SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
i
8
Araling Panlipunan
Ikaapat na Markahan – Modyul 2:
Ang Unang Digmaang Pandaigdig
(Mga Naging Bunga)
8
1
Araling Panlipunan – Ikawalong Baitang
Alternative Delivery Mode
Ikaapat na Markahan – Modyul 2: Ang Unang Digmaang Pandaigdig
( Mga Naging Bunga)
Unang Edisyon, 2020
Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng
karapatang-sipi sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunpaman, kailangan
muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito
ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay
ang pagtakda ng kaukulang bayad.
Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand
name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito
ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito
upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga
tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa
modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.
Walang anumang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa
anumang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran.
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon
Kalihim: Leonor Magtolis – Briones
Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio
Inilimbag sa Pilipinas ng ________________________
Department of Education –Region VII Schools Division of Negros Oriental
Office Address: Kagawasan, Ave., Daro, Dumaguete City, Negros Oriental
Tel #: (035) 225 2376 / 541 1117
E-mail Address: negros.oriental@deped.gov.ph
Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul
Manunulat: Rubilyn S. Legaspi
Editor: Marites A. Abiera
Tagasuri: Gemma F. Depositario EdD
Tagaguhit: Typesetter
Tagalapat: Mila A. Reyes
Tagapamahala: Senen Priscillo P. Paulin CESO V Rosela R. Abiera
Joelyza M. Arcilla EdD Maricel S. Rasid
Marcelo K. Palispis EdD Elmar L. Cabrera
Nilita L. Ragay EdD
Carmelita A. Alcala EdD
1
Sa araling ito ay malahagang pag-aralan ang tungkol sa mga naging bunga o epekto
ng Unang Digmaang Pandaigdig sa pamamagitan ng pagbabasa sa teksto at pagsagot sa
mga iba’t ibang gawain sa mga sumusunod na pahina ng modyul na ito.
Sa pagtatapos ng modyul, dapat mong malaman:
Most Essential Learning Competency:
Nasusuri ang mga dahilan, mahahalagang pangyayaring naganap at bunga ng
Unang Digmaang Pandaigdig (AP8AKD-IVa-1)
Mga Layunin:
1: Naipaliliwanag ang mga naging bunga o epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig;
2: Nasusuri ang mga naging bunga o epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig sa
pamamagitan ng paggawa o pagsulat ng isang tula.
3: Napapahalagahan ang naging bunga dulot ng Unang Digmaang Pandaigdig;
Panuto: Suriin ng mabuti ang mga tanong o pahayag at ibigay ang tamang kasagutan sa
bawat bilang. Piliin lamang ang titik ng iyong sagot at isulat ito sa kwaderno.
1. Saang kontinente naganap ang Unang Digmaang Pandaigdig?
a. Aprika b. Asya c. Europa d. Hilagang Amerika
2. Anong kasunduan ang nagwakas sa Unang Digmaang Pandaigdig?
a. Kasunduan sa Versailles c. Kasunduan sa Europe
b. Kasunduan sa Tordesillas d. Kasunduan sa Verdun
3. Sino ang presidenteng lumagda ng Proclamation of Neutrality?
a. Rodrigo Duterte b. Woodrow Wilson c. Adolf Hitler d. Vittorio Orlando
4. Ang mga sumusunod ay naging bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig maliban sa
isa. Alin dito?
a. Maraming tao ang namatay, nagkasakit at naghirap
b. Maraming ari-arian ang nawasak
c. Naantala ang mga gawaing pangkabuhayan
d. Lumakas ang bansang Germany
Subukin
Alamin
2
5. Binalangkas ang isang kasunduang pangkapayapaan sa Paris noong 1919-1920
upang matapos ang digmaang pandaigdig. Ano ang naging batayan ng pangunahing
nilalaman ng mga kasunduan?
a. Fourteen Points b. Liga ng mga Bansa c. Big Four d. Konstitusyon
6. Ang pagbalangkas ng kasunduang pangkapayapan upang maiwasan ang digmaan
ay pinangunahan ng mga pinuno na tinatawag na Big Four. Sino sa mga sumusunod
ang hindi kabilang sa Big Four?
a. Woodrow Wilson c. Otto von Bismarck
b. Vittorio Orlando d. George Clemenceau
7. Lingid sa kaalaman ng Great Britain, France at iba pang bansa, ang ibang miyembro
ng alyado ay gumawa ng lihim na kasunduan. Alin sa mga sumusunod ang naganap?
1. Nagdesisyon silang hatiin ang kolonya at teritoryo ng Central Powers
2. Pinangakuan ang Italy ng teritoryong hindi naman nito sakop
3. Ang Turkey ay maaaring paghati-hatian ng ibang maimpluwensiyang bansa
4. Pinagbawalang gumawa ng armas at amyunisyon ang Estados Unidos
a. 123 b. 234 c. 134 d. 124
8. Isa sa napagkasunduan sa kasunduan sa Versailles ay pinagbayad ng malaking
halaga ang Germany sa mga bansang napinsala nito bilang reparasyon. Bakit sila
pinagbayad?
a. Dahil naging malakas at makapangyarihang ito sa pagsiklab ng digmaan
b. Upang lubusang pilayan ang Germany nang hindi na ito muling magtangkang
gambalain ang kapayapaan ng daigdig
c. Mas marami ang napinsalang ari-arian ang Germany
a. Malawak ang lugar na nasakop ng Germany at maraming buhay at ari-arian ang
nawasak at namatay
9. Alin sa mga sumusunod na bansa ang higit na naparusahan ayon sa Kasunduan sa
Versailles?
a. Italy b. Germany c. France d. Great Britain
10. Alin sa mga sumusunod na bansa ang hindi kabilang sa Central Powers?
a. Germany b. China c. Austria-Hungary d. Bulgaria
Ngayon, gusto mo bang balikan ang iyong natutunan sa unang modyul? Ito ay maikling
pagsasanay lamang upang matulungan kang maiugnay ang kasalukuyang aralin. Isulat ang
sagot sa iyong kwaderno.
Handa ka na ba?
Balikan
3
Panuto: Sagutin muna ang mga sumusunod na tanong bago magpatuloy sa pagtuklas ng
panibagong kaalaman. Gawing gabay o basehan ang mga larawan sa ibaba. Isulat ang sagot
sa kwaderno.
1. Ano ang ideyang ipinakikita ng mga larawan sa ibaba?
2. Anu-ano ang sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig?
3. Saang kontinente nagsimula ang Unang Digmaang Pandaigdig?
Ngayon ay simulan mo nang tuklasin ang bagong kaalaman, tingnan mo ang larawan ng mapa
at ito ay pag-aralan nang maigi, pagkatapos ay sagutin ang mga tanong na nasa ibaba. Isulat
ang sagot sa iyong kwaderno.
Tuklasin
https://www.google.com/search?q=World
War1=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjam4Sdu6PqAhWs3mEKHTunBd4Q_AUoAXoECBYQAw&biw=1366&bih=657
http://images.upgoo.gl/i7uJDnZEZEHvWxxn8
4
Pamprosesong Tanong:
1. Ano ang mahihinuha mo sa mapang ito?
2. May pagkakatulad bas a da;awing mapa?
3. Anu-anong mga bansa ang kasapi ng Triple Entente, Central Powers at mga bansang
Neutral sa unang mapa? Sa ikalawang mapa?
Panuto: Basahin at unawain nang mabuti ang teksto.
Mga Naging Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig
Matinding pinsala ang naidulot ng Unang Digmaang Pandaigdig sa buhay at ari-arian.
Tinatayang umabot sa 8 500 000 katao ang namatay sa labanan. Nasa 22 000 000 naman
ang tinatayang nasugatan. Samantalang 18 000 000 naman na sibilyan ang namatay sa
gutom, sakit, at paghihirap. Napakaraming ari-arian ang nawasak at naantala ang kalakalan,
pagsasaka, at iba pang gawaing pangkabuhayan. Ang nagastos sa digmaan ay tinatayang
umabot sa 200 bilyong dolyar.
Sadyang nabago ang mapa ng Europe dahil sa digmaan. Nag-iba rin ang kalagayang
pampolitika sa buong daigdig. Ang Austria at Hungary ay nagkahiwalay. Ang mga bansang
Latvia, Estonia, Lithuania, Finland, Czechoslovakia, Yugoslavia, at Albania ay naging
malalayang bansa. Apat na imperyo sa Europe ang nagwakas: Hohenzollern ng Germany,
Hapsburg ng Austria-Hungary, Romanov ng Russia, at Ottoman ng Turkey. Nabigo ang mga
bansa na magkaroon ng pangmatagalang kapayaaan sa daigdig. Ang mga itinalaga ng
kasunduan sa Versailles ay nagtanim ng hinanakit sa Germany. Lubhang marahas ang mga
parusang iginawad sa Germany. Ang pagkapahiya ng Germany ang dahilan ng muli nilang
paghahanda upang muling makipaglaban sa mga bansang alyado.
Mga Kasunduang Pangkapayapaan
Umisip ng paraan ang mga nanalong bansa upang maiwasan ang digmaan na
pinaniniwalaan nilang salot sa kapayapaan. Bumalangkas sila ng kasunduang
pangkapayapaan sa Paris noong 1919-1920. Ang pagpupulong na ito ay pinangungunahan
ng mga pinunong tinatawag na Big Four: Pangulong Woodrow Wilson ng US; Punong Ministro
David Lloyd George ng Great Britain;Vittorio Emmanuel Orlando ng Italy; at Punong Ministro
George Clemenceau ng France. Ang pangunahing nilalaman ng kasunduan ay ibinatay sa
Labing-apat na Puntos (Fourteen Points) ni Pangulong Wilson.
Ang Labing-apat na Puntos ni Pangulong Woodrow Wilson
Binalangkas ni Pangulong Wilson noong Enero 1918 ang labing-apat na puntos na
naglalaman ng mga layunin ng Estados Unidos sa pakikipagdigma. Naglalaman din ito ng
kanyang mga ideya tungkol sa isang “kapayapaang walang talunan” para sa kapakinabangan
ng lahat ng bansa. Anim sa mga puntos na napagkasunduan ang sumusunod: 1. katapusan
ng lihim na kasunduan; 2. kalayaan sa karagatan; 3. pagbabago ng mga hangganan ng mga
bansa at paglutas sa suliranin ng mga kolonya ayon sa sariling kagustuhan ng mga
Suriin
5
mamamayan; 4. pagbabawas ng armas; 5. pagbabawas ng taripa; at 6. pagbuo ng Liga ng
mga Bansa.
Ang Liga ng mga Bansa
Ang pagkakaroon ng isang pandaigdigang samahan ng mga bansa ay matagal nang
pangarap ni Pangulong Wilson. Sa Wakas, nagtagumpay siya sa panghihikayat sa mga
pinuno ng mga bansang alyado na itatag at sumapi sa Liga ng mga Bansa. Ang konstitusyon
