Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6.KDV TEVKiFATI

1,656 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

6.KDV TEVKiFATI

 1. 1. KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI TEVKĠFAT UYGULAMASININ YASAL DAYANAĞI KATMA DEĞER VERGĠSĠ KANUNU MADDE : 9/1 Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, iĢyerinin kanuni merkezi ve iĢ merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi iĢlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.
 2. 2. KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI Tevkifat uygulamasının, özellilkle kısmi tevkifat uygulamasının getirilmesinin esas amacı, belge düzeninin kurularak, naylon fatura kullanımının önüne geçmektir. Uygulamanın naylon fatura kullanımını azalttığı, dolayısıyla bu konuda etkili olduğu söylenebilir.
 3. 3. KDV TEVKĠFATININ NĠTELĠĞĠ KDV tevkifatı uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil bu iĢlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir. “Tam tevkifat” iĢlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının iĢleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesi; “Kısmi tevkifat” ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, iĢleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise iĢlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir.
 4. 4. TAM TEVKĠFAT UYGULAMASI (ĠĢlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı,mal veya hizmetin alıcıları tarafından tevkifata tabi tutulacaktır.) 1-Ġkametgâhı, iĢyeri, kanuni ve iĢ merkezi Türkiye’ de bulunmayanlar tarafından yapılan iĢlemler 2-Serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler 3-Kiralama iĢlemleri 4-Reklam verme iĢlemleri
 5. 5. TAM TEVKĠFAT UYGULAMASI 1-Ġkametgâhı, iĢyeri, kanuni ve iĢ merkezi Türkiye’ de bulunmayanlar tarafından yapılan iĢlemler. Ġkametgâhı, iĢyeri, kanuni merkezi ve iĢ merkezi Türkiye’de bulunmayanların Türkiye’de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dıĢında yaptığı ancak Türkiye’de faydalanılan hizmetler KDV’ye tabi olacaktır.KDV’nin tamamı, hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir. Örneğin ; Türkiye’de yapılacak inĢaat için yurt dıĢında çizilip Türkiye’ye gönderilen mimari proje hizmeti, KDV mükellefiyeti olmayan genel bütçeli bir idareye yurt dıĢından verilen bilgisayar yazılım hizmeti
 6. 6. TAM TEVKĠFAT UYGULAMASI 2) Serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler: Tevkifat uygulaması yapılabilmesi için KDV mükellefiyetinin sadece Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren iĢlemlerden ibaret olması ve iĢlemlerinin tamamının aynı Kanunun 94 üncü maddesinde sayılan kiĢi, kurum ve kuruluĢlara yapılması gerekmektedir. Örnek ; Bir yazara yazdığı roman için telif hakkı ödenmesi, Bilgisayar proğramı için yazılımcısına telif hakkı ödenmesi.
 7. 7. TAM TEVKĠFAT UYGULAMASI 3) Kiralama iĢlemleri: Gelir Vergisi Kanununun 70 . Maddesinde belirtilen kiralama iĢlemleri ile ilgili KDV ödemeleri, Kiraya verenin baĢka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhildir), Kiracının KDV mükellefi olması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhil değildir), Ģartlarının birlikte var olması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir..
