โจทย์ปัญหาการหารไม่มีเศษป.2

64,010 views

Published on

โจทย์ปัญหาการหารไม่มีเศษป.2

Published in: Education
6 Comments
14 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
64,010
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,004
Actions
Shares
0
Downloads
1,733
Comments
6
Likes
14
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โจทย์ปัญหาการหารไม่มีเศษป.2

  1. 1. โจทย์ ปัญหาแบบฝึ กการหาร ป.21. มีกระต่าย 15 ตัว แบ่งใส่กรง กรงละ 5 ตัว ได้ กี่ตว ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ....................................2. มีช้อน 18 คัน แบ่งเป็ นกอง ๆ ละ 6 คัน ได้ กี่กอง ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ..................................3. มีดินสอ 24 แท่ง จัดเป็ นกล่อง ๆ ละ 8 แท่ง ได้ กี่กล่อง ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................4. มีลกโป่ ง 36 ลูก แบ่งให้ เด็กคนละ 9 ลูก ได้ กี่คน ู ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................5. มีส้ม 36 ผล จัดใส่ถง ถุงละ 7 ผล ได้ กี่ถง ุ ุ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................6. มีต๊ กตา 20 ตัว จัดเป็ นแถว แถวละ 5 ตัว ได้ กี่แถว ุ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................7. มีลกชิ ้น 40 ลูก แบ่งให้ เด็กคนละ 8 ลูก ได้ กี่คน ู ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................8. มีเงาะ 8 ผล แบ่งเป็ น 2 กอง กองละเท่าๆกัน ได้ กองละกี่ผล ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................9. มีขนม 20 ชิ ้น จัดใส่ถง 4 ถุง ถุงละเท่าๆกัน ได้ ถงละกี่ชิ ้น ุ ุ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................10. มีดินสอ 12 แท่ง แบ่งให้ เด็ก 6 คน คนละเท่าๆกัน ได้ คนละกี่แท่ง ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................11. มีลกเสือ 24 คน จัดเป็ น 3 หมู่ หมู่ละเท่าๆกัน จะได้ หมู่ละกี่คน ู ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................12. มีมงคุด 21 ผล แบ่งใส่ถง 7 ถุง ถุงละเท่าๆกัน จะได้ ถงละกี่ผล ั ุ ุ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................13. มีชมพู่ 10 ผลแบ่งให้ เด็ก 5 คน คนละเท่าๆกัน ได้ คนละกี่ผล ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................
  2. 2. 14. มีต๊ กตา 8 ตัว จัดเป็ นแถวละ 4 ตัว จะได้ กี่แถว ุ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................15. มีมะนาว 20 ผล แบ่งใส่ถงละ 5 ผล จะได้ กี่ถง ุ ุ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................16. มีเงิน 18 บาท ใช้ วนละ 3 บาท จะใช้ ได้ กี่วน ั ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................17. มีส้มโอ 16 ผล จัดใส่ชะลอมละ 4 ผล ได้ กี่ชะลอม ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................18. มีริบบิ ้น 12 เซนติเมตร แบ่งเป็ นชิ ้นละ 6 เซนติเมตร ได้ กี่ชิ ้น ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................19. มีสมุด 14 เล่ม แบ่งเป็ น 2 กอง กองละเท่าๆกัน จะได้ กองละกี่เล่ม ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................20. แก้ วน ้า 24 ใบ จัดใส่กล่อง 6 กล่อง กล่องละเทาๆกัน จะได้ กี่กล่อง ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................21. ขนม 27 ชิ ้น จัดใส่จาน 9 จาน จานละเท่าๆกัน จะได้ จานละกี่ชิ ้น ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................22. นักเรี ยน 28 คน แบ่งเป็ น 7 แถว แถวละเท่าๆกัน จะได้ แถวละกี่คน ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................23. มะม่วง 16 ผล แบ่งใส่ถง 8 ถุง ถุงละเท่าๆกัน จะได้ ถงละกี่ผล ุ ุ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................24. มีลกหิน 18 ลูก แบ่งเป็ นกอง กองละ 3 ลูก ได้ กี่กอง ู ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................25. มียางลบ 24 ก้ อน แบ่งให้ นกเรี ยนคนละ 4 ก้ อนได้ กี่คน ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................26. มีมะม่วง 18 ผล แบ่งให้ น้อง 2 คน คนละเท่าๆกัน จะได้ คนละกี่ผล ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................
