Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

О.В.Дудар. Постаті видатних українців в світовому культурному контексті

  • Login to see the comments

О.В.Дудар. Постаті видатних українців в світовому культурному контексті

  1. 1. УкраїнаУкраїна через українцівчерез українців О.В. Дудар, доцент кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання ІППО КУ імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук
  2. 2. Марія ПримаченкоМарія Примаченко
  3. 3. Сергій ПараджановСергій Параджанов  ““Хай живе Украiна! Хай живеХай живе Украiна! Хай живе український нацiоналiзм у томуукраїнський нацiоналiзм у тому сенсi, в якому розумiю його я:сенсi, в якому розумiю його я: не можна допустити, щобне можна допустити, щоб настав час, коли не буде слованастав час, коли не буде слова українського, не буде пiснiукраїнського, не буде пiснi української, i не буде сонцяукраїнської, i не буде сонця українського, i не будеукраїнського, i не буде соняшника українського”.соняшника українського”. З інтервЗ інтерв’’ю канадськомую канадському телебаченню з нагодителебаченню з нагоди прем’єри в Києві фільмупрем’єри в Києві фільму “Ашик-Керіб”“Ашик-Керіб” (жовтень1988 р.)(жовтень1988 р.)
  4. 4. Тадеуш РильськийТадеуш Рильський «Гордість наповнює серце«Гордість наповнює серце при думці,при думці, що я син того Тадея».що я син того Тадея». Максим РильськийМаксим Рильський
  5. 5. Василь ВасильовичВасиль Васильович ТарновськийТарновський  ““Еще в молодые годы яЕще в молодые годы я задался мысльюзадался мыслью собрать возможнособрать возможно полную коллекциюполную коллекцию предметов,предметов, характеризующиххарактеризующих старинный быт моейстаринный быт моей родины, Малоросии”.родины, Малоросии”.
  6. 6. Василь ВасильовичВасиль Васильович ТарновськийТарновський  ““Еще в молодые годы яЕще в молодые годы я задался мысльюзадался мыслью собрать возможнособрать возможно полную коллекциюполную коллекцию предметов,предметов, характеризующиххарактеризующих старинный быт моейстаринный быт моей родины, Малоросии”.родины, Малоросии”.

×