 8. 8. TAM TEVKĠFAT UYGULAMASI 4) Reklam verme iĢlemleri: KDV mükellefi olan gerçek veya tüzel kiĢiler (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir), KDV mükellefiyeti olmayan; Amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek, ġahıslara veya kuruluĢlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleĢtirilmek, Gerçek veya tüzel kiĢiler tarafından yayımlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak, ġeklinde ve benzeri reklâm verme iĢlemleri ile ilgili KDV, reklâm hizmeti alanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
 9. 9. KISMĠ TEVKĠFAT UYGULAMASI Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar 117 No’lu KDV Tebliği ile belirlenen mal ve hizmet teslimi iĢlemlerinde, iĢlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı değil, bu iĢlemler için tespit edilen orandaki kısmı alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek; tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip (beyannamede ödenmesi gereken KDV çıkması halinde) ödenecektir. Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler iki grup halinde belirtilmiĢtir. a) KDV mükellefleri (Sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.) (3.1.2.a) b) BelirlenmiĢ alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (3.1.2.b)
 10. 10. KISMĠ TEVKĠFAT UYGULAMASI BelirlenmiĢ alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (3.1.2.b)  5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluĢlar, il özel idareleri ve bunların teĢkil ettikleri birlikler, belediyelerin teĢkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, Yukarıda sayılanlar dıĢındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluĢları, Döner sermayeli kuruluĢlar, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları, Kanunla kurulan veya tüzel kiĢiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, Bankalar, Kamu iktisadi teĢebbüsleri (Kamu Ġktisadi KuruluĢları, Ġktisadi Devlet TeĢekkülleri),  ÖzelleĢtirme kapsamındaki kuruluĢlar,
 11. 11. KISMĠ TEVKĠFAT UYGULAMASI BelirlenmiĢ alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (3.1.2.b) Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli iĢlemler borsaları dahil bütün borsalar, Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluĢlara ait olan (tek baĢına ya da birlikte) kurum, kuruluĢ ve iĢletmeler, Payları Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsasında iĢlem gören Ģirketler, Kalkınma ve Yatırım Ajansları
 12. 12. KISMĠ TEVKĠFAT UYGULAMASI Önemli Not….! 21.06.2012 tarih ve 63 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Sirküleri ile, daha önce tevkifat yapma zorunluluğu olan Belediyelerin (büyükĢehir belediyeleri dâhil) 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2.b) ayrımında yer almadığı ve bu nedenle, 01.5.2012 tarihinden itibaren kısmi tevkifat uygulaması kapsamında tevkifat yapma sorumlulukları kaldırıldığı belirtilmiĢtir. Ancak, belediyelerin bünyelerinde oluĢan iktisadi iĢletmeler nedeniyle gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunması halinde, Tebliğin (3.1.2.a) bölümü çerçevesinde tevkifat yapma zorunlulukları bulunmaktadır.
 13. 13. KISMĠ TEVKĠFAT UYGULAMASI KISMĠ TEVKĠFAT UYGULANACAK HĠZMETLER 1) Yapım iĢleri ile bu iĢlerle birlikte ifa edilen mühendislikmimarlık ve etüt-proje hizmetleri 2) Etüt, plan-proje, danıĢmanlık, denetim ve benzeri hizmetler 3) Makine, teçhizat, demirbaĢ ve taĢıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri 4) Yemek servis ve organizasyon hizmetleri 5) ĠĢgücü temin hizmetleri 6) Yapı denetim hizmetleri
 14. 14. KISMĠ TEVKĠFAT UYGULAMASI KISMĠ TEVKĠFAT UYGULANACAK HĠZMETLER 7) Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon iĢleri, çanta ve ayakkabı dikim iĢleri ve bu iĢlere aracılık hizmetleri 8) Turistik mağazalara verilen müĢteri bulma / götürme hizmetleri 9) Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu iĢlemleri 10) Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri 11) Servis taĢımacılığı hizmeti 12) Her türlü baskı ve basım hizmetleri
 15. 15. HĠZMETĠN TÜRÜ TEVK. ORANI KDV MÜKELLEF. BELĠR. ALICI. 1 Yapım iĢleri ile bu iĢlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri 2 / 10 Tevkifat Yok Tevkifat Var 2 Etüt, plan-proje, danıĢm.,denet.ve benzeri hizmetler 9 / 10 Tevkifat Yok Tevkifat Var 3 Makine, teçhizat, demirbaĢ ve taĢıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri 5 / 10 Tevkifat Yok Tevkifat Var 4 Yemek servis ve organizasyon hizmetleri 5 / 10 Tevkifat Yok Tevkifat Var 5 ĠĢgücü temin hizmetleri 9 / 10 Tevkifat Var Tevkifat Var 6 Yapı denetim hizmetleri 9 / 10 Tevkifat Var Tevkifat Var 7 Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfek iĢleri, çanta ve ayakkabı dikim iĢleri ve bu iĢlere aracılık hizmet. 5 / 10 Tevkifat Var Tevkifat Var 8 Turistik mağazalara verilen müĢteri bulma / götürme hizmetleri 9 / 10 Tevkifat Var Tevkifat Yok 9 Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu iĢlemleri 9 / 10 Tevkifat Var Tevkifat Var 10 Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri 7 / 10 Tevkifat Var Tevkifat Var 11 Servis taĢımacılığı hizmeti 5 / 10 Tevkifat Var Tevkifat Var 12 Her türlü baskı ve basım hizmetleri 5 / 10 Tevkifat Yok Tevkifat Var
 16. 16. KISMĠ TEVKĠFAT UYGULAMASI KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare,kurum ve kuruĢlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruĢlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 17. 17. Yapım iĢleri ile bu iĢlerle birlikte ifa edilen mühendislik mimarlık ve etüt-proje hizmetleri (BelirlenmiĢ alıcılar yapar)  Tevkifat oranı 2/10.  Yapım iĢleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler bu kapsama dahildir.  Bu hizmetler yapım iĢlerinden ayrı ve bağımsız olarak verildiği takdirde, tevkifat oranı 9/10’dur.  Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım iĢlerinde, iĢi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır.  Tevkifat uygulaması kapsamındaki iĢin bir kısmının alt yüklenicilere devredilmesi halinde, devir iĢlemlerinin yazılı bir sözleĢmeye dayanıp dayanmaması tevkifat uygulaması bakımından önemli değildir.