nito ay napaloob sa kasunduan sa Versailles na may sumusunod na mga layunin:
1. maiwasan ang digmaan;
2. maprotektahan ang mga kasaping bansa sa pananalakay ng iba;
3. lumutas sa mga usapin at hindi pagkakaunawaan ng mga kasapi;
4. mapalaganap ang pandaigdigang pagtutulungan; at
5. mapalaganap ang mga kasunduang pangkapayapaan.
Ilan sa mga nagawa ng Liga ng mga Bansa ang sumusunod:
1. Napigil nito ang ilang maliliit na digmaan sa pagitan ng Finland at Sweden noong 1920,
Bulgaria at Greece noong 1925, at Columbia at Peru noong 1934.
2. Pinangasiwaan nito ang iba’t ibang mandato.
3. Pinamahalaan nito ang rehabilitasyon ng mga sundalo pagkatapos ng digmaan.
Mga Lihim na Kasunduan Lingid sa Kaalaman ni Pangulong Woodrow Wilson
Lingid sa kaalaman ng Great Britain, France at iba pang bansa, ang ibang miyembro
ng Alyado ay gumawa ng lihim na kasunduan. Nagdesisyon silang hatiin ang kolonya at
teritoryo ng Central Powers. Halimbawa, pinangakuan ang Italy ng teritoryong hindi naman
nito sakop. Ang Turkey naman ay maaring paghati-hatian ng ibang maimpluwensiyang bansa.
Pormal itong naganap nang mabuo ang kasunduan sa Versailles, naisagawa ang
sumusunod na pangyayari:
1. Nawalang lahat ang mga kolonya ng Germany. Ibinigay ang mga teritoryong Posen,
Kanlurang Prussia, at ang Silesia sa bagong Republika ng Poland. Ang Danzig ay
naging malayang lungsod sa pangangasiwa ng mga Alyado bilang mandato.
2. Ang Alsace-Lorraine ay naibalik sa France. Ang Saar Basen ay napasailalim sa
pamamahala ng Liga ng mga Bansa sa loob ng labinlimang taon.
3. Ang Hilagang Schleswig ay ibinigay sa Denmark.
4. Lubhang pinahina ang hukbong sandatahan ng Germany sa lupa at sa dagat.
Ipinagbawal ang kanilang partisipasyon sa anumang digmaan.
5. Ang Kanal Kiel at ang lahat ng mga pinaglakbayang ilog ay ginawang pang-
internasyonal.
6. Pinagbawalang gumawa ng mga armas at amyunisyon ang Germany.
7. Ang Germany ay pinabayad ng malaking halaga sa mga bansang napinsala nito bilang
reparasyon. Ang layunin ng mga gumawa ng kasunduang ito ay upang lubusang
6
pilayin ang Germany nang hindi na ito muling magtangkang gambalain ang
kapayapaan ng daigdig.
Gawain A: “Kapayapaan, Hangad Ko”
Alam ko nang batid mo na ang lahat na kaalaman tungkol sa aralin na iyong pinag-
aralan. Ngayon, gamiting gabay ang binasang teksto upang makabuo ng ideya na
nagpapakita ng pagsisikap ng mga pinuno ng mga bansa na wakasan ang Unang Digmaang
Pandaigdig. Bigyang –pansin ang mga hakbang na kanilang ginawa upang wakasan ang
digmaan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno
Pangulong Woodrow Wilson ( USA) Lloyd George ( England)
Vittorio Orlando ( Italy ) George Clemenceau ( France )
Pagyamanin
7
Gawain B: Magpaliwanag Tayo
Panuto: Punan ng wastong sagot ang mga patlang na nasa cloud callout upang mabuo ang
pahayag tungkol mga naging bunga o epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig. Isulat ang
inyong sagot sa inyong kwaderno.
Ang Unang Digmaan Pandaigdig ay isang digmaan na nagkaroon ng matinding
epekto. Ilan sa mga bunga o epekto nito ay _______________________, ______________,
____________, ______________ at _________________. Ang kontinente ng
__________________ ang nagging entablado ng digmaan. Pinangunahan ng Big Four na
sina ______________, ________________, at _______________ ang usaping
pangkapayapaan upang matigil na ang digmaan. Ang kasunduang pangkapayapaan na ito ay
tinatawag na Kasunduan sa _________________. Ang pangunahing nilalaman ng mga
kasunduan ay ibinatay sa ___________________ ni Pangulong Wilson.
Isaisip
Panuto: Sa loob ng 2-3 pangungusap ipaliwanag ang naging bunga o epekto ng Unang
Digmaang Pandaigdign . Iugnay ito sa nabasang tekto.
Bunga o epekto ng Unang
Digmaang Pandaigdig
2. 1. 3.
8
Panuto: Gawain C: Itula Mo!
Panuto: Gumawa ng tula ayon sa iyong pagkakaunawa ang bunga o epekto ng Unang
Digmaang Pandaigdig. Gamiting batayan sa paggawa ang rubric sa ibaba. Gawin ito
iyong kwaderno.
Rubrik sa Pagmamarka
Pamantayan Deskripsiyon Puntos
Presentasyon Malinaw at organisado ang
tula 5
Nilalaman Nakabatay ang tula sa mga
bunga o epekto ng Unang
Digmaang Pandaigdig
5
Pagkamalikhain Malinis at malikhain ang tula
5
Kabuuang puntos
15
Katumbas na Interpretasyon
Magaling -------------------------------5
Lubhang kasiya-siya -----------------4
Kasiya-siya -----------------------------3
Hindi gaanong kasiya-siya-----------2
Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa bawat aytem. Piliin lamang ang titik ng
iyong sagot at isulat ito sa inyong kwaderno.
1. Saang kontinente naganap ang Unang Digmaang Pandaigdig?
a. Aprika b. Asya c. Europa d. Hilagang Amerika
2. Anong kasunduan ang nagwakas sa Unang Digmaang Pandaigdig?
a. Kasunduan sa Versailles c. Kasunduan sa Europe
b. Kasunduan sa Tordesillas d. Kasunduan sa Verdun
3 Sino ang presidenteng lumagda ng Proclamation of Neutrality ?
a. Rodrigo Duterte b. Woodrow Wilson c. Adolf Hitler d. Vittorio Orlando
Tayahin
Isagawa
9
4. Ang mga sumusunod ay naging bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig maliban sa
isa. Alin dito?
a Maraming tao ang namatay, nagkasakit at naghirap
b. Maraming ari-arian ang nawasak
c. Naantala ang mga gawaing pangkabuhayan
d. Lumakas ang bansang Germany
5. Binalangkas ang isang kaunduang pangkapayapaan sa Paris noong 1919-1920
upang matapos ang digmaang pandaigdig. Ano ang naging batayan ng pangunahing
nilalaman ng mga kasunduan?
a. Fourteen Points b. Liga ng mga Bansa c. Big Four d. Konstitusyon
6. Ang pagbalangkas ng kasunduang pangkapayapan upang maiwasan ang digmaan ay
pinangunahan ng mga pinuno na tinatawag na Big Four. Sino sa mga sumusunod ang
hindi kabilang sa Big Four?
a. Woodrow Wilson c. Otto von Bismarck
b. Vittorio Orlando d. George Clemenceau
7. Lingid sa kaalaman ng Great Britain, France at iba pang bansa, ang ibang miyembro
ng alyado ay gumawa ng lihim na kasunduan. Alin sa mga sumusunod ang
naganap?
1. Nagdesisyon silang hatiin ang kolonya at teritoryo ng Central Powers
2. Pinangakuan ang Italy ng teritoryong hindi naman nito sakop
3. Ang Turkey ay maaaring paghati-hatian ng ibang maimpluwensiyang bansa
4. Pinagbawalang gumawa ng armas at amyunisyon ang Estados Unidos
a. 123 b. 234 c. 134 d. 124
8. Isa sa napagkasunduan sa kasunduan sa Versailles ay pinagbayad ng malaking
halaga ang Germany sa mga bansang napinsala nito bilang reparasyon.Bakit sila
pinagbayad?
a. Dahil naging malakas at makapangyarihang ito sa pagsiklab ng digmaan
b. Upang lubusang pilayan ang Germany nang hindi na ito muling
magtangkang gambalain ang kapayapaan sa daigdig
c. Mas marami ang napinsalang ari-arian ang Germany
d. Malawak ang lugar na nasakop ng Germany at maraming buhay ang
nawala at ari-arian ang nawasak
9. Alin sa mga sumusunod na bansa ang higit na naparusahan ayon sa Kasunduan sa
Versailles?
a. Italy b. Germany c. France d. Great Britain
10. Alin sa mga sumusunod na bansa ang hindi kabilang sa Central Powers?
a. Germany b. China c. Austria-Hungary d. Bulgaria
10
A. Kapayapaan, Iguhit Mo!
Gumawa ng poster na maghihikayat na mapanatili ang kapayapaan sa mundo (World
Peace ) .Gawin ito sa isang bond paper. Gawing batayan ang rubrik sa ibaba.
Rubrik sa Pagmamarka
Pamantayan Deskripsiyon Puntos
Presentasyon Malinaw at organisado ang poster
5
Nilalaman Nakabatay ang poster pagpapanatili ng
kapayapaan sa mundo 5
Pagkamalikhain Malinis at malikhain ang gawain
5
Kabuuang puntos 15
Katumbas na Interpretasyon
Magaling --------------------------------5
Lubhang kasiya-siya -----------------4
Kasiya-siya -----------------------------3
Hindi gaanong kasiya-siya-----------2
B. Dear Idol
Sumulat ng liham pasasalamat sa isa mga naging pangulo ng bansang sangkot sa
Unang Digmaang Pandaigdig na nagsikap upang matigil ang digmaan at magkaroon ng
pandigdigang kapayapaan. (10-15 talata)
Karagdagang Gawain
11
Susi sa Pagwawasto
Isaisip
Maraming
tao
ang
namatay,
maraming
ari-arinang
nawasak,
naantala
ang
mga
gawaing
pang-
ekonomiya,
nabago
ang
mapa
ng
mundo
at
naging
malaya
ang
ibang
bansa
sa
Europe
Woodrow
Wilson.
Lloyd
George
,
Vittorio
Orlando,
George
Clemenceau
Versailles
Subukin
at
Tayahin
1.
C
2.
A
3.
B
4.
B
5.
A
6.
C
7.
A
8.
B
9.
B
10.
B
12
A. Aklat
Rosemarie C. Blando, et.al. Kasaysayan ng Daigdig, 5th
Floor Mabini Building, DepEd
Complex, Meralco Avenue, Pasig City, Vibal Group, Inc. pages 456-462
B. Website
http://worldartsme.com/images/clip-art-book-page-clipart-2.jpg
http://images.upgoo.gl/i7uJDnZEZEHvWxxn8
http://images.upgoo.gl/mKHuTERx8EBPufJ6
http://images.upgoo.gl/LEnZbhEmgPpZKM8
https://www.google.com/search?q=imperialism+1&client=ms-android-
oppo&prmd=inv&sxsrf=ALeKk01fUPKIGgP4MQX8A5jSr5ESIo3TgA
https://www.google.com/search?q=worldwar1+1&client=ms-android-
oppo&prmd=vin&sxsrf=ALeKk03ox4DOG7RxIESDVJt48ZpxryGJEA
https://encrypted-tbn0.gs tat ic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRPY7bnPrISZZ5QJM-
LVwMUlAlkD7uEYOThiA&usqp=CAU
http://clipart-library.com/homework-pictures.html
Sanggunian
Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa:
Department of Education – Schools Division of Negros Oriental
Kagawasan, Avenue, Daro, Dumaguete City, Negros Oriental
Tel #: (035) 225 2376 / 541 1117
Email Address: negros.oriental@deped.gov.ph
Website: lrmds.depednodis.net
AP8_Q4_Module_2.pdf