  3. 3. 27. มีลกโป่ ง 15 ลูกแบ่งให้ เด็กคนละเท่าๆกัน 5 คน จะได้ คนละกี่ลก ู ู ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................28. ดอกไม้ 48 ดอก จัดใส่แจกันละ 6 ดอก จะใช้ แจกันกี่อน ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................29. มีโต๊ ะ 24 ตัว จัดเป็ นแถวละเท่าๆกัน 4 แถว จะได้ แถวละกี่ตว ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................30. มีถ้วย 32 ใบ จัดใส่ถาดละ 8 ใบ จะใช้ ถาดกี่ถาด ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................31. มีข้าวโพด 42 ฝั กจัดเป็ นกองละ 7 ฝั ก จะได้ กี่กอง ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................32. มีเงาะ 54 กิโลกรัม แบ่งใส่เข่งละ 9 กิโลกรัม จะได้ กี่เข่ง ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................33. จัดดินสอ 64 แท่งใส่กล่องละ 8 แท่ง จะได้ กี่กล่อง ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................34. มีต๊ กตา 72 ตัว จัดเป็ นแถวละเท่าๆกัน 9 แถว จะได้ แถวละกี่ตว ุ ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................35. ซื ้อลูกอม 8 ห่อ แกะรวมกันได้ 24 ชิ ้น มีลกอมห่อละกี่ชิ ้น ู ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................36. มีส้ม 21 ผล แบ่งเป็ นกอง ๆ ละ 3 ผล จะได้ กี่กอง ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................37. ส้ ม 45 ผลแบ่งใส่ถง ๆ ละ 9 ผลจะได้ กี่ถง ุ ุ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................38. มีลกเเก้ ว 42 ลูก แบ่งให้ เพื่อน 7 คน คนละเท่าๆกัน จะได้ คนละกี่ลก ู ู ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................39. มีขนม 30 ชิ ้น จัดใส่จานละ 5 ชิ ้น ได้ กี่จาน ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................
  4. 4. 40. ลุงเลี ้ยงไก่ไว้ 70 ตัว แบ่งใส่กรง ๆ ละ 7 ตัว จะได้ กรงละกี่ตว ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................41. นักเรี ยน 64 คน แบ่งเป็ นกลุ่มละเท่าๆกัน 8 กลุม จะได้ กลุ่มละกี่คน ่ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................42. มีนม 48 ขวด จัดใส่กล่องละ 6 ขวด ได้ กี่กล่อง ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................43. มีชมพู่ 63 ผล จัดใส่ถง ถุงละ 9 ผล ต้ องใช้ ถงกี่ใบ ุ ุ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ..........................................44. ต้ นกุหลาบ 40 ต้ น ปลูกเป็ นแถว ๆ ละ 5 ต้ น จะปลูกได้ ทงหมดกี่แถว ั้ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................45. ไข่ไก่ 36 ฟอง จัดใส่ตะกร้ าละ 6 ฟอง ได้ กี่ตะกร้ า ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................46. มีเงินอยู่ 12 บาทซื ้อหนังสือการ์ ตนเล่มละ 6 บาท ได้ กี่เล่ม ู ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................47. ผ้ าชิ ้นหนึงยาว 32 เมตรตัดผ้ าออกเป็ นชิ ้นละ 4 เมตร จะได้ ผ้ากี่ชิ ้น ่ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................48. ซื ้อน ้าอ้ อย 3 ขวด เป็ นเงิน 48 บาท น ้าอ้ อยขวดละกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................49. โอ่งใบหนึงจุน ้า 80 ลิตร ถ้ าใช้ ถงจุน ้า 8 ลิตร ตักน ้าใส่โอ่งกี่ถงถึงจะเต็มโอ่ง ่ ั ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................50. น ้าปลาขวดละ 8 บาท ถ้ ามีเงิน 64 บาท จะซื ้อน ้าปลาได้ กี่ขวด ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................51. มีเก้ าอี ้ 56 ตัว จัดเป็ นแถวละ 7 ตัว ได้ กี่แถว ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................52. ทางาน 7 ชัวโมง ได้ รับค่าจ้ างทังหมด 70 บาท ได้ รับเงินค่าจ้ างชัวโมงละกี่บาท ่ ้ ่ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................
  5. 5. 53. ดอกดาวเรื อง 45 ดอก ร้ อยเป็ นพวง พวงละ 9 ดอก จะได้ กี่พวง ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................54. สมุดราคาเล่มละ 8 บาท มีเงิน 48 บาท จะซื ้อสมุดได้ กี่เล่ม ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................55. แบ่งปลา 36 ตู้ ใส่ต้ ู ๆ ละ 3 ตัว จะใช้ ต้ กี่ใบกี่ ู ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................56. มะม่วง 40 ผล จัดใส่ถง ๆ ละ 8 ผล จะใช้ ถงกี่ใบ ุ ุ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................57. มีเงิน 72 บาท ซื ้อเงาะกิโลกรัมละ 9 บาทได้ กี่กิโลกรัม ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................58. เชือกยาว 45 เมตร ตัดเป็ นท่อน ๆ ละ 5 เมตรจะได้ ทงหมดกี่ท่อน ั้ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................59. ปลาทู 60 ตัว จัดใส่เข่ง ๆ ละ 6 ตัว จะได้ กี่เข่ง ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................60. ลูกเสือ 56 นาย แบ่งเป็ นหมู่ละ 7 คน จะแบ่งได้ กี่หมู่ ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................61. ดินสอ 48 แท่ง จัดใส่กล่องละ 8 แท่ง จะได้ กี่กล่อง ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................62. วัว 48 ขา มีววกี่ตว ั ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................63. ไก่ 18 ขา มีไก่กี่ตว ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................64. แมว 24 ขา มีแมวกี่ตว ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................65. นก 14 ขา มีนกกี่ตว ั ประโยคสัญลักษณ์......................................... ตอบ.........................................

×