 18. 18. Yapım iĢleri ile bu iĢlerle birlikte ifa edilen mühendislik mimarlık ve etüt-proje hizmetleri (BelirlenmiĢ alıcılar yapar) Alıcının, belirlenmiĢ alıcı olmaması halinde, ilk yüklenicinin ve alt yüklenicilerin tevkifat yapma sorumluluğu yok. Ġlk yüklenicinin belirlenmiĢ alıcı olmaması halinde, ilk aĢamada tevkifat kapsamına girmeyen bu iĢin kısmen veya tamamen devredildiği alt yüklenicilerden tevkifat yapılacaktır. Örnek : (A) limited Ģirketi, yaptıracağı hizmet binası inĢaatını (B) anonim Ģirketine ihale etmiĢtir. (B), hisse senetleri ĠMKB' de iĢlem gören bir Ģirkettir. (B), bu inĢaatın su basmanı iĢini (C) firmasına yaptırmaktadır. Bu durumda, (B)'nin (A)' ya düzenlediği faturada tevkifat uygulanmayacak, (C)'nin (B)' ye düzenlediği faturada ise tevkifat uygulanacaktır. Alıcı ve ilk yüklenici belirlenmiĢ alıcı ise ilk safhada tevkifat söz konusu değildir. Ancak ilk yüklenicinin bu yapım iĢini belirlenmiĢ alıcı olmayan alt yüklenicilere devretmesi halinde kendisi tarafından tevkifat uygulanacaktır. Tevkifata tabi iĢler KDV’den müstesna ise, KDV hesaplanmayacağı için tevkifat yapılmaz.
 19. 19. Yapım iĢleri ile bu iĢlerle birlikte ifa edilen mühendislik mimarlık ve etüt-proje hizmetleri (BelirlenmiĢ alıcılar yapar)  KDV’den istisna olan iĢlerin alt yüklenicilere devredilmesi ve alt yüklenicilerin yaptığı iĢlemin KDV'den müstesna olmaması halinde, alt yüklenicilerin gerçekleĢtirdikleri iĢlemler üzerinden hesaplanan KDV, tevkifata tabi tutulur.  30/4/2006 (bu tarih dahil) tarihinden önce ihalesi tamamlanmıĢ iĢlere iliĢkin faturalarda gösterilen KDV tutarı tevkifata tabi tutulmayacaktır.  Bu kapsamda tevkifata tabi tutulmayacak yapım iĢlerinin yüklenicileri, 30/4/2006 (bu tarih dahil) tarihinden önce alt yüklenicilere devrettikleri kısımlara ait KDV üzerinden tevkifat yapmayacaklardır.  Ancak, 30/4/2006 (bu tarih dahil) tarihinden önce sözleĢmesi imzalanan yapım iĢi yüklenicilerinin bu tarihten sonra alt yüklenicilere devrettikleri veya devredecekleri kısımlara ait KDV üzerinden ise tevkifat yapmaları gerekmektedir.
 20. 20. Makine, teçhizat, demirbaĢ ve taĢıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri (117 Seri No.lu KDV GT/Bölüm 3.2.3.) Tevkifatı belirlenmiĢ alıcılar yapar. Tevkifat oranı 5/10. Isıtma-soğutma sistemleri, havalandırma sistemi, ses sistemi, görüntü sistemi, ıĢık sistemi, asansör ve benzerlerine yönelik bakım ve onarım hizmetleri bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulur. Ġlk yapımı veya tamamen yenilenmesi yapım iĢidir. Bakımı yapılan eĢyanın belli aksam ve parçalarının değiĢtirilmesi de hizmetin ayrılmaz bir parçasıdır. Makine, teçhizat, demirbaĢ ve taĢıtlara ait bakım ve onarım hizmetlerinin yalnızca iĢçilik hizmetinden ibaret olmayıp, bu hizmetlerin gereği olarak yapılan malzeme, yedek parça ve sarf malzemesi teslimleri de bakım ve onarım hizmetine dahildir.
