Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4.iHRAC KAYITLI TESLiMLER

3,222 views

Published on

 • Be the first to comment

4.iHRAC KAYITLI TESLiMLER

 1. 1. İHRAÇ KAYITLI TESLİMLER KDV Kanunu’nun 11’inci maddesine 3297 sayılı D Kanun’la eklenen “c” bendi ile; ihracatçılara satın alacakları mallar için KDV ödememe avantajı sağlanmıştır. Bu uygulamaya KDV’de tecil-terkin uygulaması denilmektedir.  Tecil-terkin uygulaması, başlangıçta sadece imalatçılar tarafından ihracatçılara yapılan teslimler için geçerli iken, KDV Kanunu’na 4369 sayılı Kanun’la eklenen geçici 17’nci madde ile bu kapsama dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamındaki mal teslimleri de dahil edilmiştir.
 2. 2. KAPSAMI Özel finans kurumları tarafından ihracatçılara ihraç kaydıyla yapılan teslimler,  İmalatçı olduğuna bakılmaksızın veyahut özel finans kurumları tarafından Dış Ticaret Sermaye Şirketleri veya Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine ihraç kaydıyla yapılan teslimler,
 3. 3. KAPSAMI Üreticileri veya satıcıları tarafından ihracatçılara yapılan süs bitkisi teslimleri, Dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesi kapsamında ithal edilen girdiler kullanılarak üretilen malların ihracatçılara ihraç kaydıyla yapılan teslimler,
 4. 4. Tecil-terkin uygulaması sadece teslimler için söz konusu olup, hizmetin ihraç kayıtlı teslimi söz konusu değildir. Tecil-terkin uygulaması prensip olarak ihtiyari olmakla birlikte imalatçı olmayan satıcılar tarafından sektörel dış ticaret firmalarına yapılan ihraç kayıtlı teslimler açısından zorunludur.
 5. 5. İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE İMALATÇI KAVRAMI İhraç kayıtlı satışlar için 27 Seri No lu KDV Genel Tebliğinde ihraç kayıtlı satış yapabilecek imalatçının tanımı yapılmıştır. Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesine haiz,Sanayi odaları, Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar derneğine kayıtlı, Sanayi Sicil belgesinde yer alan üretim konusunda yeterli araç parkına sahip olan imalatçıların ihraç kayıtlı satış yapabileceği belirtilmiştir. İmalat işinde en az 5 işçi çalıştırma şartı ise teknolojik gelişmelere paralel olarak zorunluluk kapsamı dışına çıkarılmıştır.
 6. 6. İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE İMALATÇI KAVRAMI Bu şartları topluca taşıyan imalatçıların kendi üretimine ilave olarak aynı zamanda fason imalat da yaptırmaları halinde ;  Fason imalatı sadece sanayi sicil belgesinde yazılı üretim dallarında yaptırmaları, Fason olarak yaptırılan imalatta işin riskini ve organizasyonunu üstlenmeleri, Fason olarak imal ettirilen mallarla ilgili ham madde ve yardımcı maddeleri temin etmeleri, gerekmektedir.
 7. 7. Tecil-Terkin Sisteminin Uygulanacağı Malların Niteliği (Önemli Not….!) Tecil-terkin sisteminde, imalatçı tarafından ihraç edilmesi şartıyla teslim edilen malın, aynen ihraç edilmesi şarttır. Diğer bir anlatımla ihraç kaydıyla teslim edilen malın, ihraç edilen nihai mamul olması gerekir. Aksi halde imalatçı tarafından ihracatçıya teslim edilen mallar aynen ihraç edilmeyip, işlendikten sonra ihraç ediliyorsa imalatçının yaptığı teslimlere tecil-terkin sisteminin uygulanması mümkün değildir.
 8. 8. Tecil-Terkin Sisteminin Uygulanacağı Malların Niteliği Ancak, ihraç edilen malın eklentisi veya ayrılmaz parçası mahiyetindeki mallar ile tecil-terkin kapsamında satın alınan malın ihracında ambalaj maddesi olarak kullanılan malların tesliminde de tecilterkin uygulanabilmesi mümkündür. Örneğin ; İmalatçıdan dökme un alıp, bunu paketleyerek satan ihracatçı tecil-terkin sisteminden faydalanacaktır. Aldığı un ile pasta yapıp satarsa, tecil-terkin sisteminden faydalanamayacaktır.
