Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BÖLÜM – 3
İHRACAT İSTİSNASI
İhracat Şekilleri
Gümrük mevzuatı gereği belli baĢlı ihracat Ģekilleri
19 adettir. G.Ç.B’ye bağlanması koĢuluyla bu ihraca...
3. Kredili İhracat
Ġki veya çok taraflı kredi anlaĢmaları dıĢında kalmak
kaydıyla ithalatçının ihracat bedeli dövizin kamb...
6. Transit Ticaret Yoluyla İhracat
Yabancı bir ülkeden satın alınan bir malın, transit
veya doğrudan baĢka bir ülkeye ihra...
9. Bedelsiz İhracat
KarĢılığında yurda bir bedel getirilmeksizin yurt
dıĢına mal gönderilmesidir.
10. Yurt Dışı Müteahhitl...
12. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekindeki
Maddelerin İhracı
Kimyasal Silahların geliĢtirilmesinin, üretimini,
stoklanmasın...
14. Dahilde işleme rejimi yoluyla ihracat
Ġthal edilmiĢ bir malın iĢlem görmüĢ eĢya olarak
ihracıdır.
15. Hariçte işleme r...
17. Uluslar arası fuar ve sergilere katılım yoluyla
ihracat
Yurt dıĢında düzenlenecek fuar ve sergilere milli
düzeyde veya...
İHRACAT İSTİSNASI
KDV kanunun 11 inci maddesinde düzenlenmiĢtir.
Madde metnine baktığımızda ihracat istisnası yedi
çeĢit o...
● Yabancı taĢımacıların veya fuar ve sergilere
katılanların aldıkları mal ve hizmetler (11/1-b)

● Ġhraç kayıtlı teslim(11...
1. MAL İHRACI (MD.11-1-a)
Bir teslimin ihracat teslimi
sayılabilmesi için;
1) Teslim, yurtdıĢındaki bir müĢteriye veya ser...
2) Teslim konusu mal Türkiye
Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi’nden
çıkarak bir dıĢ ülkeye veya bir
serbest bölgeye vasıl olmalı ...
ÖNEMLİ NOT-1
Mal ihracına iliĢkin istisna,ihracatın
gerçekleĢtiği tarih olan gümrük
beyannamesinin “kapanma tarihi”ni
için...
ÖRNEĞĠN
29.Ekim.2013 tarihinde açılan bir
ihracata iliĢk.GÇB 2.Kasım.2013
de kapanırsa Kasım-2013 dönemi
KDV Beyannamesnde...
ÖNEMLİ NOT-2

Ġhracat faturası malın yurt dıĢı
edildiği dönemden önce
düzenlenmiĢ olsa dahi, istisna,
ihracatın yapıldığı ...
ÖRNEĞĠN
29.Ekim.2013 tarihinde faturası
kesilip gümrüğe gönderilen mallar
2.Kasım.2013’de yurt dıĢı edilirse
Kasım-2013 dö...
ÖNEMLĠ NOT-3
Mal ihracında, ihracat istisnasının
gerçekleĢebilmesi için en önemli
unsur gümrük beyannamesidir.
Gümrük beya...
MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN BAZI
ÖNEMLĠ HUSUSLAR…!

Ġhracatta Teslim ;
Malın fiilen gümrük bölgesinden
çıkıĢı anında teslim ger...
MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN
BAZI ÖNEMLĠ HUSUSLAR…!
►Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne
yapılan ihracat, normal ihracat gibi
değer...
MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN
BAZI ÖNEMLĠ HUSUSLAR…!
► Ġnternet aracılılığıyla yurt dıĢına
mal satıĢında da, G.Ç.B tevsik
edilmes...
MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN BAZI
ÖNEMLĠ HUSUSLAR…!

► Yurt dıĢında kurulan Ģubelere
veya iĢtirak edilen Ģirketlere ayni
sermaye...
MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN
BAZI ÖNEMLĠ HUSUSLAR…!
► Uluslar arası sefer yapan yerli
ve yabancı bayraklı gemilere
acenteler vas...
MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN
BAZI ÖNEMLĠ HUSUSLAR…!
► Gümrük beyannamesini malı
gönderen adına düzenlenmek
Ģartıyla posta ile ve...
MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN
BAZI ÖNEMLĠ HUSUSLAR…!
► Gümrük hattı dıĢı eĢya satıĢ
mağazalarına (Free-Shoplara)
gönderilen malla...
MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN BAZI
ÖNEMLĠ HUSUSLAR…!

► Ġhracat iĢleminde ihracat bedeli
döviz, ihracat faturasının
düzenlendiği ...
MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN BAZI
ÖNEMLĠ HUSUSLAR…!

► Müteahhitler ve ĠnĢaat firmaları tarafından

yurt dıĢındaki kendi Ģantiye...
MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN BAZI
ÖNEMLĠ HUSUSLAR…!

► Ticari kiralama yoluyla yapılan ihracatta

malların yurt dıĢına teslimi d...
MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN BAZI
ÖNEMLĠ HUSUSLAR…!

► Yurt dıĢındaki komisyonculara, fuarlara

ve Ģubelere, buralarda satılmak ...
MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN BAZI
ÖNEMLĠ HUSUSLAR…!

► Transit ihracatta (doğrudan) yurt

dıĢındaki malların Türkiye'ye getirilm...
MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN BAZI
ÖNEMLĠ HUSUSLAR…!

► Hariçte iĢleme rejimi uyarınca, tekrar
yurda getirilmek üzere yurt dıĢına...
MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN BAZI
ÖNEMLĠ HUSUSLAR…!

► Ġhracata ait satıĢ faturası tarihinin söz
konusu malın alıĢ faturasındaki...
MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN BAZI
ÖNEMLĠ HUSUSLAR…!

► Ġhracatta (Hizmet Ġhracı hariç) DAB

(Döviz Alım Belgesi) ibraz zorunlulu...
İHRACATTA KDV İADESİ
► Ġhracatta iade edilecek KDV
tutarı yapılan ihracatla ilgili

YÜKLENĠLEN KDV’dir.
YÜKLENĠLEN KDV
Bir dönemde gerçekleĢtirilen iade
hakkı doğuran iĢlemlerin bünyesine
giren vergilerden indirimle
giderileme...
YÜKLENĠLEN KDV’ye DAHĠL
OLAN VERGĠLER

(1) Ġade hakkı doğuran iĢlemlerin
doğrudan girdisini oluĢturan mal
ve hizmetler içi...
YÜKLENĠLEN KDV’ye DAHĠL
OLAN VERGĠLER

Ticaret ĠĢletmelerinde :
Malın yurt içinden alımı sırasında
yada yurtdıĢından ithal...
YÜKLENĠLEN KDV’ye DAHĠL
OLAN VERGĠLER
Ġmalat ĠĢletmelerinde :
Kapasite raporlarındaki üretim
kapasiteleri ve hammadde gird...
YÜKLENĠLEN KDV’ye DAHĠL
OLAN VERGĠLER
Ġmalat ĠĢletmelerinde :

