Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Imperiul persan

816 views

Published on

Imperiul persan

  1. 1. Timp de aproape 200 de aniImperiul Persan s-a intinsintre Egipt -5i India, asigurdndun mediu relativ stabil pentrudezvoltarea civilizafiei.mterior, dupii un declin rapid,el s-a priibu-5it in fafa puteriilui Alexandru cel Mare.C 1vilizatia Egiptului ~lcea din vestul Asiei aveau deja o vechime considerabil~ cand triburile nomade ale mezilor ~iper~ilor au p~rasit stepele pentru a veni inPodi~ul lranului. Mezii s-au a~ezat in sudul in 546 i.Hr., Cyrus pa:trunde in Asia Mica:, O Imperiul Persan in perioada sa de glorieM~rii Caspice; per~ii s-au a~ezatin partea de cucerind Lydia ~i ara~ele grece~ti tributare de ~i cele 20 de regiuni administrative in caresud-est, deasupra coastei de est, ast~zi cunos- pe caasta:. Patrivit legendei, regele Lidiei, era divizat, cunoscute sub numele de satrapii.cut~ sub numele de Golful Persic. De~i in Cresus,era pe punctul de a fi ars pe rug, dargen~ral erau mai putin dezvoltati decat a fast crutat in ultima clipa:de Cyrus. Pavestea O Simbolul zeului Ahuramazda. Religia per-popoarele invecinate -de exemplu asirienii - paate fi adeva:rata: deaarece se ~tie ca: Cyrus sana sus1inea ca omul poate alege intre bineei au adus sistemul religios ~i etic Zoroastrian, era un am generas. Cyrus a extins apai ~i rau. in timpul domniei lui Carius 1, secare a supravietuit pan~ in ziua de azi. sta:panirea per~ilar in nard pana: la Marea spunea ca du~manii Persiei reprezentau raul. La inceput mezii erau mult mai putemici ~i Caspica:~i a purtat a serie de campanil ins-au constituit intr-o uniune de triburi, cu ca- partea de est, dincala de muntil Hindu Ku~.pitala la Ecbatana,pretinzand uneori per~ilors~ le pl~teasc~tribut. Dar mezii, la randullor , Extinderea grani~elorau fost vasali putemicilor asirieni, pan~ cand Fiullui Cyrus, Cambyses II (529-522 i.Hr.), aregele Cyrxartes al Mezilor s-a aliat cu dus la capa:tpraiectul tata:lui sa:udea invada ,caldeenii ~i au cucerit Ninive (612 i.Hr.) ~i in Egiptul, reu~ind sa:-lcucereasca: intregime, incele din urm~ i-au distrus pe asirieni. fapt unic in lunga sa istarie. incerca:rile per~ilar de a se extinde mai Cyrus cel Mare departe in Libia ~i Etiapia nu au fast incu-Suprematia mezilor a fost de scurt~ durat~. nunate de succes; spre sfar~itul damniei sale,Pe~ii s-au unit sub dinastia Ahemenizilor, Cambyses 11a fast preacupat indeasebi decare mai tarziu a dat na~tereunui conduc~tor aparitia unui pretendent la tran ~i de ra:zvra:tir-de geniu, Cyrus cel Mare (Cyrus II, 559-529 ile din imperiu ale mezilar, babilanienilar ~ii.Hr). Aproximativ in anul 559 i.Hr., Cyrus a altar supu~i. Situatia se afla inca:intr-unpunctinceput lupta pentru infrangerea mezilor ~i in critic in mamentul in care a survenit maartea ~cele din urm~ a cucerit un imperiu care lui Cambyses.El nu a la:satnici un descendent ~cuprindea lranul, Armenia ~i estul Asiei Mici direct, dar Darius, camandantul celar Zece ~(as~zi Turcia). Dar acestaera doar inceputul. Mil de Nemuritari (garda regala:), a pretins ~ Planul de baza al ara~ului Persepolis (st6nga). Persepolis era mai degraba un centru ceremonial dec6t o capitala. Situat ;ntr-o regiune muntoasa, printre ruinele sale (dreapta) se numara o cazarma ~i o trezorerie; restul cladirilor reprezinta sali pentru banchete ~i ceremonii regale. " ~ 13
