Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1.KDV GENEL HÜKÜMLER

1,423 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1.KDV GENEL HÜKÜMLER

 1. 1. BÖLÜM – 1 1-KATMA DEĞER VERGĠSĠ ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL MEVZUAT BĠLGĠSĠ
 2. 2. 1-1. KATMA DEĞER VERGİSİNİN KONUSU 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 1’inci maddesine göre Türkiye'de yapılan; Ticari, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetler (devamlılık arz edenler), Her türlü mal ve hizmet ithalatı,  Söz konusu maddede belirtilen “diğer” faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler, KDV’ye tabidir.
 3. 3. KDV Kanunu’na göre diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler ise; PTT idaresi tarafından yapılan iĢlemler, TRT tarafından yapılan radyo ve televizyon hizmetleri, Profesyonel sporcu ve sanatçıların katıldığı etkinlikler, MüĢterek bahis ve talih oyunları, Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satıĢlar,
 4. 4. Boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taĢınması, Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 70’inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması, Ġktisadi iĢletmelerin teslim ve hizmetleri, Rekabet eĢitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek teslim ve hizmetlerdir.
 5. 5. Mal teslimi, hizmet ifası ya da ithalat Ģeklinde ortaya çıkan bir iĢlemin KDV’ye tabi olması için; ĠĢlemlerin Türkiye’de yapılmıĢ olması, ĠĢlemlerin KDV Kanunu’nun 1’inci maddesinde sayılan mal teslimleri ve hizmet ifaları arasında sayılmıĢ olması, gerekmektedir.
 6. 6. ĠĢlemlerin Türkiye’de yapılması, Malların teslim anında Türkiye’de bulunmasıdır. Hizmetin Türkiye’de yapılmasıdır. Hizmetten Türkiye’de faydalanılmasıdır.
 7. 7. Yurt DıĢındaki ĠĢlemler  KDV Kanunu’nun 1 ve 6’ncı maddelerine göre, yurt dıĢında gerçekleĢen mal teslimleri ile yurt dıĢında ifa edilip yine yurt dıĢında yararlanılan hizmetler KDV’nin konusuna girmemektedir.  Türkiye'de yapılmayan iĢlemin bedeli üzerinden KDV hesaplanması veya böyle bir iĢlemin Kanun’daki herhangi bir istisna hükmü ile iliĢkilendirilmesi söz konusu değildir.
 8. 8. 1-2) KDV’DE İNDİRİM  Mükellefler; yaptıkları vergiye tabi iĢlemler üzerinden hesaplanan KDV’den, KDV Kanunu’nda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine iliĢkin olarak; a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’yi, b) Ġthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV’yi, indirebileceklerdir.
 9. 9. ĠNDĠRĠM ĠÇĠN GEREKLĠ ġARTLAR Ġndirilecek KDV vergiye tabi faaliyetlere iliĢkin olmalıdır. Fatura veya benzeri belge ile gümrük makbuzu indirim yapacak mükellef adına düzenlenmelidir. (Bu hükmün istisnası ise elektrik, su, doğalgaz v.b faturalarda, fatura adresi faaliyet gösterilen adres ise mükellefin adına olmayan faturalara ait katma değer vergisi indirilebilir.) Fatura veya benzeri belge ile gümrük makbuzu üzerinde KDV ayrıca gösterilmelidir.
 10. 10. Fatura veya benzeri belge ile gümrük makbuzu vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı aĢılmamak kaydıyla kanuni defterlere kaydedilmelidir. Yurt içi teslim ve hizmetlerde KDV’nin indirimi için mutlak suretle satıcıya ödenmesi Ģart değildir. Ancak, ithalatta KDV indirimi için verginin gümrük idaresine ödenmesi Ģarttır.
 11. 11. ÖNEMLĠ NOT!.... Tasdiksiz de olsa kanuni defterlere ilgili takvim yılı içinde kaydedilen faturaların KDV Kanunu açısından yapılacak incelemede veya dönem matrahının takdiri sırasında ; Gerçek olduklarına kanaat getirilmesi, Verginin satıcı tarafından beyan tespit edilmiĢ olması, kaydıyla bu belgelerde gösterilen indirimi mümkün bulunmaktadır. edildiğinin KDV’nin
 12. 12. ĠNDĠRĠLEMEYECEK KDV 1) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiĢ bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alıĢ vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV, 2) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeĢitli Ģekillerde iĢletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere iĢletmelere ait binek otomobillerinin alıĢ vesikalarında gösterilen KDV,
 13. 13. 3) Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait KDV, 4) GVK ve Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’na göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV
 14. 14. 5) Kat karĢılığı inĢaat iĢi nedeniyle yapı denetim hizmeti verenlerce arsa sahibi adına düzenlenen faturaların ödemeyi yapan müteahhitlerce indirimi 6) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiĢ bulunan iĢlemlerle ilgili yüklenilen vergilerin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.
 15. 15. Örneğin ; Yurt dıĢındaki malların Türkiye’ye getirilmeksizin yine yurt dıĢına satıĢı yoluyla yapılan transit (doğrudan) ihracat iĢlemi, Örneğin; Türkiye’de KDV mükellefi olan bir firmanın yabancı bir ülkede yer alan fabrikasında üretilen malların yurt dıĢında satıĢı,
 16. 16. KDV Kanunu’nun 11, 13, 14, 15 ve 17/4s maddeleri ile 17/4-c, 17/4-r (kısmi olarak), 17/4-t, geçici 12 ve geçici 23’üncü, geçici 26’ncı, geçici 29’uncu, geçici 30’uncu ve geçici 32’nci maddeleri uyarınca vergiden istisna edilmiĢ bulunan iĢlemler DIġINDA vergiden istisna edilmiĢ bulunan iĢlemlerle ilgili yüklenilen vergilerin indirimi mümkün bulunmamaktadır.
 17. 17. KDV GĠDER KAYDEDĠLEMEZ!... Mükellefin vergiye tabi iĢlemleri üzerinden hesaplanan KDV ile mükellefçe indirilebilecek KDV, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.
 18. 18. KDV’ NĠN GĠDER YAZILAMAMASININ ĠSTĠSNALARI Binek otomobillerinin alımı sırasında ödenen kdv gider yazılır, ĠĢletmenin kusuru olmaksızın zayi olan mallara iliĢkin yüklenilen kdv, Promosyon olarak verilen ürünlerin kdv oranının satıĢı yapılan ürünlerin kdv oranından fazla olması halinde aradaki fark kdv
 19. 19. ĠĢverenler tarafından; iĢyerinde veya iĢyerinin müĢtemilatında, hizmet erbabına yemek verilmesi halinde yemek bedelinin istisna tutarını aĢan kısıma iliĢkin katma değer vergisi

×