213 sayılı Kanunun 275 inci maddesine göre
kayıtlarını mali...
YÜKLENĠLEN KDV’ye DAHĠL
OLAN VERGĠLER
(2) Ġade hakkı doğuran iĢlemin gerçekleĢtiği
döneme iliĢkin kira, telefon, kırtasiye...
YÜKLENĠLEN KDV’ye DAHĠL
OLAN VERGĠLER
3) ATĠK’in alımı nedeniyle ödenen
vergiler (söz konusu iktisadi
kıymetlerin iade hak...
YÜKLENĠLEN KDV’nin
Hesaplanması Sırasında ;
1) Önce iĢlemin bünyesne doğrudan
giren harcamalar nedeniyle ödenen
vergiler, ...
YÜKLENĠLEN KDV’nin
Hesaplanması Sırasında ;
3) Bu Ģekilde hesaplanan tutarın,
azami iade edilebilir vergi tutarının
altınd...
ÖNEMLĠ NOT…..!
Bir vergilendirme döneminde iade
konusu yapılabilecek vergi (azami
iade edilebilir vergi) Gelir Ġdaresi
BaĢ...
ÖNEMLĠ NOT…..!
Örneğin : TL karĢılığı 500.000,00.- TL
tutarındaki bir ihracatla ilgili olarak
Yüklenilen KDV ve buna bağlı...
Ġade hakkı doğuran iĢlemler için
yüklenilen vergiler, öncelikle
indirim konusu yapılacaktır.
Ġndirimle giderilemeyen bir
m...
●Vergiye tabi iĢlemlerle, iade hakkı
doğuran iĢlemlerin bünyesine giren
KDV, gerçek miktarları itibariyle
ayrı ayrı hesapl...
ATĠK KDV ĠLE ĠLGĠLĠ
ĠADE UYGULAMASI
● Faaliyetleri kısmen veya tamamen
iade hakkı doğuran iĢlemlerden oluĢan
mükelleflerin...
ATĠK KDV ĠLE ĠLGĠLĠ
ĠADE UYGULAMASI
● ATĠK’lerin iĢletme aktifine girdiği
dönem ve bu kıymete ait KDV’den iade
hesabına pa...
ATĠK KDV ĠLE ĠLGĠLĠ
ĠADE UYGULAMASI
● ATĠK’lerin iĢletme aktifine girdiği
dönem ile bu kıymete ait KDV’den iade
hesabına p...
YÜKLENĠLEN KDV HESAPLAMASI
AġAĞIDAKĠ SIRAYA GÖRE YAPILIR

Ticaret ĠĢletmesinde sıralama :
(1) Ġhracat bedeline genel vergi...
YÜKLENĠLEN KDV HESAPLAMASI
AġAĞIDAKĠ SIRAYA GÖRE YAPILIR
Ticaret ĠĢletmesinde sıralama :
2) Ġhraç edilen malların alımı ya...
YÜKLENĠLEN KDV HESAPLAMASI
AġAĞIDAKĠ SIRAYA GÖRE YAPILIR
Ticaret ĠĢletmesinde sıralama :
3) Döneme ait Genel Yönetim
Gider...
YÜKLENĠLEN KDV HESAPLAMASI
AġAĞIDAKĠ SIRAYA GÖRE YAPILIR
Ticaret ĠĢletmesinde hesaplama
aĢağıdaki sıraya göre yapılır.
4) ...
YÜKLENĠLEN KDV HESAPLAMASI
AġAĞIDAKĠ SIRAYA GÖRE YAPILIR

Ġmalat ĠĢletmesinde sıralama :
(1) Ġhracat bedeline genel vergi ...
YÜKLENĠLEN KDV HESAPLAMASI
AġAĞIDAKĠ SIRAYA GÖRE YAPILIR
Ġmalat ĠĢletmesinde sıralama :
2) Ġhraç edilen malların imalatınd...
YÜKLENĠLEN KDV HESAPLAMASI
AġAĞIDAKĠ SIRAYA GÖRE YAPILIR
Ġmalat ĠĢletmesinde sıralama :

3) Genel Ġmal Giderlerinden Yükle...
YÜKLENĠLEN KDV HESAPLAMASI
AġAĞIDAKĠ SIRAYA GÖRE YAPILIR
Ġmalat ĠĢletmesinde sıralama :
4) Döneme ait Genel Yönetim
Giderl...
YÜKLENĠLEN KDV HESAPLAMASI
AġAĞIDAKĠ SIRAYA GÖRE YAPILIR
Ġmalat ĠĢletmesinde sıralama :

5) ATĠK KDV’den Yüklenilen KDV’ye...
Ticaret iĢletmesinde Yüklenilen
KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek :
A Ticaret ĠĢletmesinde Nisan – 2013
Döneminde 1.250...
Ticaret iĢletmesinde Yüklenilen
KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek :
Bu tutarın ;

140.000.-TL’si mal alıĢlarına iliĢkin...
Ticaret iĢletmesinde Yüklenilen
KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek :
1) Öncelikle, Ġade Edilecek KDV’nin azami
tutarı he...
Ticaret iĢletmesinde Yüklenilen
KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek :
2) Ġhraç edilen mallar için Yüklenilen KDV
hesaplan...
Ticaret iĢletmesinde Yüklenilen
KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek :

Örneğimizde ; mal bazında hesaplama
yapılamadığı ö...
Ticaret iĢletmesinde Yüklenilen
KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek :
Yurt dıĢı satıĢların toplam
satıĢlara oranı
500.000...
Ticaret iĢletmesinde Yüklenilen
KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek :
Mal alıĢlarına iliĢkin
Yüklenilen KDV Tutarı 140.00...
Ticaret iĢletmesinde Yüklenilen
KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek :
Genel Yönetim Giderlerine iliĢkin
Yüklenilen KDV tu...
Ticaret iĢletmesinde Yüklenilen
KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek :
A.T.Ġ.K’lere iliĢkin
Yüklenilen KDV tutarı 15.000.-...
TOPLAM YÜKLENĠLEN KDV
Mal alıĢlarına iliĢkin
Yüklenilen KDV Tutarı

+

Genel Yönetim Giderlerine iliĢkin
Yüklenilen KDV tu...
TOPLAM YÜKLENĠLEN KDV

56.000.-TL

+ 10.000.-TL + 6.000.-TL
82.000.-TL
TOPLAM YÜKLENĠLEN KDV
82.000.-TL’lik Yüklenilen KDV tutarı Ġadesi
istenebilecek azami Yüklenilen KDV
tutarı olan 90.000.-T...
Ġmalat iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin
hesaplanmasına iliĢkin örnek
B Ġmalat ĠĢletmesinde Nisan – 2013
Döneminde 1.250.000...
Ġmalat iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin
hesaplanmasına iliĢkin örnek
200.000.-TL’lik Ġndirilecek KDV tutarının ;