 21. 21. Etüt, plan-proje, danıĢmanlık, denetim ve benzeri hizmetler (117 Seri No.lu KDV GT/Bölüm 3.2.2.) Tevkifatı belirlenmiĢ alıcılar yapar. Tevkifat oranı 9/10. Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danıĢmanlık, müĢavirlik, denetim ve benzeri hizmetler girmektedir. Herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde verilmek ve bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla eğitim hizmetleri danıĢmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilir. Avukatların vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler prensip olarak tevkifat kapsamına girmez. Avukatların verdikleri danıĢmanlık hizmetleri ise tevkifata tabidir. Avukatlarla yapılan sözleĢmede avukatlık ve danıĢmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde, toplam sözleĢme bedeli üzerinden tevkifat uygulanır.
 22. 22. Yemek servis ve organizasyon hizmetleri (117 Seri No.lu KDV GT/Bölüm 3.2.4.) Tevkifatı belirlenmiĢ alıcılar yapar. Tevkifat oranı 5/10. Yemek servis hizmetleri personel, öğrenci, hasta, müĢteri, misafir, yolcu sıfatı taĢıyan kiĢilerin yemek ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla yapacakları hizmet alımlarını kapsamaktadır. Bazı Ģirketlerin üreterek pazarladıkları ve oluĢturulan sisteme dahil iĢyerlerinde yeme-içme hizmeti teminine imkan veren yemek çeklerinin (karnelerinin-biletlerinin) bedeli üzerinden hesaplanan KDV, tevkifata tabi tutulmaz. Yemek servis hizmetinin hizmeti alan idare, kurum veya kuruluĢun bünyesinde ve doğrudan yemek çekini satan firma tarafından verilmesi halinde de tevkifat uygulanır.
 23. 23. Yemek servis ve organizasyon hizmetleri (117 Seri No.lu KDV GT/Bölüm 3.2.4.) Ayrıca otel, motel, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde, konaklama hizmetinden ayrı olarak verilen veya birlikte verilmekle beraber ayrı bir fatura ile belgelendirilen ya da aynı faturada ayrı olarak gösterilen durumlarda yemek servis hizmeti ile ilgili olarak tevkifat uygulaması kapsamında iĢlem yapılacaktır. Tevkifat yapmak zorunda olan idare, kurum ve kuruluĢların kendi personeli marifetiyle hazırlanacak yemekler için piyasadan yiyecek maddeleri ve hazırlanacak yemekle ilgili çeĢitli malzemeleri satın alması, bu bölüm kapsamında, tevkifata tabi değildir. Ġdare, kurum ve kuruluĢların konser, fuar, kutlama, parti, kokteyl, davet, kongre, seminer, panel, tanıtım ve benzeri hizmet alımları bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır. Hizmetleri veren mükelleflerin, organizasyonun yapılacağı yeri (salon, otel ve benzeri) iĢletenlerden alacakları hizmetler tevkifat uygulaması kapsamında değildir. Bu durum, organizasyonu yapan firmaların, hizmet verdikleri idare, kurum ve kuruluĢlar adına düzenledikleri faturalarda yer alan toplam tutar üzerinden tevkifat uygulanmasına engel değildir.
 24. 24. ĠĢgücü temin hizmetleri (117 Seri KDV GT/Bölüm 3.2.5.) Tevkifatı KDV mükellefleri ile belirlenmiĢ alıcılar yapar. Tevkifat oranı 9/10. Ücretli statüsünde bulunmayan iĢgücü bu kapsama girer. Temin edilen elemanların, hizmeti alan iĢletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıĢtırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girer. Elemanların iĢletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıĢtırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan iĢletmede olduğu kabul edilir. ĠĢgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu hizmeti bir baĢka mükelleften temin ettiği elemanları kullanarak sunması halinde sadece kendisine verilen iĢgücü temin hizmetinde tevkifat uygulanacaktır. Özel güvenlik ve koruma hizmetleri de iĢgücü temin hizmeti kapsamındadır. Yalnızca özel güvenlik sistemlerinin kurulması bu kapsamda değildir. Güvenlik sistemi kurulumu yapım iĢi özelliği taĢıyorsa, yapım iĢi olarak tevkifat yapılır.
