Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samasyala Parishkaram

320 views

Published on

Samasyala Parishkaram: Telugu booklet by Vivekananda Mahamandal

Solution to Problems

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samasyala Parishkaram

 1. 1. myéT.$.|æ. {Ï.{Ï.&ç. ø£fi≤´D eT+&É|üeTTq+<äT qe+ãs¡T 29 qT+&ç &çôd+ãs¡T 1 es¡≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï VVYM s¡»‘√‘·‡e y˚&ÉTø£˝À uÛ≤>∑+>± á Á>∑+<∏ëìï |ü⁄q'eTTÁ<äD #˚düTÔHêïeTT. e÷ ‘=*eTTÁ<äD eH˚ á |ü⁄q'eTTÁ<äDqT ≈£L&Ü bÕsƒ¡≈£îT Ä<ä]+#·>∑s¡ì Ä•düTÔHêïeTT. Á>∑+<∏ä eTTÁ<äD≈£î düVü≤ø£]+∫q l mdt. ø£èwüíHé (VVYM e÷J n<Ûä´≈£åîT) >±]øÏ, #·ø£ÿ>± eTTÁ~+∫ Ç∫Ãq ªªdü‘·´+µµ ãè+<ä+≈£î ø£è‘·»„‘·T. Ç≥T¢ $XÊK|ü≥ï+ j·THé. ø°åàHêsêj·TD qe+ãsY 29, 2013 (Á|üø±X¯≈£îT) eTT+<äTe÷≥ eTVü‰eT+&É* Á|ü#·Ts¡D nqTyê<äeTT˝À uÛ≤>∑eTT>± ª8µe |ü⁄düÔø£eTT>± ‘Solving Problems - The Vivekananda Way’ nqï eTVü‰eT+&É* ∫s¡T |ü⁄düÔø£eTTqT qe+ãs¡T, 2008 ˝À ‘ÓT>∑T˝À Á|ü#·T]+#êeTT. #·ø£ÿ>± nqTe~+∫ Ç∫Ãq l ‘·Ts¡¢bÕ{Ï ø°åàHêsêj·TDsêe⁄ (HÓ÷¢s¡T) >±]øÏ nH˚ø£ kÕs¡T¢ ø£è‘·»„‘·T #Ó|ü≈£î+≥THêïeTT. Á|ü‘·T≈£î : j·THé. ø°åàHêsêj·TD, n<Ûä´≈£åîT $XÊK|ü≥ï+$y˚ø±q+<äj·TTeeTVü‰eT+&É*. (kÕú|æ‘·+ : qe+ãs¡T 6, 1988, ]õwüºsY¶ HÓ+. 913/2008) C/o. l >∑D|ü‹ ùdyê dü$T‹, >∑÷sêÿ˝…’qT, ¬s’˝Ò«ùdºwüHé <ä>∑Zs¡ $XÊK|ü≥ï+-530 004. Ph : 2564451, 9849811940 e-mail : vvym@yahoo.co.in, Blog : www.vvym.blogspot.com Solving Problems - The Vivekananda Way (Telugu) ISBN : 978-81-86974-58-1
 2. 2. 1 kÕ«$T $y˚ø±q+<äTì e÷s¡Z+˝À düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ Á|ü‹ düe÷»+˝ÀqT ø=ìï düeTdü´T+{≤sTT. ø=ìï düeTdü´T nìï düe÷C≤˝ÀqT ñ+{≤sTT. Á|ü‹ düe÷»+ ˇø£yÓ’|ü⁄ es¡Ôe÷q düeTdü´T |ü]wüÿ]+#·Tø=+≥T+fÒ eTs=ø£yÓ’|ü⁄ ø=‘·Ô düeTdü´T ‘·˝…‘·TÔ‘·T+{≤sTT. Ç˝≤ Á|ü‹ düe÷»+˝ÀqT sTT~ ˇø£ n+‘·T˝Òì düeTdü´. düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ ¬s+&ÉT |ü<ä∆‘·TT ñHêïsTT. ˇø£{Ï qj·T+ #˚j·T&É+, eTs=ø£{Ï ìyê]+#·&É+. ìyê]+#·&É+ nH˚~ qj·T+ #˚j·T&É+ø£+fÒ m|ü⁄Œ&É÷ ÁX‚j·Tdüÿs¡y˚T. nsTT‘˚ $TøÏÿ* øÏ¢wüºø±s¡D≤ eT÷+>± ‘·˝…‘˚Ô kÕe÷õø£ düeTdü´qT ìyê]+#·&É+ #ê˝≤ ø£wüº+. ndü+U≤´ø£ düeTdü´‘√ ‘·eTTqø£j˚T´ düe÷C≤T qj·T+#˚ùd |ü<䛋˝ÀH˚ ‘·eT n~Ûø£X¯øÏÔì πø+ÁBø£]kÕÔsTT. Á|ü‹ düe÷»+˝ÀqT düTBs¡È ø±+˝À Á|ües¡úe÷qeTj˚T´ kÕe÷õø£ dü+düú ñ<˚›X¯+
 3. 3. 2 düeTdü´qT ìyê]+#·&Éy˚T. á ìyês¡D ø£e#êìï n‹Áø£$T+∫ ‘·˝…‘˚Ô düeTdü´qT qj·T+ #˚j·T&ÜìøÏ sê»ø°j·T n~Ûø±s¡ e´edüú ø£èwæ #˚düTÔ+~. yÓ’$<ä´+‘√≈£L&çq uÛ≤eC≤+ nìï ÁbÕ+‘ê≈£î nqTyÓ’Hê ø±ø£b˛sTTHê $düÔ]k˛Ô+~. Ç˝≤+{Ï nH˚ø£ ø±s¡D≤e¢ H˚{Ï ø£˝À¢*‘· Á|ü|ü+#·+˝À nìï düe÷C≤˝ÀqT kÕe÷õø£ dü+düúT ãV”≤q|ü&ܶsTT. á s¡ø£+>± kÕe÷õø£ dü+düúT dü]>± |üì#˚j·Tø£b˛e&É+‘√ ìyês¡D $<Ûëq+ yÓqTø£ã&ç+~. <ëì˝À düeTdü´T ‹wü˜y˚XÊø£ Á|üuÛÑT‘·«+ sê»ø°j·T $<Ûëq+˝À yê{Ï |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚düTÔ+~. $$<Ûä Á|üuÛÑT‘ê«T düeTdü´qT düVü≤»+>±H˚ s¡ø£s¡ø± |ü<ä∆‘·T˝À |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïkÕÔsTT. @ düe÷»+˝ÀHÓ’Hê sê»ø°j·÷~Ûø±s¡+ e÷]q|ü⁄Œ&ÉT düeTdü´|ü≥¢ <äèwæº |ü]cÕÿs¡ $<Ûëq+ e÷s¡T‘·T+~. m+<äT#˚‘·q+fÒ $$<Ûä sê»ø°j·T esêZT y˚πs«s¡T dæ<ë∆+‘ê≈£î #Ó+~qyÓ’ ñ+{≤sTT. nB>±ø£, düe÷C≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫ nH˚ø£ e´eVü‰sê‘√ ≈£L&çq
 4. 4. 3 Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê+>±ìï q&É|ü≥+ #ê˝≤ ø£wüºyÓTÆq |üì. Ä |üì˝À ìeT>∑ïyÓTÆ ñqïyê]øÏ øÏ¢wüºyÓTÆq e÷qMj·T n+XÊeT÷ø£+>± ‘·˝…‘˚Ô düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ø√dü+ ÁX¯<ä∆>± ø£èwæ#˚ùd+‘· düeTj·T+ ñ+&É<äT. á$<Ûä+>± sê»ø°j·T $<Ûëq+˝À düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#˚ Áø£eT+˝À yÓTT‘·Ô+ düeTdü´≈£î #Ó+~q ø=ìï u≤Vü‰´+XÊqT e÷Á‘·y˚T düŒè•+#·≥+ kÕ<Ûä´+. sê»ø°j·T esêZ dü+U≤´ã+‘√ ‘·eT n~Ûø±sêìï ø±bÕ&ÉTø√yê*. n+<äT#˚‘· n$ sê•øÏ ÁbÕ<Ûëq´$Te«&É+‘√, yêdæøÏ sTTe«edæq $Te sTTe«ø£b˛e&É+‘√ <ëì $Te ø°åDÏdüTÔ+~. nsTT‘˚ HêD´‘·˝ÀH˚ düeTdü´≈£î dü+ã+~Û+∫q ;C≤T, |ü]cÕÿsêT≈£L&Ü sTT$T&ç ñHêïsTT. ìyês¡D`∫øÏ‘·‡≈£î dü+ã+~Û+∫q $<ÛëHêT ø£*ùd ≈£L&É* sTTø£ÿ&˚ ñqï~. ˇø£ >∑TD+ ˇø£ düeTdü´≈£î ø±s¡DeTsTT‘˚ eTs√ >∑TD+ |ü]cÕÿsêìï dü÷∫düTÔ+~. $Te ÁbÕ‹|ü~ø£‘√ >∑qTø£ HêD´‘ê|üs¡yÓTÆq e÷s¡TŒeùdÔ düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ düTuÛÑ+
 5. 5. 4 ne⁄‘·T+~. ñ<ëVü≤s¡D≈£î d”«j·÷düøÏÔ (kÕ«s¡∆|üs¡‘·≈£î Hêp¬ø’q eTs√ ù|s¡T) nH˚~ e÷qe⁄&ç‘√düVü‰ nìï Je⁄˝À e⁄+&˚ ø£åD+. <ëìe¢ ‘·q ndæÔ‘ê«ìï ø±bÕ&ÉT≈£î+≥÷ ‘·q≈£î ø±edæq uÛÀ>∑´edüTÔeqT dü+bÕ~+#·Tø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. nsTT‘˚ ø=+‘·es¡≈£î nìyês¡´y˚T nsTTHê nH˚ø±H˚ø£ rÁedüeTdü´≈£î sTT~ eT÷ø±s¡D+ ne⁄‘·Tqï~. Ç+<äT≈£î $s¡T&ÉT>∑T ìkÕ«s¡∆|üs¡‘·. n~ e´øÏÔ ‘·q˝À dü«j·T+>± ô|+bı+~+#·Tø√edæ+<˚ >±ì #·≥º+ ˝Ò<ë u≤Vü≤´yÓTÆq ã+‘√ eTqTwüß˝À ì+ù|~ ø±<äT. düe÷»+˝Àì düeTdü´T nH˚ø£s¡ø±T>± e⁄+{≤sTT. n$ Ä]∆ø£, kÕ+|òæTø£, sê»ø°j·T, C≤‹, uÛ≤wü, es¡Z, $<ä´, HÓ’‹ø£ ‘·~‘·s¡ n+XÊ≈£î #Ó+~q$ ø±e#·TÃ. nsTT‘˚ düe÷»+˝À düeTdü´ y˚fi¯ó¢ mø£ÿ&ÉT+{≤sTT nH˚~ Á|üX¯ï. ndüT düe÷»+ n+fÒ @$T{Ï? |ü∫Ãø£ ãj·Tfi≤¢? Á>±e÷˝≤? q>∑sê˝≤? s¡Vü≤<ësê¢? uÛÑeHê˝≤? ˝Òø£ $$<Ûä dü+düú˝≤? $Á>∑Vü‰˝≤? $<Ûëq düuÛÑ˝≤? s¡ø£åø£uÛÑ≥ e´ekÕú?