60.000.-T...
Ġmalat iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin
hesaplanmasına iliĢkin örnek
Buna göre hesaplama Ģöyle yapılacaktır:
1) Öncelikle, ...
Ġmalat iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin
hesaplanmasına iliĢkin örnek

2) Ġhraç edilen malların imalatında kullanılan
hammad...
Ġmalat iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin
hesaplanmasına iliĢkin örnek
Ġmal edilip Y.içine yapılan satıĢ tutarı
(750.000 - 45...
Ġmalat iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin
hesaplanmasına iliĢkin örnek

● Ġmalatta kullanılan hammadde

alıĢlarına iliĢkin Yü...
Ġmalat iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin
hesaplanmasına iliĢkin örnek
Ġmal edilip Y.içine yapılan satıĢ tutarı
300.000.-TL
Ġ...
Ġmalat iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin
hesaplanmasına iliĢkin örnek
Ġmalatta kullanılan hammadde alıĢlarına
iliĢkin Ġndiri...
Ġmalat iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin
hesaplanmasına iliĢkin örnek
3) Ġmalata iliĢkin Genel Ġmal Giderlerine iliĢkin Ġndi...
Ġmalat iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin
hesaplanmasına iliĢkin örnek

4) Genel Yönetim Giderlerine iliĢkin
Yüklenilen KDV t...
Ġmalat iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin
hesaplanmasına iliĢkin örnek
A.T.Ġ.K’lere iliĢkin
Yüklenilen KDV tutarı 15.000.-TL
...
TOPLAM YÜKLENĠLEN KDV
Ġmalatta kullanılan hammade alıĢlarına iliĢkin
Yüklenilen KDV Tutarı
+
Genel Ġmalat Giderlerine iliĢ...
TOPLAM YÜKLENĠLEN KDV

50.000.- + 12.500.- + 15.625.- + 9.375.-

87.500.-TL
TOPLAM YÜKLENĠLEN KDV
87.500.-TL’lik Yüklenilen KDV tutarı Ġadesi
istenebilecek azami Yüklenilen KDV
tutarı olan 90.000.-T...
NOT….!

87.500.-TL’lik Yüklenilen KDV tutarı
95.000.-TL olsaydı, iade tutarı, iadesi
istenebilecek azami Yüklenilen KDV
tu...
ÖNEMLĠ NOT….!
Tarh zamanaĢımı öncesi dönemlere iliĢkin
alım ve giderler nedeniyle yüklenilen KDV,
iade konusu yapılacak tu...
ÖNEMLĠ NOT….!

Ġndirim konusu yapılan dönem ve sonraki
dönemlerde Ödenmesi Gereken KDV beyan
edilmiĢ olması ya da Devreden...
ÖNEMLĠ NOT….!
Ara dönemlerde Yüklenilen KDV, Devreden
KDV karĢılaĢtırması yapılarak, Devreden
KDV beyanı bulunmakla birlik...
ÖNEMLĠ NOT….!
YMM KDV Ġadesi Tasdik Raporu ücretleri,
iade hakkı doğuran iĢlemle ilgili bir gider
olduğu için, KDV iadeler...
ÖNEMLĠ NOT….!

Bir vergilendirme döneminde ihracat
istisnası bulunan mükellefin söz konusu
ihracat istisnası nedeniyle ort...
ĠHRACAT ĠSTĠSNASINA ĠLĠġKĠN
ĠADELERDE RAKAMSAL HADLER
Mahsuben Ġade Talepleri
Ġlgili belgelerin ibrazı halinde tutar her n...
ĠHRACAT ĠSTĠSNASINA ĠLĠġKĠN
ĠADELERDE RAKAMSAL HADLER
Nakden Ġade Talepleri

Dönem itibarıyla 4.000 TL’ye kadar olan
iadel...
ĠADE ĠÇĠN ĠBRAZI GEREKEN EVRAKLAR
● Ġade talep dilekçesi ve internet vergi
dairesi aracılığı ile gönderilen listelere ait
...
ĠADE ĠÇĠN ĠBRAZI GEREKEN EVRAKLAR
● Gümrük beyannamesi [aslı veya noter,
gümrük idaresi, ilgili vergi dairesi müdürü ya
da...
ĠADE ĠÇĠN ĠBRAZI GEREKEN EVRAKLAR
● DıĢ ticaret sermaye Ģirketleri ve sektörel
dıĢ ticaret Ģirketleri, ihracatına aracılık...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3.iHRACAT iSTiSNASI GENEL MAL İHRACI

1,591 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3.iHRACAT iSTiSNASI GENEL MAL İHRACI

