SlideShare a Scribd company logo
1 of 32
08-131-204 หลักการผลิตสื่อเพื่องานสื่อประสม
แสงและองค์ประกอบ
ผู้สอน
อ.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
สำขำเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
TouchPoint.in.th
ของภาพ
แสงกับการถ่ายภาพ
แสงเป็นต้นกำเนิดของกำรถ่ำยภำพ ถ้ำไม่มีแสงก็ไม่สำมำรถถ่ำยภำพได้ โลกจะมืดมองสิ่งใดไม่เห็น แสงทำให้เกิดควำมแตกต่ำง
ของภำพถ่ำยได้มำกมำย กำรถ่ำยภำพจะต้องศึกษำเกี่ยวกับแสงให้มำกเพรำะช่วยให้สำมำรถเลือกสภำพแสงหรือจัดสภำพแสง
ให้เป็นไปตำมท่ต้องกำรได้แก่
ปริมาณของแสง
Light Quality
หลักการถ่ายภาพให้สวยงาม
Principles of photography
ทิศทางของแสง
Direction
รูปแบบของแสงและเงาที่เกิดขึ้น
Highlight & Shadow
แสงกับการถ่ายภาพ
เป็นแสงจำกสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ แสงจำกหลอดไฟชนิดต่ำงๆ เช่น แสงจำกหลอดฟลูออเรสเซนท์ หลอดไฟทังสเตน หลอดไฟสี
ต่ำงๆ ไฟกะพริบ ไฟแฟลชซึ่งต่ำงจำกแสงปกติ
ปริมาณของแสงLight Quality
สภาพแสงที่สร้างขึ้น
Available Light
แสงกับการถ่ายภาพ
แสงอำทิตย์ท่ส่องเข้ำมำในห้อง จำกทำงหน้ำต่ำงในเวลำกลำงวันและแสงจำกดวงจันทร์กับดวงดำวในเวลำกลำงคืน นอกจำกนี้
ยังมีแสงธรรมชำติจำกท่อ่นเช่น แสงจำกฟ้ำผ่ำ แสงจำกเปลวไฟ แสงจำกพืช และสัตว์บำงชนิด
ปริมาณของแสงLight Quality
สภาพแสงตามธรรมชาติ
Natural Light
แสงกับการถ่ายภาพ
• ทิศทำงของแสงที่ต่ำงกันทำให้มีอำรมณ์และควำมร้สึกต่ำงกัน
• กำรถ่ำยภำพในช่วงเวลำเช้ำหรือบ่ำยเป็นช่วงเวลำที่มีสภำพแสงที่สวยงำมเหมำะสำหรับกำรถ่ำยภำพนอกสถำนที่
• แสงที่เข้ำทำงด้ำนข้ำงช่วยทำให้ตัวแบบดูมีมิติได้สีที่มีควำมอิ่มตัว
ปริมาณของแสงLight Quality
สภาพแสงตามธรรมชาติ
Natural Light
แสงกับการถ่ายภาพ
กำรถ่ำยภำพให้ได้สวยงำมมีหลักกำรที่นักถ่ำยภำพควร ต้องพิจำรณำ 3 ประกำรคือ
• แสง (Light)
• กำรจัดส่วนประกอบ (Properties)
• ตัววัตถุสิ่งของที่เป็นแบบ (Subject)
หลักการถ่ายภาพให้สวยงามPrinciples of photography
สิ่งที่ต้องพิจารณา
Things to Consider
แสงกับการถ่ายภาพ
• สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแสง ถ้ำแสงไม่ดีถ่ำยภำพออกมำก็จะไม่น่ำสนใจ
• ถ้ำวัตถุที่จัดเป็นแบบถ่ำยภำพถูกจัดไว้อย่ำงดี แต่มีสภำพแสงที่ไม่ส่งเสริมในเรื่องของมิติ สภำพแสงมัวไม่กระจ่ำง ภำพที่ได้จะดู
แบนและไม่ชัดเจน
• ถ้ำมีกำรจัดวัตถุที่จะถ่ำยภำพให้มีทั้งองค์ประกอบและแสงที่ดี ภำพจะมีเรื่องรำวที่ดีน่ำสนใจ
หลักการถ่ายภาพให้สวยงามPrinciples of photography
ความสาคัญของแสง
Importance of Light
แสงกับการถ่ายภาพ
• แสงจำกดวงอำทิตย์ให้ควำมรู้สึกอุ่นและแสงแข็ง
• แสงจันทร์ให้ควำมรู้สึกนุ่มนวลเยือกเย็น
• แสงจำกไฟสปอต (Spotlight) เป็นลักษณะของแสงที่อุ่นและแสงแข็ง
• แสงจำกหลอดฟลูออเรสเซนท์ (Fluorescent Lamp) เป็นลักษณะของแสงที่เย็นและนุ่ม
