117avantaj

843 views

Published on

Published in: Business, Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
843
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
33
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

117avantaj

 1. 1. 117 Vergi Avantaj› Haz›rlayan Zeki Gündüz, Ortak, YMM, Avukat PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Yay›n tarihindeki geçerli mevzuat ve uygulama göz önüne al›narak haz›rlanm›flt›r. Bu tarihten sonraki de¤ifliklikler nedeniyle oluflabilecek farkl›l›klar dikkate al›nmal›d›r. Bu metnin tüm haklar› mahfuzdur. Yazar›n izni olmaks›z›n iktibas hükümleri d›fl›nda al›nt› yap›lamaz, k›smen veya tamamen ço¤alt›lamaz. Bu metindeki ifadelerden hareketle yaz›l› uzman görüflü al›nmaks›z›n ifllem tesisi halinde oluflabilecek herhangi bir zarardan dolay› hiç bir sorumluluk kabul edilmez.
 2. 2. ‹çerik 117 Vergi Avantaj› 3 Yarg›n›n hakemli¤ine baflvurulabilecek konular 3 Genel uyar›lar 5 Yat›r›mlar›n teflviki 6 Dönem kayd›rmak suretiyle vergiyi geciktirerek ödeme 6 Gider olarak dikkate al›nabilecek harcamalar 6 Vergiden istisna kazançlar 7 De¤iflik kanunlar›n sa¤lad›¤› imkanlar 7 Vergi Usul Kanununun yaratt›¤› imkanlar 7 Amortismanlarla ilgili hükümler 8 KDV Kanununda yer alan ve mükelleflere avantaj sa¤layan hükümler 9 Ücretlilerle ilgili imkanlar 10 Vergi anlaflmalar›n›n sa¤lad›¤› vergi avantajlar› 11 Damga vergisinin daha az ödenmesi imkan› 11 Di¤er imkanlar 12
 3. 3. 117Vergi Avantaj› Yarg›n›n hakemli¤ine baflvurulabilecek konular 1 Fon kat›lma belgelerinin, %51’in alt›nda Türk hisse senetlerine yat›r›lm›fl olsa da, borsas›n›n ve vadesinin olmamas› nedenleriyle de¤erlenmeyece¤i ileri sürülebilece¤i görüflü gözard› edilmemelidir. 2 KVK Geç. 31. Md. ile TPAO’ya getirilen imkan tüm flirketler için geçerli olmal›. Tek bir flirket için getirilen düzenlemenin ayn› durumda olan baflka flirketlere uygulanmamas›n›n Anayasa’ya ayk›r› olaca¤› inanc›nday›z. 3 Avanslar›n de¤erlenmemesi gerekti¤i yönünde kararlar, de¤erlendirmeler mevcuttur. Özellikle verilen avans nedeniyle önemli gelirler olufluyorsa konu yarg›ya götürülebilir. 4 fiayet flüpheli alacak karfl›l›klar› içinde KDV k›sm› da var ve, “Bu k›s›m için karfl›l›k ayr›lamaz” gibi bir gerekçe ile elefltirilirseniz konuyu yarg›ya götürmenizi tavsiye ederiz. 5 fiayet reeskonta tabi tutulan k›s›m (senetli alacak veya borç) KDV’yi de içeriyorsa, inceleme elemanlar› KDV’nin reeskont geliri veya gideri olarak dikkate al›namayaca¤›n› ileri sürebilirler. Bu durumda konunun yarg›ya götürülmesini tavsiye ediyoruz. 6 Herhangi bir flekilde vergi dairesinden alacakl› iken, ayn› veya önceki dönemlere iliflkin bir borç iddias› mevcut ise, gecikme faizi veya zamm› alacakl› olunan döneme kadar hesaplanmal›d›r. Bu konuda verilmifl mukteza ve yarg› kararlar› mevcuttur. 