 6. 6. 5 Á|üuÛÑT‘·«e÷?˝Ò<ë |üs¡düŒs¡+ düVü≤ø£]+#·T≈£î+≥÷ düVü≤»yÓTÆq e÷qe ì]à‘· kÂø£sê´qT dü$Twæº Á|üjÓ÷»q+ ø√dü+ ô|+bı+~+#·T≈£îqï dü+düúqT $ìjÓ÷–+#·T≈£îì n+‹eT+>± Á|ü>∑‹‘√bÕ≥T ‘·q˝Àì X¯≈£îÔqT $ø£dæ+|üCÒdüTø√e&É+ø√dü+ ø£èwædü*ù| dü+|òüTJe⁄˝…’q e÷qe⁄˝≤? ìC≤ìøÏ πø+Á<ä+ e÷qe⁄&˚. n‘·ìøÏ n˙ï ñHêïsTT. nsTTHêb˛sê&ÉT‘·÷H˚ e⁄+{≤&ÉT. bıs¡bÕ≥T¢ #˚düTÔ+{≤&ÉT. nqTuÛÑe+ qT+∫ bÕsƒêT H˚s¡TÃ≈£î+{≤&ÉT. ‘·qqT+∫ n‘·T´qï‹ì kÕ~Û+#˚+<äT≈£î b˛sê&ÉT‘·÷H˚ e⁄+{≤&ÉT. ‘·q˝Àì n‘·T´‘·ÔeT ‘·‘êÔ«ìï Ä$wüÿ]+#˚+<äT≈£î ìs¡+‘·s¡+ b˛sê&˚s¡+>∑y˚T düe÷»+. s¡ø£s¡ø± X¯≈£îÔ≈£î nqT>∑TD+>± n‘·ì ÁøÏj·T Á|ü‹ÁøÏj·TT HÓ{Ϻy˚‘·T, ˝≤–y˚‘·qT nqTdü]+∫ ñ+{≤sTT. á ÁøÏj·T, Á|ü‹ÁøÏj·T≈£î dü+ã+~Û+#·q‘êfi¯ófl eTìwæ ÄBÛq+˝ÀH˚ ñ+{≤sTT. ø±ì n$ $$<Ûä e´edüú<ë«sê q&ÉTdüTÔqï+<äTq eTìwæøÏ, ‘êqT ìedæ+#˚ düe÷»+˝Àì X¯≈£îÔô|’ ìj·T+Á‘·D
 7. 7. 6 ˝Ò<˚yÓ÷qH˚ <äTs¡_ÛÁbÕj·T+ ø£T>∑T‘·Tqï~. ø±ã{Ϻ, Ä]úø£, kÕe÷õø£, sê»ø°j·T, C≤‹, uÛ≤wü, es¡Z, $<ë´, HÓ’‹ø£ s¡+>±≈£î #Ó+~q @ düeTdü´¬ø’Hê eT÷˝≤T eTìwæ˝ÀH˚ ø£qTø√ÿyê*. düeTdü´qT dü]#˚j·÷+fÒ n+‹eT+>± eTìwæì dü]#˚j·÷*. eTìwæ‘√ dü+ã+<Ûä+˝Ò≈£î+&Ü düe÷C≤ìï dü+düÿ]+#˚e÷s¡Zy˚T ˝Ò<äT. Çø£ÿ&É eTs=ø£ eTTK´ $wüj·T+ >∑eTì+#ê*. @ düeTdü´ |ü]cÕÿsêì¬ø’Hê n+‹eT+>± eTìwæì dü]#˚j·÷ì n+^ø£]+#ê+ø£<ë! eTìwæì mes¡T dü]#˚j·÷*? Á|üuÛÑT‘·«e÷? düe÷»e÷? dü+düú˝≤? C≤Á>∑‘·Ô>± >∑eTì+∫q≥¢sTT‘˚ M≥ìï+{ÏyÓqTø£ e÷qe⁄&ç <ës¡Ùìø£‘·, $#·ø£åD, dü+ø£Œ+ ñHêïsTT. ø±ã{Ϻ sTT~ eTìwæì eTìùw dü]#˚j·T&É+ nqïe÷≥. eT]ø±düÔ ˝À‘·T>± yÓ[¢q≥¢sTT‘˚, eTìwæ ‘·qqT ‘êqT dü]#˚düTø√e&Éy˚T.
 8. 8. 7 eT], eTìwæì dü]#˚j·T&É+ n+fÒ @$T{Ï? n‘·ì X¯Øsêìï ø±H˚ø±<äT. nìï düeTdü´≈£î ø±s¡DyÓTÆq n‘·ì ø£åD≤≈£î Ä<Ûës¡yÓTÆq eTqdüT‡qT dü]#˚dæq≥¢sTT‘˚ düeTdü´T düeTdæb˛‘êsTT. ø=‘·Ô$ ‘·˝…‘·Ôe⁄. Ä˝À#·q Á|üyêVü‰˙ï, dü+ø£Œ e´ø°Ôø£s¡DqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îì yê{Ïì dü|òü+ #˚düT≈£îH˚$<Ûä+>± eTqdüT‡qT dü]~<äT›ø√yê*. eTqdüT‡≈£î $<ä´>∑s¡|ü&Éy˚T <ëìï dü]#˚j·T&É+. ø±ã{Ϻ n+‹eT+>± düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#˚ ñ|üø£s¡D+ $<ä´j˚T. düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ eTqdüT‡≈£î $<ä´ >∑s¡|ü≥+ ˝Ò<ë •ø£åDìe«&É+ nH˚~ n+‹eT $<ÛëqeTì n+^ø£]+#ê+. á dü+<äs¡“¤+˝À düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ qj·T+#˚ùd |ü<ä∆‹ n+‘· ñ|üj·TTø£Ô+ ø±<äì Á>∑Væ≤+#ê*. n˝≤+{Ï |ü<ä∆‘·TT ø=+‘·es¡≈£î <√cÕqT nD#·e#·TÃ. eTVü‰nsTT‘˚ düe÷»+MT<ä düeTdü´ <äTÁwüŒuÛ≤yêìï ‘·–Z+#·e#·TÃ. n˝≤+{Ï |ü<ä∆‘·T Á|üuÛ≤yêìï |ü]$T‘·+#˚ùd n+XÊqT >∑eTì+#ê+ ø±ã{Ϻ düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ
 9. 9. 8 Ä|ü<ä∆‘·TMT<ä |üP]Ô>± Ä<Ûës¡|ü&É˝ÒeTT. n+<äT#˚‘· eTs√|ü<ä∆‹ nsTTq≥Te+{Ï ìyês¡D$<Ûëq+ |ü]o*+#ê*. eTìwæ eTqdüT‡≈£î •ø£åDìe«&É+<ë«sê düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ sTT+<äT˝Àì eTTU≤´+X¯+. n+<ä] eTqdüT‡≈£î •ø£åD kÕ<Ûä´y˚THê? nH˚~ Á|üX¯ï. ne⁄qT. nsTT‘˚ eTqdüT ‘·q sTTcÕºqT ô|+#·Tø=ì yê{Ï #ês¡T, eTTÁ<äT >±&ÛÉyÓTÆq≥¢sTT‘˚ yê{Ïì e÷s¡Ã≥+ $TøÏÿ* ø£wüº+. nsTTHê nkÕ<Ûä´+e÷Á‘·+ ø±<äT. ø±ã{Ϻ u≤>± ej·TdüTMT]qyê] eTqdüT‡≈£î •ø£åDì∫à yê] Á|ües¡ÔqqT e÷πsà Á|üj·T‘êïT n+‘·>± |òü*+#·ø£b˛e#·TÃ. n˝≤+{Ï yê]ì ‘·eT eTqXÊÙ+‹ø√dü+ ‘·eT eTqdüT‡ $wüj·T+˝À ‘·–q C≤Á>∑‘·ÔT rdüTø=ì ø±˝≤+‘·s¡+˝À s¡+>∑+ qT+∫ ìÁwüÿ$T+#·ì<ë›+. ø±ì |üdæ eTqdüT‡qT #·ø£ÿãs¡∫, •ø£åDì∫à ‘=*<äX¯qT+∫ yês¡T ø=‘·Ô düeTdü´≈£î ÄkÕÿs¡$T#˚à ø£åD≤qT ‘=–+#·Tø=ì ‘·øÏÿq düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·Tø√>∑*π>˝≤ yê]ì düqï<äT∆qT