 9. 9. Tecil-Terkin ve İade Uygulaması İmalatçılar tarafından ihraç kaydıyla teslimlerine ilişkin olarak tahsil edilmediği halde beyan edilen KDV’nin bu mükellefler açısından belli şartların varlığı halinde telafi edilmesi gerekmektedir. Bu telafi ise; Tecil-terkin İade şekillerinde olmaktadır.
 10. 10. Tecil-Terkin ve İade Uygulaması  İhraç kaydıyla imalatçılar tarafından ihracatçılara teslim edilen mallara ait KDV tahsil edilmemekle birlikte, mükelleflerce ilgili dönem beyannamesinde beyan edilmektedir. Bu dönem beyannamesinde ödenecek vergi çıkması halinde vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunmaktadır.  İmalatçılar tarafından ihraç kaydıyla teslim edilen mallara ilişkin olarak düzenlenecek faturada KDV hesaplanarak gösterilir, ancak ihracatçıdan tahsil edilmez. Bu faturaya “3065 sayılı KDV Kanunu hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir.” şeklinde şerh düşülmesi zorunludur.
 11. 11. Tecil-Terkin ve İade Uygulaması  İmalatçı tarafından malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren, 3 ay içerisinde ihraç edilmesi ve gerekli belgelerin ibraz edilmesi halinde tecil edilen vergi terkin edilmektedir.  İhracatın mücbir sebepler veya beklenmeyen nedenlerle 3 ay içerisinde gerçekleşmemesi halinde vergi idaresince 3 aya kadar ek süre verilebilmektedir. Bunun için ihracatçıların en geç 3 aylık sürenin dolduğu tarihi izleyen 15 gün içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 12. 12. Tecil-Terkin ve İade Uygulaması Örnek-1: İmalatçı (A) firması, 2012/Ekim ayında toptancılara 8.000 TL’lik, ihracatçı şirkete ise 2.000 TL’lik makine teslim etmiştir. Ekim ayında alış ve giderler dolayısıyla yüklendiği vergiler toplamı 1.000 TL’dir. İmalatçının önceki dönemlerden devreden indirilebilir vergisi yoktur.
 13. 13. Tecil-Terkin ve İade Uygulaması Hesaplanan KDV [(8.000 + 2.000.) x % 18] 1.800,00.- Toplam Vergi İndirimi Fark (Ödenmesi Gereken KDV) Tecil edilebilir KDV (2.000 x %18) 1.000,00.800,00.360,00.- Tecil Edilecek KDV Ödenmesi Gereken KDV 360,00.440,00.-
 14. 14. Tecil-Terkin ve İade Uygulaması Bu mükellef Ekim/2012 vergilendirme dönemine ilişkin olarak vergi dairesine 440 TL KDV ödeyecek, 360 TL’lik vergi ise ihracatın tamamlanmasından sonra terkin edilmek üzere tecil edilecektir.
 15. 15. Tecil-Terkin ve İade Uygulaması (Örnek-2) Mal ve Hizmet Teslim Bedeli 8.000,00.- Yurt İçi Normal Teslimler 3.000,00.- İhraç Kayıtlı Teslimler 5.000,00.- Hesaplanan KDV 1.440,00.- İndirimler Toplamı 1.500,00.- Sonraki Döneme Devreden KDV Tecil Edilebilir KDV (5.000 X0,18) 60,00.900,00.- Tecil Edilecek KDV 0,00.- İade Edilecek KDV 900,00.-
 16. 16. Tecil-Terkin ve İade Uygulaması Bu mükellefin iadenin gerçekleştiği dönemde 900,00.-TL KDV iadesi talep etmesi mümkündür. Tecil-Terkin Uygulamasının İhtiyariliği Bütün şartların gerçekleştiği hallerde dahi imalatçının KDV tahsil ederek satış yapması da mümkündür. Bu durumda ihracatçı ödediği vergiyi ihracat istisnası hükümleri kapsamında geri alabilecektir. Ancak 77 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin imalatçı vasfını haiz olmayan ortakları ile imalatçı olup olmadığına bakılmaksızın ortakları dışındaki firmalardan alımında tecil-terkin uygulanması zorunlu hale getirilmiştir.
 17. 17. Tecil-Terkin ve İade Uygulaması Sanayi sicil belgesine ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı tarih itibarıyla sahip olmayan mükelleflerden, bu belgeyi daha sonra almaları ve ihraç kaydıyla yapılan teslim tarihi itibarıyla da söz konusu belgeye sahip olmak dışındaki imalatçı sayılmanın diğer şartlarını taşıdıkları, bir vergi dairesi müdür yardımcısı, bir şef ve iki memurdan oluşan yoklama grubu tarafından tespit edilenlerin tecil-terkin sistemi kapsamında işlem yapması mümkündür.