7 Planlanan yat›r›m indirimi tutar›n›n da¤›t›lamayaca¤›, da¤›t›l›rsa bu imkandan yararlan›lmayaca¤› iddias› ile elefltirilirseniz konuyu yarg›ya götürmenizi tavsiye ediyoruz. 8 ‹zleyen dönemde bir önceki döneme iliflkin faturalardaki KDV indirim konusu yap›lamayacakt›r. Ancak, beyan dönemi içinde gelen bu fatura tutar› beyannamede di¤er indirimler bölümünde gider olarak indirilirken KDV’nin de gider olarak indirim konusu yap›l›p yap›lamayaca¤› konusunda farkl› görüfller mevcuttur. Bu konunun yarg›ya tafl›nmas›ndan yanay›z. 9 Binek oto leasing giderlerinin KDV’sinin indirim konusu yap›lamayaca¤›, gider olmas› gerekti¤i yönünde görüfller mevcuttur. Bu konuda bir inceleme yap›ld›¤›nda konunun yarg›ya götürülmesini tavsiye ediyoruz. 01.07.2003 sonras› yap›lan leasing sözleflmeleri için ise KDV’nin indirim konusu yap›lmamas› konusundaki argümanlar›n daha da zay›flad›¤› düflüncesindeyiz. 3 www.vergiportali.com
 4. 4. 10 Serbest bölgedeki flubenin Türkiye’deki merkezi ile olan mal veya hizmet al›fl verifllerinde oluflacak olan kar marj›n›n dikkate al›namayaca¤› iddias› ile Türkiye’deki flirkete tarhiyat yap›ld›¤›n› müflahade ettik. Böyle bir iddia ile karfl›lafl›ld›¤›nda konunun yarg›ya götürülmesini tavsiye ediyoruz. 11 Serbest bölgedeki flube kar›n›n y›l sonunda Türkiye’ye getirilmesi mecburiyeti konusunda çeliflik görüfller mevcuttur. Bu konuda elefltiri olursa konunun yarg›ya götürülmesini tavsiye ediyoruz. Ancak mümkünse kar›n en az›ndan beyan dönemi öncesinde Türkiye’ye getirilmesi ve kambiyo mevzuat›na göre tevsiki, gereksiz ihtilaflar› önleyecektir. 12 Son düzenlemelerden sonra Maliye Bakanl›¤›nca serbest bölge kaynakl› kar›n Türkiye’deki flirket taraf›ndan flah›slara da¤›t›m› aflamas›nda stopaja tabi tutulmas› gerekti¤i aç›klanm›flt›r. Gerek bu konu, gerekse serbest bölgedeki flirket veya flubenin dar mükellef mi tam mükellef mi oldu¤u konusunda tart›flmalar, çeliflkili muktezalar mevcuttur. Konu yarg›ya götürülebilecek mahiyettedir. 13 Vergi asl› ve cezas› üzerinde uzlafl›lsa bile gecikme faizi dava konusu yap›labilmektedir. 14 Repo kazançlar›n›n dönem sonlar›nda de¤erlemeye tabi tutulmas› gerekti¤i yönündeki Bakanl›k görüflünün bankalarla ilgili verilen kararlardan sonra sa¤l›kl› olmad›¤› inanc›nday›z. Rakamlar yüksekse ve de¤ece¤i inanc› varsa konu yarg›ya götürülebilir inanc›nday›z. 15 Kurumlar Vergisi AR-GE ertelemesinden yararlanan flirketler, 2004 y›l›nda ödeyecekleri tutarlar›, hatal› genel tebli¤ nedeniyle erteleme olmaks›z›n erken ödeyecekler. Bu konuda dava aç›lmas›n› tavsiye ediyoruz. 16 AR-GE ertelemesi mahsuplardan önceki hesaplanan kurumlar vergisi üzerinden yap›lmal›d›r. 17 Bizce yabanc› bankadan al›nan kredinin yenilenmesi damga vergisine tabi tutulamaz, ancak, idare farkl› görüfltedir. 