 25. 25. Yapı denetim hizmetleri (117 No.lu KDV GT/Bölüm 3.2.6.) Tevkifatı KDV mükellefleri ile belirlenmiĢ alıcılar yapar. Tevkifat oranı 9/10. Yapı denetim firmalarınca verilen yapı denetim hizmetleri kapsama girer. Su yapıları denetim hizmeti ve benzeri hizmetler de bu kapsama girer. Arsa karĢılığı inĢaat iĢlerinde, hizmet bedeli müteahhit tarafından ödenmekle birlikte yapı denetim hizmetine ait fatura ilgili mevzuatı gereğince inĢaat ruhsat sahibi (arsa sahibi) adına düzenlendiğinden, inĢaat ruhsat sahibinin mükellefiyet durumuna göre hareket edilir
 26. 26. Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon iĢleri, çanta ve ayakkabı dikim iĢleri ve bu iĢlere aracılık hizmetleri (117 Seri No.lu KDV GT/Bölüm 3.2.7.) Tevkifatı KDV mükellefleri ile belirlenmiĢ alıcılar yapar. Tevkifat oranı 5/10. Terziler tarafından, verilen dikim, tadil, onarım Ģeklindeki hizmetler de tevkifat uygulaması kapsamındadır. Fason imalatın Ģartı, imal edilecek mal ile ilgili ana hammadde baĢta olmak üzere hammaddelerin fason iĢ yaptıranlarca temin edilmesidir. Fason iĢlere aracılık hizmetleri de tevkifata tabidir. Fason yapılmak üzere alınan iĢin tamamen baĢka firmalara fason olarak yaptırılması halinde de her iki aĢamada tevkifat uygulanır.
 27. 27. Turistik mağazalara verilen müĢteri bulma/götürme hizmetleri (117 Seri No.lu KDV GT/Bölüm 3.2.8.) Tevkifatı KDV mükellefleri yapar. Tevkifat oranı 9/10. Turizm acentesi, rehber ve benzerlerinin turist kafilelerini alıĢveriĢ etmeleri için belirli dükkânlara/mağazalara götürmeleri karĢılığında bu iĢletmelerden aldıkları komisyonlar genel oranda KDV'ye tabidir. Bu kapsamdaki komisyon ve benzeri ödemeleri yapan iĢletmeler tarafından komisyon tutarına ait KDV üzerinden tevkifat uygulanacaktır.
 28. 28. Spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu iĢlemleri (117 Seri No.lu KDV GT/Bölüm 3.2.9.) Tevkifatı KDV mükellefleri ile belirlenmiĢ alıcılar yapar. Tevkifat oranı 9/10. Profesyonel spor kulüpleri (ĢirketleĢenler dahil); Sponsorluk yoluyla veya reklâm almak (reklam alanları ve panolarının kiralanması dahil) suretiyle reklâm, Spor müsabakalarının veya kulüple ilgili faaliyetlerin yayınlanması suretiyle yayın, Toplumsal Ģans oyunları ve diğer faaliyetlerde kulüp isminin kullanılmasına izin verilmesinden dolayı isim hakkıgelirleri %18 oranında KDV'ye tabi olup tevkifata tabi tutulacaktır.
 29. 29. Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri (117 Seri No.lu KDV GT/Bölüm 3.2.10.) Tevkifatı KDV mükellefleri ile belirlenmiĢ alıcılar yapar. Tevkifat oranı 7/10. Temizlik hizmetleri sektörünün yaygın olarak sunduğu hizmetler bu kapsamdadır. Bina temizliğine, iç ve dıĢ temizliğin tamamı girer. Havlu, çarĢaf, elbise, çamaĢır gibi eĢyaların temizlettirilmesi veya yıkattırılması da temizlik hizmetleri kapsamındadır. Park, bahçe ve mezarlık alanları ile bulvar, refüj, göbek, rekreasyon alanları ve havuzların bakımı, bitkilendirilmesi, sulanması, haĢere mücadelesi, sokak hayvanlarının toplanması-ıslahı ve benzerlerine iliĢkin hizmet alımları da kapsama girer.
 30. 30. Servis taĢımacılığı hizmeti (117 Seri No.lu KDV GT/Bölüm 3.2.11.) Tevkifatı KDV mükellefleri ile belirlenmiĢ alıcılar yapar. Tevkifat oranı 5/10. Personel, öğrenci, müĢteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taĢınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine iliĢkin olarak yaptıkları taĢımacılık hizmeti alımları kapsama girer. Hizmetin, tahsis edilmiĢ özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması tevkifat uygulamasını etkilemez. Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaĢmak suretiyle doğrudan taĢımacı ile sözleĢme yapılması/anlaĢılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya velisi) adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmaz. Ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulanacaktır.