 18. 18. İade İçin İbrazı Gereken Evraklar  İade talep dilekçesi ve internet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen listelere ait internet vergi dairesi liste alındısı, Gümrük beyannamesi [aslı veya noter, gümrük idaresi, ilgili vergi dairesi müdürü ya da YMM’ce onaylı örneği], (Beyannamelerin aslı veya örneği yerine bunların listesinin de verilmesi yeterlidir, bu takdirde listede beyannamenin tarihi, sayısı, ihraç edilen malın cinsi, miktarı ve tutarı, gümrük kapısının ismi, varış ülkesi, imalatçının adı-soyadı veya unvanı, intaç ve çıkış tarihlerine yer verilir), (01/01/2012 tarihinden itibaren gümrük beyannamesi kağıt ortamında aranılmayacak, ihracatçı firmadan alınan ve gümrük beyannamesine ilişkin bilgileri ihtiva eden bir yazı/liste ibraz edilecektir.) İhraç kayıtlı teslimin gerçekleştiği döneme ilişkin olarak İndirilecek KDV listesi, İhraç kaydıyla satışlara ilişkin fatura fotokopisi veya listesi,
 19. 19. Rakamsal Hadler Mahsuben İade Talepleri Dönem itibarıyla ilgili belgelerin ibrazı halinde tutar her ne olursa olsun koşulsuz olarak yerine getirilir. Nakden İade Talepleri Dönem itibarıyla 4.000 TL’ye kadar olan iadeler koşulsuz olarak, 4.000 TL’yi aşan iadelerde; VİR, teminat veya YMM Raporu aranmaktadır. YMM Raporu ile iade, tam tasdik sözleşmesi varsa limitsiz, yoksa 37 Sıra No’lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği gereği 392.000 TL’ye kadar yapılabilmektedir.
 20. 20. İhracat ile İhraç Kayıtlı Teslim Arasındaki En Önemli Fark…! İhracatta Yüklenilen KDV’nin tamamı iade olarak talep edilebilirken, İhraç Kayıtlı Teslimlerde Hesaplanan KDV tutarının tamamı iade olarak talep edilebilmektedir. Bu nedenle, mükellefler için İhraç Kayıtlı Teslim her zaman İhracattan daha caziptir.
 21. 21. İhraç Kayıtlı Teslimlerle İlgili Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözümleri Sorun : Gümrük Çıkış Beyannamesine İmalatçı firmanın ad-soyad yada ünvanının yazılmaması. Çözüm : İmalatçı ihracatçıdan; ihraç kayıtlı mala ait faturanın tarihi, numarası, cinsi, miktarı, KDV tutarı ile kendisine ait ihracat faturasının tarihi, numarası, malın cinsi, miktarı ile ihracata ait gümrük çıkış beyannamesinin tarih ve sayısının belirtildiği ve söz konusu malların ihraç edildiğine dair kendilerine hitaben yazılmış bir yazı almak ve bu yazıyı vergi dairesine ibraz etmek kaydıyla tecil terkinden faydalanır.
 22. 22. İhraç Kayıtlı Teslimlerle İlgili Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözümleri Sorun : Gümrük Çıkış Beyannamesine İmalatçı firmanın ad-soyad yada ünvanının yanlış yazılması. Çözüm : Özel amaçlı YMM tasdik raporu ibrazı ve Vergi Dairesinin uygun görüşü ile çözülür.
 23. 23. İhraç Kayıtlı Teslimlerle İlgili Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözümleri Sorun : İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde Bedelin Dövize Endekslenerek Belirlenmesi Çözüm : Teslim tarihi ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan lehte kur farkında; imalatçı faturayı keser –”KDV tahsil edilmedi “şerhi koyar -Hesaplanan KDV olarak beyan eder. Ödemeler ihracatın gerçekleştirilmesinden sonra yapıldığı için tecil-terkin sisteminin işletilmesi mümkün olmadığından İndirilecek KDV olarak aynı dönem beyannamesinde indirim yoluyla telafi edilir. İhracatçı KDV'yi ödemez, beyan etmesi de söz konusu olmaz. Aleyhte oluşan kur farklarında; İhracatcı faturayı keser - KDV'yi imalatçıdan tahsil eder - beyan ederek öder. İmalatçı ihracatçıya ödediği KDV'yi indirim konusu yaparak beyan eder. Ayrıca ihraç kayıtlı satış dolayı ile önceden beyan etmiş olduğu tecil-terkin veya iade tutarında değişiklik yapmasına gerek yoktur.