18 1998 öncesinde yap›lm›fl özel maliyet harcamalar›n›n yeniden de¤erlenece¤inin ileri sürülebilece¤ini düflünüyoruz. 19 %05 Götürü gider uygulamas›nda, götürü giderin beyanname üzerinden do¤rudan indirim suretiyle dikkate al›nabilece¤i do¤rultusunda yarg› kararlar› mevcuttur. 20 Karfl›l›klar›n gider yaz›labilmesi konusunda çeliflik uygulamalar gözard› edilmemelidir. 4 117 Vergi Avantaj›
 5. 5. 21 Kira kontrat›n›z varsa emsal kira bedeli uygulanamaz. 22 Aktiflefltirme dönemi kavram› tart›flmal›d›r. Aktiflefltirme tarihinden sonraki harcamalar›n do¤rudan gider yaz›labilece¤i yönünde Dan›fltay kararlar› vard›r. 23 Dönem sonunda faturas› al›namam›fl, dolay›s›yla sonraki y›lda faturas› al›nabilmifl ciro primi vb. biten y›lla ilgili giderlerin, ilgili y›lda gider olarak dikkate al›nabilece¤i görüflündeyiz. 24 Yabanc› hisse senetlerinin sat›fl›nda da maliyet revizesi uygulanabilece¤ini düflünüyoruz. Genel uyar›lar 25 Gecikme zamm› ekonominin normal dönemlerinde kamu alaca¤›n›n afl›nmas›n› önlemenin ötesinde de¤erlere ulaflmaktad›r. Bu nedenle dava edilebilece¤ini düflünüyoruz. 26 Ayn› kaynaktan, ayn› y›l içinde, kur dalgalanmalar› nedeniyle do¤an kur fark› geliri ile kur fark› gideri finansman gider k›s›tlamas› uygulamas› aç›s›ndan netlefltirildikten sonra dikkate al›nabilece¤i kanaatindeyiz. 27 Aktiflefltirilen sabit k›ymetle ilgili olarak daha önce oluflan borcun faiz ve kur fark›n›n izleyen y›llarda aktifin maliyetine ilave edilmesi yöntemi seçilmifl ise kurun düfltü¤ü dönemlerde maliyetin düzeltilebilmesi gerekti¤i görüflündeyiz. Bu konuda idareden görüfl al›nmal›, aksi görüfl al›n›rsa yarg›ya baflvurulmal›d›r. 28 Ev al›r, kiraya verirseniz, evinizin kredi faizlerini matrahtan indirebilirsiniz. Ancak bunun iflleyebilmesi için y›ll›k gelir vergisi beyan›nda bulunuyor olman›z gerekmektedir. 29 ‹hracat yap›n, hiç vergi vermeyin. Dar mükellef kurumlar›n ihracatlar› ile ilgili gelirlerinin vergilenmemesi imkan› vard›r. 30 2002 dönem kar› 24/04/2003 tarihinden sonra da da¤›t›lsa, da¤›t›lan kurum flayet art›k kar da¤›t›m› aflamas›nda stopaj yap›lmayacak bir kurumsa 4842 say›l› kanunun getirdi¤i avantajdan yararland›r›larak iade imkan› getirilmifltir. 31 Y›l sonu de¤erlemelerinde yabanc› para cinsinden alacak ve borcu de¤erlerken alacak veya borç KDV’ye tabi ise, KDV k›sm›n›n gelir veya gider olarak dikkate al›nmamas› gerekti¤i düflüncesindeyiz. 5 www.vergiportali.com
