логика појам дефиниција полисилогизам закључивање односи међу појмовима фихте лок хјум логичке грешке закључивање по аналогији индуктивно закључивање суд еквиполенција бинегативни суд алтернативни суд врсте појмова дефинисање филозофија научне теорије закон хипотеза нерв доказа аргумент теза доказ argumentum ad hominem argumentum ad populum argumentum ad baculum error fundamentalis petitio principi circulus in demonstrando - кретање у кругу non sequitur логичке грешке у закључку логичке грешке у доказу закључивање - врсте сократов демон ВРЛИНА мајеутика иронија упознај самога себе! антифон хипија продик горгија протагора аподиктички суд асерторички судови судови по модалитету хипотетички и дисјунктивни категорички квантификатори партикуларао-негативни универзално-негативни партикуларно-афирмативни универзално-афирмативни лимитативни судови копула . судови по модалитету . судови по релацији судови по квалитету судови по квантитету традиционална четворострука подела судова судови непосредан закључак по контрапозицији (преокретању непосредан закључак по еквиполенцији (истозначност непосредан закључак по конверзији непосредни закључци по логичком квадрату дивизија ДЕФИНИЦИЈА класификација деоба хелвецијус Дидро даламбер филозофија у доба просвети волтер русо холбал мислећа трска паскалова опклада логика срца паскалова филозофија solipsizam esse est percipii џорџ беркли homo homini lupus est левијатан bellum omnium contra omnes томас хобс политичка филозофија немачка класична филозофиј Кант беркли филозофија емпиризма esse est percipi нови органон идоли пећине идоли племена instauration magna идоли трга идоли позоришта знање је моћ френсис бекон критика идола хобс бекон филозофуја британских емпи Спиноза Декарт лајбниц филозофија рационализма indukcija гностицизам јустин филозоф ориген тертулијан климент александријски апологетика зенон емпедокле питагора демокрит рађање грчке филозофије анаксагора парменид космолошки период хераклит анаксимен анаксимандар талес услови прихватљивости инду аналогијa закључак - подела силогизам мешовити силогизми marketingmistakes дедуктивни закључак гносеологија метафизика антропологија етика аксиологија естетика потресеност сумња чуђење име и појам филозофије статистичке методе индуктивне методе милове методе лабораторијски експеримен посматрач природни експеримент експеримент правила и методе дефинисањ методе дефинисања једноставни modus ponens modus tollendo ponens modus ponendo tollens modus ponendo ponens једноставни modus tollens modus tollendo tollens сложени modus ponens ентимем скраћени силогизам сложени силогизам предикативни судови четворострука подела преди врсте судова сингуларни суд релациони судови релациона теорија суда егзистенцијална теорија су логока предикативна теорија суда апстрактни и конкретни пој јасни и нејасни појмови разговетни и неразговетни квантификовани појмови позитивни и негативни контрадикција координација диспаратност суперординири и субординир контрарни идентични појмови еквиполентни појмови координирани појмови интерферирајући појмови контрапозиција нечиста конверзија закључак чиста конверзија супконтрарни судови субалтернирајући и субалте контрарни судови контрадикторни судови универзални посебни и сингуларни општи партикуларни 1. судови по квантитету хипотетички суд дисјунктивни конјунктивном суд дисјунктивни суд коњунктивном суд хипотетички суд (импликати формирање појмова формирање појма вресте дефиниција врсте дефиниција правила дефинисања уметност мит религија наука
See more