หลักการถ่ายภาพให้สวยงามPrinciples of photography
เลือกแหล่งกาเนิดแสง
Select a Light Source
แสงกับการถ่ายภาพ
ในสตูดิโอถ่ำยภำพสำมำรถควบคุมแสงให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรได้ ไม่ว่ำจะเป็นแสงนุ่ม แสงแข็ง แสงอุ่น หรือแสงเย็น แต่ใน
กลำงแจ้งบำงครั้งแสงอำจไม่เป็นไปตำมควำมต้องกำร มีกำรเปล่ยนแปลงได้ตำมสภำพ เช่น แสงอำทิตย์ที่ถูกบังด้วยเมฆจะลดควำม
ร้อนและควำมแข็งของแสงลง หรือแสงจำกดวงอำทิตย์ ที่ส่องสว่ำงเข้ำมำในที่ร่มหรือแสงสะท้อนจำกกำแพงมีสภำพแสงนุ่มมำกขึ้น
หลักการถ่ายภาพให้สวยงามPrinciples of photography
เลือกแหล่งกาเนิดแสง
Select a Light Source
แสงกับการถ่ายภาพ
ในช่วงเวลำแต่ละช่วงของวัน แสงจำกดวงอำทิตย์ก็ให้ควำมรู้สึกที่แตกต่ำง และยังให้สีสันที่แตกต่ำงกันด้วย เช่น
• แสงในตอนเช้ำมืด ก่อนดวงอำทิตย์ขึ้นแสงออกสีฟ้ำอ่อนๆ ที่ดูเยือกเย็น
• เวลำเช้ำที่ดวงอำทิตย์ขึ้นแล้วแสงเป็นสีทองและเวลำสำยเป็นสีเหลือง
• ช่วงเที่ยงและบ่ำยแสงเป็นสีขำว
• เวลำเย็นแสงเป็นสีเหลืองและเปลี่ยนเป็น สีส้มตอนดวงอำทิตย์ใกล้ตก
หลักการถ่ายภาพให้สวยงามPrinciples of photography
เลือกแหล่งกาเนิดแสง
Select a Light Source
แสงกับการถ่ายภาพ
แสงที่มำจำกด้ำนหลังของกล้อง แสงชนิดนี้ส่องตรงเข้ำส่วัตถุ ทำให้เห็นรำยละเอียดของวัตถุอย่ำงชัดเจน
ทิศทางของแสงDirection
แสงจากด้านหน้า
Frontal Light
แสงกับการถ่ายภาพ
แสงที่มำจำกด้ำนข้ำงซ่งเป็นด้ำนขวำ หรือด้ำนซ้ำยของวัตถุก็ได้ แสงด้ำนข้ำงทำให้เห็นควำมลึกของวัตถุ
ทิศทางของแสงDirection
แสงจากด้านข้าง
Side Light
แสงกับการถ่ายภาพ
แสงที่ส่องเข้ำหำกล้องหรือส่องมำจำกด้ำนหลังของวัตถุ แสงด้ำนหลังจะแสดงให้เห็นถึงรูปร่ำงของวัตถุ
ทิศทางของแสงDirection
แสงจากด้านหลัง
Back Light
แสงกับการถ่ายภาพ
แสงย่อมทำให้เกิดเงำ แสงและเงำในภำพเป็นตัวบอกเรื่องรำวทั้งหมดของวัตถุ ด้ำนรำยละเอียดควำมลึกและรูปร่ำง หำกมีต้นกำเนิด
แสงหลำยๆ จุด ทิศทำงของแสงและเงำก็จะแตกต่ำงกันออกไป สิ่งที่สำคัญของแสงก็คือส่วนที่ไม่มีแสง ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงำ เงำมีอยู่
2 แบบ ได้แก่
• เงำบนวัตถุ (Cast shadow) คือ บริเวณเงำวัตถุที่เกิดจำกกำรฉำยแสงหลัก
• เงำตกทอด (Bogus shadow) คือ บริเวณที่ไม่ถูกแสงในกรอบภำพมีกำรลดหลั่นน้ำหนักของเงำ
รูปแบบของแสงและเงาที่เกิดขึ้นHighlight & Shadow
แสงกับการถ่ายภาพ
เงำบนวัตถุ (Cast shadow) คือ บริเวณเงำวัตถุที่เกิดจำกกำรฉำยแสงหลัก
รูปแบบของแสงและเงาที่เกิดขึ้นHighlight & Shadow
แสงกับการถ่ายภาพ
เงำตกทอด (Bogus shadow) คือ บริเวณที่ไม่ถูกแสงในกรอบภำพมีกำรลดหลั่นของน้ำหนักของเงำ
รูปแบบของแสงและเงาที่เกิดขึ้นHighlight & Shadow
การวางองค์ประกอบของภาพ
มักจะใช้แบ่งสัดส่วนของพื้นดินและท้องฟ้ำ ถ้ำ
ต้องกำรนำเสนอท้องฟ้ำให้เด่น ก็เป็นท้องฟ้ำ 2
ส่วน พื้นดิน 1 ส่วน ถ้ำเน้นพื้นดินก็ พื้นดิน 2
ส่วน ท้องฟ้ำ 1 ส่วน
