ใบงานโคลงโลกนิติ

8,388 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ใบงานโคลงโลกนิติ

  1. 1. ใบงาน เรื่อง รู้ศัพท์จับใส่สานวนคาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกโคลงโลกนิติที่ชื่นชอบ หาความหมายของศัพท์ยาก พร้อมทั้งบอกคุณค่าที่ได้รับ และการนาไปประยุกต์ใช้................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  2. 2. ใบงาน เรื่อง คุณค่าคาโคลงคาชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาคาประพันธ์ที่กาหนด แล้วตอบคาถามให้ถูกต้อง คุณแม่หนาหนักเพี้ยง พสุธา คุณบิดรดุจอา- กาศกว้าง คุณพี่พ่างศิขรา เมรุมาศ คุณพระอาจารย์อ้าง อาจสู้สาครบทประพันธ์มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์อย่างไร..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................นักเรียนเห็นด้วยกับบทประพันธ์ข้างต้นหรือไม่ อย่างไร....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ความรู้ดูยิ่งล้า สินทรัพย์ คิดค่าควรเมืองนับ ยิ่งไซร้ เพราะเหตุจักอยู่กับ กายอาต มานา โจรจักเบียนบ่ได้ เร่งรู้เรียนเอาบทประพันธ์นี้ให้ข้อคิดอย่างไรกับผู้อ่าน...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................นักเรียนเห็นด้วยกับบทประพันธ์ข้างต้นหรือไม่ อย่างไร.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  3. 3. แบบฝึกเสริมทักษะคาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้๑. โลกนิติ แต่งด้วยคาประพันธ์ประเภทใด๒. โลกนิติถูกจารึกไว้เพื่อสอนให้คนนาไปปฏิบัติ ณ ที่ใด๓. สมุดไทย มีลักษณะอย่างไร๔. โคลงโลกนิติ มีทั้งหมดกี่บท๕. จุดเด่นของโลกนิติคาโคลงคืออะไร๖. โคลงบทใดที่สอนให้คนรู้จักพิจารณาคน๗. โคลงบทใดที่ตรงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการประมาณตน๘. วัดพระเชตุพนฯ เป็นวัดประจาพระมหากษัตริย์พระองค์ใด๙. โคลงโลกนิติ มุ่งสอนคนในด้านใด๑๐. โลกนิติ อ่านอย่างไรถูกต้อง
  4. 4. ใบงาน เรื่อง การเขียนบรรยายคาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกเขียนบรรยายตามหัวข้อที่กาหนด ๑ เรื่อง อาหารไทย....อาหารสุขภาพ เทคโนโลยีกับชีวิตประจาวัน ธรรมชาติกับชีวิต ความรักของพ่อแม่.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  5. 5. ใบงาน เรื่อง เห็นด้วยหรือไม่ คาชี้แจง ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความที่กาหนดให้ต่อไปนี้ เรื่องสุขภาพร่างกายดูเหมือนวุ่นวายซับซ้อน แต่เชื่อไหมว่าที่จริง แล้วมีวิธีดูแลที่ง่ายแสนง่าย แค่กิน นอน พักผ่อน ก็เพียงพอแล้ว เป็น ความลับง่ายๆที่คุณอาจไม่เคยรู้เลยว่า ทุกอย่างอยู่ใกล้แค่ลงมือทาเท่านั้นเอง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… เรื่องสุขภาพร่างกายดูเหมือนวุ่นวายซับซ้อน แต่เชื่อไหมว่าที่จริงแล้วมีวิธี……………………………………………………………………………………………………… ดูแลที่ง่ายแสนง่าย แค่กิน นอน พักผ่อน ก็เพียงพอแล้ว เป็นความลับง่ายๆที่คุณ อาจไม่เคยรู้เลยว่า ทุกอย่างอยู่ใกล้แค่ลงมือทาเท่านั้นเอง………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................ ลอดช่องเป็นขนมที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่โบราณกาล เป็นขนมไทยแท้ๆ ที่คนไทยนิยมทากินกัน ต่างจากขนมอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น ขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ทองเอก ขนมเหล่านี้เป็นขนมที่ นิยมใช้ในพิธีกรรม และประเพณีต่างๆ ซึ่งขนมดังกล่าวนี่ไม่ใช่ขนมไทยแท้……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลอดช่องเป็นขนมที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่โบราณกาล เป็นขนม ไทยแท้ๆ ที่คนไทยนิยมทากินกัน ต่างจากขนมอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น ขนมทองหยิบ……………………………………………………………………………………………………… ทองหยอด ฝอยทอง ทองเอก ขนมเหล่านี้เป็นขนมที่นิยมใช้ในพิธีกรรม และประเพณี ต่างๆ ซึ่งขนมดังกล่าวนี่ไม่ใช่ขนมไทยแท้………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................

×