 1. 1. BÖLÜM – 3 İHRACAT İSTİSNASI
 2. 2. İhracat Şekilleri Gümrük mevzuatı gereği belli baĢlı ihracat Ģekilleri 19 adettir. G.Ç.B’ye bağlanması koĢuluyla bu ihracat türlerinin tammıyla ilgili Yüklenilen KDV’ler iade alınabilir. Ġhracat türleri sırasıyla ; 1. Özellik Arz Etmeyen (Serbest) İhracat Kanun, kararname veya uluslar arası anlaĢmalarca ihracı yasaklanmamıĢ veya belli bir merciin iznine bağlı kalınmamıĢ malların ihracıdır. 2. Kayda Bağlı İhracat Ġhracat yönetmeliği ekindeki kayda bağlı mallar listesinde yer alan malların ihracıdır. (doğalgaz karĢılığı, iĢlem görmüĢ dökme veya varilli zeytinyağı karĢılığı ihracat Ģekli vb.)
 3. 3. 3. Kredili İhracat Ġki veya çok taraflı kredi anlaĢmaları dıĢında kalmak kaydıyla ithalatçının ihracat bedeli dövizin kambiyo mevzuatında öngörülen süreleri aĢacak Ģekilde ödenmesini Ģart koĢtuğu ihracattır. 4. Konsinye İhracat Kesin satıĢı daha sonra yapılmak üzere komisyonculara dıĢ alıcılara, Ģube veya temsilciliklere mal gönderilmesidir. 5. Ticari Kiralama Yoluyla İhracat Malların bir bedel karĢılığında belli bir süre kullanılmak üzere geçici olarak ihracıdır.
 4. 4. 6. Transit Ticaret Yoluyla İhracat Yabancı bir ülkeden satın alınan bir malın, transit veya doğrudan baĢka bir ülkeye ihracıdır. 7. Bağlı Muamele Yoluyla İhracat Ġhraç veya ithal edilen mal, hizmet veya teknoloji transferleri bedelinin kısmen veya tamamen mal, hizmet, teknoloji transferi veya kısmen döviz ile karĢılanması durumudur. 8. Serbest Bölgelere İhracat Serbest bölgeye mal ve hizmet teslimidir.
 5. 5. 9. Bedelsiz İhracat KarĢılığında yurda bir bedel getirilmeksizin yurt dıĢına mal gönderilmesidir. 10. Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında İhracat Müteahhitlerin yurt dıĢında inĢaat, tesisat ve montaj iĢleri için kesin veya geçici olarak yurt dıĢına mal ihraç etmeleridir. 11. Ofset Yoluyla İhracat Ofset ( baskı ) anlaĢmaları çerçevesinde yapılan ihracattır.
 6. 6. 12. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekindeki Maddelerin İhracı Kimyasal Silahların geliĢtirilmesinin, üretimini, stoklanmasının ve kullanılmasının Yasaklanması ve bunların imhası ile ilgili sözleĢme eki 1.2.3 listelerinde yer alan kimyasal maddelerin ihracıdır. 13. Geçici İthal Rejimi Yoluyla İhracat Serbest dolaĢıma girmemiĢ eĢyanın Ġthal vergilerden kısmen veya tamamen muaf olarak Ticaret politikaları Önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye gümrük bölgesinde kullanılması ve bu kullanım sırasında olağan yıpranma dıĢında herhangi bir değiĢikliğe uğramaksızın yeniden ihracıdır.
 7. 7. 14. Dahilde işleme rejimi yoluyla ihracat Ġthal edilmiĢ bir malın iĢlem görmüĢ eĢya olarak ihracıdır. 15. Hariçte işleme rejimi yoluyla ithalat Ġhraç edilmiĢ bir malın iĢlem görmüĢ eĢya olarak ithalidir. 16. Bavul ticareti yoluyla ihracat Turistlerin ülkelerine dönüĢlerinde miktar ve değer kısıtlaması olmaksızın satın aldıkları malları beraberlerinde götürmeleridir.
 8. 8. 17. Uluslar arası fuar ve sergilere katılım yoluyla ihracat Yurt dıĢında düzenlenecek fuar ve sergilere milli düzeyde veya bireysel olarak katılmak yoluyla ihracat yapılmasıdır. 18. İthal edilmiş malların ihracı Ġthal edilmiĢ yeni veya kullanılmıĢ malların ihracıdır. 19. Sınır ticaret merkezleri yoluyla ihracat Doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde komĢu ülkelere sınırı bulunan illerde kurulacak sınır ticaret merkezlerinde yapılan ithalat ve ihracattır.
 9. 9. İHRACAT İSTİSNASI KDV kanunun 11 inci maddesinde düzenlenmiĢtir. Madde metnine baktığımızda ihracat istisnası yedi çeĢit olarak karĢımıza çıkmaktadır; ● Mal ihracı (11/1-a) ● Hizmet ihracı (12) ● Bavul ticareti(11/1-b) ● Yolcu beraberi eĢya ihracı(11/1-b)
 10. 10. ● Yabancı taĢımacıların veya fuar ve sergilere katılanların aldıkları mal ve hizmetler (11/1-b) ● Ġhraç kayıtlı teslim(11/1-c) ● Dahilde iĢleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ham ve yardımcı madde teslimi (Geçici 17)
 11. 11. 1. MAL İHRACI (MD.11-1-a) Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için; 1) Teslim, yurtdıĢındaki bir müĢteriye veya serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu iĢleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu iĢleticisine tevdi edilmelidir.
 12. 12. 2) Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi’nden çıkarak bir dıĢ ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır.
 13. 13. ÖNEMLİ NOT-1 Mal ihracına iliĢkin istisna,ihracatın gerçekleĢtiği tarih olan gümrük beyannamesinin “kapanma tarihi”ni içine alan vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesi ile beyan edilir.
 14. 14. ÖRNEĞĠN 29.Ekim.2013 tarihinde açılan bir ihracata iliĢk.GÇB 2.Kasım.2013 de kapanırsa Kasım-2013 dönemi KDV Beyannamesnde beyan edilir.
 15. 15. ÖNEMLİ NOT-2 Ġhracat faturası malın yurt dıĢı edildiği dönemden önce düzenlenmiĢ olsa dahi, istisna, ihracatın yapıldığı dönemde beyan edilir.
 16. 16. ÖRNEĞĠN 29.Ekim.2013 tarihinde faturası kesilip gümrüğe gönderilen mallar 2.Kasım.2013’de yurt dıĢı edilirse Kasım-2013 dönemi KDV Beyannamesinde beyan edilir.
 17. 17. ÖNEMLĠ NOT-3 Mal ihracında, ihracat istisnasının gerçekleĢebilmesi için en önemli unsur gümrük beyannamesidir. Gümrük beyannamesine bağlanmayan ihracat Ģekli mal ihracı olarak istisnaya konu edilemez…!
