від пошукових даних знаком «дві навскісні риски» (« // ») з проміжками до та після нього. С. 13, пункт 8.2.1, приклад Підрядкове посилання Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки//ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8-12. Копія; Ф. 1063. Підрядкове посилання Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки // ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8-12. Копія ; Ф. 1063.
 • 22. Місце поправки Надруковано Має бути С. 14, пункт 8.4 приклад (2) Внутрішньотекстове посилання (Наукове товариство ім. Шевченка//Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 78. Арк. 1-7). Внутрішньотекстове посилання (Наукове товариство ім. Шевченка // Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 78. Арк. 1-7). С. 14, пункт 8.5, приклад Позатекстове посилання 5. Діяльність історичної секції при ВУАН та зв’язаних з нею історичних установ Академії в 1929-1930 рр.//Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Ф. Х (Всеукраїнська Академія Наук). Спр. 1686. 30 арк. Позатекстове посилання 5. Діяльність історичної секції при ВУАН та зв’язаних з нею історичних установ Академії в 1929-1930 рр. // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Ф. Х (Всеукраїнська Академія Наук). Спр. 1686. 30 арк. С. 15, пункт 8.6, приклад Позатекстове посилання 17. [Праці П. К. Грімстед]//ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 7. Спр. 19. 284 арк. Позатекстове посилання 17. [Праці П. К. Грімстед] // ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 7. Спр. 19. 284 арк.
 • 23. Місце поправки Надруковано Має бути С. 15, пункт 8.9, приклад Позатекстове посилання 21. Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім’я Голови Ради Міністрів УРСР В. А. Масола щодо реєстрації Статуту Спілки та сторінки Статуту. 14 грудня 1989 р.//ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2612. Позатекстове посилання 21. Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім’я Голови Ради Міністрів УРСР В. А. Масола щодо реєстрації Статуту Спілки та сторінки Статуту. 14 грудня 1989 р. // ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2612. С. 16, «Бібліогра- фічний список використаної літератури», № 1 1 ДСТУ 2394–94 Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення. — Чинний від 01.01.1995. — Київ: Держстандарт України, 1994. — 88 с. 1 ДСТУ 2394–94. Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення. — Чинний від 01.01.1995. — Київ : Держстандарт України, 1994. — 88 с. —”— № 2 2 ДСТУ 5034:2008 Інформація і документація. Науково- інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. — Київ: Держспоживстандарт України, 2009. — 38 с. 2 ДСТУ 5034:2008. Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. — Київ : Держспоживстандарт України, 2009. — 38 с.
 • 24. Місце поправки Надруковано Має бути —”— № 3 3 ISO 690:2010. Information and documentation ― Guidelines for bibliographic references and citations to information resources (Інформація та документація. Настанови щодо бібліографічних посилань і цитування інформаційних ресурсів). 3 ISO 690:2010. Information and documentation ― Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. — 3th ed. 2010-06-15 (Інформація та документація. Настанови щодо бібліографічних посилань і цитування інформаційних ресурсів. — 3-тє вид. 2010-06-15). —”— № 4 4 Великий тлумачний словник української мови/уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — Київ; Ірпінь : Перун, 2009. — 1736 с. 4 Великий тлумачний словник української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — Київ ; Ірпінь : Перун, 2009. — 1736 с. —”— № 5 5 Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія: навч. посіб./Марина Женченко. — Київ: Жнець, 2011. — 255 с. 5 Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. / Марина Женченко. — Київ : Жнець, 2011. — 255 с.
 • 25. Місце поправки Надруковано Має бути —”— № 6 6 Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник. — 2-е изд., испр. и доп./А. Э. Миль-чин. — М.: ОЛМА-Пресс, 2003. — 560 с. 6 Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник / А. Э. Мильчин. — 2-е изд., испр. и доп.— М. : ОЛМА- Пресс, 2003. — 560 с. —”— № 7 7 Основные стандарты для современного книгоиздательского дела/Рос. кн. палата ; сост.: А. А. Джиго, С. ю. Калинин, Г. П. Калинина, К. М. Сухоруков. — М.: Бук Чембэр Интернэшнл, 2008. — 656 с. 7 Основные стандарты для современного книгоиздательского дела / Рос. кн. палата ; сост.: А. А. Джиго, С. ю. Калинин, Г. П. Калинина, К. М. Сухоруков. — М. : Бук Чембэр Интернэшнл, 2008. — 656 с. —”— № 8 8 Словник книгознавчих термінів/уклад.: В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. І. Ковальчук, М. І. Сенченко. — Київ: Аратта, 2003. — 160 с 8 Словник книгознавчих термінів / уклад.: В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. І. Ковальчук, М. І. Сенченко; наук. ред.: Н. О. Петрова, Г. М. Плиса. — Київ : Аратта, 2003. — 160 с.
 • 26. Місце поправки Надруковано Має бути —”— № 9 9 Швецова-Водка Г. М. Документознавство: навч. посіб./Г. М. Швецова-Водка. — Київ: Знання, 2007. — 398 с. 9 Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. — Київ : Знання, 2007. — 398 с. —”— № 10 10 Швецова-Водка Г. М. Документознавство: слов.-довід. термінів і понять: навч. посіб./Г. М. Швецова-Водка. — Київ: Знання, 2011. — 319 с. 10 Швецова-Водка Г. М. Документознавство : слов.-довід. термінів і понять : навч. посіб. / Г. М. Швецова- Водка. — Київ : Знання, 2011. — 319 с.