 6. 6. Yat›r›mlar›n teflviki 32 Yeni yat›r›m indirimi istisnas› imkan› gözönüne al›nmal›d›r. 33 24.04.2003 öncesi teflvik belgesine ba¤lanm›fl olanlar eski yat›r›m indirimi hükümlerinden yararlanabilecektir. Dönem kayd›rmak suretiyle vergiyi geciktirerek ödeme 34 Alt›n sat›n almak suretiyle (ancak yasal olarak bunu yapabilecek flirketler için geçerli) dönem kayd›rma imkan› mevcuttur. 35 Portföyünün %51’den fazlas› Türkiye’de kurulu flirketlerin hisse senetlerinden oluflan yat›r›m fonlar›n›n kat›lma belgeleri sat›n al›nmak suretiyle dönem kayd›rma imkan›. 36 Hisse senetlerinin sat›n al›nmas› suretiyle dönem kayd›rma imkan›. 37 Vadesi gelecek y›lda dolan banka mevduatlar› yoluyla dönem kayd›rma imkan›. Gider olarak dikkate al›nabilecek harcamalar 38 De¤eri düflen mallar için takdir komisyonu karar› al›narak gider yaz›labilmesi imkan› unutulmamal›d›r. Bu mallar›n KDV’lerinin düzeltim zorunlulu¤unun olmad›¤› kanaatindeyiz. Ancak Mali ‹darenin konuya iliflkin farkl› görüflleri mevcuttur. 39 Telefon, su, elektrik, gaz faturalar›yla ilgili gecikme faizleri gider mahiyetindedir. 40 Temettü ikramiyesi karfl›l›klar› gider yaz›labilecektir. 41 Binek oto sat›fllar›nda daha önce KKEG yaz›lm›fl tutarlar›n kar›n tespitinde dikkate al›nmas› unutulmamal›d›r. 42 Binek oto kasko giderlerinin tamam›n›n ilk y›l gider olarak dikkate al›nabilece¤i yönünde verilmifl muktezalar mevcuttur. Bu konuda mukteza talep edilmesini tavsiye ediyoruz. 43 Gerek kurumlar ve gelir vergisi hükümleri, gerekse bir k›s›m özel kanunlar›n verdi¤i imkanlar çerçevesinde, yap›lan ba¤›fllar›n kar›n %5’i ile s›n›rl› k›sm› veya tamam› matrahtan indirilebilmektedir. 6 117 Vergi Avantaj›
 7. 7. Vergiden istisna kazançlar 44 Yabanc›lar da dahil menkul k›ymet yat›r›m fonlar›na sa¤lanm›fl istisna önemli bir vergi avantaj›d›r. 45 Gayrimenkul fon ve ortakl›klar›n›n kazançlar› vergilendirilmemektedir. 46 Emisyon primleri ve rüçhan haklar›n›n sat›fl›ndan sa¤lanan kazançlar vergiden istisnad›r. 47 ‹fltirak hissesi veya gayrimenkul sat›fl kar›, sermayeye ilave flart›yla vergiden istisnad›r. De¤iflik kanunlar›n sa¤lad›¤› imkanlar 48 Bankalar Aral›k muhtasar beyan› ile beyan edecekleri mevduat faizi stopajlar›n› bir ay geç beyan edip ödeyebilirler. 49 Kar da¤›t›lmaz, sermayeye ilave edilirse vergi uygulanmayacakt›r. 50 Sene içinde ödenen stopajlar geçici vergiye mahsup edilmelidir. 51 Devir suretiyle birleflme halinde vergi ödenmez. 52 Emlak vergisi beyan›n›n iki ay geç verilmesinin cezas› sadece usulsüzlüktür. 53 Pazarlama flirketi kurulmas› halinde finansman gider k›s›tlamas›n›n etkisinden kurtulmak mümkündür. 54 Kar payl› hisse senedi sat›n al›nmas› ve bir süre sonra sat›lmas› halinde elde edilen kar pay›, ifltirak kazançlar› istisnas› nedeniyle vergilenmez. 55 Geçici verginizi %10’a kadar yan›larak hesaplayabilirsiniz. Vergi Usul Kanununun yaratt›¤› imkanlar 56 Varl›klar›n sat›fl kar›n›n maliyet revizesi yoluyla vergi d›fl› tutulmas› imkan› mevcuttur. (GVK Md. 38!) 7 www.vergiportali.com