 18. 18. MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN BAZI ÖNEMLĠ HUSUSLAR…! Ġhracatta Teslim ; Malın fiilen gümrük bölgesinden çıkıĢı anında teslim gerçekleĢmiĢ Sayılır.
 19. 19. MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN BAZI ÖNEMLĠ HUSUSLAR…! ►Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat, normal ihracat gibi değerlendirilir. ►TL KarĢılığı Ġhracat,yapılabilir.
 20. 20. MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN BAZI ÖNEMLĠ HUSUSLAR…! ► Ġnternet aracılılığıyla yurt dıĢına mal satıĢında da, G.Ç.B tevsik edilmesi Ģartıyla, ihracat istisnasından faydalanılabilinir. ►Vergi kimlik numarası olan herkes ihracat yapabilir.
 21. 21. MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN BAZI ÖNEMLĠ HUSUSLAR…! ► Yurt dıĢında kurulan Ģubelere veya iĢtirak edilen Ģirketlere ayni sermaye olarak malların götürülmesi halinde GÇB düzenlenmek ve malın faturasına gerekli Ģerhler konmak Ģartıyla ihracat istisnası uygulanmasında bir mahsur yoktur.
 22. 22. MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN BAZI ÖNEMLĠ HUSUSLAR…! ► Uluslar arası sefer yapan yerli ve yabancı bayraklı gemilere acenteler vasıtasıyla veya doğrudan teslim edilen su, kumanya, yakıt, teknik teçhizat gibi mallar içinde GÇB düzenlenmesi Ģartıyla istisna uygulanır.
 23. 23. MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN BAZI ÖNEMLĠ HUSUSLAR…! ► Gümrük beyannamesini malı gönderen adına düzenlenmek Ģartıyla posta ile veya kargo Ģirketleri vasıtasıyla yurt dıĢına ticari mal gönderilmesi halinde de istisna uygulanır.
 24. 24. MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN BAZI ÖNEMLĠ HUSUSLAR…! ► Gümrük hattı dıĢı eĢya satıĢ mağazalarına (Free-Shoplara) gönderilen mallar için GÇB düzenlenmesi söz konusu olmadığından istisna uygulanmaz.
 25. 25. MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN BAZI ÖNEMLĠ HUSUSLAR…! ► Ġhracat iĢleminde ihracat bedeli döviz, ihracat faturasının düzenlendiği tarihte değil, malın T.C. gümrük bölgesinden çıktığı gününün T.C. Merkez Bankası döviz alıĢ kuru üzerinden TL ye çevrilir
 26. 26. MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN BAZI ÖNEMLĠ HUSUSLAR…! ► Müteahhitler ve ĠnĢaat firmaları tarafından yurt dıĢındaki kendi Ģantiyelerine inĢaat malzemesi ve iĢçilerin ihtiyacı olan tüketim maddeleri (yiyecek vs.) sevkiyatı (kesin ihraçlar) KDV açısından yurt dıĢı müĢteriye teslim niteliğindedir. Dolayısıyla KDV'den istisnadır. Geçici olarak götürdüğü makine ve ekipmanlar ise inĢaatın bitimini müteakip tekrar yurda geleceği için geçici ihraç niteliğinde olduğundan istisna uygulanmaz.
 27. 27. MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN BAZI ÖNEMLĠ HUSUSLAR…! ► Ticari kiralama yoluyla yapılan ihracatta malların yurt dıĢına teslimi değil, kiralanması söz konusudur. Bu nedenle gümrükleme amacıyla düzenlenen faturalar hâsılat kaydedilmez ve mal ihracı olarak beyan edilmez. Kira bedeli ise hizmet ihracıdır ve KDV'siz fatura edilir. Ancak bu malların daha sonra yurt dıĢına satıĢı halinde mal ihracı söz konusu olur ki o zaman mal bedeli mal ihracı olarak beyan edilir.
 28. 28. MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN BAZI ÖNEMLĠ HUSUSLAR…! ► Yurt dıĢındaki komisyonculara, fuarlara ve Ģubelere, buralarda satılmak üzere konsinye anlaĢma çerçevesinde mal gönderilmesi halinde ihracat istisnasının bu tarihte uygulanması söz konusu değildir. Malın bu komisyoncu veya Ģubelerce alıcıya satıldığı tarihte istisna uygulanır ve beyan edilir.
 29. 29. MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN BAZI ÖNEMLĠ HUSUSLAR…! ► Transit ihracatta (doğrudan) yurt dıĢındaki malların Türkiye'ye getirilmeksizin yine yurt dıĢında satıĢı söz konusu olduğundan KDV'nin konusunu oluĢturmaz. Bu Ģekilde bir ihracat için Türkiye'de KDV ödenmiĢ olsa bile bu KDV indirim konusu edilemez.
 30. 30. MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN BAZI ÖNEMLĠ HUSUSLAR…! ► Hariçte iĢleme rejimi uyarınca, tekrar yurda getirilmek üzere yurt dıĢına mal çıkarılması teslim sayılmaz ve istisna uygulanmaz kesilen faturalar hasılat kaydedilmez.
 31. 31. MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN BAZI ÖNEMLĠ HUSUSLAR…! ► Ġhracata ait satıĢ faturası tarihinin söz konusu malın alıĢ faturasındaki tarihten önceki bir tarihe ait olması mal irsaliye ekinde ihracatçıya teslim edildiği ve ihracatçının da bu malı satıcısının faturayı kesmesini beklemeden ihracatını gerçekleĢtirdiği malın irsaliyesinden tespit edilebileceğinden istisna hükümleri uygulanır.
 32. 32. MAL ĠHRACATINA ĠLĠġKĠN BAZI ÖNEMLĠ HUSUSLAR…! ► Ġhracatta (Hizmet Ġhracı hariç) DAB (Döviz Alım Belgesi) ibraz zorunluluğu yoktur. Ġstisnadan faydalanmak için G.Ç.B ile ihracatı yapmak yeterlidir.
 33. 33. İHRACATTA KDV İADESİ ► Ġhracatta iade edilecek KDV tutarı yapılan ihracatla ilgili YÜKLENĠLEN KDV’dir.
 34. 34. YÜKLENĠLEN KDV Bir dönemde gerçekleĢtirilen iade hakkı doğuran iĢlemlerin bünyesine giren vergilerden indirimle giderilemeyen kısımdır.
 35. 35. YÜKLENĠLEN KDV’ye DAHĠL OLAN VERGĠLER (1) Ġade hakkı doğuran iĢlemlerin doğrudan girdisini oluĢturan mal ve hizmetler için ödenen vergiler,
 36. 36. YÜKLENĠLEN KDV’ye DAHĠL OLAN VERGĠLER Ticaret ĠĢletmelerinde : Malın yurt içinden alımı sırasında yada yurtdıĢından ithal edilmesi sırasında ödenen vergiler,