 10. 10. 9 #˚j·T&É+ n‘·´+‘·Á|ü<Ûëq+. n|ü⁄Œ&ÉT yêfi¯ó¢ düeTÁ>∑yÓTÆq <ä÷s¡ <äèw溑√, ì•‘·yÓTÆq $#·ø£åD‘√, <Ûäè&ÛÉ dü+ø£Œ+‘√ ‘·eT düeTdü´T eT]+‘· düeTs¡∆+>± |ü]wüÿ]+#·T≈£î+{≤s¡T. eTìùw eTìwæì dü]#˚j·÷* nqT≈£îHêï+. uÛÑ$wü´‘Y düe÷»+˝À eTqTwüßqT H˚{Ï j·TTe‘·s¡y˚T dü]#˚j·÷*. ø±ã{Ϻ j·TTe≈£îT düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ ‘·eTqT ‘êeTT düeTs¡T∆T>± r]Ã~<äT›ø√edæq ÄeX¯´ø£‘·qT >∑T]Ô+#ê*. ‘·<ë«sê ø=‘·Ô düeTdü´T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü ìyê]+#·Tø√>∑s¡T. yês¡T düeTs¡T∆T>± s¡÷bı+<ä&É+˝À ‘√&ÉŒ&É≥+. sTT‘·s¡T >∑Ts¡T‘·s¡ u≤<Ûä´‘·. eTVü‰eT+&É* |üì#˚j·T&É+ø√dü+ m+|æø£#˚düT≈£îqï s¡+>∑+ dü]>±Z sTT<˚. n+<äT#˚‘· j·TTe‘·≈£î dü]jÓÆTq •ø£åD ìe«&É+ n‘·´edüs¡yÓTÆq |üì. j·TTe‘· düs¡«‘√eTTK $ø±kÕìøÏ ‘√&ÉŒ&˚˝≤ •ø£åDqT s¡÷bı+~+#ê*. Á|ü‹ j·TTe≈£î&çqT+&ç ˇø£ |ü]|üPs¡íyÓTÆq e´øÏÔ nH˚~ <Û˚´j·T+>± ñ+&Ü*. n+<äTø£ì eTq+ H˚&ÉT •s¡eTT, Vü≤è<äj·TeTT,
 11. 11. 10 ø£s¡eTT nH˚ eT÷&ç+{Ïì >∑T]+∫ C≤Á>∑‘·ÔeVæ≤+#˚ dü+|üPs¡í $<ä´qT >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·THêï+. kÕ«$T $y˚ø±q+<ä á dü+|üPs¡í $<ä´qT mqï&√ Á|ü‹bÕ~+∫q|üŒ{Ïø° <ëì nedüsêìï sTT|ü⁄Œ&ÉT eTq+ >∑T]ÔdüTÔHêï+. nsTTHê H˚&ÉTqï eTq $<ë´e´edüú˝À n~ n+<äì e÷$T&ç|ü+&˚ ne⁄‘·Tqï~. n+<äT#˚‘· $<ë´dü+düú≈£î yÓT|ü e⁄+&˚yês¡T ≈£L&Ü ˇø£ Á|üD≤[ø£ #˚|ü{≤º*‡e⁄+~. m+<äTø£+fÒ H˚{Ïø° $<ë´ dü+düú˝À¢ y˚T<ÛädüT‡≈£î e÷Á‘·y˚T ÁbÕ<Ûëq´$TdüTÔHêïs¡T. o ìsêàD≤ìøÏ nedüs¡yÓTÆq uÛ≤yêT e+≥ã{º≈£î+&ÜH˚ s¡ø£s¡ø±˝…’q düe÷#êsêìï yÓT<äfi¯¢˝À ≈£Ls¡T‘·THêïs¡T. #·ø£ÿ>± Ä˝À∫+#˚ X¯øÏÔ, düVü‰qTuÛÑ÷‹#Ó+<˚ dü‘êÔ n+<äT≈£î nqT>∑TD+>± •s¡eTT, Vü≤è<äj·TeTT, ø£s¡eTT ‘·–q≥T¢ ñ|üjÓ÷–+∫ |üì#˚ùd kÕeTs¡∆´+˝Òì e´øÏÔ dü+|üPs¡í+>± m<ä>∑˝Ò&ÉT. á eT÷&ÉT n+XÊ˝À $ø±dü+ bı+~q e´øÏÔ ìC≤ìøÏ dü+|üPs¡í $<ë´e+‘·T&ÉT. n˝≤ø±ø£b˛‘˚ n‘·&ÉT ÄVü‰s¡+, ìÁ<ä, dü+‘êH√‘·Œ‹Ô, Ç+Á~j·T düTU≤‘√ dü+‘·è|æÔ|ü&É‘ê&ÉT. ‘·q
 12. 12. 11 düTK dü+‘√cÕø√dü+ ø±edæqe˙ï dü+bÕ~+#˚ Á|üj·T‘·ï+˝À sTT‘·s¡T nedüsêìï≈£L&Ü ‹s¡düÿ]+∫ n&ÉT¶≈£î+{≤&ÉT. Ç‘·s¡TqT >∑T]+∫ @e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü kÕ«s¡∆|üs¡‘·«+‘√ ìdæ‡>∑TZ>± e´eVü≤]kÕÔ&ÉT. nìï düeTdü´≈£î eT÷+ sTTø£ÿ&ÉT+~. dü]jÓÆTq $<˚´ n+<äT≈£î eT+<äT. n~ <äèø£Œ<Ûëìï e÷s¡TÑ·T+~. H˚&ÉT eTq+ eTq u≤ ô|+|üø£+|ü≥¢ yê] $<ä´|ü≥¢ dü]jÓÆTq ÁX¯<ä∆ eVæ≤+#·&É+˝Ò<äT |òü*‘·+>± yêfi¯ó¢ ìs¡¢øå±´ìøÏ >∑T¬s’q eTTfi¯¢bÕ<äe÷~] m<äT>∑T‘·THêïs¡T. düe÷»+˝Àì »q kÕe÷q´+ Ä eTTfi¯¢u≤<ÛäT nqTuÛÑ$düTÔHêïs¡T. ‘·s¡#·T>± »q+ düe÷»+˝Àì düeTdü´|ü≥¢ Vü≤sƒê‘·TÔ>± y˚T˝§ÿì Vü≤&Üe⁄&ç>± me]øÏ ‘√∫q≥T¢yês¡T ô|<ä›m‘·TÔq |ü]cÕÿsêìøÏ |ü<∏äø±T y˚kÕÔs¡T. á $wüj·T+˝À @ $<ÛëHêìøÏ ø£≥Tºã&Éø£b˛sTTHê Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq Á|ü#ês¡+ _Û+#˚˝≤ u≤>± ÁX¯<ä∆#·÷|ü⁄‘ês¡T. dü>∑≥T eTìwæ e÷Á‘·+ dü‘·Œ¤*‘·+ Ä•kÕÔ&ÉT. @<√ ˇø£s√E bı<äT›q ~q |üÁ‹ø£˝À
 13. 13. 12 düeTdü´˙ï |ü]cÕÿs¡yÓTÆq≥T¢ yês¡Ô ø£ì|ædüTÔ+<äì ÄÁ‘·T‘·‘√ m<äTs¡T#·÷kÕÔ&ÉT. ø±ì ø=+‘·ø±+ ‘·sê«‘· yÓTT‘·Ô+ ˙s¡T >±]b˛sTT eTq+ ‹]– ìÁ<ä eT‘·TÔ˝ÀøÏ C≤s¡T≈£î+{≤eTT. eTq+ mø£ÿ&É ÁbÕs¡+_Û+#ê* nH˚~ Á>∑Væ≤+#˚<ëø± eT∞¢eT∞¢ sTT˝≤ »s¡T>∑T‘·÷H˚e⁄+≥T+~. eTq+ eT÷+qT+∫ ÁbÕs¡+_Û+#ê*. y˚fi¯¢e<ä› ˙s¡T b˛dæ b˛wæ+∫q≥¢sTT‘˚ yÓTTø£ÿ ô|]– |òü˝≤ìdüTÔ+~. j·TTe‘·|ü≥¢ ÁX¯<ä∆eVæ≤+∫ yê]ì düÁø£eT+>± $<ë´e+‘·TqT #˚dæq≥¢sTT‘˚ düe÷C≤ìï nìï s¡+>±˝À eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi‚¢ uÛ≤<ä´‘· yês¡T d”«ø£]+∫q|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·y˚T düeTdü´T |ü]cÕÿs¡eTe⁄‘êsTT. á˝À>± ø±<äT. Ç+<äTø√dü+ ø£èwæ#˚ùd $wüj·T+ n≥T+∫, á dü‘·Œ¤*‘êìï #·÷ùd+<äT≈£î ø±edæq zs¡TŒ≈£L&Ü ø=+<ä]πø e⁄+≥T+~. u≤>± –sêøÏe⁄qï edüTÔe⁄H˚ |ü+∫ô|{≤ºH˚ ÄÁ‘·T‘·˝À eTq+ ˝ÒeTT. n+‘·s¡T∫ø£s¡+ ø±ø£b˛sTTHê, yê´~Ûì qj·T+#˚ùd Wwü<Ûëìï eTq+ n+<ä]ø° n+<äCÒj·÷*.