กฎสามส่วน
การวางองค์ประกอบของภาพ
กำรสร้ำงจุดสนใจให้กับวัตถุ จะไม่วำงจุดสนใจ
ไว้ตรงกลำงภำพ โดยกำรวำงวัตถุหลักให้อยู่
ตรงจุดตัด 9 ช่อง ทำให้วัตถุดูน่ำสนใจ
จุดตัด 9 ช่อง
การวางองค์ประกอบของภาพ
กำรวำงทั้งสองด้ำนให้มีควำมสมมำตรแนวเส้น
เท่ำกัน น้ำหนักของภำพสองด้ำนเท่ำกัน ควำม
สนใจจะตกไปอยู่ตรงกลำงภำพ
เน้นความสมมาตร
การวางองค์ประกอบของภาพ
กำรเพิ่มควำมสนใจให้ฉำกหน้ำ เป็นกำรทำให้
รูปภำพดูมีมิติ มี Foreground, Middle ground,
Background
เพิ่มความสนใจให้ฉากหน้า
การวางองค์ประกอบของภาพ
กำรใช้กรอบภำพจำกธรรมชำติ ทำให้วัตถุที่อยู่
ในกรอบดูโดดเด่น น่ำสนใจมำกขึ้น
ใช้กรอบภาพจากธรรมชาติ
การวางองค์ประกอบของภาพ
กำรใช้เส้นนำสำยตำ ทำให้ดึงดูดสำยตำของ
ผู้ชมภำพไปตำมเส้นสำยได้
ใช้เส้นนาสายตา
การวางองค์ประกอบของภาพ
จุดเด่นอยู่ที่แนวเส้นแทบทั้งหมดในภำพ
สำมำรถนำไปยังจุดสนใจได้
จัดองค์ประกอบแนวเส้นทะแยงมุม
การวางองค์ประกอบของภาพ
เรียกอีกอย่ำงว่ำแพทเทิร์น เมื่อเกิดแพทเทิร์น
ซ้ำๆ สำยตำเรำก็จะถูกดึงดูดไว้ทันที เพียงแค่
เรำใช้เส้นนำสำยตำจำกแพทเทิร์นเหล่ำนั้น
นำเข้ำหำแบบ
ใช้รูปแบบพื้นผิวที่เกิดขึ้นซ้าๆ
การวางองค์ประกอบของภาพ
ควรมีจำนวนส่วนประกอบเป็นเลขคี่ในภำพ
เนื่องจำกสมองจะไม่สำมำรถจับคู่ หรือว่ำจับ
กลุ่มของส่วนประกอบในภำพได้ จะทำให้เรำมี
ส่วนประกอบที่เหลือ และลำกสำยตำเรำไปยัง
จุดนั้น
จานวนส่วนประกอบในภาพเป็นเลขคี่
การวางองค์ประกอบของภาพ
กำรเติมเฟรมภำพให้เต็มด้วยวัตถุจะช่วยให้
ผู้ชมโฟกัสได้อย่ำงชัดเจนและมองเห็น
รำยละเอียดของภำพได้แบบเต็มๆ
จัดให้พอดีเฟรม
การวางองค์ประกอบของภาพ
กำรทำให้ฉลำกหลังเป็นพื้นที่ว่ำง จะช่วยให้
แบบที่อยู่ด้ำนหน้ำมีควำมโดดเด่นขึ้นได้
ให้ฉากหลังเป็นพื้นที่ว่าง
การวางองค์ประกอบของภาพ
เทคนิคนี้จะใช้ประโยชน์ในกำรที่เบลอฉำกหลัง
เพื่อให้แบบหลักของเรำเด่นขึ้นมำ เป็นวิธีที่เรำ
นิยมมำกในกำรถ่ำยภำพพรอทเทรต สิ่ง
สำคัญคือแบบไม่ควรหลุดโฟกัส และแยกออก
จำกฉำกหลังได้ชัดเจน
แยกวัตถุหรือแบบออกมาให้ชัดเจน
การวางองค์ประกอบของภาพ
กำรถ่ำยภำพแต่สถำนที่เดิมๆ อำจจะไม่
สำมำรถสร้ำงมุมมองใหม่ขึ้นมำได้ กำรเปลี่ยน
จุดถ่ำยภำพใหม่ นอกจำกจะทำให้เรำได้รับ
ประสบกำรณ์ใหม่มำกขึ้น ก็จะทำให้เรำได้
มุมมองใหม่ขึ้นด้วย
เปลี่ยนจุดถ่ายภาพใหม่
การวางองค์ประกอบของภาพ
กำรจัดคู่สีในภำพให้ลงตัว สัมพันธ์กัน จะทำให้
ภำพเด่นขึ้นได้ วิธีนี้นิยมกันมำก เพรำะสีจะบ่ง
บอกถึงจุดเด่น ควำมลงตัวในภำพ โทน
อำรมณ์ โดยเฉพำะคู่สีที่ใช้ในกำรถ่ำยภำพ
สินค้ำ
การเน้นคู่สีในภาพให้น่าสนใจ
การวางองค์ประกอบของภาพ
กำรจัดควำมสมดุลในภำพ เป็นวิธีช่วยเพิ่ม
ควำมน่ำสนใจให้ภำพดูไม่ถูกทิ้งน้ำหนักไปที่
จุดเด่นเพียงจุดเดียว
การจัดความสมดุลในภาพ
การวางองค์ประกอบของภาพ
เป็นกฎที่ถูกใช้ทั้งงำนภำพและดีไซน์ เป็นที่มำ
จำกทำงคณิตศำสตร์เพื่อคำนวณหำสัดส่วนที่
สวยงำมที่สุดในโลก
สัดส่วนทองคา