 37. 37. YÜKLENĠLEN KDV’ye DAHĠL OLAN VERGĠLER Ġmalat ĠĢletmelerinde : Kapasite raporlarındaki üretim kapasiteleri ve hammadde girdileri esas alınarak malın imal edilmesi ile ilgili her türlü giderle ilgili ödenen vergiler,
 38. 38. YÜKLENĠLEN KDV’ye DAHĠL OLAN VERGĠLER Ġmalat ĠĢletmelerinde : 213 sayılı Kanunun 275 inci maddesine göre kayıtlarını maliyet muhasebesi esasına göre tutan mükellefler, yüklendikleri KDV’yi aynı ilkeler ıĢığında hesaplamalıdır. Bu çerçevede, genel imal ve genel idare giderlerinden mamule verilen payın hesabında hangi usul kullanılıyor ise bu giderler dolayısıyla yüklenilen KDV’nin hesabında da aynı usul kullanılır.
 39. 39. YÜKLENĠLEN KDV’ye DAHĠL OLAN VERGĠLER (2) Ġade hakkı doğuran iĢlemin gerçekleĢtiği döneme iliĢkin kira, telefon, kırtasiye, posta, ulaĢım, konaklama, akaryakıt, elektrik, su, büro malzemeleri, muhasebe, reklâm, temizlik malzemeleri, kira vb. genel imal ve genel idare giderlerinden iade hakkı doğuran iĢleme isabet eden kısım,
 40. 40. YÜKLENĠLEN KDV’ye DAHĠL OLAN VERGĠLER 3) ATĠK’in alımı nedeniyle ödenen vergiler (söz konusu iktisadi kıymetlerin iade hakkı doğuran iĢlemlerde kullanılması kaydıyla).
 41. 41. YÜKLENĠLEN KDV’nin Hesaplanması Sırasında ; 1) Önce iĢlemin bünyesne doğrudan giren harcamalar nedeniyle ödenen vergiler, dikkate alınır, 2) Sonra, ilgili dönem genel yönetim giderleri için ödenen vergilerden pay verilir.
 42. 42. YÜKLENĠLEN KDV’nin Hesaplanması Sırasında ; 3) Bu Ģekilde hesaplanan tutarın, azami iade edilebilir vergi tutarının altında kalması halinde, en fazla aradaki farka isabet eden tutar kadar ATĠK’ler dolayısıyla yüklenilen KDV’den iade hesabına pay verilebilir.
 43. 43. ÖNEMLĠ NOT…..! Bir vergilendirme döneminde iade konusu yapılabilecek vergi (azami iade edilebilir vergi) Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından kabul edilebilecek durumlar haricinde, o dönemdeki iade hakkı doğuran iĢlemlere ait bedelin %18'i (genel KDV oranı) olarak hesaplanan miktardan fazla olamaz. .
 44. 44. ÖNEMLĠ NOT…..! Örneğin : TL karĢılığı 500.000,00.- TL tutarındaki bir ihracatla ilgili olarak Yüklenilen KDV ve buna bağlı olarak Ġade Edilecek KDV tutarı en fazla 500.000,00 X 0,18 = 90.000,00.-TL Olabilecektir.
 45. 45. Ġade hakkı doğuran iĢlemler için yüklenilen vergiler, öncelikle indirim konusu yapılacaktır. Ġndirimle giderilemeyen bir miktarın kalması halinde ise, kalan tutar iade hakkı doğuran iĢlemin gerçekleĢtiği dönemde iade edilecek vergi olarak dikkate alınabilir.
 46. 46. ●Vergiye tabi iĢlemlerle, iade hakkı doğuran iĢlemlerin bünyesine giren KDV, gerçek miktarları itibariyle ayrı ayrı hesaplanır. ● Devreden KDV olmayan dönem ve öncesinde, iade hakkı doğuran iĢlem dolayısıyla yüklenilen KDV tutarları indirim yoluyla telafi edildiğinden iade hesabına dahil edilmez.
 47. 47. ATĠK KDV ĠLE ĠLGĠLĠ ĠADE UYGULAMASI ● Faaliyetleri kısmen veya tamamen iade hakkı doğuran iĢlemlerden oluĢan mükelleflerin ATĠK için ödedikleri vergilerin iadesi mümkündür. ● Söz konusu iktisadi kıymetlerin iade hakkı doğuran iĢlemlerde kullanılması kaydıyla, iade hesabına pay verilebilir.
 48. 48. ATĠK KDV ĠLE ĠLGĠLĠ ĠADE UYGULAMASI ● ATĠK’lerin iĢletme aktifine girdiği dönem ve bu kıymete ait KDV’den iade hesabına pay verildiği dönem arasındaki, dönemlerden herhangi birinde devreden KDV’nin söz konusu KDV tutarından düĢük olması halinde, devreden KDV tutarı kadarlık kısım iade hesabına dahil edilebilir.
 49. 49. ATĠK KDV ĠLE ĠLGĠLĠ ĠADE UYGULAMASI ● ATĠK’lerin iĢletme aktifine girdiği dönem ile bu kıymete ait KDV’den iade hesabına pay verilmek istenen dönem arasındaki herhangi bir dönemde “Ödenmesi Gereken KDV” beyanının bulunması halinde, iade hesabına pay verilemez.
 50. 50. YÜKLENĠLEN KDV HESAPLAMASI AġAĞIDAKĠ SIRAYA GÖRE YAPILIR Ticaret ĠĢletmesinde sıralama : (1) Ġhracat bedeline genel vergi oranı uygulanması suretiyle bu ihracat nedeniyle iade edilebilecek azami vergi miktarı bulunur.
 51. 51. YÜKLENĠLEN KDV HESAPLAMASI AġAĞIDAKĠ SIRAYA GÖRE YAPILIR Ticaret ĠĢletmesinde sıralama : 2) Ġhraç edilen malların alımı yada ithali sırasında Yüklenilen KDV Tutarı hesaplanır.
 52. 52. YÜKLENĠLEN KDV HESAPLAMASI AġAĞIDAKĠ SIRAYA GÖRE YAPILIR Ticaret ĠĢletmesinde sıralama : 3) Döneme ait Genel Yönetim Giderlerinden Yüklenilen KDV’ye pay verilir.
 53. 53. YÜKLENĠLEN KDV HESAPLAMASI AġAĞIDAKĠ SIRAYA GÖRE YAPILIR Ticaret ĠĢletmesinde hesaplama aĢağıdaki sıraya göre yapılır. 4) ATĠK KDV’den Yüklenilen KDV’ye pay verilir.
 54. 54. YÜKLENĠLEN KDV HESAPLAMASI AġAĞIDAKĠ SIRAYA GÖRE YAPILIR Ġmalat ĠĢletmesinde sıralama : (1) Ġhracat bedeline genel vergi oranı uygulanması suretiyle bu ihracat nedeniyle iade edilebilecek azami vergi miktarı bulunur.
 55. 55. YÜKLENĠLEN KDV HESAPLAMASI AġAĞIDAKĠ SIRAYA GÖRE YAPILIR Ġmalat ĠĢletmesinde sıralama : 2) Ġhraç edilen malların imalatında kullanılan malzemeler için Yüklenilen KDV hesaplanır.
 56. 56. YÜKLENĠLEN KDV HESAPLAMASI AġAĞIDAKĠ SIRAYA GÖRE YAPILIR Ġmalat ĠĢletmesinde sıralama : 3) Genel Ġmal Giderlerinden Yüklenilen KDV’ye pay verilir.
 57. 57. YÜKLENĠLEN KDV HESAPLAMASI AġAĞIDAKĠ SIRAYA GÖRE YAPILIR Ġmalat ĠĢletmesinde sıralama : 4) Döneme ait Genel Yönetim Giderlerinden Yüklenilen KDV’ye pay verilir.
 58. 58. YÜKLENĠLEN KDV HESAPLAMASI AġAĞIDAKĠ SIRAYA GÖRE YAPILIR Ġmalat ĠĢletmesinde sıralama : 5) ATĠK KDV’den Yüklenilen KDV’ye pay verilir.