More Related Content

What's hot

Activity sheets greece
Activity sheets greeceActivity sheets greece
Activity sheets greeceAlvinRamos9
 
unang digmaan pandaigdig
unang digmaan pandaigdigunang digmaan pandaigdig
unang digmaan pandaigdigJanet David
 
AP MELCs Grade 8.pdf
AP MELCs Grade 8.pdfAP MELCs Grade 8.pdf
AP MELCs Grade 8.pdfRu Gura
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8Crystal Mae Salazar
 
Ikalawang yugto ng imperyalismo
Ikalawang yugto ng imperyalismoIkalawang yugto ng imperyalismo
Ikalawang yugto ng imperyalismokelvin kent giron
 
Mga Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptxMga Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptxKristelleMaeAbarco3
 
Ang pilipinas at samahang panrehiyon sa daigdig
Ang pilipinas at samahang panrehiyon sa daigdigAng pilipinas at samahang panrehiyon sa daigdig
Ang pilipinas at samahang panrehiyon sa daigdigAlice Bernardo
 
A. P 10 Q4 - Mga Karapatang Pantao.ppt
A. P 10 Q4 - Mga Karapatang Pantao.pptA. P 10 Q4 - Mga Karapatang Pantao.ppt
A. P 10 Q4 - Mga Karapatang Pantao.pptMejicano Quinsay,Jr.
 