 31. 31. Her türlü baskı ve basım hizmetleri (117 Seri No.lu KDV GT/Bölüm 3.2.12.)  Tevkifatı belirlenmiş alıcılar yapar.  Tevkifat oranı 5/10.  Kitap, dergi, vb. baskı ve basımı hizmeti ile bunların veya sorumlu tayin edilenler tarafından kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin hizmetler kapsama girer.  Üretimde kullanılacak kâğıt, boya ve benzeri ham ve yardımcı maddelerin siparişi veren alıcı tarafından temin edilmesi veya edilmemesi tevkifat uygulamasını etkilemez.  Basılmış ürünlerin doğrudan alınması halinde tevkifat uygulanmaz.
 32. 32. KISMĠ TEVKĠFAT UYGULAMASI KISMĠ TEVKĠFAT UYGULANACAK TESLĠMLER 1) Külçe metal teslimleri 2) Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi 3) Hurda ve atık teslimi 4) Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimi 5) Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri 6) Ağaç ve orman ürünleri teslimi
 33. 33. TESĠMĠN TÜRÜ TEVK. ORANI KDV MÜKELLEF. BELĠR. ALICI. 1 Külçe metal teslimleri 7 / 10 Tevkifat Var Tevkifat Var 2 Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi 7 / 10 Tevkifat Var Tevkifat Var 3 Hurda ve atık teslimi 9 / 10 Tevkifat Var Tevkifat Var Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimi 9 / 10 Tevkifat Var Tevkifat Var 4 5 Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri 9 / 10 Tevkifat Var Tevkifat Var 6 Ağaç ve orman ürünleri teslimi 9 / 10 Tevkifat Var Tevkifat Var
 34. 34. Külçe metal teslimleri (117 Seri No.lu KDV GT/Bölüm 3.3.1.) Tevkifatı KDV mükellefleri ile belirlenmiĢ alıcılar yapar. Tevkifat oranı 7/10. Her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile hurda metallerden elde edilenler dıĢındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin teslimi kapsama girer. Hurda metallerden elde edilenler dıĢındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiĢtirmelerde ise tevkifat uygulanır. Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacaktır.
 35. 35. Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi (117 Seri No.lu KDV GT/Bölüm 3.3.2.) Tevkifatı KDV mükellefleri ile belirlenmiĢ alıcılar yapar. Tevkifat oranı 7/10. Ġlk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacak, sonraki safhaların teslimleri ise tevkifata tabi olacaktır. Profilin boyanmıĢ veya kaplanmıĢ olması, bunların tesliminde tevkifat uygulanmasına engel değildir.
 36. 36. Hurda ve Atık Teslimleri (117 Seri No.lu KDV GT/Bölüm 3.3.3.) Tevkifatı KDV mükellefleri ile belirlenmiĢ alıcılar yapar. Tevkifat oranı 9/10. Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi vergiden müstesnadır (3065 s. KDVK md. 17/4-g). Ġstisnadan vazgeçilmesi mümkündür (3065 s. KDVK md. 18/1). Ġstisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminde, KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 37. 37. Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi (117 Seri No.lu KDV GT/Bölüm 3.3.4.) Tevkifatı KDV mükellefleri ile belirlenmiĢ alıcılar yapar. Tevkifat oranı 9/10. Bahse konu ürünlerin teslimleri vergiden müstesna olmayıp genel oranda vergiye tabidir (3065 s. KDVK md. 17/4-g ve 28). Ġthalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmaz. Sonraki safhaların teslimleri ise tevkifata tabidir. Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarının çeĢitli iĢlemlerden geçirilip iĢlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık niteliklerini kaybederek metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mamul niteliğindeki kırık, çapak, toz, granül ve benzeri ürünlerin teslimi uygulama kapsamındadır.
 38. 38. Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri(117 Seri No.lu KDV GT/Bölüm 3.3.5.) Tevkifatı KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılar yapar. Tevkifat oranı 9/10. Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 1 ve 2 nci sıraları kapsamına giren ürünlerin teslimi tevkifat uygulaması kapsamındadır.