 59. 59. Ticaret iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek : A Ticaret ĠĢletmesinde Nisan – 2013 Döneminde 1.250.000.-TL’lik satıĢ yapılmıĢtır. Yapılan satıĢın 750.000.TL’lik kısmı yurt içine, 500.000.-TL’lik kısmı ise yurt dıĢına yapılmıĢtır. Aynı dönemde Ġndirilecek KDV tutarı ise 180.000.-TL’dir.
 60. 60. Ticaret iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek : Bu tutarın ; 140.000.-TL’si mal alıĢlarına iliĢkin, 25.000.-TL’si Genel Yön.Gider. iliĢkin, 15.000.-TL’si ise ATĠK’lere iliĢkin, Ġndirilecek KDV tutarlarıdır. Buna göre hesaplama Ģöyle yapılacaktır.
 61. 61. Ticaret iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek : 1) Öncelikle, Ġade Edilecek KDV’nin azami tutarı hesaplanacaktır. Azami Tutar = Ġhracat Tutarı X % 18 Azami Tutar = 500.000,00 X % 18 Azami Tutar = 90.000,00.-TL’dir.
 62. 62. Ticaret iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek : 2) Ġhraç edilen mallar için Yüklenilen KDV hesaplanacaktır. Hesaplamayla Ġlgili Önemli Not : ● Hesaplama yapılırken ihraç edilen mallarla Ġlgili Yüklenilen KDV mal bazında hesaplanabiliyorsa, tek-tek mal bazında hesaplama yapılır. Örneğin ; araba ihraç eden bir firma her araba için Yüklendiği KDV’yi ayrı-ayrı hesaplayacaktır.
 63. 63. Ticaret iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek : Örneğimizde ; mal bazında hesaplama yapılamadığı öngörülmüĢtür. Buna göre Yüklenilen KDV aĢağıdaki gibi hesaplanacaktır. Yurt içi satıĢ tutarı Yurt dıĢı satıĢ tutarı 750.000.-TL 500.000.-TL, Yurt içi satıĢların toplam satıĢlara oranı 750.000/1.250.000 = % 60
 64. 64. Ticaret iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek : Yurt dıĢı satıĢların toplam satıĢlara oranı 500.000/1.250.000 = % 40
 65. 65. Ticaret iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek : Mal alıĢlarına iliĢkin Yüklenilen KDV Tutarı 140.000.-TL Yurt dıĢı satıĢlarla ilgili Yüklenilen KDV tutarı 140.000 X % 40 = 56.000.-TL
 66. 66. Ticaret iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek : Genel Yönetim Giderlerine iliĢkin Yüklenilen KDV tutarı 25.000.-TL Genel Yönetim Giderlerinden Yurt dıĢı SatıĢlara düĢen Yüklenilen KDV tutarı 25.000 X % 40 = 10.000.-TL
 67. 67. Ticaret iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek : A.T.Ġ.K’lere iliĢkin Yüklenilen KDV tutarı 15.000.-TL A.T.Ġ.K’lere iliĢkin Yurt dıĢı SatıĢlara düĢen Yüklenilen KDV tutarı (ATĠK’lerin ihracatla ilgili faaliyetlerde kullanıldığı varsayılmıĢtır.) 15.000 X % 40 = 6.000.-TL
 68. 68. TOPLAM YÜKLENĠLEN KDV Mal alıĢlarına iliĢkin Yüklenilen KDV Tutarı + Genel Yönetim Giderlerine iliĢkin Yüklenilen KDV tutarı + A.T.Ġ.K’lere iliĢkin Yüklenilen KDV tutarı
 69. 69. TOPLAM YÜKLENĠLEN KDV 56.000.-TL + 10.000.-TL + 6.000.-TL 82.000.-TL
 70. 70. TOPLAM YÜKLENĠLEN KDV 82.000.-TL’lik Yüklenilen KDV tutarı Ġadesi istenebilecek azami Yüklenilen KDV tutarı olan 90.000.-TL’yi geçmediği için Nisan – 2013 döneminde iade olarak istenebilecektir.
 71. 71. Ġmalat iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek B Ġmalat ĠĢletmesinde Nisan – 2013 Döneminde 1.250.000.-TL’lik satıĢ yapılmıĢtır. Yapılan satıĢın 750.000.TL’lik kısmı yurt içine, 500.000.-TL’lik kısmı ise yurt dıĢına yapılmıĢtır. Yurt içine yapılan satıĢın 450.000.-TL’lik kısmı ise hazır alınıp satılan ticari mal olup, iĢletmede imal edilmemiĢtir. Aynı dönemde Ġndirilecek KDV tutarı ise 200.000.-TL’dir.
 72. 72. Ġmalat iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek 200.000.-TL’lik Ġndirilecek KDV tutarının ; 60.000.-TL’si Ticari mal alıĢlarına iliĢkin, 80.000.-TL’si Ġmalatta kullanılan hammadde alıĢlarına iliĢkin, 20.000.-TL’si Genel Ġmalat Gider. iliĢkin, 25.000.-TL’si Genel Yön.Gider. iliĢkin, 15.000.-TL’si ise ATĠK’lere iliĢkin, Ġndirilecek KDV tutarlarıdır.
 73. 73. Ġmalat iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek Buna göre hesaplama Ģöyle yapılacaktır: 1) Öncelikle, Ġade Edilecek KDV’nin azami tutarı hesaplanacaktır. Azami Tutar = Ġhracat Tutarı X % 18 Azami Tutar = 500.000,00 X % 18 Azami Tutar = 90.000,00.-TL’dir.
 74. 74. Ġmalat iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek 2) Ġhraç edilen malların imalatında kullanılan hammaddeler için ödenen Ġndirilecek KDV tutarından Yüklenilen KDV tutarına isabet eden tutar hesaplanacaktır. ● Öncelikle Ġhraç edilen mallar firmada imal edilip ihraç edildiği için, imal edilmeden alınıp satılan ticari mal alıĢlarına iliĢkin 60.000.-TL’lik KDV tutarı Yüklenilen KDV’nin hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.
 75. 75. Ġmalat iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek Ġmal edilip Y.içine yapılan satıĢ tutarı (750.000 - 450.000) = 300.000.-TL Yurt dıĢına yapılan satıĢ tutarı 500.000.-TL Toplam satıĢ tutarı (500.000+300.000) = 800.000.-TL
 76. 76. Ġmalat iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek ● Ġmalatta kullanılan hammadde alıĢlarına iliĢkin Yüklenilen 80.000.-TL’ lik KDV tutarından ihraç edilen mallara isabet eden Yüklenilen KDV tutarı hesaplanacaktır. Buna göre hesaplama aĢağıdaki gibi yapılacaktır.
 77. 77. Ġmalat iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek Ġmal edilip Y.içine yapılan satıĢ tutarı 300.000.-TL Ġmal edilip Y.dıĢına yapılan satıĢ tutarı 500.000.-TL, Ġmal edilip yapılan toplam satıĢ tutarı 800.000.-TL Ġmal edilip yurt dıĢına yapılan satıĢların toplam satıĢlara oranı 500.000/800.000 = % 62,50