 14. 14. 13 e÷qe ìsêàD $<ä´qT yê´|æ+|ü#˚j·÷*. düs¡«Á‘· yê´|æ+|üCÒj·÷*. Á|ü‹ Ç+{Ïø° #˚s¡y˚j·÷*. e÷‘·è<˚X¯+˝Àì Á|ü‹ •X¯óe⁄≈£L n~ #˚sê*. á e÷qe ìsêàD ñ<ä´eT+˝À Á|ü‹ j·TTe≈£î&É÷ bÕ˝§ZHê*. eT‘·eT˙, dü+|òüT ùde˙, düe÷» dü+düÿs¡Dì, eTq+ nqTø=H˚$>±˙ >=|üŒ e÷s¡TŒ ø√dü+ #˚ùd Ä+<√fi¯qT, kÕúìø£ dü+düú ˝Ò<ë XÊdüq ìsêàD düuÛÑ kÕúHêø√dü+ b˛{°>±˙, ∫es¡≈£î $<ë´$<Ûëq+˝À e÷s¡TŒø√dü+ ñ<ä´eT+>±ì ‘·–q eTqTwüßT e⁄+fÒ‘·|üŒ $»j·T+ kÕ~Û+#·˝Òe⁄. eTqTwüß´qT s¡÷bı+~kÕÔ+, eTqTwüßeTe⁄<ë+, eTqTwüßqT kÕ~ÛkÕÔ+. Ä yÓ+≥ n˙ï düeT≈£Ls¡T‘êsTT. nìï e÷s¡TŒT yÓ*¢$s¡TkÕÔsTT. düeTdü´T ìj·T+Á‘·D˝ÀìøÏ ekÕÔsTT. qj·T+#˚ùd $<ÛëHêqT $X¯«dæ+#˚yê]ì, ì+~+#·e<äT›. $eT]Ù+#·e<äT›. yêfi¯¢qT Áre+>± b˛sê&Éìe«+&ç. düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ø√dü+ ∫‘·ÔX¯ó ~›‘√ ø£èwæ#Ój·T´ìe«+&ç. MT e÷s¡Z+˝À MTs¡T |üj·Tì+#·+&ç. Ç‘·s¡T≈£î q#·ÃC…|üŒ&ÜìøÏ MT düeTj·T+ eè<Ûë #˚j·Te<äT›.
 15. 15. 14 MT≈£î qeTàø£+ ø£*–q≥¢sTT‘˚ |üì ÁbÕs¡+_Û+#·+&ç. eT+∫>± ñ+&É&É+ eT+∫ #˚j·T&É+ Ç<˚ eT‘·+ nì kÕ«$T $y˚ø±q+<ä Á|üe∫+#ês¡T. MTs¡T á eT‘·+ nqTdü]+#·>∑sê? j·TTe≈£îT á eT‘·+ nqTdü]+∫q≥¢sTT‘˚ Á|ü|ü+#·+ ÁX‚wü˜‘·s¡+ ne⁄‘·T+~. ÁVü≤dü« <äèwæº>∑ kÕ«s¡∆|üs¡TT, $T<Ûë´#ês¡TT á Á|ü‘·´ø£å dü‘ê´ìï Á>∑Væ≤+#·s¡T. yêfi¯ó¢ $TeTà*ï ùV≤fi¯q #˚kÕÔs¡T. u≤~Û+#·&ÜìøÏ ≈£L&Ü Á|üj·T‹ïkÕÔs¡T. m+<äTø£+fÒ MTs¡T MT ÁX‚j·TdüT‡≈£î, düe÷» ÁX‚j·TdüT‡≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡T. kÕ«s¡∆|üs¡THÓ’»y˚T n~ ø£<ë! Á|ü|ü+#·+ Hêø√dü+ ñ+~ n+{≤&ÉT kÕ«s¡∆|üs¡T&ÉT. ªH˚qT Á|ü|ü+#·+ø√dü+ e⁄HêïqTµ nì ˙e+{≤e⁄. ªãe+‘·T ø√dü+ ãV”≤qT ã* ø±yêìµ n‘·q+{≤&ÉT. ªãV”≤qT ø√dü+ ãe+‘·TT ‘ê´>∑+ #˚j·÷ìµ ˙ düVü‰, ªãe+‘·T&ç<˚ Hê´j·T+µ nH˚~ kÕ«s¡∆|üs¡T&ç Ä˝À#·q. ãTTE (dü‘Y) Á|ües¡ÔH˚ ì»yÓTÆq ã+ nì ˙e⁄ düVü≤q+‘√ Á|üø£{ÏkÕÔe⁄. eT+∫>± ñ+&É≥eT+fÒ sTT<˚. Ç‘·s¡TT≈£L&Ü
 16. 16. 15 eT+∫>± ñ+&É{≤ìøÏ ‘√&ÉŒ&˚ e÷s¡Z$T<˚. eT+∫‘·qy˚T $TeTà*ï |ü{Ïwü˜|üs¡TdüTÔ+~. MT oy˚T MT≈£î ø£e#·+. e÷qe ìsêàD $<ä´ø√dü+ eTq≈£î uÛ≤ØyÓTT‘êÔ˝À ì<ÛäTT ø±yê˝≤? Ç+<äTø√dü+ bÕsƒ¡XÊ ì$T‘·Ô+ ô|<ä› uÛÑeHêT ø±yê˝≤? nø£ÿs¡˝Ò<äT. MT <˚XÊìï MTs¡T Áù|$TdüTÔHêïsê? ø£å˝≤~eT+~ MT <˚X¯düTÔT u≤<Ûä |ü&ÉT‘·Tqï+<äT≈£î MTs¡T |ü]‘·|ædüTÔHêïsê? yê] u≤<Ûä ñ|üX¯eTq+ø√dü+ MTs¡T Äsê≥|ü&ÉT‘·THêïsê? MTs¡T MT •s¡eTT, ø£s¡eTT, Vü≤è<äj·TeTT $ø£dæ+|üCÒdüTø√e&É+ <ë«sê ÁX‚wüº‘·s¡yÓTÆq e÷qe⁄&ç>± s¡÷bı+~q|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·y˚T n~ kÕ<Ûä´eTì MTs¡T $X¯«dædüTÔHêïsê? Ç‘·s¡TT≈£L&Ü n˝≤π> $ø±dü+#Ó+<ëì MTs¡T uÛ≤$düTÔHêïsê? n˝≤nsTT‘˚ eTqTwüßT>± s¡÷bı+<ä+&ç. Ç‘·s¡TT≈£L&Ü n˝≤ ‘·j·÷s¡j˚T´˝≤ #˚j·T÷‘·ìe«+&ç. MT kÕ<Ûës¡D $<ÛäTT ìs¡«]Ô+#·T≈£î+≥÷H˚ MTs¡T n~ #˚j·Te#·TÃ. Ç~ ø±≈£î+&Ü eTπs$T#˚dæHê MT X¯≈£îÔqT eè<Ûë#˚düTø√e&Éy˚T. mH√ï
 17. 17. 16 eT[¢+|ü⁄T, Äø£s¡¸DT m<äTs¡e⁄‘êsTT. yê{Ïì ‘·≥Tºø√>∑sê? MT $<ÛëHêìøÏ n+{Ï ô|≥Tº≈£îì ñ+&É>∑sê? d”«j·T oìsêàD+ø√dü+ ø£èwæ $TqVü‰ MTs¡T eTπs+#˚dæHê MT X¯≈£îÔqT eè<Ûë #˚düTø√e&Éy˚T. n~ e÷Á‘·y˚T MTs¡T #˚j·T>∑*–q n‘·T´‘·ÔeT ‘ê´>∑eTT. ‘·<ë«sê MTs¡T •s¡eTT, ø£s¡eTT, Vü≤è<äj·TeTT |üP]Ô>± $ø£dæ+∫q e÷qe⁄ì>± s¡÷bı+<äT‘ês¡T. MT ø£+&ÉsêT <äè&ÛÉ‘·s¡+ ne⁄‘êsTT. y˚T<ÛädüT‡ ì•‘·eTe⁄‘·T+~, Vü≤è<äj·T+ $XÊeTe⁄‘·T+~. Á>±e÷˝À, |ü≥ºD≤˝À j·TTe≈£îT ˇø£#√≥ #˚πs Á|ü<˚XÊT`>∑~, XÊ, #Ó≥Tº˙&É, Ä≥düú+`Ç˝≤+{Ï$ @yÓ’Hê n$ eTVü‰eT+&É* πø+Á<ë˝Ò. X¯Øs¡+ <äè&ÛÉ+>± Äs√>∑´+>± e⁄+&É{≤ìøÏ nø£ÿ&É yê´j·÷eT+ #˚kÕÔs¡T. C≤„q+ ùdø£]+#·&ÜìøÏ, yÓT<ä&ÉT |ü<äTHÓø£ÿ&ÜìøÏ ‘·–q n<Ûä´j·Tq+, #·s¡Ã »s¡T|ü⁄‘ês¡T. kÕ«$T$y˚ø±q+<ä J$‘·+˝Àì $X‚cÕqT, e÷qeùdeqT >∑T]+∫q Äj·Tq Á|üuÀ<ÛëqT
 18. 18. 17 #·<äe&É+<ë«sê ‘·eT Vü≤è<äj·÷qT $XÊ|üs¡T#·T≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+#˚kÕÔs¡T. Ç~ m+‘√ Ä#·s¡D≤‘·àø£yÓTÆq~. á Á|üÁøÏj·T˝À bÕ˝§Zì ‘·eT Vü≤è<äj·T+ $XÊ+ø±e&É+ >∑T]Ô+∫qyês¡T ‘·|üŒ ‘·øÏÿqyês¡T sTT˝≤+{Ï e÷s¡TŒ kÕ<Ûä´eTì qeTà˝Òs¡T. e÷qdæø£ @ø±Á>∑‘·, ÁbÕs¡∆q nH˚$ e÷qe Á|üj·T‘·ï+˝À _Û+#˚ ¬s+&ÉT neT÷´yÓTÆq ñbÕj·÷T. eTVü‰eT+&É* düuÛÑT´T á ñbÕj·÷qT ≈£L&Ü nuÛÑ´dækÕÔs¡T. Ç$ yê] ì‘·´ø£è‘ê´˝À uÛ≤>∑+. Ç˝≤H˚ düs¡fi¯yÓTÆq yê´j·÷e÷ìï u≤≈£î H˚]ŒkÕÔs¡T. e´øÏÔ‘·« $ø±dü+, oìsêàD+ $<ÛëHê $esêT, yê{Ï eT÷ dü÷Á‘ê‘√düVü‰ yÓTT‘·Ô+ |ü<Ûäø±ìï MTs¡T ns¡∆+ #˚düTø=H˚+<äT≈£î MT>± yês¡T j·TTe»q •ø£åD •_sê˝À bÕ˝§ZH˚ neø±X¯+ ø£*ŒkÕÔs¡T. n$ kÕúìø£+>±H˚ ø±ø£ nœ uÛ≤s¡‘· kÕúsTTes¡≈£î |üT <äX¯˝À »s¡T>∑T‘·T+{≤sTT. ìs¡+‘·s¡ n<Ûä´j·Tq+‘√ e´≈£îÔ oø£åD≤˝À $ø±dü+ <ë«sê Áb˛‘ê‡Vü≤ø£s¡|òü*‘êT >∑eTì+#·e#·TÃ. ãè+<ëT>±
 19. 19. 18 |üì#˚j·T&É+, düVü≤Jeq+, <˚X¯+˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘êqT+∫ e#˚à j·TTe≈£î‘√ yÓTÆÁ‹, ‘·<ë«sê düuÛÑT´˝À düVü≤q+, |üs¡düŒs¡düVü≤ø±s¡+, n+‘ê ˇø£]ø=ø£s¡T dü+ã+~Û+∫q yês¡eTH˚ C≤rj·T düyÓTÆø£´uÛ≤eq ô|+bı+<äT‘êsTT. yÓTT‘·Ô+ Á|üD≤[ø£<ë«sê ø£s¡Ôe´ìwü˜, <˚X¯uÛÑøÏÔ, ìkÕ«s¡∆+, ‘ê´>∑uÛ≤e+, ÁX‚wü˜‘·s¡bÂs¡TT>± j·TTe≈£îT s¡÷bı+<äT‘ês¡T. á $<Ûëq+˝À n$ÁXÊ+‘· ø£èwæ‘√ düTBs¡Èø±+˝À >∑D˙j·Tdü+K´˝À kÂo´e+‘·T˝…’q j·TTe≈£îT ‘·j·÷s¡T ø±e&Üìï <ä]Ù+#·&ÜìøÏ m+‘√kÕVü≤dü+, <äè&ÛÉyÓTÆq ÄXÊyê<ä+ ø±yê*. n˝≤ ‘·j·÷¬s’q j·TTe≈£îT $<ë´dü+düú˝À, yÓ’<ä´XÊ˝À¢, ùde˝À¢, bı˝≤˝À¢, ø±sê´j·÷˝À, yêDÏ»´dü+düú˝À, $<ÛëqdüuÛÑ˝À, XÊdüq ìsêàD |ü]wü‘Y˝À @s¡Œ&˚ U≤∞qT Áø£eT+>± ì+|æ, nìï Jeqs¡+>±˝À e÷*Hê´ìï ‘·T&ç∫y˚dæ X¯óÁuÛÑ+#˚kÕÔs¡T. eTVü‰eT+&É* $<ë´dü+düúT, yÓ’<ä´XÊT, ø£sêà>±sêT, ÁbÕs¡+_Û+#êqTø√e&É+ ˝Ò<äT. sê»ø°j·÷˝À Á|üy˚•+#·<äT.