 39. 39. Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi (117 Seri No.lu KDV GT/Bölüm 3.3.6.) Tevkifatı KDV mükellefleri ile belirlenmiĢ alıcılar yapar. Tevkifat oranı 9/10. Ġthalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. Ağaç iĢleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiĢ ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inĢaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaĢ teslimleri tevkifat uygulaması kapsamındadır. Tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık vb. mahiyetinde olmayan; mobilya, kapı-pencere doğraması, döĢeme malzemesi, sunta, levha, mdf, rabıta, lambri, süpürgelik ve benzeri ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır.
 40. 40. KISMĠ TEVKĠFAT UYGULAMASINDA ORTAK MEVZUAT HÜKÜMLERĠ  3.1.2.b ayırımında sayılanların (BelirlenmiĢ Alıcıların), kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde hesaplanan KDV, alıcıların durumuna bakılmaksızın, tevkifata tabi tutulmayacaktır.  KDV Kanununun 11/1-c (Ġhraç kayıtlı teslimler) ve geçici 17 nci maddeleri (Dahilde iĢleme rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak hammaddelerin 11/1-c hükümlerine göre teslimi) kapsamındaki teslimlerde ve KDV Kanunu uyarınca KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmayacaktır.  Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir iĢlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aĢmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aĢılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.
 41. 41. KISMĠ TEVKĠFAT UYGULAMASINDA ORTAK MEVZUAT HÜKÜMLERĠ Kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiĢ olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiĢ olması zorunludur. Ġade olarak talep edilecek tutar, iĢlemin bünyesine giren KDV değil, tevkif edilen KDV esas alınarak belirlenecektir. Ġadesi istenilecek KDV, hiçbir surette tevkifata tabi tutulan KDV’den fazla olmayacaktır. Tevkifattan kaçınmak için bedel parçalara ayrılamaz. Aynı iĢleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak iĢlem yapılır.
 42. 42. KISMĠ TEVKĠFAT UYGULAMASINDA ORTAK MEVZUAT HÜKÜMLERĠ YMM Tasdik Raporunun arandığı hallerde, YMM raporlarına iliĢkin limitlerde gümrük beyannameli mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için öngörülen tutarlar geçerlidir. (Tam Tasdik SözleĢmesi yoksa en fazla 364.000.TL) 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 5, "II. Özel Esaslar" bölümündeki açıklamalar, kısmi tevkifat uygulamasından doğan iade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından da geçerlidir.
 43. 43. Belge düzeni (117 Seri No.lu KDV GT/Bölüm 3.4.2.) Düzenlenecek belgelerde; "ĠĢlem Bedeli, Hesaplanan KDV, Tevkifat Oranı, Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV Tutarı, Tevkifat Dahil Toplam Tutar ve Tevkifattan Sonra Tahsil Edilmesi Gereken Toplam Bedel (Tevkifat Hariç Toplam Tutar)" ayrıca gösterilir. Fatura satıcı açısından, iĢlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'ye tevkifat uygulandığını tevsik eden belge mahiyetini taĢır. Faturaya, borçlanılan miktar olarak rakam ve yazı ile tevkifattan sonra kalan tutar yazılacaktır. Örnek-KDV hariç ¨ 3.000 tutarındaki %18 oranında KDV'ye tabi bir iĢlem 5/10 oranında KDV tevkifatına tabidir. Fatura: ĠĢlem Bedeli Hesaplanan KDV Tevkifat Oranı Alıcı tarafından Tevkif Edilecek KDV Tevkifat Dahil Toplam Tutar Tevkifat Hariç Toplam Tutar 3.000 540 5/10 270 3.540 3.270 Yalnız ÜçbinikiyüzyetmiĢ Türk Lirasıdır. Tevkifata tabi iĢlem ile tevkifata tabi olmayan iĢlem için tek fatura düzenlenmesi mümkündür.