 78. 78. Ġmalat iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek Ġmalatta kullanılan hammadde alıĢlarına iliĢkin Ġndirilecek KDV tutarından Yüklenilen KDV’ye isabet eden tutar 80.000 X % 62,50 = 50.000.-TL
 79. 79. Ġmalat iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek 3) Ġmalata iliĢkin Genel Ġmal Giderlerine iliĢkin Ġndirilecek KDV tutarından Yüklenilen KDV’ye isabet eden tutar hesaplanır. Ġmalata iliĢkin Genel Ġmal Giderlerine iliĢkin Ġndirilecek KDV tutarından Y.DıĢı satıĢlara iliĢkin Yüklenilen KDV’ye isabet eden tutar 20.000 X % 62,50 = 12.500.-TL
 80. 80. Ġmalat iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek 4) Genel Yönetim Giderlerine iliĢkin Yüklenilen KDV tutarından Yurt dıĢı satıĢlara isabet eden Yüklenilen KDV tutarı hesaplanır. 25.000 X % 62,50 = 15.625.-TL
 81. 81. Ġmalat iĢletmesinde Yüklenilen KDV’nin hesaplanmasına iliĢkin örnek A.T.Ġ.K’lere iliĢkin Yüklenilen KDV tutarı 15.000.-TL A.T.Ġ.K’lere iliĢkin Yurt dıĢı SatıĢlara düĢen Yüklenilen KDV tutarı (ATĠK’lerin ihracatla ilgili imalat faaliyetlerinde kullanıldığı varsayılmıĢtır.) 15.000 X %62,50 = 9.375.-TL
 82. 82. TOPLAM YÜKLENĠLEN KDV Ġmalatta kullanılan hammade alıĢlarına iliĢkin Yüklenilen KDV Tutarı + Genel Ġmalat Giderlerine iliĢkin Yüklenilen KDV tutarı + Genel Yönetim Giderlerine iliĢkin Yüklenilen KDV tutarı + A.T.Ġ.K’lere iliĢkin Yüklenilen KDV tutarı
 83. 83. TOPLAM YÜKLENĠLEN KDV 50.000.- + 12.500.- + 15.625.- + 9.375.- 87.500.-TL
 84. 84. TOPLAM YÜKLENĠLEN KDV 87.500.-TL’lik Yüklenilen KDV tutarı Ġadesi istenebilecek azami Yüklenilen KDV tutarı olan 90.000.-TL’yi geçmediği için Nisan – 2013 döneminde iade olarak talep edilebilecektir.
 85. 85. NOT….! 87.500.-TL’lik Yüklenilen KDV tutarı 95.000.-TL olsaydı, iade tutarı, iadesi istenebilecek azami Yüklenilen KDV tutarı olan 90.000.-TL’yi geçtiği için, ATĠK’lere iliĢkin Ġndirilecek KDV tutarından Yüklenilen KDV tutarına verilen pay (95.000-90.000) = 5.000.-TL azaltılacaktı. Yani, (9.375-5.000) = 4.375.-TL olarak dikkate alınacaktı.
 86. 86. ÖNEMLĠ NOT….! Tarh zamanaĢımı öncesi dönemlere iliĢkin alım ve giderler nedeniyle yüklenilen KDV, iade konusu yapılacak tutarın hesabında dikkate alınmaz.
 87. 87. ÖNEMLĠ NOT….! Ġndirim konusu yapılan dönem ve sonraki dönemlerde Ödenmesi Gereken KDV beyan edilmiĢ olması ya da Devreden KDV olmaması hallerinde, Ödenmesi Gereken KDV beyan edilen ya da Devreden KDV olmayan dönem ve öncesinde, iade hakkı doğuran iĢlem dolayısıyla Yüklenilen KDV tutarları indirim yoluyla telafi edildiğinden iade hesabına dahil edilmez.
 88. 88. ÖNEMLĠ NOT….! Ara dönemlerde Yüklenilen KDV, Devreden KDV karĢılaĢtırması yapılarak, Devreden KDV beyanı bulunmakla birlikte, söz konusu dönemlerde Yüklenilen KDV tutarından düĢük olması halinde küçük olan tutar iade hesabına dahil edilebilir.
 89. 89. ÖNEMLĠ NOT….! YMM KDV Ġadesi Tasdik Raporu ücretleri, iade hakkı doğuran iĢlemle ilgili bir gider olduğu için, KDV iadeleri için düzenlenen Tasdik Raporları dolayısıyla Yüklenilen KDV’nin indirim yoluyla telafi edilememesi halinde, iliĢkin olduğu iade hakkı doğuran iĢleme ait Yüklenilen KDV hesabına dahil edilmek suretiyle iade konusu yapılabilir.
 90. 90. ÖNEMLĠ NOT….! Bir vergilendirme döneminde ihracat istisnası bulunan mükellefin söz konusu ihracat istisnası nedeniyle ortaya çıkan iade alacağının tamamını beyannamenin bütünlüğü açısından o döneme ait beyannamede ya sonraki döneme Devreden KDV, ya da iade olarak dikkate alması gerekmektedir. Bir kısmını iade bir kısmını Sonraki Döneme Devreden KDV olarak beyan edemez.
 91. 91. ĠHRACAT ĠSTĠSNASINA ĠLĠġKĠN ĠADELERDE RAKAMSAL HADLER Mahsuben Ġade Talepleri Ġlgili belgelerin ibrazı halinde tutar her ne olursa olsun inceleme raporu veya teminat aranmaksızın mahsup iĢlemi yerine getirilir.
 92. 92. ĠHRACAT ĠSTĠSNASINA ĠLĠġKĠN ĠADELERDE RAKAMSAL HADLER Nakden Ġade Talepleri Dönem itibarıyla 4.000 TL’ye kadar olan iadeler koĢulsuz olarak, 4.000TL üzeri VĠR, teminat veya YMM Raporu ile yapılmaktadır. 37 No’lu SMMM,YMM Tebliği gereği, YMM Raporu ile iade, tam tasdik sözleĢmesi varsa limitsiz, yoksa 392.000 TL'ye kadar yapılabilmektedir.
 93. 93. ĠADE ĠÇĠN ĠBRAZI GEREKEN EVRAKLAR ● Ġade talep dilekçesi ve internet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen listelere ait internet vergi dairesi liste alındısı, ● SatıĢ faturalarının fotokopisi veya listesi, ● Ġhracatın gerçekleĢtiği döneme iliĢkin olarak Ġndirilecek KDV listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına iliĢkin hesaplamaları gösterir tablo,
 94. 94. ĠADE ĠÇĠN ĠBRAZI GEREKEN EVRAKLAR ● Gümrük beyannamesi [aslı veya noter, gümrük idaresi, ilgili vergi dairesi müdürü ya da YMM’ce onaylı örneği], Beyannamelerin aslı veya örneği yerine bunların listesinin de verilmesi yeterlidir, bu takdirde listede beyannamenin tarihi, sayısı, ihraç edilen malın cinsi, miktarı ve tutarı, gümrük kapısının ismi, varıĢ ülkesi, imalatçının adısoyadı veya unvanı, intaç ve çıkıĢ tarihlerine yer verilir), (01/01/2012 tarihinden itibaren gümrük beyannamesi kağıt ortamında aranılmayacaktır).
 95. 95. ĠADE ĠÇĠN ĠBRAZI GEREKEN EVRAKLAR ● DıĢ ticaret sermaye Ģirketleri ve sektörel dıĢ ticaret Ģirketleri, ihracatına aracılık ettikleri mükelleflerin indirilecek KDV listesini de verirler, ● Serbest bölgelere yapılan tüketim maddelerinin tesliminde serbest bölge iĢlem formu.

×