 24. 24. İhraç Kayıtlı Teslimlerle İlgili Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözümleri Sorun : Kısmi İstisna Kapsamına Giren Malların İhraç Kayıtlı Satışı Çözüm : Kısmi istisna kapsamına giren malların yurt içinde tesliminde KDV hesaplanmadığından ihraç kayıtlı satışında da tecil-terkine konu edilmez. Ancak bunların eklenti ve ayrılmaz parçalarının, ambalaj malzemelerinin ayrı ayrı tedarik edilmesi halinde eklenti ve ayrılmaz parçalar ile ambalaj malzemeleri için tecil terkin uygulanır.
 25. 25. İhraç Kayıtlı Teslimlerle İlgili Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözümleri Sorun : İhraç Kayıtlı Teslim Edilen Malın Süresinde Ve Ek Sürede İhracatının Gerçekleşmemesi, Ancak Sonradan İhracının Gerçekleşmesi Hali; Çözüm : Yasal ve alındıysa ek sürede de malın ihraç edilmemesi durumunda; İmalatçının beyan ettiği ve tecil edilen KDV gecikme zamlı olarak imalatçıdan tahsil edilir. İmalatçı tarafından İhracatın süresinde gerçekleşmemesi VUK da yazılı mücbir sebeplerden kaynaklandığı tevsik edilirse tecil edilen vergi gecikme zamlı değil tecil faizi alınarak tahsil edilir. İhracatçıya herhangi bir işlem yapılmaz. Çünkü malı vergisiz almış vergi tahsil etmeden ihraç etmiştir.
 26. 26. İhraç Kayıtlı Teslimlerle İlgili Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözümleri Sorun : İhraç Kaydıyla Satın Alınan Mal İhraç Edilemeyip Malın Tamamın Veya Bir Kısmının İmalatçıya Geri İade Edilmesi Hali; Çözüm : Yasal ve alındıysa ek sürede de malın ihraç edilmemesi durumunda; İmalatçının beyan ettiği ve tecil edilen KDV gecikme zamlı olarak imalatçıdan tahsil edilir. İmalatçı tarafından İhracatın süresinde gerçekleşmemesi VUK da yazılı mücbir sebeplerden kaynaklandığı tevsik edilirse tecil edilen vergi gecikme zamlı değil tecil faizi alınarak tahsil edilir. İhracatçıya herhangi bir işlem yapılmaz. Çünkü malı vergisiz almış vergi tahsil etmeden ihraç etmiştir.
 27. 27. İhraç Kayıtlı Teslimlerle İlgili Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözümleri Sorun : İhraç Kaydıyla Satın Alınan Mal İhraç Edilemeyip Malın Tamamın Veya Bir Kısmının İmalatçıya Geri İade Edilmesi Hali; Çözüm : Burada iki ayrı durum söz konusu olmaktadır. a- Malın imalatçıya iadesi ihraç kayıtlı teslimin yapıldığı vergilendirme dönemde gerçekleşmişse genel muhasebe prensipleri gereğince düzeltme işlemi yapılacak ve dönem beyannamelerine işlem düzeltilmiş şekliyle yansıyacağından başkaca bir şey yapılmasına gerek olmayacaktır. b- Malın imalatçıya iadesi ihraç kayıtlı teslimin yapıldığı vergilendirme döneminden sonra gerçekleşirse, İhracatçı tarafından malın iade edildiği imalatçı adına fatura tanzim edilirken KDV hesaplanır, hesaplanan KDV imalatçı tarafından ödenerek indirim konusu yapılır, ihracatçıda tahsil edilen KDV olarak beyan edilir.
 28. 28. İhraç Kayıtlı Teslimlerle İlgili Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözümleri Sorun : İhraç Kayıtlı Satış Faturasına İhraç Kayıtlı Satış Olduğuna Dair Şerh Verilmemişse, Sorun : İhraç Kayıtlı Satış Faturasında Hesaplanan KDV Ayrıca Gösterilmemişse Çözüm : Özel amaçlı YMM tasdik raporu ibrazı ve Vergi Dairesinin uygun görüşü ile çözülür.

×