 20. 20. 19 Çe˙ï düeTè~∆>±H˚ ñHêïsTT. nsTT‘˚ n˝≤+{Ï dü+düú˙ï düeTs¡Tú˝…’q eTqTwüß ø=s¡‘·‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·THêïsTT. nìï s¡+>±˝ÀøÏ oe+‘·T˝…’q eTqTwüßqT |ü+|ü&ÉeTH˚ ø£è‘·»„‘ês¡Væ≤‘·yÓTÆq ø±sê´ìï $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·&É+˝À eTVü‰eT+&É* dü+‘·è|æÔ#Ó+<äT‘·T+~. n+‘˚>±ì Äj·÷ dü+düúô|’ Ä~Û|ü‘·´+ dü+bÕ~+#êì>±ì, sê»ø°j·÷˝À n~Ûø±s¡+ ¬ø’eX¯+ #˚düTø√eì>±ì ñ<˚›•+#·<äT. düe÷»+˝Àì ndü˝…’q düeTdü´ á$<Ûä+>±>±ì |ü]cÕÿs¡+ ø±<äT. ª...... n+<äT#˚‘· yÓTT<ä≥ eTqTwüß´qT s¡÷bı+~+#·+&çµ nH˚ kÕ«MTJ Á|üuÀ<ÛëìøÏ ns¡∆$T<˚. kÕ«MTJ düVü‰qT eTq+ sTT|üŒ{Ï es¡≈£î dü]>±Z |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. $|ü¢yê‘·àø£yÓTÆq e÷s¡TŒq≈£î dü+ã+~Û+∫q ;»+ á düVü‰˝À sTT$T&çe⁄+~. kÕ«MTJøÏ ªVæ≤+<ä÷ |ü]Áyê»≈£î&ÉTµ nH˚ eTTÁ<äy˚dæ Äj·TqqT $düà]+∫ kÕ«s¡ú ãT~∆‘√ n~Ûø±s¡+, ◊X¯«s¡´+ø√dü+ ø£T>∑H˚ ≈£î{Ï‘·«+ n+‘·]+#ê*. á
 21. 21. 20 Á|üD≤[ø£qT neTT|üs¡#ê*. e÷qe ìsêàD ñ<ä´e÷ìï <˚X¯+ qT#Ós¡>∑T˝≤ $düÔ]+|üCÒj·÷*. *** ªª‘ê´>∑eTT, ùde eTq C≤rj·T »+≥ Ä<äs¡ÙeTTT, M{Ïì ô|+bı+~+∫q #êT, <˚X¯ düeTdü´˙ïj·TT yêìø£y˚ #·ø£ÿã&ÉTqTµµ. ` kÕ«$T $y˚ø±q+<ä nqTã+<Ûä+ : $Teô|’H˚ ÄX¯ e÷qe⁄&ÉT πøe+ #·]Á‘·˝À ˇø£ J$ e÷Á‘·y˚T ø±<äT. #·]Á‘· ìsêàD≤ìøÏ≈£L&Ü ‘·qe+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔ&ÉT. Ç~ eTq+ $düà]+#·sêì #·]Á‘ê‘·àø£ dü‘·´+. #·]Á‘· düèwæº+#·&É+˝À e÷qe⁄ì kÕeTsêú´ìï eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T+<äH˚ n_ÛÁbÕj·÷ìï $&ÉHê&Ü*. #·]Á‘·˝À ÁbÕDÏ>±
 22. 22. 21 $T–*q+‘·ø±+ eTìwæ ‘·q ì»yÓTÆq kÕúsTTøÏ m<ä>∑˝Ò&ÉT. ì»yÓTÆq e÷qe⁄&ç kÕúsTTøÏ #˚s¡>±H˚ n‘·&ÉT #·]Á‘· ì]àkÕÔ&ÉT. eTìwæì ìs¡¢ø£å´+ #˚j·÷H˚ <äTs¡T<˚›X¯+ #·]Á‘·≈£î ñ+&É<äT. m+<äTø£+fÒ n~ düe÷»+˝Àì X¯≈£îÔ #·s¡´. Á|ü‹#·s¡´≈£î nqT>∑TD+>± #Ó’‘·q´s¡Væ≤‘·+>± ø=qkÕ>∑T‘·T+~. düe÷»+˝Àì eTqTwüßT ¬s+&ÉT s¡ø±T>± ñ+{≤s¡T. #·]Á‘·˝À eT÷>∑Je⁄T>± $T–˝Òyês¡T, #·]Á‘· düèwæºø£s¡ÔT. #·]Á‘· ìsêàD+˝À bÕÁ‘· b˛wæ+#˚ eTìwæ ‘·q Jeq kÕ|òü´+ ~X¯>± |ü⁄s√>∑$TkÕÔ&ÉT. Ä$<Ûä+>± #·÷ùdÔ Jeq kÕ|òü´ e÷s¡Z+˝À eT]+‘·>± eTT+<äT≈£î yÓfi¯¢&ÉeTH˚ düŒwüºyÓTÆq ø£å´+ e÷qe #·]Á‘·˝À ø£ì|ædüTÔ+~. ‘êqT Ä<äs¡Ù+>± uÛ≤$+#˚ $TeqT+∫ Á>∑Væ≤+∫q dü+ø£Œ+‘√ eTìwæ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘ê&ÉT. eTìwæ $TeqT düèwæº+∫ ‘·q dü+düÿè‹‘√ uÛÑÁ<ä|üs¡∫ ˇø£ ‘·s¡+ qT+∫ eTs√ ‘·sêìøÏ n+~kÕÔ&ÉT. Á|ü» Jeq ‘·‘êÔ«ìï nqTdü]+∫ $TeT @s¡Œ&É‘êsTT. Ä ‘·‘·Ô«+ dü+|üPs¡í
 23. 23. 22 e÷qe⁄DÏí <ä]Ù+#˚+‘· düeTÁ>∑yÓTÆ‘˚ ‘·|üŒ, n‘·ìøÏ dü¬s’q $TeqT sTTe«˝Ò<äT, Ä $TeqT+∫ yÓTe&˚ dü+ø£Œ+ n‘·ì J$‘êìï n‘·T´qï‘· kÕ|òü´+yÓ’|ü⁄ q&É|ü˝Ò<äT. düeTÁ>∑yÓTÆq e÷qe‘·‘·Ô«+ eTìwæì dü+|üPs¡í <äèw溑√ <ä]Ù+#ê*. n‘·ì e´øÏÔ‘·«+˝Àì nìï ø√D≤qT |ü]>∑DÏ+#ê*. eTìwæì n‘·ì ˝À‘Ó’q dü«uÛ≤yêìï |üP]Ô>± n<Ûä´j·Tq+ #˚ùdÔH˚ ì»yÓTÆq e÷qe $TeT yÓTe&É‘êsTT. u≤Vü≤´yÓTÆq Á|üø£è‹qT+∫, uÛÖ‹ø£ |ü<ës¡ú+ qT+∫ yÓTe&˚ $TeT e÷qe Jeq Á|üe÷D+˝À düVü≤»yÓTÆq kÕ|òü˝≤´ìøÏ Á‘√e#·÷ù| Jeq $TeT ø±e⁄. ª‘ê‹Ô«ø£ H˚|ü<∏ä´+˝Òì Hê>∑]ø£‘· $Á>∑Vü≤+˝Òì Äj·T+ ˝≤+{Ï~µ nHêïs¡T ôV≤¬>˝À. eTìwæ ‘·q ndæÔ‘ê«ìøÏ dü+ã+~Û+∫q düeTdü´˝À eTTì– ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·÷, uÛÖ‹ø£+>± ø±düÔ dæús¡‘·«+, uÛÑÁ<ä‘·ø√dü+ Á|üj·T‹ï+#˚ dæú‹˝À Ä˝À#·q‘√≈£L&çq e÷qdæø£ kÕúsTT˝À |ü⁄s√>∑$T+#˚ e´e~Û ∫ø£ÿ&É+˝Ò<äT. »>∑‘·TÔ dü«uÛ≤e+ @$T{Ï? e÷qe⁄&ç
 24. 24. 23 eTqT>∑&É≈£î ns¡ú+ @$T{Ï? nH˚ Á|üX¯ï‘√ ≈£L&çq ‘ê‹Ô«ø£ ∫+‘·q≈£î düeTj·T+ <=s¡ø£&É+˝Ò<äT. nsTTHê, Jeq ‘·‘·Ô«+ n+<äTø√yê+fÒ eTìwæ ‘·q ˝À|ü*, yÓT|ü* Á|üø£è‹ s¡Vü≤kÕ´˝À ˝À‘·T>± eTTq>±*. ‘·q ˝À|ü*, yÓT|ü* Á|üø£è‹ì |üP]Ô>± ns¡∆+ #˚düT≈£îqï|ü⁄Œ&˚ eTìwæ dü¬s’q ‘·‘êÔ«ìï Á>∑Væ≤+#·>∑T>∑T‘ê&ÉT. ‘·<ë«sê ‘êqT bÕ{Ï+#·edæq ndü˝…’q $TeqT bı+<äT‘ê&ÉT. uÛÖ‹ø£ kÕúsTT˝À J$‘·+ |ü≥¢ eTìwæ ñ<˚›X¯+ m˝≤ e⁄+<ä+fÒ πøe+ ‘·qT J$+#·&É+, ‘·q dü+‘·‹ì ô|+bı+~+#·Tø√e&É+, e´edüúqT $düÔè‘·|üs¡#·T ø√e&É+, ‘·q |ü]düsê MT<ä eT]+‘· ìj·T+Á‘·D kÕ~Û+#·&É+ ` Ç+‘·es¡ø°. n+fÒ düèõ+#·&É+, dü+bÕ~+#·&É+, uÛÖ‹ø£ dü+|ü<äqT nqTuÛÑ$+#·&É+, Ç+Á~j·T dü+‘·è|æÔø√dü+ nH˚«wæ+#·&É+. m|ü⁄Œ&Ó’‘˚ eTìwæ πøe+ X¯Øs¡+, Ç+Á~j·÷ düeT÷Vü≤+, n<äT|ü⁄˝Òì ñ<˚«>± eTj·TeTe⁄‘ê&√ n‘·ì J$‘·+ |üP]Ô>± Ç+Á~j·÷ |üs¡eTe⁄‘·T+~.