 8. 8. 57 LIFO stok de¤erleme metodunun uygulanmas› enflasyonist ortamda fayda sa¤layabilecektir. 58 Yeniden de¤erleme yoluyla daha fazla amortisman gideri yazabilme imkan› mevcuttur. 59 Sat›lan demirbafllar›n kazanc›n›n vergisini üç y›l erteleme imkan› (yenileme fonu) vard›r. 60 Alacak ve borç senetlerine reeskont uygulanmas› imkan› vard›r. Bu nedenle dönem sonlar›nda alacaklar›n olabildi¤ince senede ba¤lanabilmesi, bir avantaj sa¤layabilecektir. 61 Bilindi¤i üzere; genel giderlerden üretim maliyetine pay verilebildi¤i gibi do¤rudan gider olarak da dikkate al›nabilir. Maliyet yap›s› gözden geçirilerek bu kabil ihtiyari olarak mamul maliyetine giren unsurlar ay›klanabilir ve do¤rudan gider olarak dikkate al›nabilir. 62 VUK’nun 228. maddesi hükmü gere¤i belgelenemese de baz› harcamalar› gider kaydedebilme, varsa bu harcamalar için katlan›lan KDV’yi indirebilme imkan› araflt›r›lmal›d›r. Örn. Adi posta giderleri oluflturulacak bir liste üzerinden, KDV’si de ayr›flt›r›l›p indirilecek KDV olarak dikkate al›narak giderlefltirilebilecektir. Ayn› durum belediye otobüs biletleri, deniz otobüsü biletleri, telefon kartlar› gibi ödemeler için de geçerli olacakt›r. 63 Uzlaflma, piflmanl›k, indirim, düzeltme, mükellefin haklar› vb. kanunla düzenlenen müesseselerden tam olarak yararlan›l›p, yararlan›lmad›¤›, her seferinde tüm imkanlar gözden geçirilerek etüd edilmelidir. 64 Y›l sonunda (veya geçici vergi dönemleri sonunda) devam eden toplu sözleflme görüflmeleriyle ilgili olarak karfl›l›k ayr›lmas› ve bu karfl›l›¤›n dönem matrah›nda indirim olarak dikkate al›nabilmesinin mümkün oldu¤u görüflündeyiz. Amortismanlarla ilgili hükümler 65 Her yeni demirbafl al›m›nda iki kat (azalan bakiyeler yöntemiyle) amortisman ay›rabilme imkan› gözard› edilmemelidir. 66 Bina maliyeti d›fl›nda de¤erlendirilebilecek amortismana tabi k›ymetlere dikkat edilmelidir. Böylelikle bir k›s›m harcamalar için daha k›sa süre amortisman imkan› do¤acakt›r. 67 Yang›n, deprem, su basmas› gibi hallerde amortismana tabi mallar›n “sigorta” tazminat› üç y›l kara ilave edilmeyebilecektir. 8 117 Vergi Avantaj›
 9. 9. 68 Bilgisayar yat›r›mlar› için farkl› amortisman oranlar› belirlenmesi konusunda (özellikle henüz amorti olmadan yenileme halinde) Maliye Bakanl›¤›’na baflvurulmal›d›r. 69 Vazgeçilen alacaklar üç y›l kara ilave edilmeksizin bekletilebilir. 70 fiüpheli duruma gelen alacaklar için karfl›l›k ay›rma suretiyle gider yazma imkan› vard›r. fiahsi kefilin teminat hükmünde oldu¤u, dolay›s›yla, “fiahsi kefil takip ediliyor olsa dahi, takip sonuçsuz kalmad›kça karfl›l›k ayr›lamaz” fleklinde elefltiriler yap›ld›¤›n› müflahade ediyoruz. Bu durumlarda konunun yarg›ya götürülmesini tavsiye ediyoruz. 