More Related Content

What's hot

การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว  (Motion Graphic)การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว  (Motion Graphic)
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPointDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริงAR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริงDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เสียงสำหรับมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)เสียงสำหรับมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเขียนสตอรี่บอร์ดภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Storyboard Writing for Motion Graphic)
การเขียนสตอรี่บอร์ดภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Storyboard Writing for Motion Graphic)การเขียนสตอรี่บอร์ดภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Storyboard Writing for Motion Graphic)
การเขียนสตอรี่บอร์ดภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Storyboard Writing for Motion Graphic)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การวางโครงเรื่อง (Plotting)
การวางโครงเรื่อง (Plotting)การวางโครงเรื่อง (Plotting)
การวางโครงเรื่อง (Plotting)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การค้นหาตัวละคร (Character Research)
การค้นหาตัวละคร (Character Research)การค้นหาตัวละคร (Character Research)
การค้นหาตัวละคร (Character Research)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การถ่ายภาพเบื้องต้น
การถ่ายภาพเบื้องต้นการถ่ายภาพเบื้องต้น
การถ่ายภาพเบื้องต้นSuphol Sutthiyutthasenee
 
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
วิชาการผลิตมัลติมีเดีย 1 [Multimedia I]
วิชาการผลิตมัลติมีเดีย 1 [Multimedia I]วิชาการผลิตมัลติมีเดีย 1 [Multimedia I]
วิชาการผลิตมัลติมีเดีย 1 [Multimedia I]Pakornkrits
 

What's hot (20)

การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว  (Motion Graphic)การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว  (Motion Graphic)
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)
 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (Information Technolog...
 