 25. 25. 24 uÛÖ‹ø£ kÕúsTT˝À J$düTÔqï|ü⁄Œ&ÉT, Á|ü<Ûëq+>± uÛÖ‹ø£+>±H˚ |ü⁄s√>∑$TdüTÔqï|ü⁄Œ&ÉT Ç+Á~j·÷qT dü+‘·è|æÔ |üs¡#·&É+˝ÀH˚ dü]b˛‘·T+fÒ n‘·ì dæ<ë∆:‘·+≈£L&Ü uÛÖ‹ø£ yê<äy˚T ne⁄‘·T+~. Ä dæú~∏˝À eTìwæ ‘·q ˝À|ü* ˝Ò<ë yÓT|ü* Á|üø£è‹ì >±&ÛÉ+>± n<Ûä´j·Tq+ #˚j·T˝Ò<äT. ø±ã{Ϻ n‘·ì dæ<ë∆+‘·+≈£L&Ü ªn|ü]|üø£« dæ<ë∆+‘·y˚Tµ e÷qe⁄&ç n‘·T´qï‘· düeTÁ>∑ø£å´+ @eT+fÒ >=|üŒkÕ|òü´eTT. JesêdüT dü$Twæº>±, eT] eTTK´+>± e´øÏÔ>∑‘·+>± ‘·eT ‘·eT neø±XÊqT |üP]Ô>± kÕ~Û+#·Tø√yê*. eTq dü+Á|ü<ëj·T dæ<ë∆+‘·eT÷, |ü]D≤eTÁø£e÷ìï nqTdü]+#˚ n<ÛäTìø£ JeXÊÁdüÔeTT Bìï n+^ø£]düTÔHêïsTT. uÛÖ‹ø£yês¡+ á øå±´ìï n+~+#·˝Ò<äT. ªªHê <äèwæº˝À uÛÖ‹ø£yê<ä dæ<ë∆+‘·+ ãT~∆V”≤q‘·˝À ñqï‘· dæú‹µµ n+{≤s¡T. $U≤´‘· yÓ’C≤´ì≈£î&ÉT ÄsY.@. $T*¢ø£Hé. Á|üø£è‹˝À XÊÁd”Ôj·T |ü]XÀ<Ûäq≈£î ª|ü<ës¡ú+µ ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡+, kÂø£s¡´eTì n+^ø£]+#˚ Ä<ÛäTìø£ y˚T<Ûëe⁄T, ªuÛÖ‹ø£yê<äs¡+µ e÷Á‘·+
 26. 26. 25 nXÊÁd”Ôj·TeT˙, e÷qe⁄DÏí j·T+Á‘·+>± e÷]à n‘·ì kÂ+<äsê´˙ï, e´øÏÔ‘·« $TeqT Vü≤]+∫ y˚düTÔ+<äì u≤$düTÔHêïs¡T. eTìwæì dü+|üPs¡í+>± <ä]Ù+#·˝Òì ‘·‘·Ô« XÊÁdüÔeTT n‘·ì e´øÏÔ‘·«+˝Àì nìï ø√D≤qT düŒè•+#· ˝Ò<äT. düTBs¡Èø±+ <ëìï nqTdü]+∫ J$+∫q≥¢sTT‘˚ eTìwæøÏ eTVü≤‘·Ôs¡ kÕ|òü´+ nH˚ ø£å´+ #˚C≤]b˛‘·T+~. neø±XÊqT ø√˝ÀŒ‘ê&ÉT. m<äT>∑T<ä Ä–b˛sTT eTs¡T>∑TE®>± e÷s¡T‘ê&ÉT. á dü+<äs¡“¤+>± <ÛëeTdt Vü≤>¥®© n_ÛÁbÕj·T+ >∑eTHês¡Ω+. ªª‘·‘·Ô«$#ês¡|ü⁄ |ü]<ÛäTqT $düà]+#˚ yÓ’C≤„ìø£ XÊÁdüÔy˚‘·Ô dü÷Á‘êT, dü+»„TnH˚ uÛÖ‹ø£‘·˝À eTTì–b˛sTT >∑DÏ‘· düeTdü´qT kÕ~Û+#˚ Áø£eT+˝À ñ|üjÓ÷–+#˚ ªˇµ, ªKµqT yêdüÔyêT>± uÛ≤$+#˚ >∑DÏ‘· XÊÁdüÔy˚‘·Ô‘√ düe÷q+ ne⁄‘ê&ÉT. nsTT‘˚ á b˛*ø£‘√ >∑DÏ‘· XÊÁdüÔy˚‘·Ô bıs¡bÕ≥Te¢ Ä#·s¡D˝À Á|üe÷<ä+ ˝Òø£b˛sTTHê Áø£eTã<ä∆+>± uÛÖ‹ø£‘·qT nqTdü]+∫q <√wü+ e¢ e÷qe Jeq X¯≈£îÔT, kÂ+<äs¡´+ ≈£î+≥T|ü&É‘êsTT.