71 VUK’un ilgili hükümlerinin Maliye Bakanl›¤›’na verdi¤i yetkiye istinaden ç›kar›lan bir tebli¤ ile bir k›s›m varl›klar için genel orandan daha yüksek amortisman oranlar› belirlenmifltir. Varl›klar›n›z›n yüksek oranla amortismana tabi tutulabilme ihtimalinin iyi etüd edilmesi gerekmektedir. 72 Küçük tutarl› ve masraf› nedeniyle takibe de¤meyecek yurtd›fl› alacaklar› için de¤ersiz alacak yoluyla gider kaydetme imkan› araflt›r›lmal›d›r. KDV Kanununda yer alan ve mükelleflere avantaj sa¤layan hükümler 73 ‹hracat için ayr› flirket kurulmas› halinde, ihracat bedelinin %18’ine kadar, do¤rudan üreticinin ihracat›na nazaran daha yüksek KDV iadesi al›nabilmesi sonucu do¤urmaktad›r. 74 %10 teminatla KDV iadesi alabilme imkan› araflt›r›lmal›d›r. 75 Yurtd›fl›ndan gelen yard›mlar›n KDV’ye tabi olmaks›z›n iflletmeye dahil edilebilmeleri imkan› araflt›r›lmal›d›r. 76 Y›l sonlar›nda yap›lan de¤erlemeler için fatura kesilmez ve KDV hesaplanmaz. 77 Konsinyasyon suretiyle yap›lan sat›fllarda al›c›ya sat›fl an›na kadar KDV uygulanmaz. 78 ‹hraç kayd›yla teslimlerde KDV tahsil edilmez. 79 fiah›s flirketlerinin sermaye flirketlerine devir ve dönüflümlerinde KDV uygulanmaz. 80 Yurtd›fl› hizmet faturalar›yla ilgili kur farklar›n›n KDV’ye tabi olmamas› gerekti¤ini düflünüyoruz. Ancak idarenin bu konuda farkl› görüflte oldu¤unun bilinmesi gerekmektedir. 9 www.vergiportali.com
 10. 10. 81 Faaliyetleri gruptaki zararl› flirkette toplayarak birikmifl zararlardan ve devreden KDV’den yararlanma imkan› araflt›r›lmal›d›r. Ücretlilerle ilgili imkanlar 82 Serbest bölge çal›flanlar›n›n ücret gelirleri gelir vergisinden muaft›r. 83 ‹rtibat bürosu çal›flanlar›n›n ücret gelirleri gelir vergisinden muaft›r. 84 Yabanc› ücretlilerin Türkiye’den elde ettikleri ücretler için ayl›k muhtasar yerine y›ll›k beyanda bulunulur. 85 Üç ayda bir muhtasar beyanname verebilme imkan› enflasyonist ortamda bir avantajd›r. 86 Bakmakla yükümlü olunan özürlü bulunmas› halinde, ücretlinin sakatl›k indiriminden yararlanabilmesi imkan› vard›r. Ayn› hak serbest meslek erbab›na da kendisi ve varsa bakmakla yükümlü oldu¤u özürlü için getirilmifltir. 87 fiah›s sigorta primlerinin kazançtan indirebilmesi imkan› vard›r. 88 Yurtd›fl› harc›rah uygulamas› avantaj sa¤layabilecektir. 89 Çocuk zamlar› vergiden muaft›r. 90 Yabanc› ücretli de vergi iadesi alabilir. 91 Evlenme, do¤um yard›mlar› gelir vergisine tabi de¤ildir. 92 Hastal›k nedeniyle yap›lan yard›mlar gelir vergisine tabi de¤ildir. Çal›flanlara 100m2’ye kadar konut tahsisi ücret say›lmayacakt›r. 93 94 Birden fazla iflverenden ücret al›nmas› halinde; birinci iflveren d›fl›ndaki iflverenlerden elde edilen ücretin toplam› (2003 y›l› için) 12 milyar TL’yi geçmedikçe beyanname verilmemesi imkan› getirilmifltir. 95 Y›l içindeki ifl de¤iflikliklerinde ücret gelirlerine iliflkin vergi kesintilerine her seferinde ilk dilimden bafllanmas› imkan› mevcuttur. 10 117 Vergi Avantaj›