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint
6 ขั้นตอนอัดคลิปวิดีโอหน้าจอสอนออนไลน์ง่ายๆ ด้วย PowerPoint
 
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริงAR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง
 
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)
 
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: C.I.)
 
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
 
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
 
เสียงสำหรับมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)เสียงสำหรับมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
 
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
การเล่าเรื่องสินค้าผ่านภาพถ่าย (Digital Storytelling in Photography)
 
การเขียนสตอรี่บอร์ดภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Storyboard Writing for Motion Graphic)
การเขียนสตอรี่บอร์ดภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Storyboard Writing for Motion Graphic)การเขียนสตอรี่บอร์ดภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Storyboard Writing for Motion Graphic)
การเขียนสตอรี่บอร์ดภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Storyboard Writing for Motion Graphic)
 
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Creating Techniques Media f...
 
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
การออกแบบเรซูเม่และแฟ้มสะสมผลงานในยุคดิจิทัล (Resume and Portfolio Design in ...
 
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
สีกับการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Color with User Interface Design)
 
การวางโครงเรื่อง (Plotting)
การวางโครงเรื่อง (Plotting)การวางโครงเรื่อง (Plotting)
การวางโครงเรื่อง (Plotting)
 
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
การเขียนบทความวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Research Article Wr...
 
การค้นหาตัวละคร (Character Research)
การค้นหาตัวละคร (Character Research)การค้นหาตัวละคร (Character Research)
การค้นหาตัวละคร (Character Research)
 
การถ่ายภาพเบื้องต้น
การถ่ายภาพเบื้องต้นการถ่ายภาพเบื้องต้น
การถ่ายภาพเบื้องต้น
 
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
การเขียนบทสำหรับงานวิดีโอ (Script Writing for Video Production)
 
วิชาการผลิตมัลติมีเดีย 1 [Multimedia I]
วิชาการผลิตมัลติมีเดีย 1 [Multimedia I]วิชาการผลิตมัลติมีเดีย 1 [Multimedia I]
วิชาการผลิตมัลติมีเดีย 1 [Multimedia I]
 

More from Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai

ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาลAR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาลDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinotiสร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย VidinotiDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขายการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขายDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheetsการเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google SheetsDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverseการสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial MetaverseDr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 

More from Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai (17)

ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
ทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล (Digital Skills for Working in Th...
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
 
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Mobile Marketing for Produc...
 
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
การทำการตลาดบนมือถือสำหรับธุรกิจบริการ (Mobile Marketing for Service Business)
 
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Search Engine Marketing)
 
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
การออกแบบกราฟิกส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (Graphical User Interface)
 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
 
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (Learning Media Technique in Digita...
 
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย (Sound for Multimedia)
 
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
การตลาดไมซ์ที่รู้ใจและเข้าถึงการตลาดดิจิทัล (MICE Digital Marketing)
 
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
เทคโนโลยีเสมือนจริงและจักรวาลนฤมิตสำหรับงานไมซ์ (Virtual Reality and Metavers...
 
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาลAR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
AR VR Metaverse ทางการแพทย์และพยาบาล
 
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinotiสร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
สร้างสื่อ Augmented Reality ง่ายๆ ด้วย Vidinoti
 
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขายการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างเครือข่ายและช่องทางการขาย
 
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheetsการเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheets
 
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
หนังสือดิจิทัล 13 เล่ม น่าอ่าน อัพสกิลการสร้างนวัตกรรมสื่อดิจิทัล สื่อมัลติมี...
 
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverseการสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
การสร้างจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse
 

แสงและองค์ประกอบของภาพ