 27. 27. 26 πøe+ uÛÖ‹ø£yÓTÆq Ç+Á~j·T dü+‘·èù|Ô ø£å´+>± |ü<ës¡ú+˝À $TeT yÓ<äø£&É+ dü]ø±<äT. e÷qe Jeq $Te ÁX‚DÏ˝À n$ #ê˝≤ ~>∑Teq ñHêïsTT. e÷qe e´øÏÔ‘ê«ìøÏ ô|≈£îÿbÕs¡Ù«T ñHêïsTT. ø=ìï ô|’øÏ ø£ì|æ+#˚$, ø=ìï n+‘·s¡Z‘·yÓTÆq$. e÷qe |ü]D≤eTÁø£e÷ìï >∑T]+∫ Ä<ÛäTìø£ JeXÊÁdüÔ+ m˝≤ $e]düTÔ+<√ ‘Ó*dæ+<˚ø£<ë! n+‘˚>±ø£ e÷qe eTH√<Ûäsêàìï ˝À‘·T>± n<Ûä´j·Tq+ #˚dæq Ä<ÛäTìø£ eTqdüÔ‘·«XÊÁdüÔ+ e÷qe e´øÏÔ‘·«+˝Àì z ø=‘·Ô bÕsêÙ«ìï >∑T]Ô+∫+~. <ëìï e÷qe <äèø£Œ<ä+‘√ ªÄ<ÛäTìø£ bÕs¡Ù«+µ nì e÷Á‘·y˚T ù|s=ÿq>∑*–+~. Ç~ ì»yÓTÆq e÷qe dü«uÛ≤e|ü⁄kÕs¡+. e÷qe dü«uÛ≤e|ü⁄ ˝À‘·T˝À¢øÏ á kÕs¡+qT+#˚ e÷qe J$‘·|ü⁄ ñqï‘· $TeT ñ<䓤$kÕÔsTT. n$ n‘·ì ñqï‘· neø±XÊ≈£î dü+πø‘ê‘√ eTVü≤‘·Ôs¡ Jeq kÕ|òü˝≤´ìï n+~kÕÔsTT. Ä<Ûë´‹àø£ ‘·‘·Ô«+ uÛÖ‹ø£‘·qT ìs¡dæ+#·<äT, <˚«wæ+#·<äT. ‹s¡düÿ]+#·<äT. ‘·q Ä‘·àX¯øÏÔ‘√ y˚T<ÛädüT‡‘√ XÊÁdüÔ,
 28. 28. 27 kÕ+πø‹ø£ $C≤„HêqT ñ|üø£s¡D≤T>± #˚düT≈£îì uÛÖ‹ø£‘·MT<ä ìj·T+Á‘·D kÕ~Û+#·eTì n~ e÷qe⁄ì ø√s¡T‘·T+~. |ü]D‹#Ó+<äì uÛÖ‹ø£yê<ä+ eTìwæ Á|ü>∑‹ì |ü<ës¡∆|ü⁄<ë«s¡+e<ä› Ä|æ <ëìøÏ <ëdüT&ÉT>± e÷s¡TÃ≈£î+≥T+~. ø±ã{Ϻ <ëìøÏ ã* ø±e<ä›ì Ä<Ûë´‹àø£‘·‘·Ô«+ ôV≤#·Ã]düTÔ+~. nedüs¡yÓTÆqy˚Ts¡≈£î eTìwæ uÛÖ‹ø£yÓTÆq Ç+Á~j·T dü+‘·è|æÔì bı+<ë*. ø±ì <ëì Äø£s¡¸D˝À|ü&ç eT‘ÓÔøÏÿ ÄVüQ‹ ø±≈£L&É<äT. uÛÖ‹ø£‘· ÁbÕ‹|ü~ø£>± eTìwæ ñqï‘· e÷qdæø£ dü+kÕÿsêqT s¡÷bı+~+#·T≈£îì, ‘·q X¯≈£îÔqT e´ø£Ô+ #˚j·T>∑ |üPs¡í e÷qe⁄&ÉT>± e÷] Áø£y˚TD eTVü≤‘·Ôs¡ kÕ|òü´+ kÕ~Û+#ê*. e÷qe dü«uÛ≤eyÓTÆq Ä<Ûë´‹àø£kÕs¡+qT+∫ $TeT yÓTe&É‘êsTT. n$ kÕe÷õø£ dü+ã+<Ûë‘√ eTìwæì HÓ’‹ø£+>± <äè&ÛÉ‘·s¡+#˚dæ Ä+‘·s¡+–ø£ Jeq+˝À C≤„q kÕ<Ûäq≈£î ‘√&ÉŒ&É‘êsTT. e÷qe dü«uÛ≤e+˝À sTT$T&çe⁄qï Ä<Ûë´‹àø£ kÕsêìï ô|+bı+~+#·T
 29. 29. 28 ≈£îqï≥¢sTT‘˚, n~ Ç‘·s¡T|ü≥¢ HÓ’‹ø£ $TeT, kÕe÷õø£ uÛ≤eq, ìkÕ«s¡∆ãT~∆, ‘ê´>∑o‘·, ùdyêìs¡‹ n+~düTÔ+~. Ä$<Ûä+>± >ös¡e+, eTqôd’ús¡´+, n+<ä]ì ø£T|ü⁄ø=ìb˛j˚T Áù|eT e+{Ï kÕe÷õø£ düT>∑TD≤˝Ò n+ø±sêT>± eTìwæ XÀ_ÛkÕÔ&ÉT. uÛÖ‹ø£yê<äy˚T Á|ü<Ûëq+>± J$+#˚ eTìwæ Hê´j·÷Hê´j·÷ Á|üy˚Tj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü Ç‘·s¡T Á|üjÓ÷»Hê≈£î e´‹πsø£yÓTÆHê, πøe+ ‘·q kÕ«s¡ú Á|üjÓ÷»q+ø√düy˚T nìï$<Ûë˝≤ b˛sê&ÉT‘ê&ÉT. düe÷»+˝À n|ü]$T‘· dü+K´˝À sTT˝≤+{Ï eTqTwüßTqï≥¢sTT‘˚ nìï kÕe÷õø£ s¡T>∑à‘·≈£î yêfi‚¢ ø±s¡D+ ne⁄‘ês¡T. á <√s¡DÏì ìs√~Ûdü÷Ô, eTqTwüßT n~Ûø£dü+K´˝À ‘·eT e´øÏÔ‘·«+˝Àì Ä<Ûë´‹àø£ bÕsêÙ«ìï ô|+∫b˛wæ+#·T≈£îì J$‘·|ü⁄ ñqï‘· $TeqT Áb˛~#˚dæ, ñ‘·ÔeT bÂs¡ø£åD≤qT nes¡#·Tø√e&É+˝ÀH˚ e÷qe nuÛÑT´<äj·T+|ü≥¢ ÄX¯ ø£ì|ædüTÔqï~. n+<äT#˚‘·H˚ kÕ«$T $y˚ø±q+<ä ªª‘·øÏÿqyê≥ìï+{Ïø£+f… eTT+<äT Ä<Ûë´‹àø£ Ä<äsêÙ‘√
 30. 30. 29 <˚XÊìï eTT+∫ y˚j·T+&ç ªªnì |æT|ü⁄ì#êÃs¡Tµµ MTs¡T uÛÖ‹ø£ |ü<ës¡∆+ ø±<äT, MTs¡T X¯ØsêT ø±<äT, |ü<ës¡∆+ MT <ëdæ, MTs¡T |ü<ësê∆ìøÏ <ëdüTT ø±s¡T nì eTq≈£î >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ‘·‘·Ô«y˚‘·Ô, XÊÁdüÔy˚‘·Ô≈£L&Ü nsTTq u…Á{≤+&és¡ôd˝Ÿ #˚dæq á ôV≤#·Ã]ø£qT >∑eTì<ë›+. ªªˇø£y˚fi¯ MTs¡T j·÷+Á‹ø£+ ø±e#·TÃH˚yÓ÷>±ì, $TeTe÷Á‘·+ø±e⁄. á n+X¯+ @sê»˙‹ XÊÁdüÔy˚‘·Ô≈£L&Ü $düà]+#·sêì~µµ. Ä<ÛäTìø£ JeXÊÁdüÔy˚‘·Ô düsY p*j·Tdt Vü≤>¥®© sTT˝≤ nHêïs¡T. ªªe÷qe nuÛÑT´<äj·T kÕ<ÛäHêÁø£eT+˝À n‘·qT Ä‘·à|ü]D≤e÷ìø°, Á|ü>∑‹ø° ø£wüºqcÕºT, Vü‰ì ø£*–+#·e#·TÃH˚yÓ÷>±ì, eTìwæ˝ÀH˚, eTìwæ<ë«sê e÷Á‘·y˚T ‘·<äT|ü] eTVü‰uÛÑT´<äj·T+ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+~µµ. ***
 31. 31. 30 $XÊK|ü≥ï+ $y˚ø±q+<ä j·TTe eTVü‰eT+&É* ÄX¯j·T+ • ˇø£ <˚X¯eTT˝Àì eTqTwüß´T eT+∫yês¡sTT >=|üŒyê¬s’‘˚H˚ Ä <˚X¯eTT eT+∫~ >=|üŒ~ ø±>∑<äT. n+‘˚>±ì bÕs¡¢yÓT+≥T #˚ùd #·≥ºeTT eq ø±<äT. •• eTqTwüß´T, eTqTwüß´T Mπs nedüs¡eTsTT ñHêïs¡T. $T–*q<ä+‘·j·TT dæ<ä∆eTT>± düeT≈£Ls¡ ø£<äT. ø±ì ãeTsTTq, ñ‘ê‡Vü≤e+‘·T˝…’q, X¯øÏÔe+‘·T˝…’q, JeX¯øÏÔ‘√ ñ{Ϻ|ü&ÉT#·T+&Ó&ç, $XÊ«dü|üs¡T˝…’q j·TTe≈£îT, n‘·´+‘· ìC≤sTTr|üs¡T˝…’q yês¡T ø±edæ j·TTHêïs¡T. n{Ϻyês¡T ˇø£ÿ e+<ä eT+~ _Û+∫q #êTqT. á j·÷eÁ‘·Œ|ü+#·eTTqT >=|üŒ e÷s¡TŒ #Ó+<ä>∑<äT. •• ì»yÓTÆq eTqTwüß´˝Ò >∑qTø£ ñqï#√ á <˚X¯eTT qT+∫ ø£s¡Te⁄ ø±≥ø£eTTqT bÕs¡Á<√T≥≈£î m+‘·ø±eTT |ü≥TºqT? • eTqTwüß´&ÉT ìj·TeTeTTqT ‘·j·÷s¡T #˚j·TTHê? ˝Òø£ ìj·TeTeTT˝Ò eTqTwüß´qT ‘·j·÷s¡T #˚j·TTHê? yÓTT<ä{ eTqTwüß´ì>± e÷s¡TeTT. nìï $wüj·TeTTT <ëìì nqTdü]+#·TqT. •• Á|üuÛÑT‘·«eTT eTq≈£î ø±edæq$ nìïj·TT Ç∫Ãq<˚ nqTø=+<äeTT, Ä Ç∫Ãq yê{Ïì düÁø£eTeTT>± $ìjÓ÷–+#˚ eTqTwüß´˝Ò]? ø±e⁄q eTT+<äT eTqTwüß´qT ‘·j·÷s¡T#˚j·TTeTT. •• eTq ÄX¯ìïj·TT me]MT<Ó’‘˚ ñqïy√ n˝≤+{Ï j·TTe≈£î eT<Ûä´ |üì#˚j·TT≥ ñ‘·ÔeTeTT.