  2. 2. IMPERIUL PERSAN 00 Basoreliefurile persane arata ca platitorii de tribut veneau din toate col,urile imperiului in Persepolis. Mezii. cu palarii rotunde. ~i per~ii. cu palarii cu pliuri. in imaginea de sus. Darius I ~i fiul sau prezidau audien,e (stanga). banilor (0 inventie provenind din Lydia), sub forma unor monede standardizate de aur. A fost remarcabil faptul c;l un imperiu atat de fragil (cel mai mare de pan;l atunci) a reu~it s;l suiravietuiasc;l aproape 200 de ani. Imperiul a ajuns cel mai 1ntins in timpul luidescendenta din dinastia Ahemenizilor ~i a Darius. in 512 i.Hr. el a traversat Bosforulfost acceptat de armata ca fiind noul rege. incercand f;lrn succes s;l 1nving;l triburileDoar dupa doi ani de campanii intense el a nomade scite aflate dincolo de Dun;lre. 20 dereu~it sa suprime toate revoltele ~i sa readuca ani mai tarziu el reface itinerariul, reu~ind s;lpacea In imperiu. ocupe Tracia, pan;l la granitele Macedoniei. in prirnii ani ai dornniei sale, Darius 1(522-486 lHr.) a reu~it sa extinda frontierele Puternica Grecieimperiului pana la raul Indus. Apoi a decis ca Dup;l ce in;lbu~ise o revolt:l a ora~elor gre-e necesar un proces de reorganizare ~i con- ce~ti din Asia Mic;l, Darius era hot:lcit s;lsolidare. Continuand opera Marilor Regi care actioneze impotriva grecilor de pe continent;l-au precedat, el a dat Imperiului Persan dar 1n 490 i.Hr. armata trimis;l cu scopul de a-forma ~i institutiile caracteristice. i pedepsi pe atenieni pentru ajutorul dat gre- l cilor din Asia, a fost invins;l in b;lt:llia de la Un imperiu cosmopolit Maraton. Aceasta era 0 infcingere de mic;lLa fel ca asirienii, per~ii aveau supu~i foarte important;l, ~i Xerxes (486-465 i.Hr.); fiulluidiferiti din punctul de vedere allimbii pe care Darius, a preg;ltit 0 invazie la scarn mult maio vorbeau, al obiceiurilor ~i religiei. Dar In mare, al c;lrei rezultat a fost dezastruos;timp ce asirienii ~i-au impus suprematia prin b;lt:lliile au fost purtate la Salamina(480i.Hr.),teroare, per~ii au Incercat sa lmpace diferitele Plataea ~i Mycale (479 i.Hr). pan;l la urm;l,gruptiri de supu~i. Personalitatile locale Incer- Persia a hot:lcit s;l fac;l pace (446 i.Hr.).cau sa guvemeze cat mai bine cele 20 de Per~ii erau c;ll;lreti buni, dar infanteria lorsatrapii (regiuni administrative) In care Darius era mult mai slab;l decat cea a hoplitilor (sol-Impartise imperiul. Obiceiurile, legile ~i insti- dati pede~tri) greci. Mercenarii greci au jucattutiile publice erau respectate~i toate religiile un rol important in revoltele ~i rnzboaieleerau tolerate; un exemplu faimos 11 constituie civile dintre gruparile rivale pentru putere ~ireconstruirea unui templu din Ierusalim, care care tulburau imperiul. in ciuda unei revi-fusese distrus de babilonieni. gornri, in timpul lui Artaxerxes III (358-338 Toti supu~ii imperiului serveau In armata i.Hr.), imperiul era intr-un vizibil declin ~i erapersana, care a devenit o forta cosmopoli~. evident ca doar luptele dintre statele grece~tiUn sistem bine dezvoltat de drumuri sustinea il fereau de atacul unor du~mani putemici.comertul ~i comunicarea; statiile de po~ta uni- Darius III (336-330i.Hr.) a avut ne~ansasaform amplasatepermiteau curierilor sa schim- ajunga rege tocmai cand amenintarea greacabe caii ~i sa ajunga pana In cele mai izolate devenea realitate ~i Alexandru Macedoncolturi ale imperiului In cateva saptamani. (Alexandru cel Mare) i~i incepea spectacu-Prosperitatea a fost promovata prin folosirea loasa cariern. Istorie universal;l 7- CMLIZA11A GREACA Istorie universal;l ~ -ALEXANDRU CEL MARE

×