 11. 11. Vergi anlaflmalar›n›n sa¤lad›¤› vergi avantajlar› 96 Düflük stopaj imkan› (örn. royalty ödemeleri) olabilir. 97 Türkiye’de teflvikler nedeniyle ödenmeyen verginin ödenmifl gibi yabanc› ülkede ödenecek vergiden mahsubu (Tax Sparing) imkan› olabilir. 98 Türkiye’de çeflitli adlarla özellikle flube faaliyetlerine dönük olarak ödenen vergilerin yurt d›fl›nda, merkezde indirim olarak dikkate al›nabilip al›namayaca¤› iyi irdelenmelidir. Bazen çok alakas›z gibi görülen vergiler yurt d›fl›nda (merkezde) oluflan vergi matrah›ndan indirilebilmektedir. 99 Yabanc› ortaklar›n vergi anlaflmalar› aç›s›ndan avantaj sa¤layan ülkeler üzerinden Türkiye’de yat›r›m yapmas›n›n sa¤lad›¤› avantaja dikkat edilmeli. 100 Yurtd›fl›na yap›lan ve bazen serbest meslek veya royalty diye tan›mlanan, oysa, ticari kazanç mahiyetinde olabilen, dolay›s›yla stopaja tabi tutulmamas› gerekebilecek ödemeleriniz olabilir. Ödemenin mahiyetinin tayini oldukça önemlidir. 101 Vergiye tabi olay›n iki farkl› ülkede farkl› flekillerde de¤erlendiriliyor olmas› nedeniyle, ayn› olaydan iki ülkede de vergiyi azalt›c› flekilde yararlanabilme imkanlar› (double deep) araflt›r›lmal›d›r. 102 Yurtd›fl›ndan al›nan hizmet tutar› fatura tarihinde stopaja tabi tutulmuflsa, kur farklar›n›n ikili anlaflmal› bir ülkeye olan borçla ilgili oldu¤u durumlarda stopaja tabi tutulmayaca¤› yönünde verilmifl bir Bakanl›k muktezas› bulunmaktad›r. Sürekli yurt d›fl›ndan hizmet alan ve bu nedenle de kur farklar›na da stopaj yapmak zorunda kalan iflletmelere Bakanl›ktan mukteza talep etmelerini önermekteyiz. Damga vergisinin daha az ödenmesi imkan› 103 Damga vergisi matrah› KDV hariç tutard›r. 104 Repo ve ters repo ifllemlerinde damga vergisi %0 oran›nda tatbik edilmektedir. 105 Yurtd›fl›ndan temin edilecek kredilerle ilgili olarak ilk kez düzenlenecek ka¤›tlar ve bu çerçevede temin edilecek banka teminat mektuplar› %0 oran›nda vergiye tabidir. 106 Vergi dairelerince yap›lan mahsup ifllemlerinde damga vergisi uygulanamaz. Ancak vergi daireleri ihracatla ilgili olanlar hariç tüm mahsup ifllemlerinde damga vergisi uygulama e¤ilimindedirler. Bu konuda, damga vergisi hesaplanmamas› yönünde çok say›da Dan›fltay karar› ve Maliye Bakanl›¤›’n›n 2000 tarihli bir iç genelgesi mevcuttur. 11 www.vergiportali.com