 32. 32. 31 •• ◊. #˚sTT (nq>± eTìwæ$ ø£eTTà. eTqTwüß´qT ‘·j·÷s¡T #˚j·TTeTT) Ç<˚ eTq ìHê<äeT>∑T >±ø£. • Ç$ eT]j·TT Ç˝≤+{Ï kÕ«$T $y˚ø±q+<äTì uÛ≤eeTT‘√ eTVü‰eT+&É* qe+ãs¡T 6, 1988 qT+∫ $XÊK|ü≥ïeTT˝À ªªnœuÛ≤s¡‘· $y˚ø±q+<ä j·TTe eTVü‰eT+&É*µµ (ø√ø£‘ê) n&ÉT>∑TC≤&É˝À q&ÉT|üã&ÉT#·Tqï~. ø£å´eTTT eT]j·TT ñ<˚›X¯´eTTT •• @ø£ ø±eTT˝À eTìwæ>± e÷s¡T‘·÷ eTqTwüß´qT ‘·j·÷s¡T#˚dü÷Ô ñ+&ÉT≥. • j·TTe≈£î˝À Ä‘·à•ø£åD, kÕe÷õø£ $<Û˚j·T‘·, ø£dæø£≥Tº>± |üì#˚j·TT≥, eT]j·TT nìï+{ÏøÏ $T+∫ ÁX¯<ä∆qT (nq>± Ä‘·à $XÊ«düeTT - ‘·q MT<ä ‘·q≈£î qeTàø£eTT) ø£*Z+#·T≥. •• uÛ≤s¡rj·T dü+düÿè‹˝Àì nq+‘·yÓTÆq J$‘· eT÷´eTTqT, kÕ«$T $y˚ø±q+<ä ìπs∆•+∫q o Á|ü<Ûëq, e÷qe ìsêàD ÄX¯j·TeTT‘√ j·TTe≈£îqT ñ‘˚Ô»|üs¡∫, C≤rj·T ìsêàD ø±s¡´Áø£eTeTT˝À ìkÕ«s¡∆, ìsê&É+ãs¡ ùdyêX¯øÏÔ‘√, $X¯«e÷qe ø£fi≤´D ø±+ø£å‘√ yês¡T |üì #˚j·TT≥¬ø’ eT]j·TT düeTÁ>∑ e÷qe düe÷» ø£Œq≈£î yê]ì düT•≈£åî‘·TqT CÒj·TT≥j˚T. •• Je‘·eT+fÒ dü]jÓÆTq ne>±Vü≤q eT]j·TT J$‘· ø£å´eTTqT @s¡Œs¡∫ Ä‘êà_Ûeè~∆øÏ nedüs¡yÓTÆq Ä#·s¡D $<ÛëHêqT n+~+#·T≥.
 33. 33. 32 ø±s¡´Áø£eTeTTT 1) $y˚ø±q+<ä düº&û dü]ÿ˝Ÿ‡ : j·TTe≈£î≈£î $y˚ø±q+<äTì >∑÷]à n<Ûä´j·Tq ‘·s¡>∑‘·TT 2) $y˚ø£ yêVæ≤ì : u≤≈£î o ìsêàD eT]j·TT e´øÏÔ‘·« $ø±dü ‘·s¡>∑‘·TT 3) $y˚ø±q+<ä ãTø˘kÕº˝Ÿ : l sêeTø£èwüí $y˚ø±q+<ä y˚<ë+‘· kÕs¡dü«‘·eTT $Áø£sTT+#·T≥. 4) kÕ«$T $y˚ø±q+<ä dæŒ]{Ÿ Ä|òt dü¬ø‡dt : ù|<ä $<ë´s¡Tú≈£î ñ∫‘· •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·TT ìs¡«Væ≤+#·T≥. 5) $y˚ø±q+<ä Á>∑+<∏ëj·T+ : $y˚ø±q+<ä kÕVæ≤‘·´+, u≤ kÕVæ≤‘·´+, e´øÏÔ‘·« $ø±dü Á>∑+<∏äeTTT _Û+#·TqT. Ç‘·s¡ ø±s¡´Áø£eTeTTT : s¡ø£Ô<ëq, yÓ’<ä´ •_s¡eTTT ìs¡«Væ≤+#·T≥, C≤rj·T j·TTe»q ~H√‘·‡e (kÕ«$T $y˚ø±q+<ä »j·T+‹, »qe] 12) ìs¡«Vü≤D, eTVü‰eT+&É* ‘ÓT>∑T Á>∑+<∏äeTT Á|ü#·Ts¡D, $y˚ø±q+<ä m–®_wüHé ìs¡«Vü≤D. j·TTe»q •ø£åD≤ •_s¡eTT ìs¡«Vü≤D. j·TTe‘·≈£î $qï|üeTT me]ø£sTT‘˚ kÕ«$T $y˚ø±q+<äTì Hêj·Tø£‘·«eTTô|’ qeTàø£eTTqï<√, e÷qe C≤‹øÏ n‘·ì∫Ãq n»sêeTs¡ dü+<˚X¯eTTô|’ qeTàø£eTTqï<√ n˝≤+{Ï Ä˝À∫+#·>∑ j·TTe‘· eTVü‰eT+&É*˝À #˚] e÷qe ìsêàD, o ìsêàD ñ<ä´eTeTT <ë«sê q÷‘·q J$‘êìï ÁbÕs¡+_Û+|üedæq~>± $qï$+#·Tø=+≥THêï+. (ø=+‘·eT+~ j·TTe≈£îT ø±s¡´s¡+>∑eTT˝ÀìøÏ ~– Ä‘êàs¡ŒD >±$+#·T≈£îHêïs¡T. yês¡T #ê˝≤ ‘·≈£îÿeeT+~. eTq≈£î n˝≤+{Ï yês¡T y˚ ø=~ nedüs¡eTT. yês¡T ‘·|üŒ≈£î+&Ü ekÕÔs¡T-kÕ«$T $y˚ø±q+<ä)
 34. 34. $XÊK|ü≥ï+$y˚ø±q+<äj·TTe eTVü‰eT+&É* ùdyêø±s¡´Áø£e÷T : düº&ûdü]ÿ˝Ÿ‡ (m.j·TT. Ç+»˙]+>¥ ø±´+|üdt, >∑÷sêÿ˝…’Hé, mHé.m.&ç., eTTs¡∞q>∑sY Á|üXÊ+‹ bÕsYÿ, n&É$es¡+ >∑Ts¡T≈£î bÕsƒ¡XÊ, ÄHé˝…’Hé˝À Skype <ë«sê ìs¡«Vü≤D), u≤u≤*ø£≈£î $y˚ø£yêVæ≤ì (u≤$Vü‰sY) ìs¡«Vü≤D, j·TTe»q •ø£åD≤ •_sêT, s¡ø£Ô<ëq •_sêT, esYÿcÕ|ü⁄T, oìsêàD Á>∑+<∏ë Á|ü#·Ts¡D, $y˚ø±q+<äTì bò˛{À m–®_wüHé ìs¡«Vü≤D yÓTT<ä>∑Tq$. eTVü‰eT+&É* ‘ÓT>∑T Á|ü#·Ts¡DT : • eTVü‰eT+&É* ø£å´eTT eT]j·TT ø±s¡´Áø£eTeTTT •uÛ≤s¡rj·T j·TTe‘· - $y˚ø±q+<äT&ÉT • C≤rj·T düyÓTÆø£´‘· ` kÕ«$T $y˚ø±q+<ä • $<ë´]ú˝Àø±ìøÏ #·Tø±ÿì • oìsêàD $<ÛëqeTT • e÷qdæø£ @ø±Á>∑‘· m+<äT≈£î m˝≤? • ‘ê´>∑eTT `ùde • kÕ«$T $y˚ø±q+<äTì e÷s¡ZeTT˝À düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ • eTVü‰eT+&É* uÛ≤eeTT eT]j·TT |ü<ä∆‹ • eTq yês¡dü‘·« yês¡<ÛäTT • MTs¡T Hêj·T≈£îT ø±<ä#·T ≈£îHêïsê! • j·TTe‘·s¡+ düeTdü´`<ëì |ü]cÕÿs¡+ $y˚ø£ uÛ≤s¡‹ : nœuÛ≤s¡‘· $y˚ø±q+<ä j·TTe eTVü‰eT+&É*, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ $uÛ≤>∑+ ‘·s¡|ü⁄q $y˚ø£uÛ≤s¡‹ nqT Á‘Ó’e÷dæø£ |üÁ‹ø£ VVYM yê]#˚ Á|ü#·T]+#·ã|ü&ÉT#·Tqï~.
 35. 35. eTVü‰eT+&É* Á|ü<ÛëH√<˚›X¯´eTT uÛ≤s¡rj·T dü+düÿè‹˝Àì nq+‘·yÓTÆq J$‘· eT÷´eTTqT, kÕ«$T $y˚ø±q+<ä ìπsú•+∫q o Á|ü<Ûëq, e÷qe ìsêàD ÄX¯j·TeTT‘√ j·TTe≈£îqT ñ‘˚Ô»|üs¡∫ C≤rj·T ìsêàD ø±s¡´Áø£eTeTT˝À ìkÕ«s¡ú, ìsê&É+ãs¡ ùdyê X¯øÏÔ‘√, $X¯«e÷qe ø£fi≤´D ø±+ø£å‘√ yês¡T |üì#˚j·TT≥≈£î eT]j·TT düeTÁ>∑ e÷qe düe÷» ø£Œq≈£î yê]ì düT•øÏå‘·T CÒj·TT≥j˚T. á dü+düú ø±s¡´πøåÁ‘·eTT Äùd‘·T Væ≤eTe‘Y |üs¡´+‘· uÛ≤s¡‘·<˚X¯eTT. Solving Problems-The Vivekananda Way (Telugu) First Published Nov, 2008 (2000 Copies) 1st Reprint Nov, 2013 (1000 Copies) Price : Rs. 5.00 Solving Problems - The Vivekananda Way (Telugu) ISBN : 978-81-86974-58-1 Published by Sri N. Lakshmi Narayana (President, Visakhapatnam Vivekananda Yuva Mahamandal) on behalf of Akhil Bharat Vivekananda Yuva Mandamandal, Bhuban bhavan, Balaram Dharma Sopan (P.O.), Khardaha, North 24 Parganas, West Bengal - 700 116. Ph: 033-23506898, 23524714. www.abvym.org e-mail: abvymcityoffice@gmail.com Printed at Sathyam Offset Imprints, # 49-28-5, Madhuranagar, Visakhapatnam. Ph. 2735878 Sathyam9849996538

×