 44. 44. MAHSUBEN ĠADE HĠZMETĠN TÜRÜ VĠR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın 4.000 TL’yi aĢmayan Mahsup Talebi 4.000 TL’ yi aĢan Mahsup Talepleri Sadece VĠR 4.000 TL’ yi aĢan Mahsup Talep. VĠR veya YMM Raporu VAR VAR VAR 1 Yapım iĢleri ile bu iĢlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etütproje hizmetleri 2 Etüt, plan-proje, danıĢm.,denet.ve benzeri hizmetler VAR VAR YOK 3 Makine, teçhizat, demirbaĢ ve taĢıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri VAR VAR YOK 4 Yemek servis ve organizasyon hizmetleri VAR VAR YOK 5 ĠĢgücü temin hizmetleri VAR VAR YOK 6 Yapı denetim hizmetleri VAR VAR YOK
 45. 45. MAHSUBEN ĠADE HĠZMETĠN TÜRÜ VĠR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın 4.000 TL’yi aĢmayan Mahsup Talebi 4.000 TL’ yi aĢan Mahsup Talepleri Sadece VĠR 4.000 TL’ yi aĢan Mahsup Talep. VĠR veya YMM Raporu VAR VAR VAR 7 Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfek iĢleri, çanta ve ayakkabı dikim iĢleri ve bu iĢlere aracılık hizmet. 8 Turistik mağazalara verilen müĢteri bulma / götürme hizmetleri VAR VAR YOK 9 Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu iĢlemleri VAR VAR VAR 10 Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri VAR VAR YOK 11 Servis taĢımacılığı hizmeti VAR VAR YOK 12 Her türlü baskı ve basım hizmetleri VAR VAR YOK
 46. 46. MAHSUBEN ĠADE TESLĠMĠN TÜRÜ VĠR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın 4.000 TL’yi aĢmayan Mahsup Talebi 4.000 TL’ yi aĢan Mahsup Talepleri Sadece VĠR 4.000 TL’ yi aĢan Mahsup Talep. VĠR veya YMM Raporu 1 Külçe metal teslimleri VAR VAR 2 Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi VAR VAR 3 Hurda ve atık teslimi VAR VAR 4 Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimi VAR VAR 5 Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri VAR VAR 6 Ağaç ve orman ürünleri teslimi VAR VAR
 47. 47. NAKDEN ĠADE HĠZMETĠN TÜRÜ VĠR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın 4.000 TL’yi aĢmayan Nakit Ġade Talebi Miktarına Bakılmaksızın VĠR 4.000 TL’ yi aĢan Nakit Talep. VĠR veya YMM Raporu 1 Yapım iĢleri ile bu iĢlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etütproje hizmetleri 2 Etüt, plan-proje, danıĢm.,denet.ve benzeri hizmetler YOK VAR YOK 3 Makine, teçhizat, demirbaĢ ve taĢıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri YOK VAR YOK 4 Yemek servis ve organizasyon hizmetleri YOK VAR YOK 5 ĠĢgücü temin hizmetleri YOK VAR YOK 6 Yapı denetim hizmetleri YOK VAR YOK VAR VAR
 48. 48. NAKDEN ĠADE HĠZMETĠN TÜRÜ VĠR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın 4.000 TL’yi aĢmayan Nakit Ġade Talebi Miktarına Bakılmaksızın VĠR 4.000 TL’ yi aĢan Nakit Talep. VĠR veya YMM Raporu YOK VAR YOK VAR YOK 7 Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfek iĢleri, çanta ve ayakkabı dikim iĢleri ve bu iĢlere aracılık hizmet. 8 Turistik mağazalara verilen müĢteri bulma / götürme hizmetleri YOK 9 Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu iĢlemleri VAR 10 Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri YOK VAR YOK 11 Servis taĢımacılığı hizmeti YOK VAR YOK 12 Her türlü baskı ve basım hizmetleri YOK VAR YOK VAR
 49. 49. MAHSUBEN ĠADE TESLĠMĠN TÜRÜ VĠR, YMM Raporu ve Teminat aranmaksızın 4.000 TL’yi aĢmayan Mahsup Talebi 4.000 TL’ yi aĢan Mahsup Talepleri Sadece VĠR 4.000 TL’ yi aĢan Mahsup Talep. VĠR veya YMM Raporu 1 Külçe metal teslimleri VAR VAR 2 Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi VAR VAR 3 Hurda ve atık teslimi VAR VAR 4 Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimi VAR VAR 5 Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri VAR VAR 6 Ağaç ve orman ürünleri teslimi VAR VAR
 50. 50. ĠADE ĠÇĠN GEREKLĠ EVRAKLAR Ġnternet üzerinden gönderilmiĢ iade dilekçesi, Ġndirilecek KDV Listesi ve Tevkifatlı satıĢ faturaları listesinin internet üzerinden gönderildiğine iliĢkin alındı. SatıĢ faturaları fotokopisi veya listesi, (Tevkifatı yapan sorumluya ait 2 No’lu KDV beyannamesi fotokopisinin veya KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan edildiğine dair saymanlık belgesinin Vergi Dairesine verilmesi halinde iade iĢlemleri daha hızlı sonuçlanacaktır. )

×