 12. 12. Di¤er imkanlar 107 ‹rtibat bürolar›n›n vergi karfl›s›ndaki durumu göz ard› edilmemeli. 108 Vergi cennetlerinin sa¤lad›¤› avantajlar. 109 Serbest bölge faaliyetleri vergi d›fl›d›r. 110 Antrepolar›n faydalar› araflt›r›lmal›d›r. 111 Yurtd›fl›nda yap›lan masraflar üzerinden ilgili ülkede ödenen KDV’nin baz› (finansal kiralama) hallerde iade al›nabilmesi imkan› oluflabilmektedir. 112 01.07.2003 tarihinden önce yap›lm›fl sözleflmelere dayan›larak yap›lan leasing ödemelerinin tamam› ödemenin yap›ld›¤› dönemde gider yaz›labilmektedir. 113 Ülkelerin vergi mevzuat›ndaki farkl›l›klar›n yaratt›¤› çok ülkeli yap›lanmalar yoluyla avantajlar sa¤lama imkanlar› araflt›r›lmal›d›r (International Structuring). 114 1999 öncesi teflvik belgesine ba¤lanm›fl yat›r›mlar için halen finansman fonu ay›rabilme imkan› mevcuttur. 115 Teknoparklardaki vergi avantajlar› araflt›r›lmal›d›r. 116 Uluslararas› gemi siciline kay›tl› gemiler için sa¤lanan vergi avantajlar› araflt›r›lmal›d›r. 117 Teflvik mevzuat› ile getirilen vergi avantajlar› araflt›r›lmal›d›r. 12 117 Vergi Avantaj›
 13. 13. 2004 Bülten Talep Formu Sn. Gülümhan Sar› Y›lmaz dikkatine Faks No: (0212) 326 60 50 E-mail: gulumhan.sariyilmaz@tr.pwc.com 2004 BÜLTEN TALEP FORMU ‹sim Görevi / Ünvan› Firma Resmi ‹smi Firma Adresi Telefon Faks E-mail Adresi Say›n ‹lgili, PricewaterhouseCoopers vergi bölümünün haz›rlay›p ücretsiz olarak göndermekte oldu¤u vergi bültenlerinin taraf›n›za daha düzenli ulaflmas› için yukar›daki veya “www.vergiportali.com”daki üyelik formunu doldurman›z› rica ederiz. Adres k›sm›n› bofl b›rakmamaya lütfen özen gösteriniz. 13 www.vergiportali.com
 14. 14. Yay›nlar›m›z 1 117 Vergi Avantaj› 2 Vergide Yap›lan 100 Önemli Hata 3 Kredi Faizleri Tahakkuk Ettikleri Dönemde Gider Olarak Kabul Edilmelidir 4 Özel Gider ‹ndirimi Uygulama Rehberi 5 fiirket Yönetici ve Ortaklar›n›n fiahsi Sorumluluklar› 6 Yeni Teflvik Düzenlemeleri 7 fiirket Birleflmelerinin Vergisel Boyutu 8 D›fl Ticaret ve Gümrük K›lavuzu 9 A Guide For Customs and Foreign Trade 10 Turkey, Transaction Taxes on Banking & Capital Markets 11 Turkey, Investment Incentives 12 Investment Funds In Turkey 13 Turkey, Taxation of Investment Income 14 Turkey, Special Expense Allowance Guide 15 Turkey, The Uniform Chart of Accounts 16 Turkey, A VAT Guide 17 Turkey, Private Pension System 18 Turkey, Individual Labour Law 19 Mergers and Acquisitions 20 Foreign Nationals Working in Turkey 21 A General Tax Guide for Foreign Investors 22 Acquisition of Intellectual and Industrial Property Rights in Turkey 14 117 Vergi Avantaj›
 15. 15. PricewaterhouseCoopers Türkiye Ofisleri Süleyman Seba Cad. No: 48, BJK Plaza, B Blok K.9 34357 Akaretler, Befliktafl-‹stanbul Telefon : (212) 326 60 60 Faks : (212) 326 60 50 Büyükdere Cad. No: 111, Kat 3-5 34394 Gayrettepe, ‹stanbul Telefon : (212) 355 58 58 Faks : (212) 355 58 50 Paris Cad. No:12/4 06540 Kavakl›dere, Ankara Telefon : (312) 410 45 45 Faks : (312) 410 45 50 Hürriyet Bulvar› No:4/1 Kat 6/605, Kavala Plaza 35210 Alsancak, ‹zmir Telefon : (232) 497 70 70 Faks : (232) 497 70 50 15 www.vergiportali.com
 16. 16. NOTLAR 16 117 Vergi Avantaj›

×