Pandaigdigang Organisasyon.pptx
Pandaigdigang Organisasyon.pptxPandaigdigang Organisasyon.pptx
Pandaigdigang Organisasyon.pptxRonaBel4
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigJoab Duque
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigKeith Lucas
 
Epekto ng mga Digmaang Pandaigdig sa Pag-angat ng mga malawakang Kilusang Nas...
Epekto ng mga Digmaang Pandaigdig sa Pag-angat ng mga malawakang Kilusang Nas...Epekto ng mga Digmaang Pandaigdig sa Pag-angat ng mga malawakang Kilusang Nas...
Epekto ng mga Digmaang Pandaigdig sa Pag-angat ng mga malawakang Kilusang Nas...Joy Ann Jusay
 
Kaugnayan ng Iba't Ibang Ideolohiya sa pag-usbong ng Nasyonalismo at kilusang...
Kaugnayan ng Iba't Ibang Ideolohiya sa pag-usbong ng Nasyonalismo at kilusang...Kaugnayan ng Iba't Ibang Ideolohiya sa pag-usbong ng Nasyonalismo at kilusang...
Kaugnayan ng Iba't Ibang Ideolohiya sa pag-usbong ng Nasyonalismo at kilusang...RJBalladares
 
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...PaulineMae5
 
Curriculum guide araling panlipunan grade 8
Curriculum guide araling panlipunan grade 8Curriculum guide araling panlipunan grade 8
Curriculum guide araling panlipunan grade 8Mariko Calma
 
Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)Rhouna Vie Eviza
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8Crystal Mae Salazar
 

What's hot (20)

Activity sheets greece
Activity sheets greeceActivity sheets greece
Activity sheets greece
 
unang digmaan pandaigdig
unang digmaan pandaigdigunang digmaan pandaigdig
unang digmaan pandaigdig
 
AP MELCs Grade 8.pdf
AP MELCs Grade 8.pdfAP MELCs Grade 8.pdf
AP MELCs Grade 8.pdf
 
Cold war
Cold warCold war
Cold war
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
 
Ikalawang yugto ng imperyalismo
Ikalawang yugto ng imperyalismoIkalawang yugto ng imperyalismo
Ikalawang yugto ng imperyalismo
 
Mga Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptxMga Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
Mga Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig.pptx
 
Ang pilipinas at samahang panrehiyon sa daigdig
Ang pilipinas at samahang panrehiyon sa daigdigAng pilipinas at samahang panrehiyon sa daigdig
Ang pilipinas at samahang panrehiyon sa daigdig
 
ikalawang digmaang pandaigdig
ikalawang digmaang pandaigdigikalawang digmaang pandaigdig
ikalawang digmaang pandaigdig
 
AP G8/G9 lm q4
AP G8/G9 lm q4AP G8/G9 lm q4
AP G8/G9 lm q4
 
A. P 10 Q4 - Mga Karapatang Pantao.ppt
A. P 10 Q4 - Mga Karapatang Pantao.pptA. P 10 Q4 - Mga Karapatang Pantao.ppt
A. P 10 Q4 - Mga Karapatang Pantao.ppt
 
Pandaigdigang Organisasyon.pptx
Pandaigdigang Organisasyon.pptxPandaigdigang Organisasyon.pptx
Pandaigdigang Organisasyon.pptx
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
 
Epekto ng mga Digmaang Pandaigdig sa Pag-angat ng mga malawakang Kilusang Nas...
Epekto ng mga Digmaang Pandaigdig sa Pag-angat ng mga malawakang Kilusang Nas...Epekto ng mga Digmaang Pandaigdig sa Pag-angat ng mga malawakang Kilusang Nas...
Epekto ng mga Digmaang Pandaigdig sa Pag-angat ng mga malawakang Kilusang Nas...
 
Kaugnayan ng Iba't Ibang Ideolohiya sa pag-usbong ng Nasyonalismo at kilusang...
Kaugnayan ng Iba't Ibang Ideolohiya sa pag-usbong ng Nasyonalismo at kilusang...Kaugnayan ng Iba't Ibang Ideolohiya sa pag-usbong ng Nasyonalismo at kilusang...
Kaugnayan ng Iba't Ibang Ideolohiya sa pag-usbong ng Nasyonalismo at kilusang...
 
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
Q3 AP 8 - Pag-usbong ng Nasyonalismo sa Europa at Iba't-ibang Bahagi ng Daigd...
 
Curriculum guide araling panlipunan grade 8
Curriculum guide araling panlipunan grade 8Curriculum guide araling panlipunan grade 8
Curriculum guide araling panlipunan grade 8
 
Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
 

Similar to AP8_Q4_Module_2.pdf

GABAY SA PAGTUTURO MODYUL 4 ANG KONTEMPORARYONG DAIGDIG
GABAY SA PAGTUTURO MODYUL 4 ANG KONTEMPORARYONG DAIGDIGGABAY SA PAGTUTURO MODYUL 4 ANG KONTEMPORARYONG DAIGDIG
GABAY SA PAGTUTURO MODYUL 4 ANG KONTEMPORARYONG DAIGDIGPrecious Sison-Cerdoncillo
 
Aralin 1 Unang Digmaang Pandaigdig – Ikaapat na Markahan_Mahabang Pagsusulit ...
Aralin 1 Unang Digmaang Pandaigdig – Ikaapat na Markahan_Mahabang Pagsusulit ...Aralin 1 Unang Digmaang Pandaigdig – Ikaapat na Markahan_Mahabang Pagsusulit ...
Aralin 1 Unang Digmaang Pandaigdig – Ikaapat na Markahan_Mahabang Pagsusulit ...Precious Sison-Cerdoncillo
 
Modyul 17 labanan ng mga bansa sa daigdig
Modyul 17  labanan ng mga bansa sa daigdigModyul 17  labanan ng mga bansa sa daigdig
Modyul 17 labanan ng mga bansa sa daigdig南 睿
 
Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4
Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4
Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4Jonathan Husain
 
K 12kasaysayanngdaigdiga-140726073346-phpapp01
K 12kasaysayanngdaigdiga-140726073346-phpapp01K 12kasaysayanngdaigdiga-140726073346-phpapp01
K 12kasaysayanngdaigdiga-140726073346-phpapp01Edilissa Padilla
 
Leyte National High School- Mahabang Pagsusulit sa WW1 at WW2
Leyte National High School- Mahabang Pagsusulit sa WW1 at WW2Leyte National High School- Mahabang Pagsusulit sa WW1 at WW2
Leyte National High School- Mahabang Pagsusulit sa WW1 at WW2Rejane Cayobit
 
4th-Quarter-Module-1-Unang-Digmaang-Pandaigdig-2 (1).pptx
4th-Quarter-Module-1-Unang-Digmaang-Pandaigdig-2 (1).pptx4th-Quarter-Module-1-Unang-Digmaang-Pandaigdig-2 (1).pptx
4th-Quarter-Module-1-Unang-Digmaang-Pandaigdig-2 (1).pptxMeLanieMirandaCaraan
 
unangdigmaangpandaigdigfordemo-190624175649.pdf
unangdigmaangpandaigdigfordemo-190624175649.pdfunangdigmaangpandaigdigfordemo-190624175649.pdf
unangdigmaangpandaigdigfordemo-190624175649.pdfJojoLambino
 
Modyul 17 ang asya sa kasalukuyang panahon isang panimula
Modyul 17  ang asya sa kasalukuyang panahon isang panimulaModyul 17  ang asya sa kasalukuyang panahon isang panimula
Modyul 17 ang asya sa kasalukuyang panahon isang panimula南 睿
 
Exam gp3 2011_reviewer
Exam gp3 2011_reviewerExam gp3 2011_reviewer
Exam gp3 2011_reviewervardeleon
 
Q3-WK1-AP-G6(Mga Suliranin at Hamon na kinaharap ng mga Pilipino).pptx
Q3-WK1-AP-G6(Mga Suliranin at Hamon na kinaharap ng mga Pilipino).pptxQ3-WK1-AP-G6(Mga Suliranin at Hamon na kinaharap ng mga Pilipino).pptx
Q3-WK1-AP-G6(Mga Suliranin at Hamon na kinaharap ng mga Pilipino).pptxRichardProtasio1
 
AP7 - Q3, Module 4, Week 4 to 5, March 21-31.pptx
AP7 - Q3, Module 4, Week 4 to 5, March 21-31.pptxAP7 - Q3, Module 4, Week 4 to 5, March 21-31.pptx
AP7 - Q3, Module 4, Week 4 to 5, March 21-31.pptxJuAnTuRo
 
ARALING PANLIPUNAN 8 (1) (1).pptx
ARALING PANLIPUNAN 8 (1) (1).pptxARALING PANLIPUNAN 8 (1) (1).pptx
ARALING PANLIPUNAN 8 (1) (1).pptxangelapatawaran
 
I kaapat na markahan- Araling Panlipunan 8 (Kasaysayan ng Daigdig)
I kaapat na markahan- Araling Panlipunan 8 (Kasaysayan ng Daigdig)I kaapat na markahan- Araling Panlipunan 8 (Kasaysayan ng Daigdig)
I kaapat na markahan- Araling Panlipunan 8 (Kasaysayan ng Daigdig)gladysclyne
 

Similar to AP8_Q4_Module_2.pdf (20)

GABAY SA PAGTUTURO MODYUL 4 ANG KONTEMPORARYONG DAIGDIG
GABAY SA PAGTUTURO MODYUL 4 ANG KONTEMPORARYONG DAIGDIGGABAY SA PAGTUTURO MODYUL 4 ANG KONTEMPORARYONG DAIGDIG
GABAY SA PAGTUTURO MODYUL 4 ANG KONTEMPORARYONG DAIGDIG
 
Aralin 1 Unang Digmaang Pandaigdig – Ikaapat na Markahan_Mahabang Pagsusulit ...
Aralin 1 Unang Digmaang Pandaigdig – Ikaapat na Markahan_Mahabang Pagsusulit ...Aralin 1 Unang Digmaang Pandaigdig – Ikaapat na Markahan_Mahabang Pagsusulit ...
Aralin 1 Unang Digmaang Pandaigdig – Ikaapat na Markahan_Mahabang Pagsusulit ...
 
Modyul 17 labanan ng mga bansa sa daigdig
Modyul 17  labanan ng mga bansa sa daigdigModyul 17  labanan ng mga bansa sa daigdig
Modyul 17 labanan ng mga bansa sa daigdig
 
IKAAPAT NA MARKAHAN KASAYSAYAN NG DAIGDIG
IKAAPAT NA MARKAHAN KASAYSAYAN NG DAIGDIGIKAAPAT NA MARKAHAN KASAYSAYAN NG DAIGDIG
IKAAPAT NA MARKAHAN KASAYSAYAN NG DAIGDIG
 
Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4
Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4
Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4
 
Ap module (unit 4)
Ap module (unit 4)Ap module (unit 4)
Ap module (unit 4)
 
K 12kasaysayanngdaigdiga-140726073346-phpapp01
K 12kasaysayanngdaigdiga-140726073346-phpapp01K 12kasaysayanngdaigdiga-140726073346-phpapp01
K 12kasaysayanngdaigdiga-140726073346-phpapp01
 
Ap8 lm q4
Ap8 lm q4Ap8 lm q4
Ap8 lm q4
 
Modyul 4 ANG KONTEMPORARYONG DAIGDIDG
Modyul 4  ANG KONTEMPORARYONG DAIGDIDGModyul 4  ANG KONTEMPORARYONG DAIGDIDG
Modyul 4 ANG KONTEMPORARYONG DAIGDIDG
 
Leyte National High School- Mahabang Pagsusulit sa WW1 at WW2
Leyte National High School- Mahabang Pagsusulit sa WW1 at WW2Leyte National High School- Mahabang Pagsusulit sa WW1 at WW2
Leyte National High School- Mahabang Pagsusulit sa WW1 at WW2
 
4th-Quarter-Module-1-Unang-Digmaang-Pandaigdig-2 (1).pptx
4th-Quarter-Module-1-Unang-Digmaang-Pandaigdig-2 (1).pptx4th-Quarter-Module-1-Unang-Digmaang-Pandaigdig-2 (1).pptx
4th-Quarter-Module-1-Unang-Digmaang-Pandaigdig-2 (1).pptx
 
unangdigmaangpandaigdigfordemo-190624175649.pdf
unangdigmaangpandaigdigfordemo-190624175649.pdfunangdigmaangpandaigdigfordemo-190624175649.pdf
unangdigmaangpandaigdigfordemo-190624175649.pdf
 
UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG
UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG
UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG
 
Modyul 17 ang asya sa kasalukuyang panahon isang panimula
Modyul 17  ang asya sa kasalukuyang panahon isang panimulaModyul 17  ang asya sa kasalukuyang panahon isang panimula
Modyul 17 ang asya sa kasalukuyang panahon isang panimula
 
Exam gp3 2011_reviewer
Exam gp3 2011_reviewerExam gp3 2011_reviewer
Exam gp3 2011_reviewer
 
Q3-WK1-AP-G6(Mga Suliranin at Hamon na kinaharap ng mga Pilipino).pptx
Q3-WK1-AP-G6(Mga Suliranin at Hamon na kinaharap ng mga Pilipino).pptxQ3-WK1-AP-G6(Mga Suliranin at Hamon na kinaharap ng mga Pilipino).pptx
Q3-WK1-AP-G6(Mga Suliranin at Hamon na kinaharap ng mga Pilipino).pptx
 
Pagsusulit sa AP8
Pagsusulit sa AP8Pagsusulit sa AP8
Pagsusulit sa AP8
 
AP7 - Q3, Module 4, Week 4 to 5, March 21-31.pptx
AP7 - Q3, Module 4, Week 4 to 5, March 21-31.pptxAP7 - Q3, Module 4, Week 4 to 5, March 21-31.pptx
AP7 - Q3, Module 4, Week 4 to 5, March 21-31.pptx
 
ARALING PANLIPUNAN 8 (1) (1).pptx
ARALING PANLIPUNAN 8 (1) (1).pptxARALING PANLIPUNAN 8 (1) (1).pptx
ARALING PANLIPUNAN 8 (1) (1).pptx
 
I kaapat na markahan- Araling Panlipunan 8 (Kasaysayan ng Daigdig)
I kaapat na markahan- Araling Panlipunan 8 (Kasaysayan ng Daigdig)I kaapat na markahan- Araling Panlipunan 8 (Kasaysayan ng Daigdig)
I kaapat na markahan- Araling Panlipunan 8 (Kasaysayan ng Daigdig)
 

More from dsms15

PE-Slides-3Q.pptx
PE-Slides-3Q.pptxPE-Slides-3Q.pptx
PE-Slides-3Q.pptxdsms15
 
INVESTITURE_CEREMONY_and_OVERNIGHT_CAMPING_PROGRAMME.docx
INVESTITURE_CEREMONY_and_OVERNIGHT_CAMPING_PROGRAMME.docxINVESTITURE_CEREMONY_and_OVERNIGHT_CAMPING_PROGRAMME.docx
INVESTITURE_CEREMONY_and_OVERNIGHT_CAMPING_PROGRAMME.docxdsms15
 
Simula ng Rome.pptx
Simula ng Rome.pptxSimula ng Rome.pptx
Simula ng Rome.pptxdsms15
 
MUSIC of the ROMANTIC PERIOD.pptx
MUSIC of the ROMANTIC PERIOD.pptxMUSIC of the ROMANTIC PERIOD.pptx
MUSIC of the ROMANTIC PERIOD.pptxdsms15
 
Baroque Art.pptx
Baroque Art.pptxBaroque Art.pptx
Baroque Art.pptxdsms15
 
Social Dances and Dance Mixers.pptx
Social Dances and Dance Mixers.pptxSocial Dances and Dance Mixers.pptx
Social Dances and Dance Mixers.pptxdsms15
 
WEEKLY-LEARNING-PLAN-Q2week15.docx
WEEKLY-LEARNING-PLAN-Q2week15.docxWEEKLY-LEARNING-PLAN-Q2week15.docx
WEEKLY-LEARNING-PLAN-Q2week15.docxdsms15
 
PAGHUBOG NG KONSENSYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL.ppt
PAGHUBOG NG KONSENSYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL.pptPAGHUBOG NG KONSENSYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL.ppt
PAGHUBOG NG KONSENSYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL.pptdsms15
 
Quiz no. 2 (Music).pptx
Quiz no. 2 (Music).pptxQuiz no. 2 (Music).pptx
Quiz no. 2 (Music).pptxdsms15
 
Q2_AP8-LESSON 3.pptx
Q2_AP8-LESSON 3.pptxQ2_AP8-LESSON 3.pptx
Q2_AP8-LESSON 3.pptxdsms15
 
1-Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pdf
1-Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pdf1-Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pdf
1-Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pdfdsms15
 

More from dsms15 (11)

PE-Slides-3Q.pptx
PE-Slides-3Q.pptxPE-Slides-3Q.pptx
PE-Slides-3Q.pptx
 
INVESTITURE_CEREMONY_and_OVERNIGHT_CAMPING_PROGRAMME.docx
INVESTITURE_CEREMONY_and_OVERNIGHT_CAMPING_PROGRAMME.docxINVESTITURE_CEREMONY_and_OVERNIGHT_CAMPING_PROGRAMME.docx
INVESTITURE_CEREMONY_and_OVERNIGHT_CAMPING_PROGRAMME.docx
 
Simula ng Rome.pptx
Simula ng Rome.pptxSimula ng Rome.pptx
Simula ng Rome.pptx
 
MUSIC of the ROMANTIC PERIOD.pptx
MUSIC of the ROMANTIC PERIOD.pptxMUSIC of the ROMANTIC PERIOD.pptx
MUSIC of the ROMANTIC PERIOD.pptx
 
Baroque Art.pptx
Baroque Art.pptxBaroque Art.pptx
Baroque Art.pptx
 
Social Dances and Dance Mixers.pptx
Social Dances and Dance Mixers.pptxSocial Dances and Dance Mixers.pptx
Social Dances and Dance Mixers.pptx
 
WEEKLY-LEARNING-PLAN-Q2week15.docx
WEEKLY-LEARNING-PLAN-Q2week15.docxWEEKLY-LEARNING-PLAN-Q2week15.docx
WEEKLY-LEARNING-PLAN-Q2week15.docx
 
PAGHUBOG NG KONSENSYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL.ppt
PAGHUBOG NG KONSENSYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL.pptPAGHUBOG NG KONSENSYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL.ppt
PAGHUBOG NG KONSENSYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL.ppt
 
Quiz no. 2 (Music).pptx
Quiz no. 2 (Music).pptxQuiz no. 2 (Music).pptx
Quiz no. 2 (Music).pptx
 
Q2_AP8-LESSON 3.pptx
Q2_AP8-LESSON 3.pptxQ2_AP8-LESSON 3.pptx
Q2_AP8-LESSON 3.pptx
 
1-Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pdf
1-Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pdf1-Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pdf
1-Ikalawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo.pdf
 

Recently uploaded

Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahanSimuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahanChristineJaneWaquizM
 
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxMga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxNicaGobalizaEsquilon
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10cathyrinebuhisan2
 
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxApril Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxJubilinAlbania
 
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ferdinandsanbuenaven
 
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanTula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanMedizaTheresseTagana1
 
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptxjemarabermudeztaniza
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxGluvellSiega1
 
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxG7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxSamuelAgnote
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9IvyGraceSuarezCalipe
 
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralinIsang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralinErickaCagaoan
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxJoyceAgrao
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilajohnrohannebasale
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxLoudimsMojica
 
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxEsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxPaulineHipolito
 
Kabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfKabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfcompwatch556
 
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxAP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxavegailorladan
 
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...charmaignegarcia
 
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.JudyAnnRazonCobol
 
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................LovelyPerladoRodrinR
 

Recently uploaded (20)

Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahanSimuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
 
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxMga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
 
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxApril Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
 
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
 
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanTula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
 
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
 
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxG7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
 
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralinIsang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
 
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxEsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
 
Kabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfKabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdf
 
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxAP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
 
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
 
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
 
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
 

AP8_Q4_Module_2.pdf

 • 1. i 8 Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 2: Ang Unang Digmaang Pandaigdig (Mga Naging Bunga) 8
 • 2. 1 Araling Panlipunan – Ikawalong Baitang Alternative Delivery Mode Ikaapat na Markahan – Modyul 2: Ang Unang Digmaang Pandaigdig ( Mga Naging Bunga) Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad. Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito. Walang anumang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anumang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Leonor Magtolis – Briones Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio Inilimbag sa Pilipinas ng ________________________ Department of Education –Region VII Schools Division of Negros Oriental Office Address: Kagawasan, Ave., Daro, Dumaguete City, Negros Oriental Tel #: (035) 225 2376 / 541 1117 E-mail Address: negros.oriental@deped.gov.ph Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul Manunulat: Rubilyn S. Legaspi Editor: Marites A. Abiera Tagasuri: Gemma F. Depositario EdD Tagaguhit: Typesetter Tagalapat: Mila A. Reyes Tagapamahala: Senen Priscillo P. Paulin CESO V Rosela R. Abiera Joelyza M. Arcilla EdD Maricel S. Rasid Marcelo K. Palispis EdD Elmar L. Cabrera Nilita L. Ragay EdD Carmelita A. Alcala EdD
 • 3. 1 Sa araling ito ay malahagang pag-aralan ang tungkol sa mga naging bunga o epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig sa pamamagitan ng pagbabasa sa teksto at pagsagot sa mga iba’t ibang gawain sa mga sumusunod na pahina ng modyul na ito. Sa pagtatapos ng modyul, dapat mong malaman: Most Essential Learning Competency: Nasusuri ang mga dahilan, mahahalagang pangyayaring naganap at bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig (AP8AKD-IVa-1) Mga Layunin: 1: Naipaliliwanag ang mga naging bunga o epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig; 2: Nasusuri ang mga naging bunga o epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig sa pamamagitan ng paggawa o pagsulat ng isang tula. 3: Napapahalagahan ang naging bunga dulot ng Unang Digmaang Pandaigdig; Panuto: Suriin ng mabuti ang mga tanong o pahayag at ibigay ang tamang kasagutan sa bawat bilang. Piliin lamang ang titik ng iyong sagot at isulat ito sa kwaderno. 1. Saang kontinente naganap ang Unang Digmaang Pandaigdig? a. Aprika b. Asya c. Europa d. Hilagang Amerika 2. Anong kasunduan ang nagwakas sa Unang Digmaang Pandaigdig? a. Kasunduan sa Versailles c. Kasunduan sa Europe b. Kasunduan sa Tordesillas d. Kasunduan sa Verdun 3. Sino ang presidenteng lumagda ng Proclamation of Neutrality? a. Rodrigo Duterte b. Woodrow Wilson c. Adolf Hitler d. Vittorio Orlando 4. Ang mga sumusunod ay naging bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig maliban sa isa. Alin dito? a. Maraming tao ang namatay, nagkasakit at naghirap b. Maraming ari-arian ang nawasak c. Naantala ang mga gawaing pangkabuhayan d. Lumakas ang bansang Germany Subukin Alamin
 • 4. 2 5. Binalangkas ang isang kasunduang pangkapayapaan sa Paris noong 1919-1920 upang matapos ang digmaang pandaigdig. Ano ang naging batayan ng pangunahing nilalaman ng mga kasunduan? a. Fourteen Points b. Liga ng mga Bansa c. Big Four d. Konstitusyon 6. Ang pagbalangkas ng kasunduang pangkapayapan upang maiwasan ang digmaan ay pinangunahan ng mga pinuno na tinatawag na Big Four. Sino sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa Big Four? a. Woodrow Wilson c. Otto von Bismarck b. Vittorio Orlando d. George Clemenceau 7. Lingid sa kaalaman ng Great Britain, France at iba pang bansa, ang ibang miyembro ng alyado ay gumawa ng lihim na kasunduan. Alin sa mga sumusunod ang naganap? 1. Nagdesisyon silang hatiin ang kolonya at teritoryo ng Central Powers 2. Pinangakuan ang Italy ng teritoryong hindi naman nito sakop 3. Ang Turkey ay maaaring paghati-hatian ng ibang maimpluwensiyang bansa 4. Pinagbawalang gumawa ng armas at amyunisyon ang Estados Unidos a. 123 b. 234 c. 134 d. 124 8. Isa sa napagkasunduan sa kasunduan sa Versailles ay pinagbayad ng malaking halaga ang Germany sa mga bansang napinsala nito bilang reparasyon. Bakit sila pinagbayad? a. Dahil naging malakas at makapangyarihang ito sa pagsiklab ng digmaan b. Upang lubusang pilayan ang Germany nang hindi na ito muling magtangkang gambalain ang kapayapaan ng daigdig c. Mas marami ang napinsalang ari-arian ang Germany a. Malawak ang lugar na nasakop ng Germany at maraming buhay at ari-arian ang nawasak at namatay 9. Alin sa mga sumusunod na bansa ang higit na naparusahan ayon sa Kasunduan sa Versailles? a. Italy b. Germany c. France d. Great Britain 10. Alin sa mga sumusunod na bansa ang hindi kabilang sa Central Powers? a. Germany b. China c. Austria-Hungary d. Bulgaria Ngayon, gusto mo bang balikan ang iyong natutunan sa unang modyul? Ito ay maikling pagsasanay lamang upang matulungan kang maiugnay ang kasalukuyang aralin. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Handa ka na ba? Balikan
 • 5. 3 Panuto: Sagutin muna ang mga sumusunod na tanong bago magpatuloy sa pagtuklas ng panibagong kaalaman. Gawing gabay o basehan ang mga larawan sa ibaba. Isulat ang sagot sa kwaderno. 1. Ano ang ideyang ipinakikita ng mga larawan sa ibaba? 2. Anu-ano ang sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig? 3. Saang kontinente nagsimula ang Unang Digmaang Pandaigdig? Ngayon ay simulan mo nang tuklasin ang bagong kaalaman, tingnan mo ang larawan ng mapa at ito ay pag-aralan nang maigi, pagkatapos ay sagutin ang mga tanong na nasa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Tuklasin https://www.google.com/search?q=World War1=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjam4Sdu6PqAhWs3mEKHTunBd4Q_AUoAXoECBYQAw&biw=1366&bih=657 http://images.upgoo.gl/i7uJDnZEZEHvWxxn8
 • 6. 4 Pamprosesong Tanong: 1. Ano ang mahihinuha mo sa mapang ito? 2. May pagkakatulad bas a da;awing mapa? 3. Anu-anong mga bansa ang kasapi ng Triple Entente, Central Powers at mga bansang Neutral sa unang mapa? Sa ikalawang mapa? Panuto: Basahin at unawain nang mabuti ang teksto. Mga Naging Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig Matinding pinsala ang naidulot ng Unang Digmaang Pandaigdig sa buhay at ari-arian. Tinatayang umabot sa 8 500 000 katao ang namatay sa labanan. Nasa 22 000 000 naman ang tinatayang nasugatan. Samantalang 18 000 000 naman na sibilyan ang namatay sa gutom, sakit, at paghihirap. Napakaraming ari-arian ang nawasak at naantala ang kalakalan, pagsasaka, at iba pang gawaing pangkabuhayan. Ang nagastos sa digmaan ay tinatayang umabot sa 200 bilyong dolyar. Sadyang nabago ang mapa ng Europe dahil sa digmaan. Nag-iba rin ang kalagayang pampolitika sa buong daigdig. Ang Austria at Hungary ay nagkahiwalay. Ang mga bansang Latvia, Estonia, Lithuania, Finland, Czechoslovakia, Yugoslavia, at Albania ay naging malalayang bansa. Apat na imperyo sa Europe ang nagwakas: Hohenzollern ng Germany, Hapsburg ng Austria-Hungary, Romanov ng Russia, at Ottoman ng Turkey. Nabigo ang mga bansa na magkaroon ng pangmatagalang kapayaaan sa daigdig. Ang mga itinalaga ng kasunduan sa Versailles ay nagtanim ng hinanakit sa Germany. Lubhang marahas ang mga parusang iginawad sa Germany. Ang pagkapahiya ng Germany ang dahilan ng muli nilang paghahanda upang muling makipaglaban sa mga bansang alyado. Mga Kasunduang Pangkapayapaan Umisip ng paraan ang mga nanalong bansa upang maiwasan ang digmaan na pinaniniwalaan nilang salot sa kapayapaan. Bumalangkas sila ng kasunduang pangkapayapaan sa Paris noong 1919-1920. Ang pagpupulong na ito ay pinangungunahan ng mga pinunong tinatawag na Big Four: Pangulong Woodrow Wilson ng US; Punong Ministro David Lloyd George ng Great Britain;Vittorio Emmanuel Orlando ng Italy; at Punong Ministro George Clemenceau ng France. Ang pangunahing nilalaman ng kasunduan ay ibinatay sa Labing-apat na Puntos (Fourteen Points) ni Pangulong Wilson. Ang Labing-apat na Puntos ni Pangulong Woodrow Wilson Binalangkas ni Pangulong Wilson noong Enero 1918 ang labing-apat na puntos na naglalaman ng mga layunin ng Estados Unidos sa pakikipagdigma. Naglalaman din ito ng kanyang mga ideya tungkol sa isang “kapayapaang walang talunan” para sa kapakinabangan ng lahat ng bansa. Anim sa mga puntos na napagkasunduan ang sumusunod: 1. katapusan ng lihim na kasunduan; 2. kalayaan sa karagatan; 3. pagbabago ng mga hangganan ng mga bansa at paglutas sa suliranin ng mga kolonya ayon sa sariling kagustuhan ng mga Suriin
 • 7. 5 mamamayan; 4. pagbabawas ng armas; 5. pagbabawas ng taripa; at 6. pagbuo ng Liga ng mga Bansa. Ang Liga ng mga Bansa Ang pagkakaroon ng isang pandaigdigang samahan ng mga bansa ay matagal nang pangarap ni Pangulong Wilson. Sa Wakas, nagtagumpay siya sa panghihikayat sa mga pinuno ng mga bansang alyado na itatag at sumapi sa Liga ng mga Bansa. Ang konstitusyon nito ay napaloob sa kasunduan sa Versailles na may sumusunod na mga layunin: 1. maiwasan ang digmaan; 2. maprotektahan ang mga kasaping bansa sa pananalakay ng iba; 3. lumutas sa mga usapin at hindi pagkakaunawaan ng mga kasapi; 4. mapalaganap ang pandaigdigang pagtutulungan; at 5. mapalaganap ang mga kasunduang pangkapayapaan. Ilan sa mga nagawa ng Liga ng mga Bansa ang sumusunod: 1. Napigil nito ang ilang maliliit na digmaan sa pagitan ng Finland at Sweden noong 1920, Bulgaria at Greece noong 1925, at Columbia at Peru noong 1934. 2. Pinangasiwaan nito ang iba’t ibang mandato. 3. Pinamahalaan nito ang rehabilitasyon ng mga sundalo pagkatapos ng digmaan. Mga Lihim na Kasunduan Lingid sa Kaalaman ni Pangulong Woodrow Wilson Lingid sa kaalaman ng Great Britain, France at iba pang bansa, ang ibang miyembro ng Alyado ay gumawa ng lihim na kasunduan. Nagdesisyon silang hatiin ang kolonya at teritoryo ng Central Powers. Halimbawa, pinangakuan ang Italy ng teritoryong hindi naman nito sakop. Ang Turkey naman ay maaring paghati-hatian ng ibang maimpluwensiyang bansa. Pormal itong naganap nang mabuo ang kasunduan sa Versailles, naisagawa ang sumusunod na pangyayari: 1. Nawalang lahat ang mga kolonya ng Germany. Ibinigay ang mga teritoryong Posen, Kanlurang Prussia, at ang Silesia sa bagong Republika ng Poland. Ang Danzig ay naging malayang lungsod sa pangangasiwa ng mga Alyado bilang mandato. 2. Ang Alsace-Lorraine ay naibalik sa France. Ang Saar Basen ay napasailalim sa pamamahala ng Liga ng mga Bansa sa loob ng labinlimang taon. 3. Ang Hilagang Schleswig ay ibinigay sa Denmark. 4. Lubhang pinahina ang hukbong sandatahan ng Germany sa lupa at sa dagat. Ipinagbawal ang kanilang partisipasyon sa anumang digmaan. 5. Ang Kanal Kiel at ang lahat ng mga pinaglakbayang ilog ay ginawang pang- internasyonal. 6. Pinagbawalang gumawa ng mga armas at amyunisyon ang Germany. 7. Ang Germany ay pinabayad ng malaking halaga sa mga bansang napinsala nito bilang reparasyon. Ang layunin ng mga gumawa ng kasunduang ito ay upang lubusang
 • 8. 6 pilayin ang Germany nang hindi na ito muling magtangkang gambalain ang kapayapaan ng daigdig. Gawain A: “Kapayapaan, Hangad Ko” Alam ko nang batid mo na ang lahat na kaalaman tungkol sa aralin na iyong pinag- aralan. Ngayon, gamiting gabay ang binasang teksto upang makabuo ng ideya na nagpapakita ng pagsisikap ng mga pinuno ng mga bansa na wakasan ang Unang Digmaang Pandaigdig. Bigyang –pansin ang mga hakbang na kanilang ginawa upang wakasan ang digmaan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno Pangulong Woodrow Wilson ( USA) Lloyd George ( England) Vittorio Orlando ( Italy ) George Clemenceau ( France ) Pagyamanin
 • 9. 7 Gawain B: Magpaliwanag Tayo Panuto: Punan ng wastong sagot ang mga patlang na nasa cloud callout upang mabuo ang pahayag tungkol mga naging bunga o epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig. Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Ang Unang Digmaan Pandaigdig ay isang digmaan na nagkaroon ng matinding epekto. Ilan sa mga bunga o epekto nito ay _______________________, ______________, ____________, ______________ at _________________. Ang kontinente ng __________________ ang nagging entablado ng digmaan. Pinangunahan ng Big Four na sina ______________, ________________, at _______________ ang usaping pangkapayapaan upang matigil na ang digmaan. Ang kasunduang pangkapayapaan na ito ay tinatawag na Kasunduan sa _________________. Ang pangunahing nilalaman ng mga kasunduan ay ibinatay sa ___________________ ni Pangulong Wilson. Isaisip Panuto: Sa loob ng 2-3 pangungusap ipaliwanag ang naging bunga o epekto ng Unang Digmaang Pandaigdign . Iugnay ito sa nabasang tekto. Bunga o epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig 2. 1. 3.
 • 10. 8 Panuto: Gawain C: Itula Mo! Panuto: Gumawa ng tula ayon sa iyong pagkakaunawa ang bunga o epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig. Gamiting batayan sa paggawa ang rubric sa ibaba. Gawin ito iyong kwaderno. Rubrik sa Pagmamarka Pamantayan Deskripsiyon Puntos Presentasyon Malinaw at organisado ang tula 5 Nilalaman Nakabatay ang tula sa mga bunga o epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig 5 Pagkamalikhain Malinis at malikhain ang tula 5 Kabuuang puntos 15 Katumbas na Interpretasyon Magaling -------------------------------5 Lubhang kasiya-siya -----------------4 Kasiya-siya -----------------------------3 Hindi gaanong kasiya-siya-----------2 Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa bawat aytem. Piliin lamang ang titik ng iyong sagot at isulat ito sa inyong kwaderno. 1. Saang kontinente naganap ang Unang Digmaang Pandaigdig? a. Aprika b. Asya c. Europa d. Hilagang Amerika 2. Anong kasunduan ang nagwakas sa Unang Digmaang Pandaigdig? a. Kasunduan sa Versailles c. Kasunduan sa Europe b. Kasunduan sa Tordesillas d. Kasunduan sa Verdun 3 Sino ang presidenteng lumagda ng Proclamation of Neutrality ? a. Rodrigo Duterte b. Woodrow Wilson c. Adolf Hitler d. Vittorio Orlando Tayahin Isagawa
 • 11. 9 4. Ang mga sumusunod ay naging bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig maliban sa isa. Alin dito? a Maraming tao ang namatay, nagkasakit at naghirap b. Maraming ari-arian ang nawasak c. Naantala ang mga gawaing pangkabuhayan d. Lumakas ang bansang Germany 5. Binalangkas ang isang kaunduang pangkapayapaan sa Paris noong 1919-1920 upang matapos ang digmaang pandaigdig. Ano ang naging batayan ng pangunahing nilalaman ng mga kasunduan? a. Fourteen Points b. Liga ng mga Bansa c. Big Four d. Konstitusyon 6. Ang pagbalangkas ng kasunduang pangkapayapan upang maiwasan ang digmaan ay pinangunahan ng mga pinuno na tinatawag na Big Four. Sino sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa Big Four? a. Woodrow Wilson c. Otto von Bismarck b. Vittorio Orlando d. George Clemenceau 7. Lingid sa kaalaman ng Great Britain, France at iba pang bansa, ang ibang miyembro ng alyado ay gumawa ng lihim na kasunduan. Alin sa mga sumusunod ang naganap? 1. Nagdesisyon silang hatiin ang kolonya at teritoryo ng Central Powers 2. Pinangakuan ang Italy ng teritoryong hindi naman nito sakop 3. Ang Turkey ay maaaring paghati-hatian ng ibang maimpluwensiyang bansa 4. Pinagbawalang gumawa ng armas at amyunisyon ang Estados Unidos a. 123 b. 234 c. 134 d. 124 8. Isa sa napagkasunduan sa kasunduan sa Versailles ay pinagbayad ng malaking halaga ang Germany sa mga bansang napinsala nito bilang reparasyon.Bakit sila pinagbayad? a. Dahil naging malakas at makapangyarihang ito sa pagsiklab ng digmaan b. Upang lubusang pilayan ang Germany nang hindi na ito muling magtangkang gambalain ang kapayapaan sa daigdig c. Mas marami ang napinsalang ari-arian ang Germany d. Malawak ang lugar na nasakop ng Germany at maraming buhay ang nawala at ari-arian ang nawasak 9. Alin sa mga sumusunod na bansa ang higit na naparusahan ayon sa Kasunduan sa Versailles? a. Italy b. Germany c. France d. Great Britain 10. Alin sa mga sumusunod na bansa ang hindi kabilang sa Central Powers? a. Germany b. China c. Austria-Hungary d. Bulgaria
 • 12. 10 A. Kapayapaan, Iguhit Mo! Gumawa ng poster na maghihikayat na mapanatili ang kapayapaan sa mundo (World Peace ) .Gawin ito sa isang bond paper. Gawing batayan ang rubrik sa ibaba. Rubrik sa Pagmamarka Pamantayan Deskripsiyon Puntos Presentasyon Malinaw at organisado ang poster 5 Nilalaman Nakabatay ang poster pagpapanatili ng kapayapaan sa mundo 5 Pagkamalikhain Malinis at malikhain ang gawain 5 Kabuuang puntos 15 Katumbas na Interpretasyon Magaling --------------------------------5 Lubhang kasiya-siya -----------------4 Kasiya-siya -----------------------------3 Hindi gaanong kasiya-siya-----------2 B. Dear Idol Sumulat ng liham pasasalamat sa isa mga naging pangulo ng bansang sangkot sa Unang Digmaang Pandaigdig na nagsikap upang matigil ang digmaan at magkaroon ng pandigdigang kapayapaan. (10-15 talata) Karagdagang Gawain
 • 14. 12 A. Aklat Rosemarie C. Blando, et.al. Kasaysayan ng Daigdig, 5th Floor Mabini Building, DepEd Complex, Meralco Avenue, Pasig City, Vibal Group, Inc. pages 456-462 B. Website http://worldartsme.com/images/clip-art-book-page-clipart-2.jpg http://images.upgoo.gl/i7uJDnZEZEHvWxxn8 http://images.upgoo.gl/mKHuTERx8EBPufJ6 http://images.upgoo.gl/LEnZbhEmgPpZKM8 https://www.google.com/search?q=imperialism+1&client=ms-android- oppo&prmd=inv&sxsrf=ALeKk01fUPKIGgP4MQX8A5jSr5ESIo3TgA https://www.google.com/search?q=worldwar1+1&client=ms-android- oppo&prmd=vin&sxsrf=ALeKk03ox4DOG7RxIESDVJt48ZpxryGJEA https://encrypted-tbn0.gs tat ic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRPY7bnPrISZZ5QJM- LVwMUlAlkD7uEYOThiA&usqp=CAU http://clipart-library.com/homework-pictures.html Sanggunian
 • 15. Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: Department of Education – Schools Division of Negros Oriental Kagawasan, Avenue, Daro, Dumaguete City, Negros Oriental Tel #: (035) 225 2376 / 541 1117 Email Address: negros.oriental@deped.gov.